art. papiernicze

Komentarze

Transkrypt

art. papiernicze
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KARCZEWIE
UL.WARSZAWSKA 28, 05-480 KARCZEW
NIP 532 16 10 650
TEL. 22780 94 61
Zaproszenie do składania ofert
(dla zakupów o wartości nie przekraczającej 30.000,00 euro)
Zamawiający zaprasza Firmy do składania ofert na:
Artykuły biurowe i papiernicze
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
 pełna nazwa i adres oferenta,
 opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 wartość oferty (brutto jednostkowa i łączna cena brutto) w złotych polskich,
 termin ważności oferty.
Wskazane jest by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. dodatkowe funkcje
dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji,
kosztorys ofertowy itd. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment do miejsca wskazanego
przez Zamawiającego, do jego siedziby. Zapłata nastąpi po zrealizowaniu całego przedmiotu
zamówienia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w ciągu 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź tez dostarczona osobiście do
Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa w dniu: 16.12.2016 r.
Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium najkorzystniejszej oferty (przy
spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w Zaproszeniu).
Zawarte w specyfikacji ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy.
podpis zamawiającego
Bożenna Witak – kierownik MGOPS w Karczewie

Podobne dokumenty