Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Komentarze

Transkrypt

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Opole, dnia 17 kwietnia 2015 r.
Elektronicznie podpisany przez:
TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Poz. 1015
Data: 2015-04-17 14:00:54
ZARZĄDZENIE NR 53/2015
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2014 rok,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2014 rok
i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Strzelcach Opolskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:
1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2014 rok - załącznik nr 1;
2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2014 rok
- załącznik nr 2;
3) informację o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie - załącznik nr 3.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Strzelec Opolskich
Tadeusz Goc
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
–2–
Poz. 1015
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 53/2015 z dnia 30.03.2015 r.
B U R M I S T R Z STRZELEC OPOLSKICH
SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
STRZELCE OPOLSKIE
W 2 0 1 4 ROKU
STRZELCE OPOLSKIE - MARZEC - 2015 R.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
–3–
Poz. 1015
SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
STRZELCE OPOLSKIE
ZA 2 0 1 4 ROK
PANIE I PANOWIE RADNI!
Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach
publicznych Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy zawierające zestawienie
dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej wraz ze sprawozdaniem rocznym
z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury (SOK) oraz informacją
o stanie mienia gminnego w terminie do 31 marca roku następującego po roku
budżetowym.
Rada Miejska w Strzelcach Opolskich w dniu 19 grudnia 2013 r. podjęła
Uchwałę Nr XLI/320/2013 w sprawie budżetu Gminy Strzelce Opolskie na
rok 2014. W powyższej uchwale zostały zaplanowane:
dochody budżetu, w tym: dochody bieżące z wyodrębnieniem dochodów
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, dochody majątkowe, oraz odrębnie dochody z tytułu opłat za
korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
wydatki budżetu, w tym: wydatki bieżące z wyodrębnieniem wydatków na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych,
wydatki majątkowe, oraz odrębnie wydatki na realizację zadań w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
przychody i rozchody budżetu,
deficyt budżetu i źródła jego pokrycia,
rezerwy: ogólna i celowe,
dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na
ochronę środowiska i gospodarkę wodną,
dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków oświatowych jednostek
budżetowych,
wydatki funduszu sołeckiego,
przychody i koszty zakładów budżetowych (CRWiS „Strzelec”),
kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
–4–
Poz. 1015
Przyjęta na rok 2014 uchwała budżetowa w trakcie roku podlegała zmianom, które wprowadzała Rada Miejska uchwałami zmieniającymi uchwałę,
bądź Burmistrz podjętymi zarządzeniami w ramach posiadanych kompetencji.
Przed dokonaniem analizy wykonania budżetu pragnę w sposób szczegółowy przedstawić zaistniałe w trakcie roku zdarzenia, które spowodowały zmiany poszczególnych pozycji budżetu ustalonego uchwałą budżetową i wpłynęły
na jego ostateczny kształt na dzień zamknięcia roku budżetowego - 31 grudnia
2014 r.
Zaplanowana kwota dochodów budżetu gminy, jest sumą kwot
z poszczególnych źródeł dochodowych gminy, zestawionych w załącznikach Nr
1, 1A, 1B do uchwały budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe, ujętych
w układzie działów i paragrafów obowiązującej klasyfikacji budżetowej, stanowiących prognozy ustalone w oparciu o informacje otrzymane od dysponentów
wyższego szczebla bądź oszacowane na podstawie analiz własnych w zakresie
dochodów własnych. W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawiono dochody
ogółem i wyeksponowano w nich ważniejsze kategorie źródeł dochodu gminy,
takie jak: subwencja, dotacje, środki zewnętrzne (stanowiące dofinansowanie
zadań gminnych z różnorodnych programów, funduszy celowych czy z budżetu
Unii Europejskiej) i pozostałe dochody, w tym z podatków lokalnych, z majątku, z różnego rodzaju opłat, w tym za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a stanowiących dochody własne. Tak zaprezentowany podział źródeł
dochodu oddaje strukturę budżetu oraz pokazuje, w których kategoriach wystąpiły największe zmiany w stosunku do przyjętego planu. W większości przypadków wprowadzane zmiany, wynikały z decyzji dysponentów przekazujących
środki lub z umów zawartych z podmiotami udzielającymi dotacji, dofinansowania określających cel na jaki zostały przyznane.
Prezentowana tabela zawiera również sumy ogółem planu przychodów,
wydatków (w podziale na bieżące, majątkowe oraz wyodrębnione wydatki na
wynagrodzenia i ich pochodne, a także na zadania remontowe i wydatki związane z programem GPPiRPA), rozchodów oraz planowany wynik budżetu (deficytu) według ustaleń uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia i po zmianach,
ostatecznie na dzień 31 grudnia, a także różnice wynikłe na planowanych pozycjach. Kwoty przedstawione w tabeli są odzwierciedleniem danych ujętych
w ewidencji księgowej za dany okres oraz w sprawozdaniach budżetowych
składanych za okresy sprawozdawcze do regionalnej izby obrachunkowej
(Rb-NDS, Rb-27S i Rb-28S – sprawozdania roczne).
W kolejnej części sprawozdania omówione zostały zmiany budżetu dokonane na pozycjach dochodowych, wydatkowych, przychodów, rozchodów
i wyniku budżetu roku 2014. Przedłożone sprawozdanie analizuje wykonania
budżetu w odniesieniu do danych wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych, czyli na ostatni dzień roku. Z punktu widzenia realizacji rocznej budżetu
ważnym jest przedstawienie jakim zmianom on podlegał i jaki wpływ miały
wprowadzone zmiany na ostateczny plan i wynik budżetu oraz w jakim stopniu
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
–5–
Poz. 1015
założenia „pierwotne” zostały zrealizowane – stąd porównanie planu budżetu
z 1 stycznia, z planem z ostatniego dnia grudnia.
BUDŻET GMINY NA ROK 2014 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze
PLAN:
1
DOCHODY
na 01.01.2014
na 31.12.2014
różnica
2
3
4
(3-2)
87.400.000,00
91.556.678,98
+4.156.678,98
80.251.579,00
85.074.522,98
+4.822.943,98
7.148.421,00
6.482.156,00
-666.265,00
20.539.101,00
20.854.899,00
+315.798,00
dotacje na zadania zlecone
6.292.593,00
8.136.027,18
+1.843.434,18
dotacje na zadania własne
2.530.516,00
3.947.781,00
+1.417.265,00
środki pozyskane z innych źródeł ( w tym z UE)
5.891.583,84
(4.837.032,84)
5.584.922,84
(3.494.586,84)
-306.661,00
( -1.342.446)
pozostałe dochody
52.146.206,16
690.000,00
53.033.048,96
712.000,00
+886.842,80
+22.000,00
PRZYCHODY
4.883.000,00
4.883.000,00
0
pożyczki i kredyty
2.500.000,00
2.500.000,00
0
z innych źródeł
2.383.000,00
2.383.000,00
0
DOCHODY +PRZYCHODY
92.283.000,00
96.439.678,98
+4.156.678,98
WYDATKI +ROZCHODY
92.283.000,00
96.439.678,98
+4.156.678,98
WYDATKI
90.400.000,00
94.556.678,98
+4.156.678,98
wydatki bieżące
80.161.000,00
83.471.761,98
+3.310.761,98
wydatki majątkowe
10.239.000,00
11.084.917,00
+845.917,00
wydatki własne plus powierzone
84.107.407,00
86.420.651,80
+2.313.244,80
690.000,00
712.000,00
+22.000,00
6.292.593,00
8.136.027,18
+1.843.434,18
41.383.096,70
41.948.598,91
+565.502,21
wydatki remontowe
1.422.500,00
2.692.787,00
+1.270.287,00
ROZCHODY
1.883.000,00
1.883.000,00
0
spłata kredytów i pożyczek krajowych
1.883.000,00
1.883.000,00
0
z czego:
dochody bieżące
dochody majątkowe
1
2
w tym:
subwencja
w tym z opłat za zezwolenia za sprzedaż
napojów alkoholowych
w tym :
w tym:
z czego na wydatki GPPiRPA
wydatki na zlecone
w ramach wydatków bieżących:
wynagrodzenia i pochodne
pożyczki udzielane przez Gminę
0
DOCHODY - WYDATKI
-3.000.000,00
-3.000.000,00
0
PRZYCHODY -ROZCHODY
+3.000.000,00
+3.000.000,00
0
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
–6–
Poz. 1015
Powyższe zmiany budżetu to następstwo:
zmiany kwot dotacji celowych w 2014 roku otrzymanych na podstawie
decyzji, i tak:
W poniższych zestawieniach przedstawiono podmiot udzielający dotacji
(dofinansowania), jej przeznaczenie i kwotę przyznanej dotacji, w podziale
na dotacje na zdania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone
(w skrócie za dania zlecone) oraz na powierzone i na zadania własne.
- w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
Pismo,
nr
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.1.1.2014.DS
Rozdział
03.01
środki finansowe przeznaczone na realizację zadań
z zakresu administracji
rządowej na program
wspierania osób uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego
85295
+33.372,00
26/2014
85215
+19.587,73
26/2014
85195
+804,00
49/2014
85215
-14.587,73
49/2014
85295
+412,00
49/2014
85295
+4.326,00
83/2014
85295
+1.856,00
83/2014
28.01
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.2.5.2014.AS
04.02
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.2.7.2014.AS
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.1.1.2014.DS
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.2.17.2014.AS
Zarządzenie
Burmistrza
Przeznaczenie dotacji
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.1.5.2014.AS
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.1.5.2014.AS
Kwota
w zł
z dnia
21.02
25.02
19.03
20.03
środki na realizację wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za
I kwartał 2014r. dla
odbiorców wrażliwych
energii elektrycznej
środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie
kosztów wydania decyzji
dla świadczeniobiorców
innych niż ubezpieczeni
spełniający kryterium
dochodowe
zmniejszenie środków na
wypłaty zryczałtowanych
dodatków energetycznych
za I kwartał 2014 r. dla
odbiorców wrażliwych
energii elektrycznej
środki finansowe przeznaczone na realizację zadań
z zakresu administracji
rządowej na program
wspierania osób uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego
środki finansowe przeznaczone na realizację zadań
z zakresu administracji
rządowej na program
wspierania osób uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego
środki finansowe przeznaczone na realizację zadań
z zakresu administracji
rządowej na program
wspierania osób uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
–7–
Poz. 1015
28.03
środki finansowe przeznaczone na realizację zadań
z zakresu administracji
rządowej na program
wspierania osób uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego
85295
+93.687,00
83/2014
28.03
środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie
kosztów wydania decyzji
dla świadczeniobiorców
innych niż ubezpieczeni
spełniający kryterium
dochodowe
85195
+201,00
83/2014
15.04
środki na realizację wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za
I kwartał 2014r. dla
odbiorców wrażliwych
energii elektrycznej
85215
+3.000,00
109/2014
28.04
środki finansowe przeznaczone na realizację bieżącej działalność środowiskowych domów samopomocy
85203
+16.000,00
113/2014
17.04
środki przeznaczone na
zwroty części podatku
akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez
producentów rolnych
01095
+388.290,47
113/2014
18.04
środki na sfinansowanie
zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do
Parlamentu Europejskiego
75113
+46.900,00
113/2014
15.05
środki na sfinansowanie
diet dla członków obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu
Europejskiego
75113
+37.340,00
138/2014
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.1.48.2014.EG
25.06
środki finansowe przeznaczone do realizacji rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych
85295
+4.578,00
157/2014
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.1.5.2014.AS
08.07
środki finansowe na wypłatę zryczałtowanych
dodatków energetycznych
85215
+2.333,33
167/2014
24.07
środki finansowe na finansowanie bieżącej działalności środkowych domów
samopomocy
85203
+34.000,00
178/2014
31.07
środki na sfinansowanie
kosztów wydawania decyzji
przez gminy , w sprawach
świadczeniobiorców
innych niż ubezpieczenia
85195
+536,00
185/2014
06.08
środki finansowe na wypłatę zryczałtowanych
dodatków energetycznych
85215
+3.377,04
185/2014
06.08
środki finansowe przeznaczone na wyposażenie
szkół w podręczniki
i materiały edukacyjne
i ćwiczeniowe
80101
+29.472,05
191/2014
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.2.1.2014.DS
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.2.21.2014.EG
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.1.5.2014.ML
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.2.20.2014.AS
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.1.7.2014.AS
Krajowe Biuro Wyborcze
Nr DOP-980-2/14
Krajowe Biuro Wyborcze
Nr DOP-980-5/14
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.2.56.2014.AS
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.2.60.2014.AS
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.2.5.2014.DS
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.1.56.2014.AS
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
–8–
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.2.81.2014.EG
12.09
środki finansowe przeznaczone na prawidłowe
wykonywanie zadań z
zakresu pomocy społecznej
w 2014
85212
+101.000,00
212/2014
18.09
środki finansowe przeznaczone na prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu pomocy
społecznej pomocy uczniom w
2014
85203
+35.000,00
212/2014
26.08
środki na sfinansowanie
zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do
Parlamentu Europejskiego
75113
-330,00
212/2014
06.10
środki finansowe przeznaczone realizacją świadczeń
rodzinnych , alimentacyjnych , składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające niektóre
świadczenia rodzinne i
zasiłki dla opiekunów
85212
+434.850,00
231/2014
29.09
Środki na sfinansowanie
wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie
wyborów samorządowych
75109
+221.566,00
231/2014
09.10
środki finansowe na wypłatę zryczałtowanych
dodatków energetycznych
85215
+7.500,00
231/2014
07.10
środki na sfinansowanie
kosztów wydawania decyzji
przez gminy , w sprawach
świadczeniobiorców
innych niż ubezpieczenia
85195
+402,00
231/2014
21,10
Środki przeznaczone na
finansowanie ośrodków
wsparcia
85203
+45.000,00
235/2014
16.10
środki finansowe przeznaczone na prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu pomocy
społecznej , opłacenie składek
na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby uprawnione w 2014
85213
+1.000,00
235/2014
15.10
zmniejszenie środków na
wypłaty zryczałtowanych
dodatków energetycznych
85215
-409,36
235/2014
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.2.83.2014.DS
Krajowe Biuro Wyborcze
Nr DOP-980-2/14
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.1.82.2014.EA
Krajowe Biuro Wyborcze
Nr DOP-980-2/14
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.1.5.2014.DS
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.2.88.2014.AS
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.1.39.2014.DS
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.2.89.2014.UP
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.1.5.2014.DS
Poz. 1015
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.1.1.2014.DS
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.1.7.2014.AS
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-3111.1.7.2014.AS
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-111.2.121.2014.UP
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-111.2.117.2014.EA
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-111.2.124.2014.ML
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-111.1.48.2014.ML
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC.I-111.1.48.2014.ML
–9–
Poz. 1015
16.10
środki finansowe przeznaczone na realizację zadań
z zakresu administracji
rządowej na program
wspierania osób uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego
85295
+30.615,00
235/2014
27.10
środki przeznaczone na
zwroty części podatku
akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez
producentów rolnych
01095
+259.310,65
240/2014
27.10
Środki przeznaczone na
uzupełnienie wydatków na
ubezpieczenie społeczne
pracowników wykonujących zadania z zakresu
administracji rządowej
75011
+4.191,00
240/2014
14.11
środki na sfinansowanie
zadań z zakresu ochrony
zdrowia
85195
+335,00
256/2014
14.11
środki finansowe przeznaczone na prawidłowe
wykonywanie zadań z
zakresu pomocy społecznej
pomocy uczniom w 2014
85295
+1 .237,00
256/2014
14.11
środki finansowe przeznaczone na prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu pomocy
społecznej , opłacenie składek
na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby uprawnione w 2014
85213
-1.000,00
256/2014
14.11
środki finansowe przeznaczone na prawidłowe
wykonywanie zadań z
zakresu pomocy społecznej
pomocy uczniom w 2014
85295
-2.792,00
256/2014
14.11
środki finansowe na wypłatę zryczałtowanych
dodatków energetycznych
85215
+474,00
256/02014
Łączna kwota zmian dotacji celowych
na zadania zlecone:
+1.843.434,18
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 10 –
Poz. 1015
- w zakresie zadań własnych gminy:
Wojewoda Opolski
Nr FBC.I.3111.4.2014
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC-I. 3111.1.11.2014.AS
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC-I. 3111.1.20.2014.EG
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC-I. 3111.1.14.2014.UP
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC-I. 3111.1.14.2014.UP
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC-I. 3111.1.37.2014.AS
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC-I. 3111.1.12.2014.UP
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC-I. 3111.1.51.2014.AS
Zarządzenie Burmistrza
Przeznaczenie dotacji:
Rozdział
Kwota
Zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na zadanie z zakresu administracji
rządowej oraz na realizację
zadań własnych,
85219
-10.000,00
49/2014
31.05
środki na dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
85215
+80.000,00
109/2014
28.04
środki finansowe na utworzenie lub modernizację
szkolnych placów zabaw ,
w ramach rządowego
programu
80101
+63.850,00
113/2014
05.03
Zmniejszenie środków na
realizacje zadań własnych
gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w2014 r.
80104
-35.170,00
142/2014
12.06
środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie
zadań własnych gminy ,
o których mowa w ustawie
o opiece nad dziećmi do lat
3 – „Maluch”
85305
+654.833,00
142/2014
02,06
środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie
zadań własnych gminy w
ramach resortowego programu wspierania rodzin i
systemu pieczy zastępczej na
rok 2014
85206
+22.372,00
157/2014
30.06
środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie
zadań realizowanych wieloletniego programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”
85295
+100.101,00
157/2014
14.07
środki na dofinansowanie
opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne – na
osoby uczestniczące w CIS
85213
+1.500,00
178/2014
Pismo , nr , z dnia …..
24.02
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 11 –
Poz. 1015
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC-I. 3111.1.50.2014.AS
15.07
środki na dofinansowanie
wypłat zasiłków okresowych
85214
+48.000,00
178/2014
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC-I. 3111.1.50.2014.AS
15.07
środki na dofinansowanie
wypłat zasiłków ostałych
85216
+83.000,00
178/2014
03.09
środki na dofinansowanie
zakupu podręczników
i materiałów edukacyjnych
dla uczniów w ramach rządowego programu
„Wyprawka szkolna”
85415
+60.000,00
212/2014
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC-I. 3111.2.76.2014.UP
08.09
środki na dofinansowanie
na realizacje programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
85295
+9.899,00
212/2014
Powiat Strzelecki
Uchwała Nr XLVII/486/14
24.09
dotacja celowa na wsparcie
rodziny Agnieszki Konieckiej z Warmątowic
85214
+2.000,00
231/2014
21.10
środki przeznaczone na
dofinansowanie opłacania
składek na ubezpieczenie
zdrowotne
85213
+14.500,00
235/2014
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC-I. 3111.1.25.2014.EA
14.10
Środki przeznaczone na
dofinansowanie wypłat
zasiłków okresowych w
części gwarantowanej
85214
+100.100,00
235/2014
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC-I. 3111.1.49.2014.AS
13.10
środki przeznaczone na
dofinansowanie wypłat
zasiłków stałych
85216
+145.500,00
235/2014
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC-I. 3111.1.47.2014.EG
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC-I. 3111.1.91.2014.UP
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC-I. 3111.1.49.2014.AS
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC-I. 3111.1.47.2014.AS
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC-I. 3111.2.101.2014.UP
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Nr FBC-I. 3111.2.129.2014.DS
Powiat Strzelce Opolskie
– 12 –
Poz. 1015
16.10
środki przeznaczone na
dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów
85415
+65.800,00
235/2014
29.10
środki na dofinansowanie
zakupu podręczników
i materiałów edukacyjnych
dla uczniów w ramach rządowego programu
„Wyprawka szkolna”
85415
+8.825,00
240/2014
04.11
środki finansowe na utworzenie lub modernizację
szkolnych placów zabaw ,
w ramach rządowego
programu „Radosna Szkoła”
80101
-2.845,00
256/2014
28.11
środki przeznaczone na
dofinansowanie wypłat
zasiłków stałych i okresowych
85214
-15.000,00
256/2014
03.12
pomoc finansowa na odbudowę mieszkań wspólnoty
„Wieczernik” i remont
schroniska zimowego „Stajenka”
85295
+20.000,00
265/2014
Łączna kwota zmian zakresie dotacji celowych
na zadania własne:
+1.417.265,00
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 13 –
Poz. 1015
Zmian budżetu gminy wynikających z wyżej omówionych decyzji
zewnętrznych oraz zawartych umów Burmistrz dokonał kolejnymi zarządzeniami:
NR
ZARZĄDZENIA
BURMISTRZA
z dnia
26/2014
30.01
KWOTA ZMIAN
DOTACJI
CELOWYCH
planu dochodów
w tym zlecone
KWOTA ZMIAN
DOTACJI
CELOWYCH
planu wydatków
w tym zlecone
+52.959,73
+52.959,73
+52.959,73
+52.959,73
-23.371,73
-13.371,73
W TYM NA:
BIEŻĄCYCH
MAJĄTKOWYCH
+52.959,73
--
-23.371,73
-13.371,73
-23.371,73
--
+100.070,00
+100.070,00
+100.070,00
+100.070,00
+100.070,00
--
109/2014
13.04
+83.000,00
+3.000,00
+83.000,00
+3.000,00
+83.000,00
113/2014
28.04
+515.040,47
+451.190,47
+515.040,47
+451.190,47
+451190,47
+63.850,00
138/2014
21.05
+37.340,00
+37.340,00
+37.340,00
+37.340,00
+37.340,00
--
142/2014
28.05
+619.663,00
+619.663,00
+619.663,00
157/2014
30.06
+127.051,00
+4.578,00
+127.051,00
+4.578,00
+127..051,00
--
167/2014
08.07
+2.333,33
+2.333,33
+2.333,33
+2.333,33
+2.333,33
--
178/2014
28.07
+166.500,00
+34.000,00
+166.500,00
+34.000,00
+166.500,00
--
185/2014
08.08
+3.913,04
+3.913,04
+3.913,04
+3.913,04
+3.913,04
--
191/2014
21.08
+29.472,05
+29.072,05
+29.472,05
+29.072,05
+29.072,05
--
49/2014
28.02
83/2014
28.03
--
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 14 –
Poz. 1015
212/2014
29.09
+205.569,00
+135.670,00
+205.569,00
+135.670,00
+205.569,00
--
231/2014
10.10
+666.318,00
+664.318,00
+666.318,00
+664.318,00
+666.318,00
--
235/201
22.10
+402.105,64
+76.205,64
+402.105,64
+76.205,64
+402.105,64
--
240/2014
28.10
+272.326,65
+263.501,65
+272.326,65
+263.501,65
+272.326,65
--
256/2014
28.11
-19.591,00
-1.746,00
-19.591,00
-1.746,00
-16.746,00
-2.845,00
265/2014
04.12
+20.00,00
0,00
+20.00,00
0,00
+10.000,00
+10.000,00
RAZEM –
+3.260.699,18
+3.260.699,18
+3.189.694,18
+71.005,00
+1.843.434,18
+1.843.434,18
+1.843.434,18
--
kwota zmian
W TYM
NA ZADANIA
ZLECONE
Poza w/w zmianami mającymi wpływ na budżet 2014 roku, Burmistrz
korzystał z udzielonego mu upoważnienia przez Radę Miejską oraz ustawę, do
dokonywania w planie wydatków zmian polegających na przenoszeniu kwoty
planu wydatków między paragrafami i rozdziałami, w ramach działów w sytuacjach zmian sposobu realizacji zadań (art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz § 16 pkt 2 i 3 uchwały Nr XLI/320/2013 z dnia 19 grudnia 2013r.
w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2014 rok).
Zarządzenia wymienione poniżej w kolejności chronologicznej ujmują
powyższy rodzaj zmian oraz zmiany dotyczące częściowego rozdysponowania
rezerwy celowej i ogólnej. W uwagach wskazano przeznaczenie rozdysponowanej rezerwy.
Lp.
1
2
3
NR
ZARZĄDZENIA
BURMISTRZ
z dnia
13/2014
16.01
34/2014
14.02
42/2014
17.02
ZMIANY
W PLANIE
WYDATKÓW
BIEŻĄCYCH
ZMIANY
W PLANIE
WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH
KWOTY
UWAGI
ROZDYSPONOWANYCH
REZERW
--
--
--
--
-5.400
+5.400
--
-22,3 tys. zł –
--
--
31.300
naprawa zbiornika p-ppoż.
9 tys. zł - dokumentacja projekt.koszt. zaplecza boiska w Błotnicy
Strzeleckiej
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
4
75/2014
24.03
– 15 –
-81.000
Poz. 1015
+81.000
--
.-10 tys. zł – na „Rozbudowa układu
komunikacyjnego na Oś Piastów”,
150 tys. – z rezerwy celowej na
wynagrodzenia dla pracowników
oświaty,
45 tys. zł na pilne remonty na nieruchomościach gminnych GZMK
5
98/2014
9.04
--
--
205.000
6
114/2014
29.04
--
--
--
-
7
144/2014
29,05
--
--
--
--
8
154/2014
23.06
-13.960
+13.960
--
--
9
155/2014
30.06
--
--
--
--
10
168/2014
15.07
+20.000,00
-20.000,00
11
189/2014
11.08
--
--
70.600
70,6 tys. zł. zakup tłucznia
i
usuniecie awarii na gminnej drodze w
skutek ulewnych deszczy
12
190/2014
14.08
-11.500,00
+11.500,00
13
200/2014
10.09
+30.000,00
-30.000,00
14
215/2014
30.09
--
--
15
227/2014
06.10
--
--
16
239/2014
24.10
-46.150,00
+46.150,00
17
254/2014
19.11
-75.000,00
+75.000,00
18
258/2014
02.12
--
--
97.000
tytułem zwiększenia kosztów oświetlenia ulicznego
19
1/2014
10.12
-9.000,00
+9.000,00
20
10/201
22.12
--
--
-192.010
+192.010
RAZEM
403.900
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 16 –
Poz. 1015
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian budżetu (zwiększenia
i zmniejszenia planu) oraz zmian w planie wydatków były każdorazowo badane
pod kątem zgodności z obowiązującym prawem przez organ nadzorczy Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu, a informacje o ich podjęciu przedstawiane
Radzie na kolejnych sesjach.
Zaplanowaną kwotę rezerw ogółem 1.045.000 zł, Burmistrza w trakcie
roku rozdysponował w wysokości łącznej 403.900 zł (na cele wskazane w tabeli
powyżej), Rada Miejska na kwotę 251.000zl a nie rozdysponowana kwota to
390.100 zł, co wpłynęło na kwotę wykonanych wydatków budżetu.
Zmian budżetu gminy dokonywała również Rada Miejska podejmując
uchwały zmieniające uchwałę budżetową.
ZMIANY BUDŻETU - w kolejności podjętych uchwał przez Radę Miejska:
Poniższe zestawienie wymienia uchwały zmieniające budżet oraz numer
Zarządzenia, którym Burmistrz wprowadzał uchwalone zmiany do planu wykonawczego.
NR UCHWAŁY
Rady Miejskiej
z dnia
Nr Zarządzenia
Burmistrza
KWOTA ZMIANY
PLANU
DOCHODÓW
KWOTA ZMIANY
PLANU
KWOTA ZMIANY
PLANU
przychodów
WYDATKÓW
W TYM NA:
BIEŻĄCYCH
MAJĄTKOWYCH
KWOTA ZMIANY
PLANU
ROZCHODÓW
XLI/320/2014
19.02
43/2014 z 20.02
+701.515,00
--
+701.515,00
+550.521,00
+150.994,00
XLV/347/2014
Z 26.03
77/2014 z 27.03
+551.130,00
--
+551.130,00
+137.760,00
+413.370,00
XLVI/351/2014
30.04
124/2014 z 30.04
--
--
--
--
--
--
XLVII/374/2014
28.05
143/2014 z 29.05
-146.580,00
--
-146.580,00
-342.766,00
+196.186,00
--
--
--
--
--
--
--
+102.393,00
--
+102.393,00
+70.393,00
+32.000,00
--
+810.076,00
--
+810.076,00
-218.205,000
+1.028.281,00
--
85.000,00
--
85.000,00
-110.000,00
+195.000,00
--
XLVIII/396/2014
25.06.
155/2014 z 26.06
XLIX/372/2014
30.07
180/2014 z 31.07
L/381/2014
24.09
210/2014 z 25.09
LI/388/2014
08.10
230/2014 z 09.10
--
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
LII/392/2014
29.10
241/2014 z 30.10
Poz. 1015
+8.374,80
--
+8.374,80
+8.374,80
--
--
-1.215.929,00
---
-1.215.929,00
+217.000,00
-1.432.929,00
--
--
--
--
--
--
--
+895.979,80
--
+895.979,80
+313.077,80
+582.902,00
--
+3.260.699,18
--
+3.260.699,18
+3.189.694,18
+71.005,00
--
--
--
--
-192.010,00
+192.010,00
--
+4.156.678,98
--
+4.156.678,98
+3.310.731,98
+845.917,00
--
III/8/2014
17.12
8/2014 z 18.12
IV/14/2014
30.12
RAZEM
kwota zmian RM
Razem
kwota zmian dotacji
ZB
Razem
kwota zmian
w budżecie ZB
Ogółem
zmiany budżetu
(RM+ZB)
– 17 –
Dla uzupełnienia powyższej tabeli przedkładam wykaz podejmowanych
zmian uchwałami w zakresie dochodów, wskazując obszary budżetu (źródło
i rozdział), których one dotyczyły oraz numer Zarządzenia Burmistrza, którym
były wprowadzone do planu wykonawczego.
W ZAKRESIE
PLANU DOCHODÓW – zmiany:
Rozdział
części subwencji ogólnej:
pisma:
Ministerstwo Finansów
ST3/4820/2/2014
z dnia : 13.02
Ministerstwo Finansów
ST5/4822/42g/BKU/14
z dnia : 26.11
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu na projekt
„Powrót do zatrudnienia” na lata 2014-2015
Numer Uchwały
Rady Miejskiej
Zarządzenie
Burmistrza
+315.798
--
--
XLV/347
77/2014
2014
75801
+265.798
2014
75801
+50.000
III/5
-306.661
z dofinansowania zewnętrznego od:
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu ze środków PROW na projekt„ Opracowanie i wydanie wiadomości sołeckich „Sołectwomania”
Kwota zmiany
budżetu
w 2014 r.
8/2014
--
--
2014
75075
+19.686
XLI/320
43/2014
2014
85307
+349.125
XLI/320
43/2014
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 18 –
Poz. 1015
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu ze środków PROW na projekt „Wspieranie integracji
sołectwa Warmątowice poprzez zagospodarowanie obszaru rekreacyjnego”
2014
92105
+20.782
XLI/320
43/2014
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu ze środków PROW na projekt „Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Szymiszowie”
2014
92601
+14.600
XLI/320
43/2014
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu ze środków PROW na projekt „Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Rozmierce
2014
92601
+25.233
XLI/320
43/2014
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu ze środków PROW na projekt „Utworzenie siłowni
zewnętrznej w Warmątowicach”
2014
92601
+14.044
XLI/320
43/2014
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu ze środków PROW na projekt „Utworzenie siłowni
zewnętrznej w Rozmierzy”
2014
92601
+14.369
XL/320
43/2014
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu ze środków PROW na projekt „Utworzenie siłowni
zewnętrznej w Suchej”
2014
92601
+14.369
XL/320
43/2014
2014
92105
+20.000
XLV/347
77/2014
2014
92120
-174.814
XLVII/354
143/2014
Europejski Fundusz Społeczny- programu
Operacyjnego KL – projekt ‘e-Urząd dodaj do
ulubionych”
2014
75023
+6.509
XLIX/372
180/2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie
„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Strzelce Opolskie”
2014
90002
+38.884
XLIX/372
180/2014
Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych – zadanie „Rozbudowa układu
komunikacyjnego na Osiedlu Piastów SL. w
Strzelcach Opolskich”
2014
60016
+538.481
L/381
210/2014
Gmina Jemielnica – dotacja na realizację
zadania „Budowa wzorcowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”
2014
90002
+95.000
L/381
210/2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu dotacja na
zadanie „Poprawa walorów przyrodniczych
turystycznych zabytkowego parku w Błotnicy
Strzeleckiej” – uporządkowanie gospodarki
2014
92120
+85.000
LI/388
230/2014
Urząd Marszałkowski w Opolu ze środków
europejskich na projekt „Opolskie kwitnące”
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach opolskich – etap IV” –
zmniejszenie środków
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych – zadanie „Rozbudowa układu
komunikacyjnego na Osiedlu Piastów SL. w
Strzelcach Opolskich –etap II”
Urząd Marszałkowski , zmniejszenie planu
dochodów z tytułu refundacji środków europejskich na zadanie pn. „Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach
Opolskich – etap I”
– 19 –
Poz. 1015
2014
60016
+97.600
III/5
8/2014
2014
70095
-1.485.529
III/5
8/2014
w części dochodów własnych:
tytułu:
- zwiększenie planu z dochodów z podatku od osób
prawnych
- wpływy z opłat za usługi opieki nad dziećmi do lat 3,
+886.842,80
--
--
75621
85307
+193.407
+35.900
XLI/320
XLI/320
43/2014
43/2014
- zwiększono dochody z różnych rozliczeń ( zwrot podatku VAT)
75814
+265.332
XLV/347
77/2014
- zwiększenie planu dochodów z najmu i dzierżawy
składników majątkowych jst
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów
z różnych dochodów (wydatki niewygasające z roku
2013)
71095
75495
+10.000
+2.000
XLVII/354
XLIX/372
124/2014
180/2014
75814
+10.234
+3.595
XLVII/354
L/381
124/2014
210/2014
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów
z usług (karnety i bilety na siłownię)
- zwiększenie planu dochodów z opłaty eksploatacyjnej
92601
+8.000
XLVII/354
124/2014
75618
- zwiększenie planu dochodów z różnych opłat
-zwiększenie planu dochodów z opłat i kar pieniężnych
- zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznania przez
Ministra Edukacji narodowej nagrody dla nauczyciela
75618
90019
80195
+21.000
+173.000
+12.000
+22.000
+8.374,80
XLIX/372
L/381
XLIX/372
XLIX/372
LII//392
180/2014
210/2014
180/2014
180/2014
241/2014
- zwiększenie planu dochodów z opłaty targowej
-zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
75616
85154
+100.000
+22.000
III/5
III/5
OGÓŁEM
w tym:
środki zewnętrzne (bez krajowych dotacji celowych
i subwencji)
+895.979,80
8/2014
8/2014
--
--
-1.342.446,00
Przedstawione zestawienia tabelaryczne prezentują kwoty zmian budżetu
(zmniejszenia/zwiększenia) wprowadzone w trakcie roku, dokonywane przez
organ uchwałodawczy, ze wskazaniem na jakich pozycjach budżetu (wskazując
podstawę/zdarzenie wprowadzenia zmiany – w szczególności decyzje administracyjne dysponentów, umowy, i inne), oraz czy suma kwot dokonanych zmian,
odzwierciedla plan budżetu wykazany w ewidencji księgowej jednostki na zamknięcie okresu obrachunkowego – rocznego. Plan budżetu na dzień
31 grudnia 2014 r, wynikający z przyjętej uchwały budżetowej i zmian wprowadzonych uchwałami rady oraz zarządzeniami burmistrza znajduje potwierdzenie
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 20 –
Poz. 1015
w sprawozdaniach budżetowych przekazanych
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.
organowi
nadzoru
-
Uwzględniając wszystkie wyżej omówione zmiany budżet gminy
na dzień 31 grudnia 2014 roku ukształtował się następująco:
-dochody ogółem
91.556.678,98zł
w tym:
- dochody bieżące -
85.074.522,98zł
w tym:
-
dotacje na realizację zadań ustawowo
zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
w wysokości
-
8.136.027,18zł
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
- dochody majątkowe-wydatki ogółem
712.000,00zł
6.482.156,00zł
94.556.678,98zł
w tym:
- wydatki bieżące
83.471.761,98zł
- wydatki na realizację zadań zleconych
ustawowo z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie
8.136.027,18zł
- wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w kwocie
w tym na zwalczanie narkomanii
- wydatki majątkowe
- p r z y c h o d y w wysokości:
712.000,00zł
25.000,00zł
11.084.917,00zł
4.883.000,00zł
w tym z tytułu:
- zaciągniętych pożyczek i kredytów
- z tytułu innych rozliczeń krajowych
- r o z c h o d y w wysokości:
2.500.000,00zł
2.383.000,00zł
1.883.000,00zł
w tym:
- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów
1.883.000,00zł
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 21 –
- deficyt:
Poz. 1015
-3.000.000,00zł
źródło pokrycia deficytu:
- środki wolne
- kredyty i pożyczki
500.000,00zł
2.500.000,00zł
Na przestrzeni roku 2014 uchwalony budżet gminy ulegał zmianie w konsekwencji na koniec 31 grudnia nastąpiło jego zmniejszenie o kwotę
4.075.440,69 zł, co stanowi skutego łącznego:
- zwiększenie planu dochodów o kwotę
w tym:
+4.156.678,98zł
4.822.943,98zł
zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę
zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 666.265,00zł
- zwieszenie planu wydatków o kwotę
+4.156.678,98zł
w tym:
zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.310.761,98zł
zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 845.917,00zł
Powyższe zmiany nie miały wpływu na wysokość planowanego deficytu,
który został na nie zmienionym poziomie 3.000.000 zł.
Wyżej przedstawione zmiany, przed ich uchwaleniem były szczegółowo
uzasadniane na posiedzeniach Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej,
a po otrzymaniu pozytywnej opinii przedkładane Radzie Miejskiej. Zakres
przywołanych zmian w większości przypadków to skutek decyzji zewnętrznych
i pozyskanych środków finansowych w trakcie roku, a w pozostałych skutek
korekt wynikających z faktycznej realizacji poszczególnych źródeł dochodów
własnych, do których odniosę się w części poświęconej wykonaniu dochodów,
wydatków i pozostałych pozycji budżetu.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 22 –
Poz. 1015
Zestawienia kwot planu i wykonania wymienionych pozycji budżetu,
zgodny ze stopniem szczegółowości uchwały budżetowej zawierają załączone
tabele od Nr 1 do Nr 9:
Tabela Nr 1, Nr 1A, Nr 1B - WYKONANIE DOCHODÓW
w układzie załącznika do uchwały budżetowej;
Tabela Nr 2, Nr 2A, Nr 2B - WYKONANIE WYDATKÓW
w układzie załącznika do uchwały budżetowej;
Tabela Nr 2C - WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
w układzie załącznika do uchwały budżetowej;
Tabela Nr 3 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Tabela Nr 4 - WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ w układzie załącznika do uchwały budżetowej;
Tabela Nr 5 - WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH
RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
w układzie załącznika do uchwały budżetowej;
Tabela Nr 6 - ZAKRES WYKONANIA KWOT DOTACJI PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE
GMINY w układzie załącznika do uchwały budżetowej;
Tabela Nr 7 - WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
w układzie załącznika do uchwały budżetowej;
Tabela Nr 8 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
w układzie załącznika do uchwały budżetowej;
Tabela Nr 9 - ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI ZAKUPÓW I ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU
w układzie klasyfikacji budżetowej;
Tabela Nr BZ-1 - WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
Tabela Nr BZ-1A - WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 23 –
Poz. 1015
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Realizację dochodów za rok 2014 w szczegółowości zgodnej z przywołaną wyżej uchwałą budżetową Rady Miejskiej – według działów, paragrafów
klasyfikacji budżetowej, z zachowaniem wyodrębnienia dotacji na realizację
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw
i wynikających z zawartych porozumień, przedstawiają Tabele Nr 1, 1A, 1B.
Ponadto zamieszczone poniżej wykresy prezentują dane porównawcze
dotyczące realizacji dochodów budżetu gminy w latach 2011-2014 wg stanu na
dzień 31 grudnia. W pierwszym z wykresów zestawione zostały dane z wykonania dochodów ogółem oraz plany roczne dochodów budżetu gminy danego roku
budżetowego po zmianach dokonanych do końca roku.
Kolejny wykres prezentuje realizację dochodów w/w latach według ważniejszych źródeł realizacji dochodów. Kwoty podane na wykresie to dane z wykonania za rok 2014. We wszystkich kategoriach wykonanie za bieżący okres
sprawozdawczy są porównywalne do wykonanych w latach poprzednich.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 24 –
Poz. 1015
Wskaźnik realizacji dochodów za 2014 r. - w wartościach ogółem – jest
adekwatny do wskaźnika upływu czasu i wynosi 97,4% (na plan
91.556.678,98zł wykonano 89.199.669,24zł). Po odjęciu z kwoty planu ogółem
dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i porozumień uzyskany wskaźnik wynosi 97,2% (na 83.420.651,80zł wykonano
81.119.476,91zł), co świadczy o prawidłowej realizacji przyjętego planu.
Strukturę wykonania dochodów własnych za roku 2014, według pogrupowanych źródeł, w odniesieniu do planu przed i po zmianach przedstawia
kolejny wykres słupkowy. Zielony słupek (ostatni) odzwierciedla wykonanie
dochodu z danego źródła za rok sprawozdawczy. Tu również widać właściwą
realizację przyjętego planu.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 25 –
Poz. 1015
Dokonując szczegółowej analizy realizacji dochodów własnych w poszczególnych tytułach – działach klasyfikacji budżetowej - należy stwierdzić,
iż stopień ich wykonania w roku 2014r. – w zdecydowanej większości osiągnął
wskaźnik około 100% lub nieco wyżej w zakresie realizacji dochodów bieżących na plan 76.938.495,80zł – wykonano 77.417.830,25zł – 100,6%. W przypadku dochodów majątkowych, gdzie znaczący udział mają dotacje majątkowe
(środki
przekazywane po zakończeniu zadań inwestycyjnych) na plan
6.482.156,00zł - wykonano 3.701.646,66 zł- co daje 57,1% - poniżej założonego
planu. Istotnie poniżej planu realizacja dochodów wystąpiła w dziale
gospodarka mieszkaniowa – 68,9%, z powodu niskiej sprzedaży nieruchomości
gminnych – na poziomie – 50,6% planu.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 26 –
Poz. 1015
Aby przybliżyć stan wykonania kwot ogółem, przedstawię wykonanie
dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowe, w tym ważniejszych źródeł wskazując kwotę planu dochodu i wskaźnik jego wykonania.
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 11.500zł - 93,4%
plan zakładał realizację dochodów z dzierżawy terenów łowieckich
a podstawę prognozy stanowiła kalkulacja oparta o cenę żyta za kwintal - ogłaszana dla celów ustalenia podatku rolnego jako podstawa naliczenia czynszu
za wydzierżawiany obszar.
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 636.081zł – 100%
planowana kwota wynika z otrzymanego przez gminę dofinansowania inwestycji drogowej z Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – zadanie
„Rozbudowa układu komunikacyjnego na Osiedlu Piastów SL. w Strzelcach
Opolskich – etap I i II”, zadanie ukończono , środki wpłynęły.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 8.041.741zł – 68,9%
w ramach tego działu uzyskiwane są dochody:
• z tytułu opłat za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, wykonane w 80,4%,
• z tytułu zwrotu kosztów operatów szacunkowych, wykonane w 43,4 %,
• z najmu i dzierżawy zasobów gminnych, w tym:
z tytułu dzierżawy gminnych sieci i urządzeń (budowli wodnokanalizacyjnych) oraz terenów pozostających w administrowaniu
urzędu, wykonanie w 85,4% na plan 154.100 zł,
z najmu lokali mieszkalnych, garaży i lokali użytkowych zrealizowano
w 101,6% (kwota wykonania 2.694.072,48 zł na plan 2.690.000zł),
z tytułu dzierżawy terenów gminnych wykonanie 131,9% na
plan128.000zł,
• z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
na rzecz osób fizycznych, wykonane w 1.098,4%, na plan 15 tys. zł,
• z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na założony plan – 1.970.000zł
wykonano 997.175,78 to jest 50,6% - planowanej sprzedaż nieruchomości
gminnych, z uwagi braku zainteresowania rynku kupnem.
• z tytułu dofinansowania środkami unijnymi projektu „Utworzenie inkubatora
przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich –etap I” na plan 2.629.141zł –
wpływu 971.667,07 zł, realizacja zadania nastąpiła zgodnie z harmonogramem w 2014, jednak pełna refundacja środków nastąpi faktycznie w roku
2015,
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 27 –
Poz. 1015
• w pozostałych źródłach dochodów tego działu wykonanie jest prawidłowe
łączną kwota wpływu , to 74.227,89 zł – w tym z odsetek od nieterminowych
należności i przyznanego odszkodowania.
Dokonano zbycia w trybie przetargowym 2 działek budowlanych w
Strzelcach Opolskich pod zabudowę mieszkalną, 2 działek rolnych w Suchej
i Osieku oraz 1 lokal mieszkalny w Strzelcach Opolskich, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Strzelcach Opolskich, działkę z przeznaczeniem na przemysł położoną w Strzelcach Opolskich i jedna działkę pod
użytek ekologiczny w Kalinowicach.
Ponadto w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców sprzedano 6 lokali
mieszkalnych i 4 garaże, po 1 działce w Rozmierzy i w Strzelcach Opolskich
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Nieruchomości sprzedane w trybie przetargu, to: zabudowane budynkiem mieszkalnousługowym – w Strzelcach Opolskich (2), Szczegółowe sprawozdanie o dokonanych transakcjach przedstawiono w sprawozdaniu z gospodarki mieniem
gminnym. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż na 31 ogłoszone przetargi jedynie
7 okazało się skutecznych, mimo atrakcyjności wystawionych nieruchomości.
Wśród nie sprzedanych nieruchomości znalazły się teren przy Kazimierza Wielkiego, pomiędzy Moniuszki a Stawową, przy ul. M. Prawego w Strzelcach
Opolskich, 4 działki budowlane w Strzelcach Opolskich w rejonie Nowej Wsi, 7
działek budowlanych w Szymiszowie, lokal mieszkalny przy ul. K. Miarki w
Strzelcach Opolskich. Nieruchomości, które nie znalazły nabywców zostaną
wystawione do sprzedaży w roku 2015.
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA – 40.000zł – 74,6%
źródłem dochodów są opłaty pobierane na cmentarzu komunalnym za miejsca
grzebalne, rezerwacje miejsc i za wjazd firm pogrzebowych oraz kamieniarskich
na teren cmentarza.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 107.457,16zł – 153,5%
dochodami w obszarze działalności administracyjnej, są wpływy z dzierżawy
autobusu szkolnego przez PKS, części wieży ratuszowej firmie telekomunikacyjnej, oraz naliczane grzywny i kary z tytułu nie wywiązania się z umów
nakładane na kontrahentów (zleceniobiorców), a także rozliczenia z pracownikami lub zwroty środków jako rozliczenia z lat poprzednich, odszkodowania
za szkody w mieniu gminnym oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu ze
środków PROW na projekt„ Opracowanie i wydanie wiadomości sołeckich
„Sołectwo mania” - 19.686zł,
.
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ –
2.000zł – 110,4% - dochody zrealizowane, to wpływy z wynajmu pomieszczeń
świetlic strażackich,
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 28 –
Poz. 1015
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM –
44.652.265zł – 103% w ramach tego działu gromadzone są dochody z podatków i opłat wynikających z odrębnych ustaw, oraz należne rekompensaty
z tytułu utraconych dochodów, i tak:
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – którego wysokość
planu ustalona przez Ministra Finansów na rok 2014, to 17.667.122 zł, mimo
niepewnej sytuacji na rynku pracy i stabilności płacowej, został wykonany
na poziomie 101,1% - co w kwotach dochodu oznacza nadwyżkę
o 121.855,11zł.
udział w podatku dochodowym od osób prawnych – to tytuł, którego
realizacja również odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych,
do planu dochodów na 2014r. z tego tytułu przyjęta została kwota
693.407zł. (oszacowana na bazie wykonania lat poprzednich). Realizację
dochodu w kwocie 1.051.184,59zł – daje wskaźnik 151,6% - co należy
odczytywać jako tendencję wzrostową w porównaniu z rokiem 2013,
w którym wpłynęło 833,6 tys. zł,
podatek od nieruchomości – uzyskany 102,4% wskaźnik wykonania
planu – z kwotą 17.103.604,37 zł jest bardzo zadawalający i dobrze rokuje
na kolejne lata.
podatki rolny, leśny – zostały zrealizowane na poziomie nieco powyżej,
bo 100,3% planu, a to potwierdza właściwe planowanie i adekwatną
realizację,
podatek od środków transportowych - mimo sygnalizowanych trudności
płatniczych w branży transportowej udało się osiągnąć adekwatny do czasu
realizacji wskaźnik wykonania 101,4% planu, wyższa realizacja to również skutek skutecznej windykacji,
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany
w formie karty podatkowej – realizacja planu na poziomie 128,3%
z kwotą wykonania 102.653,30zł (poboru i naliczenia dokonuje urząd
skarbowy),
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 29 –
Poz. 1015
podatek od spadków i darowizn – to kolejny tytuł, którego realizacja
odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość planu w tym
tytule na poziomie 130.000zł przyjęta została w oparciu o realizację w roku
ubiegłym, lecz wykonanie roczne poniżej założonego planu – 50,9%,
opłata skarbowa – na plan 650.000 zł, wykonanie 97% de facto
oznacza dobrą realizację,
opłata targowa – na plan 1.000,000 zł, wskaźnik wykonania 110,5% też
jest bardzo satysfakcjonujący, gdyż wykonanie to kwota 1.104 tys. zł,
opłata eksploatacyjna – na plan 364.000 zł, wskaźnik wykonania 100,2%
jako efekt pochodnej wydobycia kopalin przez Cementownię Górażdże,
inne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw – na
plan 4.464.536 zł zrealizowano 4.769.733,30 zł, uzyskany wskaźnik wykonania 106,8%, to wyjątkowo dobre wykonanie jako skutek wpływów za zajęcie pasa drogowego, a przede wszystkim skutecznej realizacji opłaty za
zbiórkę odpadów komunalnych,
podatek od czynności cywilnoprawnych - założony dochód na poziomie
planu 740.000 zł, a wskaźnik wykonania 94,5% jest wysoce zadawalający
– transakcje objęte tym podatkiem to wypadkowa różnych okoliczności
i trudnych do prognozowania,
odsetki od nieterminowych wpłat - wskaźnik wykonania 105% przy
wykonaniu kwotowym 83.026,62 zł świadczy o właściwej windykacji
zaległych podatków i opłat,
wpływy z różnych opłat – kwota wpływu, to 28.616,84 zł (238,5% planu)
– tytułem pozyskanych kosztów upomnienia
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 21.515.046,00zł – 99,3%
podstawowym źródłem dochodu w tym dziale jest subwencja ogólna z budżetu
państwa ustalona według planu Ministra Finansów w kwocie 20.854.899zł,
w tym oświatowa 19.941.880,00zł i równoważąca 913.019zł i planowane odsetki z lokat wolnych środków w kwocie 226.986 zł – wykonanie niższe przede
wszystkim z tytułu niższej realizacji z lokat prawie o 138,14 tys. zł oraz
o wpływ środków niewygasających z zadań roku 2013 w kwocie 10.233,60zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 30 –
Poz. 1015
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.945.904,64 – 95,4%
w dziale ujmuje się dochody z wpływów z tytułu:
stałych opłat za przedszkola – z planu 328.400 zł – 73% wykonanie,
dotacji na przedszkola – plan i wykonanie 1.204.346 zł,
najmu i dzierżawy obiektów oświatowych – z planu 107.900 zł – 95,6%
wykonanie,
dofinansowania ze środków PO Kapitał Ludzki Województwa Opolskiego
wpłynęło 225.234,79 zł na projekt „Inwestycja w edukację przedszkolną” –
99,5% planu, realizacja projektu w latach 2012-2015. Łączne dofinansowanie 671.988,75 zł.
dofinansowania ze środków programu „Młodzież w działaniu” na projekt
„Seniorów i Juniorów szalona podróż po Europie” wpłynęło 3.788,75 zł 83% planu, realizacja projektu przewidywana w latach 2013-2014 została
zakończona. Łączne dofinansowanie 21.420 zł,
pozostałe dochody, takie jak odsetki, różne rozliczenia – w tym zwrot dotacji, wpływy z usług – to kwota 18.373,62zł.
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 712.000zł – 100,6% - wskaźnik
wykonania wskazuje na nieco wyższą realizację wpłat z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o kwotę 4,1 tys. zł
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 2.268.672zł – 98,9%- wskaźnik
wykonania dochodów w tym obszarze jest adekwatny do założonego planu
i realizowanych zadań - największy udział w w/w dochodach ma otrzymywana
dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.643.657,40zł, której wskaźnik
wykonania wyniósł 98,6%, pozostałe wpływy uzyskiwane za świadczone usługi
opiekuńcze na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w terenie wykonanie –
72,9tys. zł – 115,8%, za wydawane posiłki dla podopiecznych ośrodka wykonanie – 151,2 tys. zł – 100,8%, wpłaty za pobyty w DPS – 151,3tys. zł- 126,1%,
kwoty zwrotów od dłużników alimentacyjnych i zwrotów nienależnie pobranych
świadczeń wykonanie 62,7 tys. zł – 125,4%, wpływ z najmu mieszkań chronionych w kwocie 81,9 tys. zł - 116,9% % planu, refundacja z PUP z tytułu prac
społ.-użyt. 50,6 tys. zł -52,6% planu – uzyskane kwoty potwierdzają prawidłową
realizację przyjętych zadań. W otrzymanych dochodach jest pomoc finansowa
udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym wypadku od
Powiatu Strzeleckiego – łącznie 22 tys. zł – na cele społeczne związane ze zdarzeniami losowymi w naszej gminie.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 31 –
Poz. 1015
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ – 1.788.342zł - 69,3% planowane środki, w tym dziale,
to środki na realizację dwóch projektów z dofinansowaniem unijnym z programów POKL: „Aktywny powrót Mam do pracy” i „Powrót do zatrudnienia”.
Pierwszy realizowany w latach 2012-2014 miał na celu stworzenie dodatkowych
miejsc w żłobku dla dzieci tych matek, które chcą wrócić
do pracy – łączny koszt, to 1.962.640 zł, ostatnia transza w kwocie 189.537,46
zł umożliwiła zakończenie projektu. Drugi projekt realizowany w latach 20142015 ma na celu tworzenie instytucji opiekuna dziennego we współpracy PUP
ze środków europejskich – łączny dochód , to 152.053,47 zł. Ponadto środki
istotne środki z Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi
do lat 3 pn. „Maluch” – kwota 651.537,46 zł (99,6% planu) oraz wpływy z odpłatności za żłobek – 172,3 tys. zł – 73,1% planu.
DZIAL 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 324.168 zł 79,8% uzyskany wskaźnik wykonania, to efekt przekazanej dotacji celowej
w wysokości 147.975,11 zł na świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów
wykonany niżej od zakładanego planu, bo tylko 68,9 z uwagi na niższe potrzeby
w tym zakresie, dochody z czynszów w kwocie 11.015zł – 110,2% planu oraz
środki z dofinansowania zadania „Przebudowy i zadaszenie trybun stadionu
w Strzelcach Opolskich w kwocie 99.497 zł – 100% planu, inwestycje zakończono.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 328.184 zł – 97,7% - dochody tego działu pochodzą z opłaty produktowej wykonane w kwocie 11,8 tys. zł na 4 tys. zł planu, z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na program „Okiem młodego ekologa” w kwocie 23,3 tys. zł oraz z opłat i kar pobieranych na podstawie prawa o ochronie środowiska w kwocie 159,5 tys. zł –
106,2% planu, którego pełne wykonanie od strony wpływów i wydatków przedstawiono w Tabeli Nr 4 i odrębnie omówiono. Wpłynęła do budżetu kwota
30,9 tys. zł z tytułu udziału w kosztach usuwania azbestu przez gminę od właścicieli posesji objętych usługą. Nie wpłynęła kwota 25 tys. zł na projekt „Rowerem przez Gminę Strzelce Opolskie”, gdyż nie przystąpiono do jego realizacji. Natomiast wpłynęła dotacja celowa z gminy Jemielnica w kwocie 95 tys. zł
jako partycypacja w inwestycji „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w gminie Strzelce Opolskie” realizowana w roku 20142015.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
– 882.676zł - 74% - źródłem finansowania w tym dziale była otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dotacja na realizację zadania „Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich – etap IV”
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 32 –
Poz. 1015
w kwocie 554,2 tys. zł oraz z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dotacja na zadanie „Poprawa walorów przyrodniczych turystycznych zabytkowego parku w Błotnicy Strzeleckiej” – w wysokości 85 tys. zł. Pozostałym źródłem dochodu w niniejszym dziale jest wpływ
środków unijnych w ramach projektu „Opolskie kwitnące” w kwocie 14 tys. zł,
Nie wpłynęły, środki z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu ze środków PROW
w kwocie 20,7 tys. zł z tytułu projektu „Wspieranie integracji sołectwa Warmątowice poprzez zagospodarowanie obszaru rekreacyjnego”. Refundacja środków
nastąpi w 2015 r.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 154.615zł – 44,1%- wskaźnik wykonania w zakresie bieżących dochodów zgodny z założonym
planem, gdyż dochodem podstawowym są opłaty za wstęp na miejski basen oraz
opłaty za wynajem obiektów sportowych – wykonane 94,7% - wpływ
68.179,49zł. Środki z unijnego dofinansowania zadania „utworzenie siłowni
zewnętrznej w Szymiszowie, Rozmierzy, Rozmierce, Suchej i Warmątowicach”
w łącznej kwocie 82,615 tys. zł nie zostały przekazane , refundacja nastąpi
w 2015 r.
Podsumowując realizację dochodów roku 2014 w poszczególnych
działach należy zauważyć, że realizacja dochodów przebiegała zgodnie
z przyjętym planem, wyjątkiem były dochody ze sprzedaży nieruchomości
gminnych i refundacja dotacji majątkowej. Na kwotę 2.301.174,89 zł niższego wykonania planu dochodów wpływ miało niższe o 2.477.473,50 zł
wykonanie w dziale 700 (niższa sprzedaż oraz nie zrealizowana refundacja
środków unijnych na Inkubator etap I). Zestawienie obu kwot pokazuje,
iż lepsze wykonanie na pozycjach bieżących pozostałych budżetu znacznie
złagodziło roczny skutek ubytku tak znaczącej obniżki kwoty dochodów
majątkowych. Niższe wykonanie dochodów nie zdestabilizowało płynności
finansów gminnych, gdyż takie ryzyko założono i monitorowano poziom
wydatków oraz przychodów na bieżąco.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 33 –
Poz. 1015
Dla zobrazowania realizacji poszczególnych tytułów dochodowych
w porównaniu z dochodami z lat poprzednich zamieszczam poniższy wykres:
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 34 –
Poz. 1015
Wzorem lat poprzednich pragnę poinformować o wysokości skutków finansowych w 2014 r. - wykazanych w sprawozdaniu z wykonania podstawowych
dochodów podatkowych sporządzanym dla Ministerstwa Finansów i Regionalnej Izby Obrachunkowej z tytułu:
1. uchwalenia w gminie stawek podatkowych niższych od ich wartości maksymalnych,
2. z tytułu zwolnień wprowadzonych przez Radę Miejską,
3. z tytułu udzielonych ulg w postaci umorzeń i odroczeń w wymiarze całego
roku.
Skutki te przedstawiają się następująco:
1. Uchwalenie stawek podatkowych niższych od ich wartości
maksymalnych:
OGÓŁEM
W tym w podatku (w zł)
od środków transportowych
od nieruchomości
5.284.924,09
4.964.132,13
od podatku rolnego
320.791,98
0,00
2. Zwolnienia wprowadzone przez Radę Miejską
OGÓŁEM
W tym w podatku
--
(w zł)
--
od nieruchomości
1.625.078,16
1.625.078,16
3. Udzielone ulgi w postaci umorzeń i odroczeń na indywidualne wnioski podatników
Tytuł podatkowy
O G Ó Ł E M:
w tym:
podatek rolny
podatek od nieruchomości
podatek od środków transportowych
od spadków i darowizn
odsetki
Łączna kwota ulg
indywidualnych
100.918.,09
639,88
47.890,21
36.891,00
4.125,00
11.372,00
w tym:
wartość odroczeń
52.012,90
Udział
odroczeń
w łącznej kwocie
51,5
16,88 2,6
15.105,02 31,5
36.891,00 100,0
2.625,00
--
63,6
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 35 –
Poz. 1015
Prezentując wykonanie dochodów zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, pragnę odnieść się
również do pozycji „saldo końcowe należności do zapłaty” tego sprawozdania –
w kolumnie zaległości (nr 10) - wykazana jest łączna kwota 7.963.680,06zł,
która stanowi sumę zaległości wymagalnych z poszczególnych tytułów. Z czego
największe kwoty zaległości stanowią: należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 1.692.897,62zł, z czynszów od dzierżawy nieruchomości gminnych,
ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 2.765.974,51zł oraz należności podatkowych 3.478.273,18zł. Wykazane kwoty, to w zdecydowanym procencie
należności z lat poprzednich objęte postępowaniem windykacyjnym prowadzonym przez komorników urzędów skarbowych w zakresie wierzytelności podatkowych i alimentacyjnych oraz komorników sądowych w zakresie należności
cywilnoprawnych.
Wśród najbardziej zadłużonych wierzycieli gminy są podmioty w upadłości lub likwidacji, w stosunku do których bezskuteczne postępowanie jest
prowadzone od lat. Dłużnik nie prowadzi działalności, wyzbył się majątku
a podejmowane czynności windykacyjne są nieskuteczne – prawo dopuszcza
umorzenie po wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców. Kwota ulg indywidualnych udzielanych przez Burmistrza jako organu podatkowego (tabela powyżej)
dowodzi o wyjątkowym charakterze tych instytucji, a najczęstszą formą pomocy
w trudnej sytuacji podatników, jak też płatników zobowiązań cywilnoprawnych
jest odraczanie bądź rozkładanie na raty. Każdy przypadek udzielanych ulg jest
opiniowany przez Komisję Finansów i Budżetu oraz publikowany w Biuletynie
Informacji Publicznej w ramach obowiązków wynikających z ustawy o pomocy
publicznej.
Przedstawiona szczegółowa analiza wykonania poszczególnych źródeł
dochodów własnych, dla których wskaźnik wykonania stanowi 97,2%
do założonego planu, świadczy o dobrym wykonaniu. Wykonanie dochodów
bieżących w 100,6% świadczy o realności przyjętego planu, a niższe
na majątkowych – 57,1% wykonanie do planu, to przede wszystkim skutek
utrzymującej się dekoniunktury sprzedaży nieruchomości i zmiany harmonogramu płatności refundacyjnych środków.
Realność założonego planu, to w konsekwencji bezpieczeństwo
wykonania zaplanowanych zadań po stronie wydatków, których zakres realizacji zostanie przedstawiony w kolejnej części niniejszego sprawozdania.
Zanim przystąpię do analizy wykonanie wydatków budżetowych w roku
2014 pragnę przypomnieć, że Burmistrz jako organ wykonawczy budżetu,
wykonuje go przy udziale powołanych jednostek budżetowych.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 36 –
Poz. 1015
W roku 2014 poszczególne zadania realizowane były przez:
Urząd Miejski,
Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania wraz z 24 placówkami oświatowymi (GZOiW jako jednostka obsługująca szkoły podstawowe,
przedszkola, gimnazja, międzyszkolny ośrodek sportu, żłobek),
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK),
Środowiskowy Domu Samopomocy (ŚDS),
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS),
Zakład Budżetowy CRWiS „Strzelec”.
Ponadto istotną część zadań własnych na rzecz społeczności lokalnej gmina
realizuje przy udziale gminnych jednostek organizacyjnych:
Strzeleckiego Ośrodka Kultury (SOK) - jako samorządowej instytucji kultury,
Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. (SWiK),
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych
spółka z o.o.(PUKiM).
Realizacja potrzeb społeczności wiejskiej z terenu gminy, odbywa się
poprzez wypracowany od lat sposób. W budżecie ustalone są limity wydatków
dla powołanych jednostek pomocniczych – sołectw, które w ich ramach ustalają plany i realizują wydatki, przy aktywnym udziale sołtysów i współpracy
z Referatem Rolnictwa Urzędu Miejskiego.
Wymienione jednostki budżetowe po uchwaleniu budżetu przedstawiają
plany finansowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przyjęty
przez Burmistrza i zestawione w postaci planu wykonawczego.
Dokonując analizy wydatków budżetu w niniejszej informacji pragnę odnieść
się do danych wykazanych w sprawozdaniu zbiorczym Rb 28S „Z wykonania
planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego”, jaką jest Gmina Strzelce
Opolskie.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 37 –
Poz. 1015
W Y D A T K I B U D Ż E T O W E:
Łącznie w 2014 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały na poziomie 94,9% - tj. na plan 94.556.678,98zł zrealizowano 89.736.597,04zł, odejmując z tych kwot zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na podstawie
porozumień wskaźnik wykonania wyniósł 94,5% na plan 86.376.151,80zł
wydatkowano 81.627.163,10zł.
W ramach ogólnego planu wydatków dla zadań własnych gminy –
wydatki bieżące, obejmujące również wszystkie wydatki remontowe zrealizowano na poziomie 94,8% na plan 75.291.234,80zł wydatkowano
71.397.927,69zł. Natomiast plan na wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 92,3% (na plan 11.084.917,00zł zrealizowano 10.229.235,41zł).
Proporcję wydatków na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień wykonanych w roku 2014 do wydatków na zadania własne przedstawia
poniższy wykres kołowy:
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 38 –
Poz. 1015
Pełną realizację wydatków przedstawiam w Tabelach Nr 2, 2A, 2B, 2C –
stanowiących załącznik do przedkładanego sprawozdania.
Poniższy wykres przedstawia realizację wydatków za 2014 rok w kwotach
ogółem oraz według wyodrębnionych wydatków: majątkowych i bieżących
(w tym na wynagrodzenia, na zadania zlecone). Ostatni słupek pokazuje wykonanie roczne 2014r.
Przed przystąpieniem do szerszego omówienia realizacji wydatków za
I półrocze 2014, przedstawiam informację o stopniu wykonania wydatków realizowanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/235/2013 z dnia
30 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem
roku 2013. Wydatki te (w zgodzie z wymogami przepisów o sprawozdawczości
budżetowej) uwzględnione były już w sprawozdaniach z realizacji budżetu roku
2013 i nie są ujęte w kwotach wykazanych w załączniku wydatków do niniejszej
informacji ani w sprawozdaniu Rb-28S za rok 2014.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 39 –
Poz. 1015
Stopień wykonania uchwalonego w/w uchwałą - odrębnego planu finansowego dla tych zadań - przedstawia się następująco:
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
600
60016
NAZWA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
71004
87.559,94
87.559,94
87.559,94
87.559,94
87.559,94
87.559,94
100
100
100
----
DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
74.476,50
74.476,50
74.476,50
74.476,50
100
100
10.233,60
10.233,60
1.Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie,
25.584,00
25.584,00
100
10.233,60
48.892,50
48.892,50
100
--
49.384,50
49.384,50
49.384,50
49.384,50
49.384,50
49.384,50
100
100
100
----
422.523,00
422.523,00
100
3.595,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
11.316,00
11.316,00
100
--
1. Wymiana stolarki okiennej w świetlicy
w Szczepanku- szt. 4
11.316,00
11.316,00
100
--
Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami
411.207,00
411.207,00
100
--
5.500,00
5.500,00
100
--
357.000,00
357.000,00
100
3.595,00
48.707,00
48.707,00
100
--
659.943,94
585.467,44
659.943,94
585.467,44
100,0
100,0
Pozostała działalność
2.Opracowanie w postaci cyfrowej
dwóch miejscowych planów publikacji
zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości Kalinowice i Brzezina dla
środowiska programu „GEOPLAN”
eksport bazy danych do danych GIS wraz
ze stanowiskiem komputerowym
,przeszkolenie użytkownika”
OCHRONA ZDROWIA
851
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup i montaż zestawu ćwiczeń na
świeżym powietrzu na terenie zabytkowego parku miejskiego i Os. Piastów Śl.
w Strzelcach Opolskich
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
921
92109
92120
UWAGI
zwroty do
budżetu
----
100
100
100
„Utworzenie Regionalnego Inkubatora
Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich – etap I”
710
%
WYKONANIA
26.000,00
26.000,00
26.000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75095
WYKONANIE
26.000,00
26.000,00
26.000,00
1.Budowa drogi łączącej ul. Bocznicową
z ul. Ciepłowniczą w Strzelcach Opolskich
750
PLAN
2.Rewitalizacja zabytkowego parku
miejskiego w Strzelcach Opolskich –
etap IV,
3.remont zabytkowego ratusza w Strzelcach Opolskich (etap IV) – remont północno-wschodniej elewacji,
4.remont zabytkowego Ratusza w Strzelcach Opolskich (etap IV) – dostawa
agregatu zewnętrznego do instalacji
klimatyzacyjnej
RAZEM:
w tym: - wydatki majątkowe
13.828,00
3.595,00
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 40 –
Poz. 1015
Rozliczenie kwot ze środków niewygasających nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Środki nie wydatkowane w terminie wynikającym z uchwały przekazane zostały na rachunek bieżący, zwiększając dochody
budżetowe roku 2014 o łączną kwotę 13.828,00 zł.
Dokonana analiza pod kątem przebiegu realizacji wydatków budżetowych
2014 roku i osiągniętych wskaźników do planu na koniec roku w porównaniu
z analogicznym okresem roku poprzedniego wykazuje, że zarówno przebieg jak
i wskaźniki są niższe do przyjętego planu.
Przed opisaniem zakresu realizacji wydatków w poszczególnych działach
przedstawiam wykres wykonania wydatków budżetowych z lat 2011-2014:
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 41 –
Poz. 1015
Dla lepszego zobrazowania zakresu wykonanych przez gminę zadań pragnę przedstawić stan realizacji wydatków własnych w układzie działów, wskazując plan po zmianach i wskaźnik jego wykonania, z podkreśleniem sytuacji
związanych z realizacją wydatków (zadań) istotnie odbiegających od przyjętych
założeń planu:
w zakresie zadań własnych:
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 115.226,26zł - 96,9% wykonano prace odmulenia i konserwacji rowów melioracyjnych, również
w ramach limitów na funduszu sołeckim, przekazano obligatoryjne wpłaty na
Izby Rolnicze, przyznano nagrody dla laureatów konkursów gminnych.
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 500zł - 100% - wskaźnik wykonania zgodny
z planem, zabezpieczał koszty związane utrzymaniem lasu gminnego w Kadłubie.
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2.858.885,20zł – 94,1%
w obszarze utrzymania infrastruktury dróg gminnych poniesione wydatki bieżące w stopniu wystarczającym zabezpieczyły koszty zimowego i letniego utrzymania dróg, opłaty związane z osobowym transportem lokalnym na trasach nierentownych ponoszone na rzecz przewoźnika spółki komunalnej PKS oraz opłaty od wprowadzania wód opadowych i ścieków do kanalizacji, a także wymienione w rzeczowym wykazie zadań - zadania remontowe związane z infrastrukturą drogową. Również w zakresie dróg wewnętrznych poniesione wydatki zabezpieczyły niezbędne działania. Ponadto przekazano pomoc finansową na
usuwanie szkód w gminie Głuchołazy po nawałnicy deszczu w kwocie 25 tys.
zł. Łączny wskaźnik wykonania wydatków bieżących działu do planu wyniósł
93,8%.
Wydatki inwestycyjne związane z opracowywaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg oraz realizacją zadań: „Rozbudową układu komunikacyjnego na Os. Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich etap
I i II”, „Modernizacją z elementami remontu nawierzchni ul. Polnej w Kadłubie”, „Budową chodnika w ciągu ul. Kolejowej w Strzelcach Op.” i „Remontem
nawierzchni jezdni oraz chodników na ul. M. Konopnickiej w Strzelcach Op.”zostały poniesione, a powstała infrastruktura służą mieszkańcom.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 8.392.919zł – 98,8%
z kwoty planu 4.749.000zł, przypada na budżet Gminnego Zarządu Mienia
Komunalnego – co stanowi 56,6% ogółu wydatków tego działu z czego na rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami przypada
4.654.500zł, a na rozdział 70095 - pozostała działalność kwota 94.500 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 42 –
Poz. 1015
W ramach planu jednostki zabezpieczono wydatki na umożliwiające
pełną realizację zadań związanych z gospodarką mieniem komunalnym,
w tym powstałym inkubatorem I, gospodarką cmentarną i funkcjonowaniem
jednostki GZMK.
W okresie rocznym poniesiono łącznie wydatki w ramach działu wyniosły
8.291.774,27zł – co daje 98,8% planu. Z kwoty tej 56,9% poniesione zostało na
zadania realizowane przez GZMK , 40.8% na realizacje zadań inwestycyjnych
związanych z Inkubatorami Przedsiębiorczości, a 2,3 % utrzymania targowiska.
Poniesione wydatki bieżące w GZMK dotyczyły funkcjonowania Referatu
Gospodarki Nieruchomościami i ponoszone były na:
• czynności przygotowawcze do zakupu lub sprzedaży nieruchomości
gminnych; w tym wyceny, inwentaryzacje, koszt ogłoszeń prasowych
oraz koszty aktów notarialnych,
• prace geodezyjno-kartograficzne, wypisy i wyrysy z map,
• przeprowadzanie podziałów nieruchomości oraz na koszty koncepcji
urbanistycznej,
• koszty postępowań sądowych,
W zakresie usług pozostałych, poza w/w wymienionymi opłatami za zarząd,
kosztami zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami poniesiono koszty
związane z bieżącą działalnością jednostki, tj.:
• usługi związane z obsługa administracyjną w jednostce, obsługą prawną,
usługami pocztowymi, dzierżawą urządzenia wielofunkcyjnego,
• koszty eksploatacji budynku; energia, wody, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty telekomunikacyjne, itp.,
• podatek od nieruchomości,
• utrzymaniem sieci informatycznej oraz obsługą programów komputerowych
W ramach realizowanych zadań dokonano wypłaty odszkodowań za grunty
przejęte z mocy prawa w trybie administracyjnym pod drogi publiczne w łącznej
kwocie 44.357,52zł.
Łączne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami wraz z wynagrodzeniami wyniosły ogółem 577.162,95zł – 98,9% planu.
Działalność drugiego z Referatów Gospodarki Mieszkaniowej przy GZMK
obejmuje zakres spraw związanych z najmem i dzierżawą mienia komunalnego
oraz nadzorem nad realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami gminnymi z dnia 12 stycznia 2009 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 43 –
Poz. 1015
i Mieszkaniowych, a także wspólnotami zarządzanymi przez pozostałych zarządców. Poniesione koszty usług to kwota łączna 2.101.891,15zł. – co stanowi
99,5 % planu. W ramach tych środków poniesiono na usługi zarządzania nieruchomościami gminnymi, na bieżące utrzymanie zasobów gminnych. Koszty remontów w zarządzanych zasobach wyniosły 548.460,77zł i zostały zrealizowane w 99,9% kwoty planu. Dokonywane przez zarządcę remonty są przeprowadzane zgodnie z umową i ustalonym harmonogramem prac oraz na bieżąco weryfikowane przez pracownika inwestycyjno-technicznego pod względem merytorycznym i kosztowym. Szczegółowy wykaz przeprowadzonych remontów na
mieniu gminnym prezentowany jest w sprawozdaniu rocznym GZMK. Wynagrodzenie zarządców gminnych nieruchomości regulowane z umową o zarządzanie oraz uchwałami poszczególnych wspólnot – łącznie wydatkowano
381.804,10 zł- z tego 358.640 zł dla PUKiM, a 23.163,22 zł dla pozostałych
zarządców. W ramach pozostałej działalności – rozdział 70095 – zaplanowano
wydatki na odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu z niedostarczenia lokali socjalnych przez Gminę dla osób uprawnionych na mocy
wyroku sądowego. Na podstawie porozumienia z dnia 18 maja 2007 r. zawartego ze Spółdzielnią wskazano uprawnionym osobom określone propozycje lokalowe, co przyczyniło się do zoptymalizowania wydatków. Wartość wypłat
odszkodowań w stosunku do roku 2013 wzrosła o 21 tys. zł i wyniosła 93 tys.
zł. za 16 dłużników.
W omawianym dziale realizowane są też zadania przez Urząd Miejski, czyli
jego referaty a dotyczą one obszarów: gospodarowania targowiskiem miejskim wydatkowano na ten cel 179,9 tys. zł tys. zł – 99,3% planu.
Ponadto plan obejmował wydatki majątkowe, w tym zakup gruntów i nieruchomości – nie poniesiono żadnego wydatku, w zakresie na potrzeb infrastruktury społecznej i technicznej.
Zakończone zadanie, to „Utworzenie regionalnego inkubatora przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich – etap I” – przy uzyskanym dofinansowania
unijnym 85% wartości projektu. Łączna wartość projektu – 1.732.532,89zł plus
nakłady poniesione na niwelacje i utwardzenie terenu w rejonie ul. Konopnickiej prace restauracyjne zabytkowych murów na kwotę 55 tys. zł. Regionalny
Inkubator Przedsiębiorczości został oddany do użytkowania w planowanym
terminie, a działalność, jako referat GZMK rozpoczął od lipca, udostępniając
swoje pomieszczenia potencjalnym zainteresowanym mikro przedsiębiorcom na
potrzeby ich działalności gospodarczej. W między czasie rozstrzygnięty został
przetarg na wykonawcę etapu II – Utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości
w łazienkach przy Strzeleckiej Pływalni. Prace budowlane są realizowane zgodnie z harmonogramem. Planowany koszt drugiego inkubatora – to 3.034.929 zł –
z tego 85% pochodzi ze środków europejskich. Ostateczny koszt winien być
niższy od planu z uwagi na korzystna ofertę wybranego wykonawcy.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 44 –
Poz. 1015
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA – 613.390zł – 89,1%
wydatki poniesione w tej sferze zabezpieczały koszty bieżące funkcjonowania
cmentarza komunalnego oraz wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wskaźnik realizacji obu zadań jest zgodny z założonym
harmonogramem czasowym. W zakresie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego są realizowane zgodnie z planem dla: Ligoty Górnej,
Osieka, fragmentu części Strzelec Opolskich terenu ograniczonego ulicami
Opolską, Szpitalną, 1 Maja, Powstańców Śl., wsi Kalinów i Błotnica Strzelecka
i części wsi Dziewkowice a ponadto mapy dla kolejnych planów dla: Warmątowic i rejonu ul. Kazimierza Wlk. w Strzelcach Opolskich. W tym dziale zabezpieczone zostały środki i wydatkowane na nowe zadanie funkcjonowanie
Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości ( RIP) – 89 ,7 tys. zł to jest 96,3 %
planu, który rozpoczął swoją działalność,
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 9.434.216,78zł – 90%
uzyskany wskaźnik wykonania poniżej 100% planu, świadczy o właściwej realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sfery administracyjnej urzędu,
w tym Rady Miejskiej, działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej
za granicą oraz promocji gminy. W tej pozycji największy wydatek stanowią
koszty wynagrodzenia pracowników i ich pochodne – 6.264.454,73zł, co daje
93,7% planu, pozostałe koszty w łącznej kwocie 1.288.240,77 zł to : energia,
media, koszty ogrzewania, różne opłaty sądowe, pocztowe, badania pracowników, szkolenia, delegacje, ekspertyzy, remonty, konserwacje, opłaty serwisowe,
zakupy materiałów biurowych, Internet, opinie bądź opracowania specjalistyczne, koszty sądowe itp., ale tez doposażenie w sprzęt informatyczny i biurowy,
zakupy środków czystości, koszty utrzymania samochodu służbowego, świadczenia pracownicze itd.
Natomiast w zakresie wydatków dotyczących obsługi rady podstawowym
wydatkiem są diety radnych – wskaźnik wydatków to 90,9% planu.
W ramach działań promocyjnych wydatkowane środki w kwocie
203.247,32 zł umożliwiły zorganizowanie Wiosennych Targów Strzeleckich,
Wystawę Psów Rasy Polskiej, imprez promujących Gminę podczas corocznych
Dni Ziemi Strzeleckiej w tym Międzynarodowego Turnieju Szachowego,
„Pikniku Motocyklistów” oraz na zakupy materiałów promujących gminę.
Na plan 27,5 tys. zł opłacono 25,3 tys. zł składek na rzecz Związku Gmin
Śląska Opolskiego i Stowarzyszenia Krainy Świętej Anny, zgodnie zawartymi
umowami.
Ponadto w zakresie działań informacyjnych i kulturalnych prowadzonych
za granicą zagwarantowano udział delegacji gminnych w święcie miasta
partnerskiego Holicach, w międzynarodowych 31 Westfalskich Dniach Hanzy
w mieście Soest oraz w podróży studyjnej do Nadrenii Palatynatu.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 45 –
Poz. 1015
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 2.000zł – 0%
środki zostały zabezpieczone na szkolenia z obrony cywilnej i nie zostały wydatkowane w II półroczu.
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA – 1.466.900zł – 85,7% wydatki dotyczące zagadnień
związanych z ochroną ppoż. i obroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym
realizowanymi przez Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
zostały wykonane w sposób pozwalający na utrzymanie ciągłości funkcjonowania służb; w tym: na ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział
w akcjach ratowniczych i szkoleniach, koszty badań okresowych, ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia, koszty przeglądów i konserwacji oraz opału i palaczy, obsługi technicznej, itd. Na zadania i zakupy inwestycyjne wydatkowano
54,9%, W efekcie zmodernizowano: remizę OSP Warmątowice, Rozmierka,
Rożniątów, wykonano przyłącza kanalizacyjne do OSP Rozmierz i Grodzisko,
zakupiono sprzęt do OSP Sucha i Kadłub i zakupiono specjalistyczny samochód
pożarniczy dla OSP Kadłub z budżetu gminy wydając 300 tys. zł.
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU – 587.000 zł – 56,3%
Kwota wydatkowana w sposób wystarczający zabezpieczyła spłaty należnych
odsetek od pożyczek w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i kredytu długoterminowego z mBanku, Banku Spółdzielczego Rolników i Banku
Pocztowego ostateczne obciążenia. Korzystne stopy oprocentowania kredytów
pozwoliły na oszczędności w zaplanowanych środkach.
DZIAŁ 758 RÓŻŃE ROZLICZENIA – 518.037 zł – 24,1% - plan zabezpiecza miedzy innymi rezerwy (pozostające do dyspozycji Burmistrza; rozdysponowanie oznacza przeniesienie kwoty z przyjętego planu do innej podziałki klasyfikacyjnej, stąd wykonanie na tym rozdziale zawsze będzie zerowe - co oznacza, że pozostająca kwota planu 390.100 zł rezerwy, pozostała w budżecie, gdyż
nie została rozdysponowana). W roku Burmistrz rozdysponował kwotę 403.900
zł - z obu rezerw: celowej i ogólnej na wydatki przedstawione w tabeli na stronie 7 niniejszej informacji. Wskaźnik wykonania omawianego działu, to skutek
poniesionego wydatku w kwocie 47.936,54 zł tytułem zwrotu nie należnie
pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie – którą to kwotę ustaliła kontrola z UKS. Ponadto poniesiono wydatek 76.901,44 zł w związku z prowadzoną procedurą optymalizacyjną podatku VAT, odzyskaną kwotą blisko 300 tys. zł
z urzędu skarbowego po stronie dochodu.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 35.798.315,56zł – 98,1%
wskaźnik wykonania adekwatny do czasu realizacji. W kwocie wydatkowanych
środków istotną pozycję stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych, bo to
27.426.193,50 zł – co stanowi 99,1% planu i aż 78,8% ogółu poniesionych wy-
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 46 –
Poz. 1015
datków bieżących (przy 19,9 mln. zł przekazanej subwencji). Pozostałe
7.380.101,23 zł poniesionych wydatków zabezpieczyły koszty realizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych, dokształcania nauczycieli, dowożenia
uczniów do szkół, funkcjonowania stołówek szkolnych, funduszu świadczeń
pracowniczych oraz kosztów administrowania całym zasobem ludzkim i majątkowym 23 jednostek: w tym 11 szkół podstawowych, 3 gimnazjów, 8 przedszkoli, międzyszkolnego ośrodka sportu a także Gminnego Zarządu Oświaty
i Wychowania. W kwocie wydatkowanej ujęta jest również dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Grodzisku w wysokości 372.047,04 zł, realizującej zadnie
własne gminy, przekazano z planu 49,9% i dotacja do Województwa Opolskiego na wspólną realizację dokształcania i doskonalenia nauczycieli 15 tys. zł
przekazano z planu 50%.
Ponadto w kwocie tych pozostałych wydatków ujęte są koszty realizowanych programów z finansowaniem ze środków unijnych w łącznej kwocie planu
283.898,67zł – z czego wydatkowano 79,7%.
Struktura planu wydatków odzwierciedlająca poszczególne obszary działalności oświatowej (bez sfery edukacyjnej opieki wychowawczej – świetlic,
kolonii, pomocy materialnej dla uczniów i MOS-u), przedstawia się następująco:
zadanie/obszar działania
wydatki bieżące
udział w bież.%
wydatki majątko-
we
szkoły podstawowe 16.086.172,00
45,3
191.855,00
przedszkola
9.211.464,76
25,9
115.200,00
gimnazja
6.856.287,00
19,3
5.600,00
dowożenie uczniów
608.900,00
1,7
-5,5
7.400,00
zespół obsługi ekonomicznej 1.946.673,00
dokształcanie i doskonalenie
101.500,00
0,3
- stołówki szkolne i przedszkolne 434.689,00
1,2
- pozostała działalność 232.174,80
0,7
--------------------------------------------------------------------------------------------------Łącznie plan :
35.478.260,56
100,0
320.055,00
Na podkreślenie zasługuje również fakty finansowania działań oświatowych ze środków zewnętrznych.
Z kwoty 269.305,55zł dofinansowania na realizację projektu „Inwestycja
w edukację przedszkolną” w ramach PO Kapitał Ludzki na rok bieżący zostało
wydatkowane 46,4%.Powyższy projekt jest kontynuacją rozpoczętego w 2012
roku i ma na celu stworzenie zwiększonego dostępu do edukacji przedszkolnej
25 dzieciom wieku 3-4 lata. Łączne dofinansowanie w latach 2012-2015
wyniesie 671.988,75zł, a 294.396zł stanowi wkład własny Gminy. Wykonanie
zadania przebiega zgodnie z jego harmonogramem.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 47 –
Poz. 1015
Kolejnym projektem finansowanym ze środków unii europejskiej jest
„Seniorów i Juniorów szalona podróż po Europie” z dofinansowaniem
20.624,96 zł. Realizacja obejmuje lata 2013 i 2014, w bieżącym roku plan
zakłada wydatek 13.515 zł a zakończenie nastąpiło w II półroczu. Projekt ma na
celu promowanie aktywności obywatelskiej młodzieży i rozwój poczucia solidarności i tolerancji wśród młodzieży, szczególnie w celu wzmocnienia spójności społecznej w Unii Europejskiej.
W zakresie wydatków inwestycyjno-remontowych zrealizowano
ok 98,7% planu – pełna realizacja przypadła na II półrocze, w tym utworzono
szkolny placu zabaw przy PSP nr 1 w ramach programu „Radosna szkoła”
,zakupiono piec centralnego ogrzewania do PSP w Dziewkowice i oddział
przedszkolnego w Szczepanku, wykonano przyłącze kanalizacyjne do PSP
Sucha, wykonano ogrodzenie obiektu PP nr 9 w Strzelcach Opolskich, zmodernizowano zaplecze kuchni w PP Kadłub, zakupiono centralę telefoniczną do
siedziby GZOiW.
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 792.000zł – 97,7% - wskaźnik wykonania zgodny z realizowanym harmonogramem zadań w ramach Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatkowane środki zabezpieczyły funkcjonowanie
Młodzieżowego Klubu Terapeutycznego „ARKA” , świetlicy profilaktycznej
„ŹRÓDEŁKO”, Strzeleckiego Klubu Abstynenta, Punktów Konsultacyjnych dla
Osób Uzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w rodzinie, wolontariatu
„Ruchu Czystych Serc”, całodobowego monitoringu miejskiego obsługiwanego
przez pracowników Komendy Powiatowej Policji, prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów z terenu gminy zapewniając
alternatywne formy spędzania czasu. Udzielono dotacji na działania związane
z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu na każdego uczestnika
Centrum Integracji Społecznej (CIS) 100,5 tys. zł to jest 97,3% planu. CIS realizuje warsztaty: ogólnobudowlane, rolno-spożywcze, prac w drewnie, krawieckie. Uczestniczyły w nich osoby długotrwale bezrobotne, mieszkańcy „Barki”
i podopiecznych pomocy społecznej.
W formie dotacji realizowane były zadania w kampanii ogólnospołecznej
„Postaw na rodzinę”. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizowała szkolenia propagujące życie bez uzależnień, sportowy tryb
życia, wspierała finansowo projekty przygotowywane przez uczniów promujące
zdrowy i aktywny tryb życia i spotkania integracyjne. We współpracy z placówkami leczniczymi uruchomiono grupy terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy domowej a dla rodzin klubu – łącznie 26,2 tys. zł.
Wzorem lat poprzednich były podejmowane intensywne działania
w zakresie zwalczania narkomanii. Przeprowadzono szereg szkoleń i warsztatów adresowanych do rodziców z problemami społecznymi, zapewniono
dostęp pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych angażu-
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 48 –
Poz. 1015
jąc psychologów i terapeutów do uczestnictwa w grupie wsparcia i pogadanki,
konkursy, zajęcia w ramach działań profilaktycznych wśród dzieci szkolnych
jak i korzystających z świetlic profilaktycznych. Wszystkie te działania wymagały zabezpieczenia kosztów osobowych, materiałowych, żywnościowych,
lokalowych lub innych usług. Ponadto doposażono działające świetlice w sprzęt
sportowy, literaturę fachową, przyznawano nagrody dla uczestników konkursów czy festynów.
W ramach zadań z zakresu ochrony zdrowia zapewniono działania na
rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, promocję i ochronę zdrowia, szczególnie pielęgnację w środowisku domowym osób starszych lub chorych oraz
integrację tych osób ze środowiskiem w ramach dotacji udzielonej Caritas Diecezji Opolskiej.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 7.673.972zł – 94,8% - wskaźnik
wykonania jest adekwatny do okresu objętego sprawozdaniem i zakresu realizowanych zadań. W 99,9% budżet tego działu został wykonany przez OPS i
ŚDS przy udziale środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone
w kwocie 8.080.192,33 zł. Koszty wynagrodzeń pracowników ze środków własnych, to kwota 2.053.358,72 zł plus ze środków budżetu państwa 1.038.250,57
zł. Obszar zadań objęty tym działem, to szeroko rozumiana sfera świadczeń społecznych i ich obsługa, czyli:
Środowiskowy Dom Samopomocy rozdz. – 85203 realizuje też świadczenia w formie pomocy, głównie osobom z zaburzeniami psychicznymi,
wymagającymi rehabilitacji społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach środków zleconych i własnych na działalność bieżącą; wydatkowano z planu w zakresie środków własnych 38,8% i 51,3% planu
ze zleconych. Podopieczni placówki korzystają z pomieszczeń dla terapii
w ramach pracowni techniki i majsterkowania, krawieckiej, gospodarstwa
domowego a także sali ćwiczeń; tym samym placówka zapewnia pobyt
dzienny 60 osobom, w tym są dzieci i dorośli z zaburzeniami psychicznymi. Łączny poniesiony półroczny wydatek 959.992,86 zł, w tym udział
gminy 15,6%. z kwotą 149.997,72 zł.
rodziny zastępcze rozdz. - 85204 – wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce w sytuacjach doraźnych, do czerwca zwrot ten dotyczył pobytu 19 dzieci – obciążenie gminy to 51.394,98, co daje 97%
planu
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz. 85205 - w celu udzielania pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem
przemocy w rodzinie – wydatkowano – 31.331,22 zł – 94,9% planu,
udzielono 195 porad.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 49 –
Poz. 1015
wspieranie rodziny rozdz. - 85206 – w ramach zaplanowanych wydatków OPS zatrudnia asystenta rodziny, którego rolą jest wzmacnianie
funkcji rodzin objętej opieką i rozwijanie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziców – do grudnia 2014 roku pomocą i wsparciem objętych zostało 19 rodzin – wskaźnik wykonania planu to 92,4% przy kwocie 75,4 tys. zł
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
ubezpieczenia.., rozdz. - 85212 prawie w całości zlecone i finansowane
z budżetu państwa na opłacanie składki ubezpieczeniowej za osoby
otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i rozliczanie z zaliczki alimentacyjnej, a także zasiłki rodzinne – wykonanie 14,7% planu na własnych – z kwotą 146,89 zł,
a 99,2% planu na zleconych z kwotą 5,7 mln zł z tej kwoty na świadczenia rodzinne wydatkowano 4,5 mln. zł a na świadczenia funduszu 834,4
tys. zł. Ze świadczeń rodzinnych korzystało średnio 1175 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 138. Na składki na ubezpieczenia społeczne za
osoby pobierające te świadczenia wydatkowanych było 197,6 tyss. zł plus
koszty obsługi.
opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające
zasiłek stały oraz za osoby kierowane na zajęcia w Centrum Integracji Społecznej rozdz. – 85213 pokrywane z dotacji na zadania własne –
wykonanie 81,5% planu i w ramach zadań zleconych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - wykonanie 98,4% planu. Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym to 160 osoby, z tego 118 pobierający
zasiłek stały a 42 osoby kierowane przez OPS
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalnorentowe rozdz. – 85214 obejmujące wydatki na zasiłki celowe, celowe
specjalne, okresowe, na koszty pogrzebu, losowe, celowe na żywność
oraz na koszty utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej –
z pomocy w formie zasiłku celowego skorzystało 650 osób, udzielono
wsparcia 4 rodzinom poszkodowanym w wyniku pożaru, a w formie zasiłku okresowego z pomocy skorzystało 282 osoby, a wypłacono 1.316
zasiłków, 774 osoby – w tym 200 uczniów otrzymało wsparcie w formie
posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku, a w DPS –ach
przebywało 67 osób – wydatek ogółem to 2,2 mln. zł – 97,3 % planu.
dodatki mieszkaniowe rozdz. - 85215 obowiązek wypłaty dodatków
mieszkaniowych spoczywa na gminie – w całości zadanie własne –
świadczenie pieniężne wypłacane osobom spełniającym kryteria określone ustawą o dodatkach mieszkaniowych – wykonanie 99,7% planu –
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 50 –
Poz. 1015
1.313.109,85 zł wobec liczby 4.819 przyznanych dodatków mieszkaniowych i 848 decyzji na kwotę 1.162.702 zł – wyżej o 3,04% niż w 2013 roku.
zasiłki stałe rozdz. - 85216 - wydatki związane z przyznawaniem zasiłków stałych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej – otrzymało 123
osoby całkowicie niezdolnych do pracy, a zrealizowany wydatek do planu
84% - w kwocie 533.392,87zł.
ośrodki pomocy społecznej rozdz. – 85219 kategoria kosztów związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej– łączna kwota
wydatkowana na bieżące funkcjonowanie OPS 1.246.247,16zł (co stanowi 93,9% planu) z czego 1.058.913,24zł na wynagrodzenia i pochodne
dla pracowników, oraz 9 tys. zł na zakup urządzeń UTM.
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji rozdz. 85220 – rozdział ten zabezpiecza środki na
zapewnienie wsparcia osobom, które ze względu na wiek, chorobę niepełnosprawność nie kwalifikują się do DPS–u, a usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania są niewystarczające lub nie możliwe do wykonania i optymalnym jest umieszczenie ich w mieszkaniach chronionych.
Decyzję o zamieszkaniu w zasobach chronionych uzyskało do końca
czerwca 24 osoby. Zapewniono im całodobową opiekę. Realizacja planu
na poziomie 98,1%, co kwotowo daje 270,8 tys. zł.
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdz. - 85228
świadczenie wyżej wymienionych usług należy do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym. Z usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych skorzystało do grudnia 2014 roku 91 osób, w tym ze
specjalistycznych – opiekuńczych usług 86 osób na (własne). W ramach
zadań zleconych objęto 5 osób – 1.587,5 godzin świadczeń. Odpłatność
za wykonywane usługi ponoszona jest przez podopiecznych w zależności
od posiadanego dochodu i przekazywana przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rachunek budżetu gminy, ze środków własnych na ten cel wydatkowano 542.463,39ł (98,1% planu) przy kosztach osobowych
491.896,75 zł, budżet państwa przekazał 34.000 zł na usługi specjalistyczne świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, skorzystało 10
osób.
pozostała działalność rozdz.- 85295 w ramach tego rozdziału realizowany jest program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program ten ma na celu zapewnienie gorącego posiłku osobom dorosłym,
dzieciom w szkołach, przedszkolach oraz przyznawanie zasiłku celowego.
Obowiązek zapewnienia gorącego posiłku spoczywa przede wszystkim na
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 51 –
Poz. 1015
gminie, a program rządowy jest wsparciem finansowym dla działań gmin.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ten obowiązek w ramach współpracy ze Strzelecką Spółdzielnią Socjalną (w skrócie SSS) złożoną przez
Gminę Strzelce Opolskie i Strzeleckie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Edukacji Lokalnej w dniu 12 stycznia 2011r, która przejęła te zadania po
zlikwidowanym, na mocy ustawy o finansach publicznych, Gospodarstwie Pomocniczym przy OPS-ie. W punkcie tym codziennie wydawanych jest około 90 posiłków dla osób z terenu miasta, starszych które ze
względu na stan zdrowia nie mogą dotrzeć do stołówki przy ulicy Wyszyńskiego. Pomocą w zakresie dożywiania objętych było w omawianym
okresie 774 osoby, w tym 200 uczniów. Z punktu tego korzystają również
uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1,oraz uczestnicy Środowiskowego
Domu Samopomocy. W budynku tym działa także Klub Seniora, w zajęciach Klubu uczestniczy 22 osoby. Działalność Klubu Seniora pozwala
osobom starszym na wspólne spędzanie czasu i integrację.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne dla osób bezrobotnych korzystających
z pomocy społecznej. Do czerwca 2014 roku ramach prac społecznie użytecznych pracowało 91 osób, osoby te wypracowały 10.400 godzin, a 10
osób zatrudniono w ramach robót publicznych przy pracach porządkowych.
W formie dotacji przekazane zostały środki na zadanie „Przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej” skierowane do ludzi bezdomnych, wykluczonych społecznie potrzebujących
tymczasowego schronienia, wyżywienia i odzieży oraz pomocy w odzyskaniu zdolności w funkcjonowaniu w społeczeństwie – kwota przekazana to 50 tys. zł – 100% planu a także 15 tys. zł na zadanie pn. „ Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” dla realizatora wyjazdu integracyjno-rehabilitacyjnego Stowarzyszenia OGNIK.
W ramach programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych refundowano opłaty za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych – skorzystało 110 rodzin – koszt łączny 22,2 tys. zł.
DZIAŁ 853 ŻŁOBKI – 1.700.737,76zł – 82,1% środki przyznane w roku
2012 do 2014 Gminie w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – pn. „MALUCH” i programu POKL „Aktywny powrót mam do pracy” oraz własne gminy, pozwoliły na przebudowę posiadanego obiektu, zakup wyposażenia na potrzeby żłobka w Strzelcach Opolskich
przy ul Wyszyńskiego 14. Zadanie związane z realizacją funkcjonowania nowo
utworzonej jednostki organizacyjnej – Żłobka, jest realizowane. Placówka za-
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 52 –
Poz. 1015
trudnia wyspecjalizowaną kadrę, która świadczy usługi opiekuńcze dla 90 wychowanków. Budżet placówki, to 1.342.187,76 zł z czego 683.834.76zł pochodzi ze środków PO Kapitał Ludzki finansujących projekt „Aktywny powrót
Mam do pracy” ( wykonany w 92,4% planu roku 2014 – całkowita wartość projektu to 1.962.640 zł, w tym 294.300 zł wkładu własnego gminy).
Zwiększenie dostępności do placówek opieki nad dziećmi i usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3 oraz zwiększenie możliwości powrotu do pracy rodziców ma zapewnić drugi projekt realizowany przez GZOiW „Powrót do zatrudnienia” przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, finansowany ze
środków PO Kapitał Ludzki , poprzez utworzenie instytucji „opiekuna dziennego”. W roku 2014 – to wydatek 356.250 zł, a docelowa kwota to 581.250 zł na
lata 2014-2015., w 2014 zrealizowano w 50,5 % planu.
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.396.315zł –
93% kwota wydatkowana w sposób wystarczający zapewniła funkcjonowanie
świetlic szkolnych, placówek wychowania pozaszkolnego i całej działalności
z tym związanej (w tym MOS-u) oraz umożliwiła organizację wypoczynku dla
dzieci i młodzieży szkolnej, oraz wydatki w zakresie pomocy materialnej dla
uczniów - poziom realizacji jest odpowiedni do upływu czasu – 52,3% z kwotą
530,5 tys. zł. Zadanie inwestycyjne, ujęte w planie w kwocie 287,8 tys. zł na
„Przebudowę zadaszenia i budowę trybun na terenie stadionu w Strzelcach
Opolskich” zostało zrealizowane.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 7.203.156,04zł – 91,8% - wydatki zabezpieczyły dotychczas realizowane zadania gminy związane z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na
terenach komunalnych publicznych i wyłapywaniem i przekazywaniem bezdomnych zwierząt do schroniska, z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych
w mieście – w tym utrzymaniem drzewostanu (wycinki, zabiegi sanitarno–
pielęgnacyjne), trawników i rabatek, wiosennym przeprowadzeniem badania
jakości wskaźników fizyczno- chemicznych wód, zapewnieniem oświetlenia
ulicznego dróg na terenie Gminy Strzelce Opolskie poprzez opłaty za energię
elektryczną i eksploatację ponad 2,8 tys. punktów oświetlenia, a także z wnoszeniem opłat wynikających z decyzji administracyjnych za umieszczenie infrastruktury sieciowej w pasach drogowych na rzecz innych zarządców dróg i począwszy od lipca 2013 r. z nowym zadaniem odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych z terenu gminy. Realizacja wymienionych zadań
przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem czasowym zadań. Wydatki
związanych ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawione zostały w formie tabelarycznej w szczegółowości ujętej w uchwale budżetowej. W zaplanowanej kwocie całego działu, 5,7 mln. zł to wydatki bieżące –
wydatkowane na poziomie 90,1% planu. Z powyższej kwoty 25% planu zadań
realizowane jest przez referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 53 –
Poz. 1015
70% przez nowoutworzony referat Zarządzania i Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Pozostała kwota planu z bieżących wydatków – 211 tys. zł przypada na
limity funduszu sołeckiego, referat inicjatyw gospodarczych na przygotowanie
projektów kolejnych tras rowerowych. Znaczącą pozycją tego działu są wydatki
inwestycyjne: podwyższenie kapitału spółki SWIK (500 tys. zł) oraz budowa
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK – kwota 815 tys. zł ). Przekazanie udziałów spółce komunalnej SWiK nastąpiło w II
półroczu, na podstawie wniosku zainteresowanej spółki. Z informacji przekazanych przez spółkę wynikało, że zawansowanie rzeczowe projektu – wynosiło
95%, a finansowe ok. 82%.Wybudowano ok.116 km ze 118,7 km sieci kanalizacji sanitarnej i 3 km sieci wodociągowej (z 4,12 km). Pozwolenie na użytkowanie uzyskano na sieci kanalizacyjne w Dziewkowicach, Błotnicy Strzeleckiej,
Rozmierzy, Rozmierce, Kadłubie-Piecu, Sucha a z terenu Jemielnicy Piotrówce,
Barut, Łaziska, Gąsiorowice i Wierchlesie. Do sieci posiadających pozwolenie
na użytkowanie podłączyło się 4.100 osób. Spółka dla płynnego finansowania
wyemitowała obligacje na kwotę 15 mln zł (z łącznej kwoty 15 mln zł).
Wydatkowano 76,8 mln zł, w tym 49,3 mln zł to środki unijne. Spółka złożyła
wniosek do Instytucji Wdrążającej projekt o poszerzenie zakresu rzeczowego
i finansowego realizacji o zadania:
Modernizację/przebudowę kolektora do oczyszczalni w Strzelcach Opolskich,
Budowę kanalizacji i przebudowę sieci wodociągowej w sołectwie Szymiszów Wieś,
Budowę kanalizacji w sołectwie Osiek – etap I.
Uzyskała akceptację organu właścicielskiego , prowadzone są zaawansowane
prace budowlane.
Na dzień 31.12.2014 r. SWIK realizuje ponadto kontrakty na budowę kanalizacji w Kadłubie Wsi, Szymiszowie Wsi i Osiedlu oraz w Osieku – etap I.
Spółka informuje o realizacji projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Proces zarzadzania gospodarką odpadami – określany jako rewolucja
śmieciową – w gminie Strzelce Opolskie przebiega prawidłowo.
System oparty na deklarowanych kwotach opłat od wytwórców odpadów
komunalnych, zgodnie z przyjętą normą prawną, winien być systemem samofinasującym się, czyli uzyskane dochody mają być przeznaczane na koszty jego
funkcjonowania. Od lipca 2013 r. funkcjonuje w gminie referat zarzadzania
i gospodarowania odpadami komunalnymi, w którym zatrudnionych jest 5 pracowników (5 etatów). Ponadto utworzone zostało stanowisko do spraw egzekucji należnych opłat. Do grudnia br. wpłynęło do referatu 8.424 deklaracji. Przypis łączny to kwota 4,9 mln zł. Ściągalność opłat – średnio miesięczna to 95,1%
- to gwarancja wykonania przyjętego planu dochodów i wydatków. Wykonanie
wydatków koniec roku na poziomie 94,8% wskazuje na istotny margines bez-
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 54 –
Poz. 1015
piecznego finansowania systemu. Na koszty systemu składają się: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę wybraną w drodze przetargu publicznego (umowa Nr 5/1/ZP/2013 z dnia 01.10.2013 r. na lata 2013,2014,
2015) – poniesione w 2014 w kwocie 3.009.534,63 zł, w tym za zarząd składowiskiem – w kwocie 193.104 zł, zagospodarowanie wielko gabarytów i gruzu
oraz odpadów zielonych – w kwocie 150.850 zł, następnie koszty osobowe –
279.619,35 zł (udział w poniesionych kosztach 7,3%), Pozostałe koszty biurowe
(0,6%) i związane z edukacją i promocją (0,6%) oraz koszty korespondencji
(0,6%), konserwacji i napraw, szkoleń pracowników, służbowych podróży krajowych, czasopism fachowych, itp. (ok. 0,8%). Z kwoty 81,9 tys. zł wydatków
majątkowych przeznaczonych na rozszerzenie funkcjonalności systemu informatycznego wydatkowano 84%. Realizacja planu finansowego projektu przebiega prawidłowo.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
– 5.197.619,69zł – 92,9% - w tym obszarze zaplanowane środki w 69,4% zapewniają realizację zadań w zakresie szeroko rozumianej kultury oraz ochrony
wartości kulturalnych o znaczeniu zabytkowym, pozostałe 30,6% przeznaczone
są na wydatki inwestycyjne w sferze infrastruktury. Poniesione wydatki w kwocie 3.561.760,09 zł dotyczyły funkcjonowania bibliotek, świetlic, klubów i realizowania szeroko pojętej sfery kultury ogólnodostępnej, a także bieżącego
utrzymania trzech zabytkowych parków (Strzelce Opolskie, Błotnica Strzelecka
i Kalinowice), związanych między innymi z wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach, usuwaniem chorych drzew oraz pracami porządkowymi, organizowanie sołeckich spotkań integracyjnych w środowiskach wiejskich. Najważniejszą pozycją wydatkową stanowią koszty związane z funkcjonowaniem Strzeleckiego Ośrodka Kultury realizującego obszerny katalog różnorodnych ofert skierowanych do mieszkańców gminy. Z kwoty dotacji podmiotowej przekazanej SOK w wysokości 2.182.000 zł, możliwym było zapewnienie
dzieciom i młodzieży korzystanie ze świetlic wiejskich, bibliotek, udziału w zespołach tanecznych, w kołach modelarskich i plastycznych, mażoretkach, orkiestrze dętej, studiu piosenki, zorganizowanie konkursów fotograficznych, kroszonkarskiego, teatralnego oraz przygotowanie i realizacja imprez plenerowych,
zorganizowanie okazjonalnych występów z udziałem znanych artystów estrady,
wyjazdów do kina, zorganizowanie imprez dla dzieci i młodzieży w czasie ferii
i całej gamy innych form spędzania wolnego czasu, w tym imprez związanych z
obchodami Dni Ziemi Strzeleckiej. Realizacje planu finansowego SOK-u przedstawiono w odrębnym punkcie informacji.
Z dotacji dla Bibliotek, z kwoty planu wydatkowano 790.000zl - 100%
planu w ramach tego uzupełniono księgozbiór o nowe woluminy dla placówek
bibliotecznych, przeprowadzono szereg konkursów czytelniczych, spotkań z autorami książek dla dzieci i dorosłych, spotkań edukacyjnych, zapewniono bieżą-
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 55 –
Poz. 1015
cą prasę dla czytelników a pozostałe wydatki poniesiono na koszty osobowe
i rzeczowe.
Z zadań inwestycyjnych, na które zaplanowano na łączną kwotę planu
1,588.953,28 mln zł wydatkowano 79,6%. Uzyskany wskaźnik to wynika realizacji zadania „Rewitalizacji zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich – etap IV” z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 100 tys. zł dotacji inwestycyjnej dla SOK na realizację projektu z dofinansowaniem zewnętrznym na modernizację budynku SOK-u
oraz zadania pn. „Poprawa walorów przyrodniczych i turystycznych zabytkowego parku w Błotnicy Strzeleckiej”.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 2.624.961,51 zł – 94,3%środki te przede wszystkim zabezpieczają realizację bieżących zadań wykonywanych przez Referat Sportu i Rekreacji i mają na celu utrzymanie i bezpieczeństwo publicznych obiektów sportowo-rekreacyjnych basenu odkrytego, hali
sportowej, boisk sportowych, kortów tenisowych, „Rybaczówki” oraz placów
zabaw. W obszarze popularyzowania kultury fizycznej i aktywnego trybu życia
mieszkańców gminy organizowane są imprezy kulturalno-sportowe takie jak
Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Seniorów, Bieg Strzelca, wyjazdy na
narty, kuligi, zawody pływackie. Ponadto do zadań gminnych należy rozwijanie
zainteresowań i współzawodnictwa w ramach sekcji działających przy Referacie
Sportu i Rekreacji: Sekcji Biegowo-Narciarskiej, Skata, Szachowej, Tenisa Stołowego i Strzeleckiej Drużyny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ramach przyjętego planu wydatkowano 2.184.923,05 zł (95,5% z planu
na bieżących), w tym 1.378.893,31zł (98,7% z planu) w formie dotacji na zdania
realizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe wybrane w wyniku konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego oraz dla CRWiS. Istotną pozycję
w wydatkach bieżących zajmują również wydatki na bieżące remonty utrzymywanych obiektów zrealizowane na poziomie 87,5% planu, z tego najistotniejszą
pozycją są wydatki na zakup energii.
Istotną pozycją w wydatkach bieżących jest dotacja przedmiotowa dla
CRWiS w wysokości 800 tys. zł, która przeznaczona jest na bieżące utrzymanie
pływalni a przekazano z budżetu 100% kwoty planu. Sposób zagospodarowania
tych środków będzie omówiony przy przedstawiania realizacji planu finansowego tej jednostki.
Nie sposób wymieniać wszystkich zadań bieżących zrealizowanych z budżetu roku 2014, powyższa prezentacja wskazuje ważniejsze działania poszczególnych referatów, jednostek i służb.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 56 –
Poz. 1015
Dla zobrazowania struktury wydatków w układzie zadaniowym za pierwsze półrocze zamieszczam poniższy wykres:
Pełną realizację wydatków przedstawiają Tabele Nr 2, 2A, 2B, 2C –
stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania. Analiza poszczególne
wskaźników wykonania w działach, rozdziałach potwierdza prawidłową realizację przyjętych do planu wydatków.
Wydatki w układzie zadaniowym zostały zaprezentowane w Tabelach
Nr BZ-1 i BZ-1A. Ujęcie poniesionych wydatków pod katem zrealizowanych
zadań oddaje ich strukturę i wskaźnik wykonania do kwoty ogółem.
Plan wydatków majątkowych, po uwzględnieniu zmian dokonanych
w trakcie roku, ustalony na 31 grudnia, to kwota 11.084.917,00 zł. Wydatki majątkowe obejmują zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 467.759,69zł oraz zadania inwestycyjne i dotacje przeznaczone na zadania lub zakupy inwestycyjne.
Omawiając wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, odniesiono się do stan wykonania wydatków majątkowych.
Zestawienie rzeczowego zaawansowania na dzień 31 grudnia 2014 r. realizacji zakupów i zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych przyjętych do budżetu na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało
w Tabeli Nr 9.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 57 –
Poz. 1015
Na łączną kwotę planowanych wydatków składają się:
11.084.917,00– plan wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
z czego
0.617.157,31zł - na zadania inwestycyjne wykonanie 9.856.291,63zł
467.759,69zł - na zakupy inwestycyjne wykonanie 372.943,78zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------plus
2.696.487,00zł - na wydatki remontowe wykonanie 2.603.728,04zł
----------------------------------------------------------------------------------------------13.777.404,00zł - razem inwestycyjno- remontowe a wykonanie 12.832.963,45zł
Przedstawiony w załączonej Tabeli Nr 9 katalog rzeczowego wykonania
zadań inwestycyjnych i remontowych pokazuje stan realizacji zadań zaplanowanych. Mając na uwadze liczbę wyszczególnionych zadań oraz wykaz zadań
niewygasających z roku poprzedniego - to osiągnięty wskaźnik 93,2% planu jest
zadawalający. Uzyskany niższy wskaźnik od założonego planu, to efekt korzystnych ofert wykonawców i rodzaj oszczędności, który miał swoje przełożenie na łączny wynik budżetu na koniec roku.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLI/319/2013 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2014-2017.
W Załączniku Nr 3 tej uchwały określone zostały przedsięwzięcia, czyli wieloletnie: programy, projekty i zadania, w tym związane z udziałem środków unijnych. Do 31 grudnia 2014 r. Rada Miejska sześciokrotnie zmieniała w/w uchwałę. Podjęte uchwały dotyczyły przede wszystkim zmian kwot wydatków w poszczególnych latach lub rozszerzyły zakres o dodatkowe przedsięwzięcia.
Ujęte w budżecie roku 2014 przedsięwzięcia (opisane WPF), to:
1. Projekt: „Inwestycja w edukację przedszkolną - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w oświacie” w latach 2014-2015 - plan zabezpieczał kwotę 290.870,76zł,
2. Projekt „e-Urząd dodaj do ulubionych” w latach 2014-2015– przygotowujący
wdrożenie elektronicznej obsługi stron w Urzędzie Miejskim- plan zabezpieczał
kwotę 105.609,00zł
3. Projekt „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w gminie Strzelce
Opolskie” , w latach 2014-2015 – bez zabezpieczenia planu w bieżącym roku,
4. Projekt „Powrót do zatrudnienia- wsparcie osób pozostających bez zatrudnie-
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 58 –
Poz. 1015
nia na regionalnym rynku, w latach 2014-2015, plan zabezpieczał 356.250 zł,
5. Zadanie – „Utworzenie parku rekreacji i edukacji ekologicznej w sołectwie
Brzezina-rozszerzenie oferty rekreacyjnej dla społeczności lokalnej – w latach
2014 – 2015 , plan zabezpieczał 6.060 zł,
6. Projekt „Zintegrowane podejście terytorialne- szansą rozwoju KędzierzyńskoKozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” – w latach 2014-2015,
plan zabezpieczał 5.496 zł,
7. Zadanie - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla Błotnicy Strzeleckiej, części Dziewkowic, Kalinowa, terenu ograniczonego
ulicami Opolską, Szpitalną , 1 Maja i Powstańców Śl. oraz rejonu H. Pobożnego, K. Wielkiego i Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce
Opolskie – plan zabezpieczał kwotę 118.613,20 zł,
8. Zadanie – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie” - w latach 2013-2017 plan zabezpieczał kwotę
3.171.571zł,
9. Zadanie – „Optymalizacja podatku VAT w gminie Strzelce Opolskie – przeprowadzenie procedury formalno-prawnej zwrotu podatku VAT w gminie
Strzelce Op. i przygotowanie reorganizacji płatności podatku VAT”, w latach
2013-2016 – plan zabezpieczał 80.000 zł,
10. Zadanie – „Modernizacja z elementami remontu lokalu przy u. Rynek 6
i Opolska 2 w Strzelcach Opolskich” w latach 2013-2016 – plan zabezpieczał
kwotę 114.800zl,
11. Zadanie – „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce
Opolskie …” – w latach 2007-2016, plan zabezpieczał kwotę 500.000zł
12. Zadanie –„Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości
w Strzelcach Opolskich – etap II” – w latach 2014-2015, plan wydatków zabezpieczał kwotę 1.602.000zł,
13.Zadanie „Utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy zbiorniku Spałek
w Strzelcach Opolskich – etap I” w latach 2014-2015, bez wydatków w roku
bieżącym,
14. Zdanie „Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w gminie Strzelce Opolskie”, w latach 2013-2015, plam zabezpieczał 1.510.000zł,
15. projekt „Zmiana systemu grzewczego w zasobach komunalnych gminy
Strzelce Opolskie – program KAWKA” – plan nie zabezpieczał środków, całość
w latach 2014-2015.
Z wyżej wymienionych przedsięwzięć wyłącznie w budżecie roku 2015
ujęte zostały projekty i zadania numer: 1,2,3,4,5,6,12,13,14,15, a pozostałe
o numerach 7,8,9,10,11 również ujęte zostały w Wykazie Przedsięwzięć w WPF
na lata 2015-2018. Stan realizacji wymienionych przedsięwzięć w roku 2014,
w tym również projektów z dofinansowaniem unijnym, został przedstawiony
w ramach omawianych wydatków poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 59 –
Poz. 1015
Podsumowaniem rzeczowego wykonania zadań inwestycyjnych niech
będzie poniższy wykres, prezentujący plan i wykonanie wydatków majątkowych
w latach 2011-2014:
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 60 –
Poz. 1015
Z A D A N I A ZLECONE I REALIZOWANE
NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
W ramach ogólnej kwoty budżetu gminy na realizację zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie innymi ustawami
(zwanych dalej zleconymi) oraz realizowanych na podstawie zawartych
porozumień po uwzględnieniu zmian wprowadzonych na przestrzeni roku - plan
dochodów i wydatków przedstawia się następująco:
- na zadania zlecone :
w tym:
bieżące
8.136.027,18zł
8.136.027,18zł
majątkowe
0,00zł
- na zadania powierzone - wydatki:
44.500,00zł
Łączna kwota przekazanej i wydatkowanej w okresie roku dotacji
na realizację tej grupy zadań zleconych to:
ogółem
w tym:
bieżące
8.080.192,33 zł - co stanowi – 99,3% planu
8.080.192,33 zł - co stanowi - 99,3% planu
W zakresie grupy zadań powierzonych ( realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: poniesione wydatki to
kwota 29.241,61zł – 65,7% .
Realizacja wydatków w odniesieniu do w/w planu w roku 2014 przebiegała prawidłowo i w pełnym zakresie została wykorzystana na potrzeby zadań
z zakresu administracji rządowej w następujących obszarach i w kwotach:
pomocy społecznej 6.771.388,87zł
ochrony zdrowia 2.278,00zł
obrony narodowej 1.500,00zł
administracji publicznej 320.900,00zł
stały rejestr wyborców i wybory307.733,55zł
rolnictwo i łowiectwo ( zwrot akcyzy z oleju napędowego)
647.469,92zł
-----------------------------------------------------------------------------łącznie wydatkowano
8.080.192,33zł
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 61 –
Poz. 1015
Realizacja przebiegała bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem czasowym realizowanych zadań.
Zakres wykonywanych zadań w obszarze opieki społecznej został
omówiony przy okazji prezentacji wykonania działu opieki społecznej 852 –
zadań własnych gminy, a w sposób bardzo szczegółowy w sprawozdaniu
z działalności rocznej Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu
Samopomocy składanym Radzie Miejskiej.
PRZYCHODY I ROZCHODY
Plan i realizację przychodów i rozchodów za 2014 rok przedstawiono
w Tabeli Nr 3.
Na przychody wykonane w roku 2014 złożyły się:
- kredyt i pożyczka na rynku krajowym
- wolne środki
- nadwyżka z lat ubiegłych
239.656,33, zł
4.694.656,18 zł
0,00 zł
-----------------------------------------------------Razem
4.694.656,18 zł
Ujęte w planie budżetu gminy na rok 2014 – przychody zakładały
wpływ z: wolnych środków oraz kwot nadwyżki z lat ubiegłych – w łącznej
kwocie 2.383.000zł (wykonane w 197%) plus 2.500.000 zł z kredytu
i pożyczki, na finansowanie zadań inwestycyjnych i jednocześnie planowanego
deficytu. Łącznie plan przychodów – zakładał 4.883.000zł. Rada Miejska
podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego do wysokości
1,8 mln zł i do 700 tys. zł pożyczki z WFOŚiGW w Opolu.
Z uwagi na rząd kwoty kredytu przeprowadzono procedurę przetargową,
w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, celem wyłonienia banku kredytującego i w efekcie najkorzystniejszą ofertę przedstawił Bank Pocztowy S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy. Zaciągnięta została kwota 239.656,33zł pożyczki.
Tym samy założony plan przychodów został zrealizowany na poziomie 96,14%.
Kwota zadłużenia na koniec roku to 10.149.374,24 zł, co daje wskaźnik zadłużenia 11,2% niższy od prognozowanego o kilka punktów procentowych.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 62 –
Poz. 1015
Uzyskanie niższego zadłużenia było możliwe przy wyższej realizacji wolnych
środków i niższym wykonaniu wydatków bieżących i majątkowych.
Rozchody budżetu roku 2014 to kwota:
1.883.000,00 zł
z czego na spłatę krajowych pożyczek i kredytów
1.883.000,00zł
przypadające w roku 2014 spłaty rat kapitałowych, zaciągniętych
w latach poprzednich długoterminowych pożyczek inwestycyjnych i kredytów
w łącznej wysokości 11.489.389,19zł (stan na 31.12.2013 r.), w tym
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań: „Termomodernizacja budynków PSP Nr 7
w Strzelcach Opolskich” – ostatnia rata 55 tys. zł, plus kredyty
z mBanku SA oraz z Banku Spółdzielczego „Banku Rolników” w Opolu oraz
Banku Pocztowego S.A w Bydgoszczy. W trakcie roku spłaty dokonywane były
zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów z zachowaniem
ustalonych terminów płatności i wykonane w łącznej kwocie 1.579.671,28 zł –
83,9% planu. Wskaźnik spłaty zadłużenia wyniósł 1,7% czyli poniżej wskaźnika
w prognozie WPF. Spłata odsetek poniżej założonego planu, bo na 56,3% w kwocie 330.628,89zł.
Lokaty środków wolnych – od początku roku utrzymywana jest kwota
lokat, średnio miesięcznie od 1,5 milionów złotych. Każdorazowo przed ulokowaniem wolnych środków przeprowadzana była analiza ofert banków, co do
stóp oprocentowania lokat, w celu wyboru najkorzystniejszej. Ponadto z kwot
posiadanych na rachunku bieżącym w banku obsługującym gminę zakładane są
nocne lokaty tzw. „overnighty”. Uzyskany dochód z oprocentowania lokat za
rok to kwota 88.837,17 zł (39,1% planu).
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 63 –
Poz. 1015
WYODRĘBNIONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
DOTACJE NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY,
DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI
WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ,
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIAPROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII (GPPiRPA i GPPN),
ZAKŁAD BUDŻETOWY, INSTYTUCJA KULTURY.
W Tabeli Nr 5 niniejszego sprawozdania wykazano jednostki oświatowe
posiadające wyodrębniony rachunek dochodów oraz plan i wykonanie
w poszczególnych źródłach dochodów i paragrafach wydatkowych. Uzyskane
dochody pokryły w 100% poniesione wydatki. Łączne dochody i łącznie wykonane wydatki z tytułu prowadzonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych, to kwoty 782.443,40zł.
Realizacja zawartych umów z organizacjami pozarządowymi na wykonywanie zadań własnych gminy przebiegała zgodnie z uchwalonym planem
i umożliwiła pełną realizację zadań własnych poprzez udzielone dotacje,
co potwierdzają wskaźniki przedstawione w Tabeli Nr 6.
Na podstawie otwartych konkursów ofert przeprowadzonych zgodnie
z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą o pomocy
społecznej oraz przyjętym Programem współpracy Gminy Strzelce Opolskie
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 (Uchwała Nr XL/304/2013 Rady Miejskiej z dnia 27 listopad
2013 r.) przekazano organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom
prowadzącym działalność pożytku publicznego dotacje celowe na realizację
zadań własnych gminy:
− działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, promocję i ochronę zdrowia, szczególnie pielęgnację w środowisku domowym osób starszych lub chorych oraz integrację tych osób ze środowiskiem - 80 tys. zł,
− na działania pro rodzinne - 26,2 tys. zł
− przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom – 50 tys. zł,
− upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym: propagowanie wśród
mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki, badmintona, sportów dalekowschodnich (judo, sumo, aikido) oraz
organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 64 –
Poz. 1015
Strzelce Opolskie, umożliwienie mieszkańcom Gminy Strzelce Opolskie
udziału w zorganizowanych rozgrywkach piłki nożnej – łącznie na sferę
sportu przekazano 578,8 tys. zł – 97,1% planu dotacji.
Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2014 (Uchwała Nr XL/305/2013 Rady Miejskiej
z dnia 27 listopada 2013 r.) z budżetu Gminy dofinansowano działalność Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich – z przyznanej dotacji w
kwocie 100,5 tys. zł Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej wydatkowano 97,3% Na realizacja programu wspierania aktywnego stylu życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na
rodzinę” – wydano 99,7% kwoty dotacji w wysokości 26,2 tys. zł.
W tabeli zamieszczonej pod nr 6 wymienione zostały wszystkie umowy
zawarte z podmiotami otrzymującymi powyższe dotacje.
W roku 2014 środki finansowe otrzymało również Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Grodzisko. Z dotacji przyznanej na prowadzenie Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Grodzisku w kwocie 745.200zł Stowarzyszeniu przekazano 74398,62zł (wysokość dotacji w każdym miesiącu była zależna od ilości
uczniów w szkole).
Z budżetu gminy przekazano dla Województwa Opolskiego 30 tys. zł –
na wspólne doskonalenie kadry oświatowej - 100% planu.
Uchwałą Nr XLIX/376/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 30.07.2014 r. udzielono dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej pw.
Św. Wawrzyńca kwocie 30.000zł na remont zabytkowego kościoła. Przekazanie
i rozliczenie środków nastąpiło zgodnie z zawartą umową.
Największą pozycją w dotacjach jest dotacja podmiotowa dla Strzeleckiego
Ośrodka Kultury. Na plan 2.972.000zł przekazano instytucji 100%, w tym
dotacje na realizację zadań biblioteki miejskiej przez SOK – w kwocie
790.000zł – 100% planu. Przebieg wykonania planu finansowego SOK przedstawiono w odrębnym załączniku niniejszego sprawozdania.
Kolejna, omawiana już wyżej dotacja, dla gminnej jednostki to dotacja
przedmiotowa w kwocie 800 tys. zł przekazana dla CRWiS „Strzelec” w wysokości 800 tys. zł. Obie jednostki złożyły sprawozdanie z wykorzystania otrzymanych środków dotacyjnych.
Kolejny rok, w którym gmina przekazała Komendzie Powiatowej Policji
w Strzelcach Opolskich kwotę na fundusz wsparcia policji, z przeznaczeniem
na w wysokości 20 tys. zł. na zakup samochodu osobowego specjalnego.
Komenda przedłożyła prawidłowe rozliczenie otrzymanych środków.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 65 –
Poz. 1015
Uchwała Nr XIV/72/2011 Rada Miejska w Strzelcach Opolskich z dnia
28 września 2011 roku utworzyła z dniem 1 października 2011 r. samorządowy
zakład budżetowy Centrum Rekreacji Wodnej „Strzelec” (w skrócie CRWiS
„Strzelec”). Centrum zatrudnia 24 pracowników, w tym 23,5 na pełnych etatach.
W kosztach ogółem – 2.003.278,04 zł funkcjonowania pływalni 45% stanowią
wynagrodzenia i pochodne, a pozostały procent kosztów przypada na materiały
i wyposażenie (169,4 tys. zł), zużywaną energię (369,9 tys. zł) oraz zakup usług
(235,3 tys. zł), podatki i opłaty, koszty administracyjne. Poza otrzymaną dotacją
przedmiotową w wysokości 799,9 tys. zł. zakład uzyskał przychody w kwocie
1.190.210,14zł – 94,6% planu. Wpłat dokonywali klienci indywidualni oraz
instytucjonalni poprzez zakup karnetów i jednorazowych biletów. Niewielki
udział w przychodach miały wpływy z wynajmu powierzchni reklamowych
i sprzedaży obuwia ochronnego oraz wynajmu powierzchni handlowej (udział
ok. 7% przychodów ogółem). W ramach otrzymanych środków obiekt pływalni
zapewnił mieszkańcom Strzelec Opolskich i okolic możliwość korzystania
z oferty rekreacyjno–sportowej.
Uzyskane przychody pozwoliły na zbilansowanie kosztów. Wykonanie
przychodów i kosztów przedstawia tabela Nr 8.
W Tabeli Nr 4 przedstawiono realizację dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę
wodną (realizowane zgodnie z ustawą o ochronie środowiska – dawny
GFOŚiGW). Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków przebiegała
w sposób zgodny z założonym harmonogramem przyjętych zadań. Zrealizowano w 94,9% planu wydatków na zadania z obszaru edukacji ekologicznej,
w 82,4% z zakresu przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną
powierzchnią ziemi, podejmując następujące działania w trakcie roku: kolejną
edycję programu „Edukacja Ekologiczna” we współpracy ze szkołami, organizując międzynarodową akcję Sprzątanie Świata, uczestnicząc w przedsięwzięciu pn. Dni Ziemi, przeprowadzając otwarty konkurs na zbiórkę odpadów
komunalnych, organizując konkurs ekologiczny, zakupiono pojemniki do segregacji odpadów komunalnych, porządkowano tereny gminne, ustawiono dodatkowe kosze uliczne i pojemniki na odpady medyczne. Zadania z zakresu przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i urządzania i utrzymania terenów
zieleni, zadrzewień, zakrzewień parków oraz zadania o charakterze inwestycyjnym zrealizowano na poziomie 94,5% planu.
Wskaźnik wykonania ogółem 106,2% planu dochodów i 89,7% planu
wydatków, oznacza w budżecie roku 2015 kwotę 23 tys. zł (w puli środków
wolnych) dla których winny być wskazane wydatki na ochronę środowiska
i gospodarkę wodną.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 66 –
Poz. 1015
Wobec wdrożonej w samorządach gminnych „rewolucji śmieciowej”,
w gminie Strzelce Opolskiej skala wydatków związanych z tworzeniem systemu
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jest duża. Nałożenie
na gminy powyższego obowiązku, oznaczało skomplikowane procesy: ustalenia/uchwalenia prawnych uregulowań w tej materii, w sferze organizacyjnej,
logistycznej, edukacyjnej i przede wszystkim finansowej. System zafunkcjonował od 1 lipca 2013 r. Od tego dnia wytwarzający odpady komunalne ponoszą
opłaty za świadczone usługi do budżetu gminy. Uzyskane dochody mają pokryć
wszelkie koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Przyjęte szacunki,
są obarczone ryzykiem zarówno po stronie wpływów, jak i wydatków. Półtoraroczne doświadczenie daje lepszy obraz funkcjonowania nowego systemu ale
przed gminą, w roku 2015 będzie rozstrzygany przetarg na odbiór i zagospodarowanie na kolejne lata, uzyskany wynik przesądzi o stabilności systemu.
W gminach, które zawarły umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów na
okres roczny, odnotowuje się tendencje wzrostu kosztów świadczenia usług, co
należy wziąć pod uwagę przy kształtowaniu długookresowej strategii funkcjonowania systemu. W roku 2015 gmina ukończy budowę Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u), którego koszt inwestycji to 1,6
mln. zł, a po oddaniu do użytkowania należy zabezpieczyć w systemie koszty
bieżące funkcjonowania tego Punktu.
Realizację przychodów i kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury - jako
samorządowej instytucji kultury powołanej na mocy Uchwały NR XIII/105/07
Rady Miejskiej z dnia 30 października 2007 r. przedstawiono w załączonym
Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za rok 2014 (Załącznik Nr 2), a przedłożonej Burmistrzowi w dniu 27
luty 2015 r.
Przychody Strzeleckiego Ośrodka Kultury wyniosły 3.591.996zł,
co stanowi 98,09% planu 2014 roku. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą w kwocie 2.972.000zł. Stanowiła
ona 82,7% wszystkich przychodów jednostki. Drugim co do wielkości źródłem
przychodów jest działalność usługowa jednostki polegająca na wynajmie
pomieszczeń, poborze opłat za eksploatację sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego oraz ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i spektakle, a także
przychody z kawiarenki internetowej. Wykonane przychody z tych tytułów
to kwota 390.628zł, co stanowi 10,9 % całkowitych przychodów. Uzyskane
przychody zwiększa pozyskana kwota 521.133 zł stanowiąca środki z lat
poprzednich, przeznaczona na wydatki inwestycyjne dla strzeleckiej instytucji
kultury.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 67 –
Poz. 1015
Koszty Strzeleckiego Ośrodka Kultury na 2014 rok wyniosły 3.608.733zł.
– 93,4 planu Największy udział mają koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne tj. 1.465.063 dla 48 pracowników. Wydatki te stanowią
42,% poniesionych kosztów jednostki. Dużą część stanowią również koszty zużycia materiałów i energii – 363.602zł – 13% kosztów ogółem , koszty zakupu
usług obcych (zakup koncertów, spektakli, transport, usługi prawnicze, opłaty
pocztowe, bankowe, konserwacje i naprawy) wynoszą 504.817zł – 22%
kosztów ogółem. Pozostała kwota została wydatkowana na podatki, opłaty,
podróże służbowe, opłaty za wynajem sali na działalność statutową Strzeleckiego Ośrodka Kultury i inne. Wydatki na działalność biblioteczną, to zakupy nowości wydawniczych, ze środków dotacji organizatora oraz z Biblioteki Narodowej.
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 r. dla Strzeleckiego Ośrodka
Kultury wynosi 0zł.
Stan należności na dzień 31 grudnia 2013 r. dla Strzeleckiego Ośrodka
Kultury wynosi 415.409,84 zł:
- należności wymagalne w kwocie - należności niewymagalne z PROW w kwocie - należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT
- należności pozostałe
2.627,27 zł
135.065,47 zł
277.139,00 zł
578,10 zł
Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na
dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 105.722,97 zł.
WYNIK BUDŻETU I ANALIZA WSKAŹNIKÓW
Zrealizowane dochody i wydatki w roku 2014 generują wynik budżetu.
Zgodnie z przedstawionym poniżej zestawieniem, w roku 2014 różnica dochodów i wydatków dała wynik ujemny, czyli deficyt budżetowy w kwocie
536.927,80zł. Zgodnie z uchwałą budżetową prognoza dochodów i zaplanowane
wydatki zamykały budżet z wynikiem ujemnym – deficytem w wysokości
3.000.000zł. Wobec powyższego uzyskany, istotnie poniżej planu, wynik ujemny to efekt wysoce pożądany. Wypracowanie nadwyżki budżetowej, wobec nie
otrzymanych refundacji środków unijnych było zadaniem trudnym. W celu
przypomnienia dlaczego ważne jest poprawianie wyniku budżetu, pragnę zwrócić uwagę Szanownej Rady na istotę wprowadzonych zmian i konsekwencji
jakie będą mieć dla kolejnych budżetów (począwszy od budżetu roku 2014).
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 68 –
Poz. 1015
W tabeli poniżej zestawienie (wyciąg z WPF) wyniku z wykonania z wynikiem planowanym budżetu 2014 i porównanie wskaźników.
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
wykonanie
Wyszczególnienie
2011 r.
I.
III.
Ogółem dochody, w tym:
Ogółem wydatki, w tym:
2012 r.
2013 r.
2014 r.
plan 31.XII.2014
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
81 492 302,48
82 077 543,40
81 979 447,44 89 199 669,24 91 556 678,98 88 435 000,00 86 830 000,00
94 679 884,69
79 603 309,23
81 734 750,01 89 736 597,04 94 556 678,98 89 430 000,00 85 055 000,00 86 625 000,00 88 145 000,00
-13 187 582,21
2 474 234,17
14 838 779,48
14 000 914,56
VII
WYNIK BUDŻETU
244 697,43
XI.
Dług jednostki samorzadu
terytorialnego**, w tym:
X
Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z
2005 r.
1,92
3,13
3,84
2,14
XII.
Wskaźnik w % liczony wg art. 170
ufp z 2005 r.
18,21
17,06
14,01
11,38
88 400 000,00 89 920 000,00
-536 927,80 -3 000 000,00
-995 000,00
1 775 000,00
1 775 000,00
1 775 000,00
11 489 389,19 10 149 374,24 12 106 389,19
9 934 374,24
8 159 374,24
6 384 374,24
4 609 374,24
2,74
2,69
2,68
2,52
2,36
13,22
11,23
9,40
7,22
5,13
Przedstawione wskaźniki istotnie odbiegają od dopuszczalnych dawniej
limitów 60% i 15% (bo obowiązujących do 2013 roku) i choć w dalszej perspektywie dawałyby duże możliwości sięgania po kolejne zobowiązania kredytowe, w kontekście realizowania zadań inwestycyjnych, to ustawa o finansach
publicznych, od 2014 roku wprowadziła nową regułę w kwestii zadłużania się
jednostek samorządowych.
Zgodnie art. 243 ustawy o finansach publicznych, warunkiem uchwalenia
budżetu na rok 2014 jest zachowanie relacji w ust.1 pkt 3 tego artykułu, która
ma postać poniższego wzoru:
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów
i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89
ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek,
o których mowa w art. 89 ust.1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów
wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust.1 i art. 90
oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
Db - dochody bieżące,
Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
Wb - wydatki bieżące,
n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 69 –
Poz. 1015
Przedstawiony wzór potocznie określany, jako indywidualny wskaźnik
dopuszczalności zadłużania jst (zwany tak dalej IWZ) stał się instrumentem
bezpiecznej polityki rozwojowej jednostek i jednocześnie powinien dyscyplinować te, których wysokie obciążenie dochodów spłatami zobowiązań powinny
obligować do zachowania ostrożnej polityki w zaciąganiu nowych kredytów
i pożyczek. Nowy wskaźnik ma temu służyć (jest prezentowany w uchwale
WPF), wyliczany jest na podstawie wielkości wynikających ze sprawozdań
trzech lat poprzedzających budżet uchwalany.
Wprowadzony wskaźnik jest oparty na wysokości spłat zobowiązań
finansowych wraz z odsetkami przypadającymi w danym roku z tym, że nie
odnosi się tylko do planowanych wartości dochodów ogółem budżetu, ale również do ostatecznie wykonanych. Relacja spłat zobowiązań (planowana
/ wykonana), to - lewa strona wzoru, nie może być wyższa niż uśredniony
wskaźnik (prawa strona wzoru) będący wynikiem sumy relacji części bieżącej
budżetu (Db-Wb), powiększonej o sprzedaż majątku (Sm) do dochodów ogółem
z trzech lat poprzedzających rok budżetowy. Ustawa likwiduje wskaźnik
weryfikujący poziom zadłużenia poprzez jego nominalną wartość i limit 60%
dochodów ogółem.
W tym stanie prawnym dla roku budżetowego 2014, bazowymi
są wyniki budżetów lat 2013, 2012 i 2011. Uzyskana nadwyżka roku 2013
stanowiła dobrą bazę dla uzyskania właściwej relacji - IWZ gminy dla roku
2014, natomiast wyniki z roku 2014 przesądzają o wskaźnikach dla 3 kolejnych lat budżetowych. Dla zobrazowania aktualnej sytuacji zamieszczam poniżej zestawienie danych wyliczonych zgodnie z przedstawionym powyżej
wzorem dla lat 2010 – 2014 i prognozowanych 2015, 2016, 2017, 2018
w porównaniu z danymi planowanymi ( już historycznymi) dla budżetu roku
2014.
W P F 2015 - 2018
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
wykonanie
Wyszczególnienie
2011 r.
I.
Ogółem dochody, w tym:
% wzrostu do roku poprzedniego
1.
dochody bieżące
3.
- dochody ze sprzedaży majątku
10.
wydatki bieżące, w tym:
2012 r.
81 492 302,48
2013 r.
82 077 543,40
109,6
100,7
72 133 016,70
75 743 173,24
4 595 183,13
1 315 089,52
67 803 790,35
72 890 643,92
1 564 204,36
2 566 086,53
2014 r.
plan 31.XII.2014
2015 r.
2016 r.
2017 r.
81 979 447,44 89 199 669,24 91 556 678,98 88 435 000,00 86 830 000,00
99,9
108,8
102,6
99,14
98,2
79 683 537,16 85 498 022,58 85 074 522,98 83 795 000,00 84 300 000,00
1 267 696,31
1 000 746,98
1 970 500,00
1 000 500,00
1 800 000,00
76 757 400,00 79 507 361,63 83 471 761,98 82 635 000,00 81 500 000,00
2018 r.
88 400 000,00 89 920 000,00
101,8
101,72
86 400 000,00 88 300 000,00
1 500 000,00
1 100 000,00
82 600 000,00 84 300 000,00
Łączne raty spłat kredytów i pożyczek
wraz z odsetkami, w ykup papierów
IX
wartościowych wraz z odsetkami i
dyskontem, potencjalne spłaty kwot
poręczeń oraz gwarancji (art.169 ust. 1 ufp
z 2005 r.) (11+12+13+15+16), w tym:
3 151 299,86
1 910 300,17
2 513 000,00
2 375 000,00
2 325 000,00
2 225 000,00
2 126 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 70 –
Poz. 1015
IWZ dla danych z wykonania budżetu 2014:
XIV
Relacja z art. 243 ufp (lewa strona
X
X
wzoru)
1,92
3,13
3,84
2,1416
2,7447
2,6856
2,6776
2,5170
2,3643
XV
Relacja z art. 243 ufp (prawa strona
wzoru) -
X
X
9,23
9,82
8,11
7,0482
7,0482
6,0104
5,1322
5,1929
4,5787
XVI
Sprawdzenie relacji ze wzoru z
art. 243 ufp (XIV.<=XV. TAK lub
NIE)
X
X
x
x
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
V.
Wynik operacyjny (I.1-III.10)
4 329 226,35
2 852 529,32
2 926 137,16 5 990 660,95 1 602 761,00 1 160 000,00 2 800 000,00
3 800 000,00 4 000 000,00
IWZ dla danych planowanych dla budżetu 2014 r. na dzień 31.12.2014 r. (dla celów porównawczych):
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
wykonanie
W yszczególnienie
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
plan 31.XII.2014
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
XIV
Relacja z art. 243 ufp (lewa strona
X
X
wzoru)
1,92
3,13
3,84
2,1416
2,7447
2,6856
2,6776
2,5170
2,3643
XV
Relacja z art. 243 ufp (prawa strona
wzoru) -
X
X
9,23
9,82
8,11
7,0482
7,0482
4,6987
3,8549
3,8812
4,5787
XVI
Sprawdzenie relacji ze wzoru z
art. 243 ufp (XIV.<=XV. TAK lub
NIE)
X
X
x
x
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
V.
Wynik operacyjny (I.1-III.10)
4 329 226,35
2 852 529,32
2 926 137,16 5 990 660,95 1 602 761,00 1 160 000,00 2 800 000,00
3 800 000,00 4 000 000,00
Zestawienie wskaźników roku 2014: IWZ gminy z danych wykonanego
budżetu i IWZ z danych planu dowodzi, że uzyskana nadwyżka operacyjna
(tj.5.990.660,95zł), zdecydowanie wyższa od planowanej (tj. 1.602.761 zł) bardzo korzystnie zmienia wskaźnik prawej strony relacji dla kolejnych lat 2015,
2016, 2017. Natomiast lewa strona wzoru nie ulega istotnej zmianie, bo tę relację kształtują spłacane raty długu (kredytów i pożyczek z odsetkami); zwykle
wskaźnik ulega obniżeniu w stosunku do planowanego.
O tym, że nowy wskaźnik może postawić wiele samorządów, w trudnej
sytuacji komentowali znawcy problematyki samorządowej w dyskusjach prezentowanych na łamach prasowych (przykładowe tytuły: „Groźne reguły”,
„Wskaźnik jak Topór” „Przepis jak gilotyna” i „Część samorządów musi zrestrukturyzować dług”). Podkreślano w nich, że przejście ze „starych” wskaźników na nowe będzie procesem trudnym. Jak stwierdzali autorzy owych opracowań, najtrudniejsza sytuacja dotknie te jednostki, które w poprzednich trzech
latach miały mocno niezrównoważony budżet bieżący. To tylko dowodzi, iż
bardzo istotnym przy obliczaniu nowego wskaźnika staje się poziom nadwyżki
operacyjnej (w sytuacji naszej gminy, przedstawia ją wiersz nr V powyższej tabeli), czyli dodatnia różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących.
Rozwój jednostki samorządu terytorialnego jest zwykle postrzegany
poprzez możliwości realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych poprawiających
sposoby i metody zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej. Zdecydowana
większość jednostek samorządu podejmuje wysiłek nie tylko odtwarzania infrastruktury, ale przede wszystkim modernizowania i powiększania infrastruktury
wykorzystywanej w realizacji zadań publicznych. Takie działanie wymusza
konieczność finansowania fazy inwestycji, lecz także dodatkowo generuje koszty bieżące związane z uruchomieniem i funkcjonowaniem powstałej lub
zmodernizowanej infrastruktury technicznej. Możliwości finansowania danej
jednostki samorządowej zależą przede wszystkim od potencjału finansowego.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 71 –
Poz. 1015
Ten z kolei zależy - wg Marka Dylewskiego (autora opracowania „Potencjał finansowy jst u progu nowej perspektywy finansowej” – Finanse Komunalne Nr
1-2/2015 0 - od takich czynników jak:
• potencjał bazy dochodowej JST,
• zakres zadań obligatoryjnych, które JST są obowiązane realizować,
• uwarunkowania prawne w zakresie możliwości i ograniczeń w wykorzystaniu instrumentów dłużnych na rynku finansowym,
• warunki zaciągania instrumentów dłużnych na rynku finansowym,
• wrażliwość na wahania koniunkturalne na rynku.
Angażowanie środków publicznych w finansowanie przedsięwzięć rozwojowych może być realizowane w zakresie odpowiadającym aktualnym możliwościom finansowym lub, co powszechnie występuje w kraju i na świecie, z wykorzystaniem wsparcia finansowego z zewnątrz, w oparciu o instrumenty finansowe, które obciążają lata przyszłe. Biorąc pod uwagę, że wyasygnowanie wolnych środków w zasobach własnych budżetu jest coraz trudniejsze, to wobec
nowego okresu programowania UE na lata 2014-2020 i oczekiwań oraz formułowania nowych celi strategicznych, wzrośnie zapotrzebowania na środki
z budżetów na wkład własny, a tym samym presja na finansowanie zewnętrzne.
Z tego punktu widzenia do elementów stanowiących mocne ograniczenia dla jst
w najbliższym czasie będą należały:
•
•
•
•
•
•
obecna konstrukcja indywidualnego wskaźnika zadłużenia (IWZ),
poziom zadłużenia JST,
dostępność długoterminowych instrumentów finansowych na rynku ,
warunki finansowania projektów współfinansowanych ze środków UE,
koszty finansowe,
poziom wydatków i kosztów bieżących związanych ze zrealizowanymi
i planowanymi przedsięwzięciami.
Ograniczenie związane z IWZ można sprowadzić do tego, że organ
stanowiący JST nie uchwali budżetu, którego realizacja spowoduje w roku
budżetowym, oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, nie
spełnienie relacji z wyżej przedstawionego wzoru lub gdy nie zostanie spełniona
zasada wyrażona w art. 243 u.f.p. o konieczności równoważenia budżetu w części bieżącej. Owa zasada oznacza konieczność sfinansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi, a w zasadzie wypracowywania nadwyżki operacyjnej. Problem jednak tkwi w tym, iż samorządy mają ograniczone możliwości
wpływu na wielkość swoich dochodów własnych, przy czym są silnie powiązane z aktualną koniunkturą gospodarczą, a sprzedaż majątku ma charakter incydentalny i nie zawsze jest pożądana, a poziom wydatków determinują narzucone
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 72 –
Poz. 1015
regulacje prawne. Wprowadzone nowe reguły miały na celu obniżenie możliwości zadłużania się samorządów, motywowania do wypracowywania nadwyżek
operacyjnych, obniżania deficytu, lecz te działania dla wielu jst oznaczają obniżenie wydatków inwestycyjnych.
W przypadku gminy Strzelce Opolskie, w 2012 roku powołany został
zespół do spraw optymalizacji wydatków budżetowych. Celem zespołu było
wypracowanie, takich działań które w krótkiej i dłuższej perspektywie czasowej
przyniosą określone oszczędności. Wdrożono kilka rozwiązań optymalizujących
wydatki bieżące, nałożono na dysponentów poszczególnych części budżetowych
rodzaj kontrolowanej „blokady” wydatków i nakreślono obszary potencjalnych
zmian organizacyjnych, które w przyszłości winny zoptymalizować ponoszone
nakłady. Uzyskane oszczędności na koniec roku sprawozdawczego po stronie
wydatków bieżących, to w znacznym stopniu efekt wdrożonych działań, a uzyskany wysoki wynik dodatni budżetu bieżącego przy istotnie obniżonym deficycie całego budżetu (w stosunku do planowanego), dają solidną podstawy do
stwierdzenia, iż Gmina Strzelce Opolskie będzie z kolejnymi budżetami wśród
tych gmin, która wymagane relacje spełni i nie wystąpi zagrożenie ich nie
uchwalenia.
Prezentowane wyżej rozważania o znaczeniu ogólnym traktuję, jak swoiste podsumowanie niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu roku 2014,
gdyż w świetle powyższego zagadnienie zrównoważonego budżetu i możliwości
pozyskiwania przez Gminę finansowania nowych zadań staje się zadaniem najważniejszym. Poprzednie lata budżetowe, a w szczególności lata 2010 -2012,
charakteryzował zauważalnie wysoki udział wydatków inwestycyjnych, w tym
współfinansowanych ze środków europejskich. Ich realizacja była możliwa,
dzięki posiadanym możliwościom finansowym zapewnienia wkładu własnego.
W najbliższych latach budżetowych, tempo rozwoju, mierzone skalą nowych
inwestycji, z uwagi na omówione ograniczenia może być nieco wyhamowane.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 73 –
Poz. 1015
PODSUMOWANIE
Zestawione w tabeli poniżej dane i opisane w sprawozdaniu wskaźniki
wykonania budżetu gminy za rok 2014 r. z wykonania dochodów, przychodów
oraz wydatków i rozchodów potwierdzają prawidłową realizacji przyjętych
do planu kwot.
BUDŻET GMINY NA ROK 2014 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze
na
01.01.2014 r.
PLAN:
1
DOCHODY
na
31.12.2014 r.
2
Wskaźnik
procentowy
[4:3]
wykonanie
31.12.2014 r.
3
4
5
87.400.000,00
91.556.678,98
89.199.669,24
97,4
dochody bieżące
80.251.579,00
85.074.522,98
85.498.022,58
100,5
dochody majątkowe
7.148.421,00
6.482.156,00
3.701.646,66
57,1
20.539.101,00
20.854.899,00
20.854.899,00
100,0
dotacje na zadania zlecone
6.292.593,00
8.136.027,18
8.080.192,33
99,3
dotacje na zadania własne
2.530.516,00
3.947.781,00
3.849.398,48
97,5
środki pozyskane z innych źródeł
(w tym z UE)
5.891.583,84
(4.837.032,84)
5.584.922,84
(3.494.586,84)
3.084.091,22
(1.404.278,07 )
55,2
40,1
pozostałe dochody
52.146.206,16
690.000,00
53.033.048,96
712.000,00
53.331.088,21
716.118,50
100,6
100,6
PRZYCHODY
4.883.000,00
4.883.000,00
4.934.315,51
96,14
pożyczki i kredyty
2.500.000,00
2.500.000,00
239.656,33
9,6
z innych źródeł
2.383.000,00
2.383.000,00
4.694.659,18
197
DOCHODY + PRZYCHODY
92.283.000,00
96.439.678,98
93.894.328,42
97,3
WYDATKI + ROZCHODY
92.283.000,00
96.439.678,98
91.316.268,32
40,8
WYDATKI
90.400.000,00
94.556.678,98
89.736.597,04
94,9
wydatki bieżące
80.161.000,00
83.471.761,98
79.507.361,63
95,2
wydatki majątkowe
10.239.000,00
11.084.917,00
10.229.235,41
92,2
84.107.407,00
690.000,00
6.292.593,00
86.420.651,80
712.000,00
8.136.027,18
81.656.404,71
693.663,03
8.080.192,33
94,5
97,4
41.383.096,70
1.422.500,00
41.948.598,91
2.692487,00
40.872.016,22
2.603.728,04
97,4
96,7
ROZCHODY
1.883.000,00
1.883.000,00
1.579.671,28
83,9
spłata kredytów i pożyczek krajowych
1.883.000,00
1.883.000,00
1.579.671,28
83,9
0
0
0
-
DOCHODY - WYDATKI
-3.000.000,00
-3.000.000,00
-536.927,80
X
PRZYCHODY - ROZCHODY
+3.000.000,00
+3.000.000,00
+3.354.644,23
X
z czego:
w tym:
subwencja
w tym z opłat za zezwolenia za sprzedaż
napojów alkoholowych
w tym:
w tym:
wydatki własne plus powierzone
z czego na wydatki GPPiRPA i PPN
wydatki na zlecone
99,3
w ramach wydatków bieżących:
wynagrodzenia i pochodne
wydatki remontowe
pożyczki udzielane przez Gminę
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 74 –
Poz. 1015
W strukturze wykonanych wydatków budżetu gminy (wykres zamieszczony poniżej) w roku 2014 – 88,9% ogółu wydatków to wydatki bieżące, które
obejmują obok wydatków na wynagrodzenia, świadczenia społeczne na rzecz
osób fizycznych różnego rodzaju wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
remonty, usługi i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek wykonujących obligatoryjne zadania własne gminy oraz zadania zlecone. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w porównaniu do lat poprzednich wskaźnik ten jest
wysoki, co potwierdza tendencję wzrostową obciążania gmin zadaniami
bez adekwatnego zwiększania źródeł dochodowych.
Udział wykonanych wydatków bieżących za cały rok do ogółu poniesionych wydatków jest niższy do przyjętego planu. Realizacja zadań w tym obszarze przebiegła bez zakłóceń i pozwoliła na zrealizowanie zaplanowanych zadań,
a uzyskany niższy wskaźnik należy ocenić pozytywnie. Ostateczny wynik wykonania budżetu (dochody minus wydatki) jest ujemny i wyniósł 536.927,80zł.
Przedstawiony stan finansów gminy na koniec 2014 roku, przy wskaźniku
zadłużenia 11,4% (liczony jako udział kwoty długu do uzyskanych dochodów) przy kwocie 10.149.374,24 zł, pozwala w sposób bezpieczny kontynuować realizację strategicznych zadań w roku budżetowym 2015 i w latach następnych.
Kondycja finansowa gminy, zależy od wielu czynników zewnętrznych,
w znacznym stopniu od sytuacji gospodarczej w kraju, gdyż ta przekłada się
na realne wpływy do kasy gminnej takich źródeł dochodowych jak podatki dochodowe z PIT i CIT. Omawiany rok budżetowy pokazał, że planowane wpływy
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 75 –
Poz. 1015
z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych się zrealizowały,
a wyższa realizacja z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz
wyższe od planu wpływy z podatków lokalnych nie zrekompensowały ubytku
w dochodach majątkowych, natomiast monitorowanie wydatków bieżących pozwoliło na istotne obniżenie deficytu budżetu na koniec roku i zredukowanie
zadłużenia w stosunku do zakładanego planu.
Zaprezentowane dane liczbowe, jak i opisowe dotyczące wykonania budżetu roku 2014, zarówno pod względem finansowym, jak i rzeczowym świadczą o prawidłowej realizacji przyjętych planów z uchwały budżetowej, tym samym wnoszę o przyjęcie powyższego sprawozdania wraz ze sprawozdaniem
z realizacji planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za rok 2014
i roczną informacją o stanie mienia komunalnego w gminie Strzelce Opolskie.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 76 –
Poz. 1015
Tabela Nr 1
WYKONANIE DOCHODÓW
W 2014 ROKU
w złotych
Dział
Nazwa działu
Wyszczególnienie
Dochody
ogółem
[6+7]
1
2
3
4
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody
bieżące
Dochody
majątkowe
5
6
7
DOCHODY WŁASNE
020
LEŚNICTWO
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
11 500,00
11 500,00
10 746,50
93,4
0,00
636 081,00
636 079,46
100,0
9 527 270,00
8 041 741,00
5 544 020,65
68,9
30 000,00
40 000,00
29 855,36
74,6
81 262,16
107 457,16
164 986,76
153,5
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-4 114 670,00
2 629 141,00
971 667,07
37,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
19 686,00
0,00
0,0
11 500,00
11 500,00
10 746,50
93,4
0,00
0,00
0,00
-3 427 100,00
3 427 100,00
3 406 853,15
99,4
30 000,00
40 000,00
29 855,36
74,6
81 262,16
107 457,16
164 986,76
153,5
0,00
0,00
0,00
-0,00
636 081,00
636 079,46
100,0
6 100 170,00
4 614 641,00
2 137 167,50
46,3
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Dział
Nazwa działu
– 77 –
Wyszczególnienie
Poz. 1015
Dochody
ogółem
[6+7]
1
754
2
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
3
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
851
OCHRONA ZDROWIA
852
POMOC SPOŁECZNA
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
4
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody
bieżące
Dochody
majątkowe
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 207,70
110,4
0,00
0,00
2 000,00
2 207,70
110,4
0,00
0,00
--
--
1. Uchwała budżetowa
44 152 858,00
0,00
44 152 858,00
0,00
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
44 652 265,00
45 989 819,20
103,0
20 920 087,00
21 515 046,00
21 374 063,60
99,3
1 911 694,84
1 945 904,64
1 857 042,91
95,4
690 000,00
712 000,00
716 118,51
100,6
1 756 700,00
2 278 672,00
2 254 537,65
98,9
0,00
0,00
0,00
0,00
-230 878,84
230 878,84
229 023,54
99,2
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
44 652 265,00
45 989 819,20
103,0
20 903 087,00
21 494 451,00
21 351 336,74
99,3
1 911 694,84
1 884 899,64
1 795 051,33
95,2
690 000,00
712 000,00
716 118,51
100,6
1 756 700,00
2 268 672,00
2 244 537,65
98,9
-17 000,00
20 595,00
22 726,86
110,4
0,00
61 005,00
61 991,58
101,6
0,00
0,00
0,00
-0,00
10 000,00
10 000,00
100,0
748 484,00
466 484,00
748 484,00
0,00
1 788 342,00
466 484,00
1 788 342,00
0,00
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
-0,00
0,00
0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Dział
Nazwa działu
– 78 –
Wyszczególnienie
Poz. 1015
Dochody
ogółem
[6+7]
1
2
3
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
921
KULTURA FIZYCZNA
7
0,00
-99 543,00
99 543,00
99 497,00
100,0
1. Uchwała budżetowa
172 300,00
25 000,00
172 300,00
0,00
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
328 184,00
320 602,24
97,7
25 000,00
0,00
0,0
233 184,00
225 602,24
96,7
95 000,00
95 000,00
100,0
1. Uchwała budżetowa
931 708,00
0,00
0,00
931 708,00
882 676,00
653 234,26
74,0
64 000,00
154 615,00
68 179,49
44,1
81 107 407,00
83 420 651,80
81 119 476,91
97,2
40 782,00
14 050,00
34,5
0,00
82 615,00
0,00
0,0
4 837 032,84
3 494 586,84
1 404 278,07
40,2
20 000,00
14 050,00
70,3
64 000,00
72 000,00
68 179,49
94,7
73 958 986,00
76 938 495,80
77 417 830,25
100,6
862 676,00
639 184,26
74,1
0,00
82 615,00
0,00
0,0
7 148 421,00
6 482 156,00
3 701 646,66
57,1
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
Razem
6
1 239 355,15
69,3
10 000,00
224 625,00
159 130,47
70,8
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
926
Dochody
majątkowe
189 537,46
40,6
0,00
0,00
0,00
--
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
5
Dochody
bieżące
1 239 355,15
69,3
109 543,00
324 168,00
258 627,47
79,8
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
854
4
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
0,00
647 601,12
647 469,92
100,0
0,00
0,00
0,00
--
0,00
647 601,12
647 469,92
100,0
0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Dział
Nazwa działu
– 79 –
Wyszczególnienie
Poz. 1015
Dochody
ogółem
[6+7]
1
2
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
3
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
752
OBRONA NARODOWA
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
851
OCHRONA ZDROWIA
852
POMOC SPOŁECZNA
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
Razem
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
4
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5
Dochody
bieżące
Dochody
majątkowe
6
7
0,00
0,00
0,00
316 709,00
320 900,00
320 900,00
100,0
5 384,00
0,00
5 384,00
0,00
310 860,00
307 733,55
99,0
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100,0
0,00
29 472,05
28 921,99
98,1
0,00
2 278,00
2 278,00
100,0
5 969 000,00
6 823 416,01
6 771 388,87
99,2
6 292 593,00
8 136 027,18
8 080 192,33
99,3
0,00
0,00
310 860,00
307 733,55
99,0
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100,0
0,00
29 472,05
28 921,99
98,1
0,00
2 278,00
2 278,00
100,0
5 969 000,00
6 823 416,01
6 771 388,87
99,2
6 292 593,00
8 136 027,18
8 080 192,33
99,3
0,00
0,00
316 709,00
320 900,00
320 900,00
100,0
--
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Dział
Nazwa działu
– 80 –
Wyszczególnienie
Poz. 1015
Dochody
ogółem
[6+7]
1
2
DOCHODY OGÓŁEM
3
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
4
87 400 000,00
91 556 678,98
89 199 669,24
97,4
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5
4 837 032,84
3 494 586,84
1 404 278,07
40,2
Dochody
bieżące
6
80 251 579,00
85 074 522,98
85 498 022,58
100,5
Dochody
majątkowe
7
7 148 421,00
6 482 156,00
3 701 646,66
57,1
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 81 –
Poz. 1015
Tabela Nr 1A
WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH
W 2014 ROKU
w złotych
Dział Paragraf
1
Źródła dochodów
Wyszczególnienie
Dochody
bieżące
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3
4
5
6
2
DOCHODY WŁASNE
020
LEŚNICTWO
0750
700
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
0470
0690
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
Wpływy z różnych opłat
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
11 500,00
11 500,00
10 746,50
93,4
11 500,00
11 500,00
10 746,50
93,4
3 427 100,00
3 427 100,00
3 406 853,15
99,4
415 000,00
415 000,00
333 823,31
80,4
10 000,00
10 000,00
4 373,39
43,7
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Źródła dochodów
Dział Paragraf
1
2
0750
0920
0970
710
– 82 –
3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
0490
0750
0920
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Pozostałe odsetki
Poz. 1015
Wyszczególnienie
4
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
Dochody
bieżące
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5
6
2 972 100,00
2 972 100,00
2 994 428,56
100,8
20 000,00
20 000,00
44 893,63
224,5
10 000,00
10 000,00
29 334,26
293,3
30 000,00
40 000,00
29 855,36
74,6
30 000,00
30 000,00
26 750,00
89,2
0,00
10 000,00
3 084,00
30,8
0,00
0,00
21,36
--
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Źródła dochodów
Dział Paragraf
1
750
– 83 –
2
3
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
0580
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
0690
Wpływy z różnych opłat
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830
Wpływy z usług
0920
Pozostałe odsetki
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Poz. 1015
Wyszczególnienie
4
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
Dochody
bieżące
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5
6
81 262,16
107 457,16
164 986,76
153,5
0,00
0,00
14 000,00
-0,00
0,00
937,26
-75 000,00
75 000,00
104 020,84
138,7
0,00
0,00
276,82
-0,00
0,00
2,01
-0,00
0,00
500,00
--
0,00
19 686,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Źródła dochodów
Dział Paragraf
1
2
0970
2000
754
3
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
0750
756
– 84 –
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Poz. 1015
Wyszczególnienie
Dochody
bieżące
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4
5
6
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
6 162,16
6 162,16
41 343,28
670,9
0,00
6 509,00
3 750,00
57,6
0,00
19 686,00
0,00
0,0
100,00
100,00
156,55
156,6
0,00
2 000,00
2 207,70
110,4
0,00
2 000,00
2 207,70
110,4
44 152 858,00
44 652 265,00
45 989 819,20
103,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
19 686,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Źródła dochodów
Dział Paragraf
1
– 85 –
2
0010
0020
0310
0320
0330
0340
0350
3
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
Poz. 1015
Wyszczególnienie
4
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
Dochody
bieżące
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5
6
17 667 122,00
17 667 122,00
17 863 205,00
101,1
500 000,00
693 407,00
1 051 184,59
151,6
16 710 000,00
16 710 000,00
17 103 604,37
102,4
1 200 000,00
1 200 000,00
1 197 488,42
99,8
110 000,00
110 000,00
117 380,66
106,7
770 000,00
770 000,00
781 000,00
101,4
80 000,00
80 000,00
102 653,30
128,3
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Źródła dochodów
Dział Paragraf
1
– 86 –
2
0360
0370
0410
0430
0460
0490
0500
3
Podatek od spadków i darowizn
Opłata od posiadania psów
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Poz. 1015
Wyszczególnienie
4
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
Dochody
bieżące
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5
6
130 000,00
130 000,00
66 149,00
50,9
0,00
0,00
111,90
-650 000,00
650 000,00
630 236,18
97,0
900 000,00
1 000 000,00
1 104 683,00
110,5
170 000,00
364 000,00
364 563,00
100,2
4 464 536,00
4 464 536,00
4 769 733,30
106,8
740 000,00
740 000,00
699 638,46
94,5
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Źródła dochodów
Dział Paragraf
1
2
0560
0690
0910
0920
0960
758
– 87 –
3
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
Wpływy z różnych opłat
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
RÓŻNE ROZLICZENIA
0580
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Poz. 1015
Wyszczególnienie
Dochody
bieżące
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4
5
6
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
200,00
200,00
0,00
0,0
0,00
12 000,00
28 616,84
238,5
61 000,00
61 000,00
85 263,87
139,8
0,00
0,00
1 194,77
-0,00
0,00
23 112,54
-20 903 087,00
21 494 451,00
21 351 336,74
99,3
0,00
0,00
500,00
--
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Źródła dochodów
Dział Paragraf
1
– 88 –
2
0920
0970
2030
3
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
Poz. 1015
Wyszczególnienie
4
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
w tym:
- część oświatowa
- część równoważąca
- część wyrównawcza
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
w tym:
- część oświatowa
- część równoważąca
- część wyrównawcza
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
w tym:
- część oświatowa
- część równoważąca
- część wyrównawcza
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
Dochody
bieżące
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5
6
226 986,00
226 986,00
88 837,17
39,1
0,00
0,00
678,20
-107 000,00
107 000,00
99 394,00
92,9
20 539 101,00
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
19 626 082,00
913 019,00
0,00
----
20 854 899,00
0,00
19 941 880,00
913 019,00
0,00
----
20 854 899,00
0,00
19 941 880,00
913 019,00
0,00
----
100,0
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Źródła dochodów
Dział Paragraf
1
2
2990
8120
8510
801
– 89 –
3
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
Wpływy z różnych rozliczeń
OŚWIATA I WYCHOWANIE
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0690
Wpływy z różnych opłat
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Poz. 1015
Wyszczególnienie
Dochody
bieżące
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4
5
6
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
0,00
10 234,00
10 233,60
100,0
0,00
0,00
2 105,77
-30 000,00
295 332,00
294 689,00
99,8
1 911 694,84
1 884 899,64
1 795 051,33
95,2
328 400,00
328 400,00
239 693,80
73,0
0,00
0,00
435,00
-107 900,00
107 900,00
103 179,37
95,6
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-230 878,84
230 878,84
229 023,54
99,2
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Źródła dochodów
Dział Paragraf
1
2
0830
0920
0970
851
– 90 –
3
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
2701
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
OCHRONA ZDROWIA
Poz. 1015
Wyszczególnienie
Dochody
bieżące
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4
5
6
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
0,00
0,00
350,23
-0,00
0,00
1 192,34
-5 000,00
13 374,80
16 831,05
125,8
226 312,91
226 312,91
225 234,79
99,5
1 239 516,00
1 204 346,00
1 204 346,00
100,0
4 565,93
4 565,93
3 788,75
83,0
690 000,00
712 000,00
716 118,51
100,6
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-226 312,91
226 312,91
225 234,79
99,5
0,00
0,00
0,00
-4 565,93
4 565,93
3 788,75
83,0
0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Źródła dochodów
Dział Paragraf
1
2
0480
0970
852
– 91 –
3
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wpływy z różnych dochodów
POMOC SPOŁECZNA
0690
0750
0830
0920
Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Poz. 1015
Wyszczególnienie
4
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
Dochody
bieżące
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5
6
690 000,00
712 000,00
716 118,50
100,6
0,00
0,00
0,01
-1 756 700,00
2 268 672,00
2 244 537,65
98,9
0,00
0,00
64,40
-70 000,00
70 000,00
81 854,85
116,9
333 000,00
333 000,00
375 481,75
112,8
10 500,00
10 500,00
3 946,87
37,6
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Źródła dochodów
Dział Paragraf
1
2
0970
2030
2360
2710
853
– 92 –
3
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0830
Wpływy z usług
Poz. 1015
Wyszczególnienie
4
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
Dochody
bieżące
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5
6
126 200,00
126 200,00
64 835,17
51,4
1 167 000,00
1 666 972,00
1 643 657,40
98,6
50 000,00
50 000,00
62 697,21
125,4
0,00
12 000,00
12 000,00
100,0
748 484,00
1 788 342,00
1 239 355,15
69,3
200 000,00
235 900,00
172 360,20
73,1
82 000,00
82 000,00
73 410,00
89,5
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-466 484,00
466 484,00
189 537,46
40,6
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Źródła dochodów
Dział Paragraf
1
2
0920
2000
854
– 93 –
3
Pozostałe odsetki
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0920
Pozostałe odsetki
Poz. 1015
Wyszczególnienie
Dochody
bieżące
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4
5
6
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
0,00
0,00
104,62
-0,00
349 125,00
152 053,47
43,6
466 484,00
466 484,00
189 537,46
40,6
0,00
654 833,00
651 889,40
99,6
10 000,00
224 625,00
159 130,47
70,8
10 000,00
10 000,00
11 015,00
110,2
0,00
0,00
9,70
--
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-466 484,00
466 484,00
189 537,46
40,6
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Źródła dochodów
Dział Paragraf
1
2
0970
2030
2040
900
– 94 –
3
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości
przez budżet państwa w ramach programów rządowych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
0400
Wpływy z opłaty produktowej
0570
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
0580
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Poz. 1015
Wyszczególnienie
Dochody
bieżące
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4
5
6
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
0,00
0,00
130,66
-0,00
145 800,00
94 119,00
64,6
0,00
68 825,00
53 856,11
78,3
172 300,00
233 184,00
225 602,24
96,7
4 000,00
4 000,00
11 875,05
296,9
0,00
0,00
1 937,00
-0,00
0,00
1 900,00
--
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-25 000,00
25 000,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Źródła dochodów
Dział Paragraf
1
2
0690
0920
0970
921
– 95 –
3
Wpływy z różnych opłat
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2440
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Poz. 1015
Wyszczególnienie
4
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
Dochody
bieżące
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5
6
120 000,00
142 000,00
150 746,78
106,2
0,00
0,00
665,74
-0,00
0,00
4 228,70
-25 000,00
25 000,00
0,00
0,0
23 300,00
62 184,00
54 248,97
87,2
0,00
20 000,00
14 050,00
70,3
0,00
20 000,00
14 050,00
70,3
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-25 000,00
25 000,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
20 000,00
14 050,00
70,3
0,00
20 000,00
14 050,00
70,3
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Źródła dochodów
Dział Paragraf
1
926
– 96 –
2
3
KULTURA FIZYCZNA
0750
0830
0920
0960
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Razem
Poz. 1015
Wyszczególnienie
4
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
Dochody
bieżące
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5
6
64 000,00
72 000,00
68 179,49
94,7
18 500,00
18 500,00
20 016,92
108,2
45 500,00
53 500,00
45 677,33
85,4
0,00
0,00
85,24
-0,00
0,00
2 400,00
-73 958 986,00
76 938 495,80
77 417 830,25
100,6
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-722 362,84
762 048,84
432 611,00
56,8
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Dział Paragraf
1
2
– 97 –
Poz. 1015
Źródła dochodów
Wyszczególnienie
Dochody
bieżące
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3
4
5
6
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
2010
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
2010
751
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
0,00
647 601,12
647 469,92
100,0
0,00
647 601,12
647 469,92
100,0
316 709,00
320 900,00
320 900,00
100,0
316 709,00
320 900,00
320 900,00
100,0
5 384,00
310 860,00
307 733,55
99,0
5 384,00
310 860,00
307 733,55
99,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Źródła dochodów
Dział Paragraf
1
752
2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
OCHRONA ZDROWIA
2010
852
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
OŚWIATA I WYCHOWANIE
2010
851
3
OBRONA NARODOWA
2010
801
– 98 –
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
POMOC SPOŁECZNA
Poz. 1015
Wyszczególnienie
Dochody
bieżące
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4
5
6
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100,0
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100,0
0,00
29 472,05
28 921,99
98,1
0,00
29 472,05
28 921,99
98,1
0,00
2 278,00
2 278,00
100,0
0,00
2 278,00
2 278,00
100,0
5 969 000,00
6 823 416,01
6 771 388,87
99,2
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Dział Paragraf
1
– 99 –
Źródła dochodów
2
2010
3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Razem
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM
Poz. 1015
Wyszczególnienie
4
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
Dochody
bieżące
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5
6
5 969 000,00
6 823 416,01
6 771 388,87
99,2
6 292 593,00
8 136 027,18
8 080 192,33
99,3
80 251 579,00
85 074 522,98
85 498 022,58
100,5
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-722 362,84
762 048,84
432 611,00
56,8
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 100 –
Poz. 1015
Tabela Nr 1B
WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
W 2014 ROKU
w złotych
Dział Paragraf
1
Źródła dochodów
Wyszczególnienie
Dochody
majątkowe
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3
4
5
6
2
DOCHODY WŁASNE
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
6330
700
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
0,00
636 081,00
636 079,46
100,0
0,00
636 081,00
636 079,46
100,0
6 100 170,00
4 614 641,00
2 137 167,50
46,3
15 000,00
15 000,00
164 753,45
1 098,4
1 970 000,00
1 970 000,00
997 175,78
50,6
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-4 114 670,00
2 629 141,00
971 667,07
37,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Źródła dochodów
Dział Paragraf
1
2
0870
6207
758
801
– 101 –
3
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
RÓŻNE ROZLICZENIA
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
6680
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego
OŚWIATA I WYCHOWANIE
0870
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Poz. 1015
Wyszczególnienie
Dochody
majątkowe
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4
5
6
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
500,00
500,00
3 571,20
714,2
4 114 670,00
2 629 141,00
971 667,07
37,0
17 000,00
20 595,00
22 726,86
110,4
17 000,00
17 000,00
19 131,86
112,5
0,00
3 595,00
3 595,00
100,0
0,00
61 005,00
61 991,58
101,6
0,00
0,00
986,87
--
0,00
0,00
0,00
-4 114 670,00
2 629 141,00
971 667,07
37,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Źródła dochodów
Dział Paragraf
1
2
6330
852
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
6260
6330
900
3
POMOC SPOŁECZNA
6300
854
– 102 –
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Poz. 1015
Wyszczególnienie
Dochody
majątkowe
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4
5
6
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
0,00
61 005,00
61 004,71
100,0
0,00
10 000,00
10 000,00
100,0
0,00
10 000,00
10 000,00
100,0
99 543,00
99 543,00
99 497,00
100,0
0,00
99 543,00
99 497,00
100,0
99 543,00
0,00
0,00
-0,00
95 000,00
95 000,00
100,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Źródła dochodów
Dział Paragraf
1
2
6300
921
926
– 103 –
3
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
KULTURA FIZYCZNA
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Razem
Poz. 1015
Wyszczególnienie
Dochody
majątkowe
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4
5
6
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
0,00
95 000,00
95 000,00
100,0
931 708,00
862 676,00
639 184,26
74,1
0,00
20 782,00
0,00
0,0
931 708,00
841 894,00
639 184,26
75,9
0,00
82 615,00
0,00
0,0
0,00
82 615,00
0,00
0,0
7 148 421,00
6 482 156,00
3 701 646,66
57,1
0,00
0,00
0,00
-0,00
20 782,00
0,00
0,0
0,00
20 782,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
82 615,00
0,00
0,0
0,00
82 615,00
0,00
0,0
4 114 670,00
2 732 538,00
971 667,07
35,6
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Dział Paragraf
1
2
– 104 –
Źródła dochodów
3
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM
Poz. 1015
Wyszczególnienie
4
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
Dochody
majątkowe
5
7 148 421,00
6 482 156,00
3 701 646,66
57,1
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6
4 114 670,00
2 732 538,00
971 667,07
35,6
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 105 –
Poz. 1015
Tabela Nr 2
WYKONANIE WYDATKÓW
W 2014 ROKU
w złotych
Dział
Treść
Wyszczególnienie
Wydatki
ogółem
[5+6]
1
2
3
4
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
5
6
ZADANIA WŁASNE
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
020
LEŚNICTWO
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
85 226,26
115 226,26
111 697,99
96,9
500,00
500,00
500,00
100,0
2 192 278,20
2 858 885,20
2 689 619,32
94,1
9 767 848,00
8 392 919,00
8 291 774,27
98,8
563 156,00
613 390,00
546 556,02
89,1
9 285 784,30
9 434 216,78
8 492 075,53
90,0
85 226,26
115 226,26
111 697,99
96,9
500,00
500,00
500,00
100,0
1 039 673,17
1 219 320,17
1 143 914,26
93,8
4 150 000,00
4 350 000,00
4 315 443,81
99,2
563 156,00
596 390,00
529 627,02
88,8
9 002 524,61
9 038 357,09
8 199 287,24
90,7
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-1 152 605,03
1 639 565,03
1 545 705,06
94,3
5 617 848,00
4 042 919,00
3 976 330,46
98,4
0,00
17 000,00
16 929,00
99,6
283 259,69
395 859,69
292 788,29
74,0
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Dział
– 106 –
Treść
Poz. 1015
Wyszczególnienie
Wydatki
ogółem
[5+6]
1
2
752
OBRONA NARODOWA
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
851
OCHRONA ZDROWIA
852
POMOC SPOŁECZNA
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
3
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
4
2 000,00
2 000,00
0,00
0,0
1 262 000,00
1 466 900,00
1 256 490,26
85,7
647 000,00
587 000,00
330 628,89
56,3
1 075 000,00
518 037,00
124 837,98
24,1
35 321 315,00
35 798 315,56
35 122 045,06
98,1
770 000,00
792 000,00
773 663,03
97,7
7 092 000,00
7 673 972,00
7 277 345,72
94,8
1 234 710,00
1 700 737,76
1 396 385,41
82,1
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
5
6
2 000,00
2 000,00
0,00
0,0
710 000,00
701 900,00
566 677,80
80,7
647 000,00
587 000,00
330 628,89
56,3
825 000,00
403 037,00
124 837,98
31,0
35 241 315,00
35 478 260,56
34 806 294,73
98,1
720 000,00
732 000,00
714 097,77
97,6
7 092 000,00
7 654 972,00
7 258 345,72
94,8
1 234 710,00
1 700 737,76
1 396 385,41
82,1
0,00
0,00
0,00
-552 000,00
765 000,00
689 812,46
90,2
0,00
0,00
0,00
-250 000,00
115 000,00
0,00
0,0
80 000,00
320 055,00
315 750,33
98,7
50 000,00
60 000,00
59 565,26
99,3
0,00
19 000,00
19 000,00
100,0
0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Dział
– 107 –
Treść
Poz. 1015
Wyszczególnienie
Wydatki
ogółem
[5+6]
1
2
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
926
KULTURA FIZYCZNA
Razem
3
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
4
Wydatki
bieżące
5
Wydatki
majątkowe
6
1 172 400,00
1 396 315,00
1 298 316,52
93,0
6 724 220,04
7 203 156,04
6 613 602,35
91,8
4 630 222,69
5 197 619,69
4 827 289,12
92,9
2 281 746,51
2 624 961,51
2 474 335,63
94,3
84 107 407,00
86 376 151,80
81 627 163,10
94,5
884 600,00
1 108 515,00
1 011 037,66
91,2
5 892 789,04
5 705 296,04
5 142 468,27
90,1
3 531 666,41
3 608 666,41
3 561 760,09
98,7
2 246 246,51
2 289 056,51
2 184 923,05
95,5
73 868 407,00
75 291 234,80
71 397 927,69
94,8
287 800,00
287 800,00
287 278,86
99,8
831 431,00
1 497 860,00
1 471 134,08
98,2
1 098 556,28
1 588 953,28
1 265 529,03
79,6
35 500,00
335 905,00
289 412,58
86,2
10 239 000,00
11 084 917,00
10 229 235,41
92,3
0,00
647 601,12
647 469,92
100,0
316 709,00
320 900,00
320 900,00
100,0
0,00
647 601,12
647 469,92
100,0
316 709,00
320 900,00
320 900,00
100,0
0,00
0,00
0,00
ZADANIA ZLECONE
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
-0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Dział
– 108 –
Treść
Poz. 1015
Wyszczególnienie
Wydatki
ogółem
[5+6]
1
751
2
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
752
OBRONA NARODOWA
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
851
OCHRONA ZDROWIA
852
POMOC SPOŁECZNA
Razem
3
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
4
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
5
6
5 384,00
5 384,00
0,00
310 860,00
307 733,55
99,0
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100,0
0,00
29 472,05
28 921,99
98,1
0,00
2 278,00
2 278,00
100,0
5 969 000,00
6 823 416,01
6 771 388,87
99,2
6 292 593,00
8 136 027,18
8 080 192,33
99,3
310 860,00
307 733,55
99,0
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100,0
0,00
29 472,05
28 921,99
98,1
0,00
2 278,00
2 278,00
100,0
5 969 000,00
6 823 416,01
6 771 388,87
99,2
6 292 593,00
8 136 027,18
8 080 192,33
99,3
0,00
0,00
0,00
44 500,00
29 241,61
65,7
0,00
44 500,00
29 241,61
65,7
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Dział
– 109 –
Treść
Poz. 1015
Wyszczególnienie
Wydatki
ogółem
[5+6]
1
2
Razem
WYDATKI OGÓŁEM
3
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
4
0,00
44 500,00
29 241,61
65,7
90 400 000,00
94 556 678,98
89 736 597,04
94,9
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
5
6
0,00
44 500,00
29 241,61
65,7
80 161 000,00
83 471 761,98
79 507 361,63
95,3
0,00
0,00
0,00
-10 239 000,00
11 084 917,00
10 229 235,41
92,3
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 110 –
Poz. 1015
Tabela Nr 2A
WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
W 2014 ROKU
w złotych
z tego:
Dział Rozdział
Treść
Wyszczególnienie
Wydatki
bieżące
[6+9+10+11+12+13]
1
2
3
4
5
w tym:
wydatki
jednostek
budżetowych
[7+8]
6
wynagrodzenia
i składki
od nich
naliczane
wydatki związane
z realizacją
ich statutowych
zadań
7
8
dotacje
na zadania
bieżące
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
wydatki na programy
finansowane
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
obsługa
długu
9
10
11
12
13
ZADANIA WŁASNE
1. Uchwała budżetowa
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
01008
Melioracje wodne
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
01030
Izby rolnicze
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
01095
Pozostała działalność
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
020
LEŚNICTWO
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
02001
Gospodarka leśna
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
60004
Lokalny transport zbiorowy
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
85 226,26
115 226,26
111 697,99
96,9
56 226,26
86 226,26
86 209,96
100,0
24 000,00
24 000,00
22 578,73
94,1
5 000,00
5 000,00
2 909,30
58,2
500,00
500,00
500,00
100,0
500,00
500,00
500,00
100,0
1 039 673,17
1 219 320,17
1 143 914,26
93,8
54 000,00
54 000,00
54 000,00
100,0
85 226,26
115 226,26
111 697,99
96,9
56 226,26
86 226,26
86 209,96
100,0
24 000,00
24 000,00
22 578,73
94,1
5 000,00
5 000,00
2 909,30
58,2
500,00
500,00
500,00
100,0
500,00
500,00
500,00
100,0
1 039 673,17
1 194 320,17
1 118 914,26
93,7
54 000,00
54 000,00
54 000,00
100,0
2 200,00
2 200,00
2 200,00
100,0
2 200,00
2 200,00
2 200,00
100,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-500,00
500,00
500,00
100,0
500,00
500,00
500,00
100,0
15 300,00
15 300,00
1 300,00
8,5
0,00
0,00
0,00
--
83 026,26
113 026,26
109 497,99
96,9
54 026,26
84 026,26
84 009,96
100,0
24 000,00
24 000,00
22 578,73
94,1
5 000,00
5 000,00
2 909,30
58,2
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-1 024 373,17
1 179 020,17
1 117 614,26
94,8
54 000,00
54 000,00
54 000,00
100,0
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
--
--
-0,00
0,00
0,00
-0,00
25 000,00
25 000,00
100,0
0,00
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
--
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
--
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
--
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
--
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
--
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 111 –
Poz. 1015
z tego:
Dział Rozdział
Treść
Wyszczególnienie
Wydatki
bieżące
[6+9+10+11+12+13]
1
2
3
4
1. Uchwała budżetowa
60016
Drogi publiczne gminne
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
60017
Drogi wewnętrzne
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
60078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
70095
Pozostała działalność
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
71035
Cmentarze
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
71095
Pozostała działalność
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
5
943 673,17
1 076 670,17
1 028 471,12
95,5
42 000,00
63 650,00
36 443,14
57,3
0,00
25 000,00
25 000,00
100,0
4 150 000,00
4 350 000,00
4 315 443,81
99,2
4 070 000,00
4 255 500,00
4 221 745,11
99,2
80 000,00
94 500,00
93 698,70
99,2
563 156,00
596 390,00
529 627,02
88,8
276 156,00
256 390,00
200 292,23
78,1
287 000,00
263 800,00
256 544,02
97,2
0,00
76 200,00
72 790,77
95,5
w tym:
wydatki
jednostek
budżetowych
[7+8]
6
943 673,17
1 076 670,17
1 028 471,12
95,5
42 000,00
63 650,00
36 443,14
57,3
0,00
0,00
0,00
-4 146 000,00
4 346 000,00
4 311 791,16
99,2
4 066 000,00
4 251 500,00
4 218 092,46
99,2
80 000,00
94 500,00
93 698,70
99,2
561 156,00
593 690,00
527 414,06
88,8
276 156,00
256 390,00
200 292,23
78,1
285 000,00
261 200,00
254 341,14
97,4
0,00
76 100,00
72 780,69
95,6
wynagrodzenia
i składki
od nich
naliczane
7
15 300,00
15 300,00
1 300,00
8,5
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-1 161 000,00
1 135 100,00
1 122 847,97
98,9
1 161 000,00
1 135 100,00
1 122 847,97
98,9
0,00
0,00
0,00
-232 400,00
238 800,00
234 175,11
98,1
30 200,00
19 200,00
17 200,00
89,6
202 200,00
186 000,00
184 599,43
99,2
0,00
33 600,00
32 375,68
96,4
wydatki związane
z realizacją
ich statutowych
zadań
8
928 373,17
1 061 370,17
1 027 171,12
96,8
42 000,00
63 650,00
36 443,14
57,3
0,00
0,00
0,00
-2 985 000,00
3 210 900,00
3 188 943,19
99,3
2 905 000,00
3 116 400,00
3 095 244,49
99,3
80 000,00
94 500,00
93 698,70
99,2
328 756,00
354 890,00
293 238,95
82,6
245 956,00
237 190,00
183 092,23
77,2
82 800,00
75 200,00
69 741,71
92,7
0,00
42 500,00
40 405,01
95,1
dotacje
na zadania
bieżące
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
wydatki na programy
finansowane
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
obsługa
długu
9
10
11
12
13
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
-0,00
25 000,00
25 000,00
100,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-4 000,00
4 000,00
3 652,65
91,3
4 000,00
4 000,00
3 652,65
91,3
0,00
0,00
0,00
-2 000,00
2 700,00
2 212,96
82,0
0,00
0,00
0,00
-2 000,00
2 600,00
2 202,88
84,7
0,00
100,00
10,08
10,1
0,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
-0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 112 –
Poz. 1015
z tego:
Dział Rozdział
Treść
Wyszczególnienie
Wydatki
bieżące
[6+9+10+11+12+13]
1
2
3
4
1. Uchwała budżetowa
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
75022
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
75058
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona
za granicą
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
75095
Pozostała działalność
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
752
OBRONA NARODOWA
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
75212
Pozostałe wydatki obronne
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
75412
Ochotnicze straże pożarne
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
5
9 002 524,61
9 038 357,09
8 199 287,24
90,7
263 300,00
253 300,00
230 367,82
90,9
8 312 184,61
8 326 349,61
7 552 695,50
90,7
40 000,00
40 000,00
15 852,78
39,6
179 300,00
210 967,48
203 247,32
96,3
207 740,00
207 740,00
197 123,82
94,9
2 000,00
2 000,00
0,00
0,0
2 000,00
2 000,00
0,00
0,0
710 000,00
701 900,00
566 677,80
80,7
653 600,00
582 600,00
489 114,68
84,0
w tym:
wydatki
jednostek
budżetowych
[7+8]
6
8 594 424,61
8 610 567,09
7 798 733,52
90,6
34 300,00
24 300,00
21 393,82
88,0
8 296 284,61
8 310 449,61
7 537 605,78
90,7
40 000,00
40 000,00
15 852,78
39,6
179 300,00
191 277,48
183 557,32
96,0
44 540,00
44 540,00
40 323,82
90,5
2 000,00
2 000,00
0,00
0,0
2 000,00
2 000,00
0,00
0,0
690 000,00
697 900,00
566 138,27
81,1
633 600,00
578 600,00
488 575,15
84,4
wynagrodzenia
i składki
od nich
naliczane
7
6 672 344,61
6 704 905,61
6 278 593,10
93,6
0,00
0,00
0,00
-6 654 544,61
6 687 105,61
6 264 454,73
93,7
0,00
0,00
0,00
-17 800,00
17 800,00
14 138,37
79,4
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-135 900,00
127 900,00
112 524,49
88,0
133 500,00
125 500,00
110 761,09
88,3
wydatki związane
z realizacją
ich statutowych
zadań
8
1 922 080,00
1 905 661,48
1 520 140,42
79,8
34 300,00
24 300,00
21 393,82
88,0
1 641 740,00
1 623 344,00
1 273 151,05
78,4
40 000,00
40 000,00
15 852,78
39,6
161 500,00
173 477,48
169 418,95
97,7
44 540,00
44 540,00
40 323,82
90,5
2 000,00
2 000,00
0,00
0,0
2 000,00
2 000,00
0,00
0,0
554 100,00
570 000,00
453 613,78
79,6
500 100,00
453 100,00
377 814,06
83,4
dotacje
na zadania
bieżące
9
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
wydatki na programy
finansowane
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
obsługa
długu
10
11
12
13
408 100,00
408 100,00
380 863,72
93,3
229 000,00
229 000,00
208 974,00
91,3
15 900,00
15 900,00
15 089,72
94,9
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-163 200,00
163 200,00
156 800,00
96,1
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-20 000,00
4 000,00
539,53
13,5
20 000,00
4 000,00
539,53
13,5
0,00
19 690,00
19 690,00
100,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
19 690,00
19 690,00
100,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 113 –
Poz. 1015
z tego:
Dział Rozdział
Treść
Wyszczególnienie
Wydatki
bieżące
[6+9+10+11+12+13]
1
2
3
4
1. Uchwała budżetowa
75414
Obrona cywilna
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
75421
Zarządzanie kryzysowe
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
75814
Różne rozliczenia finansowe
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
75818
Rezerwy ogólne i celowe
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
80101
Szkoły podstawowe
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
5
21 400,00
21 400,00
7 531,97
35,2
35 000,00
97 900,00
70 031,15
71,5
647 000,00
587 000,00
330 628,89
56,3
647 000,00
587 000,00
330 628,89
56,3
825 000,00
403 037,00
124 837,98
31,0
0,00
47 937,00
47 936,54
100,0
30 000,00
80 000,00
76 901,44
96,1
795 000,00
275 100,00
0,00
0,0
35 241 315,00
35 478 260,56
34 806 294,73
98,1
16 099 500,00
16 086 472,00
15 854 346,93
98,6
w tym:
wydatki
jednostek
budżetowych
[7+8]
6
21 400,00
21 400,00
7 531,97
35,2
35 000,00
97 900,00
70 031,15
71,5
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-825 000,00
403 037,00
124 837,98
31,0
0,00
47 937,00
47 936,54
100,0
30 000,00
80 000,00
76 901,44
96,1
795 000,00
275 100,00
0,00
0,0
33 681 287,09
33 829 840,89
33 237 111,63
98,2
15 029 300,00
15 004 672,00
14 790 137,20
98,6
wynagrodzenia
i składki
od nich
naliczane
7
2 400,00
2 400,00
1 763,40
73,5
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-27 673 097,09
27 686 182,89
27 426 193,50
99,1
12 692 500,00
12 668 006,00
12 598 794,70
99,5
wydatki związane
z realizacją
ich statutowych
zadań
8
19 000,00
19 000,00
5 768,57
30,4
35 000,00
97 900,00
70 031,15
71,5
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-825 000,00
403 037,00
124 837,98
31,0
0,00
47 937,00
47 936,54
100,0
30 000,00
80 000,00
76 901,44
96,1
795 000,00
275 100,00
0,00
0,0
6 008 190,00
6 143 658,00
5 810 918,13
94,6
2 336 800,00
2 336 666,00
2 191 342,50
93,8
dotacje
na zadania
bieżące
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
wydatki na programy
finansowane
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
obsługa
długu
9
10
11
12
13
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
--
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-775 200,00
788 377,00
787 158,07
99,8
745 200,00
745 200,00
743 981,62
99,8
-545 000,00
576 144,00
555 850,15
96,5
325 000,00
336 600,00
320 228,11
95,1
-239 827,91
283 898,67
226 174,88
79,7
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
--
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-647 000,00
587 000,00
330 628,89
56,3
647 000,00
587 000,00
330 628,89
56,3
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 114 –
Poz. 1015
z tego:
Dział Rozdział
Treść
Wyszczególnienie
Wydatki
bieżące
[6+9+10+11+12+13]
1
2
3
4
1. Uchwała budżetowa
80104
Przedszkola
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
80110
Gimnazja
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
80113
Dowożenie uczniów do szkół
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
80114
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
80148
Stołówki szkolne i przedszkolne
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
80195
Pozostała działalność
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
851
OCHRONA ZDROWIA
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
85153
Zwalczanie narkomanii
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
5
8 999 700,00
9 211 464,76
9 023 234,34
98,0
6 838 515,00
6 856 287,00
6 670 684,10
97,3
614 200,00
608 900,00
595 538,61
97,8
1 943 600,00
1 946 773,00
1 917 469,56
98,5
100 000,00
101 500,00
89 574,21
88,3
422 000,00
434 689,00
425 812,18
98,0
223 800,00
232 174,80
229 634,80
98,9
720 000,00
732 000,00
714 097,77
97,6
25 000,00
25 000,00
23 640,59
94,6
615 000,00
627 000,00
610 457,18
97,4
w tym:
wydatki
jednostek
budżetowych
[7+8]
6
8 668 987,09
8 806 314,09
8 677 398,65
98,5
6 714 000,00
6 736 418,00
6 551 842,99
97,3
614 200,00
608 900,00
595 538,61
97,8
1 940 600,00
1 943 773,00
1 915 318,34
98,5
70 000,00
71 500,00
59 574,21
83,3
420 400,00
433 089,00
424 666,83
98,1
223 800,00
225 174,80
222 634,80
98,9
489 500,00
525 210,00
510 146,47
97,1
25 000,00
25 000,00
23 640,59
94,6
464 500,00
500 210,00
486 505,88
97,3
wynagrodzenia
i składki
od nich
naliczane
7
7 411 657,09
7 439 175,09
7 371 127,72
99,1
5 552 500,00
5 549 725,00
5 459 357,67
98,4
86 200,00
79 900,00
67 096,67
84,0
1 555 200,00
1 560 273,00
1 548 787,02
99,3
0,00
0,00
0,00
-370 900,00
383 589,00
377 854,92
98,5
4 140,00
5 514,80
3 174,80
57,6
243 300,00
221 600,00
217 908,99
98,3
7 200,00
7 200,00
6 600,00
91,7
236 100,00
214 400,00
211 308,99
98,6
wydatki związane
z realizacją
ich statutowych
zadań
8
1 257 330,00
1 367 139,00
1 306 270,93
95,5
1 161 500,00
1 186 693,00
1 092 485,32
92,1
528 000,00
529 000,00
528 441,94
99,9
385 400,00
383 500,00
366 531,32
95,6
70 000,00
71 500,00
59 574,21
83,3
49 500,00
49 500,00
46 811,91
94,6
219 660,00
219 660,00
219 460,00
99,9
246 200,00
303 610,00
292 237,48
96,3
17 800,00
17 800,00
17 040,59
95,7
228 400,00
285 810,00
275 196,89
96,3
dotacje
na zadania
bieżące
9
0,00
13 177,00
13 176,45
100,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-30 000,00
30 000,00
30 000,00
100,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-230 500,00
206 790,00
203 951,30
98,6
0,00
0,00
0,00
-150 500,00
126 790,00
123 951,30
97,8
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
10
104 400,00
121 590,00
119 204,75
98,0
111 000,00
106 354,00
106 120,72
99,8
0,00
0,00
0,00
-3 000,00
3 000,00
2 151,22
71,7
0,00
0,00
0,00
-1 600,00
1 600,00
1 145,35
71,6
0,00
7 000,00
7 000,00
100,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
wydatki na programy
finansowane
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
obsługa
długu
11
12
13
226 312,91
270 383,67
213 454,49
78,9
13 515,00
13 515,00
12 720,39
94,1
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 115 –
Poz. 1015
z tego:
Dział Rozdział
Treść
Wyszczególnienie
Wydatki
bieżące
[6+9+10+11+12+13]
1
2
3
4
1. Uchwała budżetowa
85195
Pozostała działalność
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
852
POMOC SPOŁECZNA
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
85203
Ośrodki wsparcia
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
85204
Rodziny zastępcze
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
85206
Wspieranie rodziny
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
85215
Dodatki mieszkaniowe
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
5
80 000,00
80 000,00
80 000,00
100,0
7 092 000,00
7 654 972,00
7 258 345,72
94,8
150 000,00
150 000,00
149 997,72
100,0
50 000,00
53 000,00
51 394,98
97,0
33 000,00
33 000,00
31 331,22
94,9
56 000,00
81 572,00
75 372,77
92,4
41 000,00
39 000,00
16 075,47
41,2
58 000,00
75 000,00
60 303,82
80,4
2 161 000,00
2 311 100,00
2 247 728,21
97,3
1 304 700,00
1 317 700,00
1 313 109,85
99,7
w tym:
wydatki
jednostek
budżetowych
[7+8]
6
wynagrodzenia
i składki
od nich
naliczane
wydatki związane
z realizacją
ich statutowych
zadań
7
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4 075 600,00
4 236 972,00
4 048 514,27
95,6
150 000,00
150 000,00
149 997,72
100,0
50 000,00
53 000,00
51 394,98
97,0
33 000,00
33 000,00
31 331,22
94,9
55 300,00
80 872,00
74 672,77
92,3
41 000,00
39 000,00
16 075,47
41,2
58 000,00
75 000,00
60 303,82
80,4
1 140 000,00
1 235 000,00
1 225 217,47
99,2
153 900,00
153 900,00
149 607,86
97,2
-2 087 250,00
2 100 913,00
2 053 358,72
97,7
130 400,00
127 891,00
127 890,66
100,0
0,00
0,00
0,00
-24 100,00
24 100,00
23 493,38
97,5
34 300,00
56 672,00
52 525,30
92,7
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-125 800,00
125 800,00
123 564,96
98,2
-1 988 350,00
2 136 059,00
1 995 155,55
93,4
19 600,00
22 109,00
22 107,06
100,0
50 000,00
53 000,00
51 394,98
97,0
8 900,00
8 900,00
7 837,84
88,1
21 000,00
24 200,00
22 147,47
91,5
41 000,00
39 000,00
16 075,47
41,2
58 000,00
75 000,00
60 303,82
80,4
1 140 000,00
1 235 000,00
1 225 217,47
99,2
28 100,00
28 100,00
26 042,90
92,7
dotacje
na zadania
bieżące
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
wydatki na programy
finansowane
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
obsługa
długu
9
10
11
12
13
80 000,00
80 000,00
80 000,00
100,0
65 000,00
65 000,00
65 000,00
100,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
-2 951 400,00
3 353 000,00
3 144 831,45
93,8
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-700,00
700,00
700,00
100,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-1 021 000,00
1 076 100,00
1 022 510,74
95,0
1 150 800,00
1 163 800,00
1 163 501,99
100,0
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
-0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 116 –
Poz. 1015
z tego:
Dział Rozdział
Treść
Wyszczególnienie
Wydatki
bieżące
[6+9+10+11+12+13]
1
2
3
4
1. Uchwała budżetowa
85216
Zasiłki stałe
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
85219
Ośrodki pomocy społecznej
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
85220
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
85295
Pozostała działalność
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
85305
Żłobki
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
85307
Dzienni opiekunowie
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
85401
Świetlice szkolne
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
5
406 800,00
636 300,00
533 557,25
83,9
1 322 000,00
1 327 800,00
1 246 247,16
93,9
276 000,00
276 000,00
270 874,62
98,1
547 100,00
553 100,00
542 463,39
98,1
686 400,00
801 400,00
719 889,26
89,8
1 234 710,00
1 700 737,76
1 396 385,41
82,1
1 232 410,00
1 342 187,76
1 216 475,84
90,6
2 300,00
358 550,00
179 909,57
50,2
884 600,00
1 108 515,00
1 011 037,66
91,2
233 000,00
232 910,00
224 584,72
96,4
w tym:
wydatki
jednostek
budżetowych
[7+8]
6
0,00
1 000,00
164,38
16,4
1 312 300,00
1 318 100,00
1 239 647,87
94,0
276 000,00
276 000,00
270 874,62
98,1
538 800,00
544 800,00
534 163,39
98,0
267 300,00
277 300,00
245 062,70
88,4
764 226,00
1 112 011,65
851 743,87
76,6
761 926,00
753 461,65
671 834,30
89,2
2 300,00
358 550,00
179 909,57
50,2
837 200,00
846 490,00
827 136,43
97,7
233 000,00
232 910,00
224 584,72
96,4
wynagrodzenia
i składki
od nich
naliczane
wydatki związane
z realizacją
ich statutowych
zadań
7
8
0,00
0,00
0,00
-1 088 450,00
1 078 250,00
1 058 913,24
98,2
21 600,00
21 600,00
21 600,00
100,0
494 200,00
498 200,00
491 896,75
98,7
168 400,00
168 400,00
153 474,43
91,1
505 506,00
830 425,00
611 821,24
73,7
505 506,00
481 300,00
434 501,67
90,3
0,00
349 125,00
177 319,57
50,8
669 800,00
663 506,00
652 642,20
98,4
220 100,00
220 010,00
211 808,38
96,3
0,00
1 000,00
164,38
16,4
223 850,00
239 850,00
180 734,63
75,4
254 400,00
254 400,00
249 274,62
98,0
44 600,00
46 600,00
42 266,64
90,7
98 900,00
108 900,00
91 588,27
84,1
258 720,00
281 586,65
239 922,63
85,2
256 420,00
272 161,65
237 332,63
87,2
2 300,00
9 425,00
2 590,00
27,5
167 400,00
182 984,00
174 494,23
95,4
12 900,00
12 900,00
12 776,34
99,0
dotacje
na zadania
bieżące
9
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-65 000,00
65 000,00
65 000,00
100,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
wydatki na programy
finansowane
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
obsługa
długu
10
11
12
13
406 800,00
635 300,00
533 392,87
84,0
9 700,00
9 700,00
6 599,29
68,0
0,00
0,00
0,00
-8 300,00
8 300,00
8 300,00
100,0
354 100,00
459 100,00
409 826,56
89,3
4 000,00
4 000,00
3 999,97
100,0
4 000,00
4 000,00
3 999,97
100,0
0,00
0,00
0,00
-47 400,00
262 025,00
183 901,23
70,2
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
--
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
-466 484,00
584 726,11
540 641,57
92,5
466 484,00
584 726,11
540 641,57
92,5
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 117 –
Poz. 1015
z tego:
Dział Rozdział
Treść
Wyszczególnienie
Wydatki
bieżące
[6+9+10+11+12+13]
1
2
3
4
1. Uchwała budżetowa
85407
Placówki wychowania pozaszkolnego
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
85415
Pomoc materialna dla uczniów
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
900
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
90002
Gospodarka odpadami
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
90003
Oczyszczanie miast i wsi
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
90006
Ochrona gleby i wód podziemnych
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
5
575 000,00
578 120,00
568 035,26
98,3
30 600,00
36 860,00
35 808,82
97,1
46 000,00
260 625,00
182 608,86
70,1
5 892 789,04
5 705 296,04
5 142 468,27
90,1
11 000,00
14 000,00
13 323,96
95,2
4 284 595,00
3 913 036,00
3 432 539,25
87,7
229 500,00
246 100,00
241 996,80
98,3
237 588,04
237 588,04
230 709,33
97,1
4 000,00
4 000,00
653,57
16,3
1 010 000,00
1 179 000,00
1 149 825,22
97,5
w tym:
wydatki
jednostek
budżetowych
[7+8]
6
573 600,00
576 720,00
566 742,89
98,3
30 600,00
36 860,00
35 808,82
97,1
0,00
0,00
0,00
-5 858 819,04
5 671 835,04
5 141 710,97
90,7
11 000,00
14 000,00
13 323,96
95,2
4 282 825,00
3 911 775,00
3 431 781,95
87,7
229 500,00
246 100,00
241 996,80
98,3
237 588,04
237 588,04
230 709,33
97,1
4 000,00
4 000,00
653,57
16,3
1 010 000,00
1 179 000,00
1 149 825,22
97,5
wynagrodzenia
i składki
od nich
naliczane
7
423 200,00
412 570,00
410 935,74
99,6
26 500,00
30 926,00
29 898,08
96,7
0,00
0,00
0,00
-393 570,00
310 011,00
297 819,35
96,1
0,00
0,00
0,00
-375 370,00
291 811,00
279 619,35
95,8
0,00
0,00
0,00
-18 200,00
18 200,00
18 200,00
100,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
wydatki związane
z realizacją
ich statutowych
zadań
8
150 400,00
164 150,00
155 807,15
94,9
4 100,00
5 934,00
5 910,74
99,6
0,00
0,00
0,00
-5 465 249,04
5 361 824,04
4 843 891,62
90,3
11 000,00
14 000,00
13 323,96
95,2
3 907 455,00
3 619 964,00
3 152 162,60
87,1
229 500,00
246 100,00
241 996,80
98,3
219 388,04
219 388,04
212 509,33
96,9
4 000,00
4 000,00
653,57
16,3
1 010 000,00
1 179 000,00
1 149 825,22
97,5
dotacje
na zadania
bieżące
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
wydatki na programy
finansowane
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
obsługa
długu
9
10
11
12
13
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
1 400,00
1 400,00
1 292,37
92,3
0,00
0,00
0,00
-46 000,00
260 625,00
182 608,86
70,1
1 770,00
1 261,00
757,30
60,1
0,00
0,00
0,00
-1 770,00
1 261,00
757,30
60,1
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-32 200,00
32 200,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 118 –
Poz. 1015
z tego:
Dział Rozdział
Treść
Wyszczególnienie
Wydatki
bieżące
[6+9+10+11+12+13]
1
2
3
4
1. Uchwała budżetowa
90095
Pozostała działalność
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
92116
Biblioteki
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
92195
Pozostała działalność
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
926
KULTURA FIZYCZNA
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
92601
Obiekty sportowe
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
5
116 106,00
111 572,00
73 420,14
65,8
3 531 666,41
3 608 666,41
3 561 760,09
98,7
307 986,76
337 986,76
315 628,62
93,4
2 162 779,65
2 192 779,65
2 192 766,96
100,0
790 000,00
790 000,00
790 000,00
100,0
252 900,00
252 900,00
237 820,89
94,0
18 000,00
35 000,00
25 543,62
73,0
2 246 246,51
2 289 056,51
2 184 923,05
95,5
361 286,51
393 346,51
344 085,34
87,5
1 884 960,00
1 895 710,00
1 840 837,71
97,1
w tym:
wydatki
jednostek
budżetowych
[7+8]
6
83 906,00
79 372,00
73 420,14
92,5
531 666,41
573 136,41
536 230,68
93,6
307 986,76
314 456,76
292 099,21
92,9
10 779,65
10 779,65
10 766,96
99,9
0,00
0,00
0,00
-212 900,00
212 900,00
207 820,89
97,6
0,00
35 000,00
25 543,62
73,0
842 946,51
861 296,51
781 155,50
90,7
361 286,51
387 286,51
344 085,34
88,8
481 660,00
474 010,00
437 070,16
92,2
wynagrodzenia
i składki
od nich
naliczane
7
wydatki związane
z realizacją
ich statutowych
zadań
8
0,00
0,00
0,00
-18 600,00
39 850,00
26 734,52
67,1
16 000,00
13 000,00
7 015,79
54,0
500,00
500,00
500,00
100,0
0,00
0,00
0,00
-2 100,00
2 100,00
0,00
0,0
0,00
24 250,00
19 218,73
79,3
410 270,00
402 870,00
368 607,45
91,5
81 960,00
81 960,00
75 670,59
92,3
328 310,00
320 910,00
292 936,86
91,3
83 906,00
79 372,00
73 420,14
92,5
513 066,41
533 286,41
509 496,16
95,5
291 986,76
301 456,76
285 083,42
94,6
10 279,65
10 279,65
10 266,96
99,9
0,00
0,00
0,00
-210 800,00
210 800,00
207 820,89
98,6
0,00
10 750,00
6 324,89
58,8
432 676,51
458 426,51
412 548,05
90,0
279 326,51
305 326,51
268 414,75
87,9
153 350,00
153 100,00
144 133,30
94,1
dotacje
na zadania
bieżące
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
9
10
0,00
0,00
0,00
-3 000 000,00
3 012 000,00
3 002 000,00
99,7
0,00
0,00
0,00
-2 152 000,00
2 182 000,00
2 182 000,00
100,0
790 000,00
790 000,00
790 000,00
100,0
40 000,00
40 000,00
30 000,00
75,0
18 000,00
0,00
0,00
-1 378 000,00
1 396 400,00
1 378 893,31
98,7
0,00
0,00
0,00
-1 378 000,00
1 396 400,00
1 378 893,31
98,7
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-25 300,00
25 300,00
24 874,24
98,3
0,00
0,00
0,00
-25 300,00
25 300,00
24 874,24
98,3
wydatki na programy
finansowane
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
obsługa
długu
11
12
13
32 200,00
32 200,00
0,00
0,0
0,00
23 530,00
23 529,41
100,0
0,00
23 530,00
23 529,41
100,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
6 060,00
0,00
0,0
0,00
6 060,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 119 –
Poz. 1015
z tego:
Dział Rozdział
Treść
Wyszczególnienie
Wydatki
bieżące
[6+9+10+11+12+13]
1
2
3
4
1. Uchwała budżetowa
Razem
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
5
w tym:
wydatki
jednostek
budżetowych
[7+8]
6
wynagrodzenia
i składki
od nich
naliczane
7
wydatki związane
z realizacją
ich statutowych
zadań
8
dotacje
na zadania
bieżące
9
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
10
wydatki na programy
finansowane
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
11
12
73 868 407,00
75 291 234,80
71 397 927,69
94,8
63 025 225,09
63 620 033,02
60 493 777,06
95,1
40 221 037,70
40 480 063,50
39 407 226,64
97,3
22 804 187,39
23 139 969,52
21 086 550,42
91,1
5 448 700,00
5 493 567,00
5 462 002,68
99,4
4 008 970,00
4 640 530,00
4 301 483,20
92,7
738 511,91
950 104,78
810 035,86
85,3
0,00
647 601,12
647 469,92
100,0
0,00
647 601,12
647 469,92
100,0
316 709,00
320 900,00
320 900,00
100,0
316 709,00
320 900,00
320 900,00
100,0
5 384,00
310 860,00
307 733,55
99,0
5 384,00
5 384,00
5 264,24
97,8
0,00
221 566,00
218 583,73
98,7
0,00
83 910,00
83 885,58
100,0
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100,0
0,00
647 601,12
647 469,92
100,0
0,00
647 601,12
647 469,92
100,0
316 709,00
320 900,00
320 900,00
100,0
316 709,00
320 900,00
320 900,00
100,0
5 384,00
127 886,17
127 684,72
99,8
5 384,00
5 384,00
5 264,24
97,8
0,00
76 685,85
76 628,58
99,9
0,00
45 816,32
45 791,90
99,9
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100,0
0,00
9 264,78
9 264,78
100,0
0,00
9 264,78
9 264,78
100,0
316 709,00
320 900,00
320 900,00
100,0
316 709,00
320 900,00
320 900,00
100,0
3 570,00
94 297,09
94 096,23
99,8
3 570,00
3 570,00
3 450,24
96,6
0,00
55 087,77
55 030,50
99,9
0,00
35 639,32
35 615,49
99,9
0,00
0,00
0,00
--
0,00
638 336,34
638 205,14
100,0
0,00
638 336,34
638 205,14
100,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-1 814,00
33 589,08
33 588,49
100,0
1 814,00
1 814,00
1 814,00
100,0
0,00
21 598,08
21 598,08
100,0
0,00
10 177,00
10 176,41
100,0
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
obsługa
długu
13
0,00
0,00
0,00
647 000,00
587 000,00
330 628,89
56,3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
ZADANIA ZLECONE
1. Uchwała budżetowa
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
01095
Pozostała działalność
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
75011
Urzędy wojewódzkie
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
75113
Wybory do Parlamentu Europejskiego
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
752
OBRONA NARODOWA
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
--
-0,00
0,00
0,00
--
-0,00
0,00
0,00
--
--
--
--
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
--
0,00
182 973,83
180 048,83
98,4
0,00
0,00
0,00
-0,00
144 880,15
141 955,15
98,0
0,00
38 093,68
38 093,68
100,0
0,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
-0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
-0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 120 –
Poz. 1015
z tego:
Dział Rozdział
Treść
Wyszczególnienie
Wydatki
bieżące
[6+9+10+11+12+13]
1
2
3
4
1. Uchwała budżetowa
75212
Pozostałe wydatki obronne
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
80101
Szkoły podstawowe
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
851
OCHRONA ZDROWIA
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
85195
Pozostała działalność
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
852
POMOC SPOŁECZNA
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
85203
Ośrodki wsparcia
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
85215
Dodatki mieszkaniowe
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
5
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100,0
0,00
29 472,05
28 921,99
98,1
0,00
29 472,05
28 921,99
98,1
0,00
2 278,00
2 278,00
100,0
0,00
2 278,00
2 278,00
100,0
5 969 000,00
6 823 416,01
6 771 388,87
99,2
679 000,00
809 000,00
808 995,14
100,0
5 225 000,00
5 760 850,00
5 713 226,14
99,2
31 000,00
31 000,00
30 515,40
98,4
0,00
21 275,01
20 504,09
96,4
w tym:
wydatki
jednostek
budżetowych
[7+8]
6
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100,0
0,00
28 997,10
28 451,74
98,1
0,00
28 997,10
28 451,74
98,1
0,00
2 278,00
2 278,00
100,0
0,00
2 278,00
2 278,00
100,0
1 004 900,00
1 263 565,16
1 254 052,86
99,2
674 500,00
805 822,00
805 818,00
100,0
265 400,00
385 575,00
377 769,32
98,0
31 000,00
31 000,00
30 515,40
98,4
0,00
417,16
402,04
96,4
wynagrodzenia
i składki
od nich
naliczane
7
wydatki związane
z realizacją
ich statutowych
zadań
8
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
2 278,00
2 278,00
100,0
0,00
2 278,00
2 278,00
100,0
841 780,00
1 041 795,54
1 038 250,57
99,7
570 980,00
664 918,00
664 917,10
100,0
236 800,00
337 163,00
334 816,27
99,3
0,00
0,00
0,00
-0,00
304,54
293,49
96,4
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100,0
0,00
28 997,10
28 451,74
98,1
0,00
28 997,10
28 451,74
98,1
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-163 120,00
221 769,62
215 802,29
97,3
103 520,00
140 904,00
140 900,90
100,0
28 600,00
48 412,00
42 953,05
88,7
31 000,00
31 000,00
30 515,40
98,4
0,00
112,62
108,55
96,4
dotacje
na zadania
bieżące
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
wydatki na programy
finansowane
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
obsługa
długu
9
10
11
12
13
0,00
0,00
0,00
-0,00
474,95
470,25
99,0
0,00
474,95
470,25
99,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
-4 964 100,00
5 559 850,85
5 517 336,01
99,2
4 500,00
3 178,00
3 177,14
100,0
4 959 600,00
5 375 275,00
5 335 456,82
99,3
0,00
0,00
0,00
-0,00
20 857,85
20 102,05
96,4
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
--
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 121 –
Poz. 1015
z tego:
Dział Rozdział
Treść
Wyszczególnienie
Wydatki
bieżące
[6+9+10+11+12+13]
1
2
3
4
1. Uchwała budżetowa
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
85295
Pozostała działalność
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
Razem
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
5
w tym:
wydatki
jednostek
budżetowych
[7+8]
6
wynagrodzenia
i składki
od nich
naliczane
wydatki związane
z realizacją
ich statutowych
zadań
7
8
34 000,00
34 000,00
34 000,00
100,0
0,00
167 291,00
164 148,10
98,1
6 292 593,00
8 136 027,18
8 080 192,33
99,3
34 000,00
34 000,00
34 000,00
100,0
0,00
6 751,00
5 548,10
82,2
1 328 493,00
2 392 727,55
2 382 337,24
99,6
34 000,00
34 000,00
34 000,00
100,0
0,00
5 410,00
4 223,71
78,1
1 162 059,00
1 468 535,41
1 464 789,58
99,7
0,00
1 341,00
1 324,39
98,8
166 434,00
924 192,14
917 547,66
99,3
0,00
44 500,00
29 241,61
65,7
0,00
44 500,00
29 241,61
65,7
0,00
44 500,00
29 241,61
65,7
80 161 000,00
83 471 761,98
79 507 361,63
95,3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
dotacje
na zadania
bieżące
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
wydatki na programy
finansowane
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
obsługa
długu
9
10
11
12
13
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
-0,00
474,95
470,25
99,0
0,00
0,00
0,00
--
0,00
160 540,00
158 600,00
98,8
4 964 100,00
5 742 824,68
5 697 384,84
99,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
-0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
-0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
1. Uchwała budżetowa
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
80104
2. Plan po zmianach
Przedszkola
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
Razem
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM
2. Plan po zmianach
3. Wykonanie
4. % [W3:W2]
--
-0,00
0,00
0,00
--
-0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-64 353 718,09
66 012 760,57
62 876 114,30
95,2
-41 383 096,70
41 948 598,91
40 872 016,22
97,4
-22 970 621,39
24 064 161,66
22 004 098,08
91,4
0,00
44 500,00
29 241,61
65,7
0,00
44 500,00
29 241,61
65,7
0,00
44 500,00
29 241,61
65,7
5 448 700,00
5 538 541,95
5 491 714,54
99,2
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
-0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8 973 070,00
10 383 354,68
9 998 868,04
96,3
-738 511,91
950 104,78
810 035,86
85,3
-0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-647 000,00
587 000,00
330 628,89
56,3
--
--
Uwagi do tabeli:
Kol. 7 - bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 657 096,91 zł (Plan po zmianach) oraz 642 544,56 zł (Wykonanie)
Kol. 8 - bez wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 293 007,87 zł (Plan po zmianach) oraz 167 491,30 zł (Wykonanie)
Kol. 11 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 657 096,91 zł (Plan po zmianach) i 642 544,56 zł (Wykonanie) oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 293 007,87 zł (Plan po zmianach)
i 167 491,30 zł (Wykonanie)
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 122 –
Poz. 1015
Tabela Nr 2B
WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2014 ROKU
w złotych
z tego:
Dział Rozdział
1
Treść
2
3
Wyszczególnienie
4
Wydatki
majątkowe
w tym:
[6+8]
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
5
6
7
zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do spółek
prawa handlowego
8
ZADANIA WŁASNE
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60016
700
Drogi publiczne gminne
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005
70095
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Pozostała działalność
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1 152 605,03
1 639 565,03
1 545 705,06
94,3
1 152 605,03
1 639 565,03
1 545 705,06
94,3
5 617 848,00
4 042 919,00
3 976 330,46
98,4
860 000,00
635 000,00
634 910,35
100,0
4 757 848,00
3 407 919,00
3 341 420,11
98,0
1 152 605,03
1 639 565,03
1 545 705,06
94,3
1 152 605,03
1 639 565,03
1 545 705,06
94,3
5 617 848,00
4 042 919,00
3 976 330,46
98,4
860 000,00
635 000,00
634 910,35
100,0
4 757 848,00
3 407 919,00
3 341 420,11
98,0
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
-4 757 848,00
3 223 790,00
3 216 813,11
99,8
0,00
0,00
0,00
-4 757 848,00
3 223 790,00
3 216 813,11
99,8
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 123 –
Poz. 1015
z tego:
Dział Rozdział
1
710
2
Pozostała działalność
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023
754
3
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71095
750
Treść
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75405
75412
Komendy powiatowe Policji
Ochotnicze straże pożarne
Wyszczególnienie
4
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
Wydatki
majątkowe
w tym:
[6+8]
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
5
6
7
0,00
17 000,00
16 929,00
99,6
0,00
17 000,00
16 929,00
99,6
283 259,69
395 859,69
292 788,29
74,0
283 259,69
395 859,69
292 788,29
74,0
552 000,00
765 000,00
689 812,46
90,2
0,00
20 000,00
20 000,00
100,0
527 000,00
720 000,00
649 529,76
90,2
0,00
17 000,00
16 929,00
99,6
0,00
17 000,00
16 929,00
99,6
283 259,69
395 859,69
292 788,29
74,0
283 259,69
395 859,69
292 788,29
74,0
552 000,00
765 000,00
689 812,46
90,2
0,00
20 000,00
20 000,00
100,0
527 000,00
720 000,00
649 529,76
90,2
zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do spółek
prawa handlowego
8
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 124 –
Poz. 1015
z tego:
Dział Rozdział
Treść
Wyszczególnienie
Wydatki
majątkowe
[6+8]
1
2
75414
758
Obrona cywilna
RÓŻNE ROZLICZENIA
75818
801
3
Rezerwy ogólne i celowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101
80104
80110
Szkoły podstawowe
Przedszkola
Gimnazja
4
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5
25 000,00
25 000,00
20 282,70
81,1
250 000,00
115 000,00
0,00
0,0
250 000,00
115 000,00
0,00
0,0
80 000,00
320 055,00
315 750,33
98,7
30 000,00
191 855,00
187 778,64
97,9
30 000,00
115 200,00
114 991,69
99,8
20 000,00
5 600,00
5 600,00
100,0
w tym:
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
6
7
25 000,00
25 000,00
20 282,70
81,1
250 000,00
115 000,00
0,00
0,0
250 000,00
115 000,00
0,00
0,0
80 000,00
320 055,00
315 750,33
98,7
30 000,00
191 855,00
187 778,64
97,9
30 000,00
115 200,00
114 991,69
99,8
20 000,00
5 600,00
5 600,00
100,0
zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do spółek
prawa handlowego
8
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 125 –
Poz. 1015
z tego:
Dział Rozdział
1
2
80114
851
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
POMOC SPOŁECZNA
85219
85295
854
3
OCHRONA ZDROWIA
85154
852
Treść
Ośrodki pomocy społecznej
Pozostała działalność
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Wyszczególnienie
4
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
Wydatki
majątkowe
w tym:
[6+8]
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
5
6
7
0,00
7 400,00
7 380,00
99,7
50 000,00
60 000,00
59 565,26
99,3
50 000,00
60 000,00
59 565,26
99,3
0,00
19 000,00
19 000,00
100,0
0,00
9 000,00
9 000,00
100,0
0,00
10 000,00
10 000,00
100,0
287 800,00
287 800,00
287 278,86
99,8
0,00
7 400,00
7 380,00
99,7
50 000,00
60 000,00
59 565,26
99,3
50 000,00
60 000,00
59 565,26
99,3
0,00
19 000,00
19 000,00
100,0
0,00
9 000,00
9 000,00
100,0
0,00
10 000,00
10 000,00
100,0
287 800,00
287 800,00
287 278,86
99,8
zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do spółek
prawa handlowego
8
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 126 –
Poz. 1015
z tego:
Dział Rozdział
Treść
Wyszczególnienie
Wydatki
majątkowe
[6+8]
1
2
85407
900
Placówki wychowania pozaszkolnego
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
90001
90002
90004
90015
921
3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Gospodarka odpadami
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Oświetlenie ulic, placów i dróg
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
4
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5
287 800,00
287 800,00
287 278,86
99,8
831 431,00
1 497 860,00
1 471 134,08
98,2
500 000,00
520 000,00
519 015,00
99,8
281 941,00
922 000,00
908 245,95
98,5
7 000,00
7 000,00
7 000,00
100,0
42 490,00
48 860,00
36 873,13
75,5
1 098 556,28
1 588 953,28
1 265 529,03
79,6
w tym:
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
6
7
287 800,00
287 800,00
287 278,86
99,8
331 431,00
997 860,00
971 184,08
97,3
0,00
20 000,00
19 065,00
95,3
281 941,00
922 000,00
908 245,95
98,5
7 000,00
7 000,00
7 000,00
100,0
42 490,00
48 860,00
36 873,13
75,5
1 098 556,28
1 588 953,28
1 265 529,03
79,6
zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do spółek
prawa handlowego
8
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
349 765,74
291 158,77
83,2
0,00
0,00
0,00
-500 000,00
500 000,00
499 950,00
100,0
500 000,00
500 000,00
499 950,00
100,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
--
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 127 –
Poz. 1015
z tego:
Dział Rozdział
1
2
92105
92109
92120
926
Treść
3
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
KULTURA FIZYCZNA
92601
Obiekty sportowe
Razem
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM
Wyszczególnienie
4
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
Wydatki
majątkowe
w tym:
[6+8]
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
5
6
7
40 823,28
40 823,28
71 034,28
71 034,28
70 985,50
70 985,50
99,9
99,9
22 500,00
22 500,00
122 500,00
122 500,00
122 499,90
122 499,90
100,0
100,0
1 035 233,00 1 035 233,00
1 395 419,00 1 395 419,00
1 072 043,63 1 072 043,63
76,8
76,8
35 500,00
35 500,00
335 905,00
335 905,00
289 412,58
289 412,58
86,2
86,2
35 500,00
35 500,00
335 905,00
335 905,00
289 412,58
289 412,58
86,2
86,2
10 239 000,00 9 739 000,00
11 084 917,00 10 584 917,00
10 229 235,41 9 729 285,41
92,3
91,9
10 239 000,00 9 739 000,00
11 084 917,00 10 584 917,00
10 229 235,41 9 729 285,41
92,3
91,9
0,00
24 561,77
24 561,71
100,0
0,00
0,00
0,00
-0,00
325 203,97
266 597,06
82,0
0,00
171 171,00
130 107,03
76,0
0,00
171 171,00
130 107,03
76,0
4 757 848,00
3 744 726,74
3 638 078,91
97,2
4 757 848,00
3 744 726,74
3 638 078,91
97,2
zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do spółek
prawa handlowego
8
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-500 000,00
500 000,00
499 950,00
100,0
500 000,00
500 000,00
499 950,00
100,0
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 128 –
Poz. 1015
Tabela Nr 2C
WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2014 ROKU
w złotych
DOCHODY
Treść
Dział
Rozdział
Plan
na dzień
1.01.2014 r.
1
2
3
4
851
85154
--
--
z tytułu zezwoleń na sprzedaż
alkoholi
--
WYDATKI
DOCHODY OGÓŁEM
Plan
po zmianach
na dzień
31.12.2014 r.
Wykonanie
na dzień
31.12.2014 r.
%
[6:5]
5
6
7
690 000,00
712 000,00
--
--
690 000,00
712 000,00
716 118,50 100,6
--
--
716 118,50 100,6
Treść
8
Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Program Przeciwdziałania
Narkomanii
Plan
po zmianach
na dzień
31.12.2014 r.
Wykonanie
na dzień
31.12.2014 r.
%
[13:12]
12
13
14
Dział
Rozdział
Plan
na dzień
1.01.2014 r.
9
10
11
851
85154
665 000,00
687 000,00
670 022,44
97,5
851
85153
25 000,00
25 000,00
23 640,59
94,6
690 000,00
712 000,00
693 663,03
97,4
WYDATKI OGÓŁEM
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 129 –
Poz. 1015
Tabela Nr 3
WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
W 2014 ROKU
w złotych
PRZYCHODY
Paragraf
ROZCHODY
Nazwa paragrafu
Plan
na dzień
1.01.2014 r.
Plan
po zmianach
na dzień
31.12.2014 r.
Wykonanie
na dzień
31.12.2014 r.
%
[5:4]
Plan
na dzień
1.01.2014 r.
Plan
po zmianach
na dzień
31.12.2014 r.
Wykonanie
na dzień
31.12.2014 r.
%
[9:8]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
950
Wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
2 383 000,00
2 383 000,00
952
Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym
2 500 000,00
2 500 000,00
239 656,33
992
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów
--
--
--
4 883 000,00
4 883 000,00
OGÓŁEM
4 694 659,18 197,0
--
--
--
--
9,6
--
--
--
--
--
1 883 000,00
1 883 000,00
1 579 671,28
83,9
1 883 000,00
1 883 000,00
1 579 671,28
83,9
4 934 315,51 101,1
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 130 –
Poz. 1015
Tabela Nr 4
WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKĘ WODNĄ W 2014 ROKU
w złotych
L.p.
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział Paragraf
1
2
3
4
5
900
900
900
90019
90019
90019
0570
0690
0920
Plan
na dzień
1.01.2014 r.
Plan
po zmianach
na dzień
31.12.2014 r.
Wykonanie
na dzień
31.12.2014 r.
Wskaźnik
procentowy
[8:7]
6
7
8
9
I. DOCHODY
1. Wpływy z opłat i kar
RAZEM DOCHODY
0,00
120 000,00
0,00
120 000,00
0,00
142 000,00
0,00
142 000,00
1 937,00
150 746,78
665,68
153 349,46
-106,2
-108,0
72 500,00
72 500,00
68 832,14
94,9
II. WYDATKI
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych
i zasady zrównoważonego rozwoju
w tym:
- zakup w szczególności nagród i materiałów na różnego rodzaju formy
edukacyjne konkursów, turniejów, rajdów i akcji porządkowych
- zakup usług w zakresie związanym z ww. formami edukacji ekologicznej
Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami
2.
i ochroną powierzchni ziemi
w tym:
- realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- zakup koszy ulicznych i torebek do dyspenserów
- usługi związane z ustawieniem koszy ulicznych oraz porządkowanie terenów
komunalnych
1.
900
90095
4210
42 000,00
42 417,00
41 092,26
96,9
900
90095
4300
30 500,00
30 083,00
27 739,88
92,2
37 500,00
59 500,00
49 024,02
82,4
900
900
900
90002
90002
90003
4300
6050
4210
18 000,00
0,00
10 000,00
18 000,00
22 000,00
10 000,00
8 374,42
22 000,00
9 409,50
46,5
100,0
94,1
900
90003
4300
9 500,00
9 500,00
9 240,10
97,3
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 131 –
L.p.
Wyszczególnienie
Dział
1
2
3
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie
3.
terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków
w tym:
- porządkowanie gminnych terenów zielonych
RAZEM WYDATKI
900
Poz. 1015
Rozdział Paragraf
4
90004
5
4300
Plan
na dzień
1.01.2014 r.
Plan
po zmianach
na dzień
31.12.2014 r.
Wykonanie
na dzień
31.12.2014 r.
Wskaźnik
procentowy
[8:7]
6
7
8
9
10 000,00
10 000,00
9 453,30
94,5
10 000,00
120 000,00
10 000,00
142 000,00
9 453,30
127 309,46
94,5
89,7
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 132 –
Poz. 1015
Tabela Nr 5
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2014 ROKU
w złotych
DOCHODY
Placówka
1
Rozdział
2
§ 0830
§ 0830
§ 0830
§ 0970
§ 0970
§ 0970
Plan
na dzień
1.01.2014 r.
Plan
na dzień
31.12.2014 r.
Wykonanie
na dzień
31.12.2014 r.
%
[5:4]
Plan
na dzień
1.01.2014 r.
Plan
na dzień
31.12.2014 r.
Wykonanie
na dzień
31.12.2014 r.
%
[9:8]
Plan
na dzień
1.01.2014 r.
[3+7]
Plan
na dzień
31.12.2014 r.
[4+8]
Wykonanie
na dzień
31.12.2014 r.
[5+9]
%
[13:12]
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich
Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach
Przedszkole Publiczne w Kadłubie
Razem
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80 000,00
85 000,00
100 000,00
94 000,00
106 000,00
35 000,00
0,00
80 000,00
85 000,00
105 000,00
100 000,00
106 000,00
35 000,00
18 700,00
71 640,50
68 034,45
102 391,98
96 356,53
86 504,27
30 278,50
16 245,43
89,6
80,0
97,5
96,4
81,6
86,5
86,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--------
80 000,00
85 000,00
100 000,00
94 000,00
106 000,00
35 000,00
0,00
80 000,00
85 000,00
105 000,00
100 000,00
106 000,00
35 000,00
18 700,00
71 640,50
68 034,45
102 391,98
96 356,53
86 504,27
30 278,50
16 245,43
89,6
80,0
97,5
96,4
81,6
86,5
86,9
--
500 000,00
529 700,00
471 451,66
89,0
0,00
0,00
0,00
--
500 000,00
529 700,00
471 451,66
89,0
80148
80148
80148
80148
80148
92 000,00
96 000,00
29 000,00
48 000,00
35 000,00
96 000,00
102 600,00
25 000,00
38 400,00
44 000,00
94 791,19
99 306,15
21 148,40
35 571,40
38 730,60
98,7
96,8
84,6
92,6
88,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
------
92 000,00
96 000,00
29 000,00
48 000,00
35 000,00
96 000,00
102 600,00
25 000,00
38 400,00
44 000,00
94 791,19
99 306,15
21 148,40
35 571,40
38 730,60
98,7
96,8
84,6
92,6
88,0
--
300 000,00
306 000,00
289 547,74
94,6
0,00
0,00
0,00
--
300 000,00
306 000,00
289 547,74
94,6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-----
0,00
0,00
0,00
0,00
2 552,00
17 689,00
750,00
453,00
2 552,00
17 689,00
750,00
453,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 552,00
17 689,00
750,00
453,00
2 552,00
17 689,00
750,00
453,00
100,0
100,0
100,0
100,0
--
0,00
21 444,00
21 444,00 100,0
0,00
21 444,00
91,1
0,00
21 444,00
21 444,00 100,0
800 000,00
857 144,00
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich
Razem
III. ODSZKODOWANIA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich
Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach
Razem
OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III)
80101
80101
80110
80101
--
0,00
0,00
0,00
800 000,00
835 700,00
760 999,40
100,0
100,0
100,0
100,0
21 444,00 100,0
782 443,40
91,3
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 133 –
Poz. 1015
WYDATKI
Placówka
1
Rozdział
2
§ 4210
§ 4210
§ 4210
§ 4220
§ 4220
§ 4220
§ 4270
§ 4270
§ 4270
§ 4300
§ 4300
§ 4300
Plan
na dzień
1.01.2014 r.
Plan
na dzień
31.12.2014 r.
Wykonanie
na dzień
31.12.2014 r.
%
[5:4]
Plan
na dzień
1.01.2014 r.
Plan
na dzień
31.12.2014 r.
Wykonanie
na dzień
31.12.2014 r.
%
[9:8]
Plan
na dzień
1.01.2014 r.
Plan
na dzień
31.12.2014 r.
Wykonanie
na dzień
31.12.2014 r.
%
[13:12]
Plan
na dzień
1.01.2014 r.
Plan
na dzień
31.12.2014 r.
Wykonanie
na dzień
31.12.2014 r.
%
[17:16]
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich
Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach
Przedszkole Publiczne w Kadłubie
Razem
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--------
80 000,00
85 000,00
100 000,00
94 000,00
106 000,00
35 000,00
0,00
80 000,00
85 000,00
105 000,00
100 000,00
106 000,00
35 000,00
18 700,00
71 640,50
68 034,45
102 391,98
96 356,53
86 504,27
30 278,50
16 245,43
89,6
80,0
97,5
96,4
81,6
86,5
86,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--------
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--------
--
0,00
0,00
0,00
--
500 000,00
529 700,00
471 451,66
89,0
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
80148
80148
80148
80148
80148
4 000,00
6 000,00
3 000,00
5 000,00
4 000,00
3 000,00
2 600,00
1 000,00
3 400,00
4 000,00
2 712,50
1 763,98
856,79
3 316,48
3 522,00
90,4
67,8
85,7
97,5
88,1
88 000,00
90 000,00
26 000,00
43 000,00
31 000,00
93 000,00
100 000,00
24 000,00
35 000,00
40 000,00
92 078,69
97 542,17
20 291,61
32 254,92
35 208,60
99,0
97,5
84,5
92,2
88,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
------
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
------
--
22 000,00
14 000,00
12 171,75
86,9
278 000,00
292 000,00
277 375,99
95,0
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 769,95
0,00
291,01
0,00
-15 769,95 100,0
0,00
-291,01 100,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-----
0,00
0,00
0,00
0,00
2 552,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 919,05
750,00
161,99
0,00
-1 919,05 100,0
750,00 100,0
161,99 100,0
0,00
16 060,96
16 060,96 100,0
22 000,00
30 060,96
28 232,71
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich
Razem
III. ODSZKODOWANIA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich
Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach
Razem
OGÓŁEM WYDATKI (I+II+III)
80101
80101
80110
80101
--
93,9
0,00
0,00
0,00
778 000,00
821 700,00
748 827,65
2 552,00 100,0
0,00
-0,00
-0,00
--
--
0,00
2 552,00
2 552,00 100,0
0,00
2 831,04
2 831,04 100,0
91,1
0,00
2 552,00
2 552,00 100,0
0,00
2 831,04
2 831,04 100,0
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 134 –
Poz. 1015
WYDATKI - ciąg dalszy
Placówka
1
Rozdział
2
Plan
na dzień
1.01.2014 r.
[3+7+11+15]
Plan
na dzień
31.12.2014 r.
[4+8+12+16]
Wykonanie
na dzień
31.12.2014 r.
[5+9+13+17]
%
[21:20]
Stan środków
pieniężnych
na dzień
31.12.2014 r.
19
20
21
22
23
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich
Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach
Przedszkole Publiczne w Kadłubie
Razem
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80 000,00
85 000,00
100 000,00
94 000,00
106 000,00
35 000,00
0,00
80 000,00
85 000,00
105 000,00
100 000,00
106 000,00
35 000,00
18 700,00
71 640,50
68 034,45
102 391,98
96 356,53
86 504,27
30 278,50
16 245,43
89,6
80,0
97,5
96,4
81,6
86,5
86,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
500 000,00
529 700,00
471 451,66
89,0
0,00
80148
80148
80148
80148
80148
92 000,00
96 000,00
29 000,00
48 000,00
35 000,00
96 000,00
102 600,00
25 000,00
38 400,00
44 000,00
94 791,19
99 306,15
21 148,40
35 571,40
38 730,60
98,7
96,8
84,6
92,6
88,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
300 000,00
306 000,00
289 547,74
94,6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 552,00
17 689,00
750,00
453,00
2 552,00
17 689,00
750,00
453,00
100,0
100,0
100,0
100,0
0,00
0,00
0,00
0,00
21 444,00 100,0
0,00
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich
Razem
III. ODSZKODOWANIA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich
Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach
Razem
OGÓŁEM WYDATKI (I+II+III)
80101
80101
80110
80101
--
0,00
21 444,00
800 000,00
857 144,00
782 443,40
91,3
0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 135 –
Poz. 1015
Tabela Nr 6
ZAKRES WYKONANIA KWOT DOTACJI PRZYJĘTYCH
W BUDŻECIE GMINY ZA 2014 ROK
w złotych
L.p.
NAZWA
DZIAŁ ROZDZIAŁ
§
I JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
PLANOWANA
KWOTA
[zł]
KWOTA DOTACJI
PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2014 R.
%
REALIZACJI
PODMIOTOWEJ
PRZEDMIOTOWEJ
CELOWEJ
3 991 500,00
2 972 000,00
800 000,00
204 241,61
99,6
1. Samorząd Województwa Opolskiego
801
80146
2330
30 000,00
--
--
30 000,00
100,0
2. Strzelecki Ośrodek Kultury
921
92109
2480
2 182 000,00
2 182 000,00
--
--
100,0
Strzelecki Ośrodek Kultury
3. dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
921
92109
6220
100 000,00
--
--
100 000,00
100,0
4. Strzelecki Ośrodek Kultury
921
92116
2480
790 000,00
790 000,00
--
--
100,0
5. Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”
926
92605
2650
800 000,00
--
800 000,00
--
100,0
Gmina Głuchołazy
6. pomoc finansowa na usuwanie skutków zniszczeń infrastruktury drogowej
600
60078
2710
25 000,00
--
--
25 000,00
100,0
7. Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich
754
75405
6170
20 000,00
--
--
20 000,00
100,0
Jednostki Samorządu Terytorialnego
8. na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci
801
80104
2310
44 500,00
--
--
29 241,61
65,7
1 967 041,95
757 158,07
--
1 178 314,86
98,4
80 000,00
--
--
80 000,00
100,0
wspólna realizacja dokształcania i doskonalenia nauczycieli
dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury
inwestycyjnych dla instytucji kultury
dotacja na działalność bieżącą bibliotek
dotacja na działalność bieżącą dla zakładu budżetowego
po powodzi
środki finansowe na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego
do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie
II JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
na zadania z zakresu ochrony zdrowia
851
85195
2830
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
L.p.
NAZWA
– 136 –
DZIAŁ ROZDZIAŁ
Poz. 1015
§
PLANOWANA
KWOTA
[zł]
KWOTA DOTACJI
PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2014 R.
PODMIOTOWEJ
PRZEDMIOTOWEJ
%
REALIZACJI
CELOWEJ
2. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
852
85295
2820
15 000,00
--
--
15 000,00
100,0
Organizacje pozarządowe prowadzące działalność
3. w zakresie pomocy społecznej
852
85295
2820
50 000,00
--
--
50 000,00
100,0
Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
4. na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom
926
92605
2820
302 600,00
--
--
301 345,00
99,6
926
92605
2830
293 800,00
--
--
277 548,31
94,5
921
92120
2720
40 000,00
--
--
30 000,00
75,0
7. Niepubliczna jednostka systemu oświaty
801
80101
2540
745 200,00
743 981,62
--
--
99,8
8. Niepubliczna jednostka systemu oświaty
801
80101
2830
474,95
--
--
470,25
99,0
9. Centrum Integracji Społecznej
851
85154
2830
100 500,00
--
--
97 740,00
97,3
Organizacje pozarządowe prowadzące działalność
10. w zakresie propagowania zdrowego stylu życia
851
85154
2830
26 290,00
--
--
26 211,30
99,7
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Kadłubie
754
75412
6230
300 000,00
--
--
300 000,00
100,0
Niepubliczna jednostka systemu oświaty
12. dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej
801
80104
2540
13 177,00
13 176,45
--
--
100,0
5 958 541,95
3 729 158,07
800 000,00
1 382 556,47
99,2
na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych
na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej
i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
5. na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom
i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków
6. wpisanych do rejestru zabytków
na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków
dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej
na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
na działania związane z integracją osób uzależnionych
na realizację programów wspierających aktywny styl życia wśród lokalnej
społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”
na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego
Specjalnej w Strzelcach Opolskich
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI (I+II)
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 137 –
Poz. 1015
Tabela Nr 7
WYKONANIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2014 ROKU
w złotych
Sołectwo
L.p.
Nazwa przedsięwzięcia
(zadania)
1
2
3
Dział
Rozdział
4
5
Adamowice
1.
2.
Organizacja dożynek sołeckich
Przebudowa oświetlenia przy ul. Leśnej - etap I
921
900
92105
90015
1.
2.
3.
4.
5.
Naprawa chodnika przy ul. Parkowej
Organizacja dożynek wiejskich
Organizacja tradycyjnego pikniku rodzinnego
Postawienie wiaty na terenie placu przy OSP
Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych
600
921
921
921
900
60016
92105
92105
92105
90004
1.
2.
3.
Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców
Utrzymanie terenów zielonych
Utwardzenie poboczy ul. Lipowej - etap II
921
900
600
92105
90004
60016
-1.
2.
3.
4.
5.
Budowa chodnika przy ul. Strzeleckiej - etap I (UWAGA! Rezygnacja z przedsięwzięcia)
Utwardzenie pobocza przy ul. Plac Klasztorny
Organizacja dożynek wiejskich
Organizacja Marcina
Poprawa estetyki i wizerunku wsi
Poprawa melioracji w sołectwie
600
600
921
921
900
010
60016
60016
92105
92105
90004
01008
1.
Zagospodarowanie placu przy świetlicy
921
92109
1.
2.
3.
4.
5.
Organizacja dożynek wiejskich
Organizacja tradycyjnego festynu rodzinnego
Promocja wsi
Utrzymanie terenów zielonych
Utwardzenie nawierzchni i bieżące utrzymanie dróg transportu rolnego
921
921
750
900
600
92105
92105
75095
90004
60016
Błotnica Strzelecka
Brzezina
Dziewkowice
Farska Kolonia
Grodzisko
Plan
po zmianach
na dzień
31.12.2014 r.
Wykonanie
na dzień
31.12.2014 r.
6
7
8
18 890,00
7 000,00
11 890,00
24 033,20
1 500,00
2 650,00
550,00
17 633,20
1 700,00
8 195,32
1 500,00
1 000,00
5 695,32
24 033,20
4 000,00
0,00
3 533,20
500,00
11 000,00
5 000,00
6 873,50
6 873,50
21 798,11
900,00
2 000,00
240,00
1 000,00
6 983,00
18 890,00
7 000,00
11 890,00
24 033,20
1 500,00
2 650,00
550,00
17 633,20
1 700,00
8 195,32
1 500,00
1 000,00
5 695,32
24 033,20
0,00
4 000,00
3 533,20
500,00
11 000,00
5 000,00
6 873,50
6 873,50
21 798,11
900,00
2 000,00
240,00
1 000,00
6 983,00
6 786,77
6 786,77
0,00
24 023,98
1 500,00
2 649,99
550,00
17 630,67
1 693,32
7 820,80
1 497,48
1 000,00
5 323,32
23 997,21
0,00
3 999,25
3 504,34
497,86
10 996,91
4 998,85
6 872,94
6 872,94
20 782,99
0,00
1 990,94
196,80
993,03
6 927,15
Plan
na dzień
1.01.2014 r.
Wskaźnik
procentowy
[8:7]
9
35,9
97,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,6
95,4
99,8
100,0
93,5
99,9
-100,0
99,2
99,6
100,0
100,0
100,0
100,0
95,3
0,0
99,5
82,0
99,3
99,2
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Sołectwo
1
– 138 –
Nazwa przedsięwzięcia
(zadania)
L.p.
2
3
Poz. 1015
Dział
Rozdział
Plan
na dzień
1.01.2014 r.
Plan
po zmianach
na dzień
31.12.2014 r.
Wykonanie
na dzień
31.12.2014 r.
6
7
8
2 000,00
8 675,11
7 714,16
4 714,16
500,00
2 500,00
17 688,44
700,00
6 800,00
8 100,00
2 088,44
24 033,20
5 000,00
2 033,20
17 000,00
14 492,02
4 000,00
1 300,00
3 300,00
2 300,00
592,02
3 000,00
11 247,54
2 747,54
1 000,00
7 500,00
--7 137,00
700,00
6 437,00
23 192,04
2 500,00
3 700,00
7 192,04
1 500,00
8 300,00
2 000,00
8 675,11
7 714,16
4 714,16
500,00
2 500,00
17 688,44
700,00
6 800,00
8 100,00
2 088,44
24 033,20
5 000,00
2 033,20
17 000,00
14 492,02
4 000,00
1 300,00
3 300,00
2 300,00
592,02
3 000,00
11 247,54
2 747,54
1 000,00
7 500,00
--7 137,00
700,00
6 437,00
23 192,04
2 500,00
3 700,00
7 192,04
1 500,00
8 300,00
1 999,97
8 675,10
7 686,68
4 690,50
499,28
2 496,90
17 687,05
699,75
6 799,60
8 100,00
2 087,70
24 032,54
4 999,99
2 032,55
17 000,00
14 467,59
3 991,12
1 298,48
3 295,25
2 300,00
586,71
2 996,03
11 247,28
2 747,28
1 000,00
7 500,00
--7 100,00
700,00
6 400,00
23 178,71
2 498,77
3 695,88
7 186,63
1 500,00
8 297,43
4
5
6.
7.
Wykonanie tablic powitalnych tzw. "witaczy"
Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy wiejskiej
750
921
75095
92105
1.
2.
3.
Organizacja dożynek wiejskich
Organizacja Nocy Świętojańskiej
Wyrównanie terenu gminnego w Jędryniach przy ul. Krótkiej
921
921
600
92105
92105
60016
1.
2.
3.
4.
Organizacja Dnia Seniora
Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na placu zabaw
Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg gminnych - budowa chodników - etap I
Wykaszanie i pielęgnacja terenów zielonych
921
921
600
900
92105
92105
60016
90004
1.
2.
3.
Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego "Kadłubek"
Konserwacja i koszenie poboczy dróg i placów
Wykonanie oświetlenia drogi gminnej Kadłub - Banatki Duże - etap II
921
900
900
92105
90004
90015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Konserwacja i melioracja rowów
Organizacja Dnia Seniora
Organizacja dożynek wiejskich
Organizacja festynu rodzinno-sportowego
Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych
Utrzymanie terenów zielonych
010
921
921
921
600
900
01008
92105
92105
92105
60016
90004
1.
2.
3.
Organizacja dożynek wiejskich
Usprawnienie komunikacji informacyjnej w sołectwie
Utrzymanie terenów zielonych
921
750
900
92105
75095
90004
--
--
--
--
1.
2.
Utrzymanie terenów zielonych
Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców - etap I
900
921
90004
92105
1.
2.
3.
4.
5.
Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych
Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa
Poprawa i utrzymanie ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych na terenie sołectwa
Utrzymanie odwodnienia terenów zabudowanych w sołectwie
Zabezpieczenie infrastruktury dla potrzeb organizacji spotkań kulturalnych w sołectwie
921
900
600
010
921
92105
90004
60016
01008
92105
Jędrynie
Kadłub Piec
Kadłub Wieś
Kalinowice
Kalinów
Ligota Dolna
Ligota Górna
Mokre Łany
Wskaźnik
procentowy
[8:7]
9
100,0
100,0
99,6
99,5
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,8
99,8
99,9
99,9
100,0
99,1
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
--99,5
100,0
99,4
99,9
100,0
99,9
99,9
100,0
100,0
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 139 –
Poz. 1015
Sołectwo
L.p.
Nazwa przedsięwzięcia
(zadania)
Dział
Rozdział
Plan
na dzień
1.01.2014 r.
Plan
po zmianach
na dzień
31.12.2014 r.
Wykonanie
na dzień
31.12.2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
7 426,26
3 726,26
1 100,00
2 000,00
600,00
24 033,20
12 000,00
2 033,20
10 000,00
15 405,28
5 905,28
1 000,00
4 300,00
700,00
3 500,00
9 372,95
3 350,00
2 600,00
800,00
2 622,95
24 033,20
3 533,20
2 000,00
2 500,00
2 000,00
14 000,00
16 006,11
7 200,00
4 000,00
2 706,11
1 100,00
1 000,00
24 033,20
1 000,00
1 900,00
3 000,00
9 000,00
7 426,26
3 726,26
1 100,00
2 000,00
600,00
24 033,20
12 000,00
2 033,20
10 000,00
15 405,28
5 905,28
1 000,00
4 300,00
700,00
3 500,00
9 372,95
3 350,00
2 600,00
800,00
2 622,95
24 033,20
3 533,20
2 000,00
2 500,00
2 000,00
14 000,00
16 006,11
7 200,00
4 000,00
2 706,11
1 100,00
1 000,00
24 033,20
1 000,00
1 900,00
3 000,00
9 000,00
7 241,89
3 720,00
935,59
1 996,30
590,00
23 815,16
12 000,00
1 851,15
9 964,01
15 173,41
5 903,93
999,84
4 249,40
567,89
3 452,35
9 365,75
3 342,93
2 599,98
799,90
2 622,94
24 010,83
3 530,09
1 999,26
2 489,19
2 000,00
13 992,29
15 973,48
7 179,67
3 999,45
2 694,99
1 099,82
999,55
23 930,00
1 000,00
1 897,04
2 998,54
8 904,39
Niwki
1.
2.
3.
4.
Konserwacja rowu gminnego
Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców
Prezentacja historii pożarnictwa Niwek - etap II
Utrzymanie zieleni na terenach gminnych
010
921
921
900
01008
92105
92105
90004
1.
2.
3.
Budowa chodnika dla pieszych - etap I
Organizacja pikniku rodzinnego
Poprawa estetyki na terenie sołectwa
600
921
900
60016
92105
90004
1.
2.
3.
4.
5.
Organizacja pikniku rodzinnego
Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych
Utrzymanie placów zabaw
Zagospodarowanie obiektu rekreacyjno-sportowego
921
921
900
921
921
92105
92105
90004
92105
92105
1.
2.
3.
4.
Doposażenie oraz utrzymanie klubu wiejskiego
Organizacja dożynek wiejskich
Utrzymanie terenów zielonych
Zagospodarowanie terenu przed klubem wiejskim
921
921
900
921
92109
92105
90004
92109
1.
2.
3.
4.
5.
Doposażenie oraz utrzymanie obiektu sołeckiego - świetlicy wiejskiej
Promocja wsi
Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych
Utrzymanie terenów zielonych
Wykonanie zadaszenia oraz wiaty biesiadnej na obiekcie rekreacyjno-sportowym - II etap
921
750
600
900
926
92109
75095
60016
90004
92601
1.
2.
3.
4.
5.
Organizacja festynu wiejskiego
Trasa turystyczna po śląskiej miejscowości bez granic - promocja wsi
Utrzymanie i poprawa estetyki dróg i placów gminnych
Utrzymanie terenów zielonych
Współudział w organizacji letniego wypoczynku dla dzieci
921
921
600
900
921
92105
92105
60016
90004
92105
1.
2.
3.
4.
Modernizacja pomieszczeń w szatni LKS Rożniątów
Organizacja Dnia Kobiet
Organizacja dożynek wiejskich
Oświetlenie łącznika ul. Wolności z Biadaczową - etap II
926
921
921
900
92601
92105
92105
90015
Nowa Wieś
Osiek
Płużnica Wielka
Rozmierka
Rozmierz
Rożniątów
Wskaźnik
procentowy
[8:7]
9
97,5
99,8
85,1
99,8
98,3
99,1
100,0
91,0
99,6
98,5
100,0
100,0
98,8
81,1
98,6
99,9
99,8
100,0
100,0
100,0
99,9
99,9
100,0
99,6
100,0
99,9
99,8
99,7
100,0
99,6
100,0
100,0
99,6
100,0
99,8
100,0
98,9
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Sołectwo
1
L.p.
– 140 –
Nazwa przedsięwzięcia
(zadania)
2
3
Poz. 1015
Dział
Rozdział
Plan
na dzień
1.01.2014 r.
Plan
po zmianach
na dzień
31.12.2014 r.
Wykonanie
na dzień
31.12.2014 r.
6
7
8
7 000,00
2 133,20
21 053,08
5 900,00
8 453,08
2 100,00
4 600,00
21 509,71
5 500,00
1 200,00
7 809,71
5 000,00
2 000,00
22 086,51
1 800,00
16 500,00
2 186,51
1 600,00
24 033,20
400,00
2 100,00
1 700,00
800,00
800,00
2 633,20
600,00
7 000,00
2 133,20
21 053,08
5 900,00
8 453,08
2 100,00
4 600,00
21 509,71
5 500,00
1 200,00
7 809,71
5 000,00
2 000,00
22 086,51
1 800,00
16 500,00
2 186,51
1 600,00
24 033,20
400,00
2 100,00
1 700,00
800,00
800,00
2 633,20
600,00
7 000,00
2 130,03
21 043,98
5 899,06
8 446,50
2 099,68
4 598,74
21 484,92
5 498,35
1 200,00
7 800,00
4 987,53
1 999,04
22 082,83
1 800,00
16 499,96
2 186,51
1 596,36
24 022,71
398,00
2 099,18
1 699,09
798,85
799,81
2 630,57
599,97
100,0
99,9
100,0
100,0
99,9
100,0
100,0
99,9
100,0
100,0
99,9
99,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,8
100,0
99,5
100,0
99,9
99,9
100,0
99,9
100,0
4
5
5.
6.
Poprawa bezpieczeństwa ppoż. mieszkańców sołectwa - etap II
Utrzymanie terenów zielonych
754
900
75412
90004
1.
2.
3.
4.
Festyn rekreacyjno-sportowy
Poprawa bezpieczeństwa i estetyki skweru rekreacyjno-sportowego - II etap
Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych
Wykonanie oświetlenia placu zabaw - II etap
921
921
900
900
92105
92105
90004
90015
1.
2.
3.
4.
5.
Organizacja festynu majowego
Poprawa wizerunku sołectwa
Rewitalizacja placu przy ul. Floriana
Uporządkowanie drogi Czarnocińskiej
Utrzymanie estetyki terenów zielonych
921
750
600
600
900
92105
75095
60016
60016
90004
1.
2.
3.
4.
Organizacja imprezy kulturalnej dla seniorów
Remont sali w świetlicy wiejskiej
Utrzymanie boiska sportowego przy ul. Knapika
Utrzymanie zieleni i czystości na terenach gminnych
921
921
926
900
92105
92109
92601
90004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Instalacja siedzisk na boisku sportowym
Organizacja Dnia Seniora
Promocja sołectwa
Utrzymanie pomieszczenia sołeckiego
Utrzymanie terenów zielonych
Współorganizacja Festiwalu Piosenki Wartościowej
Zagospodarowanie działki gminnej za przystankiem PKS (POM) na miejsca postojowe
z zielenią urządzoną - II etap
921
926
921
750
750
900
921
92109
92601
92105
75095
75095
90004
92105
600
60016
Sucha
Suche Łany
Szczepanek
Szymiszów Osiedle
8.
Szymiszów Wieś
1.
2.
3.
Organizacja letniego festynu rekreacyjnego w Szymiszowie
Poprawa estetyki oraz funkcjonowania terenu rekreacyjnego przy OSP
Utrzymanie terenów zielonych
921
921
900
92105
92105
90004
1.
2.
3.
4.
Konserwacja rowów melioracyjnych
Organizacja dożynek wiejskich
Utrzymanie i naprawa dróg i placów gminnych
Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni
010
921
600
900
01008
92105
60016
90004
Warmątowice
RAZEM WYDATKI
Wskaźnik
procentowy
[8:7]
9
15 000,00
15 000,00
14 997,24
100,0
24 033,20
2 500,00
19 033,20
2 500,00
18 145,07
2 000,00
7 145,07
6 000,00
3 000,00
460 498,70
24 033,20
2 500,00
19 033,20
2 500,00
18 145,07
2 000,00
7 145,07
6 000,00
3 000,00
460 498,70
23 978,06
2 491,61
18 992,80
2 493,65
17 887,65
2 000,00
6 950,65
5 938,54
2 998,46
445 695,21
99,8
99,7
99,8
99,7
98,6
100,0
97,3
99,0
99,9
96,8
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 141 –
Poz. 1015
Tabela Nr 8
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU
w złotych
PRZYCHODY
Nazwa
zakładu budżetowego
1
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu
"Strzelec"
Dział
2
926
Rozdział
3
92605
Wyszczególnienie
4
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
Stan środków
obrotowych
na
początek roku
PRZYCHODY
OGÓŁEM
[7+8]
5
30 000,00
185 260,00
173 741,61
93,8
Suma
bilansowa
[5+6]
w tym:
6
2 103 000,00
2 103 000,00
1 990 209,74
94,6
dotacja
z budżetu
własne
7
z tego:
dotacja
na zadania inwestycyjne
9
8
1 303 000,00
1 303 000,00
1 190 210,14
91,3
10
0,00
0,00
0,00
800 000,00
800 000,00
799 999,60
100,0
--
2 133 000,00
2 288 260,00
2 163 951,35
94,6
KOSZTY
KOSZTY
Nazwa
zakładu budżetowego
Dział
Rozdział
Wyszczególnienie
OGÓŁEM
[6+8+9]
bieżące
1
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu
"Strzelec"
2
926
3
92605
4
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5
2 103 000,00
2 159 410,00
2 003 320,04
92,8
Uwagi do tabeli:
Kol. 6 wiersz 3 (koszty) - uwzględniono wysokość podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 42,00 zł
Stan środków
obrotowych
na koniec roku
w tym:
6
2 103 000,00
2 103 000,00
1 946 910,04
92,6
z tego:
wynagrodzenia
i pochodne
7
1 181 849,00
1 181 849,00
1 065 339,29
90,1
majątkowe
ze środków
własnych
z dotacji
8
9
0,00
56 410,00
56 410,00
100,0
10
0,00
0,00
0,00
--
30 000,00
128 850,00
160 631,31
124,7
Suma
bilansowa
[5+10]
11
2 133 000,00
2 288 260,00
2 163 951,35
94,6
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 142 –
Poz. 1015
Tabela Nr 9
ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA 2014 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA OKRES 2014 ROKU
Dział
Rozdział
Rodzaj
010
01008
ZRB
ZRB
600
60016
ZRB
ZRB
ZRB
ZRB
ZRB
L.p.
Nazwa
zadania/zakupu/remontu
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
w tym remonty
Melioracje wodne
Konserwacja rowów melioracyjnych
1.
Konserwacja rowu melioracyjnego A61
2.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w tym remonty
Drogi publiczne gminne
Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe
1.
Budowa wpustu drogowego przy ul. Biadaczowej w Rożniątowie
2.
Niwelacja terenu przy ul. Parkowej w Błotnicy Strzeleckiej
3.
Oznakowanie pionowe dróg
4.
Oznakowanie poziome dróg
5.
Plan / Wykonanie
na dzień 31.12.2014 r.
[w złotych]
Stan realizacji zadania
70 000,00 / 69 999,99
70 000,00 / 69 999,99
zrealizowano
zrealizowano
2 173 922,03 / 2 076 970,35
534 357,00 / 531 265,29
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Dział
Rozdział
Rodzaj
L.p.
ZRB
ZRB
ZadInw
6.
7.
8.
ZadInw
9.
ZadInw
10.
ZadInw
11.
ZadInw
12.
ZadInw
13.
ZadInw
14.
ZadInw
15.
ZadInw
16.
ZadInw
17.
ZRB
18.
ZadInw
19.
– 143 –
Nazwa
zadania/zakupu/remontu
Remonty awaryjne chodników
Ścinka poboczy
Budowa chodnika dla pieszych - etap I [FunSol: Nowa Wieś]
Budowa chodnika dla pieszych w ciągu ul. Kolejowej
w Strzelcach Opolskich
Budowa chodnika przy ul. Strzeleckiej - etap I
[FunSol: Dziewkowice]
Remont nawierzchni jezdni oraz chodników na ul. M. Konopnickiej
w Strzelcach Opolskich
Rewitalizacja placu przy ul. Floriana [FunSol: Suche Łany]
Rozbudowa układu komunikacyjnego na Osiedlu Piastów Śląskich
w Strzelcach Opolskich
Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg gminnych - budowa
chodników - etap I [FunSol: Kadłub Piec]
Utwardzenie poboczy ul. Lipowej - etap II [FunSol: Brzezina]
Zagospodarowanie działki gminnej za przystankiem PKS (POM)
na miejsca postojowe z zielenią urządzoną - II etap
[FunSol: Szymiszów Osiedle]
Przebudowa ul. Dworcowej w Kadłubie Piecu - budowa chodnika
(dokumentacja)
Remont krawędzi jezdni przy ul. K. Wyszyńskiego (bocznej)
w Strzelcach Opolskich
Rozbudowa układu komunikacyjnego na Osiedlu Piastów Śląskich
w Strzelcach Opolskich - etap II
Poz. 1015
Plan / Wykonanie
na dzień 31.12.2014 r.
[w złotych]
Stan realizacji zadania
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
nie zrealizowano
(rezygnacja)
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Dział
Rozdział
Rodzaj
L.p.
ZadInw
20.
60017
ZRB
700
70005
ZRB
– 144 –
Nazwa
zadania/zakupu/remontu
Utwardzenie pobocza przy ul. Plac Klasztorny
[FunSol: Dziewkowice]
Poz. 1015
Plan / Wykonanie
na dzień 31.12.2014 r.
[w złotych]
Stan realizacji zadania
zrealizowano
Drogi wewnętrzne
1.
Doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem drogi wewnętrznej
dojazdowej położonej w Rożniątowie na działce Nr 296
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
w tym remonty
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia
1.
ZRB
2.
ZRB
3.
ZRB
4.
ZadInw
5.
ZadInw
6.
ZadInw
7.
ZadInw
8.
Remonty na nieruchomościach należących w 100% do gminy
- remont pokrycia dachowego oraz remonty kominów
Remonty na nieruchomościach należących w 100% do gminy
- zagospodarowanie nieruchomości gminnych
Bieżące remonty
Inwestycje na nieruchomościach należących do wspólnot
mieszkaniowych
Inwestycje na nieruchomościach należących w 100% do gminy
- modernizacja z elementami remontu lokalu użytkowego
w Strzelcach Opolskich przy ul. Rynek 6
Inwestycje na nieruchomościach należących w 100% do gminy
- wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem
Inwestycje na nieruchomościach należących w 100% do gminy
- zagospodarowanie nieruchomości gminnych
zrealizowano
4 947 919,00 / 4 880 614,31
905 000,00 / 904 283,85
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Dział
Rozdział
Rodzaj
9.
ZadInw
10.
ZadInw
11.
70095
1.
ZadInw
2.
ZadInw
3.
ZadInw
4.
ZadInw
5.
ZRB
Zakup gruntów niezbędnych do utworzenia terenów budownictwa
mieszkaniowego, stref przemysłowo-gospodarczych oraz systemu
prawidłowej komunikacji dróg gminnych
Odbudowa obiektu Kaczorowni w Warmątowicach - wykonanie
projektu
Odbudowa obiektu Kaczorowni w Warmątowicach - wykonanie
więźby dachowej
Poz. 1015
Plan / Wykonanie
na dzień 31.12.2014 r.
[w złotych]
Stan realizacji zadania
realizacja adekwatnie
do potrzeb
zrealizowano
zrealizowano
Pozostała działalność
ZadInw
71035
Nazwa
zadania/zakupu/remontu
L.p.
ZakInw
710
– 145 –
Niwelacja i utwardzenie terenu na działce w rejonie
ul. M. Konopnickiej w Strzelcach Opolskich
Przebudowa chodnika za budynkiem ul. Opolskiej 1-7 w Strzelcach
Opolskich i ułożenie płyt ażurowych
Ułożenie geokraty na powierzchni 500 m2 oraz oświetlenie wnęk
okiennych i muru w rejonie ul. Zamkowej i M. Konopnickiej
w Strzelcach Opolskich
Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości
w Strzelcach Opolskich - etap I
Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości
w Strzelcach Opolskich - etap II
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
w tym remonty
Cmentarze
1.
Usługi remontowe na cmentarzu komunalnym
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
30 000,00 / 28 859,95
13 000,00 / 11 930,95
zrealizowano
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Dział
Rozdział
Rodzaj
L.p.
71095
ZadInw
750
75022
ZRB
75023
ZadInw
– 146 –
Nazwa
zadania/zakupu/remontu
Poz. 1015
Plan / Wykonanie
na dzień 31.12.2014 r.
[w złotych]
Stan realizacji zadania
Pozostała działalność
1.
Modernizacja instalacji telefonicznej oraz monitoringu wizyjnego
w siedzibie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości
w Strzelcach Opolskich przy ul. Zamkowej 4
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
w tym remonty
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Bieżące remonty
1.
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Modernizacja segmentu sieci teleinformatycznej Ratusza
1.
ZadInw
2.
ZakInw
3.
ZakInw
4.
ZakInw
5.
ZakInw
6.
ZakInw
7.
ZakInw
8.
Modernizacja systemu bezpieczeństwa budynku Ratusza
- etap III - instalacja wykrywania pożaru
Zakup firewall/UTM + network analyzer
Zakup jednostek wewnętrznych wraz z instalacją przedmiotu
zamówienia w miejscu wskazanym przez zamawiającego
(klimatyzacja)
Zakup karty FC do serwera DELL R510 - KSAT2000i
Zakup modułów do systemu wspomagania pracy urzędu
- KSAT2000i
Zakup modułów Gbic CISCO MDS9124
Zakup serwera bazy danych Oracle Standard 2CPU 1Y
support
zrealizowano
581 359,69 / 476 688,50
185 500,00 / 183 900,21
zrealizowano
zrealizowano w części
zrealizowano
zakupiono
zakupiono
zakupiono
nie zakupiono
zakupiono
zakupiono
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Dział
Rozdział
Rodzaj
L.p.
ZakInw
9.
ZakInw
ZakInw
ZRB
754
75405
ZakInw
– 147 –
Nazwa
zadania/zakupu/remontu
Zakup serwera zarządzającego kopiami zapasowymi
wraz z zestawami komputerowymi
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego format A0
Zakup zestawu 3 dysków do macierzy HUS110
Bieżące remonty
10.
11.
12.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ
w tym remonty
Komendy powiatowe Policji
1.
75412
ZadInw
ZadInw
ZadInw
1.
2.
3.
ZadInw
4.
ZadInw
5.
ZakInw
ZRB
75414
ZakInw
6.
7.
Dotacja celowa z budżetu gminy Strzelce Opolskie
na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego
Poz. 1015
Plan / Wykonanie
na dzień 31.12.2014 r.
[w złotych]
Stan realizacji zadania
zakupiono
zakupiono
zakupiono
zrealizowano
902 900,00 / 789 557,20
137 900,00 / 99 744,74
zakupiono
Ochotnicze straże pożarne
Budowa garaży dla OSP Warmątowice - etap I
Modernizacja i rozbudowa obiektu remizy OSP Rożniątów - etap II
Modernizacja obiektu remizy OSP Rozmierka - etap I
Poprawa bezpieczeństwa ppoż. mieszkańców sołectwa - etap II
[FunSol: Rożniątów]
Wykonanie przyłącza kanalizacji obiektu remizy OSP w Rozmierzy
do sieci sanitarnej
Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Kadłub
Bieżące remonty
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zakupiono
zrealizowano
Obrona cywilna
1.
Zakup syreny elektronicznej (alarmowej)
zakupiono
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Dział
Rozdział
Rodzaj
ZRB
75421
2.
Bieżące remonty
ZRB
2.
ZRB
3.
Wymiana uszkodzonych elementów rurociągu odpływowego
na odcinku od zbiornika p.poż. do drogi krajowej nr 94
w Błotnicy Strzeleckiej
Usunięcie awarii uszkodzonej w wyniku nawalnych deszczy
nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Fabryczna i Osiedle
w Strzelcach Opolskich
Odbudowa mieszkań wspólnoty „Wieczernik” prowadzonych
przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BARKA w Strzelcach
Opolskich
RÓŻNE ROZLICZENIA
w tym remonty
Rezerwy ogólne i celowe
--
1.
Rezerwa celowa (majątkowa) na wydatki związane z realizacją
projektów (zadań), dla których gmina uzyska dofinansowanie
--
2.
Rezerwa ogólna majątkowa
801
80101
ZadInw
Poz. 1015
Plan / Wykonanie
na dzień 31.12.2014 r.
[w złotych]
Stan realizacji zadania
zrealizowano
Zarządzanie kryzysowe
1.
75818
Nazwa
zadania/zakupu/remontu
L.p.
ZRB
758
– 148 –
OŚWIATA I WYCHOWANIE
w tym remonty
Szkoły podstawowe
1.
Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu
„Radosna szkoła” przy PSP Nr 1 w Strzelcach Opolskich
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
115 000,00 / 0,00
0,00 / 0,00
realizacja adekwatnie
do potrzeb
realizacja adekwatnie
do potrzeb
692 955,00 / 682 248,38
372 900,00 / 366 498,05
zrealizowano
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Dział
Rozdział
Rodzaj
L.p.
ZadInw
2.
ZakInw
3.
ZadInw
ZRB
80104
ZadInw
4.
5.
ZadInw
2.
ZadInw
3.
ZRB
80110
4.
ZadInw
1.
ZRB
80114
ZakInw
ZRB
80148
ZRB
2.
– 149 –
Nazwa
zadania/zakupu/remontu
Wykonanie przyłącza kanalizacji do sieci sanitarnej
(PSP Sucha)
Zakup urządzenia zmniejszającego zużycie energii biernej
w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich
Wymiana pieca co w PSP w Dziewkowicach
Bieżące remonty
Poz. 1015
Plan / Wykonanie
na dzień 31.12.2014 r.
[w złotych]
Stan realizacji zadania
zrealizowano
zakupiono
zrealizowano
zrealizowano
Przedszkola
1.
Modernizacja kuchni z zapleczem w PP w Kadłubie
Wykonanie ogrodzenia obiektu PP Nr 9 w Strzelcach Opolskich
- I etap
Wymiana kotła co w budynku oddziału przedszkolnego
w Szczepanku
Bieżące remonty
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
Gimnazja
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy PG Nr 1
w Strzelcach Opolskich
Bieżące remonty
zrealizowano
zrealizowano
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
1.
2.
Zakup centrali telefonicznej
Bieżące remonty
zakupiono
zrealizowano
Stołówki szkolne i przedszkolne
1.
Bieżące remonty
zrealizowano
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Dział
Rozdział
Rodzaj
851
85154
– 150 –
Nazwa
zadania/zakupu/remontu
L.p.
OCHRONA ZDROWIA
w tym remonty
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Poz. 1015
Plan / Wykonanie
na dzień 31.12.2014 r.
[w złotych]
Stan realizacji zadania
88 700,00 / 88 168,24
28 700,00 / 28 602,98
ZadInw
1.
Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i systemu
monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie
zrealizowano
ZRB
2.
Bieżące remonty
zrealizowano
852
85215
ZRB
POMOC SPOŁECZNA
w tym remonty
Dodatki mieszkaniowe
1.
85219
1.
ZRB
2.
zrealizowano
Zakup urządzenia UTM i konsoli na potrzeby OPS w Strzelcach
Opolskich przy ul. Krakowskiej 16
Bieżące remonty
zakupiono
zrealizowano
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
85220
1.
85228
ZRB
47 000,00 / 37 363,64
Ośrodki pomocy społecznej
ZakInw
ZRB
Bieżące remonty
66 000,00 / 56 363,64
Bieżące remonty
zrealizowano
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1.
Bieżące remonty
zrealizowano
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Dział
Rozdział
Rodzaj
– 151 –
Nazwa
zadania/zakupu/remontu
L.p.
Poz. 1015
Plan / Wykonanie
na dzień 31.12.2014 r.
[w złotych]
Stan realizacji zadania
85295
Pozostała działalność
ZRB
1.
Remont schroniska zimowego „Stajenka” prowadzonego
przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BARKA w Strzelcach
Opolskich
zrealizowano
2.
Odbudowa mieszkań wspólnoty „Wieczernik” prowadzonych
przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BARKA w Strzelcach
Opolskich
zrealizowano
ZadInw
853
85305
ZRB
854
85407
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
w tym remonty
Żłobki
1.
Bieżące remonty
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
w tym remonty
Placówki wychowania pozaszkolnego
18 250,00 / 18 159,03
18 250,00 / 18 159,03
zrealizowano
296 300,00 / 295 719,86
8 500,00 / 8 441,00
ZadInw
1.
Budowa zadaszenia i przebudowa trybun na terenie stadionu
w Strzelcach Opolskich
zrealizowano
ZRB
2.
Bieżące remonty
zrealizowano
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Dział
Rozdział
Rodzaj
900
90001
– 152 –
Nazwa
zadania/zakupu/remontu
L.p.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
w tym remonty
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
--
1.
ZadInw
2.
ZRB
3.
90002
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce
Opolskie - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy
statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
Budowa magistrali wodociągowej pomiędzy ul. Opolską,
a ul. Strzelców Bytomskich w Strzelcach Opolskich
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Uzbrojenie terenu położonego w Strzelcach Opolskich
przy ul. Ogrodowej dla działki Nr 5155/3 w infrastrukturę
inżynieryjną (wod-kan) - opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
Poz. 1015
Plan / Wykonanie
na dzień 31.12.2014 r.
[w złotych]
Stan realizacji zadania
1 765 440,00 / 1 722 708,04
267 580,00 / 251 573,96
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
Gospodarka odpadami
ZadInw
1.
ZakInw
2.
90003
ZRB
90004
1.
ZakInw
1.
Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w gminie Strzelce Opolskie
Rozszerzenie funkcjonalności systemu informatycznego
„Odpady Komunalne”, w tym zakup serwera
w realizacji
zakupiono
Oczyszczanie miast i wsi
Bieżące remonty
zrealizowano
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Utrzymanie terenów zielonych - zakup kosiarki samojezdnej
[FunSol: Kalinów]
zakupiono
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Dział
Rozdział
Rodzaj
L.p.
90015
ZRB
1.
ZadInw
2.
ZadInw
3.
ZadInw
4.
ZadInw
921
92105
ZadInw
Nazwa
zadania/zakupu/remontu
Poz. 1015
Plan / Wykonanie
na dzień 31.12.2014 r.
[w złotych]
Stan realizacji zadania
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Malowanie słupów oświetlenia ulicznego na terenie Strzelec Op.
Oświetlenie łącznika ul. Wolności z Biadaczową - etap II
[FunSol: Rożniątów]
Przebudowa oświetlenia przy ul. Leśnej - etap I
[FunSol: Adamowice]
Wykonanie oświetlenia drogi gminnej Kadłub - Banatki Duże
- etap II [w tym FunSol: Kadłub Wieś]
Wykonanie oświetlenia placu zabaw - II etap [FunSol: Sucha]
5.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w tym remonty
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Budowa wiaty rekreacyjnej w Warmątowicach
1.
ZadInw
2.
ZadInw
3.
ZadInw
4.
ZadInw
5.
92109
ZadInw
– 153 –
Poprawa bezpieczeństwa i estetyki skweru rekreacyjno-sportowego
- II etap [FunSol: Sucha]
Postawienie wiaty na terenie placu przy OSP
[FunSol: Błotnica Strzelecka]
Utworzenie miejsca spotkań mieszk. - etap I [FunSol: Ligota Górna]
Zabezpieczenie infrastruktury dla potrzeb organizacji spotkań
kulturalnych w sołectwie [FunSol: Mokre Łany]
zrealizowano
zrealizowano
nie zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
1 640 253,28 / 1 306 547,97
51 300,00 / 41 018,94
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1.
Remont sali w świetlicy wiejskiej [FunSol: Szczepanek]
zrealizowano
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Dział
Rozdział
Rodzaj
L.p.
ZadInw
2.
ZadInw
3.
92120
1.
ZadInw
2.
ZRB
3.
ZadInw
4.
ZadInw
5.
ZadInw
6.
92601
ZRB
Nazwa
zadania/zakupu/remontu
Zagospodarowanie placu przy świetlicy
[FunSol: Farska Kolonia]
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych dla SOK w Strzelcach Opolskich
Poz. 1015
Plan / Wykonanie
na dzień 31.12.2014 r.
[w złotych]
Stan realizacji zadania
zrealizowano
zrealizowano
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
ZadInw
926
– 154 –
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej
rewitalizacji zabytkowego Parku w Błotnicy Strzeleckiej
Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach
Opolskich - etap IV
Dotacje celowe z budżetu gminy Strzelce Opolskie
na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych
Poprawa walorów przyrodniczych i turystycznych zabytkowego
parku w Błotnicy Strzeleckiej
Poprawa walorów przyrodniczych i turystycznych zabytkowego
parku w Błotnicy Strzeleckiej - zadanie 1 - uporządkowanie
gospodarki drzewostanem w zabytkowym parku w Błotnicy Strz.
Poprawa walorów przyrodniczych i turystycznych zabytkowego
parku w Błotnicy Strzeleckiej - zadanie 2
KULTURA FIZYCZNA
w tym remonty
Obiekty sportowe
1.
Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich
- przygotowanie do sezonu
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
388 405,00 / 340 357,99
52 500,00 / 50 945,41
zrealizowano
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Dział
Rozdział
Rodzaj
Nazwa
zadania/zakupu/remontu
L.p.
ZadInw
2.
ZadInw
3.
ZadInw
4.
ZadInw
5.
ZadInw
ZadInw
6.
7.
ZadInw
8.
ZakInw
9.
ZakInw
10.
92605
ZRB
– 155 –
Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez
modernizację zaplecza boiska sportowego w Błotnicy Strzeleckiej
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Zagospodarowanie terenów wokół stawu Spałek w Strzelcach
Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na budowę pomostu
Zakup z montażem urządzeń zabawowych, urządzeń rekreacji
zewnętrznej wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu zabawowego
w obrębie stawu Spałek w Strzelcach Opolskich
Wykonanie zadaszenia oraz wiaty biesiadnej na obiekcie
rekreacyjno-sportowym - II etap [FunSol: Rozmierka]
Utworzenie Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Rozmierce
Utworzenie Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Szymiszowie
Utworzenie siłowni zewnętrznej w Rozmierzy, Suchej
i Warmątowicach
Zakup urządzeń na place zabaw gminy Strzelce Opolskie
Zakup ringu wolnostojącego podłogowego wraz z kompletem
puzzli
Poz. 1015
Plan / Wykonanie
na dzień 31.12.2014 r.
[w złotych]
Stan realizacji zadania
zrealizowano
zrealizowano
w realizacji (w tym zadania
niewygasające z upływem 2014 r.
na kwotę 49 750,00 zł)
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zakupiono
zakupiono
Zadania w zakresie kultury fizycznej
1.
Bieżące remonty
RAZEM
w tym remonty + dotacje na remont zabytków
zrealizowano
13 777 404,00 / 12 832 963,45
2 692 487,00 / 2 603 728,04
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 156 –
Uwagi do tabeli:
ZRB
ZadInw
ZakInw
FunSol
-
zadanie remontowe bieżące
zadanie inwestycyjne
zakup inwestycyjny
zadanie w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego
(Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2014 rok
z późn. zm.)
Poz. 1015
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 157 –
Poz. 1015
Tabela Nr BZ-1
WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W 2014 ROKU
w złotych
Numer i nazwa zadania
Wyszczególnienie
Wydatki
ogółem
[4+5]
1
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
2. Edukacja
3. Finanse i różne rozliczenia
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
3
1 265 500,00
1 470 400,00
1 257 990,26
85,6
1,4%
36 493 715,00
37 268 602,61
36 478 525,18
97,9
40,7%
1 722 000,00
1 105 037,00
455 466,87
41,2
0,5%
6 809 946,30
7 966 483,42
7 373 270,26
92,6
8,2%
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
4
5
713 500,00
705 400,00
568 177,80
80,5
0,7%
36 125 915,00
36 660 747,61
35 875 495,99
97,9
45,1%
1 472 000,00
990 037,00
455 466,87
46,0
0,6%
5 978 515,30
6 468 623,42
5 902 136,18
91,2
7,4%
552 000,00
765 000,00
689 812,46
90,2
6,7%
367 800,00
607 855,00
603 029,19
99,2
5,9%
250 000,00
115 000,00
0,00
0,0
0,0%
831 431,00
1 497 860,00
1 471 134,08
98,2
14,4%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Numer i nazwa zadania
– 158 –
Poz. 1015
Wyszczególnienie
Wydatki
ogółem
[4+5]
1
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
8. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
9. Transport i komunikacja
2
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
3
10 331 004,00
9 006 309,00
8 838 330,29
98,1
9,8%
2 281 746,51
2 624 961,51
2 474 335,63
94,3
2,8%
4 630 222,69
5 197 619,69
4 827 289,12
92,9
5,4%
15 065 710,00
16 992 403,77
16 221 061,03
95,5
18,1%
2 192 278,20
2 858 885,20
2 689 619,32
94,1
3,0%
Wydatki
bieżące
4
4 713 156,00
4 946 390,00
4 845 070,83
98,0
6,1%
2 246 246,51
2 289 056,51
2 184 923,05
95,5
2,7%
3 531 666,41
3 608 666,41
3 561 760,09
98,7
4,5%
15 015 710,00
16 913 403,77
16 142 495,77
95,4
20,3%
1 039 673,17
1 219 320,17
1 143 914,26
93,8
1,4%
Wydatki
majątkowe
5
5 617 848,00
4 059 919,00
3 993 259,46
98,4
39,0%
35 500,00
335 905,00
289 412,58
86,2
2,8%
1 098 556,28
1 588 953,28
1 265 529,03
79,6
12,4%
50 000,00
79 000,00
78 565,26
99,4
0,8%
1 152 605,03
1 639 565,03
1 545 705,06
94,3
15,1%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Numer i nazwa zadania
– 159 –
Poz. 1015
Wyszczególnienie
Wydatki
ogółem
[4+5]
1
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi
WYDATKI OGÓŁEM
2
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
3
9 607 877,30
10 065 976,78
9 120 709,08
90,6
10,2%
90 400 000,00
94 556 678,98
89 736 597,04
94,9
100,0%
Wydatki
bieżące
4
9 324 617,61
9 670 117,09
8 827 920,79
91,3
11,1%
80 161 000,00
83 471 761,98
79 507 361,63
95,3
100,0%
Wydatki
majątkowe
5
283 259,69
395 859,69
292 788,29
74,0
2,9%
10 239 000,00
11 084 917,00
10 229 235,41
92,3
100,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 160 –
Poz. 1015
Tabela Nr BZ-1A
WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
W 2014 ROKU
w złotych
Numer
i nazwa zadania
Powiązanie z budżetem tradycyjnym
- numer i nazwa rozdziału
1
2
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
75212 - Pozostałe wydatki obronne
Wyszczególnienie
[5+6]
3
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
75405 - Komendy powiatowe Policji
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
75412 - Ochotnicze straże pożarne
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
75414 - Obrona cywilna
Wydatki
ogółem
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
4
1 265 500,00
1 470 400,00
1 257 990,26
85,6
1,4%
3 500,00
3 500,00
1 500,00
42,9
0,0%
0,00
20 000,00
20 000,00
100,0
0,0%
1 180 600,00
1 302 600,00
1 138 644,44
87,4
1,3%
46 400,00
46 400,00
27 814,67
59,9
0,0%
Wydatki
bieżące
5
713 500,00
705 400,00
568 177,80
80,5
0,7%
3 500,00
3 500,00
1 500,00
42,9
0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
653 600,00
582 600,00
489 114,68
84,0
0,6%
21 400,00
21 400,00
7 531,97
35,2
0,0%
Wydatki
majątkowe
6
552 000,00
765 000,00
689 812,46
90,2
6,7%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
20 000,00
20 000,00
100,0
0,2%
527 000,00
720 000,00
649 529,76
90,2
6,3%
25 000,00
25 000,00
20 282,70
81,1
0,2%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 161 –
Numer
i nazwa zadania
Powiązanie z budżetem tradycyjnym
- numer i nazwa rozdziału
1
2
75421 - Zarządzanie kryzysowe
Poz. 1015
Wyszczególnienie
[5+6]
3
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
2. Edukacja
80101 - Szkoły podstawowe
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
80104 - Przedszkola
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
80110 - Gimnazja
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
80113 - Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki
ogółem
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
4
35 000,00
97 900,00
70 031,15
71,5
0,1%
36 493 715,00
37 268 602,61
36 478 525,18
97,9
40,7%
16 129 500,00
16 307 799,05
16 071 047,56
98,5
17,9%
9 029 700,00
9 371 164,76
9 167 467,64
97,8
10,2%
6 858 515,00
6 861 887,00
6 676 284,10
97,3
7,4%
614 200,00
608 900,00
595 538,61
97,8
0,7%
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
5
6
35 000,00
97 900,00
70 031,15
71,5
0,1%
36 125 915,00
36 660 747,61
35 875 495,99
97,9
45,1%
16 099 500,00
16 115 944,05
15 883 268,92
98,6
20,0%
8 999 700,00
9 255 964,76
9 052 475,95
97,8
11,4%
6 838 515,00
6 856 287,00
6 670 684,10
97,3
8,4%
614 200,00
608 900,00
595 538,61
97,8
0,7%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
367 800,00
607 855,00
603 029,19
99,2
5,9%
30 000,00
191 855,00
187 778,64
97,9
1,8%
30 000,00
115 200,00
114 991,69
99,8
1,1%
20 000,00
5 600,00
5 600,00
100,0
0,1%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 162 –
Numer
i nazwa zadania
Powiązanie z budżetem tradycyjnym
- numer i nazwa rozdziału
1
2
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Poz. 1015
Wyszczególnienie
[5+6]
3
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
80195 - Pozostała działalność
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
85401 - Świetlice szkolne
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego
Wydatki
ogółem
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
4
1 943 600,00
1 954 173,00
1 924 849,56
98,5
2,1%
100 000,00
101 500,00
89 574,21
88,3
0,1%
422 000,00
434 689,00
425 812,18
98,0
0,5%
223 800,00
232 174,80
229 634,80
98,9
0,3%
233 000,00
232 910,00
224 584,72
96,4
0,3%
862 800,00
865 920,00
855 314,12
98,8
1,0%
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
5
6
1 943 600,00
1 946 773,00
1 917 469,56
98,5
2,4%
100 000,00
101 500,00
89 574,21
88,3
0,1%
422 000,00
434 689,00
425 812,18
98,0
0,5%
223 800,00
232 174,80
229 634,80
98,9
0,3%
233 000,00
232 910,00
224 584,72
96,4
0,3%
575 000,00
578 120,00
568 035,26
98,3
0,7%
0,00
7 400,00
7 380,00
99,7
0,1%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
287 800,00
287 800,00
287 278,86
99,8
2,8%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 163 –
Numer
i nazwa zadania
Powiązanie z budżetem tradycyjnym
- numer i nazwa rozdziału
1
2
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
85415 - Pomoc materialna dla uczniów
Poz. 1015
Wyszczególnienie
[5+6]
3
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
3. Finanse i różne rozliczenia
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego
75814 - Różne rozliczenia finansowe
Wydatki
ogółem
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
4
30 600,00
36 860,00
35 808,82
97,1
0,0%
46 000,00
260 625,00
182 608,86
70,1
0,2%
1 722 000,00
1 105 037,00
455 466,87
41,2
0,5%
647 000,00
587 000,00
330 628,89
56,3
0,4%
0,00
47 937,00
47 936,54
100,0
0,1%
30 000,00
80 000,00
76 901,44
96,1
0,1%
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
5
6
30 600,00
36 860,00
35 808,82
97,1
0,0%
46 000,00
260 625,00
182 608,86
70,1
0,2%
1 472 000,00
990 037,00
455 466,87
46,0
0,6%
647 000,00
587 000,00
330 628,89
56,3
0,4%
0,00
47 937,00
47 936,54
100,0
0,1%
30 000,00
80 000,00
76 901,44
96,1
0,1%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
250 000,00
115 000,00
0,00
0,0
0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 164 –
Numer
i nazwa zadania
Powiązanie z budżetem tradycyjnym
- numer i nazwa rozdziału
1
2
75818 - Rezerwy ogólne i celowe
Poz. 1015
Wyszczególnienie
[5+6]
3
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
01008 - Melioracje wodne
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
01030 - Izby rolnicze
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
01095 - Pozostała działalność
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
02001 - Gospodarka leśna
Wydatki
ogółem
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
4
1 045 000,00
390 100,00
0,00
0,0
0,0%
6 809 946,30
7 966 483,42
7 373 270,26
92,6
8,2%
56 226,26
86 226,26
86 209,96
100,0
0,1%
24 000,00
24 000,00
22 578,73
94,1
0,0%
5 000,00
652 601,12
650 379,22
99,7
0,7%
500,00
500,00
500,00
100,0
0,0%
Wydatki
bieżące
5
795 000,00
275 100,00
0,00
0,0
0,0%
5 978 515,30
6 468 623,42
5 902 136,18
91,2
7,4%
56 226,26
86 226,26
86 209,96
100,0
0,1%
24 000,00
24 000,00
22 578,73
94,1
0,0%
5 000,00
652 601,12
650 379,22
99,7
0,8%
500,00
500,00
500,00
100,0
0,0%
Wydatki
majątkowe
6
250 000,00
115 000,00
0,00
0,0
0,0%
831 431,00
1 497 860,00
1 471 134,08
98,2
14,4%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 165 –
Numer
i nazwa zadania
Powiązanie z budżetem tradycyjnym
- numer i nazwa rozdziału
1
2
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Poz. 1015
Wyszczególnienie
[5+6]
3
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
90002 - Gospodarka odpadami
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
90003 - Oczyszczanie miast i wsi
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki
ogółem
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
4
511 000,00
534 000,00
532 338,96
99,7
0,6%
4 566 536,00
4 835 036,00
4 340 785,20
89,8
4,8%
229 500,00
246 100,00
241 996,80
98,3
0,3%
244 588,04
244 588,04
237 709,33
97,2
0,3%
4 000,00
4 000,00
653,57
16,3
0,0%
1 052 490,00
1 227 860,00
1 186 698,35
96,6
1,3%
Wydatki
bieżące
5
11 000,00
14 000,00
13 323,96
95,2
0,0%
4 284 595,00
3 913 036,00
3 432 539,25
87,7
4,3%
229 500,00
246 100,00
241 996,80
98,3
0,3%
237 588,04
237 588,04
230 709,33
97,1
0,3%
4 000,00
4 000,00
653,57
16,3
0,0%
1 010 000,00
1 179 000,00
1 149 825,22
97,5
1,4%
Wydatki
majątkowe
6
500 000,00
520 000,00
519 015,00
99,8
5,1%
281 941,00
922 000,00
908 245,95
98,5
8,9%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
7 000,00
7 000,00
7 000,00
100,0
0,1%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
42 490,00
48 860,00
36 873,13
75,5
0,4%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 166 –
Numer
i nazwa zadania
Powiązanie z budżetem tradycyjnym
- numer i nazwa rozdziału
1
2
90095 - Pozostała działalność
Poz. 1015
Wyszczególnienie
[5+6]
3
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
70095 - Pozostała działalność
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
71035 - Cmentarze
Wydatki
ogółem
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
4
116 106,00
111 572,00
73 420,14
65,8
0,1%
10 331 004,00
9 006 309,00
8 838 330,29
98,1
9,8%
4 930 000,00
4 890 500,00
4 856 655,46
99,3
5,4%
4 837 848,00
3 502 419,00
3 435 118,81
98,1
3,8%
276 156,00
256 390,00
200 292,23
78,1
0,2%
287 000,00
263 800,00
256 544,02
97,2
0,3%
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
5
6
116 106,00
111 572,00
73 420,14
65,8
0,1%
4 713 156,00
4 946 390,00
4 845 070,83
98,0
6,1%
4 070 000,00
4 255 500,00
4 221 745,11
99,2
5,3%
80 000,00
94 500,00
93 698,70
99,2
0,1%
276 156,00
256 390,00
200 292,23
78,1
0,3%
287 000,00
263 800,00
256 544,02
97,2
0,3%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
5 617 848,00
4 059 919,00
3 993 259,46
98,4
39,0%
860 000,00
635 000,00
634 910,35
100,0
6,2%
4 757 848,00
3 407 919,00
3 341 420,11
98,0
32,7%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 167 –
Numer
i nazwa zadania
Powiązanie z budżetem tradycyjnym
- numer i nazwa rozdziału
1
2
71095 - Pozostała działalność
Poz. 1015
Wyszczególnienie
[5+6]
3
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja
92601 - Obiekty sportowe
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
Wydatki
ogółem
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
4
0,00
93 200,00
89 719,77
96,3
0,1%
2 281 746,51
2 624 961,51
2 474 335,63
94,3
2,8%
396 786,51
729 251,51
633 497,92
86,9
0,7%
1 884 960,00
1 895 710,00
1 840 837,71
97,1
2,1%
4 630 222,69
5 197 619,69
4 827 289,12
92,9
5,4%
348 810,04
409 021,04
386 614,12
94,5
0,4%
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
5
6
0,00
76 200,00
72 790,77
95,5
0,1%
2 246 246,51
2 289 056,51
2 184 923,05
95,5
2,7%
361 286,51
393 346,51
344 085,34
87,5
0,4%
1 884 960,00
1 895 710,00
1 840 837,71
97,1
2,3%
3 531 666,41
3 608 666,41
3 561 760,09
98,7
4,5%
307 986,76
337 986,76
315 628,62
93,4
0,4%
0,00
17 000,00
16 929,00
99,6
0,2%
35 500,00
335 905,00
289 412,58
86,2
2,8%
35 500,00
335 905,00
289 412,58
86,2
2,8%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
1 098 556,28
1 588 953,28
1 265 529,03
79,6
12,4%
40 823,28
71 034,28
70 985,50
99,9
0,7%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 168 –
Numer
i nazwa zadania
Powiązanie z budżetem tradycyjnym
- numer i nazwa rozdziału
1
2
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Poz. 1015
Wyszczególnienie
[5+6]
3
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
92116 - Biblioteki
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
92195 - Pozostała działalność
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
8. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
85153 - Zwalczanie narkomanii
Wydatki
ogółem
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
4
2 185 279,65
2 315 279,65
2 315 266,86
100,0
2,6%
790 000,00
790 000,00
790 000,00
100,0
0,9%
1 288 133,00
1 648 319,00
1 309 864,52
79,5
1,5%
18 000,00
35 000,00
25 543,62
73,0
0,0%
15 065 710,00
16 992 403,77
16 221 061,03
95,5
18,1%
25 000,00
25 000,00
23 640,59
94,6
0,0%
Wydatki
bieżące
5
2 162 779,65
2 192 779,65
2 192 766,96
100,0
2,8%
790 000,00
790 000,00
790 000,00
100,0
1,0%
252 900,00
252 900,00
237 820,89
94,0
0,3%
18 000,00
35 000,00
25 543,62
73,0
0,0%
15 015 710,00
16 913 403,77
16 142 495,77
95,4
20,3%
25 000,00
25 000,00
23 640,59
94,6
0,0%
Wydatki
majątkowe
6
22 500,00
122 500,00
122 499,90
100,0
1,2%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
1 035 233,00
1 395 419,00
1 072 043,63
76,8
10,5%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
50 000,00
79 000,00
78 565,26
99,4
0,8%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 169 –
Numer
i nazwa zadania
Powiązanie z budżetem tradycyjnym
- numer i nazwa rozdziału
1
2
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Poz. 1015
Wyszczególnienie
[5+6]
3
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
85195 - Pozostała działalność
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
85203 - Ośrodki wsparcia
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
85204 - Rodziny zastępcze
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
85206 - Wspieranie rodziny
Wydatki
ogółem
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
4
665 000,00
687 000,00
670 022,44
97,5
0,7%
80 000,00
82 278,00
82 278,00
100,0
0,1%
829 000,00
959 000,00
958 992,86
100,0
1,1%
50 000,00
53 000,00
51 394,98
97,0
0,1%
33 000,00
33 000,00
31 331,22
94,9
0,0%
56 000,00
81 572,00
75 372,77
92,4
0,1%
Wydatki
bieżące
5
615 000,00
627 000,00
610 457,18
97,4
0,8%
80 000,00
82 278,00
82 278,00
100,0
0,1%
829 000,00
959 000,00
958 992,86
100,0
1,2%
50 000,00
53 000,00
51 394,98
97,0
0,1%
33 000,00
33 000,00
31 331,22
94,9
0,0%
56 000,00
81 572,00
75 372,77
92,4
0,1%
Wydatki
majątkowe
6
50 000,00
60 000,00
59 565,26
99,3
0,6%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 170 –
Numer
i nazwa zadania
Powiązanie z budżetem tradycyjnym
- numer i nazwa rozdziału
1
2
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
85215 - Dodatki mieszkaniowe
Poz. 1015
Wyszczególnienie
[5+6]
3
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
85216 - Zasiłki stałe
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki
ogółem
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
4
5 266 000,00
5 799 850,00
5 729 301,61
98,8
6,4%
89 000,00
106 000,00
90 819,22
85,7
0,1%
2 161 000,00
2 311 100,00
2 247 728,21
97,3
2,5%
1 304 700,00
1 338 975,01
1 333 613,94
99,6
1,5%
406 800,00
636 300,00
533 557,25
83,9
0,6%
1 322 000,00
1 336 800,00
1 255 247,16
93,9
1,4%
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
5
6
5 266 000,00
5 799 850,00
5 729 301,61
98,8
7,2%
89 000,00
106 000,00
90 819,22
85,7
0,1%
2 161 000,00
2 311 100,00
2 247 728,21
97,3
2,8%
1 304 700,00
1 338 975,01
1 333 613,94
99,6
1,7%
406 800,00
636 300,00
533 557,25
83,9
0,7%
1 322 000,00
1 327 800,00
1 246 247,16
93,9
1,6%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
9 000,00
9 000,00
100,0
0,1%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 171 –
Numer
i nazwa zadania
Powiązanie z budżetem tradycyjnym
- numer i nazwa rozdziału
1
2
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Poz. 1015
Wyszczególnienie
[5+6]
3
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
85295 - Pozostała działalność
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
85305 - Żłobki
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
85307 - Dzienni opiekunowie
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
9. Transport i komunikacja
Wydatki
ogółem
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
4
276 000,00
276 000,00
270 874,62
98,1
0,3%
581 100,00
587 100,00
576 463,39
98,2
0,6%
686 400,00
978 691,00
894 037,36
91,4
1,0%
1 232 410,00
1 342 187,76
1 216 475,84
90,6
1,4%
2 300,00
358 550,00
179 909,57
50,2
0,2%
2 192 278,20
2 858 885,20
2 689 619,32
94,1
3,0%
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
5
6
276 000,00
276 000,00
270 874,62
98,1
0,3%
581 100,00
587 100,00
576 463,39
98,2
0,7%
686 400,00
968 691,00
884 037,36
91,3
1,1%
1 232 410,00
1 342 187,76
1 216 475,84
90,6
1,5%
2 300,00
358 550,00
179 909,57
50,2
0,2%
1 039 673,17
1 219 320,17
1 143 914,26
93,8
1,4%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
10 000,00
10 000,00
100,0
0,1%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
1 152 605,03
1 639 565,03
1 545 705,06
94,3
15,1%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 172 –
Numer
i nazwa zadania
Powiązanie z budżetem tradycyjnym
- numer i nazwa rozdziału
1
2
60004 - Lokalny transport zbiorowy
Poz. 1015
Wyszczególnienie
[5+6]
3
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
60016 - Drogi publiczne gminne
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
60017 - Drogi wewnętrzne
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi
75011 - Urzędy wojewódzkie
Wydatki
ogółem
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
4
54 000,00
54 000,00
54 000,00
100,0
0,1%
2 096 278,20
2 716 235,20
2 574 176,18
94,8
2,9%
42 000,00
63 650,00
36 443,14
57,3
0,0%
0,00
25 000,00
25 000,00
100,0
0,0%
9 607 877,30
10 065 976,78
9 120 709,08
90,6
10,2%
316 709,00
320 900,00
320 900,00
100,0
0,4%
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
5
6
54 000,00
54 000,00
54 000,00
100,0
0,1%
943 673,17
1 076 670,17
1 028 471,12
95,5
1,3%
42 000,00
63 650,00
36 443,14
57,3
0,0%
0,00
25 000,00
25 000,00
100,0
0,0%
9 324 617,61
9 670 117,09
8 827 920,79
91,3
11,1%
316 709,00
320 900,00
320 900,00
100,0
0,4%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
1 152 605,03
1 639 565,03
1 545 705,06
94,3
15,1%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
283 259,69
395 859,69
292 788,29
74,0
2,9%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 173 –
Numer
i nazwa zadania
Powiązanie z budżetem tradycyjnym
- numer i nazwa rozdziału
1
2
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Poz. 1015
Wyszczególnienie
[5+6]
3
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona
za granicą
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
75095 - Pozostała działalność
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Wydatki
ogółem
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
4
263 300,00
253 300,00
230 367,82
90,9
0,3%
8 595 444,30
8 722 209,30
7 845 483,79
89,9
8,7%
40 000,00
40 000,00
15 852,78
39,6
0,0%
179 300,00
210 967,48
203 247,32
96,3
0,2%
207 740,00
207 740,00
197 123,82
94,9
0,2%
5 384,00
5 384,00
5 264,24
97,8
0,0%
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
5
6
263 300,00
253 300,00
230 367,82
90,9
0,3%
8 312 184,61
8 326 349,61
7 552 695,50
90,7
9,5%
40 000,00
40 000,00
15 852,78
39,6
0,0%
179 300,00
210 967,48
203 247,32
96,3
0,3%
207 740,00
207 740,00
197 123,82
94,9
0,2%
5 384,00
5 384,00
5 264,24
97,8
0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
283 259,69
395 859,69
292 788,29
74,0
2,9%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 174 –
Numer
i nazwa zadania
Powiązanie z budżetem tradycyjnym
- numer i nazwa rozdziału
1
2
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego
Poz. 1015
Wyszczególnienie
[5+6]
3
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
WYDATKI OGÓŁEM
Wydatki
ogółem
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1. Uchwała budżetowa
2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Wskaźnik proc. [W3:W2]
5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2014 r.
4
0,00
221 566,00
218 583,73
98,7
0,2%
0,00
83 910,00
83 885,58
100,0
0,1%
90 400 000,00
94 556 678,98
89 736 597,04
94,9
100,0%
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
5
6
0,00
221 566,00
218 583,73
98,7
0,3%
0,00
83 910,00
83 885,58
100,0
0,1%
80 161 000,00
83 471 761,98
79 507 361,63
95,3
100,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
0,00
0,00
0,00
-0,0%
10 239 000,00
11 084 917,00
10 229 235,41
92,3
100,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 175 –
Poz. 1015
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 53/2015 z dnia 30 marca 2015 r.
BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
W STRZELCACH OPOLSKICH
STRZELCE OPOLSKIE - MARZEC 2015 R.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 176 –
Poz. 1015
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2014 ROK.
Informacja z realizacji planu finansowego została sporządzona na podstawie zestawienia
przychodów i kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2014 rok. Podstawą zestawienia
były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających
koszty jednostki na dzień 31 grudzień 2014 roku.
SOK jako samorządowa instytucja kultury została powołana na mocy Uchwały Nr XIII/105/07
Rady Miejskiej z dnia 30 października 2007 r. i rozpoczęła działalność z dniem 01 stycznia
2008 roku. Z dniem 1 lipca 2012 roku działalność instytucji została poszerzona o zadania
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej włączając ją do struktur SOK na mocy Uchwały
Nr XXII/143/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
zmieniającej Uchwałę Nr XIII/105/07 z dnia 30 października 2007 r. Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Strzelecki Ośrodek
Kultury i nadania jej statutu.
PLAN FINASOWY
INSTYTUCJI KULTURY NA 2014 ROK
w złotych
PRZYCHODY
PRZYCHODY
Stan środków
obrotowych
na
początek roku
Nazwa
instytucji kultury
1
w tym:
w tym:
OGÓŁEM
[6+7]
własne
5
6
4
dotacje
7
dotacja
organizatora
Należności na
koniec roku
z tego:
dotacja
na zadania
inwestycyjne
8
9
10
Suma
bilansowa
[4+5]
11
w tym:
należności
Strzelecki Ośrodek
Kultury
703 901
3 662 000
460 000
3 202 000
3 072 000
100 000
0
4 365 901
3 662 000
460 000
3 202 000
3 072 000
0
0
4 365 901
501 677
Razem
703 901
501 677
KOSZTY
KOSZTY
w tym:
Nazwa
instytucji kultury
1
Stan
zobowiązań
2
OGÓŁEM
[4+7+8]
3
w tym:
bieżące
z dotacji
organizatora
4
5
majątkowe
w tym:
Stan środków
obrotowych
na koniec roku
Suma
bilansowa
[4+9]
10
wynagrodzenia
i pochodne
ze środków
własnych
z dotacji organ.
6
7
8
9
Strzelecki Ośrodek
Kultury
0
3 871 750
3 532 000
2 972 000
1 928 142
239 750
100 000
494 151
4 365 901
Razem
0
3 871 750
3 532 000
2 972 000
1 928 142
239 750
100 000
494 151
4 365 901
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 177 –
Poz. 1015
Przychody
Strzeleckiego Ośrodka Kultury zrealizowane na dzień 31 grudzień 2014 roku wynoszą
3 591 996 zł. I zostały zrealizowane w 105,6% w stosunku do planu przyjętego na dzień
01.01.2014 roku. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność
bieżącą dla instytucji kultury w kwocie 2 972 000 zł, w tym na działalność biblioteczną
790 000 zł, stanowi ona 82,7% wszystkich uzyskanych w okresie dwunastu miesięcy
przychodów jednostki. W 2014 roku zrealizowano 100% ogólnej kwoty udzielonej dotacji
na działalność bieżącą dla SOK i zwiększony został o 30 000 zł w stosunku do planu
przyjętego na początek okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem na organizację imprez
kulturalnych. Kolejnym źródłem przychodu jest działalność usługowa jednostki, polegająca
na wynajmie sal, pomieszczeń i powierzchni, opłat za eksploatację sprzętu muzycznego
i nagłośnieniowego, ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i spektakle, opłaty akredytacyjne,
reklamy zamieszczonej na łamach dwutygodnika „Informator Strzelecki” a także podczas
trwania dni miasta oraz kar za przetrzymywanie księgozbioru. Uzyskane przychody własne
z działalności SOK na dzień 31.12.2014 roku kształtują się na poziomie 390 628 zł co stanowi
10,9% uzyskanych przychodów. W kwocie tej ujęte są również środki zewnętrzne pozyskane
w trakcie roku obrotowego, które miały decydujący wpływ na wzrost uzyskanych przychodów:
darowizny, dopłaty i inne dotacje np. Biblioteka Narodowa, Fundacja Orange, - łącznie
35 610 zł, a także wadium na poczet prac związanych z remontem i modernizacją kawiarenki
internetowej – 24 820 zł. W 2014 r. otrzymaliśmy zwrot poniesionych kosztów w 2013 roku
na realizację projektu oraz podpisaliśmy kolejne umowy na sfinansowanie działań w ramach
Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich tzw. PROW na łączną wartość 183 336,77 zł.
Innym źródłem występującym po stronie przychodów tj. 521 133 zł są zgromadzone środki
obrotowe bieżące, jak również z lat poprzednich z przeznaczeniem na zakupy majątkowe:
usług i materiałów inwestycyjnych rozpoczętych w maju bieżącego roku. W roku
sprawozdawczym Strzelecki Ośrodek Kultury pozyskał również środki z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego - 130 000 zł oraz z gminy Strzelce Opolskie – 100 000 zł
na realizację zadania inwestycyjnego „Remont i modernizacja Strzeleckiego Ośrodka Kultury
wraz z zakupem wyposażenia”.
Koszty
Strzeleckiego Ośrodka Kultury w 2014 roku według planu łącznie wynoszą
3 862 750 zł. Na dzień 31 grudzień 2014 roku wydatkowano na działalność instytucji
kwotę 3 608 733 zł – 93,4% ogółem zrealizowanych w stosunku do planu, w tym 2 972 000 zł
dotacja organizatora – co stanowi 82,3% wszystkich kosztów na działalności instytucji.
Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia - łącznie z energią elektryczną, cieplną
i wodą – wynoszą 482 062 i stanowią 13,4% wszystkich poniesionych kosztów. Kolejnym
według rodzaju kosztów są wydatki poniesione na zakup usług obcych (zakupy związane
z organizowaniem imprez, transport, usługi prawnicze, opłaty konserwacje i naprawy, wynoszą
one 798 696 zł i stanowią 22,1% kosztów ogółem wydatkowanym w 2014 roku.
Koszty funduszu wynagrodzeń zrealizowane za okres 12 miesięcy wynoszą 1 926 957 zł
na wynagrodzenia osobowe dla 48 pracowników i bezosobowe zleceniobiorców.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 178 –
Poz. 1015
Wynagrodzenia bezosobowe dla zleceniobiorców na dzień 31 grudzień 2014 roku wynoszą
92 100 zł tj. 4,8% kosztów wszystkich wynagrodzeń. Wydatkowane są one min. na honoraria
dla artystów i twórców, na członków w komisjach konkursowych oraz prace konserwatorskie
i palaczy CO w świetlicach wiejskich, a także na wynagrodzenia instruktorów prowadzących
koła zainteresowań w SOK. Wynagrodzenia i odprawy emerytalne to kwota 1 465 063 zł.
Znaczną część funduszu wynagrodzeń zajmują koszty ubezpieczeń społecznych i inne
świadczenia dla pracowników tzw. pochodne od wynagrodzeń – 241 414 zł, odpis na ZFŚS
w wysokości 43 593 zł stanowiąc 18% kosztów w tej grupie rodzajowej oraz opłaty
na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 41 525 zł. Kwota
w wysokości 75 926 zł stanowiąca 2,1% wszystkich kosztów została wydatkowana na podatki,
opłaty związane z gospodarowaniem odpadów, a w szczególności ZAiKS – 25 663 zł i podatek
od towarów i usług VAT nie podlegający rozliczeniu z urzędem Skarbowym 39 608 zł. Koszty
na kwotę 67 152 zł, tj. 1,9% wydatkowane zostały na pokrycie zobowiązań za wynajem lokali
na prowadzenie działalności statutowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury, w tym koszty związane
z działalnością świetlic oraz filii bibliotecznych w kwocie 30 269 zł, ubezpieczenia mienia
instytucji, budynków oraz księgozbioru – 12 812 zł w grupie tej znajdują się również zwrot
kosztów podróży służbowych, koszty opłat pocztowych, bankowych i koszty reprezentacji
i reklamy. Pozostała kwota kosztów rzędu 257 980 zł zawiera w znacznym stopniu wydatki
majątkowe na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także usług
związanych z zadaniem inwestycyjnym na łączną wartość 238 509,91 zł z przeznaczeniem na
remont oraz doposażenie świetlic wiejskich, a także pracowni Strzeleckiego Ośrodka Kultury.
Struktura procentowa kosztów działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury
w 2014 roku
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 179 –
Poz. 1015
Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudzień
2014 roku wyniósł 105 722,97 w tym:
– środki z dotacji – 73,73 zł – (odsetki bankowe)
– dochody własne – 105 649,24 zł.
Stan należności na dzień 31 grudnia 2014 roku dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi:
415 409,84 zł w tym: należności wymagalne w kwocie - 2 627,27 zł.
Należności niewymagalne to: należności z tytułu zrealizowanych projektów w ramach
dofinasowania PROW – 135 065,47 zł oraz podatek VAT od Urzędu Skarbowego (różnica
pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym) – 277 139 zł oraz pozostałe i z tytułu usług
w kwocie - 578,10 zł. Stan zobowiązań Strzeleckiego Ośrodka Kultury na koniec okresu
sprawozdawczego wynosi 22 598,90 zł - są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu
i usług realizowane w ramach środków własnych. Strzelecki Ośrodek Kultury nie posiada
zobowiązań wymagalnych.
W celu wyegzekwowania należności wymagalnych w 2014 r. wysłano 3 upomnienia na kwotę
491,40. W trakcie roku umorzono należności dla trzech kontrahentów na podstawie
zarządzenia Dyrektora instytucji kultury w oparciu o prawomocne wyroki świadczące
o bezskutecznym wyegzekwowaniu należności dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury na łączna
wartość 1 526,40 zł.
I. DOTACJA ORGANIZATORA wykonanie za 2014 – 2 972 000 zł
RODZAJE KOSZTÓW
I
Koszty zużycia materiałów i energii
w tym: energia elektryczna
energia cieplna i opał
zakupy związane z organizacją imprez
pozostałe zakupy administracyjne
II
Koszty usług obcych
w tym: związane z organizacją imprez
związane z działalnością wydawniczą
administracyjne
III Koszty podatków i opłat
w tym: ZAIKS
podatek VAT
administracyjne
SOK
ŚWIETLICE
BIBLIOTEKA
RAZEM
127 251
102 916
133 435
363 602
9 781
20 161
29 364
67 945
36 173
31 392
22 272
13 079
16 434
20 161
50 687
46 153
62 388
71 713
102 323
127 177
422 049
30 112
52 656
504 817
285 774
36 599
99 675
20 641
0
9 471
26 903
0
25 753
333 318
36 599
134 900
27 763
25 834
3 528
57 125
23 695
2 237
1 832
0
18 570
7 264
1 968
0
1 560
25 663
20 807
10 656
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
RODZAJE KOSZTÓW
administracyjne
– 180 –
Poz. 1015
SOK
ŚWIETLICE BIBLIOTEKA
1 832
7 264
1 560
RAZEM
10 656
IV Koszty wynagrodzeń
775 019
323 303
457 341
1 555 663
w tym: wynagrodzenia osobowe
jubileusze i odprawy
umowy zlecenie/dzieło
Koszty ubezpieczeń społecznych
V
i inne świadczenia dla pracowników
w tym: składki na ubezpieczenie społeczne
FP
PFRON
ZFŚS
pozostałe świadczenia
668 968
43 451
62 600
298 141
1 062
24 100
453 441
0
3 900
1 420 550
44 513
90 600
183 655
68 148
117 991
369 794
112 371
12 554
29 084
19 568
10 078
52 786
1 511
0
10 205
3 646
76 256
10 547
12 441
10 365
8 381
241 414
24 612
41 525
40 138
22 105
16 567
34 103
15 682
66 352
5 084
0
2 371
9 111
805
27 231
5 972
95
1 203
3 038
4 469
6 973
7 092
30 269
12 812
16 179
45 281
0
9 366
54 647
1 597 586
584 416
790 000
2 972 000
VI Pozostałe koszty rodzajowe
w tym: podróże służbowe pracowników
koszty związane z wynajęciem lokali
koszty ubezpieczeń
administracyjne
VII Inne Administracyjne
Razem:
Udział kosztów z dotacji organizatora wg miejsc prowadzonej działalności statutowej
Strzeleckiego Ośrodka Kultury można ująć w trzech podstawowych obszarach co obrazuje
powyższa tabelka:
1 - Strzelecki Ośrodek Kultury
2 - Świetlice wiejskie i dzielnicowe – 18 obiektów
3 – Biblioteka z filiami - 7 obiektów
Struktura kosztów
wg obszarów działalności i głównych rodzajów kosztów za 2014 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 181 –
Poz. 1015
Struktura kosztów
wg miejsc powstania za 2014 r.
II. POZOSTAŁE KOSZTY FINASOWANE Z INYCH ŚRODKÓW
- wykonanie za 2014 rok – 636 773 zł
W tej grupie kosztowej znajdują się koszty poniesione na realizacje wydatków sfinansowanych
ze źródeł zewnętrznych (dofinasowania, darowizny, dotacje celowe), jak również ze środków
uzyskanych ze sprzedaży usług objętych działalnością statutową i środków zgromadzonych
z lat ubiegłych. Ich udział wynosi 17,7% wszystkich kosztów.
Głównym źródłem wydatkowania w tej grupie są koszty związane z zadaniem inwestycyjnym
„Remont i modernizacja Strzeleckiego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia”.
Zakres prac obejmował remont pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku; wcześniej
kawiarenka internetowa wraz z zapleczem oraz portiernią. W rezultacie utworzono kawiarenkę
artystyczno-literacką oraz pomieszczenie z przeznaczeniem na kasę Strzeleckiego Ośrodka
Kultury. Zdecydowany zakres prac dotyczył modernizacji i adaptacji pomieszczeń
z przeznaczeniem na kawiarnię artystyczna z zapleczem drobnej gastronomi.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 182 –
Poz. 1015
Struktura kosztów finansowanych
ze środków innych niż datacja organizatora
w roku 2014
ŻRÓDŁO FINASOWANIA
ZEWNĘTRZNE - DOFINASOWANIA
I
1
Fundacja Orange
2
Darowizna
3
4
5
MKiDN
Gmina Strze lce Opolskie
Bibliote k Narodowa
II
1
2
3
RODZAJ KOSZTU
„Fizyczne wariacje”
Pracownia Orange w Szczepanku
Dla pracownii Orange w Szczepanku
Dla Filii nr 1
Dotacja ce lowa "Re mont i Modernizacja (…)"
Dotacja ce lowa "Re mont i Modernizacja (…)"
zakup nowości wydawniczych
ŚRODKI WŁASNE
KWOTA
266 977,08
15 900,00
4 000,00
2 000,00
300,00
129 367,08
100 000,00
15 410,00
369 795,98
Pokrycie kosztów projektu PROW
"Chodź pomaluj mój świat” – Świetlica Sucha
"Świat z papieru" - Kadlub Wieś
"Bliskie spotkanie z tradycją - Szymiszów Osiedle
"Co rośnie wokół mnie" - Roźniątów
"Życie jest teatrem" -Rozmierz
"Testament Pieca" - Kadłub Piec
"E-świetlica"- świetlice wiejskie
Fundacja Orange
„Fizyczne wariacje” – wkład własny
Pracownia Orange w Szczepanku – wkład własny
135 055,47
13 892,12
10 505,09
23 402,10
24 878,96
22 067,68
18 044,18
22 265,34
3 000,00
1 000,00
2 000,00
Dochody własne, środki z lat ubiegłych
231 740,51
"Remont i Modernizacja" - wkład wlasny
Kawiarenka, kasa - doposażenie
Projekty PROW wkład własny
Organizacja imprez
Administracyjne
III Koszty z dochodów własnych razem (I+II)
w tym: koszty majątkowe
koszty bieżące
125 035,71
47 539,72
29 142,91
11 376,00
18 646,17
636 773,06
238 509,91
398 263,15
Pozostałe koszty to wydatki na realizacje siedmiu projektów z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich „Kraina Św. Anny”. W ramach realizacji poszczególnych projektów świetlice
wiejskie zostały doposażone min w stałe łącza internetowe wraz z zakupem komputerów,
wymianą mebli: stoliki, krzesła, szafy, sprzęt RTV oraz nagłośnieniowy itp. niezbędne
dla prowadzenia zajęć poszerzając zainteresowania uczestników przez kultywowanie tradycji
regionu, a także doskonalenie manualnych umiejętności. Wykonano również remonty świetlic
w Suchej, Rożniątowie oraz Kadłubie Piecu.
Pozyskano środki na zakup księgozbioru dla biblioteki wraz z filiami, Fundacji Orange
na realizacje ciekawego projektu, poznając różne techniki odtwarzania dźwięku. Ponadto
dofinansowano już utworzona w latach wcześniejszych pracownie Orange w Szczepanku.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 183 –
Poz. 1015
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 184 –
Poz. 1015
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 185 –
Poz. 1015
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 53/2015 z dnia 30 marca 2015 r.
INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Strzelce Opolskie - marzec 2015 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 186 –
Poz. 1015
PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA
INFORMACJI
o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
1.
„Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego” Gminy Strzelce
Opolskie sporządza się zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust. 1 pkt. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a jej zakres tematyczny
odpowiada wymogom prawa.
2.
„Informacja” obejmuje własność i prawa majątkowe Gminy, które przedstawione zostały
w układzie podmiotowo- przedmiotowym oraz w ujęciu ilościowo - wartościowym.
Uwzględniają one zmiany w strukturze tego majątku, jakie miały miejsce od dnia
złożenia poprzedniej informacji.
3.
Składniki majątkowe określone zostały na podstawie danych
ewidencji gruntów
prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich oraz ewidencję
gruntów gminnych
i ewidencji środków trwałych prowadzonych w Gminie i jej
jednostkach organizacyjnych.
4.
Mienie
gminy
stanowią
nieruchomości
wykorzystywane
na
cele
związane
z wykonywaniem jej zadań własnych określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym. Zostało ono
przedstawione w tabelach, a jego aktualną
strukturę pokazano na rysunkach graficznych.
Natomiast w komentarzu zawarto objaśnienia najistotniejszych zjawisk oraz wskazano
najważniejsze problemy występujące w związku z gospodarowaniem majątkiem Gminy.
5.
„Informacja” o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego składa się z trzech
części, które obejmują:
1) część opisową dotyczącą majątku gminy i zmian dokonanych w okresie od dnia
złożenia poprzedniej informacji,
2) dane w ujęciu tabelarycznym (tabele Nr 1-10),
3) strukturę mienia w układzie graficznym (rys. 1-3).
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 187 –
Poz. 1015
I. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH GMINNYCH
Od dnia złożenia poprzedniej informacji stan mienia gminy w zakresie
posiadanych nieruchomości uległ zmianie na skutek:
1. udziału gminy w obrocie cywilnoprawnym, z czym związane były umowy nabycia,
sprzedaży, darowizny lub zamiany nieruchomości dokonywane w trybie ustawy
o gospodarce nieruchomościami (tabela 4 i 5)
2. postępowań prowadzonych w trybie administracyjnym, w tym:
a) na mocy decyzji Wojewody Opolskiego wydanych w sprawie komunalizacji mienia
Skarbu Państwa,
b) na mocy decyzji Burmistrza wydanych w sprawie :
1) podziału nieruchomości z wydzieleniem
działek przeznaczonych pod gminne
drogi publiczne, których przebieg został ustalony w planach zagospodarowania
przestrzennego (poz. 3 tab. 4),
2) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we własność (poz.
6 tab. 5).
c) na mocy decyzji Starosty Strzeleckiego, wydanej w sprawie realizacji inwestycji
drogowej (poz. 3 tab. 4).
Stan gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2014 r. został przedstawiony
w tabeli Nr 1 oraz w sposób graficzny na rys. 1.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 188 –
Poz. 1015
Tabela Nr 1
GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
Lp.
Sposób korzystania z nieruchomości
Stan na
1.01.2014
w ha
1.
Nieruchomości zagospodarowane przez gminę
627,62
658,86
w tym:
- drogi i rowy gminne
365,69
365,75
55,66
54,51
4,53
10,77
8,32
21,52
4,53
9,86
8,18
21,52
7,89
7,69
0,78
0,79
1,94
1,94
79,30
47,95
11,52
6,76
5,77
3,45
0,14
0,18
49,88
1,38
0,22
11,53
6,76
5,75
3,45
0,14
0,18
18,54
1,38
0,22
Użytkowanie gruntów gminnych
57,40
57,40
w tym:
- Polski Związek Działkowców
- Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
- Koło Polskiego Związku Wędkarskiego
56,42
0,11
0,87
56,42
0,11
0,87
Wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa
0,02
1,00
RAZEM
820,00
819,72
2.
Wieczyste użytkowanie gruntów gminnych
w tym:
- przedsiębiorstwo komunalne - spółka gminy
- spółdzielnie i inne osoby prawne
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
- spółdzielnia mieszkaniowa (wraz z os. fizycznymi z
udziałem SM
- osoby fizyczne (tereny budownictwa mieszk. i
garaże)
- wspólnoty mieszkaniowe (pow. gruntów
proporcjonalnie do udziałów)
- grunty rolne
3.
Zarząd trwały ustanowiony na nieruchomościach
gminy w tym:
- szkoły podstawowe
- gimnazja
- przedszkola
- MOS
- Środowiskowy Dom Samopomocy
- OPS
- GZMK
- CRWiS „Strzelec”
- Żłobek
4.
5.
Stan na
31.12.2014r.
w ha
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 189 –
Poz. 1015
Rys. 1
GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
7,00%
5,85%
0,12%
6,65%
4
3
2
5
1
80,38%
1
nieruchomości
zagospodarowane
przez gminę
2
wieczyste użytkowanie
gruntów gminnych
3
zarząd trwały na
nieruchomościach
gminnych
4
użytkowanie
gruntów gminnych
5
wieczyste użytkowanie gminy
na własności Skarbu Państwa
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 190 –
Poz. 1015
Dominującą pozycję stanowią drogi gminne oraz nieruchomości wykorzystywane
bezpośrednio przez gminę w związku z wykonywaniem zadań własnych, w tym grunty
będące rezerwą pod przyszłe zagospodarowanie na cele publiczne (np. pod cmentarz
komunalny).
Tereny oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym dotyczą
przede wszystkim zabudowy mieszkaniowej i usługowej służącej prowadzeniu działalności
gospodarczej.
Prawo
użytkowania
obejmuje
rodzinne
ogrody
działkowe
oraz
grunty
wykorzystywane przez organizację zrzeszającą hodowców gołębi pocztowych i wędkarzy.
Natomiast trwały zarząd ustanowiony jest dla jednostek gminnych nie posiadających
osobowości prawnej prowadzących działalność oświatową, związaną ze sportem i rekreacją,
opieką społeczną, gminnym zasobem mieszkaniowym i cmentarzem komunalnym.
W skład zasobu gminnego wchodzą również grunty stanowiące własność Skarbu Państwa,
do których Gminie przysługuje prawo użytkowania wieczystego.
II. CHARAKTERYSTYKA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
Udział poszczególnych grup w ogólnej powierzchni gruntów w zasobie gminnym
przedstawia się następująco:
- 80,38 % stanowią nieruchomości zagospodarowane przez gminę,
- 7,00 % gruntów obciążonych jest prawem użytkowania
- 6,65 %, gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych,
- 5,85 % nieruchomości oddanych jest w zarząd trwały
- 0,12 % stanowią grunty, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina.
W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych pozostaje jeszcze 7,69 ha gruntów
wykorzystywanych na cele mieszkaniowe (29 nieruchomości) i pod zabudowę garażami
(45 nieruchomości). Osoby te mogą skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Na przestrzeni okresu, jaki upłynął od daty poprzedniej „Informacji”, stan gminnego
zasobu nieruchomości faktycznie zmniejszył się o 0,28 ha i wynosi 819,72 ha. Na potrzeby
związane z wykonywaniem zadań własnych gmina wykorzystuje 659,86 ha gruntów, z czego
658,86 ha stanowi jej własność, a 1,00 ha jest przedmiotem użytkowania wieczystego
(szczegóły w tabeli Nr 2).
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 191 –
Poz. 1015
Tabela Nr 2
ZAGOSPODAROWANIE
NIERUCHOMOSĆI PRZEZ GMINNĘ
Stan na 31.12.2014 r.
Rodzaj zagospodarowania
Pow.
w ha
Nieruchomości stanowiące własność gminy
gminne drogi publiczne, drogi wewnętrzne i rowy
658,86
365,75
usługi komunalne ( składowisko odpadów, oczyszczalnia)
37,37
L.p.
I.
nieruchomości oświatowe (szkoła niepubliczna)
0,62
rezerwa budowlana, w tym:
- usługi ogólno-miejskie
- budownictwo mieszkaniowe,
- przemysł, bazy i składy,
- cmentarz komunalny
38,93
tereny sportowe i rekreacyjne, działalność kulturalna
21,13
parki, tereny zielone, lasy, rola, stawy i tereny pozostałe
4,88
8,63
15,03
10,39
193,76
targowisko miejskie
II.
1,30
Wieczyste użytkowanie nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa
1,00
drogi wewnętrzne ( w udziale 801/10.000)
0,01
pozostałe
0,99
RAZEM
659,86
Na rys. 2 przedstawiono stan zagospodarowania nieruchomości przez gminę:
- 55,51 % - stanowią drogi (publiczne, wewnętrzne i dojazdowe do pól) oraz rowy,
- 29,41 % - to parki, lasy, rola, tereny zielone, stawy i tereny pozostałe,
- 5,91 % - gruntów tworzy rezerwę budowlaną,
- 5,67 % - zajmują usługi komunalne,
- 3,21 % - obejmuje tereny sportowe i rekreacyjne,
- 0,20 % - stanowi targowisko miejskie,
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 192 –
Poz. 1015
- 0,09 % - oświata niepubliczna.
W bezpośrednim zarządzie Gminy, na zasadach ustalonych w drodze zarządzenia
Burmistrza Nr 213/06 z dnia 15 września 2006 r. znajdują się:
a)
publiczne drogi gminne, drogi wewnętrzne i dojazdowe do pól,
b)
rowy i stawy,
c)
lasy, zieleńce i parki zabytkowe,
d)
budynki administracyjne Urzędu Miejskiego, remizy OSP,
e)
kąpielisko miejskie i tereny rekreacyjno- sportowe,
Zarządca targowiska miejskiego przedsiębiorca Gabriela Bartoszek działająca pod
nazwą PUPHW
„GABI” z Żędowic, wyłoniony został w trybie zapytania ofertowego,
a umowa została zawarta na okres 1 roku. Natomiast szaletami miejskimi w 2014 r.
zarządzała Strzelecka Spółdzielnia Socjalna „Sydoraj”.
Organizacjom sportowym boiska sportowe położone w Strzelcach Opolskich oraz na
obszarach wiejskich udostępnione zostały na podstawie umów najmu.
Na dzierżawę gruntu gminnego zawarte są 282 umowy dzierżawy na ogólną
powierzchnię 52,7042 ha. z tego:
1.
28 osób fizycznych i prawnych
dzierżawi grunty o pow. 5,9842 ha w celu
prowadzenia działalności gospodarczej, handlowej i przemysłowej,
2.
dzierżawa 0,0524 ha gruntów zainwestowanych jest garażami.
3.
45,5508 ha gruntów zagospodarowanych jest przez 70 dzierżawców na cele rolne,
4.
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych zawartych jest
37 umów na pow. 0,7830 ha,
5.
69 osób fizycznych dzierżawi 1,3938 ha gruntów wykorzystywanych jako ogródki
przydomowe,
6.
pod ustawienie kontenerów na odpady komunalne zawarto ze wspólnotami
mieszkaniowymi 21 umów na pow. 0,0236 ha.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 193 –
Poz. 1015
ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ
Rys. 2
0,20%
29,41%
7
6
3,21%
5
3
4
5,91%
1
55,51%
2
0,09%
5,67%
1
gminne drogi
publiczne,
wewnętrzne
i rowy
2
usługi
komunalne
3
oświata
niepubliczna
4
rezerwa
budowlana
5
tereny
sportowe
i rekreacyjne,
działalność
6
parki, tereny
zielone, lasy,
rola, stawy
i tereny
7
targowisko
miejskie
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 194 –
Poz. 1015
Z mienia gminy korzystają następujące gminne jednostki organizacyjne
bez osobowości prawnej:
1.
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich, który realizuje
zadania wynikające ze statutu oraz gospodaruje mieniem gminy przekazanym na mocy
zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 282/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
W zarządzie GZMK pozostaje cała gospodarka nieruchomościami zasobu gminy,
cmentarz komunalny oraz część zasobu mieszkaniowego związana z lokalami
użytkowymi. Lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach stanowiących 100%
własności gminy i w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych oddane
zostały do zarządzania Spółce PUKiM w Strzelcach Opolskich, z którą umowa została
podpisana 12 stycznia 2009r. Umowa ta szczegółowo określa obowiązki zarządcy,
ustala przysługujące mu wynagrodzenie oraz wskazuje zasady rozliczania remontów.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 282/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. został przekazany
GZMK zasób gminy wraz z obowiązkiem prowadzenia określonych spraw
związanych z gospodarką tym zasobem. W 2014 r. zwiększył się o 31,81 ha zasób
gruntów którymi zarządza jednostka ta w imieniu gminy, gdyż wygaszono trwały
zarząd GZMK terenami rolnymi i pozostałymi nie stanowiącymi gminnego zasobu
mieszkaniowego. Zatem GZMK gospodaruje nieruchomościami o powierzchni ponad
238 ha, z czego ok. 220 ha stanowią grunty zarządzane w imieniu gminy.
Również
w
2014
r.
uchwałą
Rady
Miejskiej
w
Strzelcach
Opolskich
Nr XLVII/359/2014 r. z dnia 28 maja 2014 r. Gminnemu Zarządowi Mienia
Komunalnego powierzone zostało nowe zadanie tj. prowadzenie Regionalnego
Inkubatora Przedsiębiorczości, co nastąpiło na podstawie decyzji Burmistrza
Strzelec Opolskich Nr GN-IV-72244/8/14 z dnia 30 czerwca 2014 r. o ustanowieniu
trwałego zarządu.
2.
Gminne jednostki oświatowe gminy, ( szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola),
które posiadają w trwałym zarządzie nieruchomości o łącznej 24,04 ha, przeznaczone
na cele oświatowe,
3.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, na rzecz którego
ustanowiony został w trwały zarząd na nieruchomościach o łącznej pow. 0,18 ha,
położonych w Strzelcach Opolskich
obejmujących siedzibę (ul. Krakowska 16)
i część budynku położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. Kardynała Stefana
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 195 –
Poz. 1015
Wyszyńskiego 10-10A, w którym zostały wyodrębnione mieszkania chronione wraz
z gruntem niezbędnym dla prawidłowego jego funkcjonowania,
4.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich, na rzecz którego
ustanowiony został trwały zarząd na nieruchomościach o pow. 0,14 ha z
przeznaczeniem na działalność statutową.
5.
Centrum Rekreacji Wodnej
i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich,
utworzone w 2011 r. jako zakład budżetowy Gminy, któremu zostały oddane
w trwały zarząd nieruchomości o łącznej pow. 1,38 ha związane z realizacją zadań
statutowych,
6.
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich prowadzący działalność
sportową na nieruchomościach o pow. 3,45 ha, na których ustanowiony został trwały
zarząd.
7.
Żłobek w Strzelcach Opolskich, prowadzący działalność statutową na nieruchomości
położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14 o pow.
0,22 ha, na której ustanowiony został trwały zarząd.
Pozostałe podmioty działające jako jednostki organizacyjne gminy
1.
Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich, instytucja kultury, która na
podstawie umów użyczenia korzysta z dwóch bibliotek w Kadłubie i Szymiszowie
oraz ze świetlicy położonej w Kalinowicach. Z kolei na podstawie umów najmu SOK
korzysta z pomieszczeń świetlic w Strzelcach Opolskich, Rożniątowie, Osieku,
Szymiszowie,
Kadłubie,
Rozmierzy,
Suchej,
Dziewkowicach,
Szczepanku,
Rozmierce, Błotnicy Strzeleckiej, Warmątowicach oraz Jędryniach, gdzie czynsz
najmu został ustalony zarządzeniem Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 214/2012
z dnia 20.09.2012 r. w sprawie ustalenia czynszu za najem pomieszczeń świetlic
i bibliotek przez Strzelecki Ośrodek Kultury w celu prowadzenia działalności
statutowej.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
2.
– 196 –
Poz. 1015
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzelcach Opolskich, spółka
prawa handlowego, która dzierżawi należące jeszcze do gminy sieci oraz urządzenia
wodne i kanalizacyjne na podstawie umowy obowiązującej do 30 czerwca 2017 r.
3.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Spółka z o.o.
w Strzelcach Opolskich spółka prawa handlowego, które zarządza wysypiskiem
odpadów komunalnych, parkiem miejskim i zielenią miejską oraz gminnym zasobem
mieszkaniowym.
Szczegółowy
sposób
zagospodarowania
nieruchomości
został
przedstawiony
w tabeli Nr 3, a zawarte w nim informacje przedstawiają majątek gminy w układzie
przedmiotowym i wartościowym. Wielkości podane w tabeli Nr 3 uwzględniają zmiany
spowodowane nabyciem i zbyciem nieruchomości oraz wzrostem wartości budynków
i budowli na skutek ich modernizacji, remontów oraz nowych inwestycji zakończonych
w 2014 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 197 –
Poz. 1015
Tabela Nr 3
MIENIE KOMUNALNE
W/G SPOSOBU KORZYSTANIA
Treść
Pow.
w ha
Wartość
mienia w zł.
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego
w tym:
1. zasób mieszkaniowy i usługowy
18,54
29.321.171
Liczba
budynków
i budowli
164
12,80
22.885.294
160
5,23
0,04
4.161.914
190.192
2
1
0,47
2.083.771
1
Lp.
1.
gminy wraz ze wspólnotami
mieszkaniowymi,
2. cmentarz komunalny
3. siedziba,
4. Regionalny Inkubator
Przedsiębiorczości
2.
Składowisko odpadów komunalnych
20,31
9.123.817
11
3.
Żłobek, przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazja, hale sportowe
i boiska szkolne,
24,88
47.641.663
102
4.
Budynki administracyjne UM i
świetlice
1,00
3.278.757
17
5.
Remizy OSP + zbiorniki p. poż
2,37
1.757.291
19
6.
Ośrodek Pomocy Społecznej
0,18
3.156.443
3
7.
Środowiskowy Dom Samopomocy
Społecznej
0,14
3.114.925
3
8.
Dzierżawa na cele wod.-kan.
SWiK
17,31
13.367.054
57
9.
Targowisko miejskie
1,30
1.878.571
15
10.
CRWiS Strzelec,
1,38
14.391.691
1
11.
kąpielisko miejskie + hala sportowa
2,63
837.507
12
12.
MOS+ boiska sportowe +tereny
rekreacyjne
21,07
3.569.686
21
13.
stołówka i zajazd „Piast”
0,24
1.631.314
1
14.
lasy, parki, tereny zadrzewione i
zakrzewione, stawy i rola
193,76
2.101.580
18
15.
drogi, rowy
365,75
36.810.687
171
16.
Pozostałe mienie
36,95
7.008.894
161
233.458
38
w tym pozostały zasób usługowy
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 198 –
Poz. 1015
Rys. 3
MIENIE KUMUNALNE W/G SPOSOBU KORZYSTANIA
2,32%
1,17%
10,50%
3,78%
8
7
9
10
5,10%
26,62%
6
1
8,50%
5
4
7,47%
2
3
13,97%
20,57%
1
placówki
oświatowe
2
zasób
mieszkaniowy
i usługowy
3
drogi
i rowy
4
obiekty
i urządzenia
wodno kanalizacyjne
5
gminne
obiekty
użyteczności
6
składowisko
odpadów
komunalnych
7
obiekty
sportowe
i rekreacyjne
8
cmentarz
komunalny
9
lasy, parki,
stawy, rola
10
pozostały majątek
(bez pozostałego
zasobu
usługowego)
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 199 –
Poz. 1015
Na rys. 3 przedstawiono majątek gminy w układzie wartościowym, a został on
zgrupowany w następujący sposób:
- 26,62 % - placówki oświatowe,
- 20,57 % - drogi i rowy,
- 13,97 % - zasób mieszkaniowy i usługowy (w tym wspólnot mieszkaniowych),
- 10,50 % - obiekty sportowe i rekreacyjne,
-
8,50 % - gminne obiekty użyteczności publicznej,
- 7,47 % - obiekty i urządzenia wodno-kanalizacyjne,
- 5,10 % - składowisko odpadów komunalnych,
- 2,32 % - cmentarz komunalny,
- 1,17% - lasy i parki, tereny zadrzewione i zakrzewione, stawy i rola,
-
3,78 % - pozostały majątek (bez pozostałego zasobu usługowego).
Opis źródeł pochodzenia nieruchomości nabytych przez gminę w okresie od
1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zawiera tabela Nr 4, a dane te stanowią jednocześnie
sprawozdanie w rozumieniu § 6 uchwały Nr LVI/354/98 Rady Miejskiej z dnia
28 maja 1998 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na własność gminy.
Tabela Nr 4
NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINĘ
W OKRESIE 1.01.2014r.-31.12.2014r.
Lp.
Treść
1.
Umowy darowizny prawa użytkowania
wieczystego
gruntu
stanowiącego
własność Skarbu państwa położonego
w Strzelcach Opolskich
Nabycie z mocy prawa
2.
- własności nieruchomości
wydzielonych
pod publiczne drogi gminne
- komunalizacja
RAZEM
Liczba
decyzjiumów
Pow.
nieruch.
w ha
Koszt
nabycia
w zł.
1
0,97
nieodpłatnie
7
0,48
44.358
6
0,45
44.358
1
0,03
nieodpłatnie
8
1,45
44.358
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 200 –
Poz. 1015
III. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY
W roku 2014 przybyło Gminie pod drogi publiczne ogółem 0,48 ha gruntów w trybie
administracyjnym. Z mocy prawa przeszło na własność gminy pod drogi publiczne 0,1199 ha
gruntów w Szczepanku,
0,2741ha w Brzezinie
i 0,0281 ha w Strzelcach Opolskich
(art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Natomiast na
podstawie decyzji Starosty Strzeleckiego Nr 3/14 UA.6740.2.3.2014 DM z dnia 14.11.2014 r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Strzelcach Opolskich, na własność gminy
z mocy prawa przeszło 0,0239 ha gruntów położonych Strzelcach Opolskich.
Za część przejętych w 2014 r. a także w 2013 r. gruntów o łącznej pow. 0,3730 ha wypłacono
w 2014 r. odszkodowanie w wysokości 44.357,52 zł. uzgodnionej z właścicielami
i użytkownikami wieczystymi gruntów.
Realizacja ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów
komunikacyjnych (dróg gminnych), przeznaczonych do obsługi projektowanej zabudowy
(w tym mieszkaniowej) jest bardzo ważna, gdyż,
- po pierwsze, grunty wydzielone pod te drogi, w myśl obowiązujących przepisów muszą
stanowić własność gminy,
- po drugie, wtedy dopiero możliwe jest prowadzenie inwestycji związanych z budową
infrastruktury technicznej niezbędnej do zabudowy terenu,
- po trzecie, dzięki sieci nowych dróg oraz uzbrojeniu terenów, tworzone są dogodne warunki
dla inwestorów.
Ponadto w drodze komunalizacji Gmina stała się właścicielem nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym, położonej w Szymiszowie przy ul. Waloszka 6, obejmującej
działkę nr 825 o pow. 0,0310 ha. Natomiast w drodze darowizny gmina nabyła od osoby
prawnej prawo użytkowania wieczystego działki nr 512/5 o pow. 0,9744 ha, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, przeznaczonej pod usługi, położonej w Strzelcach Opolskich przy
ul. Zakładowej.
Zestawienie wszystkich nieruchomości nabytych na rzecz Gminy
z podziałem na sposób pozyskania mienia przedstawia tabela nr 4.
Natomiast w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zbyte zostały nieruchomości
o łącznej pow. 2,67 ha, z przeznaczeniem wskazanym w tabeli Nr 5.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 201 –
Poz. 1015
W tym czasie sprzedano:
1.
nieruchomość zabudowaną położoną w Strzelcach Op. przy ul. Zakładowej 11
za cenę 83.973 zł.
2.
nieruchomość zabudowaną położoną w Strzelcach Opolskich przy ul. Agatowej
za cenę 91.277,83 zł.
dwa lokale mieszkalne położone w Strzelcach Opolskich uzyskując dochód
w wysokości 194.050 zł.
nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,2164 ha, przeznaczoną pod przemysł,
położona w Strzelcach Opolskich przy ul. 1-go Maja, uzyskując dochód
w wysokości 81.000zl.
dwie działki rolne oraz jedną rekreacyjną o łącznej pow. 1,0809 ha, uzyskując
3.
4.
5.
dochód w wysokości 41.600 zł.
6.
4 garaże położone w Strzelcach Opolskich przy ul. Strażackiej i Krakowskiej,
uzyskując, z uwagi na zły stan techniczny obiektów dochód 11.914 zł, przy
czym sprzedaż 3 garaży nastąpiła z zapłatą ceny w ratach.
7.
dwie nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
sąsiedniej o łącznej pow. 0,0209 ha, uzyskując dochód 7.581 zł.
Tabela Nr 5
NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ
W OKRESIE 1.01.2014r.-31.12.2014r.
Lp.
Treść
1.
2.
3.
Sprzedaż nieruchomości zabudowanych
Sprzedaż działek niezabudowanych
Sprzedaż lokali mieszkalnych
w przetargu o pow. 102,91 m2
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz
najemców (łączna pow. 323,76 m2 )
Sprzedaż nieruchomości na poprawę
warunków zagospodarowania
Przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego we własność
Sprzedaż garażu na rzecz najemcy
(59,46m²)
Sprzedaż gruntu rolnego
4.
5.
6.
7.
8.
RAZEM
Pow.
w ha
Cena
w zł.
Liczba
nabywców
0,17
0,22
x
175.292
81.000
194.050
2
1
2
x
99.758
6
0,02
7.581
2
1,17
114.137
8
0,01
11.914
4
1,08
41.600
3
2,67
725.291
28
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 202 –
Poz. 1015
Przekształcono we własność 8 nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym
osób fizycznych i prawnych o łącznej pow. 1,1662 ha uzyskując dochód w wysokości
114.136,90 zł po zastosowaniu bonifikat wynikających z uchwały Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. Nr XVIII/112/2011.
W trybie uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/257/01 z dnia 4 kwietnia 2001r.
z późniejszymi zmianami, przy zastosowaniu maksymalnej bonifikaty wynoszącej 90% ceny,
od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. sprzedano na rzecz najemców 6 lokali mieszkalnych,
uzyskując dochód w wysokości 99.758,20 zł.
W wyniku prowadzonej od wielu lat sprzedaży lokali mieszkalnych utworzonych jest
67 wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy. Zarządcą 53 wspólnot mieszkaniowych jest
Spółka PUKiM, trzy wspólnoty zarządzane są przez Biuro Obsługi Nieruchomości Agnieszka
Kania (w Strzelcach Opolskich przy ul. K. Miarki 1D, K. Miarki 8 i Dworcowa 19), trzy
wspólnoty zarządzane są przez Biuro Nieruchomości „ŻUROWSKA” (w Strzelcach
Opolskich przy ul. Prusa 2-12, K. Miarki 3 i Pl. Żeromskiego 1), jedna wspólnota przy ul.
Dworcowej 21 zarządzana jest przez firmę MACHLARZ - Zarządzanie Nieruchomościami
z Opola, a jedna przy ul. Opolskiej 15 zarządzana jest przez samych właścicieli mieszkań.
Obecnie we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy, własnością osób fizycznych jest
592 lokali mieszkalnych i 31 użytkowych (szczegóły w tabeli Nr 9),
Według stanu na dzień 31.12.2014 r. Gmina posiada 777 lokali mieszkalnych, w tym
34 lokale socjalne, przy czym 17 lokali znajduje się w budynkach będących w posiadaniu
Gminy. Natomiast do jednego lokalu mieszkalnego, Gminie przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu. Z uwagi na stan techniczny, stanowi on lokal socjalny.
Ponadto w 2014 r. gmina adaptowała jeden lokal użytkowy na lokal mieszkalny w budynku
położonym w Strzelcach Opolskich przy ul. Powstańców Śl. 2.
Gmina posiada 54 lokale użytkowe, z czego 7 lokali znajduje się w budynkach
będących w posiadaniu oraz 53 garaże.
Pomimo posiadania opisanego wyżej zasobu nieruchomości w dalszym ciągu istnieje
w gminie problem niezaspokojonych potrzeb tej grupy mieszkańców, która z przyczyn
ekonomicznych nie jest w stanie sobie samodzielnie mieszkania zapewnić. Wzrost liczby
orzeczonych eksmisji z prawem do lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego,
powoduje konieczność skierowania znacznych środków finansowych na inwestycje
przyczyniające się do zwiększenia zasobu mieszkaniowego gminy lub zmianę jego struktury.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 203 –
Poz. 1015
Tabela Nr 9
GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY
Lp.
1.
Treść
Mieszkania gminne, w tym:
Pow.
działek
w ha
Liczba
budynków
Liczba
lokali
mieszk.
Liczba
lokali
użytk.
10,7
44
248
26
28
lokale socjalne
2.
Wspólnoty mieszkaniowe(udziały w użytkowaniu wieczystym
gruntu) , w tym:
a) lokale stanowiące własność
gminy, w tym lokale socjalne
b) lokale sprzedane
3.
24
551
29
244
1
307
15
23
6
17
14
Wspólnoty mieszkaniowe
a)
lokale stanowiące własność
gminy, w tym lokale socjalne
547
267
4
b)
lokale sprzedane
280
(udziały we własności gruntu), w tym:
4.
1,51
5,76
43
Inne lokale
1
Spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu
w tym lokale socjalne
1
RAZEM
1
17,97
67
w tym:
a) lokale stanowiące
własność gminy
b) lokale sprzedane
1347
78
760
47
587
31
Szczególnie pilnym do rozwiązania jest problem niewystarczającej w stosunku do
potrzeb liczby lokali socjalnych. Sposobem na wywiązanie się choćby z części swoich
ustawowych obowiązków jest porozumienie realizowane od 2007 r. ze Spółdzielnią
Mieszkaniową w Strzelcach Opolskich. Na jego podstawie Gmina wynajmuje obecnie 16
mieszkań o niższym standardzie z przeznaczeniem na lokale socjalne, za które płaci średnio
miesięcznie czynsz za najem w wysokości ponad 5.356,33 zł. Ta forma aktywności Gminy
ma jednocześnie na celu zmniejszenie roszczeń odszkodowawczych za nie zapewnienie
lokali socjalnych osobom posiadającym wyrok sądowy, których wysokość w porównaniu
z rokiem 2013 r. zwiększyła się o 21.641,35 zł. i wyniosła 93.698,70 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 204 –
Poz. 1015
IV. INNE PRAWA MAJĄTKOWE
Oprócz własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu
Państwa,
gminie przysługują inne prawa majątkowe, które wymienione zostały
w tabeli Nr 6.
Należą do nich w szczególności:
1.
udziały gminy w spółkach prawa handlowego:
a)
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. z siedzibą
w Strzelcach Op. przy ul. Mickiewicza 2, (100%),
b)
Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Op.
przy ul. Mickiewicza 10, (91,6%)
2.
hipoteki na nieruchomościach,
3.
najem lokali mieszkalnych na cele socjalne,
4.
posiadanie
nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
o nieuregulowanym stanie własności, w których przed 1994r. obowiązywała publiczna
gospodarka lokalami,
5.
prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.
Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką związane są ze sprzedażą nieruchomości
w trybie bezprzetargowym, których cena nabycia rozłożona została na raty oraz ratalnym
wnoszeniem opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, gdyż tak
zostało ustalone w decyzji administracyjnej wydanej na wniosek strony.
W 2014 r. podwyższony został kapitał zakładowy Spółki Strzeleckie Wodociągi
i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza 10
z kwoty 64.680.550 zł. do kwoty 65.180.500 zł. to jest o 499.500 zł., poprzez utworzenie
909 nowych udziałów, wartości po 550 zł. każdy. Na mocy Porozumienia Wspólników z dnia
8 kwietnia 2010 r. w sprawie finansowania przygotowania i realizacji projektu pod nazwa
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie Gmina Strzelce
Opolskie posiadająca dotychczas 107.677 udziałów Spółki, objęła 909 nowych udziałów
wartości nominalnej po 550 zł. każdy.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 205 –
Poz. 1015
Tabela Nr 6
INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY
Lp.
1.
2.
3.
Treść
Prawo użytkowania wieczystego
nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa
Udział w prawie użytkowania
wieczystego nieruchomości
stanowiących własność Skarbu
Państwa
Udział w spółkach:
- PUKiM Strzelce Op.
- SWiK Strzelce Op.
Liczba
działek
udziałów
Pow.
w ha
Udział w %
Wartość w zł
miesięczny czynsz
(zł)
2
0,98
100%
801/10.000
1
0,11
części w drodze
położonej na terenie
Strzeleckiego Obszaru
Gospodarczego
__ 16__
9.000
(po 100zł)
__40___
108.586
(po 550zł)
4,53
100 %
900.000 zł.
6,11
91,626 %
59.722.350 zł.
5.000
4.
5.
6.
Udział członkowski
1
-
Umowy użyczenia
5
0,11
Wierzytelności gminy zabezpieczone
hipoteką
20
2,46
456.790
7.
Umowy najmu lokali mieszkalnych
od Spółdzielni Mieszkaniowej z
przeznaczeniem na lokale socjalne
16
-
5.356
(średnio)
8.
Posiadanie (patrz tabela Nr 7)
4
0,21
440.356
nieodpłatnie
Ważną pozycję w tej grupie praw stanowią nieruchomości znajdujące się
w posiadaniu gminy. Ich wykaz zawiera tabela Nr 7. Są to nieruchomości będące własnością
nieustalonych spadkobierców osób fizycznych, dla których przed 1994r. był ustanowiony
tzw. zarząd państwowy. Obecnie do zarządu tymi nieruchomościami, stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego dotyczące prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia. W stosunku do
jednej nieruchomości położonej w Szymiszowie przy ul. Waloszka 6, dla której w 2013 r.
udało się przeprowadzić regulację stanu prawnego, doprowadzając do wpisu w ewidencji
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 206 –
gruntów, jako właściciela Skarb Państwa, w
Poz. 1015
2014 r. decyzją Wojewody Opolskiego
IN.IV.7332.1.277.2013.EG z dnia 10 lutego 2014 r. Gmina uzyskała tytuł własności do tej
nieruchomości.
Tabela Nr 7
NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCE W POSIADANIU GMINY
ZABUDOWANE BUDYNKAMI MIESZKALNYMI
Lp.
1.
2.
3.
4.
Położenie
nieruchomości
Nr
działki
Pow.
w ha
Wartość
w zł.
1769
0,0190
9.014
1858/4
0,0586
154.570
64.242
Strzelce Op.
ul. M. Prawego 8
1910
0,0360
55.922
Strzelce Op.
Pl. Żeromskiego 9
1726/2
0,0965
156.608
X
0,2101
440.356
Strzelce Op.
ul. Dąbrowskiego 14
Strzelce Op.
ul. Wałowa 3
Rynek 18
RAZEM
V. INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM MIENIA GMINY
Inne zdarzenia z udziałem mienia gminy podane zostały w tabeli Nr 8, a dotyczą one
między innymi użyczenia nieruchomości, dla realizacji zadań własnych gminy, drogę gminną
– gminie Izbicko, dla zapewnienia dojazdu do budynków w Sławie, a także nieruchomości
rolnych położonych w Warmątowicach i Błotnicy Strzeleckiej gospodarstwa rolne
„Kaczorownia” i „Doryszów”, użyczone Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Barka”.
Natomiast ostateczne decyzje wydane w sprawie wygaśnięcia lub ustanowienia trwałego
zarządu uregulowały sposób korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki gminne
nie posiadające osobowości prawnej (Gminny Zarząd Mienia Komunalnego, Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich, Zespół Placówek Oświatowych
w Kadłubie). W 2014 r. wygaszono trwały zarząd.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 207 –
Poz. 1015
Tabela Nr 8
INNE ZDARZENIA
Z UDZIAŁEM MIENIA GMINNEGO
Lp.
Treść
Liczba
decyzji/
umów
1.
Umowy użyczenia nieruchomości
22
15,86
2.
Umowy o administrowanie
2
0,02
3.
Ustanowienie trwałego zarządu
3
0,53
4.
Wygaśnięcie trwałego zarządu
nieruchomości gminnej
15
33,76
Pow. działek
w ha
VI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO
W tabeli Nr 10 zamieszczono informację o dochodach gminy uzyskanych w 2014 r.
z posiadanego mienia, w układzie wynikającym z klasyfikacji budżetowej.
Bardzo duży wpływ na realizację dochodu ze sprzedaży miały utrzymujące się w ostatnim
okresie niekorzystne tendencje oraz niestabilność cen na rynku nieruchomości. Stąd
większość z przygotowanych do sprzedaży w 2014 r. nieruchomości nie znalazło nabywców
w organizowanych przez gminę przetargach. Na 31 ogłoszonych przetargów jedynie 7
okazało się skutecznych, a na 2 rokowania, w jednych ustalono nabywcę nieruchomości.
Nie znalazły nabywców planowane do sprzedaży w 2014 r. atrakcyjne nieruchomości
przeznaczone pod usługi, położone w Strzelcach Opolskich przy ul. Kazimierza Wielkiego
oraz pomiędzy ulicami Moniuszki i Stawową.
Wynikiem negatywnym zakończyły się m. in przetargi na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej w Strzelcach Opolskich przy ul. M. Prawego. Również organizowane
przetargi na sprzedaż 4 działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
w Strzelcach Opolskich w rejonie Nowej Wsi, 8 działek w Szymiszowie przy ul. Fabrycznej
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 208 –
Poz. 1015
nie wyłoniły nabywców tych nieruchomości. Także wynikiem negatywnym zakończyły się
przetargi na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej
w Szymiszowie przy ul. Waloszka 6 oraz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod
usługi komercyjne, położonej w Szymiszowie u zbiegu ulic Fabrycznej, Pięknej i Zielonej.
Dlatego dochód ze sprzedaży nieruchomości zrealizowany został poniżej planowanego
(50,61%), chociaż zawiera on kwotę 273.000 zł wpłaconą przez nabywców dwóch działek
budowlanych przy ul. Ogrodowej, wyłonionych w zorganizowanych jeszcze w
grudniu
2014r. przetargach. Natomiast akty notarialne sprzedaży tych nieruchomości zostały zawarte
w styczniu 2015 r.
Również poniżej planu zostały zrealizowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
(80,43%) z uwagi na przeprowadzone w 2014 r. na wniosek użytkowników wieczystych
postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
gruntów o łącznej pow. 1,17 ha. Stąd planowany dochód z tytułu opłat rocznych za
użytkowanie wieczyste zmniejszył się o 12.582 zł. Należności te regulowane są w zasadzie
w ustalonych terminach, a zaległości dochodzone są w sposób prawem przewidziany.
W 2014 r. skierowano do sądu 15 pozwów dotyczących dłużników Gminy z tytułu opłaty
za użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 70.096,95 zł. (należność główna).
Dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
zrealizowany został znacznie powyżej planowanej wysokości (1098,35%). Z uwagi na zmianę
przepisów, znacznie wzrosło zainteresowanie użytkowników wieczystych przekształceniem
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W 2014 r. wydano w tej sprawie
8 decyzji. Natomiast w pozycji dochody z dzierżawy i najmu pokazano także dochody
z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.
Dochody z dzierżawy, poza nielicznymi przypadkami, wpływają do budżetu terminowo
i w wymaganej wysokości.
W 2015 r. planuje się uzyskać dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych
w wysokości 1.000.000 zł. zgodnie z cenami rynkowymi występującymi w gminie. Między
innymi planuje się sprzedaż działek niezabudowanych na cele usługowe położonych
w Strzelcach Opolskich przy ul. Kazimierza Wielkiego, pomiędzy ulicami Moniuszki
i Stawową oraz przy ul. M. Prawego, pod zabudowę obiektami produkcyjno-magazynowymi
przy ul. Budowlanych,
a także działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
w Strzelcach Opolskich w rejonie Nowej Wsi oraz w Szymiszowie przy ul. Fabrycznej i 22go
Lipca.
Natomiast
z
tytułu
przekształcenia
prawa
użytkowania
wieczystego
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 209 –
Poz. 1015
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, planuje się osiągnąć dochód
w wysokości 15.000 zł.
Przekształcenie następuje zawsze na wniosek zainteresowanych, dlatego trudno jest w danym
roku dokładnie przewidzieć dochody z tytułu opłat za to przekształcenie, tym bardziej,
że Rada Miejska uchwałą Nr XVIII/112/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego wyraziła zgodę na udzielenie 90 % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia.
Ponieważ gmina w zakresie gospodarki mieniem gminy, mimo licznych ustawowych
ograniczeń, podlega jak każdy inny podmiot, regułom rynkowym, to nawet dogłębna analiza
struktury dochodów gminy z poszczególnych źródeł nie pozwala na ocenę ich stabilności
w dłuższych okresach czasu.
Tabela Nr 10
DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO w 2014 r.
1.
2.
3.
Sprzedaż nieruchomości
Plan
na 2014r.
w zł
1.970.000
Dochody z dzierżawy i najmu
2.972.100
2.994.428,56
Dochody z opłat rocznych za
użytkowanie wieczyste
415.000
333.823,31
4.
Dochody z przekształcenia
prawa użytkowania
wieczystego we własność
15.000
164.753,55
5.
Dochody ze sprzedaży
wyrobów i składników
majątkowych
500
3.571,20
6.
Pozostałe (w tym:
28.000
49.267,02
5.400.600
4.543.019,42
Lp.
Źródło dochodu
Wykonanie
na 31.12.2014
w zł
997.175,78
oprocentowanie rat,
zwrot kosztów przygotowania
nieruchomości do sprzedaży)
RAZEM
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 210 –
Poz. 1015
VII. ZASADY I KIERUNKI GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINY
STRZELCE OPOLSKIE
Głównym źródłem bezpośredniego zwiększenia majątku gminy są nadal inwestycje.
Programy inwestycyjne Gminy zakładają, że część środków na ich realizację pochodzić
będzie ze źródeł zewnętrznych.
W 2014 r. zakończone zostały następujące zadania:
1.
„Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich –
etap I” na które z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
RPO, gmina uzyskała środki w wysokości 1.623.533,7 zł., przy całkowitym koszcie
zadania 1.910.039,72 zł.
2.
„Rozbudowa układu komunikacyjnego na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach
Opolskich”, na które z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II
uzyskano 725.000,00 zł. przy całkowitym koszcie zadania 1.450.000,00 zł.
3.
„Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Szymiszowie”, na które z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 uzyskano 14.600,00 zł. przy całkowitym
koszcie zadania 21.476,00 zł.,
4.
utworzenie siłowni zewnętrznych w Suchej, w Rozmierzy i Warmątowicach, na
realizację których
z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 gmina
uzyskała łącznie 42.782,08 zł. środków, przy całkowitej wartości projektów ogółem
64.847,96 zł.
5.
wspieranie integracji sołectwa Warmątowice poprzez zagospodarowanie obszaru
rekreacyjnego, na które z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 gmina
uzyskała 20.782,38 zł. przy całkowitym koszcie zadania 31.627,04 zł.,
6.
„Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez modernizację
zaplecza boiska sportowego w Błotnicy Strzeleckiej” z programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013 gmina otrzymała 71.948,00 zł.
przy całkowitym koszcie
110.621,28 zł.
7.
„Poprawa walorów przyrodniczych i turystycznych zabytkowego parku w Błotnicy
Strzeleckiej” na który z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 gmina
uzyskała kwotę 259.882,00 zł. przy całkowitej wartości zadania 400.000,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– 211 –
Poz. 1015
Natomiast zadania rozpoczęte w 2014 r, zakończenie których planowane jest w 2015 r. to:
1.
„Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich –
etap II”, na który z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
RPO gmina otrzymała 2.452.420,00 zł, przy całkowitym koszcie zadania 2.885.200 zł.
(oficjalne otwarcie nastąpiło 16.03.2015 r.
2.
„Rewitalizacja Zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich etap IV”
na który z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 555.008,00 zł
przy całkowitej wartości zadania 616.676,21 zł,
3.
„Budowa wzorcowego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów w gminie Strzelce
Opolskie” na które z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie Gmina otrzymała 921.763,00 zł. z przy całkowitym koszcie
1.536.272,00 zł.
4.
„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Strzelce Opolskie” gmina
otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie 59.500,00 zł. przy całkowitej wartości zadania 70.000 zł.
Poprawne i racjonalne wykorzystanie składników mienia komunalnego powinno
służyć właściwemu organizowaniu życia społecznego, w tym szczególnie
podmiotów
działających w sferze usług komunalnych, oświaty, sportu i rekreacji oraz gospodarki
mieszkaniowej i pomocy społecznej.
Dlatego Gmina, której przysługują opisane w „Informacji” prawa, gospodaruje swoim
majątkiem w sposób zapewniający realizację podstawowych zadań publicznych.
„Informację”
sporządzono w oparciu o posiadaną ewidencję gruntów, środków
trwałych oraz dane jednostek organizacyjnych.

Podobne dokumenty