pedagogika, specjalność edukacja medialna i technologie

Komentarze

Transkrypt

pedagogika, specjalność edukacja medialna i technologie
PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ EDUKACJA MEDIALNA I TECHNOLOGIE
INFORMACYJNE
(STUDIA DRUGIEGO STOPNIA)
PROFILABSOLWENTA
Absolwent tej specjalności posiada interdyscyplinarne przygotowanie teoretyczne i praktyczne,
łączące nauki humanistyczne i społeczne z edukacyjnym zastosowaniem nowych mediów
i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zdobywa wiedzę pedagogiczną, filozoficzną,
socjologiczną, psychologiczną i metodologiczną, potrzebną do działań zawodowych i badań
naukowych w obszarach kształcenia i wychowania społeczeństwa informacyjnego. Poznaje
koncepcje edukacji dorosłych i strategie technologii kształcenia. Potrafi dostrzegać problemy
masowej komunikacji społecznej oraz holistycznie ujmować złożone procesy edukacji medialnej i
ustawicznej. Doskonali umiejętności techniczne, komunikacyjne, projektowe i metodyczne,
niezbędne do sprawnego poruszania się w środowisku mediów, mass mediów i multimediów.
Refleksyjnie ocenia rolę mediów w edukacji oraz optymalnie korzysta z ich rzeczywistej
funkcjonalności. W szczególności absolwent:
 uwzględnia w edukacji medialnej różne style poznawcze, modele uczenia się i mechanizmy
motywacji,
 projektuje materiały dydaktyczne: tekstowe, audialne, wizualne, multimedialne oraz
internetowe,
 umie fotografować i filmować oraz tworzyć prezentacje, audycje radiowe, wideo i strony
WWW.
POTENCJALNEMIEJSCAPRACY
Absolwent tej specjalności posiada kwalifikacje zawodowe do pracy w instytucjach medialnych,
placówkach i firmach zajmujących się zastosowaniem i ewaluacją mediów edukacyjnych, w tym
m. in.:
 w różnych obszarach działań naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych, związanych
z
mediami,
mass
komunikacyjnymi,
mediami,
multimediami
i
nowymi
technologiami
informacyjno-
 w zespołach oceniających, prowadzących audyt, monitoring, ewaluację oraz walidację nowych
mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych w zastosowaniach edukacyjnych,
 w ośrodkach twórczych i instytucjach medialnych, takich jak: prasa, radio, telewizja,
wydawnictwa multimedialne, agencje reklamowe, producenci mediów, animatorzy kampanii
społecznych itp.,
 w ośrodkach ekspozycyjno-szkoleniowych oraz w placówkach kulturalno-oświatowych, m. in.
takich jak: centra targowe i konferencyjne, ośrodki kultury lub świetlice osiedlowe, pracownie
komputerowe, audiowizualne, filmowe, fotograficzne bądź realizujące nagrania wideo,
 na uczelniach i w oświacie, w jednostkach gospodarczych, państwowych i społecznych,
w firmach i spółkach, organizacjach, organach i urzędach, w których niezbędni są rzecznicy
prasowi i specjaliści ds. kontaktów z mediami.
Absolwenci studiów pierwszego stopnia nie posiadający przygotowania pedagogicznego mają
możliwość (odpłatnie) uzupełnienia w toku studiów drugiego stopnia przedmiotów i praktyk
dających przygotowanie pedagogiczne w zakresie studiowanej specjalności, które jest konieczne
w przypadku osób planujących podjęcie pracy w placówkach systemu oświaty.
WARUNKIPRZYJĘCIA
Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia:
 na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.