Listwy do glazury

Komentarze

Transkrypt

Listwy do glazury
profile wykoƒczeniowe
katalog 2006
Wyroby firmy „DAREK” posiadajà:
ATEST HIGIENICZNY ZMMiT w Gdyni
NR 240/PB/251/402/2001
APROBAT¢ TECHNICZNÑ ITB NR AT-15-5270/2001
W 2002 r. firma uzyska∏a
certyfikat ISO 9001:2000
Wyroby nasze sà wykonywane pod nadzorem
ustanowionego systemu zarzàdzania jakoÊcià,
spe∏niajàcego wymagania ISO 9001:2002, który zosta∏
certyfikowany przez niezale˝nà jednostk´ BVQI.
Szanowni Paƒstwo
Mamy przyjemnoÊç przedstawiç Paƒstwu
naszà ofert´ dotyczàcà artyku∏ów wykoƒczeniowych
stosowanych przy uk∏adaniu glazury, terakoty,
wyk∏adzin i paneli. Oferta, którà prezentujemy
zadowoli ka˝dego odbiorc´, bowiem oprócz
szerokiego asortymentu towarowego jest niezwykle
atrakcyjna cenowo. Wystarczy zadzwoniç,
a nasz przedstawiciel handlowy b´dzie do Paƒstwa dyspozycji
udzielajàc wszelkich rad i wyjaÊnieƒ. Firma nasza
dowozi towar do klienta zapewniajàc szybkie
i rytmiczne dostawy. Wszelkie materia∏y reklamowe
i ekspozycyjne udst´pniamy bezp∏atnie.
Przedsi´biorstwo Produkcyjne „DAREK”
istnieje od 2000 r. Od poczàtku dzia∏alnoÊci firma
zajmuje si´ produkcjà wysokiej jakoÊci
profili wykoƒczeniowych wytwarzanych z aluminium,
mosiàdzu, jak równie˝ z tworzyw sztucznych.
Systematycznie powi´ksza swojà ofert´ czyniàc jà coraz
bardziej atrakcyjnà pod wzgl´dem jakoÊciowym i cenowym.
Warunki proponowane naszym klientom oraz
najwy˝sza jakoÊç produktów pozwoli∏y nam nawiàzaç
wspó∏prac´ z wieloma odbiorcami w kraju i za granicà.
Do p∏ynnoÊci i terminowoÊci naszych dostaw przyczynia si´
bogaty park maszynowy, rozbudowana sieç dystrybucji
oraz du˝a zdolnoÊç produkcyjna zak∏adu kszta∏tujàca si´
w granicach od 15.000 do 20.000 mb dziennie.
Asortyment firmy nie ogranicza si´ jedynie do profili
wykoƒczeniowych. Nasza oferta obejmuje równie˝
listwy przywannowe z PVC, profile budowlane,
maskownice magnetyczne, narz´dzia budowlane,
krzy˝yki dystansowe do glazury i terakoty
oraz kliny do ceg∏y klinkierowej.
Przedsi´biorstwo Produkcyjne „DAREK” zlokalizowane
jest na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w E∏ku niedaleko g∏ównych trakcji komunikacyjnych,
co u∏atwia dost´p do siedziby firmy.
Zapraszamy do wspó∏pracy.
spis treÊci
01
PROFILE WYKO¡CZENIOWE DO GLAZURY
profil naro˝ny „L”
profil naro˝ny „L”
profil naro˝ny „L” do ∏uków
profil naro˝ny „L” do ∏uków
profil kraw´dziowy owalny
profil kraw´dziowy owalny do ∏uków
profil wewn´trzny
profil najazdowy OWAL
profil najazdowy SKOS
profil po∏àczeniowy ZET p∏aski
profil okapowy OKAP
profil po∏àczeniowy ZET p∏aski do ∏uków
profil dylatacyjny D14
profil dylatacyjny do ∏uków D14
01.01.0
01.02.0
01.03.0
01.04.0
01.05.0
01.06.0
01.07.0
01.08.0
01.09.0
01.10.0
01.11.0
01.12.0
01.13.0
01.14.0
02
PROFILE SCHODOWE
profil schodowy pó∏okràg∏y PSP
profil schodowy ZET owalny
profil schodowy ZET
profil schodowy „T” RYFL
profil schodowy CL
profil schodowy szeroki z gumà LSS ZG
profil schodowy szeroki LSS
profil schodowy wàski LSW 25x10
profil schodowy ryflowany 20x20R
profil schodowy naro˝ny 20x20P
profil schodowy ryflowany 30x30R
profil schodowy PODK¸AD
profil schodowy szeroki z ryflem LSSR
profil schodowy wàski LSW 25x20
profil schodowy ryflowany 30Rx30R
02.01.0
02.02.0
02.03.0
02.04.0
02.05.0
02.06.0
02.07.0
02.08.0
02.09.0
02.10.0
02.11.0
02.12.0
02.13.0
02.14.0
02.15.0
03
spis treÊci
PROFILE FUGOWE
profil fugowy ∏àczàcy
profil fugowy kwadratowy
profil fugowy g∏adki
03.01.0
03.02.0
03.03.0
04
LISTWY OCHRONNE
listwa ochronna wciskana wàska LW 30 mm
listwa ochronna wciskana szeroka LW SZER 40 mm
listwa ochronna owalna wàska LPO 30 mm
04.01.0
04.02.0
04.03.0
listwa ochronna owalna szeroka LPOS 40 mm
listwa ochronna owalna LPO 20 mm
listwa ochronna p∏aska LPP 30 mm
listwa ochronna p∏aska szeroka LPPS 40 mm
listwa ochronna p∏aska owalna LPPO 30 mm
listwa ochronna skoÊna LPS
listwa ochronna p∏aska szeroka z gumà LPPS ZG
listwa ochronna owalna z ryflem LPOR
listwa ochronna p∏aska wàska LPP 25 mm
04.04.0
04.05.0
04.06.0
04.07.0
04.08.0
04.09.0
04.10.0
04.11.0
04.12.0
05
PROFILE WYKO¡CZENIOWE DO PANELI
profil zakoƒczeniowy do paneli „L”
profil po∏àczeniowy do paneli „P”
profil schodowy do paneli „S”
profil dylatacyjny do paneli ZET.O
05.01.0
05.02.0
05.03.0
05.04.0
06
PROFILE LAMINOWANE
listwa ochronna LPL 30, 40 mm
profil zakoƒczeniowy do paneli „L”
profil schodowy do paneli „S”
profil dylatacyjny do paneli ZET.O
profil po∏àczeniowy do paneli „P”
profil fugowy g∏adki
listwa ochronna owalna 30, 40 mm
06.01.0
06.02.0
06.03.0
06.04.0
06.05.0
06.06.0
06.07.0
07
PROFILE OGÓLNOBUDOWLANE
naro˝nik budowlany perforowany
naro˝nik budowlany siatkowy
naro˝nik budowlany perforowany z siatkà
07.01.0
07.01.0
07.01.0
ARTYKU¸Y POMOCNICZE PRZY UK¸ADANIU P¸YTEK
krzy˝yki do glazury
kliny
teowniki do ceg∏y klinkierowej
ko∏ki i wkr´ty
maskownice magnetyczne
taÊmy firmowe klejone
08.01.0
08.01.0
08.01.0
08.02.0
08.02.0
08.02.0
spis treÊci
08
01.12.0
profil po∏àczeniowy ZET p∏aski do ∏uków
01.13.0
03.03.0
profil fugowy g∏adki
04.11.0
profil dylatacyjny D14
listwa ochronna owalna z ryflem LPOR
01.14.0
04.12.0
profil dylatacyjny do ∏uków D14
02.14.0
profil schodowy wàski LSW 25x20
02.15.0
profil schodowy ryflowany 30Rx30R
listwa ochronna p∏aska wàska LPP 25 mm
06.06.0
profil fugowy g∏adki laminowany
06.07.0
listwa ochronna owalna 30, 40 mm
laminowana
01.01.0
profil naro˝ny „L”
3,5 mm
4,2 mm
symbol
AL 3,5
AL 4,2
8 mm
AL 8
10 mm
AL 10
12,5 mm
AL 12,5
15 mm
AL 15
22 mm
AL 22
aluminium
anodowane
8 mm
10 mm
12,5 mm
15 mm
22 mm
aluminium
el-poler
10 mm
symbol
materia∏
aluminium
naturalne
aluminium
naturalne
aluminium
naturalne
aluminium
naturalne
aluminium
naturalne
aluminium
naturalne
aluminium
naturalne
materia∏
kolor
Zastosowanie:
Nr art. d∏ugoÊç
srebrny
00061
2,5 m
10 40
srebrny
00139
2,5 m
10 40
00306
00320
00337
00344
00405
00429
00436
00443
00603
00627
00634
00641
00801
00825
00832
00849
01006
01020
01037
01044
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
kolor
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Nr art. d∏ugoÊç
AL 8
aluminium srebrny C-0
00368
2,5 m
10 40
anodowane
anodowane z∏oty C-23
00382
2,5 m
10 40
AL 10
aluminium srebrny C-0
00559
2,5 m
10 40
anodowane
anodowane z∏oty C-23
00573
2,5 m
10 40
AL 12,5
aluminium srebrny C-0
00658
2,5 m
10 40
anodowane
anodowane z∏oty C-23
00719
2,5 m
10 40
AL 15
aluminium srebrny C-0
00931
2,5 m
10 40
anodowane
anodowane z∏oty C-23
00955
2,5 m
10 40
AL 22
aluminium srebrny C-0
01068
2,5 m
10 40
anodowane
anodowane z∏oty C-23
01082
2,5 m
10 40
symbol
materia∏
AL 10
el-poler
kolor
aluminium srebrny C-0
anodowane
po∏ysk
z∏oty C-23
Nr art. d∏ugoÊç
00467
2,5 m
10 40
00474
2,5 m
10 40
Profile te majà zastosowanie jako
zabezpieczenie kraw´dzi
wy∏o˝onych p∏ytkami ceramicznymi.
Sà stosowane jako zakoƒczenie
nawierzchni p∏ytki, gdy styka si´ ona
z innym rodzajem nawierzchni,
np. wyk∏adzinà PCW, dywanem, itp.,
a tak˝e pe∏nià rol´ listwy
mi´dzyp∏ytkowej oddzielajàcej
p∏ytki w formie delikatnego
obramowania.
profile wykoƒczeniowe do glazury i terakoty
aluminium
01.02.0
profil naro˝ny „L”
Zastosowanie:
profile wykoƒczeniowe do glazury i terakoty
Profile te majà zastosowanie jako
zabezpieczenie kraw´dzi
wy∏o˝onych p∏ytkami ceramicznymi.
Sà stosowane jako zakoƒczenie
nawierzchni p∏ytki, gdy styka si´ ona
z innym rodzajem nawierzchni,
np. wyk∏adzinà PCW, dywanem, itp.,
a tak˝e pe∏nià rol´ listwy
mi´dzyp∏ytkowej oddzielajàcej
p∏ytki w formie delikatnego
obramowania.
mosiàdz
symbol
8 mm
MS 8
10 mm
MS 10
12,5 mm
MS 12,5
15 mm
MS 15
22 mm
MS 22
mosiàdz
chromowany
8 mm
10 mm
12,5 mm
15 mm
22 mm
materia∏
mosiàdz
naturalny
mosiàdz
naturalny
mosiàdz
naturalny
mosiàdz
naturalny
mosiàdz
naturalny
symbol
materia∏
MS 8
mosiàdz
CHROM
chromowany
MS 10
mosiàdz
CHROM
chromowany
MS 12,5
mosiàdz
CHROM
chromowany
MS 15
mosiàdz
CHROM
chromowany
MS 22
mosiàdz
CHROM
chromowany
kolor
z∏oty
z∏oty
z∏oty
z∏oty
z∏oty
kolor
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
Nr art. d∏ugoÊç
10305
10329
10336
10343
10404
10428
10435
10442
10602
10626
10633
10640
10800
10824
10831
10848
11005
11029
11036
11043
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Nr art. d∏ugoÊç
10107
1,0 m
10 40
10114
2,0 m
10 40
10503
1,0 m
10 40
10510
2,0 m
10 40
10701
1,0 m
10 40
10718
2,0 m
10 40
10909
1,0 m
10 40
10916
2,0 m
10 40
10206
1,0 m
10 40
10213
2,0 m
10 40
01.03.0
profil naro˝ny „L” do ∏uków
symbol
materia∏
AL 8
aluminium
profilowany
naturalne
AL 10
aluminium
profilowany
naturalne
AL 12,5
aluminium
profilowany
naturalne
AL 15
aluminium
profilowany
naturalne
AL 22
aluminium
profilowany
naturalne
aluminium
anodowane
symbol
materia∏
8 mm
AL 8
profilowany
anodowany
aluminium srebrny C-0
8 mm
10 mm
12,5 mm
15 mm
22 mm
10 mm
12,5 mm
15 mm
22 mm
AL 10
profilowany
anodowany
AL 12,5
profilowany
anodowany
AL 15
profilowany
anodowany
AL 22
profilowany
anodowany
kolor
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
kolor
Zastosowanie:
Nr art. d∏ugoÊç
01105
01129
01136
01143
01204
01228
01235
01242
01303
01327
01334
01341
01402
01426
01433
01440
01501
01525
01532
01549
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Nr art. d∏ugoÊç
01167
2,5 m
10 40
z∏oty C-23
01181
2,5 m
10 40
aluminium srebrny C-0
01266
2,5 m
10 40
z∏oty C-23
01280
2,5 m
10 40
aluminium srebrny C-0
01365
2,5 m
10 40
z∏oty C-23
01389
2,5 m
10 40
aluminium srebrny C-0
01464
2,5 m
10 40
z∏oty C-23
01488
2,5 m
10 40
aluminium srebrny C-0
01563
2,5 m
10 40
01587
2,5 m
10 40
anodowane
anodowane
anodowane
anodowane
anodowane
z∏oty C-23
Profile te majà zastosowanie
jako zabezpieczenie kraw´dzi
wy∏o˝onych p∏ytkami ceramicznymi.
Sà stosowane jako zakoƒczenie
nawierzchni p∏ytki, gdy styka si´ ona
z innym rodzajem nawierzchni,
np. wyk∏adzinà PCW, dywanem,
itp., a tak˝e pe∏nià rol´ listwy
mi´dzyp∏ytkowej oddzielajàcego
p∏ytki w formie delikatnego
obramowania. Szczególnà zaletà
tych profili jest to, i˝ mogà byç
zastosowane w przypadku
powierzchni o ∏ukowatych kszta∏tach
profile wykoƒczeniowe do glazury i terakoty
aluminium
01.04.0
profil naro˝ny „L” do ∏uków
Zastosowanie:
Profile te majà zastosowanie
jako zabezpieczenie kraw´dzi
wy∏o˝onych p∏ytkami ceramicznymi.
Sà stosowane jako zakoƒczenie
nawierzchni p∏ytki, gdy styka si´ ona
z innym rodzajem nawierzchni,
np. wyk∏adzinà PCW, dywanem,
itp., a tak˝e pe∏nià rol´ listwy
mi´dzyp∏ytkowej oddzielajàcego
p∏ytki w formie delikatnego
obramowania. Szczególnà zaletà
tych profili jest to, i˝ mogà byç
zastosowane w przypadku
powierzchni o ∏ukowatych kszta∏tach
mosiàdz
8 mm
10 mm
12,5 mm
materia∏
MS 8
mosiàdz
profilowany
naturalny
MS 10
mosiàdz
profilowany
naturalny
MS 12,5
mosiàdz
profilowany
naturalny
MS 15
mosiàdz
profilowany
naturalny
MS 22
mosiàdz
profilowany
naturalny
mosiàdz
chromowany
symbol
materia∏
8 mm
MS 8
profilowany
CHROM
mosiàdz
15 mm
profile wykoƒczeniowe do glazury i terakoty
symbol
22 mm
10 mm
12,5 mm
15 mm
22 mm
MS 10
profilowany
CHROM
MS 12,5
profilowany
CHROM
chromowany
mosiàdz
chromowany
mosiàdz
chromowany
kolor
z∏oty
z∏oty
z∏oty
z∏oty
z∏oty
kolor
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Nr art. d∏ugoÊç
11159
1,0 m
10
40
11166
2,0 m
10
40
11258
1,0 m
10
40
11265
2,0 m
10
40
11357
1,0 m
10
40
11364
2,0 m
10
40
11456
1,0 m
10
40
11463
2,0 m
10
40
11555
1,0 m
10
40
11562
2,0 m
10
40
srebrny
srebrny
srebrny
MS 22
profilowany
CHROM
srebrny
chromowany
11104
11128
11135
11142
11203
11227
11234
11241
11302
11326
11333
11340
11401
11425
11432
11449
11500
11524
11531
11548
srebrny
MS 15
mosiàdz
profilowany
chromowany
CHROM
mosiàdz
Nr art. d∏ugoÊç
01.05.0
profil kraw´dziowy owalny
symbol
srebrny
42030
2,5 m
10 40
ALO 6
srebrny
42535
2,5 m
10 40
8 mm
ALO 8
aluminium
naturalne
srebrny
43037
2,5 m
10 40
10 mm
ALO 10
aluminium
naturalne
srebrny
02003
02027
02034
02041
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
12 mm
ALO 12
aluminium
naturalne
srebrny
43532
2,5 m
10 40
symbol
materia∏
kolor
3 mm
ALO 3
srebrny
42085
2,5 m
10 40
6 mm
ALO 6
aluminium
polerowane
aluminium
polerowane
srebrny
43580
2,5 m
10 40
8 mm
ALO 8
aluminium
polerowane
srebrny
43082
2,5 m
10 40
10
10
10
10
10 40
ALO 3
6 mm
aluminium
polerowane
kolor
Zastosowanie:
materia∏
aluminium
naturalne
aluminium
naturalne
3 mm
Nr art. d∏ugoÊç
40
40
40
40
Nr art. d∏ugoÊç
10 mm
ALO 10
aluminium
polerowane
srebrny
02102
02126
02133
02140
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
12 mm
ALO 12
aluminium
polerowane
srebrny
43587
2,5 m
symbol
ALO 3
anodowane
ALO 6
anodowane
ALO 8
anodowane
ALO 10
anodowane
materia∏
aluminium
anodowane
aluminium
anodowane
aluminium
anodowane
aluminium
anodowane
12 mm
ALO 12
anodowane
aluminium srebrny C-0
anodowane z∏oty C-23
aluminium
el-poler
symbol
materia∏
kolor
AL0 10
aluminium
anodowane
po∏ysk
srebrny
02355
2,5 m
10
40
el-poler
z∏oty
02379
2,5 m
10
40
symbol
materia∏
kolor
aluminium
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
mosiàdz
10 mm
mosiàdz
polerowany
10 mm
mosiàdz
chromowany
10 mm
MS0 10
mosiàdz
naturalny
symbol
materia∏
MS0 10
mosiàdz
po∏ysk
polerowany
symbol
materia∏
MS0 10
mosiàdz
CHROM
chromowany
40
40
40
40
kolor Nr art. d∏ugoÊç
srebrny C-0 42139
2,5 m 10 40
2,5 m 10 40
z∏oty C-23 42184
srebrny C-0 42634
2,5 m 10 40
2,5 m 10 40
z∏oty C-23 42689
srebrny C-0 43136
2,5 m 10 40
z∏oty C-23 43181
2,5 m 10 40
srebrny C-0 02256
2,5 m 10 40
2,5 m 10 40
z∏oty C-23 02270
z∏oty
kolor
z∏oty
kolor
srebrny
S∏u˝y do zabezpieczania
zewn´trznych naro˝y
wy∏o˝onych p∏ytkami ceramicznymi.
43631
43686
2,5 m
2,5 m
10 40
10 40
Nr art. d∏ugoÊç
Nr art. d∏ugoÊç
1,0 m
10 20
12002
12026
2,0 m 10 20
12033
2,5 m 10 20
12040
3,0 m 10 20
Nr art. d∏ugoÊç
12101
12125
12132
12149
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
20
20
20
20
Nr art. d∏ugoÊç
12200
1,0 m
10 20
12217
2,0 m
10 20
profile wykoƒczeniowe do glazury i terakoty
aluminium
01.06.0
profil kraw´dziowy owalny do ∏uków
Zastosowanie:
S∏u˝y do zabezpieczania
zewn´trznych naro˝y wy∏o˝onych
p∏ytkami ceramicznymi.
Szczególnà zaletà tych profili
jest to, i˝ mogà byç zastosowane
w przypadku powierzchni
o ∏ukowatych kszta∏tach.
aluminium
symbol
ALO 3
profilowany
ALO 6
profilowany
ALO 8
profilowany
materia∏
aluminium
naturalne
aluminium
naturalne
aluminium
naturalne
10 mm
ALO 10
profilowany
12 mm
3 mm
Nr art. d∏ugoÊç
srebrny
62038
2,5 m
10 40
srebrny
62533
2,5 m
10 40
srebrny
63035
2,5 m
10 40
aluminium
naturalne
srebrny
02706
02720
02737
02744
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
ALO 12
profilowany
aluminium
naturalne
srebrny
63530
2,5 m
10 40
symbol
materia∏
kolor
ALO 3
profilowany
ALO 6
profilowany
aluminium
polerowane
aluminium
polerowane
srebrny
62083
2,5 m
10 40
srebrny
62588
2,5 m
10 40
8 mm
ALO 8
profilowany
aluminium
polerowane
srebrny
63080
2,5 m
10 40
10 mm
ALO 10
profilowany
aluminium
polerowane
srebrny
02300
02324
02331
02348
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
12 mm
ALO 12
profilowany
aluminium
polerowane
srebrny
63585
2,5 m
10 40
symbol
materia∏
kolor
ALO 3
profilowany
anodowane
ALO 6
profilowany
anodowane
ALO 8
profilowany
anodowane
srebrny C-0
z∏oty C-23
srebrny C-0
z∏oty C-23
srebrny C-0
z∏oty C-23
srebrny C-0
z∏oty C-23
62137
62182
62632
62687
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
10
10
10
10
63134
63189
02768
02782
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
10 40
10 40
10 40
10 40
63639
63684
2,5 m
2,5 m
10 40
10 40
6 mm
8 mm
aluminium
polerowane
3 mm
6 mm
profile wykoƒczeniowe do glazury i terakoty
kolor
aluminium
anodowane
40
40
40
40
Nr art. d∏ugoÊç
40
40
40
40
Nr art. d∏ugoÊç
10 mm
ALO 10
profilowany
anodowane
aluminium
anodowane
aluminium
anodowane
aluminium
anodowane
aluminium
anodowane
12 mm
ALO 12
profilowany
anodowane
aluminium srebrny C-0
anodowane z∏oty C-23
aluminium
el-poler
symbol
materia∏
kolor
AL0 10
profilowany
el-poler
aluminium
anodowane
po∏ysk
srebrny
08333
2,5 m
10
40
z∏oty
08388
2,5 m
10
40
symbol
materia∏
kolor
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
mosiàdz
10 mm
mosiàdz
polerowany
10 mm
mosiàdz
chromowany
10 mm
MS0 10
mosiàdz
profilowany
naturalny
symbol
materia∏
MS0 10
mosiàdz
profilowany
polerowany
symbol
materia∏
MS0 10
profilowany
CHROM
mosiàdz
chromowany
z∏oty
kolor
z∏oty
kolor
srebrny
40
40
40
40
Nr art. d∏ugoÊç
Nr art. d∏ugoÊç
10 20
12705
1,0 m
2,0 m 10 20
12729
2,5 m 10 20
12736
3,0 m 10 20
12743
Nr art. d∏ugoÊç
12309
12323
12330
12347
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
20
20
20
20
Nr art. d∏ugoÊç
12248
1,0 m
10 20
12262
2,0 m
10 20
01.07.0
profil wewn´trzny
10 mm
24 mm
aluminium
polerowane
10 mm
24 mm
aluminium
anodowane
10 mm
24 mm
aluminium
el-poler
10 mm
24 mm
mosiàdz
10 mm
24 mm
mosiàdz
polerowany
10 mm
24 mm
mosiàdz
chromowany
10 mm
24 mm
materia∏
AL
aluminium
WEWN
naturalne
symbol
materia∏
AL
aluminium
WEWN
polerowane
symbol
materia∏
AL
WEWN
anodowany
aluminium srebrny C-0
03864
2,5 m
10 40
anodowane
z∏oty C-23
03871
2,5 m
10 40
symbol
materia∏
kolor
AL
WEWN
el-poler
kolor
Zastosowanie:
symbol
srebrny
kolor
srebrny
kolor
aluminium srebrny C-0
anodowane
po∏ysk
z∏oty C-23
symbol
materia∏
MS
mosiàdz
WEWN
naturalny
symbol
materia∏
MS
mosiàdz
WEWN
polerowany
symbol
materia∏
MS
WEWN
CHROM
mosiàdz
kolor
z∏oty
kolor
z∏oty
kolor
srebrny
chromowany
Nr art. d∏ugoÊç
03802
03826
03833
03840
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
40
40
40
40
10
10
10
10
40
40
40
40
¸agodnie wyprofilowany naro˝nik
wewn´trzny. Przy poprawnym
u∏o˝eniu p∏ytek mo˝e s∏u˝yç
jako os∏ona dylatacji.
Nr art. d∏ugoÊç
03901
03925
03932
03949
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
Nr art. d∏ugoÊç
03963
2,5 m
10 40
03970
2,5 m
10 40
Nr art. d∏ugoÊç
13801
13825
13832
13849
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20
20
20
Nr art. d∏ugoÊç
13900
13924
13931
13948
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
13979
1,0 m
10 20
13986
2,0 m
10 20
profil wewn´trzny STRZA¸KA
8 mm
10 mm
14 mm
aluminium
8 mm
10 mm
14 mm
aluminium
polerowane
8 mm
10 mm
14 mm
aluminium
anodowane
symbol
materia∏
AL
WEWN
STRZA¸KA
aluminium
symbol
materia∏
AL
WEWN
STRZA¸KA
aluminium
polerowane
symbol
materia∏
AL
WEWN
anodowany
STRZA¸KA
aluminium srebrny C-0
07930
2,5 m
10 40
z∏oty C-23
07947
2,5 m
10 40
naturalne
anodowane
kolor
srebrny
kolor
srebrny
kolor
Nr art. d∏ugoÊç
07916
2,5 m
10 40
Nr art. d∏ugoÊç
07923
2,5 m
10 40
Nr art. d∏ugoÊç
profile wykoƒczeniowe do glazury i terakoty
aluminium
01.08.0
profil najazdowy OWAL
Zastosowanie:
Stanowi ∏agodne przejÊcie,
w przypadku ró˝nicy poziomów,
mi´dzy p∏ytkami ceramicznymi
a wyk∏adzinà pod∏ogowà
lub parkietem.
Chroni kraw´dzie p∏ytki,
zapobiega potykaniu si´
o wystajàce brzegi wyk∏adziny.
Stanowi zabezpieczenie
Êcian zewn´trznych,
podjazdów, itp.
aluminium
symbol
materia∏
AL
aluminium
OWAL
naturalne
symbol
materia∏
AL
aluminium
30 mm
OWAL
polerowane
aluminium
anodowane
symbol
materia∏
AL
OWAL
anodowany
aluminium srebrny C-0
01860
2,5 m
10 20
anodowane
z∏oty C-23
01884
2,5 m
10 20
symbol
materia∏
kolor
10 mm
30 mm
aluminium
polerowane
10 mm
10 mm
profile wykoƒczeniowe do glazury i terakoty
30 mm
aluminium
el-poler
30 mm
mosiàdz
symbol
materia∏
MS
mosiàdz
OWAL
naturalny
symbol
materia∏
MS
mosiàdz
30 mm
OWAL
polerowany
mosiàdz
chromowany
symbol
materia∏
MS
OWAL
CHROM
mosiàdz
10 mm
30 mm
mosiàdz
polerowany
10 mm
10 mm
30 mm
srebrny
kolor
srebrny
kolor
aluminium srebrny C-0
anodowane
z∏oty C-23
po∏ysk
AL
OWAL
el-poler
10 mm
kolor
chromowany
kolor
z∏oty
kolor
z∏oty
kolor
srebrny
Nr art. d∏ugoÊç
01808
01822
01839
01846
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20
20
20
Nr art. d∏ugoÊç
01907
01921
01938
01945
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
Nr art. d∏ugoÊç
01877
2,5 m
10 20
01891
2,5 m
10 20
Nr art. d∏ugoÊç
11807
11821
11838
11845
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20
20
20
Nr art. d∏ugoÊç
11906
11920
11937
11944
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
11869
1,0 m
10 20
11876
2,0 m
10 20
01.09.0
profil najazdowy SKOS
10 mm
symbol
ALS
30 mm
aluminium
polerowane
10 mm
symbol
ALS
30 mm
aluminium
anodowane
10 mm
symbol
ALS
materia∏
aluminium
naturalne
materia∏
aluminium
polerowane
materia∏
kolor
srebrny
kolor
srebrny
kolor
kolor
MSS
mosiàdz
chromowany
10 mm
30 mm
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
20
20
20
20
mosiàdz
naturalny
materia∏
mosiàdz
polerowany
symbol
materia∏
MSS
mosiàdz
CHROM
chromowany
z∏oty
kolor
z∏oty
kolor
srebrny
Stanowi ∏agodne przejÊcie,
w przypadku ró˝nicy poziomów,
mi´dzy p∏ytkami ceramicznymi
a wyk∏adzinà pod∏ogowà
lub parkietem. Chroni kraw´dzie
p∏ytki, zapobiega potykaniu si´
o wystajàce brzegi wyk∏adziny.
Sczególnie przydatny na podjazdach.
Nr art. d∏ugoÊç
10 20
materia∏
30 mm
02508
02522
02539
02546
2,5 m
symbol
10 mm
10
10
10
10
Nr art. d∏ugoÊç
01686
mosiàdz
symbol
20
20
20
20
10 20
z∏oty C-23
mosiàdz
polerowany
10
10
10
10
2,5 m
anodowane
30 mm
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
01662
anodowany
MSS
01600
01624
01631
01648
aluminium srebrny C-0
30 mm
10 mm
Zastosowanie:
Nr art. d∏ugoÊç
Nr art. d∏ugoÊç
11609
11623
11630
11647
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20
20
20
Nr art. d∏ugoÊç
22506
22520
22537
22544
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
11661
1,0 m
10 20
11678
2,0 m
10 20
profile wykoƒczeniowe do glazury i terakoty
aluminium
01.10.0
profil po∏àczeniowy ZET p∏aski
Zastosowanie:
S∏u˝y do ∏àczenia p∏ytek z innymi,
wsuwanymi pod daszek profilu,
rodzajami posadzki. Umo˝liwia
swobodnà prac´ (kurczenie
i rozszerzanie si´) tych posadzek.
Mo˝e s∏u˝yç jako fuga ozdobna.
aluminium
9 mm
symbol
AL ZET P¸
7 mm
aluminium
polerowane
9 mm
symbol
AL ZET P¸
7 mm
aluminium
anodowane
9 mm
profile wykoƒczeniowe do glazury i terakoty
7 mm
mosiàdz
9 mm
9 mm
9 mm
7 mm
naturalne
materia∏
aluminium
polerowane
srebrny
kolor
srebrny
Nr art. d∏ugoÊç
03406
03420
03437
03444
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20
20
20
Nr art. d∏ugoÊç
03505
03529
03536
03543
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
materia∏
AL ZET P¸
anodowany
aluminium srebrny C-0
03635
2,5 m
10 20
anodowane
z∏oty C-23
03734
2,5 m
10 20
materia∏
kolor
symbol
MS ZET P¸
symbol
mosiàdz
naturalny
materia∏
mosiàdz
MS ZET P¸
7 mm
mosiàdz
chromowany
aluminium
kolor
symbol
7 mm
mosiàdz
polerowany
materia∏
polerowany
symbol
materia∏
MS ZET P¸
CHROM
mosiàdz
chromowany
kolor
z∏oty
kolor
z∏oty
kolor
srebrny
Nr art. d∏ugoÊç
Nr art. d∏ugoÊç
13405
13429
13436
13443
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20
20
20
Nr art. d∏ugoÊç
13504
13528
13535
13542
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
13450
1,0 m
10 20
13467
2,0 m
10 20
01.11.0
profil okapowy OKAP
20 mm
mosiàdz
20 mm
symbol
materia∏
AL
aluminium
OKAP
naturalne
symbol
materia∏
MS
mosiàdz
OKAP
naturalny
kolor
srebrny
kolor
z∏oty
Zastosowanie:
Nr art. d∏ugoÊç
04007
04021
04038
04045
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
20
20
20
20
Stanowi wykoƒczenie parapetów,
balkonów i tarasów zabezpieczajàc
przed podciekaniem wody.
Nr art. d∏ugoÊç
11708
11722
11739
1,0 m
2,0 m
2,5 m
10 20
10 20
10 20
profile wykoƒczeniowe do glazury i terakoty
aluminium
01.12.0
profil po∏àczeniowy ZET p∏aski do ∏uków
Zastosowanie:
S∏u˝y do ∏àczenia p∏ytek z innymi,
wsuwanymi pod daszek profilu,
rodzajami posadzki. Umo˝liwia
swobodnà prac´ (kurczenie
i rozszerzanie si´) tych posadzek.
Mo˝e s∏u˝yç jako fuga ozdobna.
aluminium
symbol
materia∏
9 mm
AL ZET PL
aluminium
profilowany
naturalne
symbol
materia∏
AL ZET PL
aluminium
profilowany
polerowane
symbol
materia∏
AL ZET PL
profilowany
anodowany
aluminium srebrny C-0
03758
2,5 m
10 20
anodowane
z∏oty C-23
05981
2,5 m
10 20
symbol
materia∏
kolor
MS ZET PL
mosiàdz
profilowany
naturalny
symbol
materia∏
MS ZET PL
mosiàdz
profilowany
polerowany
symbol
materia∏
kolor
MS ZET PL
mosiàdz
profilowany
chromowany
CHROM
srebrny
7 mm
aluminium
polerowane
9 mm
7 mm
aluminium
anodowane
9 mm
profile wykoƒczeniowe do glazury i terakoty
7 mm
mosiàdz
9 mm
7 mm
mosiàdz
polerowany
9 mm
7 mm
mosiàdz
chromowany
9 mm
7 mm
kolor
srebrny
kolor
srebrny
kolor
z∏oty
kolor
z∏oty
Nr art. d∏ugoÊç
03772
03789
03765
03796
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20
20
20
Nr art. d∏ugoÊç
05905
03550
05936
05943
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
Nr art. d∏ugoÊç
13702
13726
13733
13740
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20
20
20
Nr art. d∏ugoÊç
13603
13627
13634
13641
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
13757
1,0 m
10 20
13764
2,0 m
10 20
01.13.0
profil dylatacyjny D14
10 mm
symbol
AL D14
6 mm
aluminium
polerowane
10 mm
symbol
AL D14
6 mm
aluminium
anodowane
10 mm
symbol
materia∏
aluminium
naturalne
materia∏
aluminium
polerowane
materia∏
aluminium
AL D14
anodowany anodowane
6 mm
mosiàdz
10 mm
symbol
MS D14
6 mm
mosiàdz
polerowany
10 mm
symbol
MS D14
6 mm
mosiàdz
chromowany
10 mm
6 mm
materia∏
mosiàdz
naturalny
materia∏
mosiàdz
polerowany
symbol
materia∏
MS D14
CHROM
mosiàdz
chromowany
kolor
srebrny
kolor
srebrny
kolor
Zastosowanie:
Nr art. d∏ugoÊç
40401
40425
40432
40449
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20
20
20
Nr art. d∏ugoÊç
40456
40470
40487
40494
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
srebrny C-0
40531
2,5 m
10 20
z∏oty C-23
40586
2,5 m
10 20
szampan C-32 40630
2,5 m
10 20
kolor
z∏oty
kolor
z∏oty
kolor
srebrny
S∏u˝y do ∏àczenia p∏ytek z innymi,
wsuwanymi pod daszek profilu,
rodzajami posadzki. Umo˝liwia
swobodnà prac´ (kurczenie
i rozszerzanie si´) tych posadzek.
Mo˝e s∏u˝yç jako fuga ozdobna.
Nr art. d∏ugoÊç
17007
17021
17038
17045
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20
20
20
Nr art. d∏ugoÊç
17052
17076
17083
17090
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
17106
1,0 m
10 20
17113
2,0 m
10 20
profile wykoƒczeniowe do glazury i terakoty
aluminium
01.14.0
profil dylatacyjny do ∏uków D14
Zastosowanie:
S∏u˝y do ∏àczenia p∏ytek z innymi,
wsuwanymi pod daszek profilu,
rodzajami posadzki. Umo˝liwia
swobodnà prac´ (kurczenie
i rozszerzanie si´) tych posadzek.
Mo˝e s∏u˝yç jako fuga ozdobna.
Szczególnà zaletà tych profili
jest to, i˝ mogà byç zastosowane
w przypadku powierzchni
o ∏ukowatych kszta∏tach.
aluminium
10 mm
6 mm
aluminium
polerowane
10 mm
6 mm
aluminium
anodowane
profile wykoƒczeniowe do glazury i terakoty
10 mm
materia∏
AL D14
aluminium
profilowany
naturalne
symbol
materia∏
AL D14
aluminium
profilowany polerowane
symbol
materia∏
AL D14
aluminium
profilowany
anodowane
6 mm anodowany
mosiàdz
10 mm
6 mm
mosiàdz
polerowany
10 mm
6 mm
mosiàdz
chromowany
10 mm
symbol
symbol
materia∏
MS D14
mosiàdz
profilowany
naturalny
symbol
materia∏
MS D14
mosiàdz
profilowany polerowany
kolor
srebrny
kolor
srebrny
kolor
40906
40920
40937
40944
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20
20
20
Nr art. d∏ugoÊç
40951
40975
40982
40999
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
srebrny C-0
41033
2,5 m
10 20
z∏oty C-23
41088
2,5 m
10 20
szampan C-32 41132
2,5 m
10 20
kolor
z∏oty
kolor
z∏oty
materia∏
kolor
MS D14
mosiàdz
profilowany
CHROM chromowany
6 mm
srebrny
symbol
Nr art. d∏ugoÊç
Nr art. d∏ugoÊç
17205
17229
17236
17243
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20
20
20
Nr art. d∏ugoÊç
17250
17274
17281
17298
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
17304
1,0 m
10 20
17311
2,0 m
10 20
02.01.0
profil schodowy pó∏okràg∏y PSP
symbol
materia∏
10 mm
AL
aluminium
23 mm
PSP
naturalne
aluminium
polerowane
symbol
materia∏
10 mm
AL
aluminium
23 mm
PSP
polerowane
aluminium
anodowane
symbol
materia∏
kolor
aluminium
srebrny
anodowane
(C-O)
aluminium
z∏oty
anodowane
(C-23)
aluminium
szampan
anodowane
(C-32)
aluminium
oliwka
anodowane
(C-33)
kolor
10 mm
23 mm
AL PSP
anodowane
mosiàdz
symbol
materia∏
10 mm
MS
mosiàdz
23 mm
PSP
naturalny
mosiàdz
polerowany
symbol
materia∏
10 mm
MS PSP
23 mm
mosiàdz
polerowany
mosiàdz
chromowany
symbol
materia∏
10 mm
MS PSP
mosiàdz
23 mm
CHROM
chromowany
kolor
srebrny
kolor
srebrny
z∏oty
kolor
z∏oty
kolor
srebrny
Zastosowanie:
Nr art. d∏ugoÊç
04205
04229
04236
04243
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
40
40
40
40
10
10
10
10
40
40
40
40
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
10
10
10
10
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20
20
20
Ochrania kraw´dzie stopni
schodowych wy∏o˝onych
p∏ytkami ceramicznymi.
Zabezpiecza przed poÊlizgiem
nadaje estetyczny wyglàd.
Nr art. d∏ugoÊç
04304
04502
04601
04700
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
04311
04519
04267
04717
04328
04526
04540
04724
04335
04533
04281
04731
04342
04274
04298
04748
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
14204
14228
14235
14242
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
14402
14426
14433
14440
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
14266
1,0 m
10 20
14273
2,0 m
10 20
profile schodowe
aluminium
02.02.0
profil schodowy ZET owalny
Zastosowanie:
Ochrania kraw´dzie stopni
schodowych wy∏o˝onych
p∏ytkami ceramicznymi.
Zabezpiecza przed poÊlizgiem.
aluminium
10 mm
10 mm
aluminium
polerowane
materia∏
AL ZET
aluminium
OWAL
naturalne
symbol
materia∏
kolor
srebrny
kolor
Nr art. d∏ugoÊç
03109
03123
03130
03147
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
40
40
40
40
Nr art. d∏ugoÊç
aluminium srebrny C-0
40036
2,5 m
10 40
10 mm
AL ZET
OWAL
anodowany
anodowane z∏oty C-23
40081
2,5 m
10 40
mosiàdz
symbol
materia∏
MS ZET
mosiàdz
OWAL
naturalny
symbol
materia∏
MS ZET
mosiàdz
OWAL
polerowany
symbol
materia∏
MS ZET
OWAL
CHROM
mosiàdz
10 mm
10 mm
10 mm
mosiàdz
polerowany
10 mm
10 mm
mosiàdz
chromowany
10 mm
10 mm
profile schodowe
symbol
chromowany
kolor
z∏oty
kolor
z∏oty
kolor
srebrny
Nr art. d∏ugoÊç
13108
13122
13139
13146
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20
20
20
Nr art. d∏ugoÊç
14907
14921
14938
14945
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
14952
1,0 m
10 20
14969
2,0 m
10 20
02.03.0
profil schodowy ZET
10 mm
13 mm
aluminium
anodowane
symbol
materia∏
AL
aluminium
ZET
naturalne
symbol
materia∏
AL ZET
10 mm
13 mm
mosiàdz
10 mm
13 mm
mosiàdz
polerowany
10 mm
13 mm
mosiàdz
chromowany
10 mm
13 mm
kolor
srebrny
kolor
03208
03222
03239
03246
anodowane
z∏oty C-23
symbol
materia∏
kolor
MS
mosiàdz
ZET
naturalny
symbol
materia∏
MS ZET
mosiàdz
polerowany
polerowany
symbol
materia∏
MS ZET
mosiàdz
CHROM
chromowany
z∏oty
kolor
z∏oty
kolor
srebrny
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
40
40
40
40
Nr art. d∏ugoÊç
aluminium srebrny C-0 03338
anodowane
Zastosowanie:
Nr art. d∏ugoÊç
03383
2,5 m
10 40
2,5 m
10 40
Ochrania kraw´dzie stopni
schodowych drewnianych
lub wy∏o˝onych p∏ytkami
ceramicznymi. Jego ryflowana
powierzchnia tworzy
zabezpieczenie antypoÊlizgowe.
Nr art. d∏ugoÊç
13207
13221
13238
13245
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20
20
20
Nr art. d∏ugoÊç
13306
13320
13337
13344
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
13276
1,0 m
10 20
13283
2,0 m
10 20
profile schodowe
aluminium
02.04.0
profil schodowy „T” RYFL
Zastosowanie:
Ochrania kraw´dzie stopni
schodowych wy∏o˝onych
p∏ytkami ceramicznymi.
Jego ryflowana powierzchnia
tworzy zabezpieczenie
antypoÊlizgowe.
aluminium
15 mm
23 mm
aluminium
polerowane
15 mm
symbol
materia∏
AL
aluminium
RYFL
naturalne
symbol
materia∏
AL
aluminium
RYFL
polerowane
symbol
materia∏
MS
mosiàdz
RYFL
naturalny
symbol
materia∏
MS
mosiàdz
RYFL
polerowany
symbol
materia∏
MS
RYFL
CHROM
mosiàdz
kolor
srebrny
kolor
srebrny
23 mm
mosiàdz
15 mm
23 mm
mosiàdz
polerowany
15 mm
kolor
z∏oty
kolor
z∏oty
23 mm
mosiàdz
chromowany
15 mm
profile schodowe
23 mm
chromowany
kolor
srebrny
Nr art. d∏ugoÊç
03000
03024
03031
03048
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
30
30
30
30
10
10
10
10
30
30
30
30
10
10
10
10
30
30
30
30
10
10
10
10
30
30
30
30
Nr art. d∏ugoÊç
05301
05325
05332
05349
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
13009
13023
13030
13047
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
15300
15324
15331
15348
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
15355
1,0 m
10 30
15362
2,0 m
10 30
02.05.0
profil schodowy CL
10 mm
aluminium
polerwane
10 mm
aluminium
anodowane
10 mm
symbol
AL CL
symbol
AL CL
symbol
AL CL
anodowane
mosiàdz
10 mm
mosiàdz
polerowany
10 mm
mosiàdz
chromowany
10 mm
symbol
MS CL
symbol
MS CL
materia∏
aluminium
naturalne
materia∏
aluminium
polerowane
kolor
srebrny
kolor
srebrny
materia∏
kolor
aluminium
srebrny
anodowane
C-0
aluminium
z∏oty
anodowane
C-23
materia∏
kolor
mosiàdz
naturalny
materia∏
mosiàdz
polerowany
symbol
materia∏
MS CL
mosiàdz
CHROM
chromowany
z∏oty
kolor
z∏oty
kolor
srebrny
Zastosowanie:
Nr art. d∏ugoÊç
04106
04120
04137
04144
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
40
40
40
40
10
10
10
10
40
40
40
40
10
10
10
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
40
40
40
10
10
10
10
40
40
40
40
10
10
10
10
40
40
40
40
Ochrania kraw´dzie stopni
schodowych wy∏o˝onych p∏ytkami.
Stanowi eleganckie
wykoƒczenie w formie
delikatnego obramowania.
Nr art. d∏ugoÊç
04809
05004
04151
05202
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
04816
05011
04168
05219
04823
05028
04175
05226
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
14105
14129
14136
14143
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
14303
14327
14334
14341
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
14174
1,0 m
10 40
14181
2,0 m
10 40
profile schodowe
aluminium
02.06.0
profil schodowy szeroki z gumà LSS ZG
Zastosowanie:
Ochrania kraw´dzie stopni schodowych drewnianych lub wy∏o˝onych
p∏ytkami ceramicznymi. Jego gumowa
powierzchnia tworzy zabezpieczenie
antypoÊlizgowe. Istnieje mo˝liwoÊç
monta˝u za pomocà trwa∏ego kleju
monta˝owego lub taÊmy firmowej.
Profil nawiercany, mocowany do pod∏o˝a za pomocà wkr´tów (komplet ko∏ków w zestawie).
Mo˝liwoÊç monta˝u na klej monta˝owy lub za pomocà taÊmy firmowej.
aluminium
polerowane
symbol materia∏ kolor
AL
LSS ZG
35 mm
aluminium
anodowane
77001
36503
aluminium
srebrny 77100
polerowane
36701
36909
symbol materia∏ kolor
aluminium srebrny
anodowane (C-O)
aluminium
z∏oty
anodowane (C-23)
aluminium szampan
anodowane (C-32)
AL
35 mm
LSS ZG
aluminium oliwka
anodowane (C-33)
aluminium c. bràz
anodowane (C-34)
aluminium czarny
anodowane (C-35)
profile schodowe
mosiàdz
polerowany
35 mm
symbol materia∏ kolor
MS
mosiàdz
LSS ZG
polerowany
z∏oty
mosiàdz
chromowany symbol materia∏ kolor
,7 m
ç 2 ienie
w
goÊ
D∏u zamó
a
n
–
Nr artyku∏u
Nr artyku∏u
77018
36510
77117
36718
36916
77025
36527
77124
36725
36923
77032
36534
77131
36732
36930
77049
36541
77148
36749
36947
77056
36558
77155
36756
36954
77063
36565
77162
36763
36961
80025
80124
80223
80322
80520
80032
80131
80230
80339
80537
80049
80148
80247
80346
80544
80056
80155
80254
80353
80551
80063
80162
80261
80360
80568
80070
80179
80278
80377
80575
Nr artyku∏u
77070
26504
77179
26528
26535
26542
90109
90116
90130
90147
90154
90178
Nr artyku∏u
77087
MS
mosiàdz
srebrny 26559
LSS ZG
77186
CHROM chromowany
26566
35 mm
80018
80117
80216
80315
80513
90208
90215
90222
90239
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
10
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
40
10
10
10
10
40
40
40
40
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
kolor gumy
bràz
szary
be˝owy czarny
bordo
zielony
granat
02.07.0
profil schodowy szeroki LSS
Profil nawiercany, mocowany do pod∏o˝a za pomocà wkr´tów (komplet ko∏ków w zestawie).
Mo˝liwoÊç monta˝u na klej monta˝owy lub za pomocà taÊmy firmowej.
symbol materia∏ kolor
AL
35 mm
aluminium
anodowane
LSS
77209
32604
aluminium srebrny
77308
polerowane
32802
33007
symbol materia∏ kolor
aluminium srebrny
anodowane (C-O)
aluminium
AL
35 mm
z∏oty
anodowane (C-23)
LSS
aluminium szampan
anodowane (C-32)
aluminium oliwka
anodowane (C-33)
aluminium c. bràz
anodowane (C-34)
aluminium czarny
anodowane (C-35)
mosiàdz
polerowany
35 mm
symbol materia∏ kolor
MS
mosiàdz
LSS
polerowany
z∏oty
mosiàdz
chromowany symbol materia∏ kolor
35 mm
Nr artyku∏u
80612
80711
80810
80919
81114
Nr artyku∏u
77216
32611
77315
32819
33014
77223
32628
77322
32826
33021
77230
32635
77339
32833
33038
77247
32642
77346
32840
33045
77254
32659
77353
32857
33052
77261
32666
77360
32864
33069
80629
80728
80827
80926
81121
80636
80735
80834
80933
81138
80643
80742
80841
80940
81145
80650
80759
80858
80957
81152
80667
80766
80865
80964
81169
80674
80773
80872
80971
81176
Nr artyku∏u
77278
20700
77377
20724
20731
20748
90703
90710
90734
90741
90758
90772
Nr artyku∏u
77285
MS
mosiàdz
20762
LSS
srebrny
77384
CHROM chromowany
20779
90802
90819
90826
90833
Zastosowanie:
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
12
12
10
10
10
48
48
40
40
40
12
12
10
10
10
12
12
10
10
10
12
12
10
10
10
12
12
10
10
10
12
12
10
10
10
12
12
10
10
10
48
48
40
40
40
48
48
40
40
40
48
48
40
40
10
48
48
40
40
40
48
48
40
40
40
48
48
40
40
40
12
12
10
10
10
10
48
48
40
40
40
40
12
12
10
10
48
48
40
40
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
Ochrania kraw´dzie stopni schodowych drewnianych lub wy∏o˝onych
p∏ytkami ceramicznymi. Jego ryflowana
powierzchnia tworzy zabezpieczenie
antypoÊlizgowe. Istnieje mo˝liwoÊç
monta˝u za pomocà trwa∏ego kleju
monta˝owego lub taÊmy firmowej.
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
2,7
m
ie
n
ç
wie
goÊ
D∏u zamó
a
–n
profile schodowe
aluminium
polerowane
02.08.0
profil schodowy wàski LSW 25x10
Zastosowanie:
Ochrania kraw´dzie stopni schodowych drewnianych lub wy∏o˝onych
p∏ytkami ceramicznymi, panelami, itp.
Istnieje mo˝liwoÊç monta˝u za pomocà trwa∏ego kleju monta˝owego
lub taÊmy firmowej.
Profil nawiercany, mocowany do pod∏o˝a za pomocà wkr´tów (komplet ko∏ków w zestawie).
Mo˝liwoÊç monta˝u na klej monta˝owy lub za pomocà taÊmy firmowej.
aluminium
10 mm
25 mm
aluminium
polerowane
10 mm
25 mm
aluminium
anodowane
symbol materia∏ kolor
AL LSW
25x10
77490
32505
aluminium
77599
srebrny
32529
naturalne
32543
symbol materia∏ kolor
25x10
77407
35407
srebrny 77506
polerowane
35605
35803
symbol materia∏ kolor
anodowane (C-O)
aluminium
z∏oty
anodowane (C-23)
25 mm
AL LSW
25x10
anodowane
aluminium szampan
anodowane (C-32)
aluminium oliwka
anodowane (C-33)
mosiàdz
polerowany
profile schodowe
10 mm
25 mm
symbol materia∏ kolor
MS LSW
mosiàdz
25x10
polerowany
z∏oty
mosiàdz
chromowany symbol materia∏ kolor
,7 m
ç 2 ienie
w
goÊ
D∏u zamó
a
n
–
10 mm
25 mm
81206
81305
81404
81503
81701
Nr artyku∏u
AL LSW aluminium
aluminium srebrny
10 mm
Nr artyku∏u
81213
81312
81411
81510
81711
Nr artyku∏u
77414
35414
77513
35612
35810
77421
35421
77520
35629
35827
77438
35438
77537
35636
35834
77445
35445
77544
35643
35841
81220
81329
81428
81521
81728
81237
81336
81436
81537
81735
81244
81343
81442
81544
81742
81251
81350
81459
81551
81759
Nr artyku∏u
77476
21004
77575
21028
21042
91304
91311
91335
91342
91373
Nr artyku∏u
77483
MS LSW mosiàdz
22100
srebrny
25x10
77582
chromowany
CHROM
22124
91403
91410
91427
91434
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
12
12
10
10
10
48
48
40
40
40
12
12
10
10
10
48
48
40
40
40
12
12
10
10
10
12
12
10
10
10
12
12
10
10
10
12
12
10
10
10
48
48
40
40
40
48
48
40
40
40
48
48
40
40
40
48
48
40
40
40
12
12
10
10
10
48
48
40
40
40
12
12
10
10
48
48
40
40
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
02.09.0
profil schodowy ryflowany 20x20R
Profil nawiercany, mocowany do pod∏o˝a za pomocà wkr´tów (komplet ko∏ków w zestawie).
Mo˝liwoÊç monta˝u na klej monta˝owy lub za pomocà taÊmy firmowej.
Nr artyku∏u
20 mm
20 mm
aluminium
polerowane
20 mm
20 mm
aluminium
anodowane
20 mm
20 mm
mosiàdz
polerowany
20 mm
symbol materia∏ kolor
77698
33670
AL
aluminium
srebrny 77797
LS 20x20R naturalne
33878
34073
symbol materia∏ kolor
aluminium
symbol materia∏ kolor
MS
mosiàdz
LS 20x20R polerowany
z∏oty
20 mm
mosiàdz
chromowany symbol materia∏ kolor
20 mm
20 mm
82312
82418
82517
82616
82814
Nr artyku∏u
77612
aluminium srebrny 33618
77711
anodowane (C-O) 33816
34011
77629
aluminium z∏oty 33625
77728
anodowane (C-23) 33823
34028
77636
aluminium szampan 33632
77735
anodowane (C-32) 33830
34035
AL
77643
LS 20x20R
aluminium oliwka 33649
77742
anodowane (C-33) 33847
34042
77650
33656
aluminium c. bràz
77759
anodowane (C-34) 33854
34059
77667
33663
aluminium czarny
77766
anodowane (C-35) 33861
34066
symbol materia∏ kolor
82300
82401
82500
82609
82807
Nr artyku∏u
77605
33601
srebrny 77704
LS 20x20R polerowane
33809
34004
AL
Zastosowanie:
d∏ugoÊç
82326
82425
82524
82623
82821
82333
82432
82531
82630
82838
82340
82449
82548
82647
82845
82357
82456
82555
82654
82852
82364
82463
82562
82661
82869
82371
82470
82579
82678
82876
Nr artyku∏u
77674
21103
77773
21127
21134
21141
92400
92417
92431
82448
82455
82479
Nr artyku∏u
77681
MS
mosiàdz
21165
srebrny
LS 20x20R
77780
chromowany
CHROM
21172
92509
92516
92523
92530
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
10
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
40
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
Ochrania kraw´dzie stopni schodowych drewnianych lub wy∏o˝onych
p∏ytkami ceramicznymi. Jego ryflowana
powierzchnia tworzy zabezpieczenie
antypoÊlizgowe. Istnieje mo˝liwoÊç
monta˝u za pomocà trwa∏ego kleju
monta˝owego lub taÊmy firmowej.
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
2,7
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
10
10
10
10
40
40
40
40
m
ie
n
ç
wie
goÊ
D∏u zamó
a
–n
profile schodowe
aluminium
02.10.0
profil schodowy naro˝ny 20x20P
Zastosowanie:
Ochrania kraw´dzie stopni
schodowych drewnianych
lub wy∏o˝onych p∏ytkami
ceramicznymi. Istnieje mo˝liwoÊç monta˝u za pomocà
trwa∏ego kleju monta˝owego
lub taÊmy firmowej.
Profil mocowany do pod∏o˝a za pomocà kleju monta˝owego lub taÊmy firmowej.
mosiàdz
polerowany
20 mm
materia∏
LS
mosiàdz
LS 20x20P
polerowany
symbol
materia∏
kolor
z∏oty
20 mm
mosiàdz
chromowany
20 mm
20 mm
profile schodowe
symbol
MS
LS 20x20P
CHROM
mosiàdz
chromowany
kolor
srebrny
Nr art. d∏ugoÊç
20908
20922
20939
20946
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
40
40
40
40
Nr art. d∏ugoÊç
20960
2,0 m
10 40
02.11.0
profil schodowy ryflowany 30x30R
Profil nawiercany, mocowany do pod∏o˝a za pomocà wkr´tów (komplet ko∏ków w zestawie).
Mo˝liwoÊç monta˝u na klej monta˝owy lub za pomocà taÊmy firmowej.
30 mm
30 mm
aluminium
anodowane
30 mm
30 mm
mosiàdz
polerowany
30 mm
symbol materia∏ kolor
77803
33700
AL
aluminium
srebrny 77902
LS 30x30R polerowane
33908
37005
symbol materia∏ kolor
symbol materia∏ kolor
MS
mosiàdz
z∏oty
30 mm
mosiàdz
chromowany symbol materia∏ kolor
30 mm
82913
83019
83118
83217
83415
Nr artyku∏u
77810
aluminium srebrny 33717
33915
anodowane (C-O) 77919
37012
77827
aluminium z∏oty 33724
77926
anodowane (C-23) 33922
37029
77834
aluminium szampan 33731
77933
anodowane (C-32) 33939
AL
37036
LS 30x30R
77842
aluminium oliwka 33748
77940
anodowane (C-33) 33946
37043
77858
aluminium c.bràz 33755
77957
anodowane (C-34) 33953
37050
77865
aluminium czarny 33762
77964
anodowane (C-35) 33960
37067
LS 30x30R polerowany
30 mm
Nr artyku∏u
82920
83026
83125
83224
83422
82937
83033
83132
83231
83439
82944
83040
83149
83248
83446
82951
83057
83156
83255
83453
82968
83064
83163
83262
83460
82975
83071
83170
83279
83477
Nr artyku∏u
77872
21202
77971
21226
21233
21240
93001
93018
93032
93049
93056
93070
Nr artyku∏u
77889
MS
mosiàdz
21264
LS 30x30R
srebrny
77988
chromowany
CHROM
21271
93100
93117
93124
93131
Zastosowanie:
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
6
6
5
5
5
24
24
20
20
20
6
6
5
5
5
6
6
5
5
5
6
6
5
5
5
6
6
5
5
5
6
6
5
5
5
6
6
5
5
5
24
24
20
20
20
24
24
20
20
20
24
24
20
20
20
24
24
20
20
20
24
24
20
20
20
24
24
20
20
20
6
6
5
5
5
5
24
24
20
20
20
20
6
6
5
5
24
24
20
20
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
Ochrania kraw´dzie stopni schodowych drewnianych lub wy∏o˝onych
p∏ytkami ceramicznymi. Jego ryflowana
powierzchnia tworzy zabezpieczenie
antypoÊlizgowe. Istnieje mo˝liwoÊç
monta˝u za pomocà trwa∏ego kleju
monta˝owego lub taÊmy firmowej.
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
,7 m e
ç 2 ieni
w
goÊ
D∏u zamó
a
n
–
profile schodowe
aluminium
polerowane
02.12.0
profil schodowy PODK¸AD
Zastosowanie:
Aluminiowa baza z wymiennà
wk∏adkà to interesujàce rozwiàzanie
zapewniajàce trwa∏oÊç i estetyk´.
Ochrania kraw´dzie stopni.
Usuwa problem Êliskich,
marmurowych lub wy∏o˝onych
p∏ytkami stopni. Wymienialna
nak∏adka PVC pozwala
na renowacj´ lub zmian´ koloru.
aluminium
25 mm
PODK¸AD
PVC
symbol
27 mm
PVC
aluminium
naturalne
materia∏
PVC
symbol
nak∏adka
28 mm
PVC
13,5 mm
profile schodowe
materia∏
nak∏adka
10 mm
NOWOÂå
symbol
DAREK
materia∏
kolor
srebrny
Nr art. d∏ugoÊç
45024
45031
45048
2,0 m
2,5 m
3,0 m
kolor
Nr art.
bràz
szary
be˝owy
czarny
bordo
zielony
granat
45109
45116
45123
45130
45147
45154
45161
kolor
Nr art.
be˝owy
bordo
bràz
popielaty
szary
czarny
zielony
granat
60508
60515
60522
60539
60546
60553
60560
60577
10 40
10 40
10 40
d∏ugoÊç
rolka
25 m
d∏ugoÊç
rolka
25 m
02.13.0
profil schodowy szeroki z ryflem LSSR
Profil nawiercany, mocowany do pod∏o˝a za pomocà wkr´tów (komplet ko∏ków w zestawie).
Mo˝liwoÊç monta˝u na klej monta˝owy lub za pomocà taÊmy firmowej.
40 mm
aluminium
anodowane
40 mm
mosiàdz
polerowany
40 mm
symbol materia∏ kolor
78008
38002
aluminium
AL LSSR
srebrny 78107
polerowane
38101
38200
symbol materia∏ kolor
symbol materia∏ kolor
MS LSSR
mosiàdz
polerowany
z∏oty
mosiàdz
83521
83620
83729
83828
84023
83538
83637
83736
83835
84030
83545
83644
83743
83842
84047
83552
83651
83750
83859
84054
83569
83668
83767
83866
84061
83576
83675
83774
83873
84078
Nr artyku∏u
78077
28003
78176
28027
28041
93605
93612
93636
93643
93674
Nr artyku∏u
78084
28058
srebrny
78183
CHROM chromowany
28065
MS LSSR
83514
83613
83712
83811
84016
Nr artyku∏u
78015
38019
aluminium srebrny
78114
anodowane (C-O) 38118
38217
78022
aluminium z∏oty 38026
78121
anodowane (C-23) 38125
38224
78039
aluminium szampan 38033
78138
anodowane (C-32) 38132
38231
AL LSSR
78046
aluminium oliwka 38040
78145
anodowane (C-33) 38149
38248
78053
aluminium c. bràz 38057
78152
anodowane (C-34) 38156
38255
78060
aluminium czarny 38064
78169
anodowane (C-35) 38163
38262
mosiàdz
chromowany symbol materia∏ kolor
40 mm
Nr artyku∏u
93704
93711
93728
93735
Zastosowanie:
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
12
12
10
10
10
48
48
40
40
40
12
12
10
10
10
12
12
10
10
10
12
12
10
10
10
12
12
10
10
10
12
12
10
10
10
12
12
10
10
10
48
48
40
40
40
48
48
40
40
40
48
48
40
40
40
48
48
40
40
40
48
48
40
40
40
48
48
40
40
40
12
12
10
10
10
48
48
40
40
40
12
12
10
10
48
48
40
40
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
Ochrania kraw´dzie stopni schodowych drewnianych lub wy∏o˝onych
p∏ytkami ceramicznymi. Jego ryflowana
powierzchnia tworzy zabezpieczenie
antypoÊlizgowe. Istnieje mo˝liwoÊç
monta˝u za pomocà trwa∏ego kleju
monta˝owego lub taÊmy firmowej.
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
,7 m e
ç 2 ieni
w
goÊ
D∏u zamó
a
n
–
profile schodowe
aluminium
polerowane
02.14.0
profil schodowy wàski LSW 25x20
Zastosowanie:
Ochrania kraw´dzie stopni schodowych drewnianych lub wy∏o˝onych
p∏ytkami ceramicznymi. Jego ryflowana
powierzchnia tworzy zabezpieczenie
antypoÊlizgowe. Istnieje mo˝liwoÊç
monta˝u za pomocà trwa∏ego kleju
monta˝owego lub taÊmy firmowej.
Profil nawiercany, mocowany do pod∏o˝a za pomocà wkr´tów (komplet ko∏ków w zestawie).
Mo˝liwoÊç monta˝u na klej monta˝owy lub za pomocà taÊmy firmowej.
aluminium
polerowane
20 mm
25 mm
aluminium
anodowane
20 mm
25 mm
profile schodowe
mosiàdz
polerowany
20 mm
25 mm
symbol materia∏ kolor
51810
51919
AL LSW aluminium
srebrny 52015
25x20 polerowane
52114
52312
symbol materia∏ kolor
symbol materia∏ kolor
MS LSW
mosiàdz
25x20
polerowany
z∏oty
MS LSW
ç 2 ienie
w
goÊ
D∏u zamó
a
n
–
20 mm
25 mm
CHROM
25x20
mosiàdz
chromowany
srebrny
88410
88519
88618
88717
88915
Nr artyku∏u
51827
51926
aluminium srebrny
52022
anodowane (C-O) 52121
52329
51834
aluminium z∏oty 51933
52039
anodowane (C-23) 52138
52336
51841
aluminium szampan 51940
52046
anodowane (C-32) 52145
AL LSW
52343
51858
25x20
aluminium oliwka 51957
52053
anodowane (C-33) 52152
52350
51865
51964
aluminium c. bràz
52060
anodowane (C-34) 52169
52367
51872
aluminium czarny 51971
52077
anodowane (C-35) 52176
52374
mosiàdz
chromowany symbol materia∏ kolor
,7 m
Nr artyku∏u
88427
88526
88625
88724
88922
88434
88533
88632
88731
88939
88441
88540
88649
88748
88946
88458
88557
88656
88755
88953
88465
88564
88663
88762
88960
88472
88571
88670
88779
88977
Nr artyku∏u
23404
23411
23435
23442
23473
98501
98518
98532
98549
98570
Nr artyku∏u
23503
23510
23527
23534
98600
98617
98624
98631
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
12
12
10
10
10
48
48
40
40
40
12
12
10
10
10
12
12
10
10
10
12
12
10
10
10
12
12
10
10
10
12
12
10
10
10
12
12
10
10
10
48
48
40
40
40
48
48
40
40
40
48
48
40
40
40
48
48
40
40
40
48
48
40
40
40
48
48
40
40
40
12
12
10
10
10
48
48
40
40
40
12
12
10
10
48
48
40
40
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
02.15.0
profil schodowy ryflowany 30Rx30R
Profil nawiercany, mocowany do pod∏o˝a za pomocà wkr´tów (komplet ko∏ków w zestawie).
Mo˝liwoÊç monta˝u na klej monta˝owy lub za pomocà taÊmy firmowej.
30 mm
30 mm
aluminium
anodowane
30 mm
30 mm
mosiàdz
polerowany
30 mm
symbol materia∏ kolor
50417
50516
aluminium
AL
srebrny 50615
polerowane
30Rx30R
50714
50912
symbol materia∏ kolor
symbol materia∏ kolor
MS
mosiàdz
30Rx30R polerowany
z∏oty
mosiàdz
chromowany symbol materia∏ kolor
MS
30 mm
30Rx30R
CHROM
mosiàdz
chromowany
srebrny
87819
87918
88014
88113
88311
Nr artyku∏u
50424
aluminium srebrny 50523
50622
anodowane (C-O) 50721
50929
50431
50530
aluminium z∏oty
50639
anodowane (C-23) 50738
50936
50448
aluminium szampan 50547
50646
anodowane (C-32) 50745
AL
50943
50455
30Rx30R
aluminium oliwka 50554
50653
anodowane (C-33) 50752
50950
50462
aluminium c. bràz 50561
50660
anodowane (C-34) 50769
50967
50479
aluminium czarny 50578
50677
anodowane (C-35) 50776
50974
30 mm
30 mm
Nr artyku∏u
87826
87925
88021
88120
88328
87833
87932
88038
88137
88335
87840
87949
88045
88144
88342
87857
87956
88052
88151
88359
87864
87963
88069
88168
88366
87871
87970
88076
88175
88373
Nr artyku∏u
23107
23114
23138
23145
23176
97900
97917
97931
97948
97979
Nr artyku∏u
23206
23213
23220
23237
98006
98013
98020
98037
Zastosowanie:
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
12
12
10
10
10
48
48
40
40
40
12
12
10
10
10
12
12
10
10
10
12
12
10
10
10
12
12
10
10
10
12
12
10
10
10
12
12
10
10
10
48
48
40
40
40
48
48
40
40
40
48
48
40
40
40
48
48
40
40
40
48
48
40
40
40
48
48
40
40
40
12
12
10
10
10
48
48
40
40
40
12
12
10
10
48
48
40
40
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
Ochrania kraw´dzie stopni schodowych drewnianych lub wy∏o˝onych
p∏ytkami ceramicznymi. Jego ryflowana
powierzchnia tworzy zabezpieczenie
antypoÊlizgowe. Istnieje mo˝liwoÊç
monta˝u za pomocà trwa∏ego kleju
monta˝owego lub taÊmy firmowej.
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
,7 m
nie
ç2
goÊ mówie
u
∏
D
a za
–n
profile schodowe
aluminium
polerowane
03.01.0
profil fugowy ∏àczàcy
Zastosowanie:
Przeznaczony jest do ∏àczenia
powierzchni pokrytych p∏ytkami
ceramicznymi, drewnem
lub panelami. Kszta∏t litery „T”
umo˝liwia jego stosowanie w celu
zamaskowania szczelin o szerokoÊci
do kilkunastu milimetrów
(w zale˝noÊci od szerokoÊci profilu).
Pozwala te˝ niwelowaç niewielkie
ró˝nice wysokoÊci pod∏o˝a.
Mo˝na stosowaç do ∏uków.
aluminium
polerowane
symbol
materia∏
AL T
aluminium
FUG 13
polerowane
AL T
aluminium
FUG 18
polerowane
AL T
aluminium
26 mm
FUG 26
polerowane
aluminium
anodowane
symbol
materia∏
AL T
FUG 13
anodowana
aluminium srebrny C-0
02461
2,5 m
10 30
anodowane
z∏oty C-23
02478
2,5 m
10 30
aluminium srebrny C-0
02652
2,5 m
10 30
anodowane
z∏oty C-23
02669
2,5 m
10 30
10 mm
13 mm
10 mm
18 mm
10 mm
10 mm
13 mm
10 mm
18 mm
srebrny
srebrny
srebrny
kolor
Nr art. d∏ugoÊç
02409
02423
02430
02447
02607
02621
02638
02645
02805
02829
02836
02843
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Nr art. d∏ugoÊç
AL T
FUG 26
anodowana
aluminium srebrny C-0
02867
2,5 m
10 30
anodowane
02874
2,5 m
10 30
symbol
materia∏
MS T
mosiàdz
FUG 13
polerowany
MS T
mosiàdz
FUG 18
polerowany
MS T
mosiàdz
26 mm
FUG 26
polerowany
mosiàdz
chromowany
symbol
materia∏
MS T
FUG 13
CHROM
MS T
FUG 18
CHROM
MS T
FUG 26
CHROM
mosiàdz
10 mm
26 mm
mosiàdz
polerowany
10 mm
13 mm
10 mm
18 mm
10 mm
10 mm
profile fugowe
AL T
FUG 18
anodowana
kolor
13 mm
10 mm
18 mm
10 mm
26 mm
chromowany
mosiàdz
chromowany
mosiàdz
chromowany
z∏oty C-23
kolor
z∏oty
z∏oty
z∏oty
kolor
srebrny
srebrny
srebrny
Nr art. d∏ugoÊç
12408
12422
12439
12446
12606
12620
12637
12644
12804
12828
12835
12842
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Nr art. d∏ugoÊç
12453
1,0 m
10 30
12460
2,0 m
10 30
12651
1,0 m
10 30
12668
2,0 m
10 30
12859
1,0 m
10 20
12866
2,0 m
10 20
03.02.0
profil fugowy kwadratowy
symbol
5 mm
FUG5
materia∏
mosiàdz
naturalny
kolor
z∏oty
Zastosowanie:
Nr art. d∏ugoÊç
12903
12927
12934
12941
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
30
30
30
30
Profil ten pozwala po∏àczyç ró˝ne
materia∏y wykoƒczeniowe pod∏óg,
stanowiàc ozdobne wype∏nienie
mi´dzy nimi. Jest stosowany
równie˝ do ∏àczenia powierzchni,
które majà nieregularne kszta∏ty.
profile fugowe
mosiàdz
03.03.0
profil fugowy g∏adki
Zastosowanie:
Przeznaczony jest do ∏àczenia
powierzchni pokrytych p∏ytkami
ceramicznymi, drewnem
lub panelami. Kszta∏t litery „T”
umo˝liwia jego stosowanie w celu
zamaskowania szczelin o szerokoÊci
do kilkunastu milimetrów
(w zale˝noÊci od szerokoÊci profilu).
Pozwala te˝ niwelowaç niewielkie
ró˝nice wysokoÊci pod∏o˝a.
Mo˝na stosowaç do ∏uków.
aluminium
polerowane
9 mm
symbol
AL FG 14
14 mm
9 mm
AL FG 20
20 mm
9 mm
AL FG 26
26 mm
aluminium
anodowane
9 mm
symbol
AL FG 14
14 mm
9 mm
AL FG 20
20 mm
9 mm
AL FG 26
26 mm
mosiàdz
polerowany
9 mm
symbol
MS FG 14
14 mm
9 mm
MS FG 20
20 mm
9 mm
MS FG 26
26 mm
mosiàdz
chromowany
9 mm
symbol
MS FG 14
profile fugowe
14 mm
9 mm
MS FG 20
20 mm
9 mm
26 mm
MS FG 26
materia∏
aluminium
polerowane
aluminium
polerowane
aluminium
polerowane
materia∏
aluminium
anodowane
aluminium
anodowane
aluminium
anodowane
materia∏
mosiàdz
polerowany
mosiàdz
polerowany
mosiàdz
polerowany
materia∏
mosiàdz
chromowany
mosiàdz
chromowany
mosiàdz
chromowany
kolor
Nr art. d∏ugoÊç
46021
srebrny
srebrny
srebrny
kolor
srebrny
(C-0)
z∏oty
(C-23)
srebrny
(C-0)
z∏oty
(C-23)
srebrny
(C-0)
z∏oty
(C-23)
kolor
z∏oty
z∏oty
z∏oty
kolor
srebrny
srebrny
srebrny
2,0 m
10 30
46038
2,5 m
10 30
46045
3,0 m
10 30
46328
2,0 m
10 30
46335
2,5 m
10 30
46342
3,0 m
10 30
46625
2,0 m
10 30
46632
2,5 m
10 30
46649
3,0 m
10 30
Nr art. d∏ugoÊç
46830
2,5 m
10 30
46939
2,5 m
10 30
47431
2,5 m
10 30
47530
2,5 m
10 30
48032
2,5 m
10 30
48131
2,5 m
10 30
Nr art. d∏ugoÊç
56020
2,0 m
10 30
56037
2,5 m
10 30
56044
3,0 m
10 30
56327
2,0 m
10 30
56334
2,5 m
10 30
56341
3,0 m
10 30
56624
2,0 m
10 30
56631
2,5 m
10 30
56648
3,0 m
10 30
Nr art. d∏ugoÊç
56051
1,0 m
10 30
56068
2,0 m
10 30
56358
1,0 m
10 30
56365
2,0 m
10 30
56655
1,0 m
10 30
56662
2,0 m
10 30
04.01.0
listwa ochronna wciskana wàska LW 30 mm
Listwy mocowane za pomocà wkr´tów, komplet ko∏ków w zestawie.
symbol
materia∏
30 mm
AL
aluminium
LW
polerowane
symbol
materia∏
kolor
aluminium
srebrny
anodowane
(C-O)
aluminium
z∏oty
anodowane
(C-23)
aluminium
szampan
anodowane
(C-32)
aluminium
anodowane
kolor
srebrny
AL
30 mm
LW
mosiàdz
polerowany
symbol
aluminium
oliwka
anodowane
(C-33)
aluminium
c. bràz
anodowane
(C-34)
aluminium
czarny
anodowane
(C-35)
materia∏
kolor
MS
mosiàdz
LW
polerowany
mosiàdz
chromowany
symbol
materia∏
30 mm
MS LW
mosiàdz
CHROM
chromowany
30 mm
z∏oty
kolor
srebrny
Zastosowanie:
Nr art. d∏ugoÊç
70309
30105
70408
30303
30501
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
16
16
10
10
10
64
64
40
40
40
16
16
10
10
10
16
16
10
10
10
16
16
10
10
10
16
16
10
10
10
16
16
10
10
10
16
16
10
10
10
64
64
40
40
40
64
64
40
40
40
64
64
40
40
40
64
64
40
40
40
64
64
40
40
40
64
64
40
40
40
16
16
10
10
10
10
64
64
40
40
40
40
Nr art. d∏ugoÊç
70064
30112
70415
30310
30518
70071
30129
70422
30327
30525
70088
30136
70439
30334
30532
70095
30143
70446
30341
30549
70354
30150
70453
30358
30556
70361
30167
70460
30365
30563
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
Listwy te umo˝liwiajà wyjàtkowo
estetyczne wykoƒczenie ∏àczenia
ró˝nych nawierzchni pod∏ogowych,
sà idealnym rozwiàzaniem
do ∏àczenia wyk∏adzin dywanowych
z parkietem lub terakotà,
tym bardziej, i˝ niwelujà te˝
ewentualnà ró˝nic´ poziomów.
Niewàtpliwà zaletà tych
listew jest sposób ich mocowania
do pod∏ogi powodujàcy, ˝e miejsce
mocowania jest niewidoczne
Nr art. d∏ugoÊç
70019
20106
70477
20120
20137
20144
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
70385
20168
70484
20175
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
max wychylenie
8 mm
16
16
10
10
64
64
40
40
ukryty sposób monta˝u
m
60
mm
,7 e
Êç 2 wieni
o
g
ó
D∏u zam
a
–n
listwy ochronne
aluminium
polerowane
04.02.0
listwa ochronna wciskana szeroka LW SZER 40 mm
Zastosowanie:
Listwy te umo˝liwiajà wyjàtkowo
estetyczne wykoƒczenie ∏àczenia
ró˝nych nawierzchni pod∏ogowych,
sà idealnym rozwiàzaniem
do ∏àczenia wyk∏adzin dywanowych
z parkietem lub terakotà,
tym bardziej, i˝ niwelujà te˝
ewentualnà ró˝nic´ poziomów.
Niewàtpliwà zaletà tych
listew jest sposób ich mocowania
do pod∏ogi powodujàcy, ˝e miejsce
mocowania jest niewidoczne
Listwy mocowane za pomocà wkr´tów, komplet ko∏ków w zestawie.
aluminium
polerowane
symbol
materia∏
40 mm
AL LW
aluminium
SZER
polerowane
symbol
materia∏
aluminium
anodowane
kolor
srebrny
kolor
aluminium
srebrny
anodowane
(C-O)
aluminium
z∏oty
anodowane
(C-23)
aluminium
szampan
anodowane
(C-32)
AL LW
40 mm
SZER
max wychylenie
13 mm
mosiàdz
polerowany
listwy ochronne
40 mm
,7 m
ç 2 ienie
w
goÊ
D∏u zamó
a
n
–
mosiàdz
chromowany
40 mm
symbol
oliwka
(C-33)
aluminium
c. bràz
anodowane
(C-34)
aluminium
czarny
anodowane
(C-35)
materia∏
kolor
MS LW
mosiàdz
SZER
polerowany
symbol
materia∏
MS LW
SZER
CHROM
mosiàdz
ukryty sposób monta˝u
mm
60
aluminium
anodowane
chromowany
z∏oty
kolor
srebrny
Nr art. d∏ugoÊç
70507
30600
70606
30808
31003
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
14
14
10
10
10
56
56
40
40
40
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
14
14
10
10
10
10
56
56
40
40
40
40
14
14
10
10
56
56
40
40
Nr art. d∏ugoÊç
70132
30617
70613
30815
31010
70149
30624
70620
30822
31027
70156
30631
70637
30839
31034
70545
30648
70644
30846
31041
70552
30655
70651
30853
31058
70569
30662
70668
30860
31065
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
70033
20205
70675
20229
20236
20243
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
70583
20267
70682
20274
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
04.03.0
listwa ochronna owalna wàska LPO 30 mm
Listwy nawiercane, montowane do pod∏o˝a za pomocà wkr´tów (komplet ko∏ków w zestawie)
lub taÊmy firmowej
30 mm
symbol materia∏ kolor
AL
LPO
aluminium
anodowane
30 mm
LPO
mosiàdz
polerowany
30 mm
78206
31102
aluminium
srebrny 78305
polerowane
31300
31508
symbol materia∏ kolor
AL
symbol materia∏ kolor
MS
mosiàdz
LPO
polerowany
z∏oty
mosiàdz
38316
38415
38613
38712
38910
38323
38422
38620
38729
38927
38330
38439
38637
38736
38934
38347
38446
38644
38743
38941
38354
38453
38651
38750
38958
38361
38460
38668
38767
38965
Nr artyku∏u
78275
20304
78374
20328
20335
20342
22605
22612
22636
22643
22650
22667
Nr artyku∏u
78282
20366
srebrny
78381
CHROM chromowany
20373
MS LPO
38309
38408
38606
38705
38903
Nr artyku∏u
78213
aluminium srebrny 31119
78312
anodowane (C-O) 31317
31515
78220
aluminium z∏oty 31126
78329
anodowane (C-23) 31324
31522
78237
aluminium szampan 31133
78336
anodowane (C-32) 31331
31539
78244
aluminium oliwka 31140
78343
anodowane (C-33) 31348
31546
78251
aluminium c. bràz 31157
78350
anodowane (C-34)
31355
31553
78268
aluminium czarny 31164
78367
anodowane (C-35)
31362
31560
mosiàdz
chromowany symbol materia∏ kolor
30 mm
Nr artyku∏u
22704
22711
22728
22735
Zastosowanie:
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
18
18
10
10
10
72
72
40
40
40
18
18
10
10
10
18
18
10
10
10
18
18
10
10
10
18
18
10
10
10
18
18
10
10
10
18
18
10
10
10
72
72
40
40
40
72
72
40
40
40
72
72
40
40
40
72
72
40
40
40
72
72
40
40
40
72
72
40
40
40
18
18
10
10
10
10
72
72
40
40
40
40
18
18
10
10
72
72
40
40
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
Ma wszechstronne zastosowanie
do ∏àczenia wszelkich powierzchni.
Stanowi estetyczne przejÊcie mi´dzy
glazurà a wyk∏adzinà dywanowà,
parkietem itp., maskujàc
równoczeÊnie wszystkie nierównoÊci
∏àczonych kraw´dzi. Idealna do
∏àczenia wyk∏adzin w progach.
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
2,7
m
ie
n
ç
wie
goÊ
D∏u zamó
a
–n
listwy ochronne
aluminium
polerowane
04.04.0
listwa ochronna owalna szeroka LPOS 40 mm
Zastosowanie:
Ma wszechstronne zastosowanie
do ∏àczenia wszelkich powierzchni.
Stanowi estetyczne przejÊcie mi´dzy
glazurà a wyk∏adzinà dywanowà,
parkietem itp., maskujàc
równoczeÊnie wszystkie nierównoÊci
∏àczonych kraw´dzi. Niezastàpiona
przy ∏àczeniu wyk∏adzin w progach.
Listwy nawiercane, montowane do pod∏o˝a za pomocà wkr´tów (komplet ko∏ków w zestawie)
lub taÊmy firmowej
aluminium
polerowane
40 mm
symbol materia∏ kolor
AL
LPOS
aluminium
anodowane
78404
45208
aluminium
srebrny 78503
polerowane
45406
45604
symbol materia∏ kolor
aluminium srebrny
anodowane (C-O)
aluminium
z∏oty
anodowane (C-23)
aluminium szampan
anodowane (C-32)
40 mm
AL
LPOS
aluminium oliwka
anodowane (C-33)
aluminium c. bràz
anodowane (C-34)
aluminium czarny
anodowane (C-35)
listwy ochronne
mosiàdz
polerowany
40 mm
symbol materia∏ kolor
MS
mosiàdz
LPOS
polerowany
z∏oty
mosiàdz
chromowany symbol materia∏ kolor
m
2,7 ienie
oÊç
w
g
D∏u zamó
a
n
–
40 mm
Nr artyku∏u
Nr artyku∏u
78411
45215
78510
45413
45611
78428
45222
78527
45420
45628
78435
45239
78534
45437
45635
78442
45246
78541
45444
45642
78459
45253
78558
45451
45659
78466
45260
78565
45468
45666
mosiàdz
54019
54118
54316
54415
54613
54026
54125
54323
54422
54620
54033
54132
54330
54439
54637
54040
54149
54347
54446
54644
54057
54156
54354
54453
54651
54064
54163
54361
54460
54668
Nr artyku∏u
78473
20403
78572
20427
20434
20441
22803
22810
22834
22841
22858
22865
Nr artyku∏u
78480
20465
srebrny
78589
CHROM chromowany
20472
MS LPOS
54002
54101
54309
54408
54606
22902
22919
22926
22933
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
14
14
10
10
10
56
56
40
40
40
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
14
14
10
10
10
10
56
56
40
40
40
40
14
14
10
10
56
56
40
40
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
04.05.0
listwa ochronna owalna LPO 20 mm
Listwy nawiercane, montowane do pod∏o˝a za pomocà wkr´tów (komplet ko∏ków w zestawie)
lub taÊmy firmowej
20 mm
aluminium
anodowane
20 mm
symbol materia∏ kolor
78602
36008
AL LPO aluminium
srebrny 78701
20 mm polerowane
36206
36404
symbol materia∏ kolor
AL LPO
20 mm
mosiàdz
polerowany
20 mm
symbol materia∏ kolor
MS LPO
mosiàdz
20 mm
polerowany
z∏oty
86614
86713
86812
86911
87116
Nr artyku∏u
78619
36015
aluminium srebrny
78718
anodowane (C-O) 36213
36411
78626
aluminium z∏oty 36022
78725
anodowane (C-23) 36220
36428
78633
aluminium szampan 36039
78732
anodowane (C-32) 36237
36435
78640
aluminium oliwka 36046
78749
anodowane (C-33) 36244
36442
78657
36053
aluminium c. bràz
78756
anodowane (C-34) 36251
36459
78664
aluminium czarny 36060
78763
anodowane (C-35) 36268
36466
mosiàdz
chromowany symbol materia∏ kolor
20 mm
Nr artyku∏u
86621
86720
86829
86928
87123
86638
86737
86836
86935
87130
86645
86744
86843
86942
87147
86652
86751
86850
86959
87154
86669
86768
86867
86966
87161
86676
86775
86874
86973
87178
Nr artyku∏u
78671
21806
78770
21820
21844
96705
96712
96736
96743
96774
Nr artyku∏u
78688
MS LPO mosiàdz
21851
20 mm
srebrny
78787
chromowany
CHROM
21868
96804
96811
96828
96835
Zastosowanie:
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
18
18
10
10
10
72
72
40
40
40
18
18
10
10
10
18
18
10
10
10
18
18
10
10
10
18
18
10
10
10
18
18
10
10
10
18
18
10
10
10
72
72
40
40
40
72
72
40
40
40
72
72
40
40
40
72
72
40
40
40
72
72
40
40
40
72
72
40
40
40
18
18
10
10
10
72
72
40
40
40
18
18
10
10
72
72
40
40
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
Ma wszechstronne zastosowanie
do ∏àczenia wszelkich powierzchni.
Stanowi estetyczne przejÊcie mi´dzy
glazurà a wyk∏adzinà dywanowà,
parkietem itp., maskujàc
równoczeÊnie wszystkie nierównoÊci
∏àczonych kraw´dzi.
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
m
,7 nie
ç2
goÊ mówie
u
∏
D
a za
–n
listwy ochronne
aluminium
polerowane
04.06.0
listwa ochronna p∏aska LPP 30 mm
Zastosowanie:
Przeznaczona jest do ∏àczenia
powierzchni o niezró˝nicowanej
wysokoÊci. Stanowi estetyczne
wykoƒczenie ∏àczenia wyk∏adzin
dywanowych zapobiegajàc potykaniu
si´ o wystajàcy brzeg.
Istnieje mo˝liwoÊç monta˝u
za pomocà trwa∏ego kleju
monta˝owego lub taÊmy firmowej.
Listwy nawiercane, mocowane do pod∏o˝a za pomocà wkr´tów (komplet ko∏ków w zestawie).
Mo˝liwoÊç monta˝u na klej monta˝owy lub za pomocà taÊmy firmowej.
aluminium
polerowane
30 mm
aluminium
anodowane
listwy ochronne
30 mm
2,7
m
ie
n
ç
wie
goÊ
D∏u zamó
a
–n
symbol materia∏ kolor
Nr artyku∏u
78800
31607
AL LPP aluminium
srebrny 78909
30 mm polerowane
31805
32000
symbol materia∏ kolor
89011
89110
89219
89318
89516
Nr artyku∏u
78817
aluminium srebrny 31614
78916
anodowane (C-O) 31812
32017
78824
aluminium z∏oty 31621
78923
anodowane (C-23) 31829
32024
78831
aluminium szampan 31638
78930
anodowane (C-32) 31836
AL LPP
32031
78848
30 mm
aluminium oliwka 31645
78947
anodowane (C-33) 31843
32048
78855
aluminium c. bràz 31652
78954
anodowane (C-34)
31850
32055
78862
aluminium czarny 31669
78961
anodowane (C-35)
31867
32062
89028
89127
89226
89325
89523
89035
89134
89233
89332
89530
89042
89141
89240
89349
89547
89059
89158
89257
89356
89554
89066
89165
89264
89363
89561
89073
89172
89271
89370
89578
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
20
20
10
10
10
80
80
40
40
40
20
20
10
10
10
20
20
10
10
10
20
20
10
10
10
20
20
10
10
10
20
20
10
10
10
20
20
10
10
10
80
80
40
40
40
80
80
40
40
40
80
80
40
40
40
80
40
40
40
40
80
80
40
40
40
80
80
40
40
40
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
04.07.0
listwa ochronna p∏aska szeroka LPPS 40 mm
Listwy nawiercane, mocowane do pod∏o˝a za pomocà wkr´tów (komplet ko∏ków w zestawie).
Mo˝liwoÊç monta˝u na klej monta˝owy lub za pomocà taÊmy firmowej.
40 mm
aluminium
anodowane
symbol materia∏ kolor
79005
35506
AL LPPS aluminium
srebrny 79104
40 mm polerowane
35704
35902
symbol materia∏ kolor
aluminium srebrny
anodowane (C-O)
aluminium
z∏oty
anodowane (C-23)
aluminium szampan
anodowane (C-32)
40 mm
AL LPPS
40 mm
aluminium oliwka
anodowane (C-33)
aluminium c. bràz
anodowane (C-34)
aluminium czarny
anodowane (C-35)
mosiàdz
polerowany
40 mm
symbol materia∏ kolor
MS LPPS
mosiàdz
40 mm polerowany
z∏oty
mosiàdz
chromowany symbol materia∏ kolor
40 mm
Nr artyku∏u
84818
84917
85013
85112
85310
Nr artyku∏u
79012
35513
79111
35711
35919
79029
35520
79128
35728
35926
79036
35537
79135
35735
35933
79043
35544
79142
35742
35940
79050
35551
79159
35759
35957
79067
35568
79166
35766
35964
84825
84924
85020
85129
85327
84832
84931
85037
85136
85334
84849
84948
85044
85143
85341
84856
84955
85051
85150
85358
84863
84962
85068
85167
85365
84870
84979
85075
85174
85372
Nr artyku∏u
79074
20601
79173
20625
20649
94909
94916
94930
94947
94978
Nr artyku∏u
79098
MS LPPS mosiàdz
20663
40 mm
srebrny
79180
chromowany
CHROM
20670
95005
95012
95029
95036
Zastosowanie:
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
14
14
10
10
10
56
56
40
40
40
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
14
14
10
10
10
56
56
40
40
40
14
14
10
10
56
56
40
40
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
Przeznaczona jest do ∏àczenia
powierzchni o niezró˝nicowanej
wysokoÊci. Stanowi estetyczne
wykoƒczenie ∏àczenia wyk∏adzin
dywanowych zapobiegajàc potykaniu
si´ o wystajàcy brzeg.
Istnieje mo˝liwoÊç monta˝u
za pomocà trwa∏ego kleju
monta˝owego lub taÊmy firmowej.
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
2,7
m
ie
n
ç
wie
goÊ
D∏u zamó
a
–n
listwy ochronne
aluminium
polerowane
04.08.0
listwa ochronna p∏aska wàska owalna LPPO 30 mm
Zastosowanie:
Przeznaczona jest do ∏àczenia
powierzchni o niezró˝nicowanej
wysokoÊci. Stanowi estetyczne
wykoƒczenie ∏àczeƒ wyk∏adzin
dywanowych zapobiegajàc potykaniu
si´ o wystajàcy brzeg.
Listwy nawiercane, montowane do pod∏o˝a za pomocà wkr´tów (komplet ko∏ków w zestawie)
lub taÊmy firmowej.
mosiàdz
polerowany
30 mm
symbol materia∏ kolor
MS LPPO
mosiàdz
30 mm
polerowany
z∏oty
mosiàdz
chromowany symbol materia∏ kolor
30 mm
listwy ochronne
2,7
m
ie
n
ç
wie
goÊ
D∏u zamó
a
–n
MS LPPO mosiàdz
srebrny
30 mm
CHROM chromowany
Nr artyku∏u
79272
21707
79371
21721
21745
90406
90413
90497
90444
90475
Nr artyku∏u
79289
21752
79388
21769
90505
90512
90529
50536
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
14
14
10
10
10
56
56
40
40
40
14
14
10
10
56
56
40
40
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
04.09.0
listwa ochronna skoÊna LPS
Listwy nawiercane, mocowane do pod∏o˝a za pomocà wkr´tów (komplet ko∏ków w zestawie).
Mo˝liwoÊç monta˝u na klej monta˝owy lub za pomocà taÊmy firmowej.
30 mm
AL
5 mm
aluminium
anodowane
30 mm
LPS
mosiàdz
polerowany
30 mm
5 mm
mosiàdz
chromowany
LPS
Nr artyku∏u
79401
33106
aluminium
srebrny 79500
polerowane
33304
33502
symbol materia∏ kolor
AL
5 mm
30 mm
symbol materia∏ kolor
Nr artyku∏u
70200
aluminium srebrny 33113
79517
anodowane (C-O) 33311
33519
70217
33120
aluminium z∏oty
79524
anodowane (C-23) 33328
33526
79432
aluminium szampan 33137
79531
anodowane (C-32) 33335
33533
79449
aluminium oliwka 33144
79548
anodowane (C-33) 33342
33540
79456
aluminium c. bràz 33151
79555
anodowane (C-34) 33359
33557
79463
aluminium czarny 33168
79562
anodowane (C-35) 33366
33564
symbol materia∏ kolor
MS
mosiàdz
LPS
polerowany
z∏oty
symbol materia∏ kolor
mosiàdz
85426
85525
85624
85723
85921
85433
85532
85631
85730
85938
85440
85549
85648
85747
85945
85457
85556
85655
85754
85952
85464
85563
85662
85761
85969
85471
85570
85679
85778
85976
Nr artyku∏u
70040
20809
79579
20823
20830
20847
95500
95517
95531
95548
95555
95579
Nr artyku∏u
79487
20861
srebrny
5 mm CHROM chromowany
79586
20878
MS LPS
85149
85518
85617
85716
85914
95609
95616
95623
95630
Zastosowanie:
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
16
16
10
10
10
64
64
40
40
40
16
16
10
10
10
16
16
10
10
10
16
16
10
10
10
16
16
10
10
10
16
16
10
10
10
16
16
10
10
10
64
64
40
40
40
64
64
40
40
40
64
64
40
40
40
64
64
40
40
40
64
64
40
40
40
64
64
40
40
40
16
16
10
10
10
10
64
64
40
40
40
40
16
16
10
10
64
64
40
40
Chroni kraw´dzie posadzek
o ró˝nych poziomach. U∏atwia
przejÊcie. Istnieje mo˝liwoÊç
monta˝u za pomocà trwa∏ego kleju
monta˝owego lub taÊmy firmowej.
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
2,7
m
ie
n
ç
wie
goÊ
D∏u zamó
a
–n
listwy ochhronne
aluminium
polerowane
04.10.0
listwa ochronna p∏aska szeroka z gumà LPPS ZG
Zastosowanie:
Przeznaczona jest do ∏àczenia
powierzchni o niezró˝nicowanej
wysokoÊci. Stanowi estetyczne
wykoƒczenie po∏àczeƒ
posadzkowych. Istnieje mo˝liwoÊç
monta˝u za pomocà trwa∏ego kleju
monta˝owego lub taÊmy firmowej.
Listwy nawiercane, mocowane do pod∏o˝a za pomocà wkr´tów (komplet ko∏ków w zestawie).
Mo˝liwoÊç monta˝u na klej monta˝owy lub za pomocà taÊmy firmowej.
Aluminium
polerowane
45 mm
Aluminium
anodowane
symbol materia∏ kolor
79609
37104
AL
aluminium
LPPS ZG
srebrny 79708
45 mm polerowane
37302
37500
symbol materia∏ kolor
aluminium srebrny
anodowane (C-0)
aluminium z∏oty
anodowane (C-23)
45 mm
AL
LPPS ZG
45 mm
aluminium szampan
anodowane (C-32)
aluminium oliwka
anodowane (C-33)
aluminium c. bràz
anodowane (C-35)
aluminium czarny
anodowane (C-35)
listwy ochronne
Mosiàdz
45 mm
2,7
m
ie
n
ç
wie
goÊ
D∏u zamó
a
–n
symbol materia∏ kolor
MS
LPPS ZG
45 mm
mosiàdz
z∏oty
Mosiàdz
chromowany symbol materia∏ kolor
45 mm
Nr artyku∏u
86010
86119
86218
86317
86515
Nr artyku∏u
79616
37111
79715
37319
37517
79623
37128
79722
37326
37524
79630
37135
79739
37333
37531
79746
37142
79647
37340
37548
79654
37159
79753
37357
37555
79661
37166
79760
37364
37562
86027
86126
86225
86324
86522
86034
86133
86232
86331
86539
86041
86140
86249
86348
86546
86058
86157
86256
86355
86553
86065
86164
86263
86362
86560
86072
86171
86270
86379
86577
Nr artyku∏u
79678
27105
79777
27129
27136
27143
96002
96019
96033
96040
96057
96071
Nr artyku∏u
79685
MS
27150
LPPS ZG mosiàdz
45 mm chromowany srebrny 79784
CHROM
27167
96200
96217
96224
96231
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
04.11.0
listwa ochronna owalna z ryflem LPOR
Listwy nawiercane, montowane do pod∏o˝a za pomocà wkr´tów (komplet ko∏ków w zestawie)
lub taÊmy firmowej
38 mm
aluminium
anodowane
38 mm
mosiàdz
polerowany
38 mm
symbol materia∏ kolor
79807
37708
aluminium
AL LPOR
srebrny 79906
polerowane
37807
37906
symbol materia∏ kolor
symbol materia∏ kolor
MS LPOR
mosiàdz
polerowany
z∏oty
mosiàdz
87222
87321
87420
87529
87727
87239
87338
87437
87536
87734
87246
87345
87444
87543
87741
87253
87352
87451
87550
87758
87260
87369
87468
87567
87765
87277
87376
87475
87574
87772
Nr artyku∏u
79876
27709
79975
27723
27747
97306
97313
97337
97344
97375
Nr artyku∏u
79883
27754
srebrny
79982
CHROM chromowany
27761
MS LPOR
87215
87314
87413
87512
87710
Nr artyku∏u
79814
aluminium srebrny 37715
79913
anodowane (C-O) 37814
37913
79821
aluminium z∏oty 37722
79920
anodowane (C-23) 37821
37920
79838
aluminium szampan 37739
79937
anodowane (C-32) 37838
37937
AL LPOR
79845
aluminium oliwka 37746
79944
anodowane (C-33) 37845
37944
79852
aluminium c. bràz 37753
79951
anodowane (C-34)
37852
37951
79869
aluminium czarny 37760
79968
anodowane (C-35)
37869
37968
mosiàdz
chromowany symbol materia∏ kolor
38 mm
Nr artyku∏u
97405
97412
97429
97436
Zastosowanie:
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
14
14
10
10
10
56
56
40
40
40
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
14
14
10
10
10
56
56
40
40
40
14
14
10
10
56
56
40
40
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
Przeznaczona jest do ∏àczenia
powierzchni o niezró˝nicowanej
wysokoÊci. Stanowi estetyczne
wykoƒczenie ∏àczenia wyk∏adzin
dywanowych zapobiegajàc
potykaniu si´ o wystajàcy brzeg.
Równie˝ doskona∏a dla nieznacznej
ró˝nicy poziomów
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
2,7
m
ie
n
ç
wie
goÊ
D∏u zamó
a
–n
listwy ochronne
aluminium
polerowane
04.12.0
listwa ochronna p∏aska wàska LPP 25 mm
Zastosowanie:
Przeznaczona jest do ∏àczenia
powierzchni o niezró˝nicowanej
wysokoÊci. Stanowi estetyczne
wykoƒczenie ∏àczenia wyk∏adzin
dywanowych zapobiegajàc potykaniu
si´ o wystajàcy brzeg.
Istnieje mo˝liwoÊç monta˝u
za pomocà trwa∏ego kleju
monta˝owego lub taÊmy firmowej.
Listwy nawiercane, mocowane do pod∏o˝a za pomocà wkr´tów (komplet ko∏ków w zestawie).
Mo˝liwoÊç monta˝u na klej monta˝owy lub za pomocà taÊmy firmowej.
aluminium
polerowane
25 mm
aluminium
anodowane
symbol materia∏ kolor
39412
39511
AL LPP aluminium
srebrny 39610
25 mm polerowane
39719
39917
symbol materia∏ kolor
aluminium srebrny
anodowane (C-O)
aluminium
z∏oty
anodowane (C-23)
aluminium szampan
anodowane (C-32)
25 mm
AL LPP
25 mm
aluminium oliwka
anodowane (C-33)
aluminium c. bràz
anodowane (C-34)
aluminium czarny
anodowane (C-35)
listwy ochronne
mosiàdz
polerowany
25 mm
symbol materia∏ kolor
MS LPP
mosiàdz
25 mm polerowany
z∏oty
mosiàdz
chromowany symbol materia∏ kolor
2,7
m
ie
n
ç
wie
goÊ
D∏u zamó
a
–n
25 mm
Nr artyku∏u
Nr artyku∏u
39429
39528
39627
39726
39924
39436
39535
39634
39733
39931
39443
39542
39641
39740
39948
39450
39559
39658
39757
39955
39467
39566
39665
39764
39962
39474
39573
39672
39771
39979
mosiàdz
84122
84221
84320
84429
84627
84139
84238
84337
84436
84634
84146
84245
84344
84443
84641
84153
84252
84351
84450
84658
84160
84269
84368
84467
84665
84177
84276
84375
84474
84672
Nr artyku∏u
78879
20502
78978
20526
20540
94206
94213
94237
94244
94275
Nr artyku∏u
78886
20564
srebrny
78985
chromowany
25 mm
20571
MS LPP
84115
84214
84313
84412
84610
94305
94312
94329
94336
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
20
20
10
10
10
80
80
40
40
40
20
20
10
10
10
20
20
10
10
10
20
20
10
10
10
20
20
10
10
10
20
20
10
10
10
20
20
10
10
10
80
80
10
10
10
80
80
10
10
10
80
80
10
10
10
80
80
10
10
10
80
80
10
10
10
80
80
10
10
10
20
20
10
10
10
80
80
10
10
10
20
20
10
10
80
80
10
10
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
d∏ugoÊç
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
05.01.0
profil zakoƒczeniowy do paneli „L”
8 mm
symbol
AL
materia∏
kolor
aluminium
srebrny
anodowane
(C-O)
aluminium
z∏oty
anodowane
(C-23)
aluminium
szampan
anodowane
(C-32)
aluminium
oliwka
anodowane
(C-33)
aluminium
c. bràz
anodowane
(C-34)
aluminium
czarny
anodowane
(C-35)
symbol
materia∏
kolor
MS
PANEL „L”
mosiàdz
naturalny
symbol
materia∏
MS
mosiàdz
30 mm
PANEL„L”
polerowany
mosiàdz
chromowany
symbol
materia∏
MS
PANEL „L”
CHROM
mosiàdz
30 mm
mosiàdz
8 mm
30 mm
mosiàdz
polerowany
8 mm
8 mm
30 mm
PANEL „L”
chromowany
z∏oty
kolor
z∏oty
kolor
srebrny
Zastosowanie:
Nr art. d∏ugoÊç
34615
34813
35018
34622
34820
35025
34639
34837
35032
34646
34844
35049
34653
34851
35056
34660
34868
35063
1,0 m
2,0 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
3,0 m
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Jej kszta∏t sprawia, i˝ doskonale
nadaje si´ do wykoƒczenia pod∏ogi
wy∏o˝onej panelami.
Profil ten maskuje szczeliny
dylatacyjne konieczne
w tego rodzaju pod∏odze.
Nr art. d∏ugoÊç
21400
21424
21448
1,0 m
2,0 m
3,0 m
10 20
10 20
10 20
Nr art. d∏ugoÊç
22001
22025
22049
1,0 m
2,0 m
3,0 m
10 20
10 20
10 20
Nr art. d∏ugoÊç
21455
1,0 m
10 20
21462
2,0 m
10 20
profile wykoƒczeniowe do paneli
aluminium
anodowane
05.02.0
profil po∏àczeniowy do paneli „P”
Zastosowanie:
Jego kszta∏t sprawia, i˝ doskonale
nadaje si´ do ∏àczenia powierzchni
wy∏o˝onych panelami.
Profil ten maskuje szczeliny
dylatacyjne konieczne
w tego rodzaju pod∏odze.
aluminium
anodowane
symbol
materia∏
kolor
aluminium
srebrny
(C-O)
anodowane
aluminium
anodowane
aluminium
8,5 mm
8,5 mm
AL
anodowane
PANEL „P”
aluminium
anodowane
aluminium
c. bràz
anodowane
(C-34)
aluminium
czarny
(C-35)
symbol
materia∏
MS
mosiàdz
PANEL „P”
naturalny
symbol
materia∏
MS
mosiàdz
PANEL „P”
polerowany
mosiàdz
chromowany
symbol
materia∏
kolor
8,5 mm
MS
mosiàdz
PANEL „P”
CHROM chromowany
srebrny
8,5 mm
profile wykoƒczeniowe do paneli
szampan
(C-32)
oliwka
(C-33)
anodowane
mosiàdz
z∏oty
(C-23)
8,5 mm
mosiàdz
polerowany
8,5 mm
8,5 mm
8,5 mm
kolor
z∏oty
kolor
z∏oty
Nr art. d∏ugoÊç
35117
35216
35315
35124
35223
35322
35131
35230
35339
35148
35247
35346
35155
35254
35353
35162
35261
35360
1,0 m
2,0 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
3,0 m
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Nr art. d∏ugoÊç
21608
21622
21646
1,0 m
2,0 m
3,0 m
10 20
10 20
10 20
Nr art. d∏ugoÊç
21905
21929
21943
1,0 m
2,0 m
3,0 m
10 20
10 20
10 20
Nr art. d∏ugoÊç
21653
1,0 m
10 20
21660
2,0 m
10 20
05.03.0
profil schodowy do paneli „S”
symbol
materia∏
kolor
aluminium
srebrny
(C-O)
anodowane
aluminium
anodowane
aluminium
8,5 mm
AL
PANEL „S”
8,5 mm
8,5 mm
mosiàdz
polerowany
8,5 mm
8,5 mm
mosiàdz
chromowany
8,5 mm
8,5 mm
aluminium
szampan
(C-32)
anodowane
oliwka
(C-33)
aluminium
c. bràz
anodowane
(C-34)
aluminium
anodowane
czarny
(C-35)
symbol
materia∏
kolor
MS
mosiàdz
PANEL „S”
naturalny
symbol
materia∏
MS
mosiàdz
PANEL „S”
polerowany
symbol
materia∏
kolor
MS
mosiàdz
PANEL „S”
CHROM chromowany
srebrny
8,5 mm
mosiàdz
anodowane
z∏oty
(C-23)
z∏oty
kolor
z∏oty
Zastosowanie:
Nr art. d∏ugoÊç
34417
34714
34912
34424
34721
34929
34431
34738
34936
34448
34745
34943
34455
34752
34950
34462
34769
34967
1,0 m
2,0 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
3,0 m
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
10
10
10
10
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20
20
20
Jego kszta∏t sprawia, i˝ doskonale
nadaje si´ do wykoƒczenia schodów
i podestów wy∏o˝onych panelami.
Profil ten maskuje po∏àczenia
dylatacyjne konieczne
w tego rodzaju pod∏odze.
Ochrania kraw´dzie stopni
schodowych drewnianych.
Nr art. d∏ugoÊç
21509
21523
21530
21547
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
22209
22223
22230
22247
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
21554
1,0 m
10 20
21561
2,0 m
10 20
profile wykoƒczeniowe do paneli
aluminium
anodowane
05.04.0
profil dylatacyjny do paneli ZET.O
Zastosowanie:
Profil dylatacyjny do paneli
pozwala na wykoƒczenie ∏àczenia
paneli 8 mm z innym materia∏em
np. wyk∏adzinà dywanowà.
Specjalne naci´cia w profilu
pozwalajà na regulowanie
ró˝nic wysokoÊci
w zale˝noÊci od potrzeby.
aluminium
anodowane
8 mm
50 mm
mosiàdz
polerowany
8 mm
profile wykoƒczeniowe do paneli
50 mm
mosiàdz
chromowany
8 mm
50 mm
symbol
materia∏
kolor
aluminium
srebrny
anodowane
(C-O)
aluminium
z∏oty
anodowane
(C-23)
aluminium
szampan
AL
anodowane
(C-32)
ZET.O
aluminium
oliwka
PANEL
anodowane
(C-33)
aluminium
c. bràz
anodowane
(C-34)
aluminium
czarny
anodowane
(C-35)
materia∏
kolor
symbol
MS
ZET.O
PANEL
polerowany
symbol
materia∏
MS ZET.O
PANEL
CHROM
mosiàdz
mosiàdz
chromowany
z∏oty
kolor
srebrny
Nr art. d∏ugoÊç
34110
34318
34516
34127
34325
34523
34134
34332
34530
34141
34349
34547
34158
34356
34554
34165
34363
34561
1,0 m
2,0 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
3,0 m
1,0 m
2,0 m
3,0 m
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
10
10
10
10
20
20
20
20
Nr art. d∏ugoÊç
21301
21325
21332
21349
1,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
21356
1,0 m
10 20
21363
2,0 m
10 20
06.01.0
listwa progowa wciskana LPL 30, 40 mm
Listwy mocowane za pomocà wkr´tów (komplet ko∏ków w zestawie)
symbol
laminat
materia∏
kolor
aluminium
mahoƒ
aluminium
dàb
aluminium
buk
aluminium
sosna
aluminium
jesion
aluminium
olcha
aluminium
dàb ant.
LPL
30 mm
30 mm
aluminium
laminowane
symbol
laminat
40 mm
materia∏
kolor
aluminium
mahoƒ
aluminium
dàb
aluminium
buk
aluminium
sosna
aluminium
jesion
aluminium
olcha
aluminium
dàb ant.
LPL
40 mm
Zastosowanie:
Nr art. d∏ugoÊç
71009
71115
71405
71214
71313
71016
71122
71412
71221
71320
71023
71139
71429
71238
71337
71030
71146
71436
71245
71344
71047
71153
71443
71252
71351
71054
71160
71450
71269
71368
71061
71177
71467
71276
71375
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
16
16
10
10
10
16
16
10
10
10
16
16
10
10
10
16
16
10
10
10
16
16
10
10
10
16
16
10
16
10
16
16
10
10
10
64
64
40
40
40
64
64
40
40
40
64
64
40
40
40
64
64
40
40
40
64
64
40
40
40
64
64
40
40
40
64
64
40
40
40
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
dàb
buk
sosna
jesion
30 mm
Nr art. d∏ugoÊç
71801
71511
71900
71610
71719
71818
71528
71917
71627
71726
71825
71535
71924
71634
71733
71542
71832
71931
71641
71740
71849
71559
71948
71658
71757
71856
71566
71955
71665
71764
71863
71573
71962
71672
71771
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
rodzaj laminatu
mahoƒ
Listwy te umo˝liwiajà wyjàtkowo
estetyczne wykoƒczenie ∏àczenia
ró˝nych nawierzchni pod∏ogowych,
sà idealnym rozwiàzaniem
do ∏àczenia wyk∏adzin dywanowych
z parkietem lub terakotà,
tym bardziej, i˝ niwelujà ró˝nic´
poziomów. Niewàtpliwà zaletà tych
listew jest sposób ich mocowania
do pod∏ogi powodujàcy, ˝e miejsce
monta˝u jest niewidoczne.
Listwa pokryta bardzo trwa∏ym
laminatem, odpornym na Êcieranie.
olcha
dàb antyczny
max wychylenie
8 mm
40 mm
max wychylenie
14 mm
ukryty sposób monta˝u
60
mm
,7 m e
ç 2 ieni
w
goÊ
D∏u zamó
a
n
–
listwy laminowane
aluminium
laminowane
06.02.0
profil zakoƒczeniowy do paneli „L”
Zastosowanie:
Jego kszta∏t sprawia, i˝ doskonale
nadaje si´ do wykoƒczenia pod∏ogi
wy∏o˝onej panelami.
Profil ten maskuje szczeliny
dylatacyjne konieczne
w tego rodzaju pod∏odze.
aluminium
laminowane
8 mm
symbol
laminat
PANEL „L”
30 mm
materia∏
kolor
aluminium
mahoƒ
aluminium
dàb
aluminium
buk
aluminium
sosna
aluminium
jesion
aluminium
olcha
aluminium
dàb
antyczny
Nr art. d∏ugoÊç
74116
74215
74123
74222
74130
74239
74147
74246
74154
74253
74161
74260
74178
74277
1,0 m
2,0 m
1,0 m
2,0 m
1,0 m
2,0 m
1,0 m
2,0 m
1,0 m
2,0 m
1,0 m
2,0 m
1,0 m
2,0 m
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
rodzaj laminatu
listwy laminowane
mahoƒ
dàb
buk
sosna
jesion
olcha dàb antyczny
06.03.0
profil schodowy do paneli „S”
aluminium
laminowane
8,5 mm
symbol
laminat
8,5 mm
PANEL „S”
materia∏
kolor
aluminium
mahoƒ
aluminium
dàb
aluminium
buk
aluminium
sosna
aluminium
jesion
aluminium
olcha
aluminium
dàb
antyczny
Zastosowanie:
Nr art. d∏ugoÊç
75113
75212
75120
75229
75137
75236
75144
75243
75151
75250
75168
75267
75175
75274
1,0 m
2,0 m
1,0 m
2,0 m
1,0 m
2,0 m
1,0 m
2,0 m
1,0 m
2,0 m
1,0 m
2,0 m
1,0 m
2,0 m
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Jego kszta∏t sprawia, i˝ doskonale
nadaje si´ do wykoƒczenia schodów
i podestów wy∏o˝onych panelami.
Profil ten maskuje szczeliny
dylatacyjne konieczne
w tego rodzaju pod∏odze.
rodzaj laminatu
dàb
buk
sosna
jesion
olcha dàb antyczny
listwy laminowane
mahoƒ
06.04.0
profil dylatacyjny do paneli ZET.O
Zastosowanie:
Profil do paneli
pozwala na wykoƒczenie ∏àczenia
paneli 8 mm z innym materia∏em
np. wyk∏adzinà dywanowà.
Specjalne naci´cia w profilu
pozwalajà na regulowanie
ró˝nic wysokoÊci
w zale˝noÊci od potrzeby.
aluminium
laminowane
symbol
laminat
8 mm
ZET.O
50 mm
PANEL
materia∏
kolor
aluminium
mahoƒ
aluminium
dàb
aluminium
buk
aluminium
sosna
aluminium
jesion
aluminium
olcha
aluminium
dàb
antyczny
Nr art. d∏ugoÊç
73614
73713
73621
73720
73638
73737
73645
73744
73652
73751
73669
73768
73676
73775
1,0 m
2,0 m
1,0 m
2,0 m
1,0 m
2,0 m
1,0 m
2,0 m
1,0 m
2,0 m
1,0 m
2,0 m
1,0 m
2,0 m
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
rodzaj laminatu
listwy laminowane
mahoƒ
dàb
buk
sosna
jesion
olcha dàb antyczny
06.05.0
profil po∏àczeniowy do paneli „P”
aluminium
laminowane
8,5 mm
8,5 mm
symbol
laminat
PANEL „P”
materia∏
kolor
aluminium
mahoƒ
aluminium
dàb
aluminium
buk
aluminium
sosna
aluminium
jesion
aluminium
olcha
aluminium
dàb
antyczny
Zastosowanie:
Nr art. d∏ugoÊç
73119
73218
73126
73225
73133
73232
73140
73249
73157
73256
73164
73263
73171
73270
1,0 m
2,0 m
1,0 m
2,0 m
1,0 m
2,0 m
1,0 m
2,0 m
1,0 m
2,0 m
1,0 m
2,0 m
1,0 m
2,0 m
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Jego kszta∏t sprawia, i˝ doskonale
nadaje si´ do ∏àczenia powierzchni
wy∏o˝onych panelami.
Profil ten maskuje szczeliny
dylatacyjne konieczne
w tego rodzaju pod∏o˝u.
rodzaj laminatu
dàb
buk
sosna
jesion
olcha dàb antyczny
listwy laminowane
mahoƒ
06.06.0
profil fugowy g∏adki
Zastosowanie:
Profile te umo˝liwiajà wyjàtkowo
estetyczne wykoƒczenie ∏àczenia
ró˝nych nawierzchni pod∏ogowych,
sà idealnym rozwiàzaniem do
∏àczenia wyk∏adzin i p∏ytek
ceramicznych np. p∏ytek
z panelami, czy parkietem. Mogà
te˝ niwelowaç ro˝nic´ poziomów.
Niewàtpliwà zaletà tych profili jest
sposób ich mocowania do pod∏ogi
powodujàcy, ˝e miejsce monta˝u
jest niewidoczne.
aluminium
laminowane
laminat
9 mm
AL FG 14
14 mm
aluminium
laminowane
9 mm
symbol
laminat
AL FG 20
20 mm
aluminium
laminowane
9 mm
listwy laminowane
symbol
symbol
laminat
AL FG 26
26 mm
materia∏
kolor
aluminium
mahoƒ
aluminium
dàb
aluminium
buk
aluminium
sosna
aluminium
jesion
aluminium
olcha
aluminium
dàb
antyczny
materia∏
kolor
aluminium
mahoƒ
aluminium
dàb
aluminium
buk
aluminium
sosna
aluminium
jesion
aluminium
olcha
aluminium
dàb
antyczny
materia∏
kolor
aluminium
mahoƒ
aluminium
dàb
aluminium
buk
aluminium
sosna
aluminium
jesion
aluminium
olcha
aluminium
dàb
antyczny
Nr art. d∏ugoÊç
76103
75403
76202
76110
75410
76219
76127
75427
76226
76134
75434
76233
76141
75441
76240
76158
75458
76257
76165
75465
76264
2,0 m
2,5 m
3,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Nr art. d∏ugoÊç
76400
75601
76509
76417
75618
76516
76424
75625
76523
76431
75632
76530
76448
75649
76547
76455
75656
76554
76462
75663
76531
2,0 m
2,5 m
3,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
Nr art. d∏ugoÊç
76707
75809
76806
76714
75186
76813
76721
75823
76820
76738
75830
76837
76745
75847
76844
76752
75854
76851
76769
75861
76868
2,0 m
2,5 m
3,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
rodzaj laminatu
mahoƒ
dàb
buk
sosna
jesion
olcha dàb antyczny
06.07.0
listwa ochronna owalna 30, 40 mm
symbol
materia∏
kolor
aluminium
mahoƒ
aluminium
dàb
aluminium
buk
aluminium
sosna
aluminium
jesion
aluminium
olcha
aluminium
dàb ant.
materia∏
kolor
aluminium
mahoƒ
aluminium
dàb
aluminium
buk
aluminium
sosna
aluminium
jesion
aluminium
olcha
aluminium
dàb ant.
laminat
30 mm
LPOL
30 mm
aluminium
laminowane
symbol
laminat
40 mm
LPOSL
40 mm
Zastosowanie:
Nr art. d∏ugoÊç
41408
41507
41606
41705
41903
41415
41514
41613
41712
41910
41422
41521
41620
41729
41927
41439
41538
41637
41736
41934
41446
41545
41644
41743
41941
41453
41552
41651
41750
41958
41460
41569
41668
41767
41965
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
16
16
10
10
10
16
16
10
10
10
16
16
10
10
10
16
16
10
10
10
16
16
10
10
10
16
16
10
16
10
16
16
10
10
10
64
64
40
40
40
64
64
40
40
40
64
64
40
40
40
64
64
40
40
40
64
64
40
40
40
64
64
40
40
40
64
64
40
40
40
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
10
10
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
56
56
40
40
40
dàb
buk
sosna
jesion
Listwa pokryta bardzo trwa∏ym
laminatem, odpornym na Êcieranie.
Nr art. d∏ugoÊç
44003
44102
44201
44300
44508
44010
44119
44218
44317
44515
44027
44126
44225
44324
44522
44034
44133
44232
44331
44539
44041
44140
44249
44348
44546
44058
44157
44256
44355
44553
44065
44164
44263
44362
44560
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
0,9 m
1,0 m
1,8 m
2,0 m
3,0 m
rodzaj laminatu
mahoƒ
Listwy te umo˝liwiajà wyjàtkowo
estetyczne wykoƒczenie ∏àczenia
ró˝nych nawierzchni pod∏ogowych,
sà idealnym rozwiàzaniem
do ∏àczenia wyk∏adzin dywanowych
z parkietem lub terakotà,
tym bardziej, i˝ niwelujà ró˝nic´
poziomów. Niewàtpliwà zaletà tych
listew jest sposób ich mocowania
do pod∏ogi powodujàcy, ˝e miejsce
monta˝u jest niewidoczne.
olcha
dàb antyczny
,7 m e
ç 2 ieni
w
goÊ
D∏u zamó
a
n
–
listwy laminowane
aluminium
laminowane
07.01.0
naro˝nik budowlany perforowany
symbol
materia∏
kolor
NBP
aluminium
srebrny
Nr art.
d∏ugoÊç
61017
2,5 m
10
30
61024
3,0 m
10
30
Nr art.
d∏ugoÊç
61062
2,5 m
10
30
61079
3,0 m
10
30
naro˝nik budowlany siatkowy
symbol
NBS
materia∏
stal
ocynkowana
kolor
srebrny
profile ogólnobudowlane
naro˝nik budowlany perforowany z siatkà
symbol
materia∏
kolor
NBPS
aluminium
+ siatka
z tworzywa
srebrny
Nr art.
d∏ugoÊç
61116
2,5 m
10
30
61123
3,0 m
10
30
08.01.0
krzy˝yki do glazury
nazwa
asortymentu
krzy˝yki
krzy˝yki
krzy˝yki
krzy˝yki
krzy˝yki
krzy˝yki
krzy˝yki
krzy˝yki
krzy˝yki
wymiar
(a)
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
3,5 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
Nr art.
szt./opak.
60058
60065
60072
60089
60096
60102
60119
60126
60133
200
200
200
150
100
100
100
75
50
Zastosowanie:
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Bardzo przydatne przy uk∏adaniu
wszelkiego rodzaju p∏ytek
ceramicznych. Umo˝liwiajà
uzyskanie wybranej jednakowej
szerokoÊci fugi pomi´dzy p∏ytkami
na ca∏ej powierzchni.
a
kliny do ceg∏y klinkierowej
b
a
c
nazwa
asortymentu
kliny ma∏e
kliny du˝e
wymiar
axbxc
5 x 5,5 x 21 mm
8,5 x 7 x 31 mm
Nr art.
szt./opak.
60157
60164
100
50
50
50
teowniki do ceg∏y klinkierowej
a
nazwa
asortymentu
teownik
a
wymiar
(a)
10 mm
Nr art.
60188
szt./opak.
50
50
artyku∏y pomocnicze przy uk∏adaniu p∏ytek
a
08.02.0
ko∏ki i wkr´ty
Zastosowanie:
Stosowane do mocowania
listew do powierzchni wy∏o˝onych
p∏ytkami ceramicznymi, drewnem,
panelami, itd.
nazwa
asortymentu
ko∏ki
wkr´t do wcisku
wkr´t zwyk∏y srebrny
wkr´t zwyk∏y z∏oty
wymiar
Nr art.
6 x 35
3,5 x 45
3,5 x 35
3,5 x 35
60201
60218
60225
60232
artyku∏y pomocnicze przy uk∏adaniu p∏ytek
60201
szt./opak/
20
20
20
20
60218
60232
100
100
100
100
60225
maskownice magnetyczne
Zastosowanie:
Stosowana do maskowania otworów
rewizyjnych w pomieszczeniach
wy∏o˝onych p∏ytkami ceramicznymi.
Pasuje do ka˝dej wielkoÊci p∏ytki.
nazwa
asortymentu
maskownica magnetyczna
maskownica magnetyczna
z silikonem
wymiar
Nr art.
uniwersalny
60003
10
100
uniwersalny
60010
10
100
10
10
40
40
taÊmy firmowe klejone
Zastosowanie:
Stosowana do mocowania listew
do powierzchni wy∏o˝onych p∏ytkami
ceramicznymi.
nazwa
asortymentu
taÊma firmowa p∏aska T1
taÊma firmowa T2
d∏ugoÊç
Nr art.
50 mb
50 mb
60324
60331
60324
60331
stojaki ekspozycyjne
stojaki ekspozycyjne
notatki
NASI PRZEDSTAWICIELE
FIRMA HANDLOWA „CEZAR”
TOMASZ ÂWIERKOT
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. M∏yƒska 11
tel./fax (032) 215 27 85
tel. kom. 0606 73 48 84
0606 20 96 46
BAREKS Sp. z o.o.
48-349 Giera∏cice 170 a
tel./fax (077) 439 81 56
tel./fax (077) 439 83 35
Hurtownia:
48-300 Nysa, ul. Podolska 19
tel./fax (077) 433 43 53
tel./fax (077) 433 55 15
tel./fax (077) 433 55 16
MB_DAREK_01/2006
LESZEK PUCHALSKI PHU
48-349 Giera∏cice 170 a
tel./fax (077) 439 81 56
tel./fax (077) 439 83 35
Hurtownia:
48-300 Nysa, ul. Podolska 19
tel./fax (077) 433 43 53
tel./fax (077) 433 55 15
tel./fax (077) 433 55 16
IMPORT-EXPORT
WIKTOR DURKA
hurtownia:
03-657 Warszawa, ul. ¸ukasiewicza 19
tel. (022) 678 71 85
tel./fax (022) 678 72 12
sklep firmowy:
00-716 Warszawa
ul. Bartycka 26 pawilon 35 a
tel./fax (022) 840 57 59
LEFRAN Sp. J. FIRMA HANDLOWA
64-920 Pi∏a
ul. Kossaka 119
tel. (067) 214 94 04
tel./fax (067) 214 94 34
P.H.U. JAN-SIK JAN SIKORSKI
62-600 Ko∏o
ul. Sienkiewicza 95
tel./fax (063) 272 23 10
tel. kom. 0603 68 56 88
PLASMET Henryk Janaszczak
94-250 ¸ódê
ul. ˚niwna 4/8
tel. (042) 651 81 00
tel. (042) 651 82 00
tel./fax (042) 651 80 02
P.H.U. LIK-2 Wróblewski Krzysztof
ul. Podolska 19
48-300 Nysa
tel. (077) 435 25 92
tel/fax (077) 435 25 95
P.H. LISTER Raczyƒski Piotr
83-200 Starogard Gdaƒski
ul. Zielona 20
tel. kom. 0602 33 18 58
fax (058) 560 03 43
„TOP-PROFIL” sp. z o.o.
15-557 Bia∏ystok, ul. Dojnowska 67
tel. (085) 743 74 90
fax (085) 743 72 06
tel. kom. 0604 44 70 44
tel. kom. 0602 39 51 56
Przedsi´biorstwo POL-Trade
61-572 Poznaƒ, ul. ˚upaƒskiego 6A
tel. / fax (061) 833 90 43, 833 24 41
e-mail: [email protected]
PRZEDSI¢BIORSTWO PRODUKCYJNE „DAREK”
19-300 E¸K, ul. Okr´˝na 6, POLSKA
tel.: +48 87 6209700, 6209702, 6209703, fax: +48 87 620 97 04
e-mail: [email protected] • www.darek.com.pl

Podobne dokumenty