Dyrektor Regionalny ds. Ewidencji Nieruchomości PKP

Komentarze

Transkrypt

Dyrektor Regionalny ds. Ewidencji Nieruchomości PKP
Dyrektor Regionalny ds. Ewidencji Nieruchomości
PKP S.A. Centrala Departament Ewidencji Nieruchomości
We Wrocławiu
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY (licytację ustną) w dniu 31.08.2015r.
na wynajem lokalu mieszkalnego z zasobu PKP S.A., który zostanie przeprowadzony zgodnie
z zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. ( www.pkpsa.pl ) Regulaminem z załączonym do
niego wzorem Formularza Oferty.
Przedmiotem przetargu jest najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, który pozostaje we
władaniu PKP S.A./stanowi własnośd PKP S.A.
Wykaz lokali mieszkalnych wystawionych do wynajmu z informacją o powierzchni użytkowej,
strukturze i wyposażeniu lokalu, stawce wywoławczej czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu,
danych kontaktowych (wskazanie administratora) do osoby za pośrednictwem której można
zapoznad się z ofertą (lokalem), wysokości wadium, wysokości postąpienia i godzinie przetargu
(licytacji ustnej) dla danego lokalu, zawarte są w zestawieniu tabelarycznym, który stanowi Załącznik
nr 1 do Ogłoszenia o przetargu.
Oprócz czynszu Najemca zobowiązany jest do wnoszenia opłat za media.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, w kwocie podanej dla
każdego lokalu w zestawieniu tabelarycznym, który stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu,
na konto 46 1140 1010 0000 3075 6900 1233 , w terminie do 26.08.2015r. roku (za datę dokonania
płatności wadium uważa się dzieo uznania rachunku bankowego PKP S.A.) oraz akceptacja warunków
przetargu i złożenie wymaganych Regulaminem oświadczeo i dokumentów.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na każdym jego etapie, bez podania
przyczyny.
Oferta (formularz z oświadczeniami i dokumentami wymaganymi Regulaminem) winna byd złożona
w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie PKP S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami we Wrocławiu; ul. Joannitów 13; pokój 305, w terminie do 28.08.2015, do godziny
14.30. z dopiskiem „komercyjny najem lokalu mieszkalnego”.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
Licytacja odbędzie się w dniu 31.08.2015r. od godziny 09.15 do godziny 10.15 w siedzibie PKP S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu; ul. Joannitów 13; pokój 319.
Dodatkowych
informacji
na
temat
przetargu
tel. 661 416 651 e-mail: [email protected] .
udziela
Urszula
Sławczyoska,
Sekretariat tel. 71 717 3364.
PKP S.A. zastrzega sobie możliwośd zmiany i odwołania warunków przetargu (licytacji ustnej) oraz
zakooczenia postępowania bez wyboru oferty.
Tadeusz Szulc
Dyrektor Regionalny
ds. Ewidencji Nieruchomości
Departament Ewidencji Nieruchomości PKP S.A. Centrala