Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym PTH BIWER Sp.j

Komentarze

Transkrypt

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym PTH BIWER Sp.j
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym PTH BIWER Sp.j. Jan Bierżyński, Ewa Wendt „w upadłości likwidacyjnej” w Redzie, prowadzonym pod
sygn. akt VI GUp 11/11 zawiadamia, że syndyk złożył listę wierzytelności sporządzoną dnia 25.04.2012 r. Każdy zainteresowany może przeglądać listę
w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdansk-Północ VI Wydziału Gospodarczego
w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10. Stosownie do art. 256 ust. 1 PrUpN każdy wierzyciel umieszczony na liście, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSIG może złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom
art. 257 PrUpN, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten,
któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie
sprzeciw przysługuje upadłemu stosownie do art. 256 ust. 2 PrUpN.

Podobne dokumenty