Z cyklu : Ważniejsze Konferencje: INFORMACJA O V OGOLI

Komentarze

Transkrypt

Z cyklu : Ważniejsze Konferencje: INFORMACJA O V OGOLI
Andrzej KANIA
ośrodekGeometriii CrrafikiInzynierskiej
PolitechnikiSląskiejw Gliwicach
Z cyklu : WażniejszeKonferencje:
INFORMACJA O V OGOLI\OPOLSKIM SEMINARIUM
''GEOMETRIA I KOMPUTER''
W dniach 26-28 czerwla |997 r odbyto się w WiśleV ogolnopolskie Seminarium
''Geometria i
Komputer'', zorgan|zowane., jak i poprzednie Seminaria - przez ośrodek
Geometrii i Grafiki InzynierskiejPolitechniki Sląskiejw Gliwicach.
W obradachuczestniczyĘ 72 osoby, reprezenfujące
23 ośrokiakademickie,w tym 19
krajowych i 4 zagraniczne(Ukraina, Czechy, Węgry i Słcwacja).
W trakcie Seminarium prezentowane bvły referaty (31), poświęconem. in.
komputerowemu wspomaganiubadan naukowych w zakresie geometrii i wykorzystaniu
technilakomputerowejw dydaktycegeometriii rysunkutechnicznego.
Seminarium potrvierdziłoniemalejącezainteresowanieśrodkowiskaakademickiego
prezentowaną temaĘką zaś dyskusja skierowała uwagę organizatorow na celowośc
poszerzeniajej w przyszłości.
Obradom Seminariumtowarzyszytaekspozycja"Arkad",w trakciektorej to zasfuzone
wydawnictwo zaprezentowatowiększoś
c pozy cji swej wydanicze1oferty..
- 61 -