2011 Sprawozdanie z działalności GeSchäftSbericht polsko-niemieckiej współpracy Młodzieży

Komentarze

Transkrypt

2011 Sprawozdanie z działalności GeSchäftSbericht polsko-niemieckiej współpracy Młodzieży
2011
Sprawozdanie z działalności
Geschäftsbericht
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
des Deutsch-Polnischen Jugendwerks
| 3
2 |
Spis treści
1. Od wydawcy
4
1. Editorial
5
2. Kalendarium projektów własnych Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży oraz projektów partnerskich
z udziałem PNWM
6
2. Kalendarium der DPJW-Projekte und Partnerprogramme
mit Beteiligung des Jugendwerks 2011
7
3. Priorytety tematyczne PNWM. Projekty modelowe
Wydawca: Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży (PNWM)
Redakcja: Anna Gibek,
Anke Papenbrock
Opracowanie graficzne: Giraffe Werbeagentur GmbH, Frankfurt nad Odrą
Druk: Standruk, Lublin
Zdjęcia: Jens Bösenberg, Paweł Duma,
Julia Dunin-Brzezińska, Dieter Klein,
Danny Kurz, Ewa Łowżył, Łukasz
Nowakowski, archiwum zdjęć PNWM,
Seweryn Chlebiński
Copyright: Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży
Wszystkie prawa zastrzeżone
ISBN: 978-3-941285-09-5
Warszawa, maj 2012
16
3.1
Priorytet tematyczny roku 2011: 20-lecie
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
16
3.2
Kwalifikacja w polsko-niemieckiej wymianie
młodzieży
20
3.3
Edukacja historyczno-polityczna
26
3.4
Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju
28
3.5
Projekty modelowe
28
3.6
Projekty skierowane do opinii publicznej
32
4. Wspieranie pozaszkolnej i szkolnej wymiany młodzieży
36
3. Themenschwerpunkte in der Arbeit des DPJW.
Modellprojekte
17
3.1
Themenschwerpunkt 2011: 20 Jahre
Deutsch-Polnisches Jugendwerk
17
3.2
Qualifizierung im deutsch-polnischen
Jugendaustausch
21
3.3
Historisch-Politische Bildung
27
3.4
Bildung für nachhaltige Entwicklung
29
3.5
Modellprojekte
29
3.6
Projekte für die breite Öffentlichkeit
33
4. Förderung von außerschulischem und schulischem
Jugendaustausch
37
4.1
Statystyka
36
4.1
Statistik
37
4.2
Składanie wniosków online
36
4.2
Online-Antragstellung
37
5. Publikacje
40
5. Publikationen
41
5.1
Nowe publikacje
40
5.1
Neue Publikationen
41
5.2
Publikacje PNWM
42
5.2
Publikationen des DPJW
43
6. Gremia
44
6. Gremien
Inhaltsverzeichnis
45
Herausgeber: Deutsch-Polnisches
Jugendwerk (DPJW)
Redaktion: Anke Papenbrock,
Anna Gibek
Graphische Gestaltung: Giraffe
Werbeagentur GmbH, Frankfurt (Oder)
Druck: Standruk, Lublin
Fotos: Jens Bösenberg, Paweł Duma,
Julia Dunin-Brzezińska, Dieter Klein,
Danny Kurz, Ewa Łowżył, Łukasz
Nowakowski, Fotoarchiv DPJW,
Seweryn Chlebiński
Copyright: Deutsch-Polnisches
Jugendwerk
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 978-3-941285-09-5
Potsdam, Mai 2012
Editorial | 5
4 | Od wydawcy
Drodzy Czytelnicy,
rok 2011 miał dla Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
szczególne znaczenie. PNWM obchodziła jubileusz 20-lecia,
który rozpoczął się uroczystym wręczeniem wyróżnienia „Dobry Sąsiad” dla wybranych spośród zaangażowanych od wielu
lat partnerów. Patroni PNWM
– prezydenci Polski i Niemiec
– zaszczycili swoją obecnością uroczystość jubileuszową
w Berlinie. Obchody jubileuszu w Warszawie uświetniło
przemówienie Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera Polski
i pomysłodawcy PNWM.
1. Od wydawcy
Rozgłos i uznanie, z jakim spotkały się akcje jubileuszowe „Dobry Sąsiad” i „dzień.de I der-tag.pl”, stanowiło niepodważalny
dowód na to, jak ważnym jest umożliwienie organizatorom
spotkań młodzieży zaprezentowania na forum swoich pomysłów oraz publiczne uhonorowanie ich zaangażowania.
Po ponad pięciu latach dobiegł końca program praktyk dla
przyszłych pracowników placówek edukacyjnych. Trzymiesięczne pobyty za granicą dla ponad pięćdziesięciu młodych
Polaków i Niemców zorganizowane były przy wsparciu unijnego programu Leonardo da Vinci.
W ubiegłych dwudziestu latach PNWM stale wychodziła naprzeciw zmieniającym się wymaganiom i aktualizowała obszary tematyczne swoich działań na rzecz polsko-niemieckiej
wymiany młodzieży. Priorytetem tematycznym najbliższych lat
pracy PNWM jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju.
W 2011 roku dzięki wsparciu PNWM zrealizowano ponad 3000
projektów. Organizatorom tych projektów PNWM umożliwiła
udział w łącznie 32 forach i seminariach oraz opublikowała
cztery nowe tytuły podręczników. W bieżącym roku sprawozdawczym PNWM dysponowała łączną kwotą 8,95 mln euro,
z czego 5 mln euro pochodziło ze środków Republiki Federalnej Niemiec, a 16,5 mln złotych, co odpowiada około 3,95 mln
euro, ze środków Rzeczpospolitej Polskiej.
Na kolejnych stronach raportu rocznego znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat pracy PNWM w trakcie roku jubileuszowego.
Życzymy Państwu interesującej lektury.
Liebe Leserinnen und Leser,
für das Deutsch-Polnische Jugendwerk war das Jahr 2011 von
besonderer Bedeutung. Das Jugendwerk wurde 20 und hat
diesen Jahrestag mit der Auszeichnung „Guter Nachbar“ für
langjährige Engagierte, mit neuen Projekten und mit zwei
großen Festveranstaltungen begangen. Die beiden Schirmherren des Jugendwerks, die Präsidenten Deutschlands und
Polens, waren Ehrengäste beim Festakt in Berlin. Bei der Feierstunde in Warschau hielt der erste polnische Premier nach
dem politischen Wandel und einer der Ideengeber für das
DPJW, Tadeusz Mazowiecki, die Festansprache.
Die große Resonanz auf die Jubiläumsaktionen „Guter Nachbar“ und „dzień.de | der-tag.pl“ hat gezeigt, wie wichtig es
ist, den Organisatoren von Jugendbegegnungen ein Forum
zur Präsentation ihrer Ideen zu geben und ihr Engagement
öffentlich zu würdigen.
Nach mehr als fünf Jahren ging das Praktikumsprogramm für
Nachwuchskräfte der Bildungsarbeit zu Ende. Die dreimonatigen Auslandsaufenthalte für mehr als 50 junge Polen und
Deutsche wurden aus dem EU-Programm Leonardo da Vinci
gefördert.
In den vergangenen 20 Jahren hat sich das DPJW stets den
sich ändernden inhaltlichen Herausforderungen gestellt und
immer wieder neue Themen für den deutsch-polnischen Jugendaustausch erschlossen. Für die kommenden Jahre wird
die Bildung für nachhaltige Entwicklung ein Arbeitsschwerpunkt des Jugendwerks sein.
2011 hat das DPJW durch
seine Förderung mehr als
3000 Projekte ermöglicht.
Für die Organisatoren dieser
Projekte hat es 32 Foren und
Seminare organisiert und
vier neue Handreichungen vorgelegt. Insgesamt verfügte
das DPJW im Berichtsjahr über 8,95 Mio. Euro. Davon trug die
Bundesrepublik Deutschland 5 Mio. Euro und die Republik
Polen 16,5 Mio. Złoty, was rund 3,95 Mio. Euro entspricht.
1. Editorial
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Einblick in unsere Arbeit im Jubiläumsjahr.
Wir wünschen viel Freude beim Lesen.
Kalendarium der DPJW-Projekte und Partnerprogramme mit Beteiligung des Jugendwerks 2011 | 7
6 | Kalendarium projektów własnych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz projektów partnerskich z udziałem PNWM
2011
2011
K alendarium
S t yc z e
K alendarium
ń
(Kolonia)
20. 1. Köln
sseldorf
21. 1. Dü----------------------------ie now zakres
ie
n
le
o
k
sz
wania
rogramo
wego op
ierania
ego wsp
dotycząc
temat
lenie na
oraz szko jektów dla
pro
kontroli
ych
k centraln
te
s
jedno
y:
uczestnic jednostek
y
ic
n
w
o
c
pra
h
c
y
centraln
24. 1. Berlin
-------------------------------spotkanie robocze
dotyczące cyklu
animacji językowej
„Zip-Zap”
uczestnicy:
koordynatorzy i trenerzy warsztatów z animacji językowej „Zip-Zap”
J A N UAR
Luty
2. – 5. 2. Frankfurt (Oder)
(Frankfurt nad Odrą)
i Słubice
-------------------------------Wojna, Biografia
i Pamięć – warsztaty
dla animatorów
polsko-niemieckiej
wymiany młodzieży
uczestnicy:
animatorzy wymiany
młodzieży
7. 2. Warszawa
-------------------------------szkolenie na temat
kontroli projektów dla
jednostek centralnych
uczestnicy:
pracownicy jednostek
centralnych
8. 2. Warszawa
-------------------------------szkolenie dla jednostek
centralnych z księgowości i rachunkowości
przy rozliczaniu dotacji
PNWM
uczestnicy:
pracownicy jednostek
centralnych
9. 2. Warszawa
-------------------------------szkolenie w zakresie
nowego oprogramowania dla jednostek
centralnych
uczestnicy:
pracownicy jednostek
centralnych
17. – 19. 2. Bonn
-------------------------------„Wymiana na 6!”
uczestnicy:
nauczyciele z Niemiec
17. – 19. 2.
Konstancin-Jeziorna k.
Warszawy
-------------------------------„ABC PNWM repetytorium”
uczestnicy:
nowi wnioskodawcy
z Polski oraz polskie
podmioty wymagające
szczególnego wsparcia
przy planowaniu i realizowaniu projektów
20. 1. Köln
sseldorf
21. 1. Dü----------------------------zur
ngskurse re
Einführu
a
w
ft
o
rders
neuen Fö
r
u
z
g
ulun
und Sch
jekten
e von Pro
ll
o
tr
n
Ko
n
alstelle
für Zentr
pe:
p
Zielgru
erinnen
it
e
rb
Mita
on
rbeiter v
und Mita
llen
Zentralste
24. 1. Berlin
-------------------------------Arbeitstreffen zur
Sprachanimationsreihe
„Zip-Zap“
Zielgruppe:
Koordinatorinnen und
Koordinatoren, Trainerinnen und Trainer der
„Zip-Zap“-Workshops
zur Sprachanimation
Februar
2. – 5. 2. Frankfurt (Oder)
und Słubice
-------------------------------Krieg, Biografie und
Erinnerung –
Methodenworkshop
für Multiplikatoren des
deutsch-polnischen
Jugendaustauschs
Zielgruppe:
Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren des
Jugendaustauschs
7. 2. Warszawa
(Warschau)
-------------------------------Schulung zur Kontrolle
von Projekten für
Zentralstellen
Zielgruppe:
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
von Zentralstellen
8. 2. Warszawa
(Warschau)
-------------------------------Schulung für Zentralstellen zu Buchhaltung
und Buchführung bei
der Abrechnung von
DPJW-Fördermitteln
Zielgruppe: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von Zentralstellen
9. 2. Warszawa
(Warschau)
-------------------------------Einführungskurse zur
neuen Fördersoftware
für Zentralstellen
Zielgruppe: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von Zentralstellen
17. – 19. 2. Bonn
-------------------------------„Austausch – Sehr gut!“
Zielgruppe: Lehrkräfte
aus Deutschland
17. – 19. 2.
Konstancin-Jeziorna k.
Warszawy (KonstancinJeziorna bei Warschau)
-------------------------------„ABC DPJW für
Wieder-/Einsteiger“
Zielgruppe: Erstantragsteller aus Polen sowie
Organisatorinnen und
Organisatoren von
Jugendbegegnungen,
die noch Unterstützung
bei der Planung und
Durchführung von
Projekten benötigen
Kalendarium der DPJW-Projekte und Partnerprogramme mit Beteiligung des Jugendwerks 2011 | 9
8 | Kalendarium projektów własnych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz projektów partnerskich z udziałem PNWM
2011
2011
K alendarium
K alendarium
Luty
Marzec
22. – 26.2. Stuttgart
-------------------------------Targi Edukacyjne
Didacta 2011
uczestnicy:
nauczyciele, animatorzy, zwiedzający
partnerzy: Biuro ds.
Międzynarodowej Pracy
z Młodzieżą Republiki
Federalnej Niemiec (IJAB
– Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der
Bundesrepublik Deutschland e.V.), Urząd ds. Pedagogicznych Wymiany
przy Sekretariacie Konferencji Ministrów Oświaty
(KMK; Pädagogischer
Austauschdienst PAD),
Francusko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży
(Deutsch-Französisches
Jugendwerk DFJW), Fundacja Rosyjsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży
(Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch /
Stiftung DRJA)
10. – 12. 3.
Łagów, województwo
lubuskie
-------------------------------„Pierwsze kroki“
uczestnicy:
nauczyciele (przede
wszystkim początkujący), zainteresowani
organizacją polsko-niemieckich spotkań
młodzieży
13. – 16. 3.
Krzyżowa
-------------------------------Z dwóch zrób trzy:
jak organizować szkolne
projekty wymiany
trójstronnej?
uczestnicy:
nauczyciele z Polski,
Niemiec i Ukrainy
20. 3.
Warszawa
-------------------------------szkolenie w zakresie
nowego oprogramowania dla jednostek
centralnych
uczestnicy:
pracownicy jednostek
centralnych
31. 3. – 2. 4.
Święta Katarzyna,
województwo
świętokrzyskie
-------------------------------„Pierwsze kroki“
uczestnicy:
nauczyciele (przede
wszystkim początkujący), zainteresowani
organizacją polsko-niemieckich spotkań
młodzieży
Kwiecień
Februar
märz
6. – 9. 4. Bad Muskau
(Mużaków)
-------------------------------V. Polsko-Niemieckie
Forum Partnerstw
Szkolnych
uczestnicy: nauczyciele
szkół partnerskich
22. – 26.2. Stuttgart
-------------------------------Didacta 2011
Zielgruppe:
Lehrerinnen und Lehrer,
Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren, breite
Öffentlichkeit
Partner:
IJAB – Fachstelle für
internationale Jugendarbeit, Pädagogischer
Austauschdienst (PAD),
Deutsch-Französisches
Jugendwerk (DFJW), Stiftung Deutsch-Russischer
Jugendaustausch (DRJA)
10. – 12. 3.
Łagów, Woiwodschaft
Lubuskie (Lebuser Land)
-------------------------------„Erste Schritte“
Zielgruppe:
Lehrerinnen und Lehrer
(vor allem Berufseinsteiger), die deutsch-polnische Schülerbegegnungen organisieren wollen
13. – 16. 3.
Krzyżowa (Kreisau)
-------------------------------Aus zwei mach drei: Trilaterale Schülerbegegnungen organisieren!
Zielgruppe:
Lehrerinnen und Lehrer
aus Deutschland, Polen
und der Ukraine
20. 3.
Warszawa (Warschau)
-------------------------------Einführungskurse zur
neuen Fördersoftware
für Zentralstellen
Zielgruppe:
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der
Zentralstellen
31. 3. – 2. 4.
Święta Katarzyna,
Woiwodschaft
Świętokrzyskie
(Heiligkreuz)
-------------------------------„Erste Schritte“
Zielgruppe:
Lehrerinnen und Lehrer
(vor allem Berufseinsteiger), die deutsch-polnische Schülerbegegnungen organisieren wollen
april
6. – 9. 4. Bad Muskau
-------------------------------5. Deutsch-Polnisches
Partnerforum für den
Schüleraustausch
Zielgruppe:
Lehrerinnen und Lehrer
von Partnerschulen
Kalendarium der DPJW-Projekte und Partnerprogramme mit Beteiligung des Jugendwerks 2011 | 11
10 | Kalendarium projektów własnych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz projektów partnerskich z udziałem PNWM
2011
2011
K alendarium
Maj
11. – 14. 5.
Konstancin-Jeziorna
k. Warszawy
-------------------------------Giełda partnerstw dla
polsko-niemieckich
wymian młodzieżowych
uczestnicy:
potencjalni animatorzy wymian oraz
aktywni wnioskodawcy
poszukujący nowych
partnerstw
19. 5. Neumünster
20. 5. Magdeburg
-------------------------------ABC DPJW
uczestnicy: podmioty
polsko-niemieckich
spotkań młodzieży
z regionów o słabych
statystykach w zakresie
organizacji polsko-niemieckiej wymiany
młodzieży
partnerzy: Fundacja
Rosyjsko-Niemiecka
K alendarium
Wymiana Młodzieży
(Stiftung DRJA), Tandem
– Centrum Koordynacji
Czesko-Niemieckiej
Wymiany Młodzieży
(Tandem – Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch), ConAct –
Centrum Koordynacji
Izraelsko-Niemieckiej
Wymiany Młodzieży
(ConAct – Koordinierungszentrum für
Deutsch-Israelischen
Jugendaustausch)
czerwiec
1. – 4. 6. Leitershofen
-------------------------------Polsko-bawarskie seminarium dla nauczycieli
uczestnicy:
nauczyciele bawarscy
prowadzący wymianę
szkolną oraz szkoły
partnerskie z Polski
1. – 5. 6. Dresden (Drezno)
-------------------------------Udział w XXXIII Ewangelickich Dniach Kościoła
uczestnicy: animatorzy
oraz organizatorzy
polsko-niemieckich
spotkań młodzieży
partnerzy:
ConAct – Centrum
Koordynacji Izraelsko-Niemieckiej Wymiany
Młodzieży, Tandem –
Centrum Koordynacji
Czesko-Niemieckiej
Wymiany Młodzieży,
Fundacja Rosyjsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży (Stiftung DRJA),
Francusko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży
(DFJW)
7. – 9. 6. Stuttgart
-------------------------------Udział w XIV Dniach
Wspierania Dzieci
i Młodzieży
uczestnicy:
animatorzy wymiany
i organizatorzy polsko-niemieckich spotkań
młodzieży
partnerzy: ConAct –
Centrum Koordynacji
Izraelsko-Niemieckiej
Wymiany Młodzieży,
Tandem – Centrum
Koordynacji Czesko-Niemieckiej Wymiany
Młodzieży, Fundacja
Rosyjsko-Niemiecka
Wymiana Młodzieży
(Stiftung DRJA), Francusko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (DFJW),
Biuro ds. Międzynarodowej Pracy z Młodzieżą
Republiki Federalnej
Niemiec (IJAB), Młodzież
dla Europy – Narodowa
Agencja Programu EU
„Młodzież w działaniu”
(Jugend für Europa –
Nationalagentur für das
EU-Programm Jugend in
Aktion)
mai
11. – 14. 5.
Konstancin-Jeziorna k.
Warszawy (KonstancinJeziorna bei Warschau)
-------------------------------Partnerbörse für den
deutsch-polnischen
Jugendaustausch
Zielgruppe:
Potenzielle Organisatorinnen und Organisatoren deutsch-polnischer
Jugendbegegnungen;
Organisationen, die
einen neuen Partner
suchen
19. 5. Neumünster
20. 5. Magdeburg
-------------------------------ABC DPJW
Zielgruppe:
Organisatorinnen
und Organisatoren
deutsch-polnischer
Jugendbegegnungen
aus Regionen, die
unterdurchschnittlich
im Jugendaustausch
vertreten sind
Partner:
Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch
(DRJA); Tandem –
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch,
ConAct – Koordinierungszentrum DeutschIsraelischer Jugendaustausch
Juni
1. – 4. 6. Leitershofen
-------------------------------Bayerisch-Polnisches
Partnerforum für den
schulischen Austausch
Zielgruppe: Lehrerinnen
und Lehrer aus Bayern
und deren polnische
Partnerschulen
1. – 5. 6. Dresden
-------------------------------Teilnahme am
33. Evangelischen
Kirchentag
Zielgruppe:
Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren
sowie Organisatorinnen
und Organisatoren
deutsch-polnischer
Jugendbegegnungen
Partner:
ConAct – Koordinierungszentrum für
Deutsch-Israelischen
Austausch, Tandem –
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch, Stiftung Deutsch-Russischer
Jugendaustausch (DRJA),
Deutsch-Französisches
Jugendwerk (DFJW)
7. – 9. 6. Stuttgart
-------------------------------Teilnahme am 14. Kinder- und Jugendhilfetag
Zielgruppe:
Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren sowie
Organisatorinnen und
Organisatoren deutschpolnischer Jugendbegegnungen
Partner: ConAct – Koordinierungszentrum für
Deutsch-Israelischen
Austausch, Tandem – Koordinierungszentrum für
deutsch-tschechischen
Austausch, Stiftung
Deutsch-Russischer
Jugendaustausch (DRJA),
Deutsch-Französisches
Jugendwerk (DFJW),
IJAB – Fachstelle für
Internationale Jugendarbeit, Jugend für Europa
– Nationalagentur für
das Programm Jugend in
Aktion
Kalendarium der DPJW-Projekte und Partnerprogramme mit Beteiligung des Jugendwerks 2011 | 13
12 | Kalendarium projektów własnych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz projektów partnerskich z udziałem PNWM
2011
2011
K alendarium
Czerwiec
10. 6. Ebersbach
20. 6. Köln (Kolonia)
21. 6. Hildesheim
28. 6. Potsdam
(Poczdam)
29. 6. Warszawa
-------------------------------szkolenie w zakresie
nowego oprogramowania dla jednostek
centralnych
uczestnicy:
pracownicy jednostek
centralnych
Lipiec
4. – 8. 7. Lublin
-------------------------------Wojna, Szkoła, Wymiana
– warsztaty metodyczne
z zakresu międzykulturowej edukacji
historyczno-obywatelskiej dla nauczycielianimatorów polsko-
K alendarium
-niemieckich wymian
młodzieżowych
uczestnicy: nauczyciele
19. – 27. 7.
Frankfurt (Oder)
(Frankfurt nad Odrą)
-------------------------------Kurs dla tłumaczy
grupowych
uczestnicy:
animatorzy polsko-niemieckich programów
spotkań z bardzo dobrą
znajomością języka
partnera
partnerzy:
Centrum Języków
Obcych Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina
Wrzesień
1. 9. Dresden (Drezno)
-------------------------------ABC PNWM
uczestnicy:
podmioty polsko-niemieckich spotkań
młodzieży z regionów
o słabych statystykach
w zakresie organizacji
polsko-niemieckiej
wymiany młodzieży
partnerzy:
Fundacja Rosyjsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży (Stiftung DRJA),
Tandem – Centrum
Koordynacji Czesko-Niemieckiej Wymiany
Młodzieży, ConAct –
Centrum Koordynacji
Izraelsko-Niemieckiej
Wymiany Młodzieży
14. – 17. 9. Vlotho
-------------------------------Polsko-niemiecka
giełda partnerów
uczestnicy:
nauczyciele oraz
dyrektorzy szkół
z Polski i Niemiec
22. – 24. 9. Erfurt
-------------------------------Spotkanie informacyjne
dla partnerstw
szkolnych Turyngii
uczestnicy: nauczyciele
z Turyngii, Saksonii
i Saksonii Anhalt
partnerzy:
Ministerstwo Edukacji,
Nauki i Kultury Turyngii,
Europejskie Centrum
Kształcenia i Spotkań
Młodzieży w Weimarze
(Europäische Jugendbildungs- und Jugend-begegnungsstätte
Weimar)
Juni
10. 6. Ebersbach
20. 6. Köln
21. 6. Hildesheim
28. 6. Potsdam
29. 6. Warszawa
(Warschau)
-------------------------------Einführungskurse zur
neuen Fördersoftware
für Zentralstellen
Zielgruppe:
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von
Zentralstellen
juli
4. – 8. 7. Lublin
-------------------------------Krieg, Schule, Austausch
– Methoden der interkulturellen historischpolitischen Bildung
Workshop für im
deutsch-polnischen
Jugendaustausch tätige
Lehrer/-innen
Zielgruppe:
Lehrerinnen und Lehrer
19. – 27. 7.
Frankfurt (Oder)
-------------------------------Gruppendolmetscherkurs
Zielgruppe: Teamerinnen und Teamer
deutsch-polnischer
Begegnungsprogramme mit sehr guten
Kenntnissen der
Partnersprache
Partner:
Sprachenzentrum
der Europa-Universität
Viadrina
september
1. 9. Dresden
-------------------------------ABC DPJW
Zielgruppe: Organisatorinnen und Organisatoren deutsch-polnischer
Jugendbegegnungen
aus Regionen, die
unterdurchschnittlich
im Jugendaustausch
vertreten sind
Partner:
Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch
(DRJA), Tandem –
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch,
ConAct– Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch
14. – 17. 9. Vlotho
-------------------------------Deutsch-Polnische
Schulpartnerbörse
Zielgruppe: Lehrkräfte
sowie Schulleiterinnen
und Schulleiter aus
Deutschland und Polen
22. – 24. 9. Erfurt
-------------------------------Infotag und Schulpartnertreffen Thüringen
Zielgruppe:
Lehrerinnen und Lehrer
aus Thüringen, Sachsen,
Sachsen-Anhalt
Partner: Thüringer
Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur,
Europäische Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Weimar
Kalendarium der DPJW-Projekte und Partnerprogramme mit Beteiligung des Jugendwerks 2011 | 15
14 | Kalendarium projektów własnych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz projektów partnerskich z udziałem PNWM
2011
2011
K alendarium
Wrzesień
29. 9. – 2. 10. Chełmno
-------------------------------konferencja dla organizatorów młodzieżowej
wymiany sportowej
uczestnicy:
organizatorzy wymiany
sportowej z Polski
i Niemiec
Październik
4. 10. Monachium
-------------------------------szkolenie w zakresie
nowego oprogramowania dla jednostek
centralnych
uczestnicy:
pracownicy jednostek
centralnych opracowujących wnioski
K alendarium
16. – 19. 10. Warszawa
-------------------------------Konferencja Jednostek
Centralnych PNWM
uczestnicy:
pracownicy polskich
i niemieckich jednostek
centralnych
24. – 25. 10. Warszawa
-------------------------------warsztaty przygotowawcze do projektu
badawczego „Poznać
sąsiada! Wpływ polsko-niemieckich wymian
młodzieżowych na ich
uczestników“
uczestnicy:
badacze i praktycy
polsko-niemieckiej
współpracy młodzieży
partnerzy:
Instytut Spraw Publicznych, Prof. Alexander
Thomas, Uniwersytet
w Ratyzbonie
(Regensburg)
Listopad
september
3. 11. Weimar
-------------------------------szkolenie w zakresie
nowego oprogramowania dla jednostek
centralnych
uczestnicy:
pracownicy jednostek
centralnych
29. 9. – 2. 10. Chełmno
(Kulm)
-------------------------------Sportpartnertagung
Zielgruppe:
Organisatorinnen und
Organisatoren des
Sportaustausches in
Deutschland und Polen
30. 11. – 3. 12. Mala Skala
(Czechy)
-------------------------------Silne Trio – Polsko-niemiecko-czeskie seminarium dla nauczycieli
uczestnicy:
nauczyciele z Polski,
Czech i Niemiec zainteresowani projektami
trójstronnymi
partnerzy: Tandem –
Koordinierungszentrum
deutsch-tschechischer
Jugendaustausch
oktober
4. 10. München
-------------------------------Einführungskurse zur
neuen Fördersoftware
für Zentralstellen
Zielgruppe:
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von
Zentralstellen, die
Anträge bearbeiten
16. – 19. 10.
Warszawa (Warschau)
-------------------------------DPJW-Zentralstellenkonferenz
Zielgruppe:
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter deutscher
und polnischer
Zentralstellen
24. – 25. 10.
Warszawa (Warschau)
-------------------------------Workshop zur Vorbereitung der Untersuchung
„Nachbarn kennenlernen! Wirkungen
deutsch-polnischer
Jugendbegegnungen“
Zielgruppe:
Forscher und Praktiker
der deutsch-polnischen
„Jugendzusammenarbeit“
Partner:
Institut für öffentliche
Angelegenheiten (Instytut Spraw Publicznych),
Prof. Alexander Thomas,
Universität Regensburg
november
3. 11. Weimar
-------------------------------Einführungskurse zur
neuen Fördersoftware
für Zentralstellen
Zielgruppe:
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von
Zentralstellen
30. 11. – 3. 12. Mala Skala
(Tschechien)
-------------------------------Starkes Trio – DeutschPolnisch-Tschechisches
Lehrerseminar
Zielgruppe:
Lehrerinnen und Lehrer
aus Deutschland, Polen
und Tschechien, die
Interesse an trilateralen
Projekten haben
Partner: Tandem –
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch
Themenschwerpunkte in der Arbeit des DPJW. Modellprojekte | 17
16 | Priorytety tematyczne PNWM. Projekty modelowe.
„… musimy nauczyć się zbiorowym wysiłkiem budować
dobre emocje polsko-niemieckie, także ze względu na to,
że żyjemy w czasach, kiedy możemy z dumą i z wdzięcznością mówić o tym, że wbrew trudnej historii ostatniego
wieku mamy dzisiaj do czynienia z dobrą wspólnotą
losów polsko-niemieckich.” Bronisław Komorowski
3.1 Priorytet tematyczny roku 2011:
20-lecie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
W dniu 17 czerwca, w dwudziestą rocznicę założenia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, odbyła się uroczystość
jubileuszowa, w której wzięli
udział były Prezydent Republiki Federalnej Niemiec
Christian Wulff oraz Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
Uroczystość ta dała początek
dalszym imprezom jubileuszowym, które towarzyszyły
działalności PNWM przez cały
rok 2011.
3. Priorytety
tematyczne PNWM.
Projekty modelowe.
„Dobry Sąsiad”
-----------------------------------------------------------------------------------Z okazji jubileuszu 20-lecia PNWM uhonorowała szczególnie
zasłużone dla polsko-niemieckiej współpracy młodzieży osoby
i partnerstwa wyróżnieniem „Dobry Sąsiad”. Celem było podkreślenie niezwykłego i często społecznego zaangażowania,
będącego ważnym filarem porozumienia polsko-niemieckiego, bez którego współpraca młodzieży pomiędzy Polską
a Niemcami byłaby nie do wyobrażenia.
Ogromne zainteresowanie konkursem było dla PNWM miłym
zaskoczeniem. Ogółem do wyróżnienia zaproponowano 701
osób i partnerstw. Po wstępnej selekcji pracownicy PNWM
wyłonili 54 kandydatów. Ostatecznych dziesięciu laureatów,
zarówno spośród wyjątkowych partnerstw, jak i szczególnie
zaangażowanych osób, wybrało specjalnie ku temu powołane polsko-niemieckie jury, którego członkami byli, obok dyrektorów zarządzających PNWM, Gabriele Lesser (warszawska
korespondentka taz), Maciej Wiśniewski (dziennikarz polskiej
redakcji „Funkhaus Europa”), Jörg Walther (Kościół Ewangelicki
w Hesji i Nassau), Krzysztof Zalewski (Kancelaria Prezydenta
RP).
Kryteria wyboru były następujące:
•
•
•
•
•
•
•
okres trwania projektu w ramach partnerstwa
partycypacja młodzieży
długotrwałe efekty pracy
skala oddziaływania projektów na zewnątrz
spektrum docelowej grupy młodzieży
innowacyjny charakter projektów
stopień zorientowania projektu na określone obszary
pracy na rzecz młodzieży
Osoby i partnerstwa wyróżnione z okazji 20-lecia istnienia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży jako Dobrzy Sąsiedzi
od dawna przyczyniali się i nadal przyczyniają w najróżniejszy
sposób do tego, by polska i niemiecka młodzież zbliżała się
do siebie, nawzajem się od siebie uczyła oraz żyła w dobrym
sąsiedztwie. Laureaci nagrody reprezentują wiele zaangażowanych szkół, stowarzyszeń, związków, instytucji i inicjatyw, bez
których skuteczna praca PNWM w minionych 20 latach byłaby
niemożliwa.
„Die Gründung des Deutsch-Polnischen Jugendwerks ist
ein Glücksfall. Erst das gemeinsame Erleben bei Jugendbegegnungen, Freundschaften, die geschlossen werden und
das Wissen, das man dabei aufnimmt, festigten die neue
Basis für deutsch-polnische Zusammenarbeit.” Christian Wulff
3.1 Themenschwerpunkt 2011:
20 Jahre Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Am 17. Juni 2011 jährte sich zum 20. Mal der Gründungstag
des Deutsch-Polnischen Jugendwerks. Dieser wurde mit einem
Festakt im Beisein des damaligen Bundespräsidenten Christian
Wulff und des polnischen Staatspräsidenten Bronisław Komorowski begangen. Weitere Veranstaltungen und Projekte rund
um den 20. DPJW-Geburtstag zogen sich durch das ganze Jahr
2011.
„Guter Nachbar“
-----------------------------------------------------------------------------------Besonders verdiente Einzelpersonen und Partnerschaften des
deutsch-polnischen Austauschs hat das Jugendwerk anlässlich des Jubiläumsjahres als „Gute Nachbarn“ ausgezeichnet.
Ziel war es, das außergewöhnliche – und oftmals ehrenamtliche – Engagement herauszustellen, das eine wichtige Säule
der deutsch-polnischen Verständigung ist und ohne das die
Jugendzusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen undenkbar wäre.
Die große Resonanz auf die Ausschreibung war für das Jugendwerk eine positive Überraschung: Zum Bewerbungsschluss Ende Januar lagen insgesamt 701 Vorschläge für die
Auszeichnung vor. Aus einer Vorauswahl von 54 Bewerbungen
entschied sich eine deutsch-polnisch besetzte Jury letztlich
für zehn herausragende Partnerschaften und ebensoviele engagierte Einzelpersonen. In der Jury waren neben den beiden
Geschäftsführern des DPJW: Gabriele Lesser (Warschau-Korres-
pondentin taz), Maciej Wiśniewski (Journalist polnische Redaktion „Funkhaus Europa“), Jörg Walther (Evangelische Kirche in
Hessen und Nassau), Krzysztof Zalewski (Kanzlei des Präsidenten der Republik Polen)
Die Auswahl erfolgte nach folgenden Kriterien:
• Dauer der Projektpartner-
schaft
• Partizipation der Jugend-
lichen
• nachhaltige Effekte der Arbeit
• Öffentlichkeitswirksam- keit der Projekte
• Bandbreite der jugend- lichen Zielgruppen
• innovativer Charakter der Projekte
• exemplarische Projekte für
bestimmte Bereiche der Jugendarbeit
3. Themenschwerpunkte in der
Arbeit des DPJW.
Modellprojekte
Die Personen und Partnerschaften, die zum 20-jährigen Bestehen des Deutsch-Polnischen Jugendwerks als „Gute Nachbarn“
ausgezeichnet wurden, trugen und tragen seit langem auf
unterschiedliche Weise dazu bei, dass deutsche und polnische
Jugendliche einander näher kommen, von- und miteinander
lernen und gute Nachbarschaft leben. Sie stehen auch stellvertretend für die vielen Engagierten in Schulen, Vereinen, Verbänden Institutionen und Initiativen, ohne die die erfolgreiche
Arbeit des Deutsch-Polnischen Jugendwerks in den vergangenen 20 Jahren nicht möglich gewesen wäre.
Themenschwerpunkte in der Arbeit des DPJW. Modellprojekte | 19
18 | Priorytety tematyczne PNWM. Projekty modelowe.
Uroczystość jubileuszowa 17 czerwca w Berlinie
-----------------------------------------------------------------------------------Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski oraz
były Prezydent Republiki Federalnej Niemiec Christian Wulff
wręczyli w dniu 17 czerwca w Berlinie podczas uroczystości
jubileuszu dwudziestolecia PNWM wyróżnienia „Dobry Sąsiad /
Guter Nachbar”. W uroczystości udział wzięło ponad 350 gości,
wśród których znaleźli się przedstawiciele instytucji partnerskich PNWM, osoby i instytucje zaangażowane w polsko-niemiecką wymianę młodzieży, politycy i przedstawiciele administracji obu krajów, oraz instytucje wspierające PNWM. „Obaj
prezydenci wygłosili przemówienia na temat warunków pracy
i sukcesów PNWM, dyskutowali ponadto z przedstawicielami
organizacji studenckich GFPS Polska i GFPS e.V., również będącymi laureatami wyróżnienia „Dobry Sąsiad.”
Uroczystość jubileuszowa 17 października w Warszawie
-----------------------------------------------------------------------------------Druga uroczystość jubileuszowa z okazji dwudziestolecia
PNWM odbyła się 17 października w Warszawie. Przed publiką
liczącą 200 gości reprezentujących zarówno instytucje partnerskie PNWM jak i współpracę polsko-niemiecką oraz polityków
i administrację wystąpił Tadeusz Mazowiecki, były premier RP
oraz jeden z pomysłodawców Organizacji, który w następujących słowach podsumował jej działalność: „To bardzo udana
inwestycja w rozwój polsko-niemieckiego sąsiedztwa”. Tego
wieczoru dyrektorzy zarządzający PNWM uhonorowali byłego
premiera wyróżnieniem „Dobry Sąsiad Honoris Causa“. Również premier Donald Tusk złożył PNWM życzenia z okazji okrągłej rocznicy. W swoim liście gratulacyjnym w odniesieniu do
dorobku Organizacji podkreślił, że: „(...) dzisiaj, gdy nasze oba
kraje są członkami Unii Europejskiej, możemy mówić o wspólnym dynamicznym wkładzie w budowę europejskiej tożsamości”. Do ważnych momentów wieczoru zaliczyć należy również
wystąpienia wiceministra edukacji Mirosława Sielatyckiego
oraz sekretarza stanu w Federalnym Ministerstwie ds. Rodziny,
Seniorów, Kobiet i Młodzieży Josefa Heckena.
Perspektywom polsko-niemieckiej wymiany młodzieży oddali się uczestnicy drugiej części dyskusji: wiceminister spraw
zagranicznych Krzysztof Stanowski, prof. Andreas Thimmel
z Wyższej Szkoły Zawodowej w Kolonii, Agnieszka Łada z Instytutu Spraw Publicznych oraz publicysta Edwin Bendyk.
dzień.de | der-tag.pl
-----------------------------------------------------------------------------------Rozpoczęcie roku jubileuszowego PNWM akcją dzień.de I der-tag.pl odbiło się szerokim echem wśród opinii publicznej. Celem projektu, który był realizowany w dniach od 20 maja do 21
czerwca 2011, było przybliżenie kraju sąsiada poprzez Dzień
Polski w Niemczech i Dzień Niemiecki w Polsce. W przeciągu
miesiąca, w ramach projektu dzień.de I tag.de, zrealizowanych
zostało 240 projektów, wśród których zdecydowaną większość
stanowiły projekty szkolne odbywające się w Polsce.
W projekt zaangażowało się również Federalne Ministerstwo
ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży (BMFSFJ), które 16
czerwca 2011 r. zorganizowało w Berlinie dzień informacyjny
na temat wolontariatu za granicą. W dyskusji z młodzieżą wziął
udział sekretarz stanu Josef Hecken. W akcję dzień.de | der-tag.
Festveranstaltung 17. Juni in Berlin
-----------------------------------------------------------------------------------Der damalige Bundespräsident Christian Wulff und der polnische Staatspräsident Bronisław Komorowski überreichten die Auszeichnungen zum „Guten Nachbarn“ während
des Jubiläums-Festakts am 17. Juni in Berlin. 350 Gäste aus
Partnereinrichtungen des Jugendwerks sowie Praktiker des
deutsch-polnischen Jugendaustauschs, Vertreter aus Politik
und Verwaltung beider Länder und Förderer des DPJW waren
der Einladung gefolgt. Die beiden Präsidenten hatten zunächst
Reden über die Erfolge und Erfordernisse der Arbeit des DPJW
gehalten. Anschließend diskutierten sie mit Vertreterinnen
und Vertretern der studentischen Vereine GFPS Polska und
GFPS e.V., die ebenfalls zu den „Guten Nachbarn“ gehören,
über deutsch-polnische Austauscharbeit.
Festveranstaltung 17. Oktober in Warschau
-----------------------------------------------------------------------------------Eine zweite Festveranstaltung zum 20. Jahrestag beging das
DPJW am 17. Oktober in Warschau. Vor rund 200 Gästen aus
DPJW-Partnereinrichtungen, aus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit, Politik und Verwaltung bezeichnete Tadeusz
Mazowiecki, früherer Premierminister der Republik Polen und
einer der Ideengeber des Jugendwerks, die Arbeit des DPJW,
20 Jahre nach seiner Gründung, als „sehr erfolgreiche Investition in die Entwicklung der deutsch-polnischen Nachbarschaft”.
In Anlehnung an die Auszeichnung „Guter Nachbar” überreichten ihm die DPJW-Geschäftsführer die Auszeichnung „Guter
Nachbar honoris causa”.
Auch Premierminister Donald Tusk gratulierte dem DPJW anlässlich seines runden Geburtstags. In seinem Glückwunschschreiben hob er in Bezug auf die Leistungen der Organisation
hervor: „(...) heute, da unsere beiden Länder Mitglied der Europäischen Union sind, können wir von einem gemeinsamen
dynamischen Beitrag zum Aufbau einer europäischen Identität
sprechen”. Zu den wichtigen Momenten des Abends zählten
auch die Redebeiträge von Josef Hecken, Staatssekretär im
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
und Mirosław Sielatycki, Staatssekretär im Ministerium für Nationale Bildung.
Den Zukunftsperspektiven des deutsch-polnischen Jugendaustauschs widmete sich eine Experten-Diskussionsrunde um
Krzysztof Stanowski, Staatssekretär im Polnischen Außenministerium, Prof. Andreas Thimmel von der Fachhochschule
Köln, Agnieszka Łada vom Institut für Öffentliche Angelegenheiten (Instytut Spraw Publicznych) sowie den Publizisten Edwin Bendyk.
dzień.de | der-tag.pl
-----------------------------------------------------------------------------------Mit großer Resonanz startete das Jugendwerk im Jubiläumsjahr erstmals die Aktion dzień.de | der-tag.pl. Ziel des Projekts
war es, der Öffentlichkeit im Zeitraum vom 20. Mai bis 21. Juni
2011 mit polnischen Tagen in Deutschland und deutschen Tagen in Polen das Nachbarland näher zu bringen. Innerhalb dieses Zeitraums fanden im Rahmen des Projekts dzień.de | dertag.pl rund 240 Veranstaltungen statt. Die eindeutige Mehrzahl
davon waren schulische Projekte, die in Polen stattfanden.
Themenschwerpunkte in der Arbeit des DPJW. Modellprojekte | 21
20 | Priorytety tematyczne PNWM. Projekty modelowe.
pl włączyły się ponadto placówki polskiego MSZ w Niemczech:
Instytuty Polskie w Lipsku, Düsseldorfie i Berlinie, Polnisches
Kulturzentrum przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium
oraz Polska Organizacja Turystyczna w Berlinie. Placówki przeprowadziły akcję dla szkół niemieckich (lub w szkołach niemieckich), które miały na celu przybliżyć niemieckim uczniom
kulturę, historię i język Polski.
3.2 Kwalifikacja w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży
Ze stażem PNWM lepsze szanse na rynku pracy:
„Staże dla animatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży”
-----------------------------------------------------------------------------------W 2005 roku PNWM opracowała koncepcję projektu „Staże
dla animatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży”,
w celu uzupełnienia własnej oferty szkoleń dla przyszłych etatowych pracowników placówek kształcenia młodzieży, zorientowanych na wymianę polsko-niemiecką. Często animatorzy
i organizatorzy posiadają solidną wiedzę na temat pracy z młodzieżą, natomiast nie posiadają w wystarczającej mierze kompetencji w zakresie projektów międzykulturowych i międzynarodowych. Staże dla animatorów polsko-niemieckiej wymiany
młodzieży były skierowane do młodych pracowników, absolwentów szkół wyższych i absolwentów wszystkich kierunków,
którzy mogli wykazać się pierwszymi doświadczeniami w pracy w placówkach kształcenia młodzieży i/lub placówkach młodzieżowych.
Projekt
-----------------------------------------------------------------------------------Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży kierowała młodych
pracowników i absolwentów na trwające 13 tygodni staże
w polskich i niemieckich międzynarodowych domach spotkań młodzieży. Stażyści podczas praktyk w kraju sąsiedzkim
otrzymywali szansę na podniesienie swoich kwalifikacji z zakresu planowania, organizacji i realizacji międzynarodowych
spotkań młodzieży. W ramach praktyki odbywanej pod kierownictwem specjalisty mieli w miarę możliwości samodzielnie zaplanować projekt, a następnie zrealizować go wspólnie
z organizacjami partnerskimi. Uczyli się przy tym nowych metod pracy, odpowiednich dla grup międzynarodowych, starając się jednocześnie stosować je w praktyce. Ponadto posiadali
możliwość polepszenia znajomości języków obcych.
Am Projekt dzień.de | der-tag.pl beteiligten sich auch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit
einem Informationstag zum Freiwilligendienst, an dem Staatssekretär Josef Hecken mit Jugendlichen diskutierte. Außerdem
beteiligten sich die Polnischen Institute in Leipzig, Düsseldorf
und Berlin, das dem Polnischen Generalkonsulat in München
angegliederte Polnische Kulturzentrum und die Polnische Tourismusorganisation in Berlin mit eigenen Aktionen. Die von ihnen organisierten Veranstaltungen für deutsche Schulen (bzw.
in deutschen Schulen) hatten zum Ziel, deutschen Schülerinnen und Schülern polnische Kultur, Geschichte und Sprache
näherzubringen.
Ogółem PNWM wysłała 38 polskich stypendystów do niemieckich domów spotkań młodzieży i 39 niemieckich do Polski.
Placówki przyjmujące stażystów to instytucje, z którymi PNWM
od wielu lat ściśle współpracuje.
Mit DPJW-Praktikum bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt:
„Praktika für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren des
deutsch-polnischen Jugendaustausches”
-----------------------------------------------------------------------------------Das DPJW hat 2005 „Praktika für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren des deutsch-polnischen Jugendaustausches”
entwickelt, um seine Weiterbildungsangebote gezielt für angehende hauptamtliche Arbeitskräfte in deutsch-polnisch orientierten Jugendbildungsstätten zu ergänzen. Oftmals haben
Teamerinnen und Teamer, Organisatorinnen und Organisatoren fundierte Kenntnisse in der nationalen Jugendarbeit. Kompetenzen für interkulturelle und internationale Projekte sind
3.2 Qualifizierung im deutsch-polnischen Jugendaustausch
jedoch nicht in ausreichendem Maße vorhanden. Die Praktika
für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren des deutsch-polnischen Jugendaustauschs richteten sich an Berufseinsteiger,
Hochschulabsolventinnen und -absolventen aller Fächer, die
bereits erste Erfahrungen der Arbeit in Jugendbildungsstätten
und/ oder Jugendeinrichtungen vorweisen konnten.
Das Projekt:
-----------------------------------------------------------------------------------Das Deutsch-Polnische Jugendwerk entsandte die Berufseinsteiger zu 13-wöchigen Praktika in polnische und deutsche
Jugendbegegnungsstätten. Die Praktikantinnen und Praktikanten bekamen die Chance, ihre Qualifikationen im Bereich
der Planung, Organisation und Durchführung internationaler
Jugendbegegnungen während ihres Einsatzes im Nachbarland
zu verbessern. Sie sollten nach Möglichkeit im Rahmen ihres
Praktikums unter fachkundiger Anleitung selbst ein Projekt
planen und dieses dann gemeinsam mit den Partnerorganisationen umsetzen. Dabei lernten sie neue, für internationale
Gruppen geeignete Arbeitsmethoden kennen und konnten
sie in der Praxis anwenden. Außerdem konnten sie ihre Sprachkenntnisse verbessern.
Insgesamt schickte das DPJW 38 polnische Stipendiatinnen
und Stipendiaten in deutsche Jugendbegegnungshäuser und
39 deutsche nach Polen. Die aufnehmenden Einrichtungen
waren langjährige Partnereinrichtungen des DPJW.
Themenschwerpunkte in der Arbeit des DPJW. Modellprojekte | 23
22 | Priorytety tematyczne PNWM. Projekty modelowe.
• Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia
• Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
• Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
• Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
• Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Motyka”
• Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży Mikuszewo
• Fundacja im. ks. Siemaszki
• Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa
• Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku
• Dom Trzech Kultur „Parada“
• Fundacja Rodowo – Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży
• Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
• Dom Spotkań Młodzieży Burg Ludwigstein
• Ośrodek Edukacji Pozaszkolnej im. Kurta Löwensteina
• Spohns Haus – Szkolny Ośrodek Ekologiczny w Gersheim • Stowarzyszenie Turmvilla
• Stowarzyszenie HochDrei – Edukacja i Spotkanie
w Brandenburgii
• Centrum Kształcenia Młodzieży Blossin
• Stowarzyszenie Kreisau-Initiative
• Akademia Ewangelicka w Berlinie
• Centrum Edukacji i Spotkań „Zamek Trebnitz“
• Europejskie Centrum Edukacji i Spotkań Młodzieży
w Weimarze
• Związek Harcerzy Niemieckich
• Centrum Spotkań „Im Dreieck“
• Akademia Ewangelicka Arnoldshain
Przed wyjazdem na zagraniczny pobyt PNWM oferowała stypendystom dwudniowe seminaria wprowadzające. Na warsztatach praktycznych stypendyści mieli okazję zapoznać się
z nowymi metodami, które mogli zastosować następnie na
spotkaniach młodzieży, wypróbowywali także animację językową. Ponadto częścią programu seminarium wprowadzającego
były elementy dotyczące procesów grupowych oraz dynamiki
grupy, a także zajęcia praktyczne, odnoszące się do składania wniosków o dofinansowanie oraz zajęcia z krajoznawstwa.
Ważnym elementem było również poznanie struktury PNWM
i tworzenie sieci kontaktów wśród stypendystów oraz instytucji.
Efekty
-----------------------------------------------------------------------------------Spośród 77 stażystów z projektu Leonardo 58 dokonało ewaluacji stażu. Analiza wyników pokazuje, że cele, które postawiła
sobie PNWM, zostały osiągnięte.
Duża część stypendystów miała podczas staży określony zakres obowiązków. Na pytanie „Czy podczas stażu miał/a Pan/
Pani określony zakres obowiązków?” 47 alumnów odpowiedziało twierdząco, tylko trójka przecząco. Pozostali nie udzielili
odpowiedzi na to pytanie. Respondenci podczas staży otrzymywali przeważnie własne miejsce pracy (44 z 49) i indywidualny dostęp do internetu (46 z 49). Do zadań stażystów należało: pomoc przy przygotowywaniu projektów, tłumaczenia,
rekrutacja uczestników, planowanie programu, asystowanie
podczas jego realizacji, opieka nad grupą itd.
Nie we wszystkich przypadkach udało się zrealizować założenia, by z pomocą specjalisty zaplanować własny projekt.
Spośród 50 respondentów tylko 20 podało, że podczas stażu zrealizowali indywidualny, autorski projekt. Powodem był
m.in. fakt, że okres trzech miesięcy okazał się zbyt krótki, by
w całości zaplanować i zrealizować projekt. („Za mało czasu
na przeprowadzenie własnego projektu, ale opiekowałem się
bieżącym projektem i przy okazji wiele się nauczyłem”).
Zamiast planowania autorskiego projektu stypendyści często
przejmowali w danej placówce odpowiedzialność za wcześniej
zaplanowane, właśnie realizowane lub nadchodzące projekty.
Kilkoro stażystów sfinalizowało zaplanowane podczas stażu
projekty własne realizowane z placówką partnerską już po
zakończeniu pobytu zagranicznego.
Do umiejętności zdobytych podczas stażu, alumnowie programu Leonardo zaliczali nowe metody z zakresu pedagogiki
przeżyć, animację językową, komunikację międzykulturową,
nową wiedzę na temat procesów grupowych, umiejętność
składania wniosków, naukę controllingu i rozliczania projektów, a także możliwość doskonalenia znajomości języka oraz
tłumaczenia.
40 respondentów podało, że podczas pracy często rozmawiali
w danym języku obcym. Przy czym stażyści polscy częściej
komunikowali się w języku obcym niż ich niemieccy koledzy.
Respondenci często podkreślali, że staże zagraniczne miały
wpływ na rozwój ich osobowości. Wzrosło poczucie własnej
wartości, tak samo jak pewność siebie przy występowaniu
przed grupą. Niektórzy mówili, że stali się bardziej otwarci na
nowe możliwości.
• Kulturgemeinschaft Borussia
• Stiftung für die Internationale Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim
• Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung
• Europäisches Begegnungshaus – Stiftung Nowy Staw
• Verein für unmögliche Maßnahmen „Motyka“
• Internationale Jugendbegegnungsstätte Mikuszewo • Pater-Siemaszko-Stiftung
• Angelus Silesius Haus
• Maximilian-Kolbe-Haus Danzig
• Haus der drei Kulturen „Parada“
• Stiftung Rodowo – Internationales Jugendbegegnungszentrum
• Stiftung Glückliche Kindheit
• Jugendbildungsstätte Burg Ludwigstein gGmbH
• Jugendbildungstätte Kurt Löwenstein e.V.
• Spohns Haus – Verein für europäische Umweltbildung und Umwelterziehung (VEUBE) e.V.
• Turmvilla e.V. – Soziokulturelles Zentrum Turmvilla
• HochDrei e.V. – Bilden und Begegnen in Brandenburg
• Jugendbildungszentrum Blossin e.V.
• Kreisau-Initative Berlin e.V.
• Evangelische Akademie Berlin
• Schloss Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e. V.
• Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungs stätte Weimar
• Bund Deutscher Pfadfinder/-innen
• Begegnungszentrum im Dreieck
• Evangelische Akademie Arnoldshain
Ehe die Stipendiatinnen und Stipendiaten zu ihren Auslandsaufenthalten aufbrachen, bot ihnen das Jugendwerk ein
zweitägiges Vorbereitungsseminar an. In Praxis-Workshops
bekamen die Stipendiatinnen und Stipendiaten Anregungen
für Methoden, die sie bei Jugendbegegnungen einsetzen
konnten, probierten sich in Sprachanimation aus. Außerdem
waren Einheiten zu Gruppenprozessen und Gruppendynamik
Bestandteil des Vorbereitungsseminars, ebenso Fördermittelbeantragung und Landeskunde. Ein wichtiges Element war
auch das Kennenlernen des DPJW und die Netzwerkbildung
unter den Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie den Einrichtungen.
Effekte:
-----------------------------------------------------------------------------------Von insgesamt 77 Leonardo-Alumni nahmen 58 an der Evaluation des Projektes teil. Die Auswertung zeigt, dass die vom
DPJW gesetzten Ziele durchaus erreicht wurden.
Ein Großteil der Stipendiatinnen und Stipendiaten hatte während ihrer Praktika einen festen Aufgabenbereich. 47 Alumni
beantworteten diese Frage mit „Ja“, nur drei mit „Nein“. Der
Rest hatte diese Frage nicht beantwortet. Die Befragten hatten
während ihrer Praktika zumeist einen eigenen Arbeitsplatz
(44 von 49) und einen eigenen Internetzugang (46 von 49). Zu
den Aufgaben der Praktikantinnen und Praktikanten gehörten:
Unterstützung bei der Projektvorbereitung, Übersetzungen,
Teilnehmerakquise, Programmplanung, Assistenz während der
Durchführung, Gruppenbetreuung etc.
Die Anforderung, unter fachkundiger Anleitung ein eigenes
Projekt zu planen, ließ sich nicht für alle realisieren. Von 50 Antworten gaben nur 20 an, dass sie ihr eigenes Projekt während
des Praktikums umgesetzt haben. Das lag vor allem daran,
dass sich der Zeitraum von drei Monaten für eine komplette
Projektplanung inklusive Durchführung als zu kurz erwies. („Es
war zu wenig Zeit, um ein eigenes Projekt umzusetzen, aber
ich habe bei den laufenden Projekten mitgearbeitet und dort
auch viel gelernt.“)
Anstelle der eigenen Projektplanung übernahmen die Stipendiatinnen und Stipendiaten oftmals die Verantwortung für
bereits geplante, laufende bzw. bevorstehende Projekte ihrer
Aufnahmeeinrichtung. Einige Praktikantinnen und Praktikanten realisierten ihre eigenen, während des Praktikums geplanten Projekte im Anschluss an den Auslandsaufenthalt mit der
Partnereinrichtung.
Zu den Fertigkeiten, die sie durch ihr Praktikum erwarben,
zählten die Leonardo-Alumni: neue Methoden aus Erlebnispädagogik, Sprachanimation, interkultureller Kommunikation, neues Wissen über Gruppenprozesse, Antragsstellung,
Controlling und Abrechnung von Projekten, Verbesserung der
Sprachkenntnisse und der Sprachmittlung.
Themenschwerpunkte in der Arbeit des DPJW. Modellprojekte | 25
24 | Priorytety tematyczne PNWM. Projekty modelowe.
„Z pewnością poprawiły się moje kwalifikacje, poznałem
pracę w fundacji i nowe możliwości”.
tak: 38
ankietowanych
tak: 20 ankietowanych
nie: 30 ankietowanych
Wykres 1: Czy w czasie praktyki przeprowadzał/a Pan/Pani
swój własny projekt?
Wyniki odpowiedzi na pytanie o sytuację zawodową wypadły
jednoznacznie. Z 56 ankietowanych 38 podawało, że staż miał
wpływ na ich sytuację zawodową. Tylko sześć osób odpowiedziało przecząco, dwanaście odpowiedziało „trudno powiedzieć” (wykres 3).
Niektórzy uczestnicy po zakończeniu stażu uzyskali stałe zatrudnienie w placówce partnerskiej lub też innej organizacji
polsko-niemieckiej. PNWM wie od przynajmniej ośmiu alumnów, że otrzymali stały etat m.in. w wyniku odbytego stażu.
Od ok. 15 alumnów PNWM uzyskała także informację, że nadal
pracują lub pracowali jako pracownicy nieetatowi dla placówki
partnerskiej. Sama PNWM współpracowała w minionych latach
w różny sposób z alumnami programu Leonardo. Angażowała
ich i wciąż angażuje do pracy przy forach i szkoleniach lub jako
pracowników projektowych. W ankiecie 32 z 55 respondentów podało, że nadal pracują w organizacjach lub podmiotach
związanych z pracy z młodzieżą.
nie: 6 ankietowanych
trudno powiedzieć: 12 ankietowanych
Wykres 2: Czy odbycie stażu wpłynęło na Pana/Pani sytuację
zawodową?
Również idea tworzenia sieci kontaktów okazała się sukcesem.
Spośród 55 respondentów 44 podało, że po zakończeniu stażu
utrzymuje kontakt z PNWM. Aż 48 (z 56) ankietowanych byłych
stażystów twierdzi, że nadal utrzymuje kontakt ze swymi placówkami partnerskimi. 53 z 57 respondentów podało, że dalej
chętnie otrzymywaliby informacje o PNWM.
„Mit Sicherheit hat sich meine Qualifikation verbessert, ich
habe Arbeit in einer Stiftung gefunden und neue Möglichkeiten entdeckt .“
40 Befragte gaben an, dass sie während ihrer Arbeitszeit oft
in der jeweiligen Fremdsprache gesprochen hatten. Wobei
die polnischen Praktikantinnen und Praktikanten öfter in der
Fremdsprache kommunizierten als ihre deutschen Kollegen.
Häufig betonten die Befragten, dass die Auslandspraktika auch
Einfluss auf ihre Persönlichkeitsentwicklung hatten. Ihr Selbstwertgefühl sei gestiegen, ebenso das Selbstbewusstsein beim
Sprechen vor Gruppen. Einige berichteten, sie seien offener
geworden gegenüber neuen Möglichkeiten.
Mindestens acht Alumni bekamen u.a. durch die Praktika einen
festen Job. Ca. 15 Alumni sind oder waren freiberuflich weiter
für ihre Partnereinrichtung tätig. Das Jugendwerk selbst hat
in den vergangenen Jahren vielfältig mit Leonardo-Alumni
zusammengearbeitet. Sie werden für Foren und Fortbildungen
engagiert oder als Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter. In
der Befragung gaben 32 von 55 an, dass sie immer noch in der
Jugendarbeit tätig sind.
ja: 38 Befragte
ja: 20 Befragte
nein: 6 Befragte
nein: 30 Befragte
Abb. 1 Führten Sie während des Praktikums Ihr eigenes Projekt
durch?
schwer zu sagen: 12 Befragte
Abb. 2 Hatte das Praktikum Einfluss auf Ihre berufliche Situation?
Die Ergebnisse auf die Frage nach der beruflichen Situation
fielen eindeutig aus. Von 56 Antworten gaben 38 an, dass das
Praktikum Einfluss auf ihre berufliche Situation gehabt hat, nur
sechs Personen verneinten dies, zwölf antworteten „schwer zu
sagen“ (Abb. 3).
Für einige der Teilnehmenden ergab sich sogar im Anschluss
an ihre Praktika eine Festanstellung bei der Partnereinrichtung oder einer anderen deutsch-polnischen Organisation.
Auch der Gedanke der Netzwerkbildung stellt sich durchaus
erfolgreich dar. Von 55 Antworten gaben 44 an, nach Beendigung des Praktikums noch Kontakt zum DPJW zu haben.
Und sogar 48 (von 56) Antworten besagten, dass sie zu ihren
Partnereinrichtungen weiterhin Kontakt halten. 53 von 57 Befragten gaben an, dass sie weiterhin gern Informationen über
das DPJW bekommen möchten.
Themenschwerpunkte in der Arbeit des DPJW. Modellprojekte | 27
26 | Priorytety tematyczne PNWM. Projekty modelowe.
W minionych latach podjęto kilka prób stworzenia przez samych absolwentów programu Leonardo własnej sieci kontaktów. Część absolwentów utrzymuje ze sobą kontakt, wymienia
informacje, wspólnie planuje i realizuje projekty oraz wzajemnie się angażuje do przeprowadzania poszczególnych części
programów na organizowanych przez siebie spotkaniach młodzieży. W celu umożliwienia i wzmocnienia kontaktu między
alumnami z różnych edycji, PNWM zapraszała absolwentów
poprzedniego rocznika na seminaria wprowadzające. Przejmowali oni mniejsze części programu, np. dotyczące zarządzania
projektami albo metod pracy, dając tym samym nowym kandydatom sposobność do wymiany doświadczeń.
3.3 Edukacja historyczno-polityczna
Podczas polsko-niemieckich spotkań młodzieży pytania na
temat historii nie pozostają obojętne. Wcześniej czy później
młodzież odwiedzająca kraj sąsiedzki jest konfrontowana z doświadczeniami przepełnionymi cierpieniem oraz z częściowo
bardzo zróżnicowanym podejściem do historii. Dla Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży edukacja historyczno-polityczna jest jednym z najważniejszych zadań. Celem jest nie tylko
zainteresowanie tą skomplikowaną tematyką organizatorów
projektów, ale również zachęcanie ich do pracy z młodzieżą
nad wspólną historią, np. poprzez udział w konkursie Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży 2009 na temat „Zachować pamięć” oraz poprzez ofertę narodowych lub polsko-niemieckich
podróży do miejsc pamięci.
PNWM kładzie dużą wagę na odpowiednie przygotowanie animatorów, tak, aby praca nad tym drażliwym tematem nie była
zbyt dużym obciążeniem. Dlatego też od lat organizowane
są seminaria dla organizatorów projektów historycznych, np.
w formie akademii letnich lub warsztatów historycznych na temat konkretnych aspektów. Podczas tych szkoleń nauczyciele
i osoby zaangażowane społecznie otrzymują konkretny trening metodyczny oraz informacje, który z aspektów jest szczególnie trudny i jak sobie z tym poradzić. Dzięki publikacjom
takim jak „Polska – Niemcy. Wojna i pamięć.” PNWM ma możliwość wręczenia animatorom dalszych pomocy naukowych.
Niejednokorotnie PNWM sama podejmuje temat polsko-niemieckiej historii przy okazji publicznych debat odbywających
się w obu krajach.
W 2011 roku PNWM wraz z partnerami (Instytut Historii Stosowanej we Frankfurcie nad Odrą, Dom Spotkań z Historią
w Warszawie, Państwowe Muzeum na Majdanku, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Lubelski oddział IPN) oferowała
dwa warsztaty metodyczne dla nauczycieli i animatorów, którzy w czasie organizowanych przez siebie spotkań młodzieży zamierzali poruszyć temat II Wojny Światowej. Warsztaty
skierowane były do tych nauczycieli i animatorów, którzy posiadali już doświadczenie w pracy nad projektami polsko-niemieckimi. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymali wskazówki,
w jaki sposób można zachęcić młodzież do przemyśleń na
temat historii. Wypróbowano i przeanalizowano metody pracy,
w których posłużono się materiałami biograficznymi związanymi z II Wojną Światową i które z uwagi na ich formę i treść
Es gab in den vergangenen Jahren mehrere Versuche, dass
die Leonardo-Absolventinnen und Absolventen in Selbstorganisation ein eigenes Netzwerk aufbauen. Zum Teil halten
sie Kontakt untereinander, tauschen sich aus, planen und realisieren gemeinsam Projekte, engagieren sich gegenseitig für
Programmeinheiten bei ihren eigenen Jugendbegegnungen.
Um den Kontakt unter den Alumni der verschiedenen Jahrgänge zu ermöglichen und zu stärken, lud das DPJW zu den
Vorbereitungsseminaren immer auch Absolventinnen und Absolventen des vorigen Durchgangs ein. Sie übernahmen kleine Programmeinheiten, z. B. über Projektmanagement oder
zu Methoden und die neuen Kandidatinnen und Kandidaten
nutzten die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch.
3.3 Historisch-Politische Bildung
An Fragen der Geschichte kommt man bei deutsch-polnischen
Begegnungen nicht vorbei. Früher oder später werden die
Jugendlichen bei den Besuchen im Nachbarland mit den leidvollen Erfahrungen und dem zum Teil sehr unterschiedlichen
Umgang mit der Geschichte konfrontiert. Für das Jugendwerk
ist die historisch-politische Bildung bei deutsch-polnischen Jugendbegegnungen eine ihrer grundlegenden Aufgaben. Ziel
ist nicht nur, die Organisatoren der Projekte für die komplizierte Thematik zu interessieren, sie zu animieren, mit Jugendlichen zur gemeinsamen Geschichte zu arbeiten, z. B. durch den
Deutsch-Polnischen Jugendpreis 2009 zum Thema „Erinnerung
bewahren“, oder nationale oder binationale Gedenkstättenfahrten anzubieten.
Das DPJW legt auch viel Wert darauf, Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren fachgerecht fortzubilden, damit sie sich mit
dem heiklen Thema nicht überfordert fühlen. Aus diesem
Grund bietet es seit Jahren Seminare für Organisatorinnen und
Organisatoren von Geschichtsprojekten, z. B. in Form von Sommerakademien oder Geschichtsworkshops zu bestimmten Aspekten an. Während dieser Schulungen erhalten die Lehrerinnen und Lehrer und ehrenamtlich Engagierten ein konkretes
Methodentraining und sie erfahren, welches die Stolpersteine
einer solchen Begegnung sein können und wie man damit
umgeht. Mit Hilfe von Publikationen wie „Deutschland, Polen
und der Zweite Weltkrieg. Geschichte und Erinnerung“ gibt
das Jugendwerk den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
weitere Hilfen an die Hand. Nicht zuletzt thematisiert das DPJW
selbst die deutsch-polnische Geschichte während öffentlicher
Podiumsdiskussionen in beiden Ländern.
2011 bot das Jugendwerk zusammen mit Partnern (Institut
für Angewandte Geschichte Frankfurt (Oder), Haus der Begegnung mit der Geschichte Warschau, Museum Majdanek, Lublin,
Pädagogische Hochschule Krakau, Institut für Nationales Gedenken, Abt. Lublin) zwei Methodenworkshops für Lehrerinnen und Lehrer sowie für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren an, die bei ihren Jugendbegegnungen zu Themen rund um
den Zweiten Weltkrieg arbeiten wollen. Die Workshops richteten sich an Lehrkräfte und Multiplikatoren, die bereits über
Erfahrungen mit deutsch-polnischen Projekten verfügen. Während der Schulung erhielten sie Anregungen, wie Jugendliche
zum Nachdenken über Geschichte ermutigt werden können.
Es wurden Arbeitsmethoden erprobt und analysiert, bei de-
Themenschwerpunkte in der Arbeit des DPJW. Modellprojekte | 29
28 | Priorytety tematyczne PNWM. Projekty modelowe.
mogą sprowokować pytania młodzieży - np. fotografie, filmy,
dzienniki, świadectwa przekazywane ustnie.
3.4 Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży otworzyła w 2011
roku nowy rozdział swojej pracy, mianowicie edukację na rzecz
zrównoważonego rozwoju. Dotychczas temat ten incydentalnie pojawiał się przy okazji polsko-niemieckich spotkań młodzieży, ale z uwagi na sprzyjające okoliczności uznano spotkania młodzieży za dobrą okazję do pracy na tym aspektem.
PNWM zamierza zachęcić organizatorów polsko-niemieckich
spotkań młodzieży do przybliżenia założeń edukacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju. Celem jest zainicjowanie wśród
młodzieży obu krajów dążenia do sprostowania wymogom XXI
wieku i wspólnego kreowania kompetencji.
PNWM dołoży wszelkich starań, by animatorzy polsko-niemieckich spotkań młodzieży nie tylko zdobyli wiedzę i wskazówki metodyczne na temat edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, lecz także posiedli umiejętność ich zastosowania.
Chcąc zainteresować tym tematem organizatorów projektów
młodzieżowych, PNWM poświęciła mu kolejne edycje konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2011 do 2013.
„Spotkajmy się pojutrze” – pod takim hasłem PNWM zachęcała do organizowania spotkań młodzieżowych poświęconych
tematyce zrównoważonego rozwoju. Do udziału w akcji zgłoszono 59 projektów, natomiast do dalszego etapu konkursu
zakwalifikowanych zostało 20 najciekawszych pomysłów. Finaliści (po dziesięć partnerstw wymiany szkolnej i pozaszkolnej)
wzięli udział w seminarium wprowadzającym w Krzyżowej.
Spotkanie stworzyło im możliwość wzajemnego poznania
się, wymiany doświadczeń oraz poszerzenia warsztatu metodycznego w kontekście edukacji na rzecz zrównoważonego
rozwoju. Projekty wymiany w ramach kolejnego etapu konkursu będą realizowane w 2012 r. Na podstawie nadesłanych
dokumentacji poprojektowych jury wyłoni zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni Polsko-Niemiecką Nagrodą Młodzieży
2011 – 2013.
3.5 Projekty modelowe
PNWM stale zainteresowana jest zwiększeniem liczby polsko-niemieckich spotkań młodzieży oraz wypracowaniem coraz
wyższej jakości tych spotkań. Wychodząc naprzeciw nowym
wyzwaniom w pracy na rzecz młodzieży, PNWM regularnie
koncentruje swoje działania nad rozwijaniem nowych modułów dokształcania, a także inicjowaniem takich projektów modelowych, z których na przestrzeni lat wyłoni nowe priorytety.
nen biografische Materialien mit Bezug zum Zweiten Weltkrieg
zum Einsatz kamen, die Jugendliche aufgrund ihrer Form und
ihres Inhalts ansprechen – z. B. Fotografien, Filme, Tagebücher
und mündliche Zeugnisse.
3.4 Bildung für nachhaltige Entwicklung
Das Deutsch-Polnische Jugendwerk hat 2011 Bildung für nachhaltige Entwicklung als neuen Themenschwerpunkt in seine
Arbeit aufgenommen. Bislang ist dieses noch ein Randthema
im deutsch-polnischen Jugendaustausch, doch bieten Jugendbegegnungen eine passende Gelegenheit, sich mit Themen
der nachhaltigen Entwicklung zu beschäftigen. Das Jugendwerk will Organisatorinnen und Organisatoren deutsch-polnischer Jugendbegegnungen anregen, Inhalte und Themen
der nachhaltigen Entwicklung aufzugreifen. So sollen mehr
Jugendliche in beiden Ländern beginnen, sich mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu befassen und gemeinsam Gestaltungskompetenzen zu entwickeln.
Damit dies gelingen kann, will das Jugendwerk dafür sorgen,
dass die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren deutsch-polnischer Jugendbegegnungen Wissen und Methoden zur Bildung
für nachhaltige Entwicklung kennen und anwenden lernen.
Um bei den Organisatoren der Jugendprojekte Aufmerksamkeit hierfür zu schaffen und Interesse zu wecken, hat das DPJW
zum Start des neuen Themenschwerpunkts seinen DeutschPolnischen Jugendpreis 2011 – 2013 dem Thema gewidmet.
Unter dem Motto „Treffpunkt übermorgen” lud das DPJW dazu
ein, Jugendbegegnungen zum Thema nachhaltige Entwicklung zu organisieren. 59 Anmeldungen gingen ein. Die 20 interessantesten Projektideen qualifizierten sich für die nächste
Runde des Wettbewerbs. Die Final-Teilnehmer (je zehn Partnerschaften des schulischen und außerschulischen Austauschs)
trafen sich zu einem Vorbereitungsseminar in Krzyżowa (Kreisau), bei dem sie ihre Erfahrungen austauschen und ihre methodischen Kenntnisse in der Bildung für nachhaltige Entwicklung ausbauen konnten. Die Austauschprojekte selbst finden
2012, im Rahmen der nächsten Wettbewerbsphase statt. Auf
Grundlage der eingereichten Projektdokumentationen wird
eine Jury die Gewinner auswählen, die dann mit dem DeutschPolnischen Jugendpreis 2011-2013 ausgezeichnet werden.
3.5 Modellprojekte
Das DPJW ist stets daran interessiert, die Zahl deutsch-polnischer Jugendbegegnungen zu erhöhen und sie qualitativ
weiter zu entwickeln. Neuen Erfordernissen der deutsch-polnischen Jugendarbeit begegnet es daher regelmäßig mit der
Entwicklung neuer Fortbildungsmodule und ebenso mit der
Initiierung von Modellprojekten, aus denen sich im Laufe der
Jahre neue Arbeitsschwerpunkte erschließen lassen.
Themenschwerpunkte in der Arbeit des DPJW. Modellprojekte | 31
30 | Priorytety tematyczne PNWM. Projekty modelowe.
3.5.1 Latarnie PNWM
-----------------------------------------------------------------------------------Bawaria należy do tych krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec, w których - w odniesieniu do liczby mieszkańców
- organizowanych jest stosunkowo mało polsko-niemieckich
spotkań młodzieży. Aby zwiększyć zainteresowanie południowych mieszkańców Niemiec ich wschodnim sąsiadem, PNWM
zainicjowało nowy modelowy projekt pt.: „Latarnie PNWM”.
W listopadzie 2011 r. Ośrodek Kształcenia Młodzieży Unterfranken w Würzburgu i Międzynarodowe Centrum Młodzieżowe
„Am Tower” w Oberschleißheim pod Monachium rozpoczęły
swoją działalność na rzecz polsko-niemieckiej wymiany młodzieży zapalając tym samym pierwsze dwie latarnie PNWM.
Obaj wymienieni partnerzy przejęli rolę regionalnych ośrodków informacyjnych dla zainteresowanych polsko-niemiecką wymianą młodzieży, pełnią również funkcję doradczą
w kwestii organizacji i przeprowadzania polsko-niemieckich
projektów. Tu zainteresowane podmioty znajdą odpowiedź na
pytanie: w jaki sposób nawiązać i rozwinąć kontakt z polskim
partnerem? Jak zaplanować program spotkania? Jak motywować młodzież i rodziców?
Korzystając ze wskazówek podmiotów odpowiedzialnych
latarnie PNWM rozwijać będą również własne instrumenty
wspierające wymianę młodzieży. Pierwszym przykładem tej
działalności jest gromadzenie zbiorów z dziedziny krajoznawstwa i metodyki interkulturowej celem utworzenia bibliotek,
przygotowanie oferty podnoszenia kwalifikacji skierowanej do
podmiotów ze swojego regionu oraz przygotowanie propozycji programów lub bloków programowych. W planach jest
zapalenie kolejnych Latarni PNWM.
3.5.2 Szkoła po niemiecku – Indywidualna wymiana uczniów
-----------------------------------------------------------------------------------W 2010 roku PNWM rozpoczął swój modelowy projekt indywidualnej wymiany uczniów p.t. „Szkoła po niemiecku”. Pilotażowa faza projektu spotkała się z dużym zainteresowaniem
szkół, szczególnie polskich, które skierowały do PNWM liczne
zapytania dotyczące organizacji wymiany indywidualnej oraz
znalezienia partnera. Pierwsze dwie uczennice z Polski biorące dział w projekcie wyjechały na okres trzech i sześciu miesięcy do Niemiec w ramach partnerstwa szkół Nowy Wiśnicz
i Eschenbach oraz Warszawa i Rosenheim.
Z rozmów z nauczycielami wynika, że pomimo dużego zainteresowania wymianą, przeważają jednak obawy, czy uczniowie
poradzą sobie z odnalezieniem się w szkole partnerskiej oraz
z nadrobieniem zaległości. Po stronie niemieckiej dodatkowo
artykułowana jest obawa związana z nieznajomością języka
polskiego. Wychodząc tym problemom naprzeciw PNWM planuje zorganizować w 2012 roku spotkania informacyjne dla
nauczycieli i dyrektorów szkół celem zachęcenia do indywidualnej wymiany uczniów oraz przygotowania nauczycieli do roli
mentora wymiany.
Program indywidualnej wymiany uczniów realizowany jest
przez PNWM również w ścisłej współpracy z olsztyńskim Stowarzyszeniem Wspólnota Kulturowa „Borussia” i poczdamską
fundacją F. C. Flick-Stiftung, dzięki której uczniowie niemieccy
mogą liczyć na dotację do kosztów podróży.
3.5.1 DPJW-Leuchttürme
-----------------------------------------------------------------------------------Bayern gehört zu den Bundesländern, in denen es – gemessen
an der Einwohnerzahl – zu wenige deutsch-polnische Jugendbegegnungen gibt. Um das Interesse im Süden Deutschlands
für den Nachbarn im Osten zu stärken, hat das Jugendwerk
in einem Modellprojekt sogenannte „Leuchttürme“ initiiert.
Im November 2011 haben mit der Jugendbildungsstätte Unterfranken und der Jugendbegegnungsstätte am Tower in
Oberschleißheim die ersten beiden Leuchttürme ihre Tätigkeit
aufgenommen. Sie etablieren sich als erste Anlaufstellen für
Interessenten am deutsch-polnischen Jugendaustausch und
bieten dezentral Beratung für die Vorbereitung und Durchführung von deutsch-polnischen Projekten an. Dabei geht es um
Fragen wie: Wie gestalte ich meinen Kontakt zum polnischen
Partner? Wie kann ich ein Begegnungsprogramm gestalten?
Wie lassen sich Jugendliche und ihre Eltern motivieren?
Aus der Beratung der Träger heraus werden die Leuchttürme eigene Angebote zur Förderung des Jugendaustauschs
entwickeln. So sind bereits Bibliotheken mit Büchern zu Landeskunde oder interkultureller Methodik im Aufbau. Sie entwickeln auch konkrete Angebote zur Qualifizierung von Trägern
in ihrer Region und bieten Vorschläge für Programme oder
Programmteile an. Weitere Leuchttürme können und sollen
folgen.
3.5.2 Schule auf Polnisch – Individueller Schüleraustausch
-----------------------------------------------------------------------------------Im Jahr 2010 startete das Jugendwerk sein Modellprojekt zum
individuellen Schüleraustausch „Schule auf Polnisch“. Die Pilotphase des Projekts stieß bei vielen Schulen auf Interesse.
Besonders polnische Schulen zeigten sich interessiert und
richteten ihre Anfragen zur Organisation und Partnerfindung
an das Jugendwerk. Die ersten zwei polnischen Schülerinnen
fuhren 2011 für drei bzw. sechs Monate nach Deutschland. Sie
fuhren nach Eschenbach und Rosenheim. Die Austauschschulen hatten sich im Rahmen der Städtepartnerschaften zwischen Eschenbach und Nowy Wiśnicz sowie Rosenheim und
Warschau gefunden.
Aus Gesprächen mit Lehrkräften geht hervor, dass zwar das
Interesse groß ist. Es dominieren allerdings die Sorgen, dass
die Schülerinnen und Schüler an der Partnerschule nicht zurechtkämen oder Probleme bei der Nacharbeitung des Lernstoffs auftreten könnten. Auf deutscher Seite werden außerdem Ängste aufgrund fehlender polnischer Sprachkenntnisse
geäußert. 2012 will das DPJW vermehrt Informationsveranstaltungen für Lehrerinnen und Lehrer sowie für das Leitungspersonal der Schulen durchführen, um für den individuellen
Schüleraustausch zu werben und die Lehrkräfte auf ihre Rolle
als Austauschmentoren vorzubereiten.
Durchgeführt wird das Programm zum individuellen Schüleraustausch vom DPJW in enger Zusammenarbeit mit der
Kulturgemeinschaft „Borussia” in Olsztyn (Allenstein) und der
F. C. Flick Stiftung in Potsdam, dank derer deutsche Schülerinnen und Schüler einen Fahrtkostenzuschuss erhalten können.
Themenschwerpunkte in der Arbeit des DPJW. Modellprojekte | 33
32 | Priorytety tematyczne PNWM. Projekty modelowe.
3.6 Projekty skierowane do opinii publicznej
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży co roku prezentuje
się na licznych imprezach masowych i kongresach w Polsce
i w Niemczech, na których informuje o swojej pracy. PNWM jest
także inicjatorem własnych przedsięwzięć, służącym przekazywaniu przedstawicielom polityki i administracji oraz animatorom współpracy polsko-niemieckiej bieżących informacji na
temat swoich działań.
Targi i prezentacje w Niemczech:
-----------------------------------------------------------------------------------W czasie trwających od 7 do 9 czerwca w Stuttgarcie XIV Niemieckich Dni Pomocy dla Dzieci i Młodzieży centralne instytucje odpowiedzialne za pracę z młodzieżą w Niemczech prezentowały się, podobnie jak w ubiegłych latach, na wspólnym
stoisku. Pod hasłem „Międzynarodowa praca z młodzieżą – doświadczenie różnorodności” placówki wspierające udzielały informacji i doradzały w obszarze poszczególnych dwustronnych
lub międzynarodowych programów wspierania oraz przeprowadzały prezentacje i animację językową. Dużym zainteresowaniem cieszyło się zorganizowane na wspólnym stoisku
międzynarodowe przyjęcie, kończące drugi dzień targów.
Również podczas Ewangelickich Dni Kościoła trwających od
1 do 5 czerwca w Dreźnie placówki międzynarodowej pracy
z młodzieżą ponownie zaprezentowały się wspólnie na sąsiadujących ze sobą stoiskach. PNWM wzięła udział również w
tym wydarzeniu, oferując swoje publikacje i prezentując nowe
projekty oraz animację językową.
Po udanym debiucie na największych niemieckich targach
edukacyjnych „didacta” w 2010 roku PNWM wziął udział również w kolejnej edycji imprezy w roku 2011, prezentując się
w dniach od 22 do 26 lutego na wspólnym stoisku z Biurem
ds. Międzynarodowej Pracy z Młodzieżą Republiki Federalnej
Niemiec (IJAB), Urzędem ds. Pedagogicznych Wymiany przy
Sekretariacie Konferencji Ministrów Oświaty (Pädagogischer
Austauschdienst PAD), Fundację Niemiecko-Rosyjska Wymiana
Młodzieży (Stiftung DRJA) oraz Francusko-Niemiecką Wymianą
Młodzieży (DFJW). Wspólnie z narodowymi agencjami programu UE „Uczenie się przez całe życie” ww. organizacje zleciły
przygotowanie powierzchni targowej, na której w ramach bieżącego programu targów przeprowadzały akcje informacyjne
oraz animację językową.
W minionych latach PNWM regularnie współorganizowała
w Niemczech wspólne Wieczory Parlamentarne Międzynarodowej Pracy z Młodzieżą. W ramach tych lobbystycznych
spotkań osiem centralnych instytucji wspierających międzynarodową pracę z młodzieżą (są to obok PNWM: Biuro ds.
Międzynarodowej Pracy z Młodzieżą Republiki Federalnej Niemiec (IJAB), Fundacja Niemiecko-Rosyjska Wymiana Młodzieży
(Stiftung DRJA), Francusko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
(DFJW), Centra Koordynacji Izraelsko-Niemieckiej i Czesko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży ConAct i Tandem, Baltic Sea
Secretariat for Youth Affairs, Narodowa Agencja Programu UE
„Młodzież w działaniu”) informowało deputowanych do Bundestagu i posłów do Parlamentu Europejskiego o swojej pracy i dyskutowało z politykami o założeniach lepszego wspierania międzynarodowej pracy z młodzieżą przez polityków.
3.6 Projekte für die breite Öffentlichkeit
In jedem Jahr präsentiert sich das Jugendwerk bei mehreren
Großveranstaltungen und Kongressen in Polen und Deutschland und informiert über seine Arbeit. Darüber hinaus initiiert es
auch eigene Veranstaltungen, bei denen es Vertreter aus Politik
und Verwaltung und Multiplikatoren der deutsch-polnischen
Zusammenarbeit über seine Arbeit auf dem Laufenden hält.
Messen und Veranstaltungen in Deutschland:
-----------------------------------------------------------------------------------Beim 14. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag vom 7. bis
9. Juni in Stuttgart hatten die zentralen Einrichtungen der
internationalen Jugendarbeit in Deutschland, darunter das
DPJW, wie schon in den Jahren zuvor, wieder einen Gemeinschaftsstand gemietet. Unter dem Motto „Internationale Jugendarbeit – Vielfalt erleben“ boten die Fördereinrichtungen
neben Information und Beratung zu einzelnen bilateralen wie
internationalen Förderprogrammen auch Präsentationen und
Sprachanimation am Stand. Großen Zuspruch fand der internationale Empfang am Gemeinschaftsstand zum Feierabend
des zweiten Messetags.
Auch beim Evangelischen Kirchentag vom 1. bis 5. Juni in Dresden präsentierten sich die Einrichtungen der internationalen
Jugendarbeit wieder gemeinsam in einem zusammenhängenden Standbereich. Das Jugendwerk war mit seinen Publikationen und neuen Projekten sowie mit kleinen Sprachanimationen vor Ort.
Nach dem erfolgreichen Debüt bei der größten deutschen
Bildungsmesse didacta 2010 war das DPJW 2011 mit einem
Gemeinschaftsstand mit der Fachstelle für internationale Jugendarbeit IJAB, dem Pädagogischen Austauschdienst PAD,
der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch DRJA und
dem Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) vom 22. bis
26. Februar auf der Messe vertreten. Gemeinsam mit den Nationalagenturen des EU-Programms „Lebenslanges Lernen“
hatten die Organisationen eine Präsentationsfläche gestalten
lassen, auf der sie im laufenden Messeprogramm Info-Veranstaltungen und Sprachanimationen anboten.
In den vergangenen Jahren hat das DPJW in Deutschland regelmäßig die gemeinsamen Parlamentarischen Abende der
internationalen Jugendarbeit mitgestaltet. Im Rahmen dieser
Lobbyveranstaltungen informierten die acht zentralen Förderstellen der internationalen Jugendarbeit in Deutschland (neben
dem DPJW sind es: Fachstelle für internationale Jugendarbeit
IJAB, Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch (DRJA),
Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW), Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Jugendaustausch Tandem,
Koordinierungszentrum für Deutsch-Israelischen Jugendaustausch ConAct, Baltic Sea Secretariat for Youth Affairs, Nationalagentur für das EU-Programm Jugend in Aktion – Jugend für
Europa) Bundestags- und Europaabgeordnete über ihre Arbeit
und diskutierten mit ihnen über Ansatzpunkte für stärkere Unterstützung der internationalen Jugendarbeit seitens der Politiker. 2011 wurde ein neues, kleineres Format ausprobiert, um
die Politikerinnen und Politiker auf dem Laufenden zu halten.
Themenschwerpunkte in der Arbeit des DPJW. Modellprojekte | 35
34 | Priorytety tematyczne PNWM. Projekty modelowe.
W 2011 r. spotkanie informacyjne dla polityków dotyczące bieżących wydarzeń zorganizowano w bardziej kameralnej formie.
W dniu 30 listopada w restauracji w kopule Reichstagu odbyło
się śniadanie parlamentarne pod hasłem „Edukacja, zaangażowanie, kompetencja – międzynarodowa praca z młodzieżą wzmacnia demokrację i różnorodność. Wyzwania i szanse
dla polityki młodzieżowej i edukacyjnej”. W ramach spotkania
rzecznicy ds. młodzieży partii politycznych oraz członkowie
różnych komisji dyskutowali z dyrektorami zarządzającymi instytucji wspierania.
Targi i prezentacje w Polsce:
-----------------------------------------------------------------------------------W Polsce, jak corocznie, PNWM prezentowała efekty swojej
pracy podczas Parady Schumana odbywającej się 7 maja
w Warszawie. Na zaproszenie PNWM w obecności gościa honorowego Parady, prezydenta Bronisława Komorowskiego, na
scenie wystąpił szkolny chór „Lutnia” z Łukowa.
Na zaproszenie i przy współpracy z Konsulatem Generalnym
Niemiec w Gdańsku PNWM brała udział w „Euroredakcji” „Gazety Wyborczej Trójmiasto” 5 lipca w Sopocie. Celem akcji „Euroredakcja” było m.in. informowanie o krajach europejskich
z okazji prezydencji Polski w Radzie UE. W wywiadzie dla „Gazeta Café” PNWM wspólnie z Domem Pojednania i Spotkań im.
św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku informowała o swojej
pracy.
PNWM była również obecna ze stoiskiem informacyjnym na
Europejskim Kongresie Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych
2011 w Rybniku od 29 września do 1 października.
W tym samym roku PNWM ponownie wzięła udział w „Deutsch
Wagen Tour” warszawskiego Instytutu Goethego. Samochody oznakowane logo „Deutsch Wagen Tour” jeżdżą po Polsce
i na swych przystankach informują o ofertach i materiałach
dotyczących Niemiec oraz nauki języka niemieckiego. Do tego
ogólnopolskiego programu Instytut włączył kilka publikacji
PNWM cieszących się szczególną popularnością wśród młodzieży i nauczycieli.
Am 30. November fand im Restaurant auf der Reichstagskuppel ein Parlamentarisches Frühstück statt. Unter dem Motto
„Bildung, Engagement, Kompetenz – Internationale Jugendarbeit stärkt Demokratie und Vielfalt. Herausforderungen und
Chancen für die Jugend- und Bildungspolitik“ diskutierten die
jugendpolitischen Sprecherinnen und Sprecher der Parteien
sowie Mitglieder verschiedener Ausschüsse mit den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern der Fördereinrichtungen.
Messen und Veranstaltungen in Polen:
-----------------------------------------------------------------------------------In Polen informierte das DPJW wie in jedem Jahr bei der Schuman-Parade am 7. Mai in Warszawa (Warschau) über seine Arbeit. Auf Einladung des DPJW hatte der Schulchor „Lutnia“ aus
Łuków einen Auftritt auf der Bühne im Beisein des Ehrengastes
der Parade, Präsident Bronisław Komorowski.
Auf Einladung von und in Zusammenarbeit mit dem Generalkonsulat Danzig war das DPJW an der „Europaredaktion“ der
Gazeta Wyborcza Trójmiasto (Dreistadt) am 5. Juli in Sopot
(Zoppot) beteiligt. Die „Europaredaktion“ verfolgte aus Anlass der EU-Ratspräsidentschaft Polens das Ziel, u.a. über die
europäischen Länder zu informieren. In einem Interview im
„Gazeta Café“ und mit einem Infostand berichtete das DPJW
zusammen mit dem Maximilian-Kolbe-Haus Danzig über den
Jugendaustausch.
Beim Europäischen Kongress zu Bürgerschaft und Städtepartnerschaften 2011 im schlesischen Rybnik vom 29. September
bis 1. Oktober war das Jugendwerk ebenfalls mit einem InfoStand vertreten.
Beteiligt hat sich das Jugendwerk dieses Jahr ebenfalls wieder
an der Deutschwagen-Tour des Warschauer Goethe-Instituts.
Die Deutschwagen fahren in Polen über Land und informieren
an ihren Haltepunkten über die Angebote und Materialien zu
Deutschland und zum Deutschlernen. Für die Touren hat das
Institut einige Publikationen des DPJW, die unter Jugendlichen
und Lehrerinnen und Lehrern im letzten Schuljahr besonders
gefragt waren, mit ins Programm aufgenommen.
4. Förderung von außerschulischem und schulischem Jugendaustausch | 37
36 | Wspieranie pozaszkolnej i szkolnej wymiany młodzieży
4.1 Statystyka
W roku 2011 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowała łącznie 3144 projekty (2010: 3036) z tego 1794 projektów wymiany szkolnej (2010: 1643) i 1350 projektów wymiany
pozaszkolnej. (2010: 1393).
Spośród dofinansowanych
projektów 1615 odbyło się
w Polsce (2010: 1505), a 1529
w Niemczech (2010: 1531).
4. Wspieranie
pozaszkolnej
i szkolnej wymiany
młodzieży
Wyjątkowo duża ilość projektów zorganizowanych
w ramach akcji PNWM dzien.
de I der-tag.pl przyczyniła się
do powstania dysproporcji
w liczbie projektów wymiany szkolnej i pozaszkolnej. Liczba szkół, które zgłosiły swój udział w projekcie, była ponadprzeciętna. Wyjaśnia to jednocześnie nierównomierne rozłożenie liczby
projektów szkolnych realizowanych w Polsce i w Niemczech.
W projektach zrealizowanych w roku 2011 wzięło udział łącznie
109.675 uczestników (2010: 113.455), w tym z Polski 55.462
(2010: 54.658), z Niemiec 54.213 (2010: 55.718). Liczby te nie
obejmują uczestników projektów w ramach dzień.de I der-tag.
pl. Szacunkowo w projektach dofinansowanych przez PNWM
dodatkowo wzięło udział około 10.000 młodych ludzi.
4.2 Składanie wniosków online
W roku 2011 PNWM umożliwiła składanie wniosków przez Internet. Wszyscy wnioskodawcy mają możliwość wypełnienia
wniosku w formie elektronicznej i wysłania go bezpośrednio do PNWM lub właściwej jednostki centralnej. Rejestracja
wniosku online pozwala na skrócenie czasu opracowania przy
jednoczesnym zachowaniu poprzez wprowadzenie do bazy
danych wszystkich danych, jakie zawarte są w tradycyjnych
formularzach.
4.1 Statistik
2011 hat das Jugendwerk insgesamt 3.144 Projekte (2010:
3.036) gefördert, davon 1.794 im schulischen Jugendaustausch
(2010: 1.643) und 1.350 im außerschulischen Jugendaustausch
(2010: 1.393).
Von den geförderten Projekten fanden 1.529 in Deutschland
(2010: 1.531) und 1.615 in Polen (2010: 1.505) statt.
Vor allem die große Zahl der Projekte im Rahmen der Aktion
dzień.de | der-tag.pl lässt sich als Ursache für das Ungleichgewicht zwischen schulischem und außerschulischem Austausch
ausmachen, da sich überdurchschnittlich viele Schulen in Polen für die Aktion beworben hatten. So erklärt sich auch, dass
mehr Projekte in Polen als in Deutschland stattfanden.
An den im Jahr 2011 durchgeführten Projekten nahmen insgesamt 109.675 Jugendliche (2010: 113.455) teil, davon 54.213
aus Deutschland (2010: 55.718), 55.462 aus Polen (2010:
54.658). Nicht erfasst wurden die Teilnehmer bei den Projekten im Rahmen der Aktion dzien.de | der-tag.pl. Die Zahl der
Teilnehmer an den vom Jugendwerk geförderten Projekten
erhöht sich um geschätzt 10.000.
4.2 Online-Antragstellung
2011 hat das Jugendwerk als erste der bilateralen Förderstellen erstmals Online-Beantragung angeboten. Alle Antragsteller haben nun die Möglichkeit, den Förderantrag im Internet
auszufüllen und direkt an das
DPJW oder die zuständige
Zentralstelle zu senden. Die
Online-Registrierung verkürzt
die Bearbeitungszeit der Anträge und ermöglicht es darüber hinaus, alle im traditionellen Formular enthaltenen
Daten im System zu sammeln
und zu verarbeiten.
4. Förderung von
außerschulischem
und schulischem
Jugendaustausch
Projekte nach Bundesländern / Projekty wg krajów związkowych | 39
38 | Projekty wg województw / Projekte nach Woiwodschaften
Dolnośląskie
Niederschlesien
8463
250
Małopolskie
Kleinpolen
7395
238
Zachodniopomorskie
Westpommern
Wielkopolskie
Großpolen
Lubuskie
Lebuser Land
5191
132
Śląskie
Schlesien
3214
110
Brandenburg
Brandenburgia
7746
202
5754
156
Berlin
Berlin
95
Bayern
Bawaria
94
2670
3173
Pomorskie
Pommern
92
3363
Baden-Württemberg
Badenia-Wirtembergia
87
Mazowieckie
Masowien
87
4203
Mecklenburg-Vorpommern
Meklemburgia-Pomorze Przednie
82
2283
Warmińsko-Mazurskie
Ermland-Masuren
82
Hessen
Hesja
77
2956
72
2767
Lubelskie
Lublin
62
2043
Thüringen
Turyngia
Opolskie
Oppeln
60
2374
Rheinland-Pfalz
Nadrenia-Palatynat
Kujawsko-Pomorskie
Kujawien-Pommern
45
Podkarpackie
Karpatenvorland
Łódzkie
Lodz
Świętokrzyskie
Heiligkreuz
Podlaskie
Podlachien
37
1092
30
20
15
1036
616
394
64
Schleswig-Holstein
Szlezwik-Holsztyn
1285
Projekty wg województw 2011
Projekte nach Woiwodschaften 2011
Liczba projektów
Łącznie 1615
Anzahl der Projekte
Gesamt 1615
Liczba uczestników
Łącznie 55 462
Anzahl der Teilnehmenden
Gesamt 55 462
Sachsen-Anhalt
Saksonia-Anhalt
Saarland
Kraj Saary
8653
235
Sachsen
Saksonia
5532
159
8519
250
Niedersachsen
Dolna Saksonia
6494
196
Nordrhein-Westfalen
Nadrenia Północna-Westfalia
55
31
1104
21 956
Hamburg 4
Hamburg
139
Bremen 4
Brema
210
3443
2073
2509
2025
Projekte nach Bundesländern 2011
Projekty wg krajów związkowych 2011
Anzahl der Projekte
Gesamt 1529
Liczba projektów
Łącznie 1529
Anzahl der Teilnehmenden
Gesamt 54 213
Liczba uczestników
Łącznie 54 213
Publikationen | 41
40 | Publikacje
5.1 Nowe publikacje
Razem zapamiętać na przyszłość
-----------------------------------------------------------------------------------Jesienią 2011 roku ukazała się płyta CD-ROM na temat pracy
w miejscach pamięci pod tytułem „Razem zapamiętać na przyszłość”. Płyta wydana została
we współpracy z Annegretą Ehmann i dr Wolframem
Meyerem zu Uptrupem. Ten
w całości dwujęzyczny materiał służy przygotowaniu podróży do miejsc pamięci na
Majdanku, w Oświęcimiu i Sztutowie. Zarówno teksty źródłowe
na temat miejsc pamięci i polityki eksterminacyjnej dyktatury
nazistowskiej, jak i arkusze robocze dotyczące poszczególnych
tematów, pozwalają młodzieży doświadczyć wspólnej nauki
historii w miejscach pamięci.
5. Publikacje
Interaktywna mapa polsko-niemieckich partnerstw
młodzieżowych
-----------------------------------------------------------------------------------17 października 2011 r. ruszyła online interaktywna mapa polsko-niemieckich partnerstw młodzieżowych. Umożliwia ona
wgląd w projekty wspierane przez PNWM. Obecnie na mapie
prezentuje się ponad 1000 partnerstw. Zawiera ona informacje
o szkołach, stowarzyszeniach, domach spotkań i innych instytucjach aktywnie biorących udział w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży. Dodatkowo odwiedzający stronę znajdą na
niej opisy wybranych projektów. Projekt sfinansowany został
ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN).
Interaktywna mapa znajduje się na stronie:
http://landkarte.dpjw.org/pl/.
Spotkanie otwiera perspektywy
-----------------------------------------------------------------------------------Również w październiku ukazała się publikacja „Spotkanie
otwiera perspektywy”. Jej wydanie podsumowuje wyniki naukowej ewaluacji polsko-niemieckich, niemiecko-francuskich
oraz trójstronnych spotkań młodzieży, przeprowadzanej przez
PNWM oraz Francusko-Niemiecką Współpracę Młodzieży od
2005 roku. Badanie jest jedną z największych naukowych ewaluacji przeprowadzonych dotychczas w kontekście międzynarodowych spotkań młodzieży. Praca ukazała się w języku
polskim, niemieckim i francuskim i oferuje empiryczny wgląd
w międzynarodowe spotkania młodzieży.
Gdybym ja to wiedział! – Publikacja online
-----------------------------------------------------------------------------------Publikacja ta służy nauczycielom z Polski i z Niemiec jako
wsparcie przy organizowaniu pierwszych polsko-niemieckich
spotkań uczniów oraz jako impuls do wspólnej pracy nad projektem, lekcjami, komunikacją i współpracą w teamie polsko-niemieckim. Istnieje możliwość opublikowania wniosków,
uwag, czy obserwacji wniesionych przez multiplikatorów na
stronie dotyczącej publikacji wraz z opcją dodawania komentarzy przez czytelników.
5.1 Neue Publikationen
Gemeinsam erinnern für die Zukunft
-----------------------------------------------------------------------------------Im Herbst 2011 erschien die CD-ROM zur Gedenkstättenarbeit
herausgegeben in Zusammenarbeit mit Annegret Ehmann
und Dr. Wolfram Meyer zu Uptrup. Damit liegen jetzt durchgängig zweisprachige didaktische Materialien für die Vorbereitung auf Gedenkstättenfahrten nach Majdanek, Auschwitz
oder Stutthof vor. Quellentexte über die Gedenkstätten und
die Vernichtungspolitik der NS-Dikatur und Arbeitsblätter zu
den einzelnen Themenbereichen lassen die Jugendlichen historisches Lernen in den Gedenkstätten als gemeinsames Lernen erfahren.
Interaktive Landkarte der deutsch-polnischen
Jugendpartnerschaften
-----------------------------------------------------------------------------------Am 17. Oktober ging die interaktive Landkarte online. Sie ermöglicht einen Einblick in Projekte, die das Deutsch-Polnische
Jugendwerk fördert und enthält Informationen über Schulen,
Vereine, Begegnungshäuser und andere Einrichtungen, die
sich aktiv am deutsch-polnischen Jugendaustausch beteiligen.
Zusätzlich finden die Besucher auf der Seite Beschreibungen
von ausgewählten Projekten. Zurzeit präsentieren sich mehr
als 1.000 Partnerschaften auf der Landkarte. Dieses Projekt
wurde mit Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit (SdpZ) gefördert. Die interaktive Landkarte findet
man unter: http://landkarte.dpjw.org/
Begegnung schafft Perspektiven
-----------------------------------------------------------------------------------Ebenfalls im Oktober erschien die Publikation „Begegnung
schafft Perspektiven“. Dieses Buch fasst die Ergebnisse einer
wissenschaftlichen Evaluation deutsch-polnischer, deutschfranzösischer und trilateraler Jugendbegegnungen zusammen, die vom DPJW und
dem Deutsch-Französischen
Jugendwerk (DFJW ) seit
2005 durchgeführt wird. Bei
dieser Studie handelt es sich
um eine der größten wissenschaftlichen Evaluationen,
die bislang im Kontext internationaler Jugendbegegnungen durchgeführt wurde. Das
Buch erschien in deutscher, polnischer und französischer Sprache und bietet empirische Einblicke in internationale Jugendbegegnungen.
5. Publikationen
Hätte ich das gewusst! – Online-Publikation
-----------------------------------------------------------------------------------Die Online-Publikation soll Lehrkräften aus Deutschland und
Polen als Stütze bei der Vorbereitung der ersten deutsch-polnischen Schülerbegegnungen dienen und Anregungen für
gemeinsame Projektarbeit, Unterrichtsstunden, Kommunikation und Zusammenarbeit im deutsch-polnischen Team geben.
Beiträge der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zur Programm- und Unterrichtsgestaltung, Erfahrungsberichte und
Vorschläge zur Umsetzung von Projektideen können auf den
Seiten der Publikation veröffentlicht und von den Leserinnen
und Lesern kommentiert werden.
Publikationen | 43
42 | Publikacje
5.2 Publikacje PNWM
Przegląd publikacji PNWM:
Publikacje o PNWM:
-----------------------------------------------------------------------------------Wytyczne wspierania PNWM
Broszura informacyjna PNWM
Sprawozdanie z działalności PNWM 2006-2010
Biuletyn INFO
Film: Historia pewnego pocałunku
Metodyka wymiany młodzieży
-----------------------------------------------------------------------------------Ewaluacja międzynarodowych spotkań młodzieży
niemieckojęzyczny odpowiednik: Evaluation Internationaler
Jugendbegegnungen
A co robimy dzisiaj?
niemieckojęzyczny odpowiednik: Und was machen wir heute?
W tej zabawie jest metoda!
niemieckojęzyczny odpowiednik: Das hat Methode!
Język
-----------------------------------------------------------------------------------Versuch’s auf Polnisch!
Co to? (Podręcznik i CD)
O co chodzi? (Podręcznik i CD)
Triolinguale (CD)
Memogra – polsko-niemiecka gra językowa
Historia i krajoznastwo
-----------------------------------------------------------------------------------Wypisz, wymaluj Polska i Niemcy – ilustrowana mapa polsko-niemiecka
Polen, da fahr´ ich hin! 10 gute Gründe
Razem zapamiętać na przyszłość (CD-ROM)
Polska-Niemcy. Wojna i pamięć
niemieckojęzyczny odpowiednik: Deutschland, Polen und der
Zweite Weltkrieg. Geschichte und Erinnerung
Gry
-----------------------------------------------------------------------------------Oderspiel
5.2 Publikationen des DPJW
Übersicht der DPJW- Publikationen
Über das DPJW
-----------------------------------------------------------------------------------Förderrichtlinien
Selbstdarstellungsbroschüre
Geschäftsberichte des DPJW 2006 – 2010
Bulletin INFO
Film: Geschichte eines Kusses
Methodik des Jugendaustausches
-----------------------------------------------------------------------------------Evaluation Internationaler Jugendbegegnungen
polnischsprachiges Pendant: Ewaluacja Międzynarodowych
Spotkań Młodzieży
Und was machen wir heute?
polnischsprachiges Pendant: A co robimy dzisiaj?
Das hat Methode!
polnischsprachiges Pendant: W tej zabawie jest metoda!
Spotkanie otwiera perspektywy
niemieckojęzyczny odpowiednik: Begegnung schafft Perspektiven
Begegnung schafft Perspektiven
polnischsprachiges Pendant: Spotkanie otwiera perspektywy
Gdybym ja to wiedział!
niemieckojęzyczny odpowiednik: Hätte ich das gewusst!
Hätte ich das gewusst!
polnischsprachiges Pendant: Gdybym ja to wiedział!
Sprache
-----------------------------------------------------------------------------------Versuch‘s auf Polnisch!
Co to? (Polnisch-Lehrbuch und CD)
O co chodzi? (Polnisch-Lehrbuch und CD)
Triolinguale (CD)
Memogra – deutsch-polnisches Sprachspiel
Geschichte und Landeskunde
-----------------------------------------------------------------------------------Über Deutschland und Polen im Bilde – illustrierte deutschpolnische Landkarte
Polen, da fahr‘ ich hin! 10 gute Gründe
Gemeinsam erinnern für die Zukunft (CD-ROM)
Deutschland, Polen und der Zweite Weltkrieg. Geschichte und
Erinnerung
polnischsprachiges Pendant: Polska – Niemcy. Wojna i pamięć
Spiele
-----------------------------------------------------------------------------------Oderspiel
Gremien | 45
44 | Gremia
Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Współprzewodniczący Rady
Minister Katarzyna Hall do listopada 2011 r., następnie minister
Krystyna Szumilas (Ministerstwo Edukacji Narodowej – MEN);
minister dr Kristina Schröder
(Federalne Ministerstwo ds.
Rodziny, Seniorów, Kobiet
i Młodzieży – BMFSFJ)
6. Gremia
Zastępcy współprzewodniczących Rady
Podsekretarz stanu Mirosław
Sielatycki, MEN; sekretarz
stanu Josef Hecken (BMFSFJ)
Członkowie po stronie polskiej
Sergiusz Wolski (Ministerstwo Spraw Zagranicznych); Jacek
Krzyślak (Ministerstwo Finansów); Ewa Markowicz (Ministerstwo Sportu i Turystyki); Krzysztof Zalewski (Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej); Grzegorz Chorąży (Ministerstwo Edukacji Narodowej), Anna Radwan (Polska Fundacja im.
Roberta Schumana); dr Aldona Wiktorska-Święcka (Związek
Harcerstwa Polskiego); dr Agnieszka Łada (Instytut Spraw Publicznych); Maciej Krupa (Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci“);
Ewa Romanowska (Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”); o. dr Tomasz Homa SJ (Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania)
Członkowie po stronie niemieckiej
Gerlinde Zimmer (Urząd Kanclerski); Vito Cecere do listopada 2011 r., następnie Kai Hennig (Ministerstwo Spraw Zagranicznych); sekretarz stanu Beate Bröcker (Wspólnota Robocza
Krajowych Urzędów ds. Młodzieży i Rodzin); sekretarz stanu
Burkhard Jungkamp (Konferencja Ministrów Oświaty); Rainer
Stratmann (Federalne Zrzeszenie Związków Gminnych); Tim
Scholz (Federalne Koło Młodzieży Niemieckiej); Ralph Rose
(Niemiecki Związek Sportu Młodzieżowego); Birgit Weidemann
(Federalna Komisja ds. Kształcenia Politycznego); Jörg Walther
(Kościół Ewangelicki w Niemczech); prałat dr Karl Jüsten (Komisja Biskupów Niemieckich); Silvia Schott (Kooperacyjny Związek na Rzecz Pracy Socjalnej z Młodzieżą)
Posiedzenie:
27. – 28.01.2011, Kolonia
Rada to najwyższy organ Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Radzie przewodniczą wspólnie polska minister edukacji
narodowej oraz niemiecka minister ds. rodziny, seniorów, kobiet i młodzieży.
Uchwały podjęte podczas XX posiedzenia Rady PNWM:
•
•
•
•
•
udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2009
przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za 2010 rok
uchwalenie budżetu na rok 2011
zatwierdzenie tematu kolejnej edycji Polsko-Niemieckiej Nagrody Młodzieży 2011 – 2013 „Spotkajmy się pojutrze”
zatwierdzenie zmian w Wytycznych PNWM
Deutsch-Polnischer Jugendrat (DPJR)
Vorsitzende
Ministerin Dr. Kristina Schröder (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, BMFSFJ); Ministerin Katarzyna Hall bis November, anschließend Ministerin Krystyna
Szumilas (polnisches Bildungsministerium, MEN)
Stellvertretende Vorsitzende:
Staatssekretär Josef Hecken (BMFSFJ); Staatssekretär Mirosław
Sielatycki (MEN)
Mitglieder der deutschen Seite:
Gerlinde Zimmer (Bundeskanzleramt); Vito Cecere bis November 2011, anschließend Kai Hennig (beide Auswärtiges
Amt); Staatssekretärin Beate Bröcker (Arbeitsgemeinschaft
der Obersten Landesjugend- und Familienbehörden); Staatssekretär Burkhard Jungkamp (Kultusministerkonferenz); Rainer Stratmann (Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände); Tim Scholz (Deutscher Bundesjugendring); Ralph Rose
(Deutsche Sportjugend); Birgit Weidemann (Bundesausschuss
Politische Bildung); Jörg Walther (Evangelische Kirche in
Deutschland); Prälat Dr. Karl Jüsten (Kommissariat der deutschen Bischöfe); Silvia Schott (Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit)
Mitglieder der polnischen Seite:
Sergiusz Wolski (Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten); Jacek Krzyślak (Ministerium für Finanzen); Ewa Markowicz (Ministerium für Sport und Tourismus); Krzysztof Zalewski (Kanzlei des Präsidenten der Republik Polen); Grzegorz
Chorąży (Bildungsministerium, MEN); Anna Radwan (Polnische
Robert-Schuman-Stiftung);
Dr. Aldona Wiktorska-Święcka
(Verband Polnischer Pfadfinder); Dr. Agnieszka Łada
(Institut für Öffentliche Angelegenheiten); Maciej Krupa
(Junge Demokraten e.V.); Ewa
Romanowska (Verein Kulturgemeinschaft „Borussia“);
Pater Dr. Tomasz Homa (Verband Christlicher Bildungswerke)
6. Gremien
Sitzung:
27. – 28. 1. 2011, Köln
Der Deutsch-Polnische Jugendrat ist das oberste Organ des
Deutsch-Polnischen Jugendwerks. Vorsitzende sind die Ministerin für Nationale Bildung in Polen, Krystyna Szumilas, und die
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
Dr. Kristina Schröder. Alle drei Jahre berufen die Ministerien 22
Ratsmitglieder, elf aus jedem Land. Je fünf Sitze halten Vertreter von Regierungsstellen und öffentlicher Verwaltung beider
Länder, je sechs besetzen Vertreter von Institutionen der Zivilgesellschaft.
Gremien | 47
46 | Gremia
Die Beschlüsse der 20. Sitzung des Deutsch-Polnischen Jugendrats:
•
•
•
•
•
Entlastung der Geschäftsführung für das Jahr 2009
Annahme des Geschäftsberichts für 2010
Bestätigung des Haushalts und des Jahresplans für 2011
Bestätigung des Themas „Treffpunkt Übermorgen“ für den Deutsch-Polnischen Jugendpreis 2011 – 2013
Änderungen der Richtlinien
Arbeitsgruppe Richtlinien
Grupa robocza ds. wytycznych
Członkowie: Rafał Borkowski (Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego); Hans-Jürgen Burkhardt (Niemiecki
Związek Sportu młodzieżowego); Lesław Dudzic (Akademicki
Związek Sportowy we Wrocławiu); Jacek Gazda (Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania); Lothar Harles (Wspólnota Robocza Katolicko-Socjalnych Dzieł Wychowania);
Krzysztof Hejno (Ministerstwo Edukacji Narodowej); Dorothee
Jäckering (Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży); Iwona Kowalczyk (Euroregion Pomerania);
Maciej Krupa (członek Rady PNWM); Silvia Schott (Związek
Międzynarodowy); Maria Soltysek-Bogatzki (Dom Młodzieży
Düsseldorf ); Rainer Stratmann (członek rady PNWM); Ryszarda Szybowska, (Szkoła Zawodowa Kraków-Nowa Huta); Monika Volte (Akcja Służba dla Pokoju); Alexandra Warschawski
(Wspólnota Robocza Młodzieży Ewangelickiej)
Posiedzenie
27 – 28. 10. 2011, Poczdam
Tematy:
• dalszy rozwój opcji składania wniosków on-line
• nowe naliczanie dotacji do kosztów podróży od 2012 r.
• nowe naliczanie dopłaty do kosztów administracyjnych.
Grupa robocza ds. pedagogiki
Członkowie: Ewa Głodowska-Morawska (Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Motyka”), Anna Malinowski (Dialog –
Anna Malinowski), Anett Quint (Stowarzyszenie Turmvilla),
Joanna Ręczek (Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Lublinie), Max Reister (Dom międzynarodowy
„Sonnenberg”), Stefan Schäfer (Gimnazjum Friedricha-Königa
w Würz-burgu), Bożena Sienkiewicz (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, WCIES), Agnieszka
Bańkowska (Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”), Stephan
Sommerfeld (Dom Spotkań Młodzieży Burg Ludwigstein), Jerzy Węgrzynowski (Spohns Haus – Szkolny Ośrodek Ekologiczny w Gersheim)
Posiedzenie
1 – 2. 4. 2011, Poczdam
Tematy:
• zagadnienia dotyczące programu spotkań pod hasłem „Edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju”
• zebranie metod w zakresie edukacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju
• ogłoszenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Młodzieży
„Spotkajmy się pojutrze”
Mitglieder: Rafał Borkowski (Stiftung Kreisau für Europäische
Verständigung); Hans-Jürgen Burkhardt (Deutsche Sportjugend); Lesław Dudzic (Akademischer Sportbund Wrocław);
Jacek Gazda (Verein der Christlichen Bildungswerke); Lothar
Harles (Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke); Krzysztof Hejno (Ministerium für Nationale Bildung); Dorothee Jäckering (Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend); Iwona Kowalczyk (Euroregion Pomerania); Maciej Krupa (Mitglied des DPJR); Silvia Schott (Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit Internationaler
Bund); Maria Soltysek-Bogatzki (Jugendhaus Düsseldorf );
Rainer Stratmann (Mitglied des DPJR); Ryszarda Szybowska,
(Berufsschule Kraków-Nowa Huta); Monika Volte (Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden); Alexandra Warschawski
(Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend)
Sitzung
27. – 28. 10. 2011, Potsdam
Themen:
• Freischaltung der Online-Beantragung und weiteres
Vorgehen
• Neue Berechnung der Fahrtkostenförderung ab 2012
• Neue Berechnung des Verwaltungskostenzuschusses
Arbeitsgruppe Pädagogik
Mitglieder: Ewa Głodowska-Morawska (Verein für unmögliche
Maßnahmen „Motyka“); Anna Malinowski (Dialog – Anna Malinowski); Anett Quint (Turmvilla e.V.); Joanna Ręczek (Stiftung
„KLANZA“ in Lublin); Max Reister (Internationales Haus Sonnenberg); Stefan Schäfer (Friedrich-König-Gymnasium Würzburg);
Bożena Sienkiewicz (Innovationszentrum für soziale Bildung
und Schulen Warschau, WCIES); Agnieszka Bańkowska (Umweltbildungszentrum „Źródła“); Stephan Sommerfeld (Jugendbildungsstätte Burg Ludwigstein gGmbH); Jerzy Węgrzynowski
(Spohns Haus – Ökologisches Schullandheim Gersheim)
Sitzung
1. – 2. 4. 2011, Potsdam
Themen:
• Beispielhafte Begegnungsprogramme zum Thema
Bildung für nachhaltige Entwicklung
• Methodensammlung zur Bildung für nachhaltige
Entwicklung
• Ausschreibung des Deutsch-Polnischen Jugendpreises 2011 – 2013 „Treffpunkt übermorgen“
48 |
| 49
2011
Das Team des Deutsch-Polnischen Jugendwerks / Team Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży | 51
50 |
Geschäftsführung / Zarząd:
-----------------------------------------------------Stephan Erb
Paweł Moras
Büro in Potsdam / Biuro w Poczdamie:
Dorota Frassek
Assistenz der Geschäftsführung
Asystentka zarządu
Förderreferat außerschulischer
Jugendaustausch / Referat wspierania
wymiany pozaszkolnej:
-----------------------------------------------------Thomas Hetzer
Referatsleiter
Kierownik Referatu
Dorota Bastos
Paweł Prokop
Małgorzata Gajda
Karolina Knopik
Referat Koordination /
Referat Koordynacja:
-----------------------------------------------------Stanisława Piotrowska
Koordinatorin / Koordynator
Anke Papenbrock
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Public Relations
Referat wspierania wymiany szkolnej /
Förderreferat für Schulaustausch:
-----------------------------------------------------Jarosław Brodowski
Kierownik Referatu
Referatsleiter
Piotr Kwiatkowski
Dominika Gaik
Karin Schmidt
Malte Koppe
Verwaltung / Administracja:
-----------------------------------------------------Rita Wolf
Leiterin der Verwaltung
Kierownik administracji
Referat Koordynacja /
Referat Koordination:
-----------------------------------------------------Dr. Steffen Grothe
Koordynator
Koordinator
Anna Kurpiewska
Adam Frassek
EDV
Andreas Scheil
Aleksandra Milewska-Czachur
Public Relations
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Anna Lechowicz
Freiwillige / Wolontariusz:
-----------------------------------------------------Joanna Moszczyńska
Biuro w Warszawie / Büro in Warschau:
Alexandra Sauter
Asystentka zarządu
Assistenz der Geschäftsführung
Administracja / Verwaltung:
-----------------------------------------------------Katarzyna Paluszkiewicz-Soloch
Anna Plewa
Krzysztof Oblamski
52 |
Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Friedhofsgasse 2, D-14473 Potsdam
Tel.: +49 (0)331 / 28 47 90
Fax: +49 (0)331 / 29 75 27
[email protected], www.dpjw.org
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
ul. Alzacka 18, PL-03-972 Warszawa
Tel.: +48 / 22 / 518 89 10
Fax: +48 / 22 / 617 04 48
[email protected], www.pnwm.org

Podobne dokumenty