Odniesienie sie do rekomendacji Komisji Europejskiej-WUP

Komentarze

Transkrypt

Odniesienie sie do rekomendacji Komisji Europejskiej-WUP
Tomasz Szarek
Olsztyn, 28 września 2016 r.
Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Olsztynie
Liczba rekomendacji - ogółem 12
rekomendacje wdrożone: 2 (PI 8i i PI 8vi)
rekomendacje planowane do wdrożenia: 3 (PI 8v)
rekomendacje częściowo wdrożone: 1 (PI 8i)
rekomendacje niewdrożone: 6 (PI 8iii)
2
Rekomendacja nr 7 (częściowo wdrożona)
PI 8i
Rekomendacja dotyczy uwzględnienia mechanizmu efektywności kosztowej w
osiąganiu efektywności zatrudnieniowej oraz unikania ryzyka efektu „cremingu” tj.
wspierania bezrobotnych najmniej oddalonych od rynku pracy w celu ponoszenia
przez wnioskodawców jak najniższych kosztów w projekcie.
Stanowisko WUP w Olsztynie
efektywność kosztową projektów zapewnia dokument „Zestawienie standardu i cen
rynkowych wybranych wydatków w konkursach ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Olsztynie”. Dokument wykorzystywany na etapie oceny i realizacji projektów ma
na celu ujednolicenie stawek za te same towary/usługi we wszystkich projektach,
nie możemy premiować projektów z najniższymi kosztami bowiem zakres wsparcia jest
wynikiem diagnozy potrzeb uczestników, która stanowi niezbędny element każdego
projektu,
WUP wymaga od wszystkich wnioskodawców (poprze kryterium obligatoryjne)
zapewnienia każdemu uczestnikowi projektu co najmniej 3 form wsparcia z katalogu
dostępnego w Regulaminie konkursu (kompleksowość wsparcia). Nacisk położony jest na
osoby bardziej oddalone od rynku pracy. Wsparciem objęte są głównie osoby znajdujące
się w II profilu pomocy w przypadku projektów pozakonkursowych oraz takie u których
zidentyfikowano konieczność kompleksowego wsparcia – projekty konkursowe.
3
Rekomendacja nr 9 (niewdrożona)
PI 8iii
Rekomendacja dotyczy rozważenia wprowadzenia kryterium premiującego
projektodawców posiadających wysokie wskaźniki trwałości i efektywności
wsparcia udzielanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej z poprzedniej
perspektywy finansowej.
Stanowisko WUP w Olsztynie
brak bezpośredniego związku pomiędzy działalnością wnioskodawcy a wysoką przeżywalnością
firm powstałych w wyniku środków przez niego udzielonych zgodnie z założeniami projektowymi.
wysoka przeżywalność w dużej mierze zależy od sytuacji gospodarczej w szczególności w danej
branży,
projekty realizowane ze środków RPO będą analizowane pod kątem tzw. „dobrych praktyk”
i upowszechniane,
obecnie stosowane w Działaniu 10.3 kryterium merytoryczne - specyficzne obligatoryjne
wymaga od wnioskodawcy doświadczenia w tematyce udzielania wsparcia finansowego na
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Celem tego podejścia jest wybór podmiotu mającego
praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania takiego wsparcia i współpracy z osobami
rozpoczynającymi działalność gospodarczą.
4
Rekomendacje nr 10-14 (niewdrożone)
PI 8iii
Rekomendacje dotyczą zastosowania w szczególności instrumentów finansowych
i przeprowadzenia badania luki kapitałowej na poziomie regionalnym
ewaluacja ex ante określiła obszary tematyczne, gdzie instrumenty zwrotne mają
zastosowanie - zidentyfikowano możliwość ich zastosowania w odniesieniu do
doktorantów i absolwentów uczelni, którzy chcieliby rozpocząć działalność gospodarczą.
grupa docelowa w PI 8iii to osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez zatrudnienia,
więc wyniki analizy ex-ante nie mają do niej zastosowania.
region ma wysoki wskaźnik bezrobocia a zamożność mieszkańców jest niska, więc na
obecnym etapie najbardziej zasadne jest wsparcie bezzwrotne.
w Strategii Programu założono możliwość rozważenia wykorzystania instrumentów
finansowych w innych CT niż CT 3, zaś w Planie Ewaluacji RPO WiM zaplanowano badanie
ewaluacyjne instrumentów finansowych. Nie wyklucza się aktualizacji przyjętej Strategii
w dalszej perspektywie.
5
6