magnetický eliptical master hm6023

Komentarze

Transkrypt

magnetický eliptical master hm6023
MAGNETICKÝ ELIPTICAL
ORBITREK MAGNETYCZNY
MASTER HM6023
1
CZ: D kujeme, že jste koupili náš výrobek. P esto, že v nujeme veškeré úsilí, abychom zajistili
nejlepší kvalitu našich výrobk , mohou se objevit jednotlivé vady i p ehlédnuté nedostatky.
Pokud zjistíte vadu nebo chyb jící sou ástku, neváhejte a kontaktujte nás.
SK: akujme, že ste si kúpili náš výrobok. Napriek tomu, že venujeme všetko úsilie, aby sme
zaistili najlepšiu kvalitu naších výrobkov, môžu sa objavi jednotlivé vady i prehliadnuté
nedostatky. Pokia zistite vadu, alebo chýbajúcu sú iastku, neváhajte a kontaktujte nás.
PL: Dzi kujemy za zakupienie naszego produktu. Z naszej strony dokładamy wszelkich stara ,
aby oferowane Pa stwu produkty miały najwy sz jako . Mimo naszych stara , mo e si
jednak zdarzy , e napotkacie Pa stwo na drobne usterki, je eli tak si stanie, prosimy o
kontakt (równie w sytuacji zauwa enia braku której z cz ci).
POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE BEZPE NOSTI / POZNÁMKY TÝKAJ/CE SA BEZPE NOSTI
PL: Podczas wicze i po ich
CZ:Tento výrobek byl navržen výlu n k
zako czeniu nale y uniemo liwi
domácímu využití dosp lými osobami.
dzieciom i zwierz tom dost p do
Záruka se nevztahuje na výrobky využívané
urz dzenia.
ve fitness-klubech, posilovnách atd.
CZ:Ná iní m že být využíváno pouze
SK : Tento výrobok bol navrhnutý výlu ne k
jednou osobou (najednou).
domácemu využitiu dospelými osobami.
SK: Náradie môže by využívané iba
Záruka sa nevz ahuje na výrobky využívané
jednou usobou (sú asne).
vo fitnes kluboch, posil ovniach at .
PL: Sprz t mo e by u ywany tylko
przez jedn osob (w jednym czasie)
PL: Urz dzenie przeznaczone jest dla osób
CZ:Pokud se b hem cvi ení objeví
dorosłych, wył cznie do u ytku domowego.
bolesti hlavy i závrat , bolest v
Gwarancja nie dotyczy urz dze u ywanych
hrudníku nebo jiné znepokojující
w fitness klubach, siłowniach itp.
p íznaky, je t eba okamžit p erušit
cvi ení a poradit se s léka em.
CZ:Tento výrobek byl navržen tak, aby
SK: Pokia sa v priebehu cvi enia
zajiš oval bezpe nost, avšak musí být
prejavia bolesti hlavy, i závráte,
dodržována ur itá pravidla:
bolesti v hrudníku, alebo iné
znepokojujúce príznaky, je t eba
SK:Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby
okamžité preruši cvi enie a poradi
zais oval bezpe nos , však musia by
sa s lekárom.
dodržané ur ité pravidlá:
PL: Je li podczas wicze zaczniecie
Pa stwo odczuwa ból głowy, pojawi
PL: Produkt ten został zaprojektowany tak,
si zawroty głowy, ból w klatce
aby zapewniał bezpiecze stwo. Podczas
piersiowej albo inne nieprzyjemne
korzystania z niego, nale y jednak stosowa
dolegliwo ci, nale y natychmiast
si do poni szych reguł:
przerwa wiczenia i skonsultowa si
z lekarzem.
CZ:B hem cvi ení a po ukon ení
CZ:Používejte ná iní na istém a
tréninku zamezte p ístupu k ná iní
rovném povrchu.
d tem a zví at m.
SK: Používajte náradie na istom a
SK: Behom cvi enia a po ukon ení
rovnom povrchu.
tréningu zamedzte prístup k náradiu
Udržujte odstup rukou a nohou od
de om a zvieratám.
pohyblivých sou ástí.
2
PL: Sprz t nale y u ywa na czystej i
płaskiej powierzchni.
CZ:Udržujte odstup rukou a nohou od
pohyblivých sou ástí .
SK: Udržujte odstup rúk a nôch od
pohyblivých sú astí.
PL: Nale y trzyma r ce i nogi w
bezpiecznej odległo ci od ruchomych
cz ci urz dzenia.
CZ:Nevkládejte do otvor žádné
sou ástky.
SK: Nevkladajte do otvorov žiadne
sú iastky.
PL: Nie wolno umieszcza w otworach
adnych cz ci.
CZ:P ed montáží a zahájením cvi ení
se podrobn seznamte s návodem.
SK: Pred montážou a za iatkom
cvi enia sa podrobne oboznámne s
návodom.
PL: Przed rozpocz ciem u ytkowania
nale y uwa nie zapozna si z
instrukcj obsługi i monta u
urz dzenia.
CZ:P ed zahájením cvi ení vždy
prove te rozcvi ku.
SK: Pred za iatkom cvi enia vždy
prevedte rozcvi ku.
PL: Przed rozpocz ciem wicze
nale y przeprowadzi rozgrzewk .
CZ:Ná iní využívejte pouze k ú el m
uvedeným v tomto návodu.
SK: Náradie využívajte iba k ú ely
uvedenému v tomto návode.
PL: Sprz t mo na wykorzystywa tylko
dla celów opisanych w instrukcji
obsługi.
CZ:Používejte v souladu s ur ením.
SK: Používajte v súlade s ur ením.
PL: Nale y u ywa zgodnie z
przeznaczeniem.
CZ: UPOZORN NÍ: P ED ZAHÁJENÍM
TRÉNINKU SE PORA TE S LÉKA EM. JE TO
NEZBYTNÉ V P ÍPAD OSOB STARŠÍCH 35
LET A OSOB, KTERÉ MAJÍ ZDRAVOTNÍ
PROBLÉMY. P ED POUŽITÍM FITNESSNÁ INÍ SI VŽDY P E T TE VŠECHNY
NÁVODY. NENESEME ODPOV DNOST ZA
ÚRAZY NEBO POŠKOZENÍ P EDM T , JEŽ
BYLY ZP SOBENY NESPRÁVNÝM POUŽITÍM
TOHOTO VÝROBKU.
SK: UPOZNENIE: P ED ZAHÁJENÍM
TRÉNINGU SA PORADTE S LEKÁROM. JE TO
NEVYHNUTÉ V PRÍPADE OsôB STARŠÍCH
AKO 35 ROKOV A OsôB, KTORÉ MAJÚ
ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY. PRED POUŽITÍM
FITNESS-NÁRADIA SI VŽDY PRE ÍTAJTE
VŠETKY NÁVODY. NENESIEME
ZODPOVEDNOS ZA ÚRAZY , ALEBO
POŠKODENIE PREDMETU, KTORÉ BOLI
SPôSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽITÍM
TOHTO VÝROBKU.
PL: UWAGA: PRZED ROZPOCZ CIEM
TRENINGU NALE Y SKONSULTOWA SI
Z LEKARZEM I OMÓWI KWESTI STANU
ZDROWIA. JEST TO WA NE PRZEDE
WSZYSTKIM W PRZYPADKU OSÓB
POWY EJ 35 LAT I OSÓB, KTÓRE MAJ
PROBLEMY ZDROWOTNE. PRZED
U YCIEM URZ DZENIA NALE Y
ZAPOZNA SI Z INSTRUKCJ OBSŁUGI.
NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNO CI Z
URAZY, KTÓRE POWSTAŁY
W WYNIKU NIEWŁA CIWEGO U YWANIA.
CZ:Cvi te v pohodlném volném
oble ení a sportovní obuvi.
SK: Cvi te v pohodlnom vo nom
oble ení a športovej obuvi.
PL: Najlepiej wiczy si w ubraniu
sportowym i w butach sportowych.
3
SCHÉMA / SCHEMAT
Maximální zatížení 150 kg
Maximálné za aženie 150 kg
Obi enie maksymalne 150 kg
4
Postup sestavení / Postup zostavenia / Instrucja zło enia
KROK 1
podložky (32) a 2 matice (69) z tela stroja (1).
2.Spojte lanko zá ažového kolieska (13) s lankom
vedúcim do tela rotopedu (14) zahá knutím konca
lanka do oka a napnutím bovdenu. Vložte zá ažové
koliesko (13) do ty e riadidiel (4) a zaistite skrutkou
(36) a podložkou (37).
3.Spojte kábel od po íta a (12) s káblom vedúcim do
tela rotopedu (15).
4.Zasu te ty riadidiel(4) do tela rotopedu (1). Zaistite
2 skrutkami (52), 2 skrutkami (59) a 4 podložkami (32)
a 2 maticami (69).
PL
1. Nale y wy rubowa 2 ruby (52), 2 ruby (59), 4
podkładki (32) i 2 nakr tki (69) z trzonu urz dzenia
(1).
2. Nale y poł czy link kółka obci enia (13) z link
prowadz c do ciała orbitreka (14) zahaczeniem
ko cówki linki do oczka i naci gni ciem ci gła
Bowdena. Nale y wło y kółko obci enia (13) do
kolumny kierownicy (4) i zabezpieczy rub (36) i
podkładk (37).
3. Nale y poł czy kabel komputera (12) z kablem
prowadz cym do ciała orbitreka (15).
4. Nale y wsun kolumn kierownicy (4) do trzonu
urz dzenia (1) i zabezpieczy 2 rubami (52), 2
rubami (59) i 4 podkładkami (32) i 2 nakr tkami
(69).
CZ 1.P iložte p ední stabilizátor (2) k t lu stroje (1) a
p išroubujte je pomocí 2 šroub (50), podložek (51) a
matic (81).
2.Vyšroubujte 2 šrouby z t la stroje (1) a p iložte zadní
stabilizátor (3) a p išroubujte jej pomocí 2 šroub (50)
a podložek (51).
SK 1.Priložte predný stabilizátor (2) k telu stroja (1) a
priskrutkujte ich pomocou 2 skrutiek (50), podložiek
(51) a matíc (81).
2.Vyskrutkujte 2 skrutky z tela stroja (1) a priložte
zadný stabilizátor (3) a priskrutkujte ich pomocou 2
skrutiek (50) a podložiek (51).
PL. 1. Nale y przymocowa przedni podstaw
stabilizacji (2) do trzonu urz dzenia (1) i przykr ci za
pomoc 2 rub (50), podkładek (51) i nar tek (81).
2. Nale y wy rubowa 2 ruby z trzonu udz dzenia (1)
i przymocowa tyln podstaw stabilzacji (3) i
przykr ci za pomoc 2 rub (50) i podkładek (51).
KROK 2
CZ 1.Vyšroubujte 2 šrouby (52), 2 šrouby (59), 4
podložky (32) a 2 matice (69) z t la stroje (1).
2.Spojte lanko zát žového kole ka (13) s lankem
vedoucím do t la rotopedu (14) zaháknutím konce
lanka a do oka a napnutím bovdenu. Vložte zát žové
kole ko (13) do ty e idítek (4) a zajist te šroubem
(36) a podložkou (37).
3.Spojte kabel od computeru (12) s kabelem vedoucím
do t la rotopedu (15).
4.Zasu te ty idítek (4) do t la dotopedu (1). Zajist te
2 šrouby (52), 2 šrouby (59) a 4 podložkami (32) a 2
maticemi (69).
SK 1. Vyskrutkujte 2 skrutky (52), 2 skrutky (59), 4
5
KROK 3
CZ 1.Zapojte kabel computeru (12) do zadní ásti
computeru (11).
2.P iložte computer (11) na ty idítek (4) a p išroubujte
4 šrouby (58).
SK 1.Zapojte kábel po íta a (12) do zadnej asti
po íta a (11).
2.Priložte po íta (11) na ty riadidiel (4) a priskrutkujte
4 skrutkami (58).
PL 1. Nale y podł czy kabel komputera (12) do tylnej
cz ci komputera (11).
2. Nale y przymocowa komputer (11) na kolumn
kierownicy (4) i przykr ci za pomoc 4 rub (58).
KROK 5
CZ 1.Zasu te levou pohyblivou ty rukojetí (6) do levé
spodní ty e rukojetí (7) a zajist te 4 šrouby (52)
podložkami (51),
2.To samé prove te na prave stran s pohyblivými
ty emi rukojetí (6+7).
SK 1. Zasu te avú pohyblivú ty rukoväte (6) do avej
spodnej ty e rukoväte (7) a zaistite 4 skrutkami (52)
podložkami (51).
2. To isté urobíte na pravej strane s pohyblivými ty ami
rukovätí (6+7).
PL 1. Nale y wło y lewy kij uchwytu ruchomego (6)
do lewego dolnego uchwytu (7) i zabezpieczy 4
rubami (52) i podkładkami (51).
2. To samo nale y powtórzy na stornie prawej z kijami
ruchomymi (6+7).
KROK 4
CZ 1.P išroubujte rukojet pevných idítek (5) na ty
idítek (4) pomocí 2 šroub (35).
2.Zapojte kabel sníma e pulsu (17) do computeru
(11).
SK 1. Priskrutkujte rukovä pevných riadidiel (5) na ty
riadidiel (4) pomocou 2 skrutiek (35).
2. Zapojte kábel sníma a pulzu (17) do po íta a (11).
PL 1. Nale y przymocowa uchwyt kierownicy stałej
(5) do kolumny kierownicy (4) za pomoc 2 rub (35).
2. Nale y podł czy kabel sensoru pulsu (17) do
komputera (11).
6
KROK 6
CZ 1.Nasu te pohyblivou ty rukojetí (6) na h ídel
v ty i idítek (4) nejptve však nasu te podložku (55) a
po té zajist te podložkou (33) a (53) plus šroubem
(54).
2.Stejný postup dodržte na druhé stran .
SK 1. Nasu te pohyblivú ty rukoväte (6) na hriadel
v ty i riadidiel (4) najprv však nasu te podložku (55) a
potom zaistite podložku (33) a (53) + skrutka (54).
2. Rovnaký postup dodržte na druhej strane.
PL 1. Nale y nasun lewy kij uchwytu ruchomego (6)
na wałek w kolumnie kierownicy (4), najpierw jednak
nale y nasun podkładk (55) i potem zabezpieczy
podkładk (33) i (53) plus rub (54).
KROK 7
CZ 1.P iložte levý pedál (22) levou ty pedálu (9) a
zajst te 2 šrouby (62), 2 šrouby (61), 6 podložkami
(63) a 2 maticemi (64).
2.Stejný postup dodržte na pravé stran .
SK 1. Priložte avý pedál (22) avú ty pedálu (9) a
zaistite 2 skrutkami (62), 2 skrutky (61), 6 podložkami
(63) a 2 maticami (64)2. Rovnaký postup dodržte na pravej strane.
PL 1. Nale y przymocowa lewy pedał (22) do podstawy
pedału (9) i zabezpieczy 2 rubami (62), 2 rubami (61), 6
podkładkami (63) i 2 nakr tkami (64)
2. To samo nale y przeprowadzi na prawej stronie.
CZ UPOZORN NÍ
Na plastovou podložku (33) je nutné dát
prohnutou podložku (53). Pokud by byly
použita rovná podložka dojde k poškození
plastové podložky (33).
SK UPOZORNENIE
Na plastovú podložku (33) je nutné da
prehnutú podložku (53). Pokia by bola použitá
rovná podložka, dôjde k poškodeniu plastovej
podložky (33).
PL UWAGA
Na podkładk plastikow (33) jest niezb dne
poło y zgi t podkładk (53). Je li zostałaby
u yta płaska podkładka, doszłoby do
uszkodzenie podkładki plastikowej (33).
7
KROK 7a
CZ 1.Nasu te ty pedálu (9) a použijte podložky (70) a
(71) viz obrázek to the na h ádel kliky (10) a pevn
zajist te 1 šroubem (54).
2.Stejný postup dodržte na druhé stran .
SK 1. Nasu te ty pedálu (9) a použite podložky (70) a
(71) vi . obrázok to dáte na hriade k uky (10) a pevne
zaistíte 1 skrutkou (54).
2. Rovnaký postup dodržte aj na druhej strane.
PL 1. Nale y nasun podstaw pedału (9) i u y
podkładki (70) i (71) – patrz obrazek. To nale y
przymocowa do korby (10) i dobrze zabezpieczy 1
rub (54).
2. To samo nale y przeprowadzi na prawej stronie.
KROK 8
CZ 1.Spojte levou ty rukojetí (7) s ty í pedálu (9) dle
obrázku. Zajist te 1 šroubem (65), podložkou (67) a
maticí (66).
2.Stejný postup dodržte na druhé stran .
SK 1. Spojte avú ty rukoväte (7) s ty ov pedálu (9)
pod a obrázka. Zaistite 1 skrutkou (65), podložkou (67)
a maticou (66).
2. Rovnaký postup dodržte aj na druhej strane.
PL 1. Nale y poł czy lewy dolny uchwyt (7) z
podstaw pedału (9) według obrazka i zabezpieczy 1
rub (65), pokdładk (67) i nakr tk (66).
8
Návod k obsluze po íta e / SK Návod k obsluhe po íta a
/ Instrukcja obsługi komputera
CZ
A. Uživatelská data:
Nastavte si svá osobní data p ed cvi ením. Zmá kn te BODY FAT tla ítko pro otev ení nastavení
osobních dat - pohlaví, v k, výška a hmotnost pak je pak jsou data uložena do computeru vymazány
jsou pouze p i vytažení baterií.
B. Mód spánku:
Computer se p epne do módu spánku pokud není signál od setrva níku nebo nebylo zmá knuto tla ítko
po dobu delší než 4 minuty.
SK
A. Užívate ské údaje:
Nastavte si svoje osobné údaje pred cvi ením. Stla te BODY FAT tla idlo pre otvorenie
nastavenia osobných údajov – pohlavie, vek, výška a hmotnos , teraz sú údaje uložené do
po íta a, vymazané sú len v prípade vybratia batérií.
B.Mód spánku:
Po íta sa prepne do módu spánku pokia nie je signál od zotrva níka alebo nebolo stla ené
tla idlo po dobu dlhšiu jako 4 minúty.
PL
A. Dane u ytkownika
Nale y ustawi swoje dane przed rozpocz ciem wicze . Po naci ni ciu przycisku BODY FAT
otworzy si menu ustawienia danych – płe , wiek, wzrost i waga. Dane s teraz zapisane,
usuni te mog by tylko po wyj ciu baterii
B. Mod(opcja) pokazania czasu
Komputer prz l czy si na pokazywanie czasu, je li nie było sygnału lub nie był naci ni ty
aden przycisk przez około 4 minuty
CZ Funkce:
1. TIME: zobrazení asu cvi ení v rozsahu od 0:00 do 99:59. Pokud zvolíte programa nastavíte si
pomocí tla ítek UP a DOWN hodnotu p i cvi ení dojde k ode ítání asu a p i dosažení 0:00
computer pípne ímž informuje o dosažení odcvi eného asu.
2. SPEED: zobrazení rychlosti v KMnebo MILE za hodinu.
3. DISTANCE: zobrazení ujeté vzdálenosti maximáln 99.9KM/MILE.
4. CALORIES: zobrazení spálených kalorií
(JE TO POUZE ORIENTA NÍ HODNOTA PRO SROVNÁNÍ TRÉNINK , A NEM ŽE BÝT POVAŽOVÁNA ZA
ZÁKLAD KÚRY)
5. PULSE: zobrazení po tu úder srdce za minutu – pro m ení je nutné položit ob dlan na tepová
9
idla, která se nacházejí na idítcích.
6. RPM: po et otá ek podál .
SK Funkcie:
1.TIME: zobrazenie asu cvi enia v rozsahu od 0:00 do 99:59. Pokia zvolíte program a nastavíte si
pomocou tla idiel UP a DOWN hodnotu, pri cvi ení dôjde k od ítaniu asu a dosiahnutiu 0:00 po íta
pípne, ím informuje o dosiahnutí odcvi eného asu.
2.SPEED: zobrazenie rýchlosti v KM alebo MÍLE za hodinu.
3.DISTANCE: zobrazenie prejdenej vzdialenosti maximálne 99.9. KM/MILE.
4.CALORIES: zobrazenie spálených kalórií ( je to len orienta ná hodnota pre zrovnanie tréningu a
nemôže by považovaná za základ kúry).
5.PULSE: zobrazenie po tov úderov srdca za minútu – pre meranie je nutné položi obe dlane na tepové
idla, ktoré sa nachádzajú na riadidlách.
6.RPM: po et otá ok pedálov.
PL Funkcje:
1. TIME: pokazuje czas wiczenia w rozpi ciu od 0:00 do 99:59. Nale y wybra program i ustawi czas
za pomoc przycisków UP i DOWN, podczas wicze czas b dzie odliczany a po osi gni ciu zera
komputer zapiszczy – informuje o zako czeniu wiczenia.
2. SPEED: pokazuje pr dko w Km lub milach za godzin .
3. DISTANCE: pokazuje pokonan odległo do 99.9Km/Mil.
4. CALORIES: pokazuje spalone kalorie
(Jest to tylko warto orientacyjna dla porównywania treningów, nie mo e by odbierana jako
podstawa kuracji odchudzaj cej.)
5. PULSE: pokazuje ilo „uderze serca” na minut . Nale y poło y obydwie dłonie na sensory pulsu
znajduj ce si na kierownicy
6. RPM: ilo obrotów pedałów
CZ Funkce tla ítek:
1. UP: nahoru / p idat – tímto tla ítkem nastavíte požadované hodnoty na computeru
2. DOWN: dol / ubrat – tímto tla ítkem nastavíte požadované hodnoty na computeru
Upozorn ní: pokud držíte ob tla ítka UP a DOWN sou asn po dobu delší než 2 sekundy dojde
k vynulování hodnoty.
3. ENTER/RESET: a. pro potvrzení požadovaných hodnot.
b. pokud necvi íte a držením tla ítka po odbu delší než 2 sekundy dojde k vymazání všech
hodnot.
4. BODY FAT: slouží k zapnutí výpo tu BODY FAT.
5. MEASURE: slouží k zapnutí výpo tu BMI a BMR.
SK Funkcie tla idiel:
1.UP: hore/prida – týmto tla idlom nastavíte požadované hodnoty na po íta i
2.DOWN: dole/ubra - týmto tla idlom nastavíte požadované hodnoty na po íta i
Upozornenie: pokia držíte obe tla idla UP a DOWN sú asne po dobu dlhšiu ako 2 sekundy dôjde
k vynulovaniu hodnôt.
3.ENTER/RESET: a. pre potvrdenie požadovaných hodnôt
b. pokia necvi íte a držíte obe tla idla dlhšie ako 2 sekundy, dôjde k vynulovaniu
všetkých hodnôt.
4.BODY FAT: slúži k zapnutiu výpo tov BODY FAT
5.MEASURE: slúži k zapnutiu výpo tov BMI a BMR.
PL Funkcja przycisków
1. UP: w gór / doda – przycisk ten ustawia wymagan warto
10
na komputerze
2. DOWN: w dół / obni y – przycisk ten ustawia wymagan warto na komputerze.
Uprzedzenie: przytrzymaj c jednocze nie obydwa przyciski UP i DOWN dłu ej ni 2 sekundy,
prowadzi si do anulowania warto ci.
3. ENTER/RESET: a. dla zatwierdzenia podanych warto ci.
b. przy wy wietleniu komunikatu “NO SPEED” i przytrzymaniu przycisku na dłu ej
ni 2 sekundy, dojdzie do usuni cia wszystkich warto ci.
4. BODY FAT: za pomoc tego przycisku wł cza si obliczanie BODY FAT.
5. MEASURE: za pomoc tego przycisku wł cza si obliczanie BMI i BMR.
FAT %: procento t lesného tuku / SK FAT %: percento telesného tuku
PL FAT % procent tkani tłuszczowej
T lesný tuk - % ženy
T lesný tuk - % muži
Telesný tuk - % ženy
Telesný tuk - % muži
Tkanka tłuszczowa - % kobiety
Tkanka tłuszczowa - % m
czy ni
V k
Výborný
Dobrý Pr m rný Vysoký
Výborný
Dobrý
Pr m rný
Vysoký
Vek
Výborný
Dobrý Priemerný Vysoký
Výborný
Dobrý
Priemerný
Vysoký
wietny
Dobry
Wiek
wietny
wietny
redni
Wysoki
redni
Wysoki
20-24
18,2
22,0
25,0
29,6
10,8
14,9
19,0
23,3
25-29
18,9
22,1
25,4
29,8
12,8
16,5
20,3
24,3
30-34
19,7
22,7
26,4
30,5
14,5
18,0
21,5
25,2
35-39
21,0
24,0
27,7
31,5
16,1
19,3
22,6
26,1
40-44
22,6
25,6
29,3
32,8
17,5
20,5
23,6
26,9
45-49
24,3
27,3
30,9
34,1
18,6
21,5
24,5
27,6
50-59
26,6
29,7
33,1
36,2
19,8
22,7
25,6
28,7
> 60
27,4
30,7
34,0
37,3
20,2
23,7
26,2
29,3
BMI (Body Mass Index):
BMI
do 20
popis
Podváha je typická pro modelky, je to však stav se zdravotními riziky, proto by se mu zdravý a
rozumný lov k m l snažit vyhnout.Pokud pár kilogram ke své váze p idáte, vaše t lo to jist
p ijme s povd kem.
SK Podváha je typická pre modelky, je to však stav so zdravotnými rizikami, preto by sa mu
zdravý a rozumný lovek mal snaži vyvarova . Pokia pár kilogramov ku svojej váhe pridáte,
vaše telo to ur ite príjme s po akovaním.
PL Niedowaga jest typowa dla modelek, jest to jednak stan prowadz cy do zagro e
zdrowotnych, dlatego zdrowy i rozs dny człowiek powinien omin ten stan. Je li do swojej
wagi dodacie Pa stwo kilka kilogramów, ciało przyjmie je z wdzi czno ci .
11
20 - 25
Ideální a vyvážený stav vašeho t la pro zdravý život.
SK Ideálny a vyvážený stav vášho tela pre zdravý život.
PL Idealny i zrównowa ony stan ciała, przy zdrowym trybie ycia
25 - 30 Mírná nadváha, která lehce zvyšuje zdravotní rizika. K dosažení ideální váhy není pot eba diet,
posta uje pravidelný pohyb, rekrea ní sportování.
SK Mierna nadváha, ktorá ahko zvyšuje zdravotné riziká. K dosiahnutiu ideálnej váhy nie sú
potrebné diéty, sta í pravidelný pohyb, rekrea né športovanie.
PL Lekka nadwaga, która umiarkowanie podnosi ryzyko pojawienia si problemów
zdrowotnych. Dla osi dni cia wagi idealnej nie jest potrzebna dieta, wystarczy regularny ruch
oraz uprawianie sportów rekreacyjnie.
30 - 40 Obezita zna í vysoká zdravotní rizika. Vážn uvažujte o hubnutí, sta í p l kilogramu týdn a za
pár m síc se budete jist cítit lépe. Vhodná je kombinace zm ny stravování s ast jším
pohybem.
SK Obezita ozna uje vysoké zdravotné riziká. Vážne uvažujte o chudnutí, sta í pol kilogramu
týždne a za pár mesiacov sa budete ur ite cíti lepšie. Vhodná je kombinácia zmeny stravovania
s astejším pohybom.
PL Otyło oznacza wysokie zagro enie zdrowia. Powinni Pa stwo powa ne pomy le o
odchudzaniu, wystarczy pół kilograma tygodniowo i za kilka miesi cy poczujecie si Pa stwo
lepiej. Polecamy kombinacj zmiany sposobu od ywiania z regularnym uprawianiem sportu.
40 a více T žká obezita je spojena s velmi vysokými zdravotními riziky, proto byste m li se snížením
váhy za ít co nejd íve. Vhodná je zm na stravovacích návyk a pravidelný pohyb, snižující
každý týden vaší váhu o jeden kilogram.
SK ažká obezita je spojená s ve mi vysokými zdravotnými rizikami, preto by ste mali so
znižovaním váhy za a o najskôr. Vhodná je zmena stravovacích návykov a pravidelný pohyb,
znižujúci každý týžde vašu váhu o jeden kilogram.
PL Ci ka otyło jest powi zana z bardzo du ymi zagro eniem zdrowia, dlatego powinni
Pa stwo jak najpr dzej rozpocz odchudzanie. Polecamy kombinacj zmiany sposobu
od ywiania z regularnym uprawianiem sportu, zni aj c tak wag o kilogram tygodniowo.
BMR (Basal Metabolic Rate): Bazální metabolismus (BMR) je základní minimální množství kalorií
pot ebné k udržení hmotnosti; je to vlastn množství energie, které organismus spálí, když aktivn
nepracuje - odpo ívá nebo spí. Dá se vypo ítat zcela jednoduše z hmotnosti: BMR = 25 (cal) x hmotnost
(kg)
SK BMR (Basal Metabolic Rate): Bazálny metabolizmus (BMR) je základné minimálne množstvo kalórií
potrebné k udržaniu hmotnosti, je to vlastne množstvo energie, ktoré organizmus spláli, ke aktívne
nepracuje – odpo íva alebo spí. Dá sa vypo íta jednoducho z hmotnosti: BMR = 25 (cal) x hmotnos
(kg).
PL BMR (Basasl Metabolic Rate): Metabolizm podstawowy (BMR) oznacza podstawow minimaln
ilo kalorii biezb dnych dla utrzymania wagi; innymi słowy: chodzi o ilo enegrii, któr organizm
spali, kiedy Pa stwo nie pracujecie aktywnie – wypoczynek, sen. Mo na go wyliczy w bardzo łatwy
sposób na podstawie wagi: BMR = 25(cal) x waga (kg).
CZ PULSE RECOVERY: M ení kondice je pro osobní orientaci a srovnání tepové frekvence p ed a po
cvi ení. M žete zlepšit tuto hodnotu p i pravidelném cvi ení.
1. zmá kn te tla ítko RECOVERY hned po skon ení cvi ení.
2. uchopte senzory tepové frekvence
3. as se za ne po ítat od 60 do 0.
4. na displeji se zobrazí úrove F1 – F6.
SK PULSE RECOVERY: Meranie kondície je pre osobnú orientáciu a porovnanie tepovej frekvencie
pred a po cvi ení. Môžete zlepši túto hodnotu pri pravidelnom cvi ení.
12
1. stla te tla idlo RECOVERY hned po skon ení cvi enia
2.uchopte sníma tepovej frekvencie
3. as za ne po íta od 60 do 0
4.na displeji na zobrazí úrove F1 – F6
PL PULSE RECOVERY: Mierzenie kondycji jest potrzebne dla własnej orientacji oraz dla porównywania
pulsu przed i po zako czeniu wicze . Warto t mo na poprawi regularnym wiczeniem.
1. nale y naciskn przycisk RECOVERY zaraz po sko czeniu wiczenia.
2. nale y trzyma si sensorów pulsu.
3. czas odlicza si od 60 do 0.
.
Úrovn :
F1 vynikající
F2 dobrá
F3 pr m rná
F4 podpr m rná
F5 ne dobrá
F6 špatná
Úrove :
F1 vynikajúci
F2 dobrá
F3 priemerná
F4 podpriemerná
F5 nedobrá
F6 zlá
Poziom:
F1 znakomity
F2 dobry
F3 redni
F4 ni szy od przeci tnego
F5 niedobry
F6 zły
CZ Chybová hlášení:
E: pokud rychlost dosáhne hodnoty vyšší než 999.9 MPH/KPH computer zobrazí “E”.
Err: pokud je p i m ení body fat nebo recovery ztracen signál ze snímaže pulsu po dobu delší jak 20
sekund computer zobrazí “Err”. M žete zmá knout jakékoliv tla ítko pro vymazání chybové hlášky.
SK Chybové hlásenie:
E: pokia rýchlos dosiahne hodnotu vyššiu jako 999.9. MPH/KPH po íta zobrazí „E“.
Err: pokia je pri meraní body fat alebo recovery stratený signál zo sníma a pulzu po dobu dlhšiu ako 20
sekúnd po íta zobrazí „Err“. Môžete stla i akéko vek tla idlo pre vymazanie chybnej hlášky.
PL Komunikaty o bł dach
E: je li pr dko osi gnie warto wy sz od warto ci: 999.9 MPH/KPH komputer wy wietli “E”.
Err. je li podczas mierzenia body fat lub recovery sygnał z sensora pulsu zagubi si na czas dłu szy
ni eli 20 sekund komputer wy wietli “Err”. Mo na nacisn którykolwiel przycisk by znikn l komunikat
bł du.
si z lekarzem.
Tréninkové pokyny / Tréningové pokyny
/ Instrukcje dotycz cze treningu
CZ:Intenzita
Pro dosažení maximálních výsledk je t eba
zvolit p íslušnou úrove intenzity.
Jako ur ující faktor slouží tep. Využívejte
následující vzorec:
CZ: Za ú elem vylepšení své kondice a
zdraví je t eba dbát uvedených tréninkových
pokyn .
Pokud jste nebyli delší dobu fyzicky aktivní,
m li byste se p ed zahájením cvi ení poradit
s léka em.
SK: Za ú elom vypelšenia svojej kondície a
zdravia je t eba dba na uvedené tréningové
pokyny. Pokia ste neboli dlhšiu dobu fyzicky
aktívný, mali by ste sa p ed za iatkom
cvi enia poradi s lekárom.
PL: W celu poprawienia kondycji i stanu
zdrowia, nale y stosowa si do podanych
instrukcji treningu. Je li od dłu szego czasu
nie uprawiali Pa stwo sportu, wskazane jest,
przed rozpocz ciem wicze , skonsultowa
Max. Tepová úrove = 220 – v k
SK: Intenzita
Pre dosiahnutie maximálných výsledkov je
potrebné zvoli príslušnú úrove intenzity.
Ako ur ujúci faktor slúži tep. Využivajte
následujúci vzorec:
Max. Tepová úrove = 220 – vek
PL: Obci enie
Dla osi gni cia maksymalnych wyników
13
niezb dny jest prawidłowy wybór obci enia.
Decyduj cym czynnikiem jest tutaj puls.
Nale y wykorzysta poni szy wzór:
Maks. poziom pulsu = 220 – wiek
puls na poziomie 60-70% maks. poziomu
pulsu.
Optymalna ilo treningów wynosi 3 x
tygodniowo po 30 minut.
CZ:B hem cvi ení by se tepová frekvence
m la nacházet v rozmezí 60%-85% max.
tepové hodnoty.
Viz graf tepové frekvence ke konci návodu.
CZ:P íklad:
Je Vám 52 let a chcete zahájit trénink.
Max. tepová frekvence = 220 – 52(v k) = 168
tep /min
Min. tepová frekvence = 168 x 0.6 = 101
tep /min
Nejvyšší tepová frekvence = 168 x 0.7 = 117
tep /min
Na po átku tréninku by se tepová frekvence
m la udržovat na úrovni 60% Vašeho
maxima b hem n kolika prvních týdn .
Postupn m že být navyšována až na 85%.
B hem prvních týdn za n te od frekvence
tep 101 a postupn zvyšujte na 117.
Spolu se zvýšením stupn výkonnosti lze
zvýšit na 70%-85% vaší max.tepové
frekvence.
Toho lze dosáhnout zv tšením odporu, délky
tréninku nebo v tším po tem trénink .
SK: Behom cvi enia by sa tepová frekvencia
mala nachádza v rozmedzí 60% -85%
max.tepovej hodnoty.
Vi graf tepovej frekvencie na konci návodu.
Na za iatku tréningu by sa tepová frekvencia
mala udržova na úrovni 60% vášho maxima
behom nieko kých prvých týžd ov. Postupne
môže by navyšovaná až na 85 %.
SK: Príklad:
Je Vám 52 rokov a chcete za a tréning.
Max. Tepová frekvencie = 550 – 52 (rokov) =
168 tepov / min
Min. Tepová frekvencia = 168 x0.6 = 101
tepov / min
Najvyššia tepová frekvencia = 168x 0.7 = 117
tepov / min
PL: Podczas wicze puls powinien osi ga
60%-85% warto ci maksymalnego poziomu
pulsu.
Patrz graf pulsu pod ko cem instrukcji.
Na pocz tku treningu puls powinien osi ga
60% maksymalnego poziomu pulsu (podczas
kilku pierwszych tygodni). Potem mo e by
powoli podnoszony do warto ci 85 %.
Behom prvých týžd ov za nite od frekvencie
tepov 101 a postupne zvyšujte na 117. Spolu
so zvýšení stup a výkonnosti ide zvýši na
70%-85% vašej max. Tepovej frekvencie.
Toho ide dosiahnu zvýšením odporu, d žky
tréningu alebo vä ším po om tréningov.
CZ:Spalování tuku
Organismus za íná spalovat tuk po dosažení
60% maximální hodnoty.
Za ú elem optimalizaci se doporu uje
udržování tepu na úrovni 60% - 70%
maxima.
Optimální po et trénink je t ikrát týdn po 30
minutách.
PL: Przykład
Osoba w wieku 52 lat chce rozpocz
trening.
Maks. poziom pulsu = 220 – 52(wiek) = 168
uderze /min
Min. poziom pulsu = 168 x 0.6 = 101
uderze /min
Najwy szy puls = 168 x 0.7 = 117
uderze /min
SK: Spa ovanie tuku
Organizmus za ína spa ova tuk po
dosiahnutí 60% max. Hodnoty.
Za ú elom optimalizácie sa doporu uje
udržovanie tepu na úrovni 60% -70%
maxima.
Optimálný po et tréningu je trikrát týždenne
po 30 minutách.
Podczas pierwszych tygodni wicze nale y
rozpoczyna od ustawienia pulsu na 101
uderze i stopniowo podwy sza na 117.
Ł cznie z podniesieniem stopnia wydajno ci
mo na podnie puls na 70-85%
maksymalnego pulsu. Mo na to osi gn
poprzez powi kszenie oporu, długo ci
treningu lub poprzez zwi kszenie ilo ci
treningów.
PL: Spalanie tłuszczu
Organizm zaczyna spala tłuszcz po
osi gni ciu 60% maksymalnej warto ci.
W celu optimalizacji polecamy utrzymywa
14
cvi ení.
Vyberte si ur itou hodinu tréninku a cvi ení
nezahajujte p íliš agresivn .
Organizace tréninku / Organizácia tréningu /
Organizacja treningu:
CZ:Rozcvi ka:
P ed každým tréninkem je t eba se 5-10
minut rozcvi it.
Prove te n kolik roztahujících cvik nebo
šlapejte n kolik minut p i nízkém odporu.
Tréninkové procesy:
Délka tréninku m že být ur ena dle
následujícího pravidla:
Staré sportovní p ísloví zní:
„ Nejt žší v cí na tréninku je za ít ho”
P ejeme hodn zábavy a úsp ch .
SK:
Odpo inok:
Na konci tréningu je potrebné postupne
znižova jeho intenzitu.
Pre zamedzenie svalových k ov
doporu ujeme tiež pre ahujúce cviky.
Každodenní trénink: asi 10 min
2-3 krát týdn : asi 30 min
1-2 krát týdn : asi 60 min
SK Rozcvi ka :
Pred každým tréningom je potrebné sa 5-10
minú rocvi i .
Prevedte nieko ko roz ahujúcich cvikov,
alebo š apte nieko ko minút p i nízkom
odpore.
Tréningové procesy:
D žka tréningu môže by ur ená pod a
následujúceho pravidla:
Úspech:
Už po krátkej dobe zistite, že aby ste udržali
optimálnu tepovú frekvenciu, musíte
postupne zvyšova odpor.
Tréningy budú ím alej jednoduchšie a
behom normálného d a sa budete cíti
omnoho lepšie.
Je však potrebné motivova sa k
pravidelnému cvi eniu.
Vyberte si ur itú hodinu tréningu a cvi enie
neza ínajte príliš agresívne.
každodenný tréning : asi 10 min.
2-3 krát týždenne : asi 30 min.
1-2 krát týždene : asi 60 min.
PL Rozgrzewka:
Przed rozpocz ciem ka dego treningu nale y
przeprowadzi 5-10 minutow rozgrzewk .
Nale y przeprowadzi kilka wicze
rozci gaj cych lub pedałowa kilka minut
przy bardzo niskim oporze.
Procesy treningowe:
Długo treningu mo na ustawia według
nast puj cej reguły:
Staré športové príslovie znie:
„Naj ažšou vecou na tréningu je za a ho“
Prajeme ve a zábavy a úspechov.
PL:
Wypoczynek:
Pod koniec treningu nale y powoli
zmniejsza jego intensywno .
eby zapobiec skurczom mi ni polecamy
tak e wiczenia rozci gaj ce.
Codzienny trening: okło 10 min.
2-3 razy tygodniowo: około 30 min.
1-2 razy tygodniowo: około 60 min.
CZ:Odpo inek:
Na konci tréninku je t eba postupn snižovat
jeho intenzitu.
Pro zamezení svalovým k e ím
doporu ujeme také protahující cviky.
Sukces
Ju po krótkim czasie mo na zaobserwowa ,
e dla utrzymania optymalnej warto ci pulsu
nale y powoli podwy sza opór.
wiczenia treningowe b d coraz łatwiejsze
do wykonania a osoba wicz ca b dzie
podczas dnia czuła si du o lepiej.
Úsp ch
Již po krátké dob zjistíte, že abyste udrželi
optimální tepovou frekvenci, musíte postupn
zvyšovat odpor.
Tréninky budou ím dál snazší a b hem
normálního dne se budete cítit mnohem lépe.
Niezb dna jest motywacja do regularnego
wiczenia.
Polecamy wybra konkretn godzin
treningu, wicze nie nale y rozpoczyna
zbyt agresywnie.
Je však t eba motivovat se k pravidelnému
Najstarsze przysłowie sportowców brzmi
15
nast puj co:
„Najtrudniejsz rzecz podczas treningu jest
jego rozpocz cie”
yczymy du o zabawy oraz powodzenia.
Seznam díl
íslo
popis
Množství/Množstvo
1
T lo stroje / Telo stroja / Trzon urz dzenia
1
2
P ední stabilizátor / Predný stabilizátor / Przednia podstawa stabilizacji
1
3
Zadní stabilizátor / Zadný stabilizátor / Tylna podstawa stabilizacji
1
4
Ty
1
5
Pevná ty rukojetí / Pevná ty riadidiel / Uchwyt kierownicy stałej
1
6
Pohyblivá ty rukojetí horní ást (pravá a levá) / Pohyblivá ty rukoväte horná
2
7
Pohyblivá ty rukojetí spodní ást (pravá a levá) / Pohyblivá ty rukoväte
idítek /Ty riadidiel / Kolumna kierownicy
as (pravá a avá) / Kij uchwytu ruchomego (lewy i prawy)
2
spodná as (pravá a avá) / Lewy dolny uchwyt ruchomy (prawy i lewy)
8
U-plát pro ty pedál / U- plát pre ty pedálov / U-blat podstawy pedału
2
9
Ty pedál
2
/ Ty pedálov / Podstawa pedału
10
Klika pedál / K uka pedálov / Korba
1
11
Computer / Po íta / Komputer
1
12
Computer kable horní / Horný po ítacový kábel / Górny kabel komputera
1
13
Zát žové kole ko / Zá ažové koliesko / Kółko obci
1
14
Lanko zát žového kole ka / Lanko za ažového kolieska
/ Linka kółka obci
enia
1
enia
15
Computer kable spodní / Spodný po íta ový kábel / Dolny kabel komputera
1
16
Sníma pulsu / Sníma pulzu / Sensor pulsu
2
17
Kabel sníma e pulsu / Kábel sníma a pulzu / Kabel sensora pulsu
1
18
Vyrovnávací šroub stabilizátoru / Vyrovnávacia skrutka stabilizátora
2
/ ruba wyrównuj ca podstaw stabilizacji
19
Držák senzoru / Držiak senzorov / Uchwyt sensorów
1
20
P ední noha stabilizátoru / Predná noha stabilizátora
2
21
Zadní noha stabilizátoru / Zadná noha stabilizátora / Tylna noga stabilizacji
2
22
Pedál (pravý a levý) / Pedál (pravý a avý) / Pedał (prawy i lewy)
2
23
Kryt t la stroje (pár) / Kryt tela stroja (pár) / Pokrywa trzonu urz dzenia (para)
1
24
Kryt klik (pár) / Kryt k uk (pár) / Pokrywa korby (para)
1
25
Kryt klik malý (pár) / Kryt k uk malý (pár) / Mała pokrywa korby (para)
1
26
Imbusový klí / Imbusový k ú / Klucz imbusowy
1
27
Šroub na držák senzoru / Skrutka na držiak senzorov
1
28
Šroubovák s klí i / Skrutkova s k ú ami / rubokr t z kluczami
1
29
Vrchní krytka pro ty rukojetí / Vrchná krytka pre ty rukoväte
2
/ Przednia noga stabilizacji
/ ruba uchwytu sensoru
/ Górna pokrywa uchwytu kierownicy
30
Krytka pro ty pedálu / Krytka pre ty predálov / Pokrywa podstawy pedału
2
31
Objímka pro osu ty e idítek / Objímka pre os ty e riadidiel
2
/ Tulejka osi kolumny kierownicy
32
Podložka pro osu ty e idítek / Podložka pre os ty e riadidiel
4
/ Podkładka osi kolumny kierownicy
33
Podložka pro ty rukojetí / Podložka pre ty rukoväte
2
/ Podkładka kolumy kierownicy
34
Vymezovací podložka / Vymedzovacia podložka / Podkładka okre laj ca
16
4
35
Šroub ty e pevných rukojetí / Skrutka ty e pevných rukovätí
2
/ ruby uchwytów stałych kierownicy
36
Šroub pro zát žové kole ko / Skrutka pre zá ažové koliesko
/ ruba kółka obci
37
1
enia
Podložka pro zát žové kole ko / Podložka pre zá ažové koliesko
/ Podkładka kółka obci
1
enia
38
Šroub t la krytu / Skrutka tela krytu / ruba pokrywy trzonu urz dzenia
4
39
Podložka pro U-podložku / Podložka pre U-podložku / Podkładka U-podkładki
4
40
emenice / Remenice / Koło pasowe
1
41
Krytka setrva níku / Krytka zotrva níka / Pokrywa koła zamachowego
2
42
Klínový emen / Klínový reme / Pas klinowy
1
43
Molitanový grip pevných rukojetí / Molitanový grip pevných rukovätí
1
/ Pianka uchwytów stałych
44
Molitanový grip pohyblivých rukojetí / Molitanový grip pohyblivých rukovätí
2
/ Pianka uchwytów ruchomych
45
Setrva ník / Zotrva ník / Koło zamachowe
1
46
Ložiska klik pedál / Ložiska k ukových pedálov / Ło yska korby
2
47
Vymezovací podložka U-plátu / Vymedzovacia podložka U-platu
2
/ Podkładka okre laj ca U-blatu
48
Vymezovací podložka pro ty rukojetí / Vymedzovacia podložka pre ty
4
rukoväte / Podkładka okre laj ca
49
Magnet / Magnet / Magnes
1
50
Šroub na stabilizátor / Skrutka stabilizátora / ruba stabilizacji
4
51
Podložka / Podložka / Podkładka
14
52
Šroub / Skrutka / ruba
53
Podložka pérová / Pérová podložka / Podkładka spr
54
Šroub / Skrutka / ruba
4
55
Podložka / Podložka / Podkładka
2
56
Šroub pro senzor / Skrutka pre senzor / ruba sensora
2
57
Matice setrva níku / Matica zotrva níka / Nakr tka koła zamachowego
2
58
Šroub na computer / Skrutka na po íta / ruba komputera
4
59
Šroub / Skrutka / ruba
2
60
Podložka pro emenici / Podložka pre remenicu / Podkładka koła pasowego
2
61
Šroub pedálu / Skrutky pedálov / ruba pedału
4
62
Šroub pedálu / Skrtutky pedálov / ruba pedału
4
63
Podložka na pedály / Podložka na pedále / Podkładka pedałów
12
64
Matice na pedály / Matice na pedále / Nakr tka pedałów
4
65
Šroub na ty pedálu / Skrutky na ty pedálov / ruba podstawy pedału
2
66
Matice na ty pedálu / Matice na ty pedálov / Nakr tka podstawy pedału
2
67
Podložka na ty pedálu / Podložka na ty pedálov
2
10
ysta
2
/ Podkładka podstawy pedału
68
Šroub na U-plát / Skrutka na U-plát / ruba U-blatu
2
69
Matice / Matice / Nakr tka
4
70
Vlnitá podložka / Vlnitá podložka / Podkładka falista
2
71
Podložka na U-plát / Podložka na U-plát / Podkładka U-blatu
2
72
Šroub krytu t la / Skrutka krytu tela / ruba pokrywy trzonu urz dzenia
8
73
Plastová podložka klik / Plastová podložka k uk / Podkładka plastikowa korby
1
74
Napínák emene / Napína reme a / Napr
acz rzemienia
2
75
Podložka pro kliky / Podložka pre k uky / Podkładka korby
1
76
Podložka / Podložka / Podkładka
2
17
77
Podložka klik / Podložka k uk / Podkładka korby
1
78
Matice klik / Matice k uk / Nakr tki korby
2
79
Šroub krytu klik / Skrutka krytu k uk / ruba pokrywy korby
8
80
Podložka emenice / Podložka remenice / Podkładka koła pasowego
2
81
Uzav ená matice / Uzavretá matica / Nakr tka zamkni ta
2
Vymezovací podložka pro U-plát / Vymedzovacia podložka pre U-plat
2
82
/ Podkładka okre laj ca U-blatu
Graf tepové frekvence / Graf tepovej frekvencie / Graf pulsu
18
!
!
%
$
&
'
#!
"
#!
#
"
(
)
!
#!
#
+
,
-
*
!
!
#!
"
!
%
%
)
#
!
$
%
#
&
%$ $
$
"
$
%
$
#
MASTER SPORT s.r.o.
Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – T ebovice
Czech Republic
[email protected]
www.nejlevnejsisport.cz
19
"#
$
%
&
'
(
!
.
%
!
$
&
'
.
#!
.
%
#!
#
(
!
#!
)
/
+
,
-
0
!
#!
!
!
1
)
(
#
%
)
$
"
#
#
$
&
%
)
%
'
!
* %$ $
$
$
(
&
"
(
)
20
"
$
#
!+,
-.!/ #
/
+
0123
145106
7
8
9
:::
)
%
*
)
"
-* /
*+
,-
.
- ,-
+
-
+
02
1
*
-!
3
4
4
#!
5
4
4 64
5
4
4 4
4
4 46
5
4
)
7 )4
# 7
46 8# 4
#
4
4
4
# 7#
8# 7) 9#
634 4
#!
4
8
4 :
$ ;
4 7
4 7
4 # 7:
& <
=
#! # #!:
' > 5 # # 98#
4
6)
#
5
4
( )
4
4
# 98#
#!
#!
65
4
5#
# 34
*:
+ ;
# 98 4 #! 4
34
9 5 4 6 4 #!:
, ; ? #! 4 #!
4 #:
- ;
4 )
#!
9
46 8# 4 )
#
4 64
4
64
4
4
)
#
# 4
)
6
0 ;:
'
<
=
: > ?
:@
:
' A:
<
#
<
: @B
4 / A:
C DA #
:'
':
B
F G
':
<
@ :
: :C
D# A '
5 +
<
:
:
:
<
@
D
H
@C
'
.
$
#
D
TRINET CORP sp. z o.o.,
Wilkowicka 2
44-180 Toszek
Poland
[email protected]
www.najtanszysport.pl
21
:<
A
$
A
# @< :
:[email protected]
= E
<=
'
<
:
B
<
A
' A
#

Podobne dokumenty