RB 31/2006 - Zbycie aktywów o znacznej wartości Raport

Komentarze

Transkrypt

RB 31/2006 - Zbycie aktywów o znacznej wartości Raport
RB 31/2006 - Zbycie aktywów o znacznej wartości
Raport przekazany do publicznej wiadomości w dniu 31.08.2006r.
Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19
października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych, Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą
w Warszawie informuje, że dokonane zostało zbycie wierzytelności kredytowych na
podstawie umowy z dnia 17 sierpnia 2006r. zawartej z Sekurytyzacyjnym Funduszem
Inwestycyjnym Zamkniętym, pod warunkami zawieszającymi.
Pierwszym warunkiem była zapłata przez nabywcę ceny wierzytelności, drugim
warunkiem ujawnienie przez właściwy sąd wieczysto księgowy nabywcy
wierzytelności jako wierzyciela hipotecznego w miejsce Banku. Do chwili obecnej
został spełniony pierwszy z dwóch warunków umownych w postaci zapłaty ceny. Po
uzyskaniu informacji o spełnieniu drugiego warunku umownego Bank przekaże
informację odrębnym raportem bieżącym.
Wartość wierzytelności będących przedmiotem umowy wynosi 134.832.866,46
złotych, w tym należność główna 72.155.958,47 złotych.
Nie istnieją powiązania pomiędzy stronami umowy.
Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest
wielkość funduszy własnych Banku.

Podobne dokumenty