instrukcje dla gry półkole #20

Komentarze

Transkrypt

instrukcje dla gry półkole #20
INSTRUKCJE DLA GRY
PÓŁKOLE #20
Półkole jest idealną bazą do rozpoczęcia gier ruchowych poprawiających koordynację
ruchową, celnośd czy zwinnośd.
Rzuty do celu:
Przygotuj: jedną szarfę lub hula-hop oraz woreczki z grochem.
Ustaw dzieci na półkolu rozdaj im woreczki. Naprzeciwko półkola połóż w odpowiedniej
odległości hula-hop lub szarfę. Zadaniem dzieci jest wrzucenie swojego woreczka do okręgu.
Wygrywa to dziecko, które najwięcej razy celnie wrzuciło woreczek.
Możesz zwiększad poziom trudności odsuwając koło po każdej rundzie coraz dalej.
Gra z piłką
Przygotuj: piłkę oraz zestaw kilkudziesięciu pytao o trudności uzależnionej od wieku
uczestników np. Jak nazywała się koleżanka Bolka i Lolka? Jak nazywał się pies, przyjaciel
Garfielda? Jakie miasto jest stolicą Polski? Itd.
Ustaw dzieci na półkolu, a jedną osobę z piłką postaw naprzeciwko w odpowiedniej
odległości. Gracz z piłką rzuca po kolei piłkę do dzieci ustawionych na półkolu zadając im
jednoczenie jakieś pytanie. Jeśli dziecko złapie piłkę i dobrze odpowie jest bezpieczne nic nie
musi robid. Jeśli poda błędną odpowiedź lub nie złapie piłki musi wykonad karne zadanie,
które dostanie od rzucającego piłką np. 10 przysiadów lub pokazad śmieszną minę.
Kto to taki?
Przygotuj: chustkę lub opaskę na oczy.
Ustaw kilkoro dzieci na półkolu, a jedną osobę postaw naprzeciwko. Pozwól graczowi
stojącemu naprzeciwko przyjrzed się dokładnie, kto bierze udział w zabawie, po czym zasłoo
mu oczy chustką tak, aby nic nie widział. Osoby na półkolu poproś, aby zamieniły się
miejscami. Zadaniem gracza jest odgadnąd nowy układ dzieci na półkolu. Za pomocą pytao
skierowanych po kolei do każdego z uczestników zabawy stara się rozpoznad, kto gdzie teraz
stoi. Uwaga, dzieci mogą odpowiadad na pytanie tylko „tak” lub „nie”. Wygrywa ta osoba,
która w najszybszym czasie odkryje prawidło ustawionych graczy.
Zadaniem dziecka może byd również zapamiętanie jak największej ilości szczegółów.
Np. jakiego koloru jest bluzka Zosi? Czy Antek ma na głowie czapkę