Doroczne Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 - Polish

Komentarze

Transkrypt

Doroczne Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 - Polish
40th Annual Membership Meeting
Thursday, April 21, 2016
American-Polish Cultural Center, Troy, Michigan
Agenda
Call to Order
Ascertainment of Quorum
Reading of Annual Meeting Minutes
Board of Directors' Report
Treasurer's Report
Credit Committee Report
Supervisory Committee Report
Unfinished Business
New Business
Elections
Adjournment
40-te Doroczne Walne Zgromadzenie
Czwartek, 21 kwietnia, 2016
Amerykańsko-Polskie Centrum Kulturalne, Troy, Michigan
PORZĄDEK OBRAD
Rozpoczęcie obrad
Ustalenie kworum
Odczytanie podsumowania za ubiegły rok
Raport Rady Dyrektorów
Raport Skarbnika Raport Komisji Kredytowej
-2-
Raport Komisji Nadzorczej
Pozostałe sprawy
Nowe tematy
Wybory
Zakończenie obrad
Minutes of the 39th Annual Membership
Meeting of PAC Federal Credit Union
The meeting was called to order at 6:05 p.m. and a quorum was present.
Reading of Annual Meeting Minutes
There were no objections to the 2014 Annual Membership Meeting agenda and there were no
objections to accepting the 2014 Annual Shareholder Meeting Minutes as presented in the written
Annual Report and both were approved as presented.
Board of Directors’ Report
The report of the Board of Directors was given by Mr. George Kurzatkowski, the Credit Union’s
Board Chairman. He began by reporting that 2014 was an outstanding year for the Credit Union as
we continued on a path of restoring a robust capital base. Assets continued to grow, our delinquency
remained low and our contribution to capital was more that 100% higher than the prior year. The
Credit Union made the difficult decision to discontinue our operation at the Dearborn Heights office
but all assets, liabilities and employees were assumed by another credit union. He expressed his
gratitude to the Credit Union employees and Board members and closed by stating that we must
continue to focus on rebuilding our reserves and not only surviving, but thriving in the future.
Treasurer’s Report
The Treasurer’s Report was given by Mr. John Swidwinski, the Credit Union’s CEO, who reported
that the Credit Union’s assets at the end of 2014 were $104,155,325 compared to $102,922,977 in the
prior year. Also, in 2014 the Credit Union’s reserves increased by $925,273, a 106% increase over
2013. The Credit Union’s gross income was $3,669,227, operating expenses were $2,428,821. There
was $21,440 in non-operating gains and member dividends of $336,574.
Credit Committee Report
The Credit Committee’s Chairman, John Swidwinski, reported that the Credit Union’s loan portfolio
continued to increase as the national and local economies improved. More than $15.2 million in
loans were disbursed in 2014 not counting $3.9 million in credit card purchases and cash advances.
Of the total, $10.6 million was in real estate related loans and more than $3.6 million in automobile
and personal loans. Charge-offs declined in 2014 and funding for our loan loss allowance was also
reduced. On behalf of the Credit Committee, Mr. Swidwinski thanked the Committee Members and
the Loan Staff for their work during the year.
Supervisory Committee Report
Mr. Richard Konrad of the Credit Union’s Supervisory Committee reported that as required
by regulation, an independent audit of the Credit Union was performed by the Certified Public
Accounting firm of Cindrich, Mahalak, & Company. Furthermore, the Credit Union was examined
by the National Credit Union Administration. The audit as well as the examination found that the
Credit Union was operating in conformity with generally accepted accounting principles and in
compliance with all applicable regulations. The financial reports submitted to the members are a true
representation of the results of PAC Federal Credit Union’s operations in 2014. He congratulated the
Staff and Management for another successful year of operation. A motion to adopt the report was
made, seconded, and approved by unanimous vote.
Unfinished Business
None.
New Business
None.
Election
The election to fill expiring terms of directors was conducted. Candidates Matthew Grecki, Stefan
Kobylecki, Adam Rusinowski and Zdzislaw Miloboszewski were elected by general consent.
Adjournment
The meeting adjourned at 6:30 p.m.
-3-
Report of the Credit Committee
In 2015, the Credit Union’s loan portfolio continued to increase as both the national and local economies
continued to improve. Not counting purchases and credit card cash advances, the Credit Union disbursed more
than $17.5 million. The total of credit card purchases and advances were more than $4.1 million. Both amounts
represent record borrowings by our membership, no doubt spurred by low rates and a more stable economy. At
year-end our loans totaled $69,238,350, also a record for our credit union. This is after losing about $1.5 million
in last year’s spin-off of our former Dearborn Heights location.
In addition to yet another outstanding year for loan growth for our Credit Union, our loan delinquency also
improved with delinquent loans representing only 0.74% of total loans compared to 1.06% at the end of 2014.
The average for comparable credit unions was 0.88%.
The amount of net loans charged off was also reduced again from $213,352 in 2014 to $132,567. As a result,
the Credit Union only needed to fund the loan loss allowance account by $32,000 which contributed to stronger
net income for the year.
Just like at the end of last year, there was only one remaining property owned by the Credit Union that was
acquired via foreclosure. That property was sold in January of 2016.
The Credit Union continues to firmly believe that our membership is best served by the lending practices of our
Credit Union. No one knows our members’ borrowing needs better than we do. The foundation of our business
is to provide a source of loans to our members. Our mission is to be the best source available for loans to our
members.
Once again, thanks to our members for the confidence shown in our Credit Union and we look forward to your
continued support.
Sprawozdanie Komisji Kredytowej
W roku 2015 portfel inwestycyjny Unii Kredytowej powiększał się wraz z poprawą lokalnej i krajowej sytuacji
gospodarczej. Bez uwzględnienia zakupów z użyciem kart kredytowych i zaliczek gotówkowych, Unia
pożyczyła ponad 17,5 miliona dolarów. Całkowita suma zakupów dokonanych przy użyciu kart kredytowych
i zaliczek gotówkowych przekroczyła 4,1 miliona dolarów. Obie sumy świadczą o rekordowych pożyczkach
naszych członków, co było możliwe dzięki niskiemu oprocentowaniu i stabilnej gospodarce. Łączna wartość
pożyczek w końcu roku osiągnęła sumę 69 238 350 dolarów - kolejny rekord w naszej Unii. Takie wyniki
osiągnęliśmy niezależnie od sprzedaży naszego oddziału w Dearborn Heights co spowodowało stratę około
1,5 miliona dolarów.
Oprócz kolejnego znakomitego roku, w którym nasza Unia Kredytowa utrzymała tempo wzrostu wartości
udzielonych kredytów, zachowaliśmy również wysoką ich jakość z niskim odsetkiem kredytów niespłacanych
w terminie, na poziomie 0,74 procenta wobec całkowitej wartości kredytów w porównaniu do 1,06 procenta w
końcu roku 2014. Średnia dla porównywalnych unii kredytowych wynosiła 0,88 procenta.
Suma kredytów spisanych została zmniejszona z 213 352 dolarów w roku 2014 do 132 567 dolarów. W
rezultacie Unia Kredytowa musiała tylko pokryć koszty w wysokości 32 000 dolarów, co przyczyniło się do
zwiększenia dochodu netto w okresie całego roku.
Podobnie jak w końcu ubiegłego roku w 2015 Unia Kredytowa miała tylko jedną nieruchomość uzyskaną na
drodze postępowania egzekucyjnego mienia, która została sprzedana w styczniu 2016.
W Unii Kredytowej nadal uważamy, że nasza działalność kredytowa jest najlepszym rozwiązaniem dla naszych
członków. Nikt nie zna potrzeb kredytowych naszych członków lepiej od nas! Podstawą naszych przedsięwzięć
biznesowych jest udostępnianie kredytów naszym członkom, a celem - abyśmy byli najlepszym dla nich
dostępnym źródłem kredytów.
Dziękujemy naszym członkom za zaufanie okazywane naszej Unii z nadzieją, że również w przyszłości
będziemy mieli ich poparcie.
The Credit Committee Members/Członkowie Komisji Kredytowej:
John A. Swidwinski – Chairperson/Przewodniczący Matthew Grecki Stefan Kobylecki -4-
On behalf of the Credit Committee/W imieniu Komisji Kredytowej
John A. Swidwinski, Chairperson/Przewodniczący
Mariusz Arszylo
Kazimierz Kozlowski
Report of the Supervisory Committee
The Supervisory Committee serves as the auditing body; ensuring Polish-American Federal Credit Union
complies with all applicable laws and regulations and acts in the best interest of the Credit Union’s memberowners in order to safeguard their assets. The Supervisory Committee is appointed annually by the Board of
Directors.
To discharge these responsibilities the Committee retained the public accounting firm of Cindrich, Mahalak &
Co., P.C. to perform the following functions:
•
•
•
To conduct an independent external opinion audit of the financial statements for the period from
July 31, 2014 to July 31, 2015.
To conduct the annual Bank Secrecy Act and Office of Foreign Asset Controls examinations.
To conduct audits of the Credit Union’s Automated Clearinghouse processes.
The Committee also reviewed and addressed the findings of the annual examination of the Credit Union by the
National Credit Union Administration.
The independent auditor found that the financial statements present fairly, in all material aspects, the financial
position of Polish-American Federal Credit Union in conformity with Generally Accepted Accounting Principles.
The Supervisory Committee finds that the required policies and procedures are in place and that PolishAmerican Credit Union’s controls are effective.
On behalf of the Supervisory Committee, congratulations to the staff and management of the Credit Union for
another productive year.
Sprawozdanie Komisji Nadzorczej
Komisja Nadzorcza pełni rolę jednostki kontrolnej, której celem jest zagwarantowanie, że Polish-American FCU
przestrzega wszystkich przepisów i regulacji prawnych w interesie członków/właścicieli Unii Kredytowej w celu
zabezpieczenia ich aktywów. Komisja Nadzorcza jest rokrocznie mianowana przez Radę Dyrektorów.
W celu wywiązania się ze swoich obowiązków Komisja zatrudniła audytora - firmę zajmującą się księgowością,
Cindrich, Mahalak & Co., P.C. do wykonania następujących czynności:
•
•
•
Przeprowadzenie niezależnego zewnętrznego audytu sprawozdań finansowych za okres od
31 lipca 2014 r. do 31 lipca 2015 r.
Przeprowadzenia dorocznego badania zgodności z przepisami ustawy o tajemnicy bankowej (Bank
Secrecy Act) i wymogami Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (Office of Foreign Asset Controls).
Przeprowadzenia audytu stosowanych w Unii Kredytowej procedur automatycznego systemu
rozliczeniowego (Automated Clearinghouse).
Komisja również dokonała przeglądu i analizy ustaleń dorocznej kontroli Unii Kredytowej dokonanej przez
Krajowy Zarząd Unii Kredytowych (National Credit Union Administration).
Niezależny audytor stwierdził, że sprawozdania finansowe jednoznacznie i pod każdym względem
odzwierciedlają zgodność sytuacji finansowej Polish-American FCU z ogólnie akceptowanymi zasadami
rachunkowości (Generally Accepted Accounting Principles). Komisja Nadzorcza potwierdziła realizację
wymaganych zasad i procedur oraz efektywność system kontrolnego w Polish-American FCU.
W imieniu Komisji Nadzorczej pragniemy pogratulować pracownikom i kierownictwu Polish-American FCU
kolejnego udanego roku.
The Supervisory Committee/Członkowie Komisji Nadzorczej:
Adam Pomichowski - Chairman/Przewodniczący
Gregory Filar
Richard Konrad Leslie Banas
Alexander Wolicki
-5-
Income and Expenses/Rachunek zysków i strat
For the year ending December 31, 2015
Na koniec roku 31 grudnia 2015
Income Przychód
Interest on Loans
$2,765,373
Odsetki z tytyułu udzielonych pożyczek
Interest on Investments
$ 385,510
Odsetki z tytułu inwestycji
Other Operating Income
$ 521,562 Przychód z tytułu działalności operacyjnej
Total Gross Income
$3,672,445 Przychód brutto
Expenses Koszty
Compensation & Benefits
$1,306,871 Wynagrodzenia i ubezpieczenie
Office Occupancy Expense
$ 168,193 Koszty utrzymania biura
Office Operation Expense
$ 298,819 Koszty operacyjne biura
Education and Promotion Expense
$
Koszty szkoleń i promocji
Loan Servicing Expense
$ 127,676 Koszty związane z udzieleniem kredytów
Professional & Outside Services
$ 348,080 Usługi zewnętrzne
Operating Fees
$
Opłaty operacyjne
Interest Expense
$
68,218 19,044 Provision for Loan Losses
- Koszty finansowe
$ 32,000 Rezerwy na pokrycie strat kredytowych
Member Insurance
$
1
Ubezpieczenie członkowskie
Corporate Stabilization Expense
$
- Wpłaty na rzecz korporacyjnego funduszu
stabilizacyjnego
Other Expenses Inne koszty
Travel & Conference
$
46,603 Annual Meeting
$
1,176 Doroczne zgromadzenie
Association Dues
$
5,857 Opłaty członkowskie
Other Misc. Expense
$
61,703
Total Other Expenses
$ 115,340
Podróże i koszty konferencji
Inne różne koszty
Inne koszty łącznie
-6-
Total Operating Expense
$2,484,241 Koszty operacyjne łącznie
Income Before Dividends
$1,188,204 Dochód przed wypłatą dywidend
Non-Operating Gain (Loss)
$
Zyski i straty nadzwyczajne
Member Dividends
$ 297,284 Dywidendy członkowskie
Net Change to Reserves
$ 955,595 Zmiana rezerw netto
64,674 Sources of Income
Income From Loans
$2,765,373
14.20%
10.50%
75.30%
Income From Investments
$385,510
Fee and Other Income
$521,562
Distribution of Expenses
Compensation & Benefits
4.28%
1.19%
Office Occupancy
11.03%
Operations Expense
12.92%
48.51%
4.74%
11.09%
6.24%
Loan Servicing
Professional Services
Loan Loss Allowance
All Other
Member Dividends
-7-
Statement of Financial Condition/Bilans
As of December 31, 2015/Stan na dzień 31 grudnia 2015
Assets Aktywa
Cash
$ 870,555 Środki pieniężne
Loans: Udzielone pożyczki:
Real Estate Loans
$ 59,236,891
Pożyczki na zakup nieruchomości
Real Estate Lines of Credit
$ 1,676,865
Linie kredytowe zabezpieczone wartością
nieruchomości Consumer Loans
$ 4,649,405
Pożyczki konsumenckie
Credit Cards & Lines of Credit
$ 1,201,486
Karty kredytowe i linie kredytowe
Business Loans
$ 2,473,702
Kredyty dla firm
Net Participation Loans $ 224,023
Sprzedaż udziałów w kredytach
Allowance for Loan Losses
$ (209,504)
Rezerwa na kredyty i pożyczki
Total Net Loans
$ 69,252,869 Wartość netto kredytów
Investments: Inwestycje:
Deposits in Central CU and Banks
$ 2,308,913
Lokaty w Centrali Unii Kredytowej i w bankach
FHLB Stock & Deposit
$ 511,700 Udziały i depozyty w “Federal Home Loan Bank”
Certificates of Deposit
$ 25,321,965 Lokaty terminowe
Government Securities
$ 500,000
Lokaty rządowe
Corporate Credit Union
Capital Deposit
$ 433,100 Wpłata w „Corporate Central”
Total Investments
$ 29,075,678 Łączna wartość inwestycji
Other Assets: Inne aktywa:
Land & Buildings
$ 1,085,857
Budynki, lokale i grunt
Other Fixed Assets
$ 90,921
Inne środki trwałe
NCUA Insurance Deposit
$ 905,888
Depozyt za ubezpieczenie w NCUA
Other Assets Inne aktywa
Accrued Investment Income
$ 31,285
Przewidywane przychody z inwestycji
Accrued Loan Income
$ 151,155 Przewidywane przychody z udzielonych kredytów
Prepaid Expenses
$ 73,369 Rozliczenia międzyokresowe czynne
Other $
350,600
Inne
Total - Other Assets
$ 606,409 Łączna wartość inne aktywa Total Assets
$ 101,888,177
Łączna wartość wszystkich aktywów
Liabilities & Equity: Zobowiązania i wkład kapitałowy:
Accounts Payable
$ 12,894 Zobowiązania krótkoterminowe
Dividends Payable
$ 97,718 Zobowiązania z tytułu dywidend
Other Liabilities
$ 154,204 Inne zobowiązania
Total
$ 264,815 Łączna wartość zobowiązań
Members’ Equity: Kapitał członków:
Member Shares
$ 26,446,175 Konta oszczędnościowe
Money Market Shares
$ 26,171,315 Lokaty “Money Market”
Share Draft Accounts
$ 12,953,668 Konta rozliczeniowe “czekowe”
Share Certificates
$ 11,296,063 Lokaty terminowe
Individual Retirement Accounts
$ 15,192,576 Fundusze emerytalne
Total Members’ Equity
$ 92,059,796
Łączna wartość kapitału członków
Reserves: Rezerwy:
Regular Reserves
$ 1,495,057 Zwykłe rezerwy
Undivided Earnings
$ 8,068,509
Dodatkowe rezerwy
Total Reserves
$ 9,563,566
Łączna wartość rezerw
Total Liabilities, Equity & Reserves $ 101,888,177
Łączna wartość zobowiązań, kapitału i rezerw
Reserves/Total Assets
-8-
9.39%
Stosunek wartości rezerw do ogołu aktywów
Credit Union Assets
1.07%
2.44%
Real Estate Loans
$60,913,756
Consumer Loans
$4,649,405
Credit cards
$1,201,486
28.54%
59.78%
Business Loans
$2,473,702
Investments
$29,075,678
4.56%
2.43%
Land & Buildings
$1,085,857
1.18%
Other
$2,488,293
Credit Union Liabilities
Member Shares
$26,446,175
0.26%
9.39%
14.91%
25.96%
Money Market
$26,171,315
Checking
$12,953,668
11.09%
25.69%
12.71%
Certificates
$11,296,063
IRAs
$15,192,576
Other
$264,815
Capital
Reserves
$9,563,566
-9-
Service to Our Community/Służba naszej społeczności
Organizations That We Supported/Organizacje, które popieramy
American-Polish Century Club
American Polish Cultural Center
American Polish Cultural Society Scholarship Fund
Central Citizen’s Committee
Club Filarets
Father Justin’s Rosary Hour
Fratelli
Friends of Polish Art - Michigan Opera Theatre
Friends of the Hamtramck Library
Klub Przyjaciół Ziemi Sądeckiej
Koło Górali #4
Mała Polska Dance Ensemble
National Polish American Sports Hall of Fame
Our Lady of Częstochowa Church
Polish American Chamber of Commerce
Polish American Congress - Michigan Division
Polish American Congress - MI Div. Scholarship Fund
Polish-American Education Center
Polish American Veterans Association - Post 7
Polish Century Club
Polish Roman Catholic Union Gwiazda Dancers
Polish Scouting Organization
Polish Singers Alliance of America
Polish Times
Polish Varieties Radio
Polish Women’s Alliance
Razem
Spa Marianna
Szkoła J. Dąbrowskiego
Szkoła Jana Pawła II
Szkoła K. Pułaskiego
Szkoła A. Mickiewicza
Telewizja Detroit
The Polish Mission at Orchard Lake Schools
Wawel Folk Ensemble
White Eagles Sport Club
Zamek Dancers
Events That We Sponsored/Wydarzenia, które sponsorujemy
-10-
Parada Młodych Talentów
Polish Folk Dance Festival
Polish Roman Catholic Union Polish-American Night
Konkurs - Polish Schools
Board of Directors/Rada Dyrektorów
Mark Reaume, Chairperson/Przewodniczący
Adam Rusinowski, Vice-Chairperson/Wiceprzewodniczący
Sophie Kosowski, Secretary/Sekretarz
David Porada, Treasurer/Skarbnik
Mariusz Arszylo, Director/Dyrektor
Stanislaw Boguszewski, Director/Dyrektor
Matthew Grecki, Director/Dyrektor
Stefan Kobylecki, Director/Dyrektor
George Kurzatkowski, Director/Dyrektor
Zdzislaw Miloboszewski, Director/ Dyrektor
Hendrik Zenicki, Director/Dyrektor
Office Staff/Zespół Biurowy
John Swidwinski, Chief Executive Officer/Dyrektor Zarządzający
Anita Dul, Chief Operations Officer/Dyrektor ds. Operacyjnych
Stanislaw Rozmiej, Accounting Manager/Kierownik Działu Księgowości
Thomas Wolski, Investment Manager/ Kierownik Działu Inwestycji
Kazimierz Kozlowski, Loan Manager/Kierownik Działu Kredytów
Kenneth Chmelko, Marketing Manager/Kierownik Działu Marketingu
Halina Bilek, Branch Manager-Troy/Kierownik Oddziału w Troy
Maria Grabas, Branch Manager-Hamtramck/Kierownik Oddziału w Hamtramck
Andrzej Leszczynski, Member Services/Kierownik ds. Obsługi Klienta
Suzanna Zwirko, Member Services/Kierownik ds. Obsługi Klienta
Monika Dolecka,Teller/Kasjer
Irena Filip, Teller/Kasjer
Angelica Janik-Godlewski,Teller/Kasjer
Lucja Malarska, Teller/Kasjer
Julita Sobiesiuk, Teller/Kasjer
Wioletta Stachelek, Teller/Kasjer
Sylwia Szczesiak, Teller/Kasjer
Paulina Szostak, Teller/Kasjer
Eva Szostek, Teller/Kasjer
Monica Urbaniuk, Teller/Kasjer
Natalia Wolniewicz, Teller/Kasjer
Anna Kardasz, Accounting Assistant/Asystent ds. Księgowości
Agnieszka Nedelcu, Electronic Services Specialist/Specjalista ds. Usług Elektronicznych
Grazyna Pawlowski, Admin. Assistant, Credit/Asystent Administracyjny, Działu Kredytów
Lukasz Put, Lending Consultant/Konsultant ds. Pożyczek
Grazyna Zukowska, Lending Consultant/Konsultant ds. Pożyczek
Piotr Skorupka, Credit Specialist/Specjalista ds. Kredytów
Joanna Ostentoski, IT Coordinator/Koordynator IT
-11-
www.mypafcu.com  www.uniakredytowa.com

Podobne dokumenty