Program Konferencji - Instytut Kulturoznawstwa UAM

Komentarze

Transkrypt

Program Konferencji - Instytut Kulturoznawstwa UAM
Biuro
Parlamentarne
prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka
K o nf e r e n cj a N a u ko wa
„ O b yw a t e l – w zór, m o d e l , p os t aw y ”
P o zn a ń , 1 4 p a źd zi e r ni ka 2 0 1 6 r.
Miejsce konferencji:
Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89, kampus Szamarzewo (Ogrody).
Parter w holu - rejestracja, konferencja - sala D, I piętro.
Organizatorzy Konferencji:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Kulturoznawstwa UAM –
Zakład Badań nad Uczestnictwem w Kulturze
dr Małgorzata Durzewska, [email protected];
Biura Parlamentarne Prof. Jerzego Buzka
dr Henryk Andrzej Kretek, [email protected];
Instytut Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu.
Program Konferencji Naukowej „Obywatel – wzór, model, postawy”,
9.00 – Rejestracja uczestników – hol na parterze budynku.
9.30 - Otwarcie i rozpoczęcie Konferencji Naukowej „Obywatel – wzór, model, postawy” – przez Dziekana
Wydziału Nauk Społecznych Prof. dra hab. Jacka Sójkę, w sali D.
9.40 - 10.55 – Sesja I w sali D – prowadzący dr Henryk A. Kretek
Prof. dr hab. Jan Grad, WNS, Instytut Kulturoznawstwa, Kierownik Zakładu Badań nad
Uczestnictwem w Kulturze - otwarcie sesji.
Wystąpienia uczestników konferencji:
Prof. nadzwyczajny dr hab. Mateusz Nieć, Akademia Ignatianum w Krakowie (AIK),
Geneza koncepcji obywatela – klasyczne wzorce
Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer, Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej IS w Poznaniu,
Opór, nieposłuszeństwo i zaangażowanie obywatelskie
Dr Małgorzata Borkowska-Nowak, Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
II, Między liberalizmem a republikanizmem. Chantal Mouffe projekt radykalno-demokratycznego obywatelstwa
Dr Sebastian Gałecki, Instytut Filozofii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Cnoty obywatela i
demokraty w XXI wieku
Dr Małgorzata Durzewska WNS, Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu,
Wizja obywatela przyszłości
11.00- przerwa kawowo-kanapkowa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Kulturoznawstwa UAM
ul. Szamarzewskiego 89A, 60-568 POZNAŃ
www.kulturoznawstwo.amu.edu.pl
Partnerzy:
Organizatorzy:
dr Małgorzata Durzewska; Tel. 668 22 55 05;
[email protected],
dr Henryk A. Kretek ; tel. 609 771 772;
[email protected]
11.15 - 14.15 – Sesja II w sali D - Wystąpienia uczestników konferencji
Dr Michał R. Węsierski, Katedra Socjologii SGGW w Warszawie, Odpowiedzialność obywatelska a idea
sprawiedliwego ładu społecznego
Dr Eliza Nowacka, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, Partycypacja społeczna w Polsce
Dr Beata Słobodzian, Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Formy uczestnictwa obywateli w życiu
publicznym na poziomie lokalnym
Dr Dorota Gierszewski, Instytut Pedagogiki, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Współczesny patriotyzm obywatelski. Uczenie się w społeczności lokalnej i praktyczne implementacje
Mgr Dagmara Apolinarska-Pres, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; Instytut Politologii na
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Ewaluacja jako narzędzie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego
Dr Marcela Kościańczuk, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Warsztaty edukacji kulturowej jako warsztaty
edukacji obywatelskiej. Centrum Praktyk Edukacyjnych jako Centrum praktyk obywatelskich
Dr Paulina Depczyńska, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu J.
Kochanowskiego w Kielcach, Analiza systemu edukacji obywatelskiej w Republice Austrii – wnioski
dla Polski
Dr Janusz Dworak, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW, Rozważania wokół procesu kształcenia etyki w
szkołach wyższych
Dr Maciej Kijowski, Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kontrowersje wokół
pojęcia „obywatel” w komunikacji społecznej i w nomenklaturze urzędniczej
Mgr Jakub Zabłocki, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Prawo do
zgromadzeń w demokratycznym państwie prawa
Mgr Michał Boczek, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w
Warszawie, Demokracja a demokratyczność
Mgr Andrzej Leśniewski, WNS UAM w Poznaniu, Samorząd wobec działalności publicznej obywatela
Mgr Marcin Klaja, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Narodowcy przeciwko narodowi
Mgr Jagoda Sałaj, Instytut Kultury Współczesnej na Uniwersytecie Łódzkim, Journamorfozy dziennikarza
– modele, postawy. Od starożytnych wzorców po współczesne stereotypy
Dr Henryk A. Kretek, Uniwersytet Opolski, Relacje pomiędzy Śląskiem jako regionem a tożsamością Ślązaka
na początku XXI wieku
Dr Małgorzata Durzewska, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Obywatelski fundament społeczeństwa –
wartości społeczeństwa obywatelskiego
14.15 – Podsumowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Obywatel – wzór, model, postawy”
– Wystąpienia okolicznościowe:
* Dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa prof. dr hab. Marianny Michałowskiej,
* Kierownika Zakładu Badań nad Uczestnictwem w Kulturze prof. dra. hab. Jana Grada,
* Premiera Prof. Jerzego Buzka, MEP,
* Podsumowanie konferencji przez organizatorów: dr Małgorzatę Durzewską, oraz przez Dyrektora
Biura Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka - Henryka A. Kretka
2