Folder informacyjny w jezyku polskim

Komentarze

Transkrypt

Folder informacyjny w jezyku polskim
Universität Erfurt
Folder informacyjny w języku polskim
Universität Erfurt
Katholisch-Theologische Fakultät
Postfach 90 02 21
99105 Erfurt
e-mail: [email protected]
strona internetowa:
http://www2.uni-erfurt.de/theol/
Dekanat Katholisch-Theologische Fakultät
Domstraße 10, D-99084 Erfurt
Telefon: ++49(0)3 61/ 5 90 77-0
Fax: ++49(0)3 61/ 5 90 77-20
Środki komunikacji publicznej zapewniające dojazd
na Campus od stacji Domplatz Nord:
Linie tramwajowe nr 3 i 6
do stacji: Universität,
Linia autobusowa nr 90
do stacji: Plauener Weg
Językiem wykładowym jest język
niemiecki. Po oświadczeniu powodów,
równieŜ język angielski.
Die Veranstaltungssprache ist
Deutsch bzw. nach Angabe auch
Englisch.
Katholisch-Theologische
Fakultät Erfurt
1
FAKULTET
Wydział Teologii Katolickiej jest najstarszym,
a
zarazem
najmłodszym
wydziałem
Uniwersytetu w Erfurcie. Powstał w roku 1952
w niełatwym czasie panującego wówczas
systemu komunistycznego na terenach byłej
NRD. Od 2003 r. wydział ten jest częścią
Uniwersytetu w Erfurcie. Zmienność historii
uwidacznia się szczególnie w dwóch
miejscach:
są
to
zarówno
gotyckie
pomieszczenia erfurckiej katedry,
jak i nowo powstała Willa Martin, znajdująca
się vis-a-vis nowoczesnej biblioteki w
Campusie.
Co
charakteryzuje
dzisiejszy
program
naukowy? Solidne wykształcenie teologiczne,
zawierające w sobie spojrzenie na sąsiadujące
ze sobą, niezastąpione nauki humanistyczne
oraz nauki o kulturze. Oczywistym faktem dla
wydziału,
są
zarówno
współpraca
międzyprzedmiotowa,
jak
teŜ
interdyscyplinarność.
Dzisiejszy wydział jest instytucją, w której
studiują studenci z całej Europy. Studiują tu
teologię, choć często mają róŜnorodne
zainteresowania i róŜne plany zawodowe. Obok
klasycznego
Dyplomu
i
studiów
nauczycielskich, które są wymogiem do
podjęcia posługi kapłańskiej, pracy w szkole
czy w duszpasterstwie, wydział nasz oferuje
takŜe takie kierunki, jak B.A. i M.A. Nowe
programy M.A., jak np. M.A. Kościół i
Kultura, skierowane są do tych studentów,
którzy zainteresowani są studiowaniem
teologii, lecz po ukończeniu studiów, nie
zamierzają pracować w konwencjonalnych
dziedzinach kościelnych.
śycie Kościoła katolickiego w diasporze oraz
ogląd sytuacji Kościoła w Środkowych
Niemczech, naleŜy do istotnej części erfurckich
badań naukowych, docenianych na szczeblu
międzynarodowym.
Współpraca z okolicznymi ewangelickimi
wydziałami teologicznymi, jak równieŜ z
WyŜszą Szkołą Muzyczną w Weimarze,
otwiera
dodatkowe
moŜliwości
dla
studiujących
w
bogatym
krajobrazie
kulturalnym Turyngii.
„Obszar badań nad współczesną historią
kościoła” zajmuje się kompleksowymi
wydarzeniami historii Kościoła XX wieku na
terenie Środkowych Niemiec.
Projekty naukowe Wydziału zajmują się
analizą sytuacji społecznej Kościoła w jego
publicznej przestrzeni i ukazują chrześcijańskie
perspektywy oraz opcje w XXI wieku.
W
gazetce
wydziałowej:
„Teologia
współczesności” publikowane są niemieckie
oraz międzynarodowe wyniki badań, które
wszystkim czytelnikom umoŜliwiają szerokie
spojrzenie na teologię jak i kompetentne
rozeznanie w tej dziedzinie.
Liczne kontakty utrzymywane z zagranicznymi
fakultetami, takimi jak Praga, Poznań, Tilburg
czy Ottawa, obierają stosunki Kościoła,
chrześcijaństwa i społeczeństwa za swój
centralny punkt.
Dzięki szerokiemu spektrum róŜnorodnych
dziedzin
teologicznych,
świadomości
szczególnej roli historii regionu Środkowych
Niemiec w Europie, jak teŜ wymogom
uprawiania teologii godnej przyszłości,
dzisiejszy Fakultet posiada nowoczesny profil.
2
UNIWERSYTET
Jeszcze dość młody, załoŜony w 1994 roku
Uniwersytet Erfurcki, leŜy w Środkowych
Niemczech.
WyróŜniają
go
nauki
humanistyczne i kulturalne. Obejmuje on
cztery wydziały: Pedagogiczny, Wydział
Teologii Katolickiej, Filozoficzny, Nauk
Politycznych jak równieŜ Max-Weber-Kolleg.
Obecnie na Uniwersytecie studiuje 4.200
studentów, którym Uniwersytet oferuje
znakomitą opiekę.
Do codziennej praktyki wspólnego studiowania
i pracy na Campusie naleŜy bliski kontakt z
profesorami i współpracownikami.
Nowoczesne i przyszłościowe studia na
Uniwersytecie gwarantują nie tylko nowe
kierunki B.A. i M.A., ale równieŜ współpraca
pomiędzy wydziałami.
Nowe koncepcje studiów rozwijają Instytucje
takie jak „Erfurt School of Public Policy” czy
„Erfurt School of Education”.
Studenci czynnie uczestniczą w profilu
naukowym Uniwersytetu, począwszy od
udziału w seminariach, których efektem
końcowym jest projekt naukowy lub teŜ w
interdyscyplinarnym „Studium Fundamentale”.
Biorą równieŜ udział w szeroko rozwiniętym
programie odczytów i referatów. MoŜliwe są tu
studia obejmujące więcej niŜ jeden przedmiot.
Doskonale
wyposaŜona
Biblioteka
Uniwersytecka z obszernym zbiorem ksiąŜek
humanistycznych, przekraczającym granice
Europy oraz uznanym, historycznym zbiorem
ksiąŜkowym,
medioteką,
jak
równieŜ
nowoczesnymi miejscami pracy, umoŜliwia
intensywne
pogłębianie
poszczególnych
dziedzin nauki.
Do połoŜonego w sąsiedztwie centrum miasta
Campusu, moŜna szybko i bez przeszkód
dojechać.
Wielorakie
międzynarodowe
kontakty utrzymywane przez Uniwersytet mają
pozytywny oddźwięk wśród studentów.
Erfurt poszczycić się moŜe bogatą i wyjątkową
historią Uniwersytetu, który załoŜony został w
1392 roku i w krótkim czasie ściągnął do siebie
studentów z całej Europy. W ciągu stuleci
Erfurt stał się interkulturowym centrum,
nacechowanym
duchem
krytyki
i
innowacyjnych idei.
Przechadzając się po erfurckim Starym Mieście
odkryć moŜna do dziś dnia liczne ślady
średniowiecznego Uniwersytetu, zamkniętego
w 1816 roku.
Średniowieczny Universitas
Erffordensis,
przesiąknięty wpływami humanizmu, jest
trwałym wyznacznikiem dla nowopowstałego i
zreformowanego Uniwersytetu w przejściu w
XXI wiek.
DUSZPASTERSTWO
AKADEMICKIE
W Erfurcie działa Katolickie Duszpasterstwo
Akademickie,
które
jest
miejscem
kontaktowym dla wszystkich studentów.
Duszpasterstwo
Akademickie
oferuje
moŜliwość zaangaŜowania się w Ŝycie
wspólnoty, aktywnego dzielenia się swoją
osobą jak i radosnego przeŜywania wspólnoty.
Budynek Duszpasterstwa Akademickiego Brunnenburse, połoŜony za katedrą, na
romantycznym Fischersand, jest miejscem
spotkań
młodych
ludzi
o
róŜnych
zainteresowaniach.
Ten,
kto
chciałby
odstresować się od przeciąŜenia studiowaniem i
zaznajomić się z Ŝyciem chrześcijańskiej
wspólnoty, jest o kaŜdej porze mile widziany i
serdecznie
zaproszony
do
naszego
Duszpasterstwa.
3
WYśSZE SEMINARIUM
DUCHOWNE
MŁODE śYCIE
MIEŚCIE
Na Fakultecie Teologii Katolickiej studiują
klerycy z (arcy)diecezji: Berlin, DreznoMiśnia, Erfurt, Gerlitz i Magdeburg, jak
równieŜ osoby zakonne.
Wykształcenie duchowe i pastoralne dokonuje
się w seminarium duchownym. Tutaj
nawiązywane są liczne znajomości oraz rodzą
kontakty i przyjaźnie, które trwają przez wiele
lat. W seminarium klerycy przygotowują się do
swojej przyszłej pracy kapłańskiej i zadań
czekających ich w pracy duszpasterskiej.
Kto choć raz przekroczył średniowieczną
dzielnicę uniwersytecką i odkrył róŜnorodność
kościelnego krajobrazu Erfurtu, od razu
zauwaŜył, Ŝe Erfurt jest szczególnym miastem.
śywa atmosfera panująca na Starym Mieście.
Liczne kafejki, małe i duŜe muzea, Opera i
Teatr Nowy, kabaret i kino. Wszystko to,
zapewnia przyjemną, miłą i nowoczesną
atmosferę w uniwersyteckim mieście Erfurt.
Poza codziennymi zajęciami studenckimi,
Uniwersytet proponuje studentom szeroką
gamę zajęć kulturalno – sportowych.
Seminarium duchowne kształtuje cechy oraz
udoskonala kwalifikacje, które wymagane są
od
kapłanów,
takie
jak
duchowość,
wykształcenie naukowe oraz umiejętności
pastoralne.
Seminarium duchowne leŜy w centrum
erfurckiego Starego Miasta i znajduje się w
pobliŜu Wydziału Teologicznego.
MENTORAT ŚWIECKICH
Mentorat
świeckich
jest
propozycją
towarzyszenia studentom podczas ich studiów
teologii katolickiej w Erfurcie. W swoim
przesłaniu
niesie
dopełnienie
Ŝycia
uniwersyteckiego, a jego zadaniem jest pomoc
studentom
w
poszerzeniu
duchowych,
socjalnych, teologicznych i praktycznych
umiejętności. Podczas osobistych rozmów,
wieczornych spotkań i weekendowych kursów,
poruszane są tematy dotyczące wiary.
W
STARYM
RóŜnorodność, jaką niesie ze sobą Ŝycie
kościelne w mieście, zaskakuje nie tylko
studentów teologii. Istotnym elementem w
mieście są liczne kościoły ze swoim
programem duszpasterskim, jak równieŜ ich
praca kulturalna i socjalna.
Obok wykładów, Wydział przywiązuje wielką
wagę
do
krzewienia
wspólnej
i
odpowiedzialnej, duchowej oraz akademickiej
kultury, czy to przez regularne uczestnictwo we
Mszy świętej, czy teŜ przez święta patronalne
Wydziału, takie jak: Albertus Magnus czy
Wieczory Muzyczne.
Niemcy Środkowe mają jedyny w swoim
rodzaju krajobraz kulturalny.
Warte odkrycia są wspaniałe świadectwa
niemieckich klasyków, znajdujące się w
pobliskim Weimarze. Wielkie Kościoły
romańskie w Quedlinburgu, Halberstadt,
Magdeburgu i Naumburgu znajdują się prawie
Ŝe na wyciągnięcie ręki. Dzięki nowoczesnym
środkom lokomocji szybko moŜna dotrzeć do
okolicznych miast, takich jak Berlin, Frankfurt
nad Menem czy Lipsk.
4
Las Turyndzki jest otwartym terenem
wędrówek dla miłośników natury o kaŜdej
porze roku. W zimie jest wspaniałym miejscem
dla sportów zimowych.
Zdanie przypisane Martinowi Lutrowi „Kto
chce dobrze studiować, niechaj przybędzie do
Erfurtu”, nabiera w tym miejscu raz jeszcze
nowego brzmienia.
Cordula Schonert
To właśnie idealizm przyczynił się do tego, Ŝe
studiuję teologię, ale nie studiuję jej dla
zdobycia zawodu. Poprzez praktyki w szkole i
na parafii, dostrzegłam, Ŝe aby kompetentnie
udzielać się w obu tych działach, opłaca się
gruntownie studiować.
Dzięki moim studiom w Erfurcie, nauczyłam
się
doceniać
rzeczy
na
Wydziale
Teologicznym, które do tej pory uwaŜałam za
naturalne i zrozumiałe: takie jak np.
profesorowie, którzy są zafascynowani swoim
przedmiotem czy współpraca i wspólne
działanie między studentami i wykładowcami.
Markus Jäckel
W szeroko rozpowszechnionym krajobrazie
ateistycznym, studiować teologię, ma w sobie
zapewne coś pociągającego i jest z całą
pewnością czymś innym niŜ płynięciem z
prądem.
Na wydziale nie
chodzi jedynie o
teoretyczne
naświetlenie wiary,
ale
równieŜ
o
wspólne Ŝycie w
wierze.
Tego
gwaru
i
Ŝywiołowości
panujących
tutaj,
doświadcza
się,
widząc wysiadające
z tramwaju gromady ludzi, które udają się w
kierunku Campusu. Czy chociaŜby, jeśli
imprezę na rozpoczęcie semestru przeniesie się
sprzed Mensy (stołówki studenckiej) do
Thuringerhalle, albo kiedy inni młodzi z
5
ksiąŜką w ręku, w ciepły letni wieczór leŜą na
brzegu Gery lub teŜ kiedy siedzą w tramwaju z
kawą z mlekiem w ręku...
JuŜ na pierwszy dzień wykładów, znasz te
skrzywione typki obok ciebie po imieniu, po
tygodniu wprowadzającym w studia, znasz ich
juŜ całkiem nieźle, a po pierwszym semestrze
lepiej niŜ większość twojego rocznika
maturalnego.
W pierwszej linii moŜliwe jest tu
interdyscyplinarne połączenie z innymi
wydziałami i kierunkami, dzięki czemu
moŜliwa jest wymiana poglądów ze studentami
róŜnych wyznań i o róŜnym światopoglądzie.
Ponadto, wzrost specjalizacji w dziedzinie
tematów religijnych, równieŜ z perspektywy
innej niŜ teologiczna, stanowi niezmierne
urozmaicenie takŜe dla studiowania teologii.
Bernhard Holl
Eva Rajsiglova
Jestem klerykiem diecezji berlińskiej.
Bardzo cenię sobie obszerny zbiór biblioteki
uniwersyteckiej i krótkie drogi do niej. Na tym
jedynym
Wydziale
Teologicznym
we
Wschodnich Niemczech, spotkać moŜna
miłych ludzi.
Są tu takŜe niezłe knajpki, a ceny odpowiadają
dzielnicy Berlina - Berlin Mitte. Jeśli ktoś
dobrze i cierpliwie szuka, znajdzie tu róŜne
wydarzenia
kulturalne
czy
chociaŜby
Duszpasterstwo Akademickie.
Jako kleryk, mieszkam w Seminarium
Duchownym i niczego mi nie brakuje.
Erfurt jest dla mnie mostem teologicznym
pomięd zy Wschodem (Polska, Czechy,
Słowacja) a Zachodem. Wydział wkłada wiele
wysiłku w budowę tych mostów.
W
Erfurcie
poznałam wielu
wspaniałych
ludzi. MoŜna tu
odnaleźć
historyczne
podobieństwo do
mojej
ojczyzny
Czech;
przede
wszystkim jednak,
da się zauwaŜyć o
wiele
większą
otwartość na ludzi
świeckich,
i
starania
aby
równieŜ i oni
mieli udział w
Ŝyciu naukowym.
Uniwersytet w Erfurcie jest młody, dlatego
wciąŜ poszukuje swojej toŜsamości i
nieodparcie ma on ochotę i energię do tych
poszukiwań.
Rene Pachmann
Myślę, Ŝe jedną z waŜnych pozytywnych cech
Wydziału jest jej niekatolickie otoczenie, w
którym on się znajduje. WaŜne są teŜ oparte na
problemach tego regionu badania. Kierunkuje
to naukę, dla której ekumenizm jest tematem
istotnym. To mi osobiście bardzo odpowiada.
6
Sebastian Mutke
Wydział
Teologiczny ma
dobrą
opinię.
Tutaj student nie
jest przedmiotem
z
przypisanym
mu numerkiem
ale podmiotem z
imieniem
i
nazwiskiem.
Jesteś
tu
powaŜnie
traktowany,
moŜesz
współdecydować.
Chciałbym wyrazić to w ten sposób: większość
profesorów, którym przypadła tzw. „rola
szefa”, nie zapomniało, Ŝe kiedyś oni sami byli
studentami...
Wykłady są tak zorganizowane, Ŝe bez
problemów moŜliwy jest kontakt ze studentami
starszych roczników.
Monika Grygolonek
Od zawsze moim marzeniem było studiowanie
teologii.
Bardzo
chciałam pracować w
dziedzinie socjalnej i
pedagogicznej.
Właśnie ten kierunek
daje mi ku temu
wielką szansę.
Uniwersytet
umoŜliwia
mi
zdobycie
europejskiego
wykształcenia,
jak
równieŜ, udoskonalenia języka niemieckiego,
poszerzenia
horyzontów
i
wymiany
doświadczeń ze studentami z innych krajów.
PoniewaŜ naleŜę do grupy studentów
obcokrajowców, biorę udział w róŜnych
przedsięwzięciach, jak np. w projekcie
„Fremde werden Freunde”–„Obcy będą
przyjaciółmi”
czy
„Internationaler
Stammtisch”. NaleŜę takŜe do Duszpasterstwa
Akademickiego.
Kamila Grygolonek
Zdecydowałam
się
na
studia na Uniwersytecie w
Erfurcie, poniewaŜ oferuje
on
nowe
moŜliwości.
Prezencja Fakultetu na
Uniwersytecie, współpraca
z uniwersytetami zagranicznymi, jak równieŜ
wymiana studencka są dla mnie decydującymi
czynnikami, aby tu studiować.
Fakultet jest otwarty, ma liczne kontakty z
innymi uniwersytetami, takŜe za granicą,
studenci są pod dobrą opieką, organizowane i
proponowane są liczne wyjazdy naukowe.
Marlen Wolff
Studiując
tu
uwaŜam, Ŝe od czasu
do czasu, dobrze jest
się
w
znaleźć
sytuacji, w której
moŜemy
zaświadczyć o naszej
wierze.
Nie
chciałabym wejść w
rutynę.
Mam
nadzieję z moją
zdobytą
wiedzą
łatwiej
będzie
przybliŜyć ludziom
fakt,
Ŝe
często
wbrew ich opinii, da się pogodzić rozum i
wiarę. Chciałabym równieŜ docierać do tych,
którzy podobnie jak ja nie wierzą ślepo, ale
zadają sobie pytania dotyczące wiary.
Bardzo cenię współpracę róŜnych wydziałów.
Na wydziale jeden poświęca czas drugiemu, nie
obcuje się z anonimową masą ludzi, ale panuje
tu rodzinna atmosfera.
Swoje mieszkanie dzielę z dwiema osobami,
które nie studiują teologii, co jest dla mnie
bardzo waŜne, aby nie stać się wąskotorowym.
7

Podobne dokumenty