Schemat II Inwestycje strategiczne

Komentarze

Transkrypt

Schemat II Inwestycje strategiczne
 219 Schemat II Inwestycje strategiczne
ETAP I - Ocena formalna
Nr
Nazwa kryterium
T/N/ND
1
Wniosek złożono we właściwej instytucji
2
Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu
3
Kompletność wniosku i załączników
4
Beneficjent jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu
5
Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie
(na podstawie art. 207 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ze zm.).
6
Typ projektu zgodny z rodzajami projektów przewidzianych do realizacji
w ramach działania
7
Wskaźniki adekwatne do typu projektu (przynajmniej jeden wskaźnik z listy
wskaźników IZ WRPO)
8
Pozytywny lub neutralny wpływ na polityki horyzontalne (zrównoważony
rozwój i równe szanse)
9
Odpowiedni harmonogram rzeczowo-finansowy
10
Prawidłowa kwalifikowalność wydatków projektu.
11
Właściwie określony termin kwalifikowalności wydatków
12
Właściwe założenia w zakresie stosowania Prawa Zamówień Publicznych.
Nr
Nazwa kryterium
1
Wszystkie planowane wydatki są konieczne do osiągnięcia
celu projektu
2
Realizacja docelowego przedsięwzięcia będzie miała wpływ na
realizację celów strategii Europa 2020
3
Realizacja docelowego przedsięwzięcia będzie miała wpływ na
realizację Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do
2020 roku
T/N/ND
4
Zgodność z projektowanymi obszarami wsparcia EFRR w
latach 2014-2020
Kryteria dopuszczające
ETAP II - Ocena merytoryczna
Punktacja
Razem
5
Specyfika i innowacyjność projektowanego przedsięwzięcia
0-10
10
6
Strategiczny charakter projektowanego przedsięwzięcia
0-15
15
7
Obszar i skala oddziaływania projektu
0-10
10
219 | S t r o n a
220 8
Oddziaływanie projektu na sferę społeczną
0-10
10
9
Oddziaływanie projektu na rozwój ekonomiczny i gospodarczy
regionu
0-10
10
Maksymalna liczba punktów
55
ETAP III – Ranking projektów i wybór do dofinansowania
ETAP IV – Podpisanie umowy/Wydanie decyzji
220 | S t r o n a

Podobne dokumenty