DEKLARACJA CZŁONKOWSKA nowego członka wspierającego

Komentarze

Transkrypt

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA nowego członka wspierającego
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
nowego członka wspierającego
Akademii Piłki Nożnej Katowice
I. DANE DZIECKA (czytelnie, drukowanymi literami)
NAZWISKO: ...............................................................................................................................
IMIĘ/IMIONA: ...........................................................................................................................
DATA URODZENIA: ....................................................................................................................
MIEJSCE URODZENIA: ................................................................................................................
PESEL: ........................................................................................................................................
ADRES ZAMIESZKANIA: ..............................................................................................................
SZKOŁA: ......................................................................................................................................
II. DANE RODZICA/OPIEKUNA
IMIĘ I NAZWISKO: .......................................................................................................................
NUMER TELEFONU: ..................................................................................................................
ADRES MAILOWY: ..................................................................................................................
Jako prawny opiekun wyrażam zgodę, aby moje dziecko zostało członkiem APN
Katowice i uczęszczało na zajęcia sportowe organizowane przez klub w sekcji piłki
nożnej.
Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie posiada wad ukrytych, które mogą
zagrażać jego zdrowiu i życiu. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z
późniejszymi zmianami).
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, publikacje i przetwarzania wizerunku
mojego dziecka, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, materiałów video w czasie
trwania zajęć sportowych organizowanych przez Klub w materiałach promocyjnych i
reklamowych, na stronie internetowej Klubu.
Oświadczam również, że zapoznałem/am się z Regulaminem Rodzica Klubu APN
Katowice i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Deklaruję opłatę składki członkowskiej w okresie od sierpnia do czerwca
w wysokości ...... zł miesięcznie.
Katowice, dnia ........................
................................................................................................................................
Imię i nazwisko, numer dowodu osobistego i podpis opiekuna prawnego