Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii B i D Podstawa

Komentarze

Transkrypt

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii B i D Podstawa
RAPORT BIEśĄCY NR 105/2008
Data sporządzenia: 2008.12.04
Temat: Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii B i D
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROZAPOL-PROFIL S.A. informuje, Ŝe otrzymał uchwałę Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 03.12.2008r. w sprawie dopuszczenia i
wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 1.650.000 akcji zwykłych na
okaziciela serii B i 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Zgodnie z uchwałą,
wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym nastąpi 11.12.2008r., pod
warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu
11.12.2008r. asymilacji tych akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym.
Akcje serii B, wyemitowane w ramach uchwały NWZA z dnia 16.06.2004r., wprowadzane
są do obrotu giełdowego na mocy § 2.1.3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
14.10.2005r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych
notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na
tym rynku oraz § 19 Regulaminu Giełdy. Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego nie
wynika z chęci głównego akcjonariusza do ich odsprzedaŜy, a jedynie z wykonania
postanowień w/w przepisów. Wcześniejszy brak tych akcji w obrocie giełdowym
podyktowany był objęciem ich, nie obowiązującym obecnie, tzw. stanowiskiem cenowym
Zarządu GPW i okresem karencji, w którym nie mogły zostać wprowadzone do obrotu
giełdowego.
Akcje serii D wyemitowane zostały na mocy uchwały NWZA z dnia 27.07.2004r., zmienionej
uchwałą NWZA z dnia 27.10.2004r. i uchwałą NWZA z dnia 05.11.2004r. w ramach
realizacji Programu Motywacyjnego dla Kluczowych Pracowników za 2007 rok.