załącznik nr 2 - Oferta na sprzedaż nieruchomości niezabud…

Komentarze

Transkrypt

załącznik nr 2 - Oferta na sprzedaż nieruchomości niezabud…
Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaŜ nieruchomości
niezabudowanej połoŜonej we wsi Stare Babice
*
Oferta winna być wypełniona czytelnie pismem drukowanym lub maszynowym
OFERTA
na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej połoŜonej we wsi Stare Babice
o nr ew. 703/8 o pow. 0,2476 ha
1. DANE PODSTAWOWE:
.........................................................................................
Imię i nazwisko / nazwa / Oferenta
.........................................................................................
Nr NIP / Regon
...........................................................................................
.........................................................................................
Adres / siedziba Oferenta
.........................................................................................
.........................................................................................
Adres korespondencyjny
..........................................................................................
Telefon, faks, tel. komórkowy
...........................................................................................
netto …......................... PLN
słownie: ………………………………………………….
……………………………………………………………
Proponowana stawka ceny nabycia stawka VAT …………………………………………..…
–
jednoznaczna
bez
tzw. brutto…………..……… PLN
„przedziałów” i innych wariantów
słownie : ………………….......................................
...........................................................................................
*UWAGA: PORÓWNANIE OFERT NASTĄPI W STOSUNKU DO KWOT NETTO.
2. DO OFERTY ZAŁĄCZAM OBOWIĄZKOWO WYMAGANE N/W
DOKUMENTY (1-10 w zaleŜności od charakteru podmiotu):
1)
2)
3)
4)
5)
potwierdzenie wpłaty wadium,
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
1
6)
7)
8)
9)
10)
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
3. Sposób zagospodarowania nieruchomości:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4. Dane personalne osób upowaŜnionych do podpisania umowy kupnasprzedaŜy nieruchomości:
Imiona i nazwisko ..............................................................................................................................
Imiona rodziców ................................................................................................................................
Adres zamieszkania ...........................................................................................................................
2
Nr dowodu osobistego .................................. PESEL ................................... NIP ............................
5. Oświadczenia
Oświadczam, Ŝe zapoznałem/am się z regulaminem przetargu na sprzedaŜ nieruchomości
niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stare Babice, trybem odbioru wadium.
Oświadczam, Ŝe dokonałem/am oględzin nieruchomości.
Oświadczam, Ŝe Oferent nie figuruje w rejestrze dłuŜników niewypłacalnych
lub w rejestrze dłuŜników prowadzonym przez biura informacji gospodarczych, o których
mowa w przepisach o udostępnianiu informacji gospodarczych oraz, Ŝe podmiot składający
ofertę nie jest w stanie likwidacji lub upadłości.
Oświadczam takŜe, Ŝe wszelkie dane zawarte w niniejszej ofercie odpowiadają
rzeczywistości i złoŜone zostały przeze mnie zgodnie z prawdą.
W przypadku przysługiwania mi zwrotu wadium w sytuacjach określonych w regulaminie
przetargu, proszę o przelanie wadium wpłaconego przeze mnie w dniu ……..………….. w
kwocie ………….………. na następujący rachunek bankowy:
Właściciel rachunku ……………………………………………………………………………
Nr rachunku …………………………………………………………………………………….
Posiadam świadomość, iŜ oferta wypełniona nieprawidłowo, bez wymaganych
dokumentów lub posiadająca inne braki formalne, nie zostanie rozpatrzona.
Oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia przetargu.
……………………..……………..
(miejscowość i data)
……………………………………….
czytelny podpis oferenta
(pieczątka firmy)
3