ziemia przysuska - Powiat Przysuski

Komentarze

Transkrypt

ziemia przysuska - Powiat Przysuski
Nr (17) 5
maj 2013
EGzEMplArz
BEzpłATNy
I Ns Rej. 4/12
ISSN 2299-4343
Informator Samorządowy
ZIEMIA PRZYSUSKA
Powiat Przysuski: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Przysucha,
Potworów, Rusinów, Wieniawa
Powiatowy Dzień Strażaka
wiêcej strona 5 i 24
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
powIAT przySUSKI
Konstytucja 3 Maja – przegrane nadzieje
W numerze:
Uczestnicy uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja w Przysusze
Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja,
była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. Jej wstępnym etapem było Prawo o sejmikach z 24 III 1791 roku oraz Prawo o miastach (królewskich) z 18 IV 1791 roku. Pozostawiała ustrój stanowy, z pewnymi drobnymi zmianami: znacznie uszczuplono wpływy magnaterii na elekcję, Senat i zarząd kraju, wykluczając z sejmików szlachtę nieposesjonatów, stanowiącą najgorliwszą klientelę magnatów. W prawie wyborczym feudalny
cenzus urodzenia szlacheckiego zastąpiono
burżuazyjnym cenzusem posiadania. Mieszczanom zatwierdzono prawo nabywania dóbr
i uzyskiwania nobilitacji. Utrzymując poddaństwo Konstytucja pozbawiała szlachtę prawa
najwyższej zwierzchności wobec poddanych,
przyjmując ich „pod opiekę prawa i rządu krajowego”. Indywidualne umowy chłopów z dziedzicami o zamianę pańszczyzny na czynsz teraz nie mogły już być samodzielnie unieważniane przez szlachtę. Postanowienia Konstytucji centralizowały państwo, znosząc odrębność między Koroną i Litwą, wprowadzając
jednolity rząd, skarb i stutysięczne wojsko. Za
religię panującą uznano katolicyzm, przy zupełnej tolerancji innych, uznanych przez państwo wyznań. Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy: władzę ustawodawczą miał
sprawować dwuizbowy Sejm, składający się
ze szlachty - posesjonatów (204 posłów) i 24
plenipotentów miast. Zmniejszono znacznie
rolę Senatu, instrukcje poselskie, konfederacje i liberum veto zostały zniesione, decyzje
miały zapadać zwykłą większością głosów. Kadencja Sejmu trwała 2 lata, posiedzenia zwoływane były w razie potrzeby, co 25 lat miano
zwoływać Sejm w celu poprawy konstytucji.
Władzę wykonawczą przyznano królowi wraz
z Radą, tzw. Strażą Praw, złożoną z prymasa
i 5 ministrów: policji, pieczęci – czyli spraw wewnętrznych, interesów zagranicznych, wojny
i skarbu, mianowanych przez króla. Ministrowie odpowiadali przed Sejmem za podpisane przez siebie akty. Król był przewodniczącym Straży, miał prawo nominacji biskupów,
senatorów, ministrów, urzędników i oficerów,
w razie wojny sprawował naczelne dowództwo nad wojskiem. Zniesiono wolną elekcję,
po śmierci Stanisława Augusta tron miał być
dziedziczny, tylko w razie wymarcia rodziny
królewskiej szlachta miała wybierać nową dynastię. Konstytucja zapowiadała reorganizację
sądownictwa, postulując konieczność stworzenia stale urzędujących sądów ziemskich
i miejskich oraz sprawujących nad nimi nad-
zór w drugiej instancji Trybunałem Koronnym
i sądem asesorskim. Ten pakiet reform zmieniłby losy Polski. Realizując je otwieraliśmy sobie właśnie szeroko drzwi do nadchodzącego
XIX w. przygotowując się do nieuchronnych
zmian społecznych i ekonomicznych. Z zapóźnionego i coraz bardziej słabnącego państwa, w wyniku przemian będących efektem
konstytucji, mieliśmy się stać szybko rozwijającym się i dynamicznym królestwem. Próba
przeprowadzenia reform została przekreślona już w połowie 1792 roku. Powodem była
Konfederacja Targowicka i wkroczenie wojsk
rosyjskich do Rzeczpospolitej, w której zabrakło jedności i sił do obrony. Konstytucja 3
Maja była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność państwową i narodową. Najbardziej bolesny jest jednak fakt,
że decydujący cios Polsce i Polakom został
wymierzony wcale nie wtedy, kiedy znaleźliśmy się na dnie upadku i niemocy, ale wtedy,
kiedy własnymi siłami zaczęliśmy się z tego
upadku dźwigać. Pamięć o tym krótkim czasie dumy narodowej przechowujemy w troskliwe w naszej pamięci. Tak, jak co roku, w parafiach powiatu przysuskiego odbyły się uroczystości patriotyczno – religijne, msze św. odprawiane w intencji Ojczyzny, połączone z manifestacjami i uroczystym składaniem kwiatów w miejscach pamięci gromadzą wielu ludzi, którzy pamiętają o wielkich momentach
z historii swojego kraju. Szczególnie uroczysty charakter miały tegoroczne obchody Trzeciomajowego Święta w Przysusze. Organizowane w oparciu o parafię św. Jana Nepomucena w Przysusze, przy tradycyjnie wiodącym
zaangażowaniu proboszcza ks. Stanisława
Traczyńskiego, są one bardzo ważnym czynnikiem integrującym naszą lokalną społeczność. Świadczy o tym wspólny udział liderów
lokalnych samorządów, orkiestry dętej, działającej przy Domu Kultury w Przysusze, chóru
„Canto” i jego solistek, uwznioślających przebieg uroczystości. Rangę wydarzenia podkreślały liczne poczty sztandarowe przybyłe ze
szkół przysuskich oraz organizacji społecznych i służb mundurowych. W czasie homilii
przypominającej wydarzenia sprzed 222 lat
nie zabrakło gorzkich słów recenzujących naszą współczesność. Najważniejszy był jednak
udział licznie przybyłych mieszkańców, którzy
w ten sposób poświadczyli, że pielęgnowanie
pamięci pięknych tradycji własnego państwa
jest w naszej społeczności żywa i ciągle ważna. I za to przede wszystkim pragnę wyrazić
wszystkim uczestnikom obchodów Święta 3
Maja w powiecie przysuskim podziękowanie,
że nie wstydzimy się swojej polskości i wyrażania pamięci przeszłości i troski o przyszłość
Naszej Ojczyzny.
Jarosław Bednarski
2
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
Posiedzenie Rady Społecznej SPZZOZ, s. 4
Powiatowy Dzień Strażaka, s. 5
Matura 2013, s. 6
Przyjacielskie spotkanie po latach, s. 7
Wiadomości z gmin, s. 8-21
Rajd Rowerowy, s. 23
powIAT przySUSKI
Absolutorium dla Zarządu Powiatu -jednogłośnie
15 maja odbyła się XIX sesja Rady Powiatu w Przysusze. Najważniejszym punktem porządku obrad była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Przysuskiego za 2012. Przewodniczący Pan Leopold Modrzecki w imieniu swoim oraz wszystkich Radnych Powiatu Przysuskiego pogratulował otrzymania absolutorium za 2012 rok Staroście Przysuskiemu Marianowi Niemirskiemu oraz całemu
Zarządowi Powiatu.
Pan Przewodniczący powiedział, że absolutorium jest nie tylko dowodem uznania dla pracy, ale przede wszystkim jest odzwierciedleniem znakomitych nastrojów społecznych. Ludzie są dumni z dokonań Pana Starosty, dumni z pracy Zarządu Powiatu i Rady Powiatu,
ponieważ w ostatnim czasie wspólnie potrafi-
dy trafiły inne uchwały– wszystkie one zostały przez Radę przyjęte jednogłośnie lub zdecydowaną większością głosów. Pierwsza z nich
dotyczyła zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Przysuskiego za 2012 rok.
Zanim uchwała została jednogłośnie przyjęta
przez Radę przedstawiono sprawozdanie finansowe za 2012 rok, sprawozdanie Zarządu
Powiatu, stanowisko Komisji Rewizyjne Rady
Powiatu, opinie Komisji stałych Rady Powiatu
oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Kolejne to: uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania oraz uchwała w sprawie przyję-
wego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze. Kolejne uchwały dotyczyły: określenia
przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, przyjęcia Oceny
zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla
powiatu przysuskiego, zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Przysuskiego
na lata 2013 – 2020, zmian w uchwale budżetowej na rok 2013przyjęcia rezygnacji i odwołania radnego Leopolda Modrzeckiego z funkcji członka Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych Rady Powiatu w Przysusze, przyjęcia rezygnacji i odwołania radnego Mariana
Wesołowskiego z funkcji członka Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Powiatu w Przysusze oraz uzupełnienia składu osobowego Komi-
Rada Powiatu przyjmuje uchwałe w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2012 r
li dokonać rzeczy wielkich i wyjątkowych w powiecie przysuskim. Jak widać, warto podejmować decyzje odważne, często trudne, może
nawet ryzykowne. Pan Przewodniczący życzył
Panu Staroście i Zarządowi Powiatu, aby tak
jak do tej pory, odważnie, ale i rozważnie rozwijali powiat dla dobra wszystkich jego mieszkańców. W imieniu Zarządu głos zabrał Starosta Przysuski, który podziękowała za zaufanie
oraz za pomoc Radnych i pracowników w realizacji zadań. Oprócz absolutorium pod obra-
Starosta Marian Niemirski
cia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia
oraz nagród i innych świadczeń wynikających
ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego. Następnie podjęto uchwały w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze
za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia
2012 r oraz rocznego sprawozdania finanso-
sji stałych Rady Powiatu. W skład Komisji Infrastruktury Komunalnej wybrano Pana Kazimierza Nawrockiego. Do Komisji Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych wybrany został Pan Paweł Wochniak. Natomiast do Komisji Rewizyjnej
wybrana Pana Marka Kilianka. Na zakończenie
tradycyjnie udzielono odpowiedzi na zapytania i interpelacje oraz omówiono sprawy różne.
Marta Zbrowska
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium jest najważniejszą formą oceny prawidłowości realizacji zadań stawianych Zarządowi Powiatu przez Radę. W ten sposób Państwo Radni oceniają nasze merytoryczne zaangażowanie w realizację zadań wynikających z podjętych uchwał. Ważną sprawą jest także merytoryczna ocena dokonywana przez organ nadzorczy, jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa. Jej pozytywna opinia z realizacji
budżetu oznacza stwierdzenie merytorycznej prawidłowości gospodarowania funduszami publicznymi w danym
roku. Ostatnie głosowania Rady Powiatu udzielającej jednogłośnie absolutorium odczytuję jako pozytywną ocenę
prac Zarządu związanych zarówno z prowadzonymi, intensywnymi działaniami inwestycyjnymi, jak również bieżącego zarządzania substancją materialną, która znajduje się w gestii powiatu. Korzystając z okazji pragnę wyrazić swoje najserdeczniejsze podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do tego naszego wspólnego sukcesu. Mam również nadzieję, że ta nieco zaskakująca jednomyślność Wysokiej Rady jest wyrazem akceptacji
działań Zarządu Powiatu w obecnej kadencji. Oczywiście cieszę się bardzo z faktu uzyskania poparcia wszystkich radnych, także tych, którzy często byli przeciw naszym inicjatywom i działaniom. Być może to poparcie wynika ze zrozumienia faktu,że nasza praca, jak i intencje są po prostu niekontrowersyjne i przede wszystkim ukierunkowane na rozwój naszej Małej Ojczyzny.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
3
powIAT przySUSKI
UROCZYSTOŚCI W BIELIŃSKIM LESIE
W niedzielę 12 maja w lesie bielińskim
przy mogile powstańca Wojciecha Urbańskiego odbyły się obchody upamiętniające 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego na ziemiach polskich.
Uroczystości rozpoczęły się Koncertem Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Drzewicy, po której została odprawiona Msza Święta w intencji
Ojczyzny i poległych Powstańców Styczniowych. Następnie odbyły się wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele Gminy i Miasta Drzewica, Wójt Gminy Gielniów Władysław
Czarnecki, Starosta Przysuski Marian Niemirski, przedstawiciele służb mundurowych, młodzież szkolna oraz okoliczni mieszkańcy. Przypomnijmy, że powstaniec Wojciech Urbański
walczył 150 lat temu w bitwie pod Ossą, obecnie na terenie gminy Odrzywół. To była jedna
z nielicznych zwycięskich walk powstańców.
Latem 1863 r. w Opoczyńskie wkroczył oddział
„Dzieci Warszawy” pod dowództwem Ludwika Żychlińskiego. W nocy z 9 na 10 lipca od-
dział ten dotarł do Ossy. Oczekując na przybycie dalszych pododdziałów zajął się szkoleniem nowo mianowanych oficerów i świeżo przyjętych żołnierzy. Późnym popołudniem
w pobliżu wsi pojawił się silny patrol kozacki. Siły polskie liczyły ok. 300 strzelców, 200
żuławów, 600 kosynierów i 200 ludzi niedozbrojonych. Walkę rozpoczęli żuławi, którzy
po ostrzelaniu Kozaków wycofali się. Rosjanie
rzucili się za nimi w pogoń, wówczas zostali okrążeni przez strzelców i kosynierów. Zażarta bitwa trwała aż do zmroku. Nieprzyjaciel party z lewego skrzydła przez oddział Ludwika Brzozowskiego, a z prawej przez nowo
przybyły oddział Grabowskiego, wycofał się
w kierunku Nowego Miasta. Rosjanie zostawili na placu boju 198 swoich zabitych, 11
rannych , 2 jeńców. Rano 11 lipca Żychliński
spodziewając się odwetu ze strony wojsk carskich opuścił Ossę i ruszył ku Inowłodzowi,
a następnie w powiat rawski. Po bitwie część
rannych powstańców odwieziono do Drzewicy powierzając ich opiece organisty Igna-
Uroczystości w bielińskim lesie z udziałem starosty
M. Niemirskiego
cego Gaczyńskiego. Rannego w bitwie pod
Ossą powstańca Wojciecha Urbańskiego zabrał do domu jego ojciec, także Wojciech. Niestety – na skutek ran powstaniec zmarł i został pochowany w pobliżu Bielin.
Podczas niedzielnych uroczystości, po przemówieniach złożono wieńce na mogile powstańca.
Posiedzenie Rady Społecznej SPZZOZ w Przysusze
W dniu 13.05.2013 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Rady
Społecznej przy SPZZOZ w Przysusze.
Tematem spotkania była sytuacja finansowa szpitala w roku 2012 i plany na rok 2013.
Na spotkaniu omówiono również bieżące problemy. Według sprawozdania Dyrektora Grzegorza Dziekana najważniejszą inwestycją minionego roku był zakup tomografu komputerowego. Sprzęt był niezbędny aby uratować
i zapewnić dalsze istnienie Oddziałowi Neurologicznemu. Tomograf przyczynił się także do
poprawy możliwości diagnostycznych na Oddziale Wewnętrznym. Sam zakup był wsparty
dotacją z Powiatu, jednak obecnie są spłacane raty miesięczne w wysokości 31 tys. złotych. Kwota jest dość dużym obciążeniem finansowym dla szpitala zwłaszcza, że pomimo kolejnych wystąpień NFZ odmawia opłacania badań zleconych w poradniach specjalistycznych. Oprócz tomografu zakupiono
także nowy aparat USG do Poradni Ginekologiczno - Położniczej, wyremontowano plac
przy Przychodni, załoga otrzymała podwyż-
kę, a zakład utrzymał pełna płynność finansową. Na posiedzeniu poruszono również
problem funkcjonowania pogotowia ratunkowego na nowych, niekorzystnych, ustalonych
przez Wojewodę warunkach. Rok 2013 będzie równie trudny jak poprzedni. Kontrakty z NFZ nie rosną. Nadwykonania też nie
są płacone. Podwyżki cen leków, żywności, opału, wody itp. Dotyczą szpitala
tak samo jak i wszystkich mieszkańców.
A mimo to trzeba również inwestować.
Początek roku rozpoczęliśmy od zakupu
nowych urządzeń do Zakładu Rehabilitacji. Otrzymaliśmy dofinansowanie z PEFRON. W drugiej połowie roku planowana jest informatyzacja szpitala i ośrodków. Na tą inwestycję Zakład pozyskał
85% dofinansowania z unii europejskiej
do kwoty 2,5 mln. zł. Bardzo miłym wydarzeniem było podarowanie przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy sprzętów wykorzystywanych obecnie w Zakładzie
Opiekuńczo – Leczniczym. Informuje Dyrektor Grzegorz Dziekan.
Marta Zbrowska
Remonty na drogach powiatowych
Rekordowo długa, tegoroczna zima spowodowała bardzo poważne
uszczerbki w nawierzchni drogowej. Wielokrotne cykle opadów śniegu
i jego topienia poważnie naruszyły substancję drogową znajdującą się w zarządzaniu powiatu. Niestety po tegorocznej zimie we wszystWicestarosta Tomasz
kich gminach powiatu
Matlakiewicz
przysuskiego wystąpiły
duże uszkodzenia nawierzchni dróg. Stąd też
konieczność szybkiej interwencji remontowej.
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze informuje, że w roku 2013 r. remonty cząst-
kowe dróg powiatowych z użyciem min. 2 remonterów przy zastosowaniu grysów i emulsji
wykonuje, wyłoniona w postępowaniu przetargowym w dnia 07.02.2013 r., firma PHPU DROG-HAN. Zaplanowano wykonanie 17 157,0 m2
remontów cząstkowych na 45 drogach powiatowych, za kwotę określoną przez oferenta tj.
343 789,92 zł. Na dzień dzisiejszy wykonano
ok 84% przewidzianego zakresu robót. Do wykonania pozostały tylko drogi na północnych
krańcach powiatu w gminach Odrzywół i Potworów. Termin zakończenia robót, zgodnie
z zawartą Umową, to 10.06.2013 r. Oprócz likwidacji skutków zimy powiat zakończył procedury przetargowe, w wyniku których zostanie
kompleksowo wyremontowanych 9 kolejnych
odcinków dróg powiatowych. Będą to odcinki
dróg: Myślakowice - Różanna – Wysokin za 208
4
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
362,47 PLN, Skrzynno - Borkowice – Bryzgów,
za 128 557,02 zł, Rusinów - Brogowa – Janików 195 531,38 zł, dwa odcinki drogi Klwów
- Sulgostów – Nieznamierowice. Pierwszy za
154 500,18 zł, a drugi za kwotę 514 198,25 zł,
Drzewica - Bieliny – Gielniów remont za 147
886,59 zł., Stanisławów - Ossa – Drzewica,
za kwotę 286 820,16 zł, a także dwa odcinki
drogi Potworów - Jamki – Skrzyńsko, pierwszy
o wartości 635 106,55 zł i drugi za 218 008,64
zł. Łącznie powiat w 2013 r. ułoży nowy asfalt
na 14,2 km dróg, za kwotę 2 mln 640 tys. Na
wszystkie wymienione drogi zostały już podpisane umowy z wykonawcami. Roboty zakończą się w 2013 r.
Z Wicestarostą rozmawiał
Jarosław Bednarski
powIAT przySUSKI
Powiatowy Dzień Strażaka
W dniu 12 maja 2013 roku przy Strażnicy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Przysusze odbyły się uroczyste obchody Powiatowego Dnia Strażaka w Przysusze. Uroczystość rozpoczęła się w samo
południe zbiórką strażaków OSP i PSP, reprezentujących wszystkie gminy powiatu.
Po chwili orszak prowadzony przez Powiatową Młodzieżową Orkiestrę Dętą, prowadzony przez poczty sztandarowe, przemaszerował do kościoła na uroczystą Mszę Św. sprawowaną w intencji druhów strażaków. Po nabożeństwie o godz. 14.00 uczestnicy powrócili z kościoła na miejsce zbiórki i rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Dowódca
uroczystości st. kpt. Paweł Sokół złożył mel-
Strażacy prowadzeni przez sztandary udają się
na nabożeństwo do kościoła
dunek Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadierowi Gustawowi Mikołajczykowi o gotowości do rozpoczęcia uroczystości z okazji
Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze. Przy
dźwiękach marsza granego przez orkiestrę Pan
Generał dokonał wizytacji pododdziałów. Następnie podniesiono na maszt flagę państwową przy dźwiękach hymnu. Przemawiający do
zebranych Komendanci Państwowej i Ochotniczej Staży Pożarnej wyrażali swoje ogromne podziękowania za pełnioną z pełnym po-
zową Odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”, nadaną przez Ministra Spraw
Wewnętrznych. Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku
nadało druhowi Janowi Snopkowi Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza oraz Złoty Znak
Związku druhowi Mieczysławowi Kędzierskiemu. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa mazowieckiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyło Złotym Medalem Za
Zasługi Dla Pożarnictwa Jana Dziadkiewicza,
Waldemara Piątkowskiego,Wiesława Reka,
Bogusława Sołkowicza, Krzysztofa Stolarka.
Srebrne Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
otrzymali: Jacek Włodarczyk, Paweł Bałtowski, Adam Pająk, Jacek Sołkowicz, Stanisław
Stańczyk, Włodzimierz Urbańczyk, Jan Żak.
Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa zostali wyróżnieni: Stanisław Koc, Robert
Kłusek, Piotr Modrzecki, Marek Reguła, Dariusz Snopczyński, Marcin Ślizak, Karol Ulawski. Medale wręczyli: Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Druh Zbigniew Gołąbek oraz Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Druh Józefa Pomykała. Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz z okazji 20 lecia
powołania Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił dyplomem: asp.sztab. Grzegorza Smagowskiego, sekc. Mariana Gutowskiego. Dyplomy w imieniu Komendanta Głównego wręczył wyróżnionym Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Gustaw Mikołajczyk. Pamiątkowym medal przyznany przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze
brygadiera Władysława Piątkowskiego z okazji
asp. Rafał Kasprzak. Z rozkazu Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
w Warszawie stopień starszego ogniomistrza
otrzymali: ogn. Robert Cholewiński, ogn. Grzegorz Plaskota, stopień ogniomistrza dostał mł.
ogn. Jacek Włodarczyk. Do stopnia starszego sekcyjnego zostali awansowani: sekc. Jacek Kraszewski, sekc. Piotr Modrzecki, sekc.
Marcin Molik, sekc. Mariusz Rzeźnik. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Przysusze nadał stopień starszego strażaka dla str. Karola Pomykały. Po wstąpieniu do
Nie zabrakło wyróżnień dla najstarszych i najbardziej
zasłużonych druhów
szyku awansowanych strażaków głoś zabierali zaproszeni na uroczystość nadbrygadier
Gustaw Mikołajczyk – Mazowiecki Komendant Wojewódzki, Druh Zbigniew Gołąbek Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Warszawie, Tomasz Matlakiewicz – Wicestarosta Przysuski.
Wszyscy przemawiający dziękowali za zebranym za dzielną służbę, odwagę i poświęcenie
dla drugiego człowieka. Strażacy usłyszeli pełne ciepła słowa o honorze i znaczeniu misji,
którą pełnią z wielkim oddaniem i ryzykiem.
Nie zabrakło również życzeń zdrowia, sukcesów i rodzinnego szczęścia oraz zawsze bezpiecznych powrotów do domu. Miłym akcentem kończącym uroczystość było przekazanie
Komendantowi Powiatowemu PSP w Przysu-
Poczty sztandarowe i zebrani strażacy prezentowali się wyjątkowo okazale
święceniem i oddaniem służbę, często z narażeniem własnego życia. Po krótkich wystąpieniach Komendantów brygadiera Władysława Piątkowskiego i druha Józefa Pomykały, spiker zapowiedział najprzyjemniejszą
część uroczystości, czyli wręczenie nagród,
odznaczeń i awansów dla najlepszych strażaków. Wyróżnieni zostali: Smagowski Grzegorz, który otrzymał z rąk Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży nadbrygadiera Gustawa Mikołajczyka Brą-
20 lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej otrzymali nadkomisarz Wojciech Brandt i
st.kpt Ryszard Lewandowski. Ponadto komendant Władysław Piątkowski i prezes Józef Pomykała wyróżnili pamiątkowym dyplomem z okazji jubileuszu 60 rocznicy powstania
OSP i nadania sztandaru Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowej. Na wyższy
stopień służbowy awansowani zostali: z rozkazu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do stopnia starszego aspiranta
sze brygadierowi Władysławowi Piątkowskiemu przez Przewodniczącego Rady Powiatu
Leopolda Modrzeckiego oraz Wicestarostę
Tomasza Matlakiewicza pamiątkowej płaskorzeźby przedstawiającej patrona strażaków Św.
Floriana. Na zakończenie wszyscy uczestnicy
zostali zaproszeni na tradycyjną grochówkę.
Na tym uroczystości dobiegły końca.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
5
Jarosław Bednarski
przySUCHA
Sukces uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Przysusze
10 maja 2013 roku uczniowie Zespołu
Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze –
Kamila Kacperska (klasa IIe), Szymon Grygiel (klasa Id), Jakub Prokopczyk (klasa Id)
i Jerzy Jaszczura (klasa Ie) – zajęli I miejsce w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Finanse.
Jak zarządzać, oszczędzać i zarabiać?”. Zdobyli nagrodę główną w wysokości 8.000 PLN,
która będzie przeznaczona na zakup materiałów dydaktyczno - edukacyjnych dla szkoły. Organizatorem konkursu była Fundacja Narodowego Banku Polskiego, która promuje rozwój
nauk ekonomicznych, przede wszystkim wśród
młodzieży. Opiekunem przysuskiego zespołu był
p. Marcin Frasuński. Osiem finałowych zespołów miało za zadanie przygotować prezentację
multimedialną na temat zarządzania finansami,
oszczędzania i zarabiania pieniędzy. Młodzież
z Przysuchy okazała się bezkonkurencyjna. Jej
praca, składająca się z 24 slajdów, omawia bowiem w profesjonalny sposób wskazane wyżej
aspekty. W prezentacji wykorzystana została
Laureaci konkursu od prawej Kamila Kacperska,
Szymon Grygiel, Jakub Prokopczyk, Jerzy Jaszczura,
i opiekun Marcin Frasuński
m. in. ankieta dotycząca oszczędzania, którą przeprowadzono w szkole, wśród rówieśników. Bardzo ciekawym pomysłem zespołu było
również skorzystanie z rekwizytów podczas finałowego występu. Jury było pod wrażeniem
dyscypliny oraz profesjonalizmu Kamili, Szy-
Rozstrzygnięcie w konkursie plastycznym
W dniu 21 maja Starosta Powiatu Przysuskiego Marian Niemirski wraz z Zastęp-
Zwycięzcy konkursu plastycznego nagrodzeni przez
starostę przysuskiego
cą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze Robertem Barskim wręczyli nagrody w konkursie plastycznym pod hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla
nic złego nie zrobi nikomu”.
Konkurs został zorganizowany w ramach XV
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży – etap powiatowy. W eliminacjach powiatowych wzięło
udział 5 prac zgłoszonych przez szkoły podstawowe i gimnazja z 2 grup wiekowych. Komisja w składzie: Marta Będkowska- Przewodnicząca, Zofia Szymańska-Członek, Artur Kucharski-Członek wytypowała do eliminacji wojewódzkich po jednej pracy z każdej
mona, Jakuba i Jerzego. Fachowcy oceniający prace konkursowe docenili ich styl i sposób wypowiedzi oraz dobór fachowego słownictwa. Byli również miło zaskoczeni tym, iż tak
młodzi ludzie potrafią dopracować każdy detal
swojego wystąpienia. Po ogłoszeniu werdyktu Prezes Fundacji NBP, Pan Zbigniew Matuszewski, powiedział: „Zdolną macie młodzież
w Przysusze”. „Czwórka z Przysuchy” włożyła mnóstwo pracy i wysiłku w przygotowanie
zwycięskiej prezentacji. Myślę, że osoby oglądające ją, mogłyby się wiele nauczyć przede
wszystkim na temat ekonomii, która – wbrew
pozorom – przydaje się w codziennym życiu.
Mam nadzieję, że Kamila, Szymon, Jakub i Jerzy zastosują w przyszłości zasady zaprezentowane w zwycięskiej pracy. Być może zwiążą swoje losy z ekonomią – są wszak bardzo
zdolni i mają do niej predyspozycje.
Opiekun Koła Przedsiębiorczości w ZS nr 1
Marcin Frasuński
grupy wiekowej. Wytypowanymi zostali: Emilia Mikrut z II grupy wiekowej- uczennica Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Mariówce oraz Honorat Sołtysiak z III grupy wiekowej - uczeń Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odrzywole. Jury przy wyborze prac kierowało się pomysłowością, zgodnością z tematem, techniką oraz estetyką wykonania. Po wręczeniu
nagród ufundowanych przez Starostę Przysuskiego oraz strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze nagrodzeni uczniowie wraz z opiekunami
stanęli do pamiątkowego zdjęcia.
Marta Zbrowska
Parada Schumana to święto Europy w Warszawie
Już po raz 14. ulicami Warszawy przeszła
barwna parada Schumana. Wśród kilku tysięcy młodych ludzi z całej Polski znaleźli
się uczniowie ZS nr 2 z Przysuchy.
11 maja 2013 r. 16 uczniów ZS nr 2 wraz z innymi uczestnikami wydarzenia ruszyła spod
kościoła św. Anny i skweru Hoovera, w kierunku ulicy Królewskiej, Moliera, Placu Teatralnego, aby powrócić na Krakowskie Przedmieście. A tam czekały na nich atrakcje Miasteczka Schumana. Młodzież chętnie brała udział
w konkursach i quizach, wielu zdobyło atrakcyjne nagrody. Uczniowie podziwiali występy artystyczne, mieli również szansę spotkać
znanych polityków. Tematyka wszystkich wydarzeń dotyczyła spraw europejskich, a także Europejskiego Roku Obywateli.
Premier Tadeusz Mazowiecki dodał, że ta Parada odbywa się pod hasłem euro, ale nie chodzi tylko o wspólną walutę - dedykowana jest
przede wszystkim Europie, aby się dalej jednoczyła i żeby przetrwała kryzys.
Dzień francuski w Przysusze
Uczestnicy dnia francuskiego w ZS 1 w Przysusze
6
24 maja 2013r. w Zespole Szkół nr 1 im. Jana
Pawła II w Przysusze odbył się Dzień Frankofonii. Celem uroczystości było przybliżenie kultury francuskojęzycznej.
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego przygotowali prezentację dotyczącą krajów francuskojęzycznych, krótkie przedstawienie w języku francuskim oraz recital piosenki francuskiej. Mogliśmy wysłuchać piosenek znanych
francuskich i kanadyjskich piosenkarzy: Garou, Zaz, Célin Dion w wykonaniu: Pauliny
Plaskoty uczennicy klasy IIg, Katarzyny Re-
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
telewskiej z klasy II g oraz Patryka Wójcika
ucznia klasy If.
W trakcie obchodów Dnia Frankofonii nauczyciele języka francuskiego: pani Magdalena
Chmielewska oraz pan Hacene Kebbas zaplanowali konkurs wiedzy o Francji z nagrodami dla młodzieży.
Jedną z atrakcji była degustacja potraw francuskich, którą zawdzięczamy sponsorowi imprezy-sieci handlowej E.Leclerc.
Hacene Kebbas
przySUCHA
Matury 2013
W ZS 1 im. Jana Pawła II w Przysusze, szkołę ukończyło 195
absolwentów.
Do matury przystąpiło 194 abiturientów. Tylko 1 absolwent nie przystąpił do egzaminu dojrzałości. Język polski i matematykę zdawało
194 maturzystów, język angielski 193, a język niemiecki 1. W ZS 2
im. Ludwika Skowyry w Przysusze, 88 absolwentów zadeklarowało
przystąpienie do matury. Ostatecznie na egzaminy zgłosiło się 81
absolwentów szkoły, którzy zdawali język polski i matematykę. 77
abiturientów zdawało język angielski, a 4 język rosyjski. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach w roku szkolnym 2012/2013 w sesji letniej do egzaminu maturalnego zgłoszono 55 absolwentów. Do egzaminów przystąpiło 46 abiturientów. Do egzaminu z języka polskiego oraz matematyki przystąpiło 46 abiturientów. Egzamin z języka
angielskiego zdawało 26 absolwentów natomiast z języka niemieckiego 20 abiturientów. W ZSR im. Stanisława Staszica do egzaminu dojrzałości miało przystąpić 13 absolwentów. Jednak na egzamin ostatecznie zgłosiło się 11. W szkołach ponadgimnazjalnych
powiatu przysuskiego, najczęściej wybieranymi przedmiotami dodatkowymi na poziomie zarówno podstawowym jak i rozszerzonym
były: matematyka, język polski, język niemiecki, język rosyjski, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia matematyka oraz
fizyka i astronomia.
Dane ze szkół zebrał Jarosław Bednarski
Na chwilę przed maturą w ZS 1 im. Jana Pawła II w Przysusze
Przyjacielskie spotkanie po latach
Starosta Marian Niemirski w odpowiedzi na zaproszenie
Prezydenta RP i jego Małżonki gościł 15 maja 2013 r. w Warszawie
na gali podsumowującej Konkurs „Dobry Klimat dla Rodziny”
promujący najlepsze praktyki wspierające rodziny, aby mogły
stać się wzorcem i inspiracją dla innych samorządów.
W czasie gali Bronisław Komorowski gratulował wszystkim, którzy
zrobili dużo, aby klimat był coraz lepszy, zarówno tym, którzy zostali
zgłoszeni, jak i szczególnie nominowanym i laureatom. – Dziękuję
za wszystkie działania, które się kryją za tymi wyróżnieniami –
podkreślił. Okazało się, że ta wizyta oprócz wymiaru oficjalnego miała
również swój znacznie mniej nacechowany oficjalnym protokołem
wymiar. Jak się okazuje obydwaj Panowie są od wielu lat bardzo
dobrymi znajomymi, którzy nawet mają w swojej wspólnej historii
epizod wspólnej pracy. Mimo, że drogi zawodowe się rozeszły – to
jednak wzajemna sympatia i szacunek pozostały. Spotkanie, które
odbyło się 15 maja w Pałacu Prezydenckim było znakomitą okazją
do wspólnych wspomnień i wzmocnienia więzi trwającej już od
ponad 20 lat. Na zdjęciu Starosta Marian Niemirski i Prezydent RP
Bronisław Komorowski podczas prywatnej rozmowy.
Jarosław Bednarski
Ćwiczenia w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo Warzywnego „HORTEX” w Skrzyńsku
W dniu 22.04.2013 r. o godz. 10.30 w ZPOW
„Hortex” w Skrzyńsku, podczas wykonywania prac konserwacyjnych w pomieszczeniu sprężarkowni przez pracowników
technicznych pracujących w aparatach
powietrznych (czyszczenie filtra pompy
NH3 – otwarcie pokrywy nieodpowietrzonej pompy na skutek wadliwego działania
ręcznego zaworu odcinającego), dochodzi
do emisji amoniaku.
Podczas w/w zdarzenia dekiel nie odpowietrzonej pompy uderza pracownika, który traci przytomność. Drugi pracownik odciąga poszkodowanego od miejsca emisji i próbuje
ewakuować go na zewnątrz budynku. O zdarzeniu poinformowano dyrekcję i pracowników
okolicznych zakładów oraz straż pożarną. Na
miejsce zdarzenia zostaje wysłane 3 samochody gaśnicze z Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej w Przysusze oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze, Skrzyńsku,
Smogorzowie. Zadaniem przybyłych na miejsce zdarzenia strażaków jest ewakuacja ludzi
bezpośrednio zagrożonych działaniem ulatniającego się amoniaku oraz zakręcenie zawo-
ru na uszkodzonej linii z amoniakiem razem
z Zakładową Służbą Ratowniczą. Po dokonaniu naprawy uszkodzonego elementu instalacji
amoniakalnej i przewietrzeniu pomieszczenia
sprężarkowi działania zakończono. Wszystko brzmi bardzo groźnie ale na szczęście to
tylko ćwiczenia a nie prawdziwe zdarzenie.
Celem tych ćwiczeń było praktyczne przećwiczenie współdziałania z Zakładową Służbą Ratowniczą, Policją, Pogotowiem Ratunkowym oraz jednostkami Ochotniczej Straży
Pożarnej. Na zakończenie dowodzący akcją
st.kpt. Roman Świercz- Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Przysusze
omówił przebieg ćwiczeń ze wskazaniem sytuacji które należy poprawić.
Opracował: Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Przysusze mł.bryg. Artur Kucharski
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
7
BorKowICE
Najlepszy
w biegach!
W dniu 11 maja 2013r. odbył się XXXIII
Bieg „Szlakiem Walk Hubalczyków”.
Naszą Szkołę reprezentowali uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza
Łąckiego oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1
w Borkowicach - łącznie 33 uczniów. W biegu
na dystansie 1500 metrów wziął udział Sebastian Sikora, który jak się okazało zajął I miejsce w klasyfikacji chłopców rocznik 1999-1998.
Należy też dodać, że Sebastian nie tak dawno brał udział w finałach Międzypowiatowych
w Piastowie, gdzie zajął III miejsce, a kilka dni
później uczestniczył w Finałach XV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Sochaczewie, plasując się na 32 pozycji. Sukces który odniósł Sebastian zawdzięcza swojemu treningowi oraz pomocy nauczyciela Pana Pawła Majewskiego. Sebastianowi życzymy wytrwałości w treningach i dalszych sukcesów.
Zwycięzca: Sebastian Sikora
Dzień Strażaka
Dnia 19.05.2013 r. w Rzucowie odbyły się
obchody Gminnego Dnia Strażaka.
W uroczystości brały udział ochotnicze jednostki z Gminy Borkowice: Wola Kuraszowa,
Rzuców, Ninków i Borkowice, oraz przedstawiciele Gminy: kierownik zamówień publicznych Zdzisław Świerczyński oraz przewodniczący Rady Gminy Tomasz Zdral.
Po uroczystej mszy świętej w Rzucowie
w kościele pod Wezwaniem Najświętrzej Maryi Panny pododdziały oraz zaproszeni goście
przemaszerowali na wspólne ognisko.
Ochotnicza Straż Pożarna w Rzucowie działa od 1926 r. Obecnie liczy 22 ochotników.
Strażacy przed strażnicą OSP w Rzucowie
8
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
BorKowICE
ORLIK w Ninkowie otwarty!
18 maja 2013 roku w Ninkowie odbyło się
uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych - Orlik 2012.
To ważne dla Gminy Borkowice wydarzenie
uświetnili swoją obecnością goście: Stanisław
Karczewski – wicemarszałek Senatu RP, Dariusz Piątek – wicewojewoda mazowiecki, Leszek Ruszczyk - wicemarszałek Województwa
Mazowieckiego, Zbigniew Gołąbek, Leszek
Przybytniak, Andrzej Łuczycki – radni sejmiku Województwa Mazowieckiego, Jarosław
Bednarski- przedst. Starostwa Powiatowego
w Przysusze, Marek Klimek – wójt Potworowa, Witold Studziński – wójt Wieniawy, Marek
Modrzecki – wójt Rusinowa, Władysław Czarnecki – wójt Gielniowa, Marian Kmieciak – wójt
Odrzywołu, Bogumił Ferensztajn, radni Rady
Gminy w Borkowicach z przewodniczącym Tomaszem Zdralem, Krzysztof Adamczyk – wójt
gminy Chlewiska , ks. Marek Lużyński – proboszcz parafii w Borkowicach. W uroczystości
uczestniczyli mieszkańcy Ninkowa oraz młodzież z terenu gminy Borkowice. Wójt gminy
Borkowice odczytał listy gratulacyjne od Ministra Sportu i Turystyki Joanny Muchy oraz mar-
podziękowania skierował do radnych Rady
Gminy, którzy popierali jego inicjatywę budowy ORLIKA w Ninkowie. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach gratulowali
władzom gminy oraz
mieszkańcom Ninkowa tak udanej i potrzebnej inwestycji.
Przekazali dla dzieci
i młodzieży upominki
w formie sprzętu sportowego. W imieniu
mieszkańców Ninkowa radna Elżbieta
Fronczak podziękowała Wójtowi, Radzie
Gminy, pracownikom
Urzędu Gminy za sfinalizowanie budowy ORLIKA. Po przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektów sportowych zebrani obejrzeli i wysłuchali programu artystycznego w wydaniu dzieci
szałka Województwa Mazowieckiego Adama
Struzika. Podziękował przedstawicielom Rządu oraz sejmiku za wspólną inwestycję. Słowa
z Przedszkola Samorządowego w Ninkowie,
formacji tanecznej Flesz z GOK-u oraz koncertu Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej pod kierunkiem Waldemara Cichawy. Po
zakończeniu części oficjalnej odbył się turniej piłki nożnej, w którym drużyna z Ninkowa w finale pokonała Borkowice 4:3. Mieszkańcy Ninkowa przygotowali dla wszystkich
uczestników imprezy smaczny poczęstunek.
Oddany do użytku kompleks boisk został
sfinansowany przez Ministerstwo Sportu –
669 tys. zł, Urząd Marszałkowski – 164 tys.
zł i Gminy Borkowice – 367 tyś. zł. Kompleks
składa się z boiska do piłki nożnej, boiska do
piłki koszykowej i siatkówki oraz zaplecza sanitarno – administracyjnego. Obiekt jest monitorowany i posiada oświetlenie nocne. Oddane do użytku boiska będą służyć mieszkańcom gminy jako miejsce sportowej rywalizacji oraz jako miejsce zacieśniania lokalnych
więzów. ORLIK- 2012 w Ninkowie spełniający wysokie standardy europejskie, to efekt
skutecznych działań samorządu gminy Borkowice i jego owocnej współpracy z Rządem
i Samorządem Województwa Mazowieckiego.
Wystawa Janusza Dziurawca
W niedzielę 12 maja o godzinie 17.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Borkowicach, Janusz Dziurawiec otworzył wystawę obrazów pt. „Warszawa w obrazach Janusza Dziurawca”.
Janusz Dziurawiec, urodzony w Warszawie w 1950 roku. Jest absolwentem Wydziału
Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Dyplom w pracowni prof. Jana
Tarasina uzyskał w 1980 r. Tematem szczególnie zajmującym artystę jest przyroda-góry,
lasy, polne rozłogi oraz krajobraz miejski-pejzaże Warszawy, Paryża także stara architektura małych miasteczek na Mazowszu: Przysuchy, Mogielnicy, Odrzywołu. Cechą jego twórczości jest wykorzystanie fotografii jako zapisu realnego obrazu, który przedstawiony na
płótnie, kartonie lub papierze staje się nierzeczywisty-poprzez refleksy światła, wyostrzenie
lub mglistość wyodrębnionych planów, paletę złamanych barw. Od wielu lat wieś Bolęcin
koło Przysuchy jest dla artysty miejscem spokojnego przebywania i artystycznej inspiracji.
Uczestnicy wernisażu
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
9
GIElNIów
Sprawdzian trzecioklasisty
Dnia 21.05.2013 r w Publicznej Szkole Podstawowej w Gielniowie uczniowie
z III klasy przystąpili do Ogólnopolskiego
Badania Umiejętności Trzecioklasistów
OBUT 2013. Pan dyrektor Bartłomiej Sionek wszystkim trzecioklasistom życzył powodzenia na ich pierwszym, tak poważnym
sprawdzianie.
Projekt OBUT jest finansowany ze środków
UE. Sprawdza on umiejętności matematyczne
i językowe uczniów kończących pierwszy etap
nauki szkolnej. Uczniowie rozwiązywali zadania badające wiedzę wynikającą z podstawy
programowej kształcenia ogólnego. Mieli też
możliwość wykazania się dodatkowymi wiadomościami zdobytymi poza lekcjami szkolnymi. Dzieci miały do rozwiązania dwa testy.
Pierwszy sprawdzał ich umiejętności w zakresie edukacji polonistycznej, drugi – edukacji matematycznej. Na napisanie każdego
z nich uczniowie mieli po 40 minut. Poszczególne części dzieliła 15-minutowa przerwa.
Dzieci do testu podeszły bez większego stresu. Za uczniów kciuki trzymali wszyscy nauczyciele wraz z rodzicami i wychowawczynią Anetą Raczyńską.
Na zdjęciu klasa III z PSP w Gielniowie, w składzie: Patryk Bomba, Anna Borowiecka, Alicja Czechowska, Zuzanna
Grudziecka, Katarzyna Jagucka, Wiktor Koperkiewicz, Mateusz Kowalski, Kinga Nowakowska, Oliwia Olesik, Jan
Sionek, Weronika Szczerkowska, Karolina Szczygieł i Anna Wiktorowicz
Egzamin gimnazjalny 2012/2013
Dzień Ziemi
W dniach 22-23 kwietnia w PSP w Rozwadach uczniowie wzieli udział w akcji ekologicznej „Listy dla Ziemi” przygotowanej
przez Fundację Ekologiczną „Arka”.
Głównym elementem akcji było napisanie
przez uczniów tematycznych listów, w szczególności dotyczących gospodarki odpadami
i recyklingu. Listy te w różnych formach skie-
rowane były do dorosłych, aby zachęcić i przekonać ich do proekologicznych zachowań. Akcja ta miała również wesprzeć gminę w obowiązku organizacji działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z tzw. „nową ustawą
śmieciową”. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wielu akcjach i formach dotyczących
ochrony środowiska zbierają min.: makulaturę
W bieżącym roku do Egzaminu Gimnazjalnego w Gimnazjum Publicznym w Gielniowie przystąpiło 60 uczniów.
Część humanistyczną i matematyczno – przyrodniczą uczniowie pisali na hali sportowej. Egzamin z języków obcych odbył się w klasach
lekcyjnych. Do egzaminu z języka angielskiego przystąpiło 45 osób. Musieli oni zmierzyć
się z poziomem podstawowym i rozszerzonym. Natomiast egzamin z języka niemieckiego pisało 15 uczniów. Rozwiązywali oni test tylko na poziomie podstawom. Uczniowie w różny sposób wypowiadali się na temat trudność
poszczególnych zadań, a na rzeczywiste wyniki musimy poczekać.
Należy nadmienić, że jedna z uczennic Kinga Bykowska była zwolniona z części matematyczno – przyrodniczej, gdyż została laureatką konkursu biologicznego województwa mazowieckiego.
Nasze gratulacje!
oraz aluminiowe puszki, biorą udział w „Wielkiej
zbiórce płyt CD i DVD” organizowanej przez
Klub obrońców planety, zbierają zużyte baterie, które odbiera organizacja odzysku Reba;
od kilu lat prowadzona jest zbiórka plastikowych nakrętek, które przekazywane są dla
niepełnosprawnego chłopca.
Obchody Konstytucji 3 Maja w ZSO w Gielniowie
Dnia 30 kwietnia 2013 roku odbyła się
w ZSO w Gielniowie uroczysta akademia
z okazji święta 3 Maja. Przedstawienie
o uchwaleniu Konstytucji zostało przygotowane przez uczniów klas drugich pod kierunkiem pani Barbary Dąbrowskiej – Biało.
Uczniowie przybliżyli historię Polski – kraju,
który przeszedł długą drogę, zanim stał się nie-
podległym państwem. Dzięki postaciom, które symbolizowały zaborców, można było dowiedzieć się że mimo trudności, mimo 123 lat
niewoli, Polacy nie poddali się i walczyli, aby
stać się suwerennym narodem. Przedstawienie z okazji 3 Maja uświetnił występ chóru prowadzonego przez pana Zbigniewa Czerczaka. Patriotyczne piosenki przypomniały słucha-
10
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
czom jak radosne jest to święto. Przeniesienie się do czasów, kiedy ważyły się losy Polski, uświadomiło, że to nie granice państwa
są istotą kraju, a naród. Patriotyzm to między
innymi świętowanie ważnych wydarzeń związanych z historią państwa. Pamiętajmy o tym,
że patriotom trzeba być na co dzień a nie tylko od święta.
GIElNIów
Wydarzenia w Szkole Podstawowej w Bielinach
8 Kwietnia w Drzewicy odbył się X Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej,
w którym wzięły udział dwie uczennice naszej
szkoły. Anna Wierzbicka, uczennica klasy III
zaśpiewała „Hymn Polski Podziemnej”, natomiast Izabela Wiśniewska – uczennica tej samej klasy wyrecytowała wiersz „Najmłodszym
żołnierzom”. Obie dziewczynki zajęły I miejsce, otrzymały dyplomy i nagrody, natomiast
Ania została wytypowana na finał konkursu
do Radomia, gdzie otrzymała wyróżnienie.
Kochasz dzieci, nie pal śmieci!!!
PSP w Bielinach wzięła udział w akcji ekologicznej „ Listy dla Ziemi”, która została zorganizowana przez Fundację Ekologiczną ARKA.
Głównym elementem akcji były listy napisane
przez dzieci do rodziców. Tematyka listów dotyczyła gospodarki odpadowej recyklingu. Celem akcji było wsparcie naszej gminy w działaniach edukacyjnych, związanych z tzw. nową
ustawą śmieciową.
Najładniejszy list uczennicy Aleksandry Jędrzejczak weźmie udział w Ogólnopolskim
Konkursie „ List Roku”.
22 kwietnia szkoła zorganizowała happening ekologiczny, zachęcający mieszkańców
do selektywnej zbiórki odpadów. Najpierw pochód zmierzał w kierunku Gielniowa, następnie w stronę wsi Jastrząb, skandując hasła
ekologiczne. Uczestnicy pochodu mieli na sobie stroje wykonane z odpadów, co wywołało duże zainteresowania mieszkańców, którzy zaczęli wychodzić na ulicę. Przechodnie
zwracali również uwagę na zielone transparenty z hasłami nawołującymi do segregacji
odpadów. Po powrocie na teren szkoły wszyscy udali się na plac, na którym każda klasa
posadziła nowe drzewo.
4 kwietnia w naszej szkole odbyły się szkolne eliminacje do Konkursu o Bezpieczeństwie
Ruchu Drogowego. Zwycięzcy etapu szkolnego reprezentowali naszą placówkę w eliminacjach gminnych, które odbyły się 8 kwietnia
w Gielniowie. Nasi przedstawiciele: Wiktoria
Bąkiewicz, Piotr Galiński i Wiktor Grużewski
zajęli tam III miejsce.
W kwietniu w PSP w Bielinach odbyły się
dwa konkursy muzyczne.
Szkolny Konkurs Piosenki „Śpiewajmy razem” oraz Konkurs Piosenki Angielskiej „Sing
with me”, w którym mogli wziąć udział wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły.
Uczniowie przygotowywali się do konkursu
„Śpiewajmy razem” kilka tygodni, gdyż nagrodą dla zwycięzców był wyjazd na X Ogólnopolski Konkurs Piosenki Integracyjnej w Radomiu. Konkurs został przeprowadzony w trzech
kategoriach wiekowych: oddział przedszkolny,
klasy I-III, klasy IV-VI. Spośród wszystkich
uczestników zostało wybranych 7 osób, które będą reprezentowały nasza szkołę w Radomiu w dniach 14-16 maja 2013r.. Są to:
- oddział przedszkolny – Kacper Ciecierski
- klasy I-III – Zuzanna Socha ( klasa I), Diana
Krzak ( klasa III), Anna Wierzbicka ( klasa III)
- klasy IV-VI – Natalia Myślińska( klasa VI),
Katarzyna Jędrasik ( klasa VI), Cyprian Wiktorowski (klasa VI).
Uczestnicy Konkursu Piosenki Angielskiej
„Sing with me” śpiewali przygotowane przez
siebie piosenki w języku angielskim. Najlepsi
otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
30 kwietnia w PSP w Bielinach odbyła się
uroczysta akademia upamiętniająca kolejną
rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Poprzez recytowane wiersze i śpiewane piosenki, uczniowie przypomnieli wydarzenia związane z uchwaleniem Konstytucji.
10 maja uczniowie klasy II i III mogli zmierzyć się w Konkursie Ortograficznym. W klasie II najlepszymi okazało się dwóch uczniów:
Jakub Grygiel i Kacper Krzyżanowski, którzy
otrzymali taką samą liczbę punktów. W klasie III zwyciężyła Anna Wierzbicka. II miejsca
zajęli: Patrycja Bąkiewicz i Szymon Łukaszczyk. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.
Uczennica naszej szkoły Aleksandra Jędrzejczak zwyciężyła w Gminnym i Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej i reprezentowała nasz powiat w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Mińsku Mazowieckim w dniu 27 kwietnia 2013r
Uczniowie reprezentowali PSP w Bielinach
na X Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Integracyjnej w Radomiu. Przygotowaniem dzieci
do konkursu zajęła się Pani Marzena Kozłowska – Mastalerek. Jesteśmy dumni z sukcesów
osiągniętych w tym konkursie. Nasza szkołę
reprezentowało 6 uczniów: I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Integracyjnej zajęła uczennica klasy III Anna Wierzbicka, która
śpiewała piosenkę pt.:”Wisła”. II miejsce zajął
uczeń klasy VI Cyprian Wiktorowski z piosenką „ Barcelona”. Pozostali uczniowie: Kacper
Ciecierski, Zuzanna Socha, Katarzyna Jędrasik i Natalia Myślińska otrzymali wyróżnienia.
11
Klwów
ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
dował się przywrócić jako święto państwowe
dzień 3 - go Maja.
Konstytucja 3 - go Maja to ważny moment
w historii Polski. Warto uświadamiać młodemu pokoleniu rangę tego Święta, tak aby nie
kojarzyło się ono tylko z dniem wolnym od zajęć lub z długim weekendem.
W dniu 30 kwietnia w Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie odbyła się uroczysta akademia z okazji 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Program artystyczny pod kierunkiem pani
Bożeny Koryckiej i Marii Rucińskiej przygotowała klasa VI. Uczniowie przypomnieli sobie
okoliczności uchwalenia Konstytucji i znaczenia tego dokumentu w życiu Polaków. Dumę,
z tego, że są Polakami podkreślały galowe
stroje i biało-czerwone kotyliony.
Rocznice uchwalenia Konstytucji 3- go Maja
uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym
była rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
w okresie międzywojennym.
Po 2 wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990
roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecy-
DOŚWIADCZANIE
ŚWIATA W PRZEDSZKOLU
W przedszkolu w Klwowie w ramach realizowanego projektu „Przedszkole-Lepszy Start” została stworzona Sala Doświadczania Świata.
Jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów dziecka. W tym celu zostały zakupione następujące elementy: kolumna wodna z panelem sterującym, kula lustrzana, zestaw do
aromaterapii, projektor przestrzenny Mathmos, zestaw światłowodów, lampa ultrafioletowa, wąż wibrujący, magiczna kula, kolumna dźwiękowa. Sala ta służy do
prowadzenia zajęć polisensorycznych, których głównym celem jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, słuchu, dotyku i węchu poprzez bodźce dźwiękowe,
świetlne, zapachowe i mechaniczne. Pomaga w tym odpowiednio dobrana muzyka i gra świateł. Zajęcia w Sali Doświadczania Świata prowadzone poprzez zabawę łagodzą stres, rozwijają kreatywność i spostrzegawczość. Całość sprawia wrażenie innego, fascynującego i zaskakującego świata, gdzie dzieci mogą miło spędzać czas w atmosferze pełnego relaksu, odprężenia i wyciszenia.
ŚWIĘTO NIEZAPOMINAJKI
Maj to najpiękniejszy miesiąc w roku. Wiosna budzi się na dobre i mieni w pięknych kolorach. Właśnie w maju w szkołach uczniowie śpiewają piosenki i obchodzą Święto Polskiej Niezapominajki.
15 maja 2013r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kłudnie zorganizowano Obchody Święta Polskiej Niezapominajki. Uczniowie ze
Szkolnego Koła Ligii Ochrony Przyrody i Samorządu Uczniowskiego przygotowali program informacyjny pt.„Jak to było z niezapominajką…?”. Obecni
z zaciekawieniem wysłuchali wiadomości, a przedszkolaki wykonały piosenkę „Kocham Świat”. Po apelu starsze dzieci zebrały się przed klombami i zasadziły przyniesione przez siebie kwiaty. Klasy młodsze zaś uporządkowały teren wokół szkoły. Na zajęciach plastycznych malowały niezapominajki.
Dzień Polskiej Niezapominajki to święto przyrody obchodzone corocznie
15 maja, mające na celu promowanie walorów przyrody, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski.
Święto ma również na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji.
12
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
Klwów
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY KLWÓW 2013
W dniu 21 kwietnia 2013 roku na
hali sportowej w Klwowie odbyły się
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Klwów.
W turnieju wzięło udział 6 drużyn tj.:
Wolanów, Iskra Gózd, Tygryski Huberta,
Tompex Przystałowice, Fire Squal i Osiedle Team. Po bardzo ciekawych i zaciętych pojedynkach zwycięstwo w turnieju
wywalczyła ekipa z Wolanowa. II miejsce przypadło w udziale drużynie Tompex Przystałowice a najniższe miejsce
na podium zajęli siatkarze Osiedle Team.
6
MIĘDZYNARODOWY
WYŚCIG KOLARSKI
Dookoła Mazowsza Juniorów Młodszych
PROGRAM
23 MAJA
24 MAJA
2
4 MAJA
24
25 MA
AJA
MAJA
I ETAP
II ETAP
III ETAP
IIVV EETAP
TAP
CHRZANÓW MAŁY
Ó
ODRZYWÓŁ-LIPINY
KLWÓW (JAZDA IND. NA CZAS)
SZYDŁOWIEC
12:00
10:00
17:00
10:30
I miejsce grupa z Wolanowa
II miejsce grupa Tompex Przystałowice
organizator
www.mazovia-team.pl
POWIAT
GRODZISKI
GRODZISK
MAZ.
GMINA
ODRZYWÓŁ
POWIAT
PRZYSUCHA
SZYDŁOWIEC
GMINA
KLWÓW
Imprezę dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
III miejsce grupa Osiedle Team
13
odrzywół
Gmina Odrzywół kupiła działkę pod zabytkową kaplicę
w Królówce – Stanisławowie
Wójt Gminy Marian Kmieciak działając
na podstawie zgody Rady Gminy kupił na
rzecz gminy Odrzywół 215 m kw (m2) działki w lesie, w miejscowości Stanisławów na
górze zwanej Królówką, na której znajduje się zabytkowa z 1827 roku kaplica rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Marii
Magdaleny.
Jest to szczególne miejsce dla historii ziemi
odrzywolskiej. Pierwotnie stał tam w średniowieczu zamek myśliwski ( stąd nazwa „Królówka”) przejęty przez opatów sulejowskich.
Podupadły zamek została zasiedlony przez
pustelników, którzy przebywali tam przez wie-
le lat. Góra miała opinię świętej. Pielgrzymowali tam mieszkańcy okolic modląc się do
św. Marii Magdaleny o pomyślność rodziny,
a szczególnie małżeństwa. Majątek Stanisławów – Królówka należał do 1862 roku do zacnego rodu Brykczyńskich – właścicieli dóbr
m.in. Ossa i Łęgonice Małe. Za ich władania
została pobudowana kaplica. Wdowa po Stanisławie Brykczyńskim, Wanda Zamojska sprzedała majątek w 1862
roku Kalikstowi Andrzejowi Jagminowi. W 1863 roku pod góra zostali pochowani powstańcy styczniowi zmarli z ran po bitwie pod Ossą.
W pobliskim dworku, należącym do
majątku, zostali ukryci po bitwie.
U podnóża góry została też pochowana pątniczka z Warszawy zmarła przed II wojną światową podczas
pielgrzymki do Częstochowy. Także u podnóża góry zostali pochowani żołnierze niemieccy zastrzeleni przez Rosjan w styczniu 1945
roku. (miejsce bliżej nieznane). Na tej górze
kończyły się wybudowane w 1915 roku w czasie I wojny światowej austriackie umocnienia
polowe, zbudowane między innymi ze skonfiskowanych i rozebranych zabudowań w Stanisławowie. Umocnienia zostały wybudowa-
UROCZYSTY ODPUST W ODRZYWOLE
8 maja jest w tradycji parafii w Odrzywole dniem odpustu św. Stanisława, biskupa
i męczennika. W tym roku uroczystej sumie przewodniczył ks. biskup Adam Odzimek w asyście proboszczów ks. Stanisława Piękosia z Łęgonic i ks. Edwarda Swata z parafii w Domasznie.
Po słowie przywitania zebranych, którego
dokonał proboszcz i dziekan dekanatu drzewickiego ks. kan. Adam Łukiewicz uroczysta
msza święta w odrzywolskim kościele była
okazją do podziękowań za 28 lat biskupiego
posługiwania księdza biskupa oraz 25 lat kapłaństwa proboszcza z Domaszna. Licznie
zgromadzeni wierni wraz z kapłanami wyśpie-
wało Te Deum Bogu nie zapominając, że każda Eucharystia jest dziękczynieniem. Dostoj-
Unijne środki dla oświaty
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zatwierdziła do realizacji kolejny projekt gminy Odrzywół „Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich
w gminie Odrzywół”.
Środki w kwocie ponad 70 tyś. złotych będą
pochodzić z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” i przeznaczone będą na dodatkowe zajęcia i doposażenie szkół podstawowych w Odrzywole i Myślakowicach. Projekt
ne na paśmie wzgórz ciągnących się w stronę
Opoczna. Z górą wiąże się tradycja pielgrzymki
warszawskiej zdążającej w sierpniu na Jasna
Górę. Od niepamiętnych czasów pielgrzymka zatrzymywała się pod górą na postój i na
mszę świętą. Początkujący pielgrzymi wchodzili do kaplicy na kolanach. W ostatnich kilkunastu latach na skutek sporu z poprzednimi
właścicielami działek, pielgrzymka zatrzymuje się w tym miejscu na krótki postój, a przewodnicy grupy zakazali wchodzenia pod górę
na kolanach. Uregulowanie własności umożliwi remont i zabezpieczenie kaplicy, odnowę
grobów powstańczych i przywróci godne miejsce tej historycznej górze w historii i dniu dzisiejszym gminy Odrzywół.
Marian Kmieciak
ności uroczystościom dodał parafialny chór oraz niezwykła asysta licznej
Służby liturgicznej parafii, która w okolicy jest swoistym przykładem niesłabnącej siły ministranckich powołań. Kościół żyje dzięki Eucharystii pisał Jana
Paweł II, a żywość wiary i tradycji buduje wspólnotę i ją rozwija. Z pewnością wiary nie brakuje jeszcze w naszych lokalnych wspólnotach, zwłaszcza w Odrzywole, gdzie nie zapomina
się o kapłanach i sprawowanej Eucharystii, a św. Stanisław jest przewodnikiem w drodze wiary i pięknym przykładzie patriotyzmu.
przygotowała Wicedyrektor PSP w Odrzywole mgr Jolanta Chochół przy pomocy pracowników Urzędu Gminy w Odrzywole.
GMINA ODRZYWÓŁ PRZYGOTUJE PROGRAM USUWANIA AZBESTU
Gmina Odrzywół pozyskała z Ministerstwa Gospodarki dotację w wysokości 14
tyś. z przeznaczeniem na inwentaryzację
obiektów zawierających wyroby azbestowe
i opracowanie programu usunięcia i utylizacji zebranego materiału zawierającego
azbest (eternit).
Opracowanie programu jest niezbędne, aby
gmina ubiegała się o środki z Funduszy Środowiska na pokrycie kosztów utylizacji zaso-
bów azbestu w gminie Odrzywół. Inwentaryzacja obiektów z azbestem i przygotowanie
programu będzie wykonane do końca 2013
roku. Ewentualne działania związane z pozyskania wyrobów azbestowych i ich utylizację nastąpi w 2014 roku po pozyskaniu dalszych środków finansowych na koszty realizacji programu.
Marian Kmieciak
Wójt Gminy Odrzywół
14
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
odrzywół
Środki z Ministerstw Sportu na budowę boiska
wielofunkcyjnego w Odrzywole
Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz
Komisja Kultury Fizycznej Sejmiku pozytywnie rozpatrzyli wniosek gminy Odrzywół
o wpisanie inwestycji „Budowa wielofunkcyjnego boiska 40x20 wraz z zapleczem i infrastrukturą w miejscowości Odrzywół”, do
Programu Rozwoju Bazy Sportowej Woje-
wództwa Mazowieckiego z jednoczesną akceptacją kwoty dotacji dla Gminy w wysokości 400 tyś. złotych w okresie 2013/2014r.
Jest to maksymalna kwota dotacji (75% kosztów kwalifikowanych). Środki będą pochodzić
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będącego w gestii Ministerstwa Sportu. Koszt inwe-
Otwarcie Centrum Wiejskiego w Wysokinie
W Sobotę 4 maja b. r. w Wysokinie w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców
Wysokina, Cetnia i gości miała miejsce uroczystość oddania do użytku nowo wybudowanego Centrum Wiejskiego w Wysokinie.
Nowoczesny i dobrze ocieplony budynek ma
259 m2 powierzchni użytkowej, z czego 120 m2
to duża świetlica, 26m2 mała świetlica oraz pomieszczenia socjalne, kuchnię i 2 garaże OSP.
Inwestycja obejmowała także ogrodzenie oraz
odwodnienie i utwardzenie placu. Koszt inwestycji wyniósł 715 tyś złotych (brutto) , w tym prawie 150 tys. zł. to podatek VAT. Na realizację
inwestycji gmina uzyskała dotacje ze środków
unijnych w wysokości 315 tyś. zł ( 75% kosztów
kwalifikowanych – program unijny nie wspiera finansowo części budynku przeznaczonego na cele przeciwpożarowe). W przetargu na
budowę Centrum uczestniczyło 19 firm. Została wybrana najtańsza oferta firmy „ KASMAR”
z Radomia. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście w osobach między innymi: Wicemarszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego,
Wiceprzewodniczącej Sejmiku Mazowieckiego Bożenny Pacholczak, Starosty przysuskiego Mariana Niemirskiego, Wójtów Gmin Rusinów, Klwów, Gielniów i Borkowice. Wójt Gminy
Marian Kmieciak otworzył uroczystość i powitał
zaproszonych gości. Przypomniał, że Centrum
pomieści świetlicę dla dzieci i młodzieży i świe-
tlicę dla Stowarzyszenia Wiejskiego Wysokina
i Cetnia. Służyć będzie także OSP i innym stowarzyszeniom a przede wszystkim mieszkańcom Wysokina i Cetnia. W budynku znajdzie
siedzibę zespół ludowy Stowarzyszenia Wiej-
stycji ustalony na podstawie przetargu wynosi
590 tyś. złotych.
Boisko powstanie na placu szkolnym pomiędzy Halą, Szkołą i Urzędem Gminy. Budowa rozpocznie się w okresie wakacyjnym.
skiego. Poświęcenia obiektu dokonał ks. Dziekan Adam Łukiewicz – Proboszcz odrzywolski.
W wystąpieniach okolicznościowych Pan Wicemarszałek Senatu, Pani Wiceprzewodnicząca Sejmiku i Pan Starosta podkreślili znaczenie Centrum jako miejsca kultywowania tradycji i kultury ludowej, spotkań dzieci, młodzieży
i mieszkańców. Działający od kilku miesięcy zespół ludowy Stowarzyszenia Wiejskiego Wysokina i Cetnia przygotował na tę okazję inscenizację ludowych obrzędów weselnych związanych z weselami na ziemi opoczyńskiej. Zespół zaprezentował obrzędy: pożegnanie panny
młodej przed ślubem, powitanie młodej pary po
ślubie, zbierania na kucharkę, oczepiny i wizyty na weselu „ dziadów”. Zebrani wielkimi oklaskami nagrodzili wiernie przygotowana inscenizację weselną. Z okazji uroczystości list do organizatorów przekazał Wicepremier Rządu RP
Janusz Piechociński i Marszałek Województwa
Adam Struzik. Uroczystość zakończyła zabawa ludowa, do której przygrywał zespół „ Dobrodziejki” z Odrzywołu.
Promocja kolejnej książki Andrzeja Roli – Stężyckiego
W Piątek 26 kwietnia b.r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się promocja książki mieszkańca gminy Odrzywół Andrzeja Roli - Stężyckiego „RÓŻANNA WIEŚ
W GMINIE ODRZYWÓŁ”. To już druga książka Pana Andrzeja o naszym regionie.
Pierwszą książką była praca o kościołach
i kaplicach dekanatu drzewickiego. Autor książki jest od niedawna mieszkańcem Różanny, ale
nie zapomniał też o swojej ziemi grójeckiej, gdzie
poprzednio mieszkał. Pan Andrzej jest z zamiłowania i z zawodu genealogiem, historykiem
i dziennikarzem. Wzorem swoich przodków został także mistrzem kowalstwa artystycznego.
Wydał wiele prac poświęconych rodom historycznym, dworom szlacheckim i zabytkom sakralnym. Jest autorem wielu artykułów prasowych. Prowadzi Instytut Genealogii. Książka
o Różannie ze względu na niski nakład i duże
koszty nie stanowiła przedsięwzięcia dochodowego, ale była ukłonem autora dla ziemi odrzy-
wolskiej i mieszkańców Różanny. W książce
o Różannie zawarł historię i dzień powszedni
tej wsi. Uwiecznił elementy charakterystyczne
dla tej już rekreacyjnej miejscowości. W kartach
książki a zwłaszcza w fotografiach widać świat
wiejski, tradycyjny uwidoczniony w zachowanej jeszcze architekturze drewnianej, strojach
i obyczajach mieszkańców. Są urzekające zdję-
cia pięknej przyrody i krajobrazu tak charakterystycznego dla doliny Pilicy i Kiełecznica. Urzekające są zdjęcia majówek przed figurką Matki Boskiej – zwyczaj kiedyś powszedni na ziemi opoczyńskiej, a obecnie niestety już zanikający. Na promocji książki obecni byli mieszkańcy Różanny i gminy Odrzywół
oraz mieszkańcy ziemi grójeckiej. Jak zwykle
promocję uświetniły występy artystów. Piękne
i nostalgiczne pieśni ormiańskie i polskie zaprezentowała piosenkarka i poetka z Armenii Amalyi Sarakhian. Dzieci ze szkoły podstawowej
w Myślakowicach zaprezentowały mało znane pieśni i hymny patriotyczne. Ich koncert poświęcony był 72 – rocznicy zbrodni katyńskiej
i 3 rocznicy tragedii w Smoleńsku. Nie brakło
elementów miejscowego folkloru w wykonaniu
Czesława Szczepańskiego z Myślakowic i Andrzeja Kani z Kolonii Ossy. Autor książki na zakończenie spotkania autorskiego zapowiedział
dalsze wydawnictwa regionalne.
Sukces Kasi Bors z PSP z Myślakowic
Dnia 26 kwietnia 2013 roku w Seminarium Duchownym w Radomiu odbył się X
Diecezjalny Jubileuszowy Konkurs Pieśni
i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę”. Przedszkole reprezentowała Katarzyna Bors – solistka.
Kasia wykonała piosenkę „Nasze polskie
ABC” przy akompaniamencie flażoletowym
Natalii Sadowskiej, Aleksandry Wasiak, Marii i Anny Tomczyk i zajęła II miejsce. Dyplom
i nagrodę odebrała z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Henryka Tomasika. Po zakończeniu konkursu dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej z Myślakowic zwiedziły Seminarium
Duchowne. Przewodnikiem był Ksiądz Stanisław Piękoś Proboszcz Parafii Łęgonice Małe.
Sukces naszej młodej artystki ilustrują dołączone fotografie.
Przygotowała: Bożena Wielgus
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
15
poTworów
Uroczystość wręczenia legitymacji członkowskich
Szkolnego Koła Caritas
W niedzielę, 21 kwietnia 2013 r.
w kościele po wezwaniem św. Doroty,
trzydziestu młodych harcerzy z Drużyny Harcerskiej z Potworowa zostało oficjalnie włączonych w poczet wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas.
Punktem przewodnim niedzielnej uroczystości była msza święta, którą celebrował Zastępca Dyrektora radomskiej
Caritas ks. Robert Kowalski.
W wygłoszonej homilii ks. Robert przypomniał o inspirowanej miłością bliźniego posłudze wolontariackiej oraz o roli
Szkolnych Kół Caritas w kształtowaniu świadomej posługi na rzecz społeczeństwa.
Kulminacyjnym momentem liturgii
mszy świętej było ślubowanie młodych
harcerzy-wolontariuszy.
Na zakończenie, w asyście Proboszcza parafii pw. Św. Doroty ks. Jana
Gruszki, ks. Grzegorza Opieli oraz opiekuna Szkolnego Koła Caritas Urszuli
Ślusarczyk, ks. Robert Kowalski wraz
z Sekretarz radomskiej Caritas Anną Lis,
włączył nowych członków w działalność
charytatywną. wręczając im legitymacje
wolontariusza Caritas.
Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowej
Zgodnie z wieloletnią tradycją, w dniu
patrona strażaków Św. Floriana, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Potworów spotkali się na uroczystym apelu w Grabowej, gdzie miejscowa Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
obchodziła jubileusz 65-lecia działalności.
Niedzielne obchody rozpoczęła Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin, w trakcie
której Proboszcz parafii pw. Św. Doroty w Potworowie ksiądz Jan Gruszka dokonał poświęcenia sztandaru.
Po nabożeństwie poczty sztandarowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na
czele z Komendantem Gminnym Ochotniczej
Straży Pożarnej w Potworowie Mieczysławem
Kędzierskim wraz z przedstawicielami władz
gminnych, przemaszerowały na plac znajdujący się obok kompleksu boisk sportowych
w Grabowej, gdzie nastąpiła ceremonia nadania sztandaru połączona z symbolicznym wbiciem gwoździ w drzewiec chorągwi.
Ważnym wydarzeniem obchodów 65-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowej było
uhonorowanie przez Wójta Gminy Potworów
16
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
Marka Klimka i Starostę Powiatu Przysuskiego
Mariana Niemirskiego, wieloletniej pracy i zaangażowania osób, które przez lata współtworzyły historię miejscowej Jednostki.
Oficjalną część podwójnego święta strażaków w Grabowej zakończyło przemówienie
Wójta Gminy, w którym podkreślił znaczenie
działań strażaków ochotników na rzecz lokalnej społeczności, a także przedstawił zakres
zadań jakie władze Gminy Potworów czynić
będą, by wspomagać pracę Ochotniczej Straży Pożarnej.
poTworów
Młodzi piłkarze KS Potworów
w Finale XVIII Turnieju im. Marka Wielgusa!
Turniej im. Marka Wielgusa to jeden z największych dziecięcych turniejów piłkarskich rozgrywanych w Polsce. Rokrocznie
kilkanaście tysięcy dziewcząt i chłopców rywalizuje o miano najlepszej drużyny jedenastolatków w kraju.
W poniedziałek, 6 maja 2013 roku na obiektach Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej w Warszawie rozegrany został wojewódzki finał Turnieju im. Marka Wielgusa.
Na czterech płytach zespołu boisk piłkarskich przy ul. Obrońców Tobruku wystąpiło 8 drużyn dziewczęcych i 16 chłopięcych.
Po finałowych meczach najszczęśliwsi byli zdobywcy głównych pucharów – dziewczęta MUKS z warszawskiej Pragi i chłopcy z Unii Warszawa.
Rewelacyjnie w turniejowych rozgrywkach spisali się podopieczni
trenera Wojciecha Gędaja z KS Potworów, którzy jako jedyni z terenu Powiatu Przysuskiego zakwalifikowali się do warszawskiego finału.
Po nieznacznej przegranej w półfinale z rówieśnikami z SP10 Ostrołęka, młodzi adepci futbolu z Potworowa stoczyli niezwykle zacięty bój
w „finale pocieszenia”, przegrywając dopiero po rzutach karnych z piłkarzami z UKS Dąbrówka z Mińska Mazowieckiego.
Pełne zaangażowanie trenera Wojciecha Gędaja w codzienną działalność KS Potworów, a przede wszystkim wiedza dotyczącą nowoczesnego treningu funkcjonalnego, którą przekazuje swoim podopiecznym, po raz kolejny przyniosły wymierne efekty.
Harcerze z Potworowa uczcili pamięć Powstańców Styczniowych
Dla upamiętnienia walk powstańczych
druhowie z Drużyny Harcerskiej z Potworowa wzięli udział w uroczystych obchodach związanych ze 150-tą rocznicą Bitwy
Radzanowskiej oraz 80-tą rocznicą Katastrofy Lotniczej w Lesie Smardzewskim.
Uroczystość, nad którą Honorowy Patronat
objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik, odbyła się 10 maja 2013 r.
w Smardzewie na terenie gminy Radzanów.
Obchody rocznicowe rozpoczęło odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej poległym pilotom wojskowym - plutonowemu lotnictwa Wojska Polskiego i Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie Stanisławowi Malczykowi oraz szeregowemu Feliksowi Janowi Żbikowskiemu.
Następnie uformowany poczet sztandarowy,
z harcerzami na czele, przemaszerował pod
Mogiłę Powstańców Styczniowych, gdzie odprawiono Mszę Świętą w intencji bohaterów
największego wolnościowego zrywu w historii
walki o odzyskanie niepodległości - Powstania 1863 roku.
Po Mszy Drużyny Harcerskie wraz z opiekunami udały się na spotkanie, podczas którego dokonały przeglądu harcerskiego do-
robku oraz wymieniły się spostrzeżeniami na
temat głównych założeń i planów programowych drużyn na rok 2013.
Dla młodych harcerzy z Potworowa udział
w rocznicowej uroczystości patriotycznej sta-
nowił nie tylko okazję, by oddać hołd Powstańcom, ale także był lekcją wzmacniania świadomości historycznej oraz kształtowania szacunku dla dokonań minionych pokoleń Polaków.
Informator Samorządowy „Ziemia Przysuska” - miesięcznik
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Przysusze
Adres: 26-400 Przysucha, Al. Jana Pawła II 10
Redakcja: red. nacz. Jarosław Bednarski.
Zapraszamy chętnych do współpracy.
Skład i druk: Drukarnia Szmydt, 09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
17
RUSINÓW
Dzień dla Ziemi
Tak prezentowała się młodzież z PSP w Rusinowie
Mimo, że Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest od 1970 roku na świecie to w Polsce praktycznie od roku 1990.
Tegoroczny Finał przypada 28 kwietnia,
gdzie na Polach Mokotowskich w Warszawie odbędzie się Wielki Festyn. Ponieważ
jest to niedziela to nasze placówki oświatowe przygotowały z dziećmi kilka dni wcześniej program artystyczny, który zaprezentowały w uroczystych akademiach. Głównym
tematem była tym razem edukacja na temat
zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W Publicznej Szkole Podstawowej w Nieznamierowicach 22 kwietnia młodzież pod okiem nauczycielki przyrody – Bożeny Pańczak, zorganizowała uroczyste obchody tego tak ważnego dla wszystkich dnia.
Wspólna fotografia młodych artystów z Nieznamierowic z nauczycielką przyrody
Bożeną Pańczak
Na początku zaprezentowano montaż słowno – muzyczny o tematyce ekologicznej. Następnie zabrał głos – Jan Jedlińśki, zaproszony na tę uroczystość przedstawiciel Nadleśnictwa w Przysusze. Wygłosił prelekcję na temat
znaczenia lasów w naszym codziennym życiu oraz zagrożeń związanych z wiosennym
wypalaniem traw. Na zakończenie uczniowie
otrzymali materiały o zagrożeniach pożarowych na obszarach leśnych oraz ulotki informacyjne poszerzające wiedzę o ochronie środowiska. Po części oficjalnej dzieci pokazały, że liczy się nie tylko pamięć o naszej Ziemi ale ważne jest działanie zmierzające do jej
ochrony – uczniowie ruszyli w najbliższą okolicę aby posprzątać to, co odkrył ostatni śnieg.
W PSP w Rusinowie uroczystość składała się
z dwóch części. Najpierw uczniowie obejrzeli
przedstawienie teatralne pt. „ Na ratunek Ziemi” przygotowane przez uczniów klasy III b pod
kierunkiem Małgorzaty Kietli i Edyty Bykowskiej. W drugiej części dzieci stanęły w konkursowe szranki i walczyły o tytuł: „Młodego
Ekologa i Przyjaciela Ziemi”. Przedstawiciele
klas I- III odpowiadali na pytania związane z tematyką przedstawienia. Następnie ogłoszone
zostały wyniki konkursów przeprowadzonych
wcześniej wśród uczniów klas IV – VI. Dzieci starsze zmierzyły się w dwóch konkursach
międzyklasowych. Konkurs praktyczny polegał na prowadzeniu przez uczniów hodowli
roślinnej w pracowni przyrodniczej, zaś konkurs wiedzy pt. „Z ekologią na Ty” sprawdzał
wiedzę uczniów z zakresu ekologii.
Gimnazjaliści pisali testy
64 gimnazjalistów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie przystąpiło
do egzaminu końcowego.
Testy mają sprawdzić zdobyte umiejętności młodych ludzi i ewentualnie zadecydować
o ich dalszej edukacji w wymarzonych szkołach ponadgimnazjalnych. W ciągu trzech dni
trzeba było wykazać się wiedzą z zakresu języka polskiego, języka angielskiego, historii,
wiedzy o społeczeństwie, matematyki, chemii, geografii, biologii i fizyki. Już na ponad
godzinę przed startem można było spotkać
w szkole pierwszych niecierpliwych uczniów
ubranych w odświętne stroje. Jeśli chodzi
o stopień trudności pytań to zarówno wśród
uczniów jak i nauczycieli zdania są zróżnicowane. Gimnazjaliści teraz muszą poczekać na
wyniki ale ciszą się, że jest to już za nimi. Pozostało jeszcze skoncentrować się na końcówce ostatniego roku szkolnego w starej szkole
i postarać się o jak najlepsze wyniki na końcowym świadectwie. Życzymy im, aby mogli udać się na wakacje w fantastycznych nastrojach i godnie reprezentowali naszą Gminę w swoim dalszym życiu.
18
Gimnazjaliści przed testem matematyczno-przyrodniczym
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
RUSINÓW
Halówka na powietrzu
razem cały turniej udało się zorganizo- którzy wystartowali w tym turnieju po dłuższej
wać we Władysławowie. W przyjemnej przerwie. Widać w drużynie Krzesławic duże
scenerii budzącej się do życia przyrody możliwości ale brakuje ogrania turniejowego
w niedzielne przedpołudnie 5-go maja i zrozumienia na boisku. Gratulujemy wszystswoje siły sprawdziły drużyny ze szkół kim uczestnikom turnieju.
podstawowych oraz gimnazjaliści. Najmłodsi piłkarze rozpoczęli
już od godziny 11. Z podstawówki zgłoszone dwie drużyny rywalizowały dwukrotnie czyli mecz i rewanż. Dwa razy lepsi okazali się
zawodnicy Blasku Rusinów zwyciężając 3:1 oraz 2:0 inną drużynę
z Rusinowa. Natomiast cztery drużyny chłopców z gimnazjum zagraZwycięzcy turnieju z podstawówki - Blask Rusinów
ło „każdy z każdym”. Bezapelacyjnie najlepsza okazała się Borowina
Władysławów, która nie przegrała
Długo tej wiosny trzeba było czekać aby
wreszcie pozostawić hale sportowe i wyjść żadnego z trzech spotkań i zgromadziła
7 pkt. Drugie miejsce przypadło dla Gryna zieloną murawę.
Spragnieni słońca i świeżego powietrza pił- fa Grabowa, a brązowym medalem ciekarze spotkali się na dwóch dorocznych tur- szyli się zawodnicy Rusinowa. Czwarta
Najlepsza szóstka gimnazjalistów - Borowina Władysławów
niejach piłki nożnej sześcioosobowej. Tym lokatę zajęli piłkarze LZS Krzesławice,
Inwestycje ruszają pełną parą
Po ciężkiej i długiej zimie podczas, której
rozstrzygały się przetargi na nowe i oczekiwane inwestycje w naszej Gminie, przyszedł nareszcie czas na ich realizację.
Jak na razie pogoda nie krzyżuje planów wykonawcom i prace postępują sprawnie. Na teren budowy weszły już wszystkie firmy wykonujące inwestycje. Widać wokół dużo poruszających się pojazdów i maszyn oraz krzątających się pracowników. W Nieznamierowicach
II etap zagospodarowania centrum przekroczył
półmetek. Jest też przygotowana podbudowa
nawierzchni odcinka drogi gminnej w tej miejscowości. W Rusinowie na ulicy Stegny budowany jest chodnik i po jego zakończeniu wykonawca przystąpi do asfaltowania. O postępie wszystkich prac będziemy informować na
łamach Ziemi Przysuskiej.
Prace przy II etapie zagospodarowania centrum w Nieznamierowi
Zawsze żywa pamięć o Konstytucji 3-go Maja
Dnia 26 kwietnia w ZSO w Rusinowie odbyła się uroczysta akademia z okazji 3 Maja.
Jak co roku społeczność szkolna uczciła
to ważne narodowe święto, przypominając
w montażu słowno-muzycznym genezę, okoliczności i konsekwencje dla naszej tożsamości narodowej wydarzenia ważnego w skali
europejskiej i budzącego poczucie dumy patriotycznej kolejnych pokoleń Polaków. Akademia w uroczystej oprawie artystycznej rozpoczęła się o godzinie dziewiątej. Wzięli w niej
udział zaproszeni goście w osobach: wójta
pana Marka Modrzeckiego, sekretarza gminy
pana Jarosława Koryckiego, przewodniczącej
Rady Gminy pani Jadwigi Kietlińskiej, przewodniczącej Rady Rodziców pani Renaty Rogulskiej. Obecni byli dyrektorzy szkoły - pani
Beata Turek, pani Anna Markiewicz, pan Marian Walasik oraz nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum. Salę gimnastyczną wypełnili uczniowie podstawówki i gimnazjum. Uro-
czystość przepełniona patriotycznymi treściami w tym roku przygotowana została w ramach
realizacji projektu gimnazjalnego przez grupę
listów z klas Ib i IIIb budziły zainteresowanie
audytorium. Piękne wiersze i pieśni o wymowie patriotycznej wykonane były niebanalnie
i z należytą starannością interpretacyjną. Jednakże największy
aplauz i entuzjazm publiczności
wywołało wykonanie a capella pieśni „Być może” z repertuaru Anny German przez Klaudię
Jędrzejczak - uczennicę klasy
Ib gimnazjum. Po występie zabrał głos pan wójt, podkreślając
w swej wypowiedzi ważność takich chwil przeżywanych wspólnie przez młode i starsze pokolenia dla kształtowania właściUczniowie prezentują program artystyczny
wych, prawdziwie szlachetnych
uczniów z klasy IIIb: Darię Jędrzejczak, Pauli- postaw we współczesnym świecie. Na zakońnę Oracz, Katarzynę Bandurską, Martynę Ma- czenie pani dyrektor Beata Turek pogratulowadej i Piotra Stachniaka. Opiekunem grupy była ła uczniom udanego projektu i podziękowała
pani Elżbieta Dutkowska. Występy gimnazja- wszystkim, którzy przygotowali uroczystość.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
19
wIENIAwA
„Zatrzymane w czasie” …ciąg dalszy
I dlatego radzę swym następcom urządzać
zebrania opieki i sam oczywiście skorzystam
z tego doświadczenia, jakie wyniosłe z tutejszej szkoły.
Na wyróżnienie zasługuje opiekun Walenty
Regulski, sołtys wsi Żukowa, człowiek uczynny dla nauczycielstwa tutejszego i rozumiejący zadanie oświaty w życiu praktycznem. On
najczęściej był moim łącznikiem między szkołą
i ludnością. Gdyby w każdej wsi nbyło więcej
takich ludzi, lepiejby było w Polsce.
Opuszczając tutejszą szkołę, będąc przeniesiony z żoną do Lisowa gm. Jedlińsk, z żalem pewnym rozstaję się z tą elementarną ,
ale zarazem najważniejszą i podstawową placówką Kultury polskiej na wsi naszej. Uważam
bowiem, że duchowe, społeczne i polityczne
oblicze Polski, jej potęga moralna i materjalna
w przyszłości, zależy więcej od dobrze prowadzonej szkoły niż od innych warunków. I dlatego polecam opiece tutejszą młodzież szkolną
swym następcą i następczyniom, mając tę nadzieję, że lepiej ode mnie poprowadzą ją i na-
uczą na pożytek ich własny i na chwałę dla
Rzeczypospolitej Polskiej.
Żuków dn. 26 sierpnia 1926r.
Piotr Chachulski
Rok szkolny 1926 /27
31 sierpnia 1926 roku przybyłam do Żukowa w celu objęcia stanowiska nauczycielki
miejscowej szkoły, która została przekształcona na jednoklasową, a dzieci z Sokolnik Mokrych miały uczęszczać do Sokolnik Suchych.
Z chwilą objęcia przeze mnie szkoły, szkoła
została przeniesiona do nowego lokalu mieszczącego się w budynku Józefa Kwietnia. Nie
został on jednak całkowicie wykończony i zabezpieczony przed zimnem, gdyż gospodarz
dotknięty klęską pożaru, zadłużył się ogromnie stawiając jak na wieś duży dom, a płacąc
lichwiarskie procenta. Przytem rok ten był dla
całej wsi w ogóle szalenie ciężki, bo niedość,
że ludzie nie zdążyli jeszcze zagospodarować
się jako tako po pożarze, to kartofle tak nie
dopisały, że całe zagony stały nietknięte mo-
tyką. O zarobki jakiekolwiek było też trudno,
tak że biedniejsi, chcąc jaknajmniej zużywać
pożywienia, kładli się spać wcześnie, a wstawali późno, byleby tylko raz na dzień gotować. Odbiło się to na dzieciach, przychodziły do szkoły blade, często mdląc z osłabienia
i głodu. Mimo to uczęszczały dobrze, garnąc
się do nauki i pragnąc w szkole przesiedzieć
choćby cały dzień.
Zofja Błędowska
Rok szkolny 1927/28
Z polecenia Pana Inspektora dzieci z Sokolnik Mokrych uczęszczają do Żukowa, a więc
obowiązanych mam 103, jednak ze względu
na ograniczoną ilość miejsc, przyjmuję tylko
60. Połączenie to odbija się ujemnie na nauce, gdyż dzieci z Sokolnik prawie że nie chodząc w zeszłym roku do szkoły, nie opanowały
materjału naukowego i przez to z trudem mogliśmy się posuwać naprzód.
Zofja Błędowska
Spotkanie z Panią Sędzią Anną Marią Wesołowską
W dniu 19.04.2013 r. na zaproszenie Wójta Gminy Wieniawa Pana Witolda Studzińskiego, Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie i przy współpracy z MSCDN Wydział w Radomiu, przybyła do szkoły Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska.
Pani sędzia przed południem spotkała się
z młodzieżą z naszej szkoły reprezentowaną
przez uczniów klas V i VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum w hali sportowej. Podczas dwugodzinnej prelekcji omówione zostały problemy „Młodzieńczego wybryku a konsekwencji prawnych „. Zagrożenia, na jakie
narażone są młodzi ludzie Pani A. M. Wesołowska omawiała w kontekście rozpraw, które sama przeprowadzała. Uczulała uczniów
na zagrożenia płynące m in. z internetu i telefonii komórkowej.
Pani sędzia Anna Maria Wesołowska wielokrotnie podkreślała, że nadrzędnym celem jej
przyjazdu jest hasło: „SPOTKAĆ SIĘ Z MŁODZIEŻĄ W SZKOLE, BY NIGDY NIE TRAFIŁA NA SALĘ SĄDOWĄ”. Uczniowie mieli oka-
zję zadania pytania i otrzymania odpowiedzi,
porady prawnej. Dzieci podziękowały za spotkanie gromkimi brawami i bukietem kwiatów,
Pomoc w wypełnianiu wniosków
Wójt Gminy Wieniawa informuje, i w dniach 24.04.-14.05 w godz.
9:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy, ul. Kochanowskiego 88 (sala konferencyjna), świadczona była pomoc w prawidłowym wypełnieniu
wniosków o dopłaty obszarowe.
Dyżury pełnione były dodatkowo w Urzędzie Gminy w Wieniawie: 27
kwietnia oraz 4 i 11 maja 2013 roku (sobota). Ogółem udzielono pomoc
dla 167 rolnikom z terenu Gminy Wieniawa. Rolnicy przychodzili do nas
po pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe, przynosząc
dokumenty „tu mam działkę, tu mam wyrys” i my pomagaliśmy i uzupełnialiśmy im wnioski, tak, żeby nie mieli problemu, gdy pojadą do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przysusze mówią Panie
udzielający pomoc .
20
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
a potem ustawiły się w długą kolejkę po autograf i pamiątkowe zdjęcie.
Popołudniową część przeznaczoną dla nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości
wypełniła tematyka „Nowych zagrożeń a odpowiedzialności”. Pani Sędzia apelowała do
dorosłych, by reagowali na wszelkie zachowania ryzykowne dzieci. Omówiła posługując się
przykładami z sali sądowej, zagadnienia: child
groomingu, zbyt wczesnej inicjacji seksualnej
i cyberprzemocy. Podkreśliła fakt zwiększania
się liczby młodzieży popadających w konflikt
z prawem. Podzieliła się refleksjami po spotkaniu z uczniami. Z jej ust padły słowa uznania za sposób zachowania się uczniów tej
szkoły i prośby do dorosłych, by trwali w tych
wartościowych działaniach. Był czas na pytania , porady i słowa podziękowania wygłoszone przez Wójta Pana Witolda Studzińskiego.
Chętni mogli zakupić książkę „Bezpieczeństwo młodzieży. Poradnik prawny”, a od autorki sędzi Anny Marii Wesołowskiej osobisty
wpis i autograf. Nie zabrakło również wspólnych zdjęć z tak miłym gościem.
wIENIAwA
„Sześciolatek w szkole. Trudności i radości”
„Sześciolatek w szkole. Trudności i radości”- taki temat zaprezentowała pani Bożena Janiszewska na spotkaniu z nauczycielami i rodzicami w dniu 27.04.2013
roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie.
Pani Bożena Janiszewska jest psychologiem dziecięcym,
wykładowcą wyższych uczelni pedagogicznych w Warszawie oraz autorką książek dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Chętnie dzieliła się swoimi obserwacjami i doświadczeniami, szczegółowo omówiła dynamikę rozwoju dziecka
sześcioletniego, sygnalizowała najczęściej występujące
trudności w adaptacji do warunków szkolnych. Udzielała porad w związku z pytaniem: Jak pomagać dzieciom
w pokonywaniu trudności? W spotkaniu, oprócz nauczycieli wieniawskiej szkoły i przedszkola wzięły udział nauczycielki z Wolanowa, Kozienic i Opoczna. Odjeżdżając, pani Bożena Janiszewska pozostawiła nam piękne
przesłanie, że: „To my, nauczyciele jesteśmy przewodnikami dzieci w przyszłość. Dzieci to kryształy . Szlifujemy
je, by świeciły swoim specyficznym blaskiem”
Fotorelacja z filmu „Pieśni Wiersze Rytuały”
Fotorelacja z pokazu filmu „Pieśni Wiersze Rytuały” zrealizowanego przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Wieniawie.Projekt
Biblioteki wziął udział w konkursie grantowym – „Małe Projekty” ogłoszonym przez
Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” i został pozytywnie zaopiniowany.
ków. Zarejestrowaliśmy również opowieści
o roli jaką dawniej spełniał koń na wsi. W filmie nie mogło zabraknąć krajobrazów i zabytków z naszego terenu takich jak stare wiejskie chałupy i ich oryginalne wnętrza, stroje i sprzęty. Zarejestrowaliśmy dęby przykościelne w Wieniawie(350 lat). Jako podkład
tor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze. Po projekcji odbyła się dyskusja na temat filmu i wspólny poczęstunek. Film można obejrzeć na miejscu jak również wypożyczyć w siedzibie Biblioteki. Planowane są
projekcje podczas Nocy Muzeów w Muzeum
im. Oskara Kolberga w Przysusze. Zaprasza-
Celem projektu było zaprezentowanie
mieszkańcom naszego regionu zanikających
obrzędów, zwyczajów, starych pieśni, gwary
z gminy Wieniawa poprzez realizację filmu dokumentalnego. Prace nad filmem rozpoczęły się wiosną 2012 roku i trwały do grudnia
tegoż roku. W tym czasie ekipa filmowa prowadziła regularne spotkania z mieszkańcami gminy Wieniawa. Zostały zarejestrowane
dawne pieśni świeckie i religijne, stare modlitewki, wiersze odmawiane oryginalną gwarą z naszego regionu. Nagrane zostały dawne obrzędy i rytuały, w tym - odczyniania uro-
muzyczny użyliśmy muzyki Jana Wochniaka
ze wsi Kłudno. Z ponad 18 godzin materiału filmowego w poetycki sposób zrealizowany został 30-sto minutowy film dokumentalny „Pieśni Wiersze Rytuały”, którego to pokaz odbył się 30 kwietnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie. Na pokazie filmu obecni byli m.in. bohaterowie filmu i ich rodziny, Witold Studziński Wójt Gminy w Wieniawie, pracownicy Urzędu Gminy,
przedstawiciele szkoły, Katarzyna Markiewicz Dyrektor Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Katarzyna Klimek Instruk-
my również do Biblioteki do obejrzenia wystawy fotograficznej z prac nad filmem. Reżyserem filmu jest pochodzący ze wsi Brudnów filmowiec Piotr Piasta. Studiował na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej oraz
na Wydziale Edukacji Artystycznej Akademii
Sztuk Pięknych w Poznaniu. Autorem zdjęć
w filmie jest absolwent Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej Michał Siczek.Strona internetowa projektu: www.rytual-film.eu Alicja
Ślifirczyk – pomysłodawczyni i koordynatorka projektu. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
21
KOMUNIKATy
31 maja 2013 – Światowy Dzień bez Tytoniu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przysusze informuje, że tegorocznym
tematem Światowego Dnia Bez Tytoniu
(obchodzonym jak co roku 31 maja) jest
,,Zakaz reklamy i promocji tytoniu oraz
sponsoringu przez firmy tytoniowe”. Zakaz
wszelkiej reklamy, promocji i sponsorowania
wyrobów tytoniowych wymagany jest na mocy
Ramowej Konwencji WHO o ograniczaniu
używania tytoniu.
Kompleksowe zakazy w tym obszarze prowadzą do
zmniejszenia liczby osób rozpoczynających palenie oraz
do zmniejszania liczby osób palących. Jest to jeden
z najbardziej opłacalnych sposobów na zmniejszenie
popytu na wyroby tytoniowe. Mimo skuteczności
kompleksowych zakazów, zgodnie z raportem WHO
z 2011 r. na temat epidemii palenia tytoniu, tylko 6%
ludności świata jest w pełni chroniona przed narażeniem
na reklamę, promocję i inne taktyki stosowane przez
przemysł tytoniowy. Dodatkowo, wydatki na wyroby
tytoniowe często ograniczają, zasoby na podstawowe
towary i usługi, w tym edukację, jedzenie, ubranie,
schronienie i transport. Koszty te znacząco obciążają
osoby uzależnione od tytoniu i ich rodziny, powodując
to, że wiele z nich pozostaje w błędnym kole ubóstwa,
które może obejmować całe pokolenia. Celem obchodów
jest przyczynienie się do ochrony obecnych i przyszłych
pokoleń przed skutkami zdrowotnymi, społecznymi
i ekonomicznymi wynikającymi z narażenia na dym
tytoniowy poprzez działania wspierające zakaz reklamy
i promocji wyrobów tytoniowych oraz sponsorowania.
Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą
monitoring przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 9
listopada 1995r o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Zakaz palenia
obowiązuje: w zakładach pracy, w przychodniach
i szpitalach, w przedszkolach, szkołach, na uczelniach,
oraz w miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,
w obiektach sportowych, na przystankach komunikacji
publicznej, w kinach, teatrach, domach kultury, lokalach
gastronomiczno – rozrywkowych. Za nieprzestrzeganie
ustawy: do 500 zł za palenie w miejscach objętych
zakazem (art. 13 ust. 2) – odpowiada osoba paląca
(art.13 ust.1), do 2 000 zł za nieumieszczenie znaku
Zwracam się z prośbą o pomoc finansową i wsparcie.
Kilka tygodni temu potwierdziło się, że jestem poważnie chory na rzadką chorobę genetyczno — metaboliczną występującą u ok. 100 — 150 osób w Polsce
nazywaną cystynozą. Powoduje ona uszkodzenie organów wewnętrznych poprzez odkładanie się kryształków cystyny w ich komórkach. Do tej pory jedynym
skutkiem tej choroby w moim przypadku była niewydolność nerek, lecz po ciężko przebytej sepsie moja
choroba uaktywniła się i zaczęła uszkadzać kolejne organy. Dziś już oprócz niewydolności nerek, mam polineuropatię — czyli uszkodzony układ nerwowy a tak-
że problemy z oczami - uszkodzone rogówki i tarczycę. Choroba postępuje jeśli nie zacznę się leczyć będzie uszkadzać kolejne organy wewnętrzne tj. trzustkę, wątrobę, węzły chłonne, a w najgorszym przypadku doprowadzi do śmierci. Aby tego uniknąć i zahamować postęp choroby potrzebuję leku o nazwie cystagon. Lek ten zapobiega nagromadzaniu się kryształków cystyny w komórkach organów i pomaga w ich
wydalaniu na zewnątrz. Niestety nie stać mnie na zakup tego leku, gdyż nie refunduje go NFZ. Kuracja to
koszt ok. 5000 zł miesięcznie. Nie jestem w stanie
sam sfinansować sobie leczenia, ponieważ jestem na
Apel o pomoc!!!
Życzenia z okazji Dnia Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka Zarząd i Rada Powiatu w Przysusze składają
życzenia szczęśliwego dzieciństwa, samych piątek i szóstek w szkole,
najlepszych przyjaciół i odwagi w formułowaniu marzeń o sobie i swoim
życiu. Wszystkiego najlepszego.
Marian Niemirski Starosta Przysuski, Tomasz Matlakiewicz
Wicestarosta, Leopold Modrzecki Przewodniczący Rady Powiatu.
Dzisiaj proponuję Państwu lazanię – proste, ale również wykwintne danie z kuchni
włoskiej. Smacznego.
Składniki: 300 g mielonego mięsa, sól do
smaku, opakowanie makaronu do lazanii, 4
łyżki masła, 10 g parmezanu, 1 kulka kulka mozzarelli, 200 g sosu beszamelowego,
odrobina oliwy z oliwek, 1 puszka pomidorów
w całości, 2 łyżki koncentratu pomidorowego,
2 ząbki czosnku, 1 łodyga selera naciowego, 1 cebula, 1 marchew, pieprz do smaku.
Sposób przygotowania: Rozgrzej piekarnik do 180 C i nasmaruj formę oliwą. Obierz
cebulę, czosnek i posiekaj drobno. Obierz marchew i pokrój w drobną kostkę. Tak samo posiekaj seler naciowy. Rozgrzej oliwę na patelni
i zeszklij czosnek z cebulą przez ok. 2 minuty, od czasu do czasu mieszając. Następnie
22
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przysusze mgr inż. Jolanta Wilk
rencie chorobowej i prawie w całości przeznaczam ją
na zakup leków, które biorę z powodu moich licznych
schorzeń. Utrzymują mnie rodzice, nie są w stanie mi
pomóc finansowo. Dlatego zwracam się o pomoc do
Państwa i o szansę i nadzieje na życie. Jestem podopiecznym Polskiej fundacji Wspierania Chorych na
Fenyloketonurię, Mukowiscydozę i Inne Choroby Metaboliczne Jaś i Małgosia. Można mi pomóc wpłacając
pieniądze na konto Fundacji:BANK PEKAO SA, Rynek
Główny 31,31-010 Kraków , nr 85 1240 1431 1111 0010
2864 2944 z dopiskiem dla Sławomira Kowalskiego.
Za każdą pomoc z góry dziękuję.
Życzenia dla Samorządowców
Z okazji przypadającego na 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego
składamy wszystkim samorządowcom życzenia spełnienia zawodowych
marzeń, rodzinnego szczęścia i nieustającej odwagi w przeobrażaniu
swojego otoczenia. Życzymy, również, aby nigdy nie brakło pokory
i umiejętności słuchania mieszkańców, którzy są najlepszymi naszymi
recenzentami i przyjaciółmi.
Marian Niemirski Starosta Przysuski, Tomasz Matlakiewicz Wicestarosta,
Leopold Modrzecki Przewodniczący Rady Powiatu.
Przysmaki Skowyrówki
Lazania
zakazu palenia tytoniu (art. 13 ust. 1 pkt 2) – odpowiada
zarządzający lub właściciel (art.13 ust.1 pkt 2), do 2 000
zł - sprzedaż wyrobów tytoniowych: osobom do lat 18;
na terenie podmiotów leczniczych, szkół i placówek
oświatowo wychowawczych oraz obiektów sportoworekreacyjnych; w postaci papierosów w opakowaniach
zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem
bez opakowania; w sprzedaży detalicznej w systemie
samoobsługowym; nieumieszczenie informacji o zakazie
sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (art.
13 ust.1 pkt 1), do 200 000 zł – reklama, promocja,
sponsorowanie wyrobów tytoniowych, wprowadzenie
do obrotu handlowego wyrobów tytoniowych bez
uwidocznienia na opakowaniu informacji o następstwach
używania tytoniu lub o zawartości substancji szkodliwych,
produkcja lub wprowadzenie do obrotu handlowego
wyrobów tytoniowych, w których zawartość substancji
szkodliwych przekracza dopuszczalne normy. Zachęcamy
nie palmy – będziemy zdrowsi.
dodaj mięso i smaż ok. 5 minut, często mieszając. Dodaj seler z marchewką, koncentrat
pomidorowy, zamieszaj i smaż ok. 1 minutę.
Dodaj pomidory, delikatnie rozgniatając je, by
powstała jednolita masa. Dopraw solą, pieprzem i zdejmij z ognia. Przełóż warstwę mięsną do żaroodpornego naczynia i przykryj warstwą makaronu. Posmaruj sosem beszamelowym i ułóż drugą warstwę makaronu, mięsa, makaronu i sosu. Powtarzaj czynności do
wykorzystania wszystkich składników tak, by
ostatnią warstwą był makaron z sosem. Pokrój mozzarellę w plastry i ułóż na lazanii. Na
koniec posyp startym parmezanem i ułóż na
powierzchni małe kawałki masła. Tak przygotowaną lazanię wstaw do piekarnika na ok.
40-45 minut aż ser ładnie się zrumieni. Podawaj udekorowaną liśćmi bazylii.
Mirosława Modrzecka
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
kultura i sport
Noc Muzeów w Przysusze
W sobotni wieczór, 18 maja, w Muzeum
im. Oskara Kolberga w Przysusze odbyła
się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów.
Tematem przewodnim tegorocznego spotkania był taniec ludowy. Zgromadzona publiczność mogła wysłuchać koncertu „Tańce polskie” w wykonaniu Aureliusza Mendery, nauczyciela ze Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach oraz uczennic: Katarzyny
Bykowskiej (flet) i Kamili Duchnik (fortepian).
Kolejnym punktem wieczoru było otwarcie nowej wystawy czasowej „Obrazy tańca ludowego”, prezentującej ikonograficzną formę doku-
mentowania tradycyjnego folkloru
tanecznego, począwszy od dziewiętnastowiecznych rycin i malarskich przedstawień tańca, poprzez plastyczne modele i materiały z okresu międzywojennego,
aż do artystycznych interpretacji
tańca wykonanych przez malarzy, grafików oraz twórców ludowych i artystów nieprofesjonalnych. Odrębną grupę wizualnych
przestawień tematu wystawy stanowią materiały fotograficzne i filmowe zapisy polskich tańców ludowych z wybranych regionów etnograficznych,
sporządzone przez et- Nocnemu zwiedzaniu towarzyszy specyficzny nastrój przydający specjalnego
nochoreolo- kolorytu
gów, etnografów, anima- ficzne i filmowe ze zbiorów: Dr Grażyny Dątorów i dokumentatorów browskiej, Instytutu Sztuki Polskiej Akademii
folkloru tanecznego. Na Nauk, Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzewystawie zaprezentowano szowie, Fundacji „Muzyka odnaleziona”, Mumuzealia z kolekcji: Pań- zeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Muzeum
stwowego Muzeum Etno- im. Oskara Kolberga w Przysusze. Na koniec
graficznego w Warszawie, zgromadzeni goście obejrzeli film zrealizowaMuzeum im. Jacka Mal- ny przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wieczewskiego w Radomiu, niawie - „Pieśni. Wiersze. Rytuały” w reżyseMuzeum Regionalnego rii Piotra Piasty. pomysł i koordynacja projekw Opocznie, Muzeum Wsi tu: Alicja Ślifirczyk, zdjęcia i montaż: Michał
Radomskiej w Radomiu, Siczek, muzyka: Jan Wochniak. Impreza rozMuzeum im. Oskara Kol- poczęła się o godz 18.00. Muzeum zaprasza
berga w Przysusze. Wyko- na kolejną noc zwiedzania i niezapomnianych
Mimo późnej pory Nocy muzeum towarzyszyło spore zainteresowanie widzów
rzystano materiały fotogra- przeżyć kulturalnych już za rok.
Rajd Rowerowy Śladami Majora Henryka Dobrzańskiego Hubala
W dniach 01-04.05 wspólnie z kolegami
– cyklistami z Włocławka i Milanówka
zorganizowaliśmy w Przysusze rowerową
majówkę - Rajd Rowerowy Śladami Majora
Henryka Dobrzańskiego Hubala.
Wspólnie z innymi kolegami zdecydowaliśmy
się uczcić w ten sposób pamięć ostatniego
żołnierza września i pierwszego partyzanta
II wojny światowej. W rajdzie uczestniczyły
trzy kuby: my, czyli gospodarze z Przysuchy,
klub Cyklista Włocławek i STR Milanówek.
Pierwszego dnia zaproszeni cykliści przybyli
do Przysuchy. Koledzy z STR – u wybrali się na
kołach z Milanówka, pogoda ich z pewnością
nie rozpieszczała. Przez Książenice, Białą
Rawską, Nowe Miasto nad Pilicą, Drzewicę
dotarli na spotkanie, do Gielniowa, gdzie
wyjechaliśmy na spotkanie i przybyli cykliści
z Włocławka. W Gielniowie przyjął nas wójt
Władysław Czarnecki, i po tylu kilometrach
spragnionych napoił, głodnych nakarmił
(grochówka była wyśmienita), i opowiedział
o swojej okolicy. Już tu dowiedzieliśmy się
o walkach oddziału Hubalu i życiu mieszkańców
tych okolic w czasie II wojny. Następnie już
wszyscy razem udaliśmy do ośrodka ZHP
pod Przysuchą. Pierwszego dnia kolarze
pokonali dystans 137 km. II dnia wspólny rajd
śladami Hubala. Odwiedziliśmy muzeum płk.
Mariana Zacha w Poświętnem, który zbiera
pamiątki z okresu
walk hubalczyków.
Następnie udaliśmy
się do Anielina,
gdzie zginął major
Hubal. Do Przysuchy
wróciliśmy przez
Drzewicę porządnie
zlani, gdyż deszcz
i zimno dawało nam
się we znaki przez
cały niemal dzień.
Przekręciliśmy 94
km zwiedzając
przy okazji bazylikę
w Poświętnem i ruiny
zamku w Drzewicy.
Wieczorem,
jako gospodarze Spotkanie w gościnnym Gielniowie zapoczątkowało tegoroczne spotkanie z Hubalem
obdarowaliśmy
uczestników pamiątkami z rajdu. Zdobyliśmy grupy ponownie ruszyła śladami Hubala, ze
również brązową odznakę krajoznawczą Rajdu znakomitym przewodnikiem z Przysuchy,
majora Henryka Dobrzańskiego. Trzeciego dnia Staszkiem, człowiekiem o niesamowitej wiedzy,
od rana lało. Na ten dzień zaplanowane było ok. z tamtych lat i nie tylko. Wieczorem coś dla
150 km na Św. Katarzynę. Deszcz pokrzyżował pokrzepienia i Pożegnanie. Czwartego dnia
plany, znalazł się tylko jeden odważny, Darek powrót do kolegów domu przez Opoczno,
z Włocławka, który samotnie pokonał tą trasę. Inowłódz, Rawę Mazowiecką do Skierniewic
Reszta po południu jak przestało padać ruszała łącznie 107 km. W sumie majówkę koledzy
grupami na różne trasy. Większość ekipy zakończyli na 375 wspólnie przejechanych km.
Roman Dziakiewicz
z Włocławka pojechała do Szydłowca. Część
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
23
Powiatowy Dzień Strażaka
W czasie uroczystości strażacy prezentowali nowoczesny sprzęt pożarniczy
Uczestników uroczystości na mszę św. prowadziła Młodzieżowa
Powiatowa Orkiestra Dęta
Druhowie, jak każe tradycja gromadzili się przy swoich pocztach sztandarowych
Nadbrygadier Gustaw Mikołajczyk oddaje honor pocztom sztandarowym
Uroczystości strażackie są zawsze znakomitą okazją
do integracji całej społeczności lokalnej
Wyróżnienia odznaczonym osobiście wręczał Komendant Wojewódzki PSP
nadbrygadier Gustaw Mikołajczyk
Informator
Samorządowy ZIEMIA
PRZYSUSKA
Nagrody odbierają komendant Wojciech Brandt i Ryszard
Lewandowski
Przedstawiciele
władz powiatu przekazali na ręce komendanta powiatowego PSP
płaskorzeźbę św. Floriana

Podobne dokumenty

ziemia przysuska - Powiat Przysuski

ziemia przysuska - Powiat Przysuski drogi. Ma to szczególnie znaczenie dla mieszkańców powiatu, zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę poziom zapóźnień w dziedzinie budowy dróg lokalnych w naszym regionie. To już kolejny przykład korzys...

Bardziej szczegółowo