POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Nasze Zobowiązania

Komentarze

Transkrypt

POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Nasze Zobowiązania
POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Nasze Zobowiązania wobec Ciebie
Rozumiemy ważność utrzymywania twoich danych w prywatności. Powierzając nam swoje informacje,
możesz być pewny, iż uczynimy wszelkich starań, aby utrzymać je w prywatności. Podjęliśmy stosowne
kroki w celu zapewnienia poufności, bezpieczeństwa oraz integralności twoich informacji.
2. Zbieranie Informacji
Jeśli zdecydujesz się otworzyć konto u nas i zostać naszym Klientem, będziemy wymagać od ciebie
pewnych informacji w celu otworzenia takiego konta. Możemy pobrać te informacje bezpośrednio od
ciebie ( w postaci wypełnionego Formularza Aplikacyjnego Otworzenia Konta lub w inny sposób) lub od
innych osób, wliczając w to agencje kredytowe, agencje zwalczania oszustw, banki, inne instytucje
finansowe, dostawców usług identyfikacyjnych oraz publicznych rejestrów. Te informacje zawierają, ale
nie są ograniczone do takich informacji jak imię i nazwisko, adres, data urodzenia, dane kontaktowe,
dane płatności, wliczając w to karty kredytowe, debetowe oraz dane rachunku bankowego oraz inne
wymagane informacje finansowe.
Możemy również zbierać informacje odnośnie twojego korystanie z naszej strony, wliczając w to
odwiedzone zakładki, frekwencję, czas trwania oraz aktywność handlową. Od czasu do czasu możemy
również zwrócić się o dodatkowe informacje mogące pomóc nam ulepszyć nasze Usługi świadczone tobie
(jeśli jesteś naszym Klientem)lub nasze działania (jeśli jesteś naszym Dostawcą Danych Handlowych)
zgodnie ze stosowną Umową lub Obowiązującymi Przepisami.
3. Korzystanie z informacji
Będziemy korzystać, przechowywać I przetwarzać twoje Dane Osobowe (jeśli jesteś osoba fizyczną) w
związku z wykonywaniem naszej Umowy oraz zgodnie z Ustawą o Przetwarzaniu Danych Osobowych z
2001 r. oraz późniejszymi poprawkami.
Twoje dane (niedostępne z domenie publicznej lub posiadane już przez nas bez konieczności poufności)
będą traktowane jako poufne I nie będą używane w żadnym innym celu niż świadczenie, administracja
oraz ulepszanie naszych Usług lub rozszerzenie naszej Umowy z tobą, ustanowienie I zarządzanie twoim
kontem oraz związkiem z Firmą, przeglądanie twoich aktualnych potrzeb, ulepszania obsługi klienta
oraz produktów, udzielania ci informacji na temat nowych produktów i okazji, które mogą być dla ciebie
korzystne, polepszanie stosunku między nami, zapobieganie praniu pieniędzy oraz sprawdzanie
zdolności, do celów statystycznych i marketingowych (zgodnie z naszą Umową). Zawierając Umowę z
nami (zostając naszym Klientem) zgadzasz się na przekazanie twoich Danych Osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie z Ustawą o Przetwarzaniu Danych Osobowych z 2001 r.
4. Kontakt z Tobą
W celu zarządzania warunkami Umowy pomiędzy nami możemy od czasu do czasu nawiązać z tobą
bezpośredni kontakt poprzez telefon, fax email lub pocztę. Jeśli się zgodzisz, mu lub nasi Partnerzy lub
inne firmy z naszej grupy mogą od czasu do czasu skontaktować się z tobą telefoniczne, faxem, emailem
lub pocztą w celu przedstawienia ci informacji o produktach lub usługach lub w celu wykonania badania
marketingowego.
5. Ujawnianie Informacji
Zgodnie z Umową zawartą między nami mamy prawo ujawnić twoje dane (wliczając w to nagrania oraz
dane natury poufnej, dane kart) w pewnych okolicznościach. Zgodnie z naszą Umową twoje dane mogą
być ujawnione:
(a) Jeśli wymaga tego prawo lub wyrok Sądowy;
GOLDENBURG GROUP LTD
1 Siafi Street
Porto Bello BLD, 1st Floor, Office 101
3042 Limassol, Cyprus
Phone: +357 2503 0299
[email protected]
www.topforex.com
Fax: +357 2403 0076
Reg. No: HE328474
TAX Reg. No: 12328474D
TopForex is a registered brand name of Goldenburg Group Limited, a Cyprus Investment Firm (CIF) supervised
and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) with CIF Licence No 242/14.
(b) Jeśli została wniesiona prośba przez naszego Opiekuna (Cypryjka Komisja Giełdy i Papierów
Wartościowych) lub jakąkolwiek inna instytucję sprawująca kontrolę nad nami, lub tobą, lub naszymi
pracownikami, lub na których terytorium posiadamy Klientów lub Dostawców;
(c) Właściwym władzom w celu zbadania i zapobiegania oszustwom, praniu pieniędzy lub innym
nielegalnym działaniom;
(d) Brokerowi w celu wykonania twoich Instrukcji lub Zlecenia oraz w celach dodatkowych związanych
z naszymi Usługami dla ciebie jako Klienta;
(e) Do agencji kredytowych oraz zapobiegających oszustwom, dostawcom usług identyfikacyjnych,
bankom oraz innym instytucjom finansowym w celu sprawdzenia historii kredytowej, zapobieganiu
oszustwom, zapobieganiu praniu pieniędzy, identyfikacji oraz sprawdzania twojej tożsamości. W tym
celu mogą sprawdzić podane przez ciebie dane a jakiejkolwiek bazie danych (publicznej lub nie), do
której mają dostęp. Mogą również użyć twoich danych w przyszłości, aby pomóc innym firmom w
działaniach weryfikacyjnych. Dane o zapytaniach będą przez nas przetrzymywane;
(f) Naszym profesjonalnym doradcom, zakładając, iz za każdym razem nasz profesjonalny doraddca
zostanie poinformowany o poufnej naturze takich informacji i potwierdzi zachowanie ich poufności;
(g) Innym dostawcom usług, którzy tworzą, utrzymują lub przetwarzają bazy danych (elektroniczne bądź
nie), oferują usługi archiwizacji danych, przesyłania emalii oraz wiadomości, lub podobne usługi, które
pomagają nam zbierać, przechowywać oraz przetwarzać twoje Dane, lub nawiązać z Tobą kontakt, lub
poprawę naszych Usług lub działań w ramach Umowy miedzy nami;
(h) Do Zbioru Transakcji lub podobnego;
(i) Do innych dostawców usług dla celów statystycznych w celu poprawy naszego marketingu, w takiej
sytuacji dane będą przekazane w formie zbiorczej;
(j) Gdziekolwiek jest to wymagane w celu ochorny i wykonywania przez nas naszych praw, do
jakiegokolwiek sądu, trybunału, arbitrażu, Rzecznika lub władzy rządowej, zgodnie z zaistniałą sytuacją;
(k) Na twoją prośbę lub z twoją zgodą;
(l) Do naszych Partnerów lub jakichkolwiek firm w naszej Grupie;
(m) Naszym pracownikom w celu wykonywania ich obowiązków w celu rozszerzenia naszej Umowy,
lub w celu zapewnienia wydajnej pracy naszej Platformy, Automatycznych Zleceń i funkcji Danych
Handlowych;
6. Środki Ostrożności
Twoje dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach. Ograniczamy dostęp do Twoich danych do
tych pracowników lub partnerów, którzy potrzebują tych informacji w celu wykonywania Umowy
pomiędzy nami. Stosujemy procedury odnośnie zabezpieczania I korzystania z Twoich danych, na
przykład poprzez proszenie naszych Partnerów I pracowników o zachowanie Twoich danych w
poufności. Nie będziemy przetrzymywać Twoich danych dłużej, niż jest to konieczne. W wielu
przypadkach dane muszą być przechowywane przez dłuższy okres czasu. Okresy przechowywania będą
ustalana na podstawie typu zbieranych informacji i celu, w jakim są zbierane, mając na uwadze
wymagania dotyczące potrzeby zniszczenia nieaktualnych oraz nieużywanych danych możliwie szybko.
Zgodnie ze Stosownymi Przepisami, będziemy przetrzymywać Zbiory zawierające dana osobiste
Klientów, informacje handlowe, dokumenty użyte do otworzenia konta,, komunikację oraz wszelkie inne
informacje dotyczące Klienta przez okres pięciu lat od daty zakończenia Umowy miedzy nami. W każdym
bądź razie będziemy przetrzymywać twoje dane przynajmniej przez okres zgodny ze stosownymi
Ustawami o Ograniczaniu Działalności. Będziemy podejmować wszelkie stosowne kroki w celu ochrony
Twoich danych, a ty przyjmujesz do wiadomości fakt, iż korzystanie z internet nie jest całkowicie
bezpieczne, I z tego powodu nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa ani spójności danych
przekazanych przez ciebie, lub do ciebie za pośrednictwem internet.
7. Zmiana Informacji
W każdej chwili możesz poinformować Firmę o zmianie Twoich danych lub chęci skasowania przez nas
GOLDENBURG GROUP LTD
1 Siafi Street
Porto Bello BLD, 1st Floor, Office 101
3042 Limassol, Cyprus
Phone: +357 2503 0299
[email protected]
www.topforex.com
Fax: +357 2403 0076
Reg. No: HE328474
TAX Reg. No: 12328474D
TopForex is a registered brand name of Goldenburg Group Limited, a Cyprus Investment Firm (CIF) supervised
and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) with CIF Licence No 242/14.
przetrzymywanych o Tobie danych, wysyłając email na adres: [email protected] Zmienimy lub
usuniemy Twoje dane zgodnie z twoimi instrukcjami, wyjątkiem danych, które musimy przetrzymywać
z powodów regulacyjnych lub prawnych w celu świadczenia Usług, o które wnioskowałeś lub
utrzymywania odpowiednich zbiorów biznesowych.
8. Prawo Dostępu
Zgodnie z Ustawą o Przetwarzaniu Danych Osobowych z 2001 I jej późniejszymi poprawkami, jako osoba
fizyczna masz prawo otrzymać kopie wszelkich danych osobowych przetrzymywanych przez nas o tobie,
lub poinformować nas o wszelkich zauważonych niedokładnościach. Aby wysłać wniosek prosimy o
kontakt z nami i wymienienie informacji, o których dotyczy prośba. Możemy za taką prośbę naliczyć
opłaty administracyjne. Można nawiązać kontakt z nami poprzez email: [email protected]
9. Pytania
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie tej Polotyki, chcesz uzyskać dostęp do swoich danych lub je
zmienić, lub złożyć reklamację, lub jeśli masz jakiekolwiek pytania o bezpieczeństwo na naszej stronie,
prosimy o kontakt na adres email: [email protected]
10. Aktualizacje tej Polityki
Niniejsza Polityka podlega zmianom bez uprzedzenia. Z tego powodu prosimy o sprawdzanie aktualizacji
od czasu do czasu.
GOLDENBURG GROUP LTD
1 Siafi Street
Porto Bello BLD, 1st Floor, Office 101
3042 Limassol, Cyprus
Phone: +357 2503 0299
[email protected]
www.topforex.com
Fax: +357 2403 0076
Reg. No: HE328474
TAX Reg. No: 12328474D
TopForex is a registered brand name of Goldenburg Group Limited, a Cyprus Investment Firm (CIF) supervised
and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) with CIF Licence No 242/14.