Co wtorek ogłoszenia PKP S.A. NIERUCHOMOŚCI

Komentarze

Transkrypt

Co wtorek ogłoszenia PKP S.A. NIERUCHOMOŚCI
Co wtorek ogłoszenia PKP S.A. NIERUCHOMOŚCI znajdziesz na stronach KOMUNIKATY i na rp.pl i parkiet.com
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
WE WROCŁAWIU
UL. JOANNITÓW 13, 50-525 WROCŁAW
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
1. Nieruchomości położonej w Wałbrzychu
przy ul. Niepodległości 273, na którą składa się prawo własności
lokalu użytkowego, na którą składa się prawo własności
lokalu użytkowego o powierzchni 78,13 m2
wraz z czterema pomieszczeniami przynależnymi
o łącznej powierzchni 10,12 m2 oraz udziałem 2083/1 000 000
w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania
wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji nr 227/2, AM 7,
obręb Podgórze.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 60 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia
o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpnieruchomości.pl.
Informacji na temat przetargu udziela
Wydział Marketingu i Obrotu Nieruchomościami
tel. (22) 474 60 75, fax (22) 474 65 96,
adres e-mail: [email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Cena wywoławcza nieruchomości: 140 000,00 zł netto
Wadium: 14 000,00 zł
Postąpienie: 1 400,00 zł
2. Nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Szkolnej 11,
na którą składa się prawo własności lokalu użytkowego nr 2
o powierzchni użytkowej 35,16 m2 wraz z pomieszczeniem
przynależnym – piwnicą o powierzchni 2,87 m2
i udziałem wynoszącym 64/10000 w częściach wspólnych
budynku i prawie użytkowania wieczystego
działki gruntu oznaczonej w ewidencji nr 102/4, AM 3,
obręb Podgórze o powierzchni 0,0918 ha.
Nieruchomość obciążona jest umową najmu zawartą na czas nieokreślony
z możliwością rozwiązania z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
Cena wywoławcza nieruchomości: 64 000,00 zł netto
Wadium: 6 400,00 zł
Postąpienie: 650,00 zł
3. Nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Szkolnej 11,
na którą składa się prawo własności lokalu użytkowego nr 1
o powierzchni 26,41 m2 z udziałem wynoszącym 45/10000
w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego
działki gruntu oznaczonej w ewidencji nr 102/4, AM 3,
obręb Podgórze o powierzchni 0,0918 ha.
Nieruchomość obciążona jest umową najmu zawartą na czas określony
do dnia 31.07.2012 r. Nabywca nieruchomości w akcie notarialnym zostanie
zobowiązany do niewypowiadania umowy do zakończenia okresu jej
obowiązywania tj. 31.07.2012 r.
Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł netto
Wadium: 6 000,00 zł
Postąpienie: 600,00 zł
Do wylicytowanych cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży. Przedmioty przetargu można oglądać
po uprzednim uzgodnieniu terminu z Ogłaszającym. Ww. nieruchomości nie
posiadają certyfikatu energetycznego, co zostanie uwzględnione w akcie
notarialnym.
Przetarg odbędzie się w dniu 5.06.2012 r. o godz. poz. 1-10.00, poz. 2 –
11.00, poz. 3 – 12.00 w siedzibie Ogłaszającego, pokój nr 300.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 1.06.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia.
Wadium przepada na rzecz PKP S.A. w przypadkach określonych
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia
o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP SA – www.pkpnieruchomosci.pl
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu
i Obrotu Nieruchomościami, tel. (71) 717 53 80.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W WARSZAWIE
UL. ARMATNIA 14, 01-246 WARSZAWA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości położonej w Małkini Górnej,
województwo mazowieckie, na którą składa się prawo
użytkowania wieczystego działki gruntu
oznaczonej nr ewidencyjnym 797/115 obręb 0013-Małkinia Górna
o pow. 0,4487 ha wraz z prawem własności zabudowy
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 130 000,00 zł netto
Wadium: 13 000,00 zł Postąpienie: 1 300,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu podpisania umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie
Ogłaszającego, sala przetargowa (nr 12).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 8.06.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia.
Aby przejść bezpośrednio na stronę oferty zrób zdjęcie tego kodu swoim
telefonem używając dowolnej aplikacji typu UpCode, którą możesz za darmo
pobrać z Internetu.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
WE WROCŁAWIU
UL. JOANNITÓW 13, 50-525 WROCŁAW
ZAPRASZA DO ROKOWAŃ W SPRAWIE SPRZEDAŻY:
nieruchomości położonej w Bolesławcu przy ul. Modłowej 2a,
województwo dolnośląskie, na którą składa się prawo użytkowania
wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji nr 126/2
Obręb 0004-Bolesławiec 4 o pow. 0,2170 ha
wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy
Nieruchomość nie posiada certyfikatu energetycznego, co zostanie zapisane
w akcie notarialnym umowy sprzedaży.
Zastrzeżenia:
1. Na terenie nieruchomości znajduje się nie podlegająca sprzedaży instalacja
teletechniczna należąca do TK Telekom Sp. z. o.o oraz urządzenia
energetyczne należące do PKP Energetyki S. A., dla których notarialnie
zostaną ustanowione nieodpłatne służebności dostępu.
2. Na działce znajduje się również szambo wraz z odstojnikiem, które
wykorzystywane jest przez Najemców budynku zlokalizowanego na sąsiedniej
działce nr 126/1. Przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym zostanie
uwzględnione wspólne użytkowanie szamba z najemcą budynku
mieszkalnego nr 2a.
Nieruchomość będącą przedmiotem rokowań można oglądać po uprzednim
uzgodnieniu terminu ze Sprzedającym w okresie od dnia ukazania się
niniejszego ogłoszenia do dnia składania odpowiedzi na zaproszenie.
Na sprzedaż nieruchomości odbyły się trzy przetargi zakończone wynikiem
negatywnym w dniach 6.10.2011 r., 24.11.2011 r., 11.01.2012 r., tym samym
Ogłaszający zaprasza do uczestnictwa w rokowaniach na jej sprzedaż.
Cena wywoławcza nieruchomości – 117 000,00 zł netto
Zaliczka – 11 700,00 zł
Do ceny sprzedaży może zostać doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:
1) złożenie odpowiedzi na zaproszenie do nich, którą to odpowiedź należy złożyć
w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania na
sprzedaż nieruchomości położonej w Bolesławcu przy ul. Modłowej. Nie
otwierać do dnia 30.05.2012 r.” w biurze Ogłaszającego, (pok. 300, III piętro)
do dnia 22.05.2012 r. do godz. 14.00;
2) wpłata zaliczki w formie przelewu w wysokości 11 700,00 zł do dnia
22.05.2012 r. na konto Ogłaszającego nr rachunku 42 1030 1234 0000 0000
0746 0081; za datę wpłaty przyjmuje się dzień uznania na rachunku
bankowym Sprzedającego.
Rokowania składają się z części jawnej odbywającej się w obecności wszystkich
uczestników oraz ustnych rokowań indywidualnych w podanych przez Zespół ds.
Rokowań terminach.
Część jawna rokowań, w ramach której to nastąpi otwarcie złożonych
odpowiedzi na zaproszenie do rokowań i ich weryfikacja, odbędzie się w dniu
30.05.2012 r. o godz. 10.00 w biurze Ogłaszającego, pok. 300 (III piętro).
Część ustna rokowań przeprowadzona zostanie również w dniu 30.05.2012 r.
w odstępach 30 minutowych począwszy od godz. 11.00.
Odpowiedź na zaproszenie do rokowań musi zawierać dokumenty
określone w § 8 ust. 4 Regulaminu rokowań, który można uzyskać
w siedzibie ogłaszającego, Wydział Marketingu i Obrotu Nieruchomościami,
pokój nr 342, tel. (71) 717 13 33.
W razie uchylenia się przez uczestnika od zawarcia umowy zaliczka przepada
na rzecz PKP S.A.
Przed złożeniem odpowiedzi na zaproszenie należy zapoznać się z jego
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie rokowań.
Ogłoszenie o zaproszeniu do rokowań zamieszczone jest na stronie internetowej
www.pkp-nieruchomosci.pl
Ogłaszający zastrzega sobie prawo: wyboru jednego lub kilku podmiotów,
z którymi podejmuje rokowania; odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny;
przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie; przedłużenia
terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie; zamknięcie
rokowań bez wybrania Nabywcy.
Informacji na temat rokowań udziela
Wydział Marketingu i Obrotu Nieruchomościami
w siedzibie Ogłaszającego, pokój nr 342, tel. (71) 717 13 33.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W GDAŃSKU
UL. DYREKCYJNA 2-4 80-958 GDAŃSK
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości położonej w Olsztynie przy pl. Bema 4a/9,
na którą składa się prawo własności lokalu mieszkalnego
o pow. użytkowej 35,98 m2; udział w prawie użytkowania wieczystego
działki gruntu nr 1/3 o pow. 0,0183 ha położonej w obrębie Olsztyn 73
wynoszący 141/1000, udział w prawie użytkowania wieczystego
działki gruntu nr 1/2 o pow. 0,0442 ha
położonej w obrębie Olsztyn 73 wynoszący 203/10 000
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 100 000,00 zł netto
Wadium: 10 000,00 zł
Postąpienie: 1 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 31.05.2012 r. o godz. 11.00 w Biurze
Ogłaszającego w Olsztynie przy ul. Marii Zientary-Malewskiej 24b w sali
konferencyjnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto w terminie
do dnia 25.05.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia
o przetargu zamieszczonego na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpnieruchomości.pl.
Informacji na temat przetargu, w tym dotyczące numeru konta
do wpłaty wadium, udziela Biuro w Olsztynie (pok. 105, 117), tel.
(89) 677 54 04, 691 500 684, e-mail: [email protected], [email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP SA ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
WE WROCŁAWIU
ul. JOANNITÓW 13, 50-525 WROCŁAW
ZAPRASZA DO ROKOWAŃ W SPRAWIE SPRZEDAŻY:
nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Ignacego Daszyńskiego,
na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego
w ewidencji gruntów jako działki o numerach 58/5 i 58/7
o łącznej pow. 0,3220 ha z obrębu 0015, Konradów nr 15 oraz udział
wynoszący 12/54 części w prawie użytkowania wieczystego
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 58/13
obręb 0015, Konradów nr 15 o pow. 0,4594 ha
oraz prawie własności znajdującej się na niej zabudowy
Nieruchomość będącą przedmiotem rokowań można oglądać po uprzednim
uzgodnieniu terminu ze Sprzedającym w okresie od dnia ukazania się
niniejszego ogłoszenia do dnia składania odpowiedzi na zaproszenie.
Na sprzedaż nieruchomości odbyły się trzy przetargi zakończone wynikiem
negatywnym w dniach 20.10.2011 r., 08.12.2011 r., 01.02.2012 r., tym samym
Ogłaszający zaprasza do uczestnictwa w rokowaniach na jej sprzedaż.
Cena wywoławcza nieruchomości – 100 000,00 zł netto
Zaliczka – 10 000,00 zł
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:
1) złożenie odpowiedzi na zaproszenie do nich, którą to odpowiedź należy
złożyć w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania
na sprzedaż nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Daszyńskiego
składającej się z działek nr 58/5 i 58/7”. Nie otwierać do dnia 30.05.2012 r.”
w biurze Ogłaszającego, (pok. 300, III piętro) do dnia 22.05.2012 r. do godz.
14.00;
2) wpłata zaliczki w formie przelewu w wysokości 10.000,00 zł do dnia
22.05.2012 r. na konto Ogłaszającego nr rachunku 42 1030 1234 0000
0000 0746 0081; za datę wpłaty przyjmuje się dzień uznania na rachunku
bankowym Sprzedającego.
Rokowania składają się z części jawnej odbywającej się w obecności wszystkich
uczestników oraz ustnych rokowań indywidualnych w podanych przez Zespół ds.
Rokowań terminach.
Część jawna rokowań, w ramach której to nastąpi otwarcie złożonych
odpowiedzi na zaproszenie do rokowań i ich weryfikacja, odbędzie się w dniu
30.05.2012 r. o godz. 12.00 w biurze Ogłaszającego, pok. 300 (III piętro).
Część ustna rokowań przeprowadzona zostanie również w dniu 30.05.2012 r.
w odstępach 20 minutowych począwszy od godz. 12.40.
Odpowiedź na zaproszenie do rokowań musi zawierać dokumenty
określone w § 8 ust. 4 Regulaminu rokowań, który można uzyskać
w siedzibie ogłaszającego, Wydział Marketingu i Obrotu Nieruchomościami,
pokój nr 342, tel. (71) 717 13 33.
KRS 0000019193 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy – XII Wydz. Gosp., REGON 000 126 801, NIP 525-00-00-251, Kapitał zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł w całości wpłacony