UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR V/18/VII/2015 RADY MIASTA

Komentarze

Transkrypt

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR V/18/VII/2015 RADY MIASTA
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR V/18/VII/2015
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 20 stycznia 2015r.
w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „W rejonie ulicy Złotowskiej” w Poznaniu.
Działka, której dotyczy niniejszy projekt położona jest na obszarze dwóch obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: mpzp dla obszaru części północnej
„POŁUDNIOWO - ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI” w Poznaniu - część B oraz mpzp
„Ławica 4”. Część działki położona na terenie pierwszego z wyżej wymienionych planów jest
wyłączona z zabudowy. Na obu częściach działki, na podstawie legalnego pozwolenia na
budowę, zrealizowany został budynek. Granica pomiędzy planami przebiega przez jego
środek. W tym stanie faktycznym należy dostosować zapisy planu miejscowego do
istniejącego zagospodarowania nieruchomości. Przystąpienie do sporządzenia planu jest
logiczną konsekwencją rozstrzygnięcia w tej sprawie, jakie Rada Miasta Poznania podjęła
uchwalając nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta w dniu 23 września 2014.
W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest zasadne.

Podobne dokumenty