Zarządzenie Nr 1/2013

Komentarze

Transkrypt

Zarządzenie Nr 1/2013
Nr 1/2013
Wojta Gminy Ostrowek
z dnia 15 stycznia 2013 roku
w sprawie opracowania planu finansowego budzetu Gminy Ostrowek na 2013 rok
Dzialaja^c na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqxizie
gminnym (tekstjednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z pozn. zm.) oraz art. 247 ust.l i
art.249 ust. I pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240) i Uchwaly Rady Gminy Ostrowek nr XXII/148/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budzetu gminy Ostrowek na 2013 rok postanawiam:
§ 1. Ustala si^ plany finansowe w zakresie:
1.dochodow jednostek budzetowych zgodnie z zal^cznikami:
a) Nr 1 Urzajd Gminy
b) Nr 2 Przedszkole
2. wydatkow jednostek budzetowych zgodnie z zala^cznikami:
a) Nr 3 Urza^d Gminy
b) Nr 4 Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej
c) Nr 5 Srodowiskowy Dom Samopomocy
d) Nr 6 Szkola Podstawowa Janow
e) Nr 7 Szkola Podstawowa Okalew
f) Nr 8 Szkola Podstawowa Ostrowek
g) Nr 9 Szkola Podstawowa Skrzynno
h)Nr 10 Szkola Podstawowa Wielgie
i) Nr 11 Gimnazjum
j) Nr 12 Przedszkole
§ 2. Ustala si? plan finansowy dla zadari z zakresu administracji rza^dowej oraz innych zadari
zleconych gminie ustawami na 2013 rok zgodnie z zafa^cznikiem Nr 13 i 14.
§ 3. Ustalic plan dochodow budzetu paristwa zwiajzanych z realizacjq_ zadari zlecanych gminie
na 2013 rok zgodnie z zalaj:znikiem Nr 15 do niniejszego zarzq.dzenia.
§ 4. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia z moc^obowi^zuja^ca^od 1 stycznia 2013r.
i podlega ogJoszeniu.
mgr tm,Kysz*rd Tart*
Zata_cznik nr 1 do Zarzadzenia Wojta Gminy Ostrowek nr 1/2013 z dnia
15.01.2013r.
w ztotych
Dzial
Rozdziat
§
1
2
3
Nazwa
Plan og6tem
4
5
biei^ce
Rolnictwo i towiectwo
010
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkow na realizacje zadari finansowanych z
udziatem srodkbw, o ktorych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
01095
Pozostata dziatalnosc
w tym z lytutu dotacji i srodkow na finansowanie
wydatkdw na realizacje zadan finansowanych z
udziatem srodkbw. o ktorych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0750
Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikfiw
majajkowych Skarbu Panstwa, jednostek
samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansow publicznych
oraz innych um6w o podobnym charakterze
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi§
elektryczna^, gaz i wod?
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatk&w na realizacje zadan finansowanych z
udziatem srodkiw, o ktdrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
400
40001
Dostarczanie ciepta
wtym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkbw na realizacje zadan finansowanych z
udziatem srodkbw, o ktorych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0830
Wptywy z ustug
0920
Pozostate odsetki
40002
|
Dostarczanie wody
w tym z tytulu dotacji i srodkdw na finansowanie
wydatkfiw na realizacje zadan finansowanych z
udziatem srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
^
3 000.00
0,00
3 CCO 00
0,00
3 000,00
387 500,00
0,00
34 000,00
0,00
33 000.00
1 000,00
353 500,00
0.00
0830
Wptywy z ustug
0920
Pozostate odsetki
1 500,00
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieni?znej
4 000.00
Gospodarka mieszkaniowa
700
w tym z tytutu dotacji i srodkdw na finansowanie
wydalkbw na realizacje zadan finansowanych z
udziatem srodkbw, o ktfirych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
70005
w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie
wydalkow na realizacje zadan finansowanych z
udziatem srodkbw, o ktorych mowa w art. 5 ust
1 pkt 2 i 3
0470
Wptywy z optat za zarza^d, uzytkowanie i
uzytkowanie wieczyste nieruchomosci
348 000,00
20 463,00
0,00
20 463,00
0.00
3 320,00
Strona 1 z 6
0750
Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikbw
majqtkowych Skarbu Partstwa. jednostek
samorzadu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansdw publicznych
oraz innych umbw o podobnym charakterze
0920
^ozostate odsetki
0970
Wptywy z rbznych dochodbw
Administracja publiczna
750
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkbw na realizacje zadart finansowanych z
udziatem srodkbw, o ktbrych mowa w art- 5 ust.
1 pkt 2 i 3
75011
Urzedy wojewbdzkie
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkbw na realizacje zadan finansowanych z
udziatem srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
72614,00
0,00
72614,00
0,00
Dotacje celowe otrzymane z budzetu partstwa
na realizacje zadan bieza.cych z zakresu
administracji rza,dowej oraz innych zadart
zleconych gminie (zwia.zkom gmin) ustawami
72 606.00
2360
Dochody jednostek samorzadu terytorialnego
zwiazane z realizacjq zadan z zakresu
administracji rzqdowej oraz innych zadart
zleconych ustawami
8,00
Urzedy naczelnych organbw wJadzy
partstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sa,downictwa
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkbw na realizacje zadart finansowanych z
udziatem srodkow, o ktbrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Urzedy naczelnych org a nbw wtadzy paristwowej,
Kontroli i ochrony prawa
75101
w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie
wydatkfiw na realizacj? zadart finansowanych z
udziatem srodkiw, o kt6rych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
2010
754
Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa
na realizacje zadart bie±a,cych z zakresu
administracji rza,dowej oraz innych zadart
zleconych gminie (zwia^zkom gmin) ustawami
Bezpieczertstwo pubhczne i ochrona
przeciwpozarowa
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkdw na realizacje zadart finansowanych z
udzialem srodkdw, o kt6rych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Obrona cywilna
75414
w tym z tylutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkdw na realizacje zadan finansowanych z
udziatem srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
2010
75601
800,00
5 100,00
2010
751
756
11 243.00
Dotacje celowe otrzymane z budzetu partstwa
na realizacje zadart bieza^cych z zakresu
administracji rza.dowej oraz innych zadart
zleconych gminie (zwia^zkom gmin) ustawami
Dochody od osbb prawnych, od osbb fizycznych
i od innych jednostek nieposiadaja^cych
osobowosci prawnej oraz wydatki zwia^zane z
ich poborem
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkbw na realizacje zadart finansowanych z
udziatem srodkbw. o ktbrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wplywy z podatku dochodowego od osob
fizycznych
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkbw na realizacje zadart finansowanych z
udziatem srodkbw. o ktbrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
792,00
0,00
792,00
0,00
792,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
1 500,00
3 661 497,00
0,00
2 900,00
0,00
Strona 2 z6
\~
0350
Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego,
podatku od czynnosci cywilnoprawnych,
DOdatkow i optat lokalnych od os6b prawnych i
nnych jednostek organizacyjnych
w tym z tytutu dotacji i srodkdw na finansowanie
wydatkow na realizacje zadan finansowanych z
udzialem srodk6w, o ktorych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
75615
I
Podatek rolny
1 318.00
0330
Podatek lesny
21 800.00
0340
Podatek od srodkbw transportowych
19500,00
0910
Odsetki od nieterminowych wplat z tytutu
podatk6w i optat
Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego,
podatku od spadkbw j darowizn, podatku od
czynnosci cywilno-prawnych oraz podatkdw j
optat lokalnych od os6b fizycznych
w tym z tytutu dotacji J srodkbw na finansowanie
wydatkow na realizacje; zadan finansowanych z
udzialem srodk6w, o ktbrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
1 107800,00
150,00
643 850,00
0,00
0310
Podatek od nieruchomosci
173400,00
0320
Podatek rolny
293 500,00
0330
Podatek lesny
65 600.00
0340
Podatek od srodkow transportowych
70 100,00
0360
Podatek od spadk6w i darowizn
0430
Wplywy z optaty targowej
0500
Podatek od czynnosci cywitno prawnych
33 000,00
0910
Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu
podatkbw i optat
2 000.00
Wptywy z innych optat stanowi^cych dochody
jednostek samorzadu terytorialnego na
podstawie ustaw
w tym z tytulu dotacji i srodkdw na finansowanie
wydatkbw na realizacj? zadan finansowanych z
udziatem srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
6 000,00
250,00
832 000,00
0.00
0410
Wptywy z optaty skarbowej
0460
Wptywy z optaty eksploatacyjnej
700 000.00
0490
Wptywy z innych lokalnych optat pobieranych
przez jednostki samorza.du terytorialnego na
podstawie odrebnych ustaw
120 000,00
0690
Wplywy z rbznych optat
Udziaty gmin w podatkach stanowigcych doch6d
budzetu panstwa
w tym z tytutu dotacji i srodkdw na finansowanie
wydatkow na realizacje zadart finansowanych z
udziatem srodkow. o ktorych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0010
Podatek dochodowy od os6b fizycznych
0020
Podatek dochodowy od osob prawnych
R6zne rozliczenia
75801
0 00
0320
75621
758
1 150568,00
Podatek od nieruchomosci
75618
.
2 900,00
0310
75616
I1
Podatek od dziatalnosci gospodarczej osbb
fizycznych. oplacany w formie karty podatkowej
w tym z tytulu dotacji i srodkdw na finansowanie
wydatkfiw na realizacj? zadan finansowanych z
udziatem srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Cze&£ o£wiatowa subwencji ogblnej dla
jednostek samorzadu terytorialnego
10000,00
2 000,00
1 032 179,00
0,00
1 029 679,00
2 500,00
6375 157,00
0,00
3 337 367,00
Strona 3 z 6
w tym z tytulu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkbw na realizacje zadart finansowanych z
udziatem srodkbw, o k!6rych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
2920
75807
2920
75814
Subwencje og6lne z budzetu panstwa
3 337 367,00
Czesc wyrbwnawcza subwencji ogblnej dla gmin
2 833 493,00
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatk6w na realizacje zadart finansowanych z
udziatem srodkbw. o ktbrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
Subwencje ogblne z budzetu partstwa
Rbzne rozliczenia finansowe
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkbw na realizacj^ zadart finansowanych z
udziatem srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0920
75831
4i
2920
Pozostate odsetki
Subwencje ogblne z budzetu partstwa
Wptywy z optat za zezwolenia na sprzedaz
alkoholu
Pomoc spoteczna
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkdw na realizacje^ zadart finansowanych z
udziatem srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Osrodki wsparcia
85203
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkbw na realizacje zadart finansowanych z
udziatem srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
85212
2 200,00
0,00
Przeciwdziatanie alkoholizmowi
852
0,00
202 097,00
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkbw na realizacje zadart finansowanych z
udziatem srodkbw. o ktbrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0480
2 200,00
Czesc rbwnowaza^ca subwencji og6lnej dla gmin
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkdw na realizacje zadart finansowanych z
udziatem srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
85154
2 833 493,00
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkbw na realizacje zadart finansowanych z
udziatem srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Ochrona zdrowia
851
0,00
202 097,00
60 725,00
0,00
60 725,00
0,00
60 725,00
2479681,00
0,00
314900.00
0,00
0830
Wptywy z ustug
0970
Wptywy z rbznych dochodbw
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu partstwa
na realizacje zadart biezqcych z zakresu
administracji rzajdowej oraz innych zadan
zleconych gminie (zwia^zkom gmin) ustawami
302 400,00
2360
Dochody jednostek samorza.du terytorialnego
zwia,zane z realizacja^ zadart z zakresu
adminislracji rza.dowej oraz innych zadan
zleconych ustawami
500,00
1 1 000,00
1 000,00
Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz sktadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spotecznego
1 941 515,00
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkdw na realizacje zadan finansowanych z
udziatem srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
Strona 4 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa
na realizacje zadari bieza.cych z zakresu
administracji rza,dowej oraz innych zadari
zleconych gminie (zwia,zkom gmin) ustawami
1 936215,00
2360
Dochody jednostek samorzqdu terytorialnego
zwia,zane z realizacja, zadart z zakresu
administracji rzajdowej oraz innych zadan
zleconych ustawami
5 300.00
Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane
za osoby pobierajace niektdre swiadczenia z
pomocy spotecznej. niektfire swiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestnicza.ce w
zajeciach w centrum integracji spotecznej.
w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie
wydatk6w na realizacje zadari finansowanych z
udziatem srodkbw, o ktorych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
85213
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa
na realizacje zadart bieza.cych z zakresu
administracji rza,dowej oraz innych zadari
zleconych gminie (zwia,zkom gmin) ustawami
1 720,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa
na realizacje wtasnych zadari bieza.cych gmin
(zwia.zk6wgmin)
7 044.00
Zasitki i pomoc w naturze oraz sktadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkow na realizacje zadari finansowanych z
udziatem srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
2030
85216
2030
85219
85295
Zasitki state
76 802,00
0,00
Dotacje celowe otrzymane z budzetu partstwa
na realizacje wtasnych zadari biezqcych gmin
{zwiqzkdw gmin)
76 802,00
Osrodki pomocy spotecznej
80 925,00
0,00
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa
na realizacje wtasnych zadari biezqcych gmin
(zwia,zk6wgmin)
80 925,00
Pozostata dziatalnosc
42 889.00
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatk6w na realizacje zadari finansowanych z
udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0970
Wptywy z roznych dochodbw
2030
Dotacje celowe otrzymane z bud±etu paristwa
na realizacje wtasnych zadari bieza.cych gmin
(zwia.zkow gmin)
38 389,00
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
43100,00
w tym z tytutu dotacji i srodkdw na finansowanie
wydatkdw na realizacje zadari finansowanych z
udziatem srodkbw. o ktbrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
90001
0,00
13886.00
w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie
wydatkbw na realizacje zadan finansowanych z
udziatem srodkbw, o ktdrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
2030
13886,00
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa
na realizacje wtasnych zadari bieza.cych gmin
(zwia^zkbw gmin)
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkow na realizacje zadari finansowanych z
udziatem srodkbw. o ktorych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
900
0,00
2010
85214
1^
8 764.00
Gospodarka sciekowa i ochrona wbd
w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie
wydatkbw na realizacje zadari finansowanych z
udziatem srodkow, o ktdrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
4 500,00
0.00
38 100,00
0,00
Strona 5 z 6
0830
Wptywy z ustug
0920
Pozostate odsetki
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pienieznej
4 000,00
Wptywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem
srodkbw z optat i kar za korzystanie ze
srodowiska
5 000,00
90019
34 000,00
100,00
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkbw na realizacje zadan finansowanych z
udziatem srodkbw, o ktorych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0690
0,00
Wptywy z rbznych optat
5 000,00
biezqce razem:
13106029,00
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkbw na realizacje zadari finansowanych z
udziatem srodkbw, o ktbrych mowa w art, 5 ust.
1 pkt 2 i 3
I
0,00
majqtkowe
Gospodarka mieszkaniowa
700
6 735,00
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkdw na realizacj^ zadari finansowanych z
udziatem srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
70005
6 735,00
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkow na realizacje. zadan finansowanych z
udziatem srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0870
0.00
Wptywy ze sprzedazy sktadnikbw maja.tkowych
6 735,00
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
785 745,00
w tym z tytulu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkbw na realizacje zadafi finansowanych z
udziatem srodkow, o ktbrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
785 745,00
Gospodarka sciekowa i ochrona w6d
785 745,00
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkbw na realizacje zadan finansowanych z
udziatem srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
785 745,00
6207
Dotacje celowe w ramach programbw
finansowanych z udziatem srodkbw europejskich
oraz srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub piatnosci w
ramach budzetu srodkbw europejskich
722 290,00
6299
Srodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji
gmin {zwiqzkbw gmin), powiatbw (zwiazkbw
powiatbw), samorzqdbw wojewbdztw,
pozyskane z innych zrbdet
900
90001
63455,00
maja,tkowo razem
792 480,00
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkbw na realizacje zadari finansowanych z
udziatem Srodkbw, o ktbrych mowa w art, 5 ust.
1 pkt 2 i 3
785 745,00
13898509,00
Ogdtem:
w tym z tytutu dotacji
1 Srodkbw na finansowanie wydatkbw na
realizacje zadari finansowanych z udziatem
srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 f
3
785 745,00
{* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
mgr tnfTKysiard
Tmrek
Strona 6 z 6
Zaf^cznik nr 2 do Zarzqdzenia Wojta Gminy Ostrowek nr 1/2013 z
15.01.2013r.
w ztotych
Dziat
Rozdziat
§
Nazwa
Plan og6tem
1
2
3
4
5
biei^ce
OSwiata i wychowanie
801
26 000,00
w tym z tytutu dotaqi i srodkow na finansowanie
wydatkdw na realizacje zadan finansowanych z
udziatem srodkow, o ktdrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
80104
Przedszkola
26 000,00
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatk6w na realizacje zadan finansowanych z
udzialem srodk6w, o ktdrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0830
0,00
Wptywy z ustug
0,00
26 000,00
biczqce razem:
w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie
wydatkbw na realizacje zadan finansowanych z
udziatem srodkbw, o ktdrych mowa w art. 5 ust
1 pkt 2 i 3
26 000,00
0,00
26 000,00
Og6tem:
w tym z tytutu dotacji
i 6rodk6w na finansowanie wydatk6w na
realizacje zadan finansowanych z udziatem
irodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3
0,00
(" kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
W6
mg T tn
Strona 1 z 1
Zata_cznik nr 3 do Zarza_dzenia Wojta Gminy Ostrowek Nr 1/2013 z dnia 15.01.2013r.
Rodzaj zadania:
Wtasne
I lego
zlngo
ztego
Dual
1
RozdHal
2
NUM
§
7
15900.00
15900.00
000
15900.00
5900.00
S9QO 00
590000
000
5900.00
10000,00
10000.00
10000.00
0.00
Wytwsfzame i zaopatrywanie w energy
slektryczna., gaz i «odf
55* 550.00
3MSSOOO
383 700 00
Dosurczante ciepia
114000.00
11*00000
11*000.00
96100.00
izby rolrneze
Pozoslate dzialalnos£
40002
600
Swiadczema na
wyptaty z tytulu
wynagrodzenia i wydatki zwiazane
z realizacja. ich zadana tuezace
£rodkow. o
sKladki od rach
fizycznych.
gwaranqi
statutowych
kioryc^k
mowa
w
naliczan*
zadan
art. 5 ust 1 (*t
2i3
6
01095
40001
yyydatki
jednostat;
budzetowych.
15900.00
0,030
400
Wydatto
biezace
5
4
3
Rolmctwo i lowiectwc
010
Plan
wtym
wydatki na
! lego
8
9
96100.00
o.oo
11
10
10000.00
12
13
obshiga dJugu
VUyaatU
rnaislkowe
15
14
na program,
inwestycje i
zakupy
inwastycyjne
16
akcji i udziaMw
udziafem
srodkow o
ktorycfr mowa w
art 5usl 1 c*l
i3.
whbdowdo
spftek piawa
handlowego
17
13
0.00
o.oo
0.00
0.00
o.oo
0.00
0.00
0.00
0.00
000
000
0.00
0.00
000
000
0.00
000
ODQ
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
a so. oo
0.00
0.00
0.00
000
o.oo
o.oo
0.00
0.00
287600.00
O.M
114000.00
0.00
0,00
0,00
000
173600,00
0.00
850.00
170000.00
000
170000.00
0.00
Do&larczaroe wody
4*0 550,00
270 550.00
269 700.00
0,00
0,00
0.00
170000.00
170000.00
000
0.00
Transport i kaczno&l
6*4450.00
31**50.00
308650.00
17960000
129050.00
0.00
5800.00
0.00
0.00
000
33000000
33000000
000
000
31«*50.00
308650.00
179600.00
129050.00
0.00
5800.00
60016
Drogi pubticzne gmmne
3*4450.00
60017
Drogi wewnetfzne
300000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
30000.00
30000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
300000.00
300000.00
o.oo
0.00
GospodarM mieszkamowa
21 600.00
21600.00
21600.00
000
21 600.00
0.00
0.00
0.00
o.oo
0.00
0.00
0.00
o.oo
000
70005
Gospodarka grunTarm i nieruchomoscarm
21 000.00
21000.00
21 000.00
000
21 000.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
70095
Pozostata dBatalnoW
600,00
600,00
600.00
0,00
600.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0.00
0.00
Dziatainosc ifilugowa
15000.00
15000.00
15000.00
0.00
15000.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0,00
700
710
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
Adrmmstraqa puWczna
750
75022
Ratty gnn (mast i mcasl na piawach powiatu)
75023
Urzfldy gmin (mast i miasl na prawach powiHluj
75095
Pozostala dziatalnoW
Bezpieczenstwo publiczna i octuona
przeawpozerowa
754
75412
757
75702
758
75B1B
80101
15000,00
15000.00
1 637500.00
1 543 200.00
94900.00
94900.00
3900.00
1 529 100,00
1 529 100.00
1 525 800,00
1350000
13500.00
1350000
140000.00
140000.00
12600000
0,00
1 276 000.00
15000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
267200.00
0.00
9430000
0.00
000
o.oo
ooo
0.00
000
0,00
0.00
0.00
3900.00
0.00
91 00000
0.00
0.00
ooo
000
0.00
000
249 flOO.OO
0,00
330000
0,00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
0.00
13500.00
0.00
000
000
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
30050.00
95950,00
0,00
1*000.00
0.00
0.00
0.00
000
000
0,00
Q.OO
30 050.00
95 850,00
0.00
1*000.00
0.00
0.00
1 276 000.00
0.00
Ochotnicze straze pozarni
140000.00
1*0000.00
126000.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
QbsJuga rttugLj publicznego
320000.00
32000000
000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
320000.00
ooo
0.00
0.00
0.00
Obshiga paperow wartosaowych, kiedylow i
potyczek |edno5tek samorzadu terytonalnsgo
320000,00
320 000.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
320000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
K6zng 'nztczeraa
55000.00
5500000
55000.00
0.00
55000.00
o.oo
0.00
0.00
0.00
0,00
ooo
0,00
0.00
0,00
Rflfe<wy ogolne i calowe
5500000
55000.00
55000.00
0.00
55000,00
ooo
0,00
0.00
0.00
0,00
000
o.oo
0,00
0.00
296866.00
230 866.00
140 166,00
68716,00
0.00
0,00
0,00
0,00
66000.00
66000.00
0,00
0.00
6600000
000
0.00
0,00
000
6600000
6600000
000
0.00
O^Mata i wychowanie
801
15000,00
1 637 500.00
Szkpty podstawone
0.00
71 450.00
0.00
000
000
90 700.00
0.00
Strcna 1 z 2
i I j.
3_^
£H
I11
lt;
~< :.
r .-
IP
*
ft -n
11
Zata_cznik nr 4 do Zarzadzenia Wojta Gminy Ostrowek nr 1/2013 z 15.01.2013r,
Rodzaj zadania
Wtasne
Zlego
zWgo
11*90.
Ozi»l
1
Rnid/i.il
2
Nazwa
§
A
3
Pornoc spWeczna
852
Plan
Wydatki
bezace
:
vrydalki
jednostek
budzetowych.
7
6
fcwiadczenia na
wyptaty z Tytulu
dclacjena
udziatem
v-vnagrodiema i wydarki zwiazane
por^czeri i
rzeczosob
z reatzacja. ich zadania biezace
vodsow D
sMadki od nth
fizycznych,
ytaiancf
sJatulowych
tdorych mowa w
naticzane
zadan;
art 5 usl 1 pkl
213
;
568946,00
568946,00
312 798,00
wtym
wydatki na
(xogramy
Zlego:
/
274 747,00
11
38051,00
0,00
13
256 148,00
obsiuga 04ugu
Wydatki
majaftowe
iriwestyqe i
rakuw
inwBstycyin*
17
14
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
Rodziny zajtepcz*
1032,00
1 032,00
1 033 00
0,00
1 032,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85205
Zaaama w zakresie przaeiwdziafania przamocy vr
foOarie
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
BS208
Wsoeranie rodflny
600.00
600,00
600.00
800.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BS212
Swadczeria rodzinne, Swiadczenia ! funduszu
alimentacyjnaego ana sklaflkr na ubezpi eczema
emerytalna i rantowe z ubezpieczema spo*ecznego
8870,00
8 870,00
8770,00
6035,00
0.00
o.oo
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
552 I 3
Sktadki na ubezpieczenie Mrowatne apiaeane za
osoby pobieraiaca ruekttrs SwadezBna z pomocy
sp<xeczne|. rueW6ra iwiadczema rodzinna oiaz za
o*ob» uczestnicjace * zajeciach « centrum
integraqi spoiecznej
7 04400
7044.00
7044,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
85214
ZaMlu i pomoc w naturze oiaz 5krao-i na
ubezpteczenia amerytalna i rentowe
77 700.00
77 700.00
0.00
0.00
0,00
0,00
77700,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
85215
Dodatta missitaniowe
352*6
Zasltdslate
85219
CHrodkj pomocy spo*eczn&j
85228
UsHigi opiakuncza i spec|ali5tyczna \jstuQi
opieduncze
85295
Pozostata dTiiiainoit
101 046,00
101 046,00
saoo.oo
Wyditki raz«n:
Ml (44,00
Ml 141,00
1117*1,00
0.00
0,00
2 735,00
0,00
7044,00
0.00
100.00
0,00
5000.00
5000.00
0,00
0.00
0,00
0,00
5000.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76 802.00
76 802.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76 802.00
0.00
o.oo
0.00
o.oo
0.00
000
0.00
288952.00
288 952.00
0.00
400.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
900,00
900,00
0,00
900,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
288 552.00
268112.00
0,00
0.00
0,00
274 747,00
20440.00
0,00
5800.00
0.00
95246.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
11051,00
0,00
25* 141.00
0,00
0,00
0.00
0,0*
0,00
0,00
Q W
Zlecone
Z
|XI|<
zMgo
tkgd
: j r - na
ptogramy
tinansowana :
twMczena m
wypfcty t tytiAj
wydatkr zwiaJane
dolaqe na
udziatem
«/ynagradzema i
rz«czo««b
poieczeA i
z reahzaqq >ch zadan a biez^ce
trodkAw. o
skiadki od inch
fizycznych;
gwarancji
slalutuwych
ktojycti mowa w
art 5 ua 1 pkt
213
RozOzial
2
852
85212
Nazwa
5
3
4
Plan
5
Wvdatki
biezajce
wydatta
fadnoslek
budZBtowyc^i.
8
6
mwestyqs i
B*«f
inwestycyjnB
wtym
T, - ,...,-v t
finansowane z
udziawm
iiodkow. o
ktoiych mowa w
ait 5 ust. 1 pkt 2
i3.
16
17
•v-'
ZtBQO'
1
IS
0,00
SS204
Rodzaj zadania
Dual
na pcogramy
aKcji i udziattw
finansowane z
WK wnieaeme
udziatenn
wkladowdo
Srodkow o
•t;r , ( h mowa ~ spolek p>awa
handjowego
art. 5 us! 1 pkt 2
13,
11
10
12
13
obsiuga dlugu
14
Wydatlo
martttowe
15
akcji 1 udztalow
oraz wnesiene
««tad6v,Do
•>•'-<. prawa
handlowego
•5
Pomoc ipotKjna
1 937 935,00
1 937 935.00
78 7 1 5.00
75 762,00
2 953,00
0.00
1859220,00
0,00
0.00
0.00
O.QO
0.00
0.00
0.00
Smadczen* rodnnne. hHadczena i (unOuszu
8hment»cy|n»*go oraz siladlu na ubezpieeienia
emerylaln* i rantowe 1 ubezpisczena spoiscznego
1 936215.00
1936215.00
76995.00
75 762.00
1233,00
0.00
1 859 220.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
Slf txa 1 z 2
so
8
o
o'
a"
g
a
so"
so
O~
I
8
s
8
so
8
o"
S
8
a"
o
o"
s
o"
1
!
s
8
s
o
1153.00
1720,00
o'
R
rJ
K
w>
s
g
«
^-
r:
s
2
S
s
B
1 117 US, DO
s
§1^
hSi
ijf»
SeS|
Iff*
B
B*
„ J •j w
3 ei S *
* s- ?
•S 2 2 £ "S
3 u r g 5
= 1 1 i •*
H
l
* * fi.i
Jjl-t
1
§
Zal*cznik nr 5 do Zarzadzenia Wojta Gminy Ostrbwek nr 1/2013 z 15.01.2013r.
Rodzaj zadania:
Wlasne
zi»oo
I lego
z lego
Zlego:
Do*
1
RozdnW
2
Nazwa
5
4
3
852
85203
Plan
5
Wydatki
hezace
6
wydatta
pdnoslek
Dudzetowvch.
'
Smadcivta na
wydatKi rwiyzane
dolaqa na
wynagrodzenia i
rzecz D$OD
z reatziciq icli z»)ana berqce
sMadki od «cfi
fiiycznycti,
statutov-ych
zaaati.
e
9
11
10
wydalki na
progiamy
finafsowsne I
wyptatv z lytuti
udziMm
pcxfczan i
irodkftw, n
gwaranqi
Uorych mowa w
an 5 uH 1 pkl
2i '
12
13
wlym
Wydatki
maMtkowB
obslug* f^Bu
1<J
inwestycifl i
zataipy
inwesJycyjne
':
na pjogrami
zakup i objecia
akgji i udziatav
udaalem
iro.-1-iv. o
fcloiych mowa w
art. 5 list 1 pRl 2
i3.
wUadowdo
spotek p>awa
handlowego
'5
18
Pomoc spoteczni
230 258,00
230 258 00
228 759 00
130970.00
B7 788,00
0.00
1SOO.OO
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
osrodki wspara«
230 258,00
230 258.00
228 758,00
130870.00
B; 788.00
0.00
1500,00
0.00
0.00
0,00
0.00
o.oo
0.00
0,00
110 IM.OC
ZU 251,00
2H7M.OO
110 170,00
17 7U.M
0,00
1 100,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,N
0.00
0,00
WyditUiuwn:
Rodzaj zadania:
Zlecone
Zlego
I tego
zteoo
w>aatn na
programy
finansowane z
Swiadczona
na
wyptaty ( tyt jki
wydalki zwazane
udziatem
dotaqe na
viyfiagrodzenn i
rzecz ro6t
potfdeni
z realizacis ich zadania biazace
irodMw. o
sUadki od rach
fizycznych.
jwannqi
statmowycn
klorych mowa w
nafczane
zaaan.
art 5 uM. 1 pM
113
wlym
Zlego
Dnal
1
Rozdzial
2
B52
85203
Hmom
5
4
3
Plin
5
Wydatki
bieza.ce
6
•vydatki
jednostek
budzetimych.
7
8
11
10
H
13
'-
obsiuga dhigu
W vd a no
ma^tkowe
inwealyqe i
zakupy
inwestycyjn*
15
na progcamy
finansowane z
udzia*trn
Srodkiw. a
kl&ych m owa w
an 5 ua 1 pkl 2
13.
akqi i udziattw
oraz wniesienie
wkladow3o
spo*ek priwa
fiandlowsgo
17
18
16
Pomoc spo*Bczna
302400.00
302400.00
MI 400.00
29343600
8914,00
0.00
0.00
000
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
Owodta wspaioi
302400.00
302400,00
302400.00
293466,00
8934,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
102400,00
2S34M.OO
IIM.OO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,M
0.00
0.00
0,00
Wyditki ni.m
JD; 400.M
102400,00
T
.****?
grntt Rysztrrd Ttrek
Strona 1 z 1
Zata.cznik nr 6 do Zarza_dzenia Wojta Gminy Ostrowek nr 1/2013 z 15.01.2013 r.
Zlego
zlego
zlego.
Itego
Da at
Rozdzial
2
MUM
§
4
3
Plan
WydalW
Matte*
6
5
wydato
tediKstak
bud^BtDwych.
"
wynaflrodzenij i
sMadh od inch
S
swiadczenia ni
wydalki zvrt^zare
dolacje na
neti caAb
z iea1iz»cjq ich zadarna biazace
Pzycznych:
Sahrtowydi
zadah,
9
11
10
wydalki r\a
ptogramy
(inansowane l
wyptaiy z tyluki
udoatem
portczert i
trodkAw. a
gwaranc]i
IttOiYCh mowa w
art.
*'vm
na piogramy
ototuga Otugu
Wydatb
maia,1ko>ve
inwestyqei
rakupy
inwestycyjr*
5 ust. 1 ptt
213
12
udz"a4em
ilEXftiivr. 0
Ktorych mowa H
ait.
14
13
';
5 ust. 1 pkl 2
i3.
16
zakup i oBjflcie
akcji i udzraMw
wklad6wdo
ico-ek piawa
hartdldwego
16
Oinnata i wycfiowame
828800.00
828 800 .00
792 300.90
669600.00
122 700,00
0.00
36500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
801 01
SWohi podslnwowe
770800.00
770 800,00
736 800,00
625 800.00
111 000,00
0.00
34000.00
0.00
0.00
0,00
000
0.00
0,00
0,00
S0103
Goona'j przedsztoine * sikotocrt podaawqwych
50850.00
50850.00
« 350 00
43800.00
4 SSO.OO
0.00
2500.00
80146
Oofcszlatcanie i dosuwalerae nauczyoeli
4650.00
4650,00
4650.00
4650,00
0,00
33135
PGZostati dziahilno&C
2500.00
0,00
1 22 7M.OO
0,00
801
WydatUrUBm:
2500.00
2500.00
250000
821 KIO.H
128100,00
7«MO,M
0.00
0,00
H1UO.M
0,00
0.00
0,00
000
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
1.00
1,00
0,00
B,M
0,00
0,00
0,00
MSOO.OO
Ttrtk
Slrona 1z 1
Zata_cznik nr 7 do Zarza_dzenia Wojta Gminy Ostrowek nr 1/2013 z dnia 15.01.2013r.
Zlego
zt»flo:
zlego
z1»go:
...-
:•
1
Rozttoal
2
Nazwa
1
:•
4
Plan
Wydatki
HM^pi
wydatki
jednoslek
budfetowych.
a
6
5
wynagrodzenia i
skladki od nich
naiczane
wrym
Ar. Jo'- - d
wydatki 2M"a,zanfl
Ootacja na
I reali7si.|s ich .\-i.-Jan.a f.i.'7 :
sTatulowycfi
zadart;
9
Miadezenia na
rzecz osxib
tizyc^nych,
piogramy
i'isi w^-s ;
wyptaty z Uir..i.
udziatem
poreuan i
iradkAw. o
gwaiancji
kl.M ych mowa w
irt 5 id. 1 pkt
113
1
-:
11
'2
otretuga d*jgu
14
Wydatta
m«ja,|kowa
inwestycfe i
zakupy
inwestycyjne
na piogramy
finansowana z
uOziAtem
srudkow. o
k16rych mowa w
ail. 5 uat 1 pW 2
i3.
15
akcgi i udziatAw
whtadowijo
sp6loli prawa
handlowego
18
O&wiata 4 wychowanie
902 050.00
SQ2 050.00
768 050.00
650 400.00
117650.00
0.00
34000,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
80101
Sitoly Dodstawowe
705 900,00
705900.00
675 900,00
573 800.00
102 100.00
0.00
30000.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
80103
Oddzialy pcledszkolna » szko*acti podstawowfch
85 150,00
85150.00
81 150.00
76600.00
4550.00
0.00
4000.00
80146
DokszlBfcarue i dostooalann nsuczyae*
4500,00
4500.00
4500,00
0,00
4500.00
0.00
Pozostato dziatalnoit
6 500,00
6500.00
6500,00
0,00
6500.00
0.00
102 050,00
102 050 00
7M 050.00
801
801 95
HDMMMMC
(50400.00
117150.00
o.oo
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.10
0,00
0.00
M 000,00
Imrek
Stronaizi
Zata_cznik nr 8 do Zarza.dzenia Wojta Gminy Ostrowek nr 1/2013 z 15.01.2013r
Ztegn
•• j >
ztogo:
Jlsgo:
Mai
1
Roidziat
.
Nazwa
5
&
3
O*iwala i wycnowanio
801
M101
S»oly podstawowe
80146
DokutMcanie i Ooskonatome naoczyaBi
801 BS
Po;ost aa doMainoii
Wyd.iH razwn:
Plan
5
Wydatki
bmis.c«
6
771 180,00
771 180,00
wydatki
jfldnosteK
bud^«tc"itfvch.
7
733 180,00
760050,00
760 050.00
722050,00
4630.00
4610.00
4630.00
6500.00
6500.00
6500.00
771 1*0,00
771 1M.OO
711 110,00
"ynagr oflieras i
sMadkt od nch
nahczane
~
iwiadt^pnia na
•WcalkJ rwia^ano
dotacje na
rze" os«b
z r«alizacjq ich Iidana tueiace
ft7v<^nycn.
statulowyi*
zadart
9
10
65 380,00
0,00
38000,00
667800.00
54250,00
0,00
38000,00
4630,00
0.00
6500,00
0.00
15110,00
0,00
0,00
ei7 100,00
j"-:- ^, .
W6»ychmowi w
wtym
wy ntaty i tylnki
poraczen i
gwarancji
DbsiugaaluBu
12
14
na piogfamy
Wydalti
mai^lkowe
inwestycje i
lakupy
inwestyeyjne
an. 5 ua 1 pti
213
12
11
667 800.00
0,00
wydaTkj na
ptogramy
fl nanaowane z
utiziafem
0,00
mJ^iatem
iiodkiw, o
ktoryth mowa w
art 5 ust 1 pkt 2
akcji i udziattw
OTK wnesanie
wMadOwQo
sp«eHpfawa
handk>wego
3
15
0,00
0,00
17
16
-i
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
It 000,00
yszartt T*rtk
Strom 1 z i
Zatacznik nr 9 do Zarza_dzenia Wojta Gminy Ostrowek nr 1/2013 z 15.01.2013r,
ZMgo
z lego
I lego
wydalki na
pfofltamir
finansowane z
Svfladczerva
na
wyptjly i f/nMi
drtaqena
LJdflatem
wynagrodzena i wydaOd rrf&ann
rzeczosAb
po^cjer r
z reabiaqq icfi zadania befa.ce
tnxlkdw. o
sHaaiu od men
fiTycmych.
j- • '
stalulowych
kt6f»cti mowa *
ladart;
art. S ust. 1 pW
213
wtym
I Ie8o
Dzial
1
RozQosI
2
Nazwa
S
Plan
4
3
Wydatki
t»«24ce
6
-.-. :-i •
jednoslek
bulZetowych.
7
S
9
10
11
obsluga dt-jgu
13
1.
Wydalki
majattowe
15
inwestyqe i
lakupy
inwast)(cyin«
na proflramy
finanscrwane i akcji I udziaMw
otiz wnesitme
udzialem
wWaOdwda
Srodkbw. o
spbtekpiaws
llorych mowa w
an 5 list 1 pW 2 handlowego
i 3.
13
16
Oftwiala i wye hows rut
909240,00
906240,00
869640.00
722300.00
147 340.00
0.00
36600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80101
S/koly podstawowe
519230.00
819230,00
756230,00
656 800,00
129430.00
0.00
33000,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
80103
Oadz;a*y przedsrkatne w szkolach po&tawwych
73950.00
7395000
70 350.00
65500,00
4850.00
0.00
3500.00
33-46
Doksztatcanie i doskonalenie nauczvoeh
5060,00
5060,00
5060,00
5060.00
0.00
80 195
Pozostala d2atalfTO«
o.oa
B 000. 00
0.00
7 12 30*3,00
147 :•";::
eci
WydMki nzwn:
8 000.00
8000.00
S 000. 00
*M 240,00
»M 240,00
UIMO.OO
0.00
O.M
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0,00
ooo
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
O.M
0,00
0,00
Ml
O.M
0,00
0,00
34 100,00
mgr ya: Rysiard Titrek
.-: -ona - :
s 4 •*
ill
CO
o
CNJ
o
10
T—
N
CO
o
CM
.Milt.
o
•o
c
1
O
H. -"5
? S I"""
llin
ro
N
•a
* 4
O
T3
O
c
N
f~
---
CNJ
q
in
N
n
. f:, S
: Ei'
5 t ft <*
I
'O
</>
*
O
£
CD
."
"c
o
N
•o
N
O
•o
N
O
Zatacznik nr 12 do Zarzadzenia W6jta Gminy Ostrowek nr 1/2013 z 15.01.2013r.
?•«
ztego
ztaao:
ztego
Dart
1
--
Rordzial
2
Nawa
!
4
3
Plin
WyOatta
b.B2ace
6
5
wydatki
jadnoslek
tudZetowych,
7
frwiadcfania na
wynagrodzenia i wydatki iM%zan«
i^ec; osob
? tealiiac)q ich zodania biases
sKoJki od nich
fiiycznych.
stalulowych
»d*h,
8
9
UCZIdl'TI 1
srodko* o
ktbfycti nw** w
art S ust 1 pH
213
12
11
10
wydatki na
pragnmy
fifiansowaris z
wlym
wy platy I tytulu
poraueA i
gwarancji
otKtugaWuau
13
H
YVydatki
mamtkcwa
15
inwastyqe i
zaKupy
irrwsslyeyjne
16
na program*
fmansowane z
jdzialam
irodkftw, o
ktorych mown w
art. 5 us). 1 pkl 2
a«qi i udTianw
otta wnie&iante
wVJadow do
sp6tek prawa
(••dfaMMMO
.;
17
18
Otwid i wychowante
424 170,00
424 170,00
409170,00
132900.00
78 270.00
0.00
15 000.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
3010*
Pnedsztola
420 720.00
420 720,00
• 05 720,00
332 900.00
72 820,00
0.00
is ooo, oo
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SCH6
Doksfliteame i doWonatenie nauczyaeb
2450.00
2450,00
2450,00
0.00
2450,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
801 65
Pozosiata OosBlnoW
1000.00
1 000,00
1 000.00
0,00
1 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42* 170.00
414 1 70,00
40* 170,00
71 270,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
:'
WydMUruwn:
113 SOO.DO
15000,00
Strom 1 z 1
Zatqcznik nr 13 do Zarz^dzenia Wojta Gminy Ostrowek nr 1/2013 z dnia
15.01.2013r.
w ztotych
Dzial
Rozdziat
§
1
2
3
Nazwa
Plan og6tem
4
5
bieia.ce
750
Administracja publiczna
w tym z tytutu dotacjj i srodkbw na finansowanie
wydatkbw na realizacje zadan finansowanych z
udziatem srodkow, o ktorych mowa w art- 5 ust.
1 pkt 2 i 3
75011
Urzedy wojewbdzkie
w tym z tytutu dotacji i srodkdw na finansowanie
wydatkdw na realizacje zadari finansowanych z
udziatem srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
i
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu partstwa
na realizacje zadart bieza.cych z zakresu
adrninistracji rza_dowej oraz innych zadan
zleconych gminie (zwia.zkom gmin) ustawami
Urzedy naczelnych organbw wtadzy
panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sa.downictwa
751
w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie
wydatk6w na realizacje zadan finansowanych z
udziatem srodkiw, o ktorych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Urzedy naczelnych organbw wtadzy partstwowej,
kontroli i ochrony prawa
75101
w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie
wydatkow na realizacje zadan finansowanych z
udzialem srodk6w, o ktdrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa
na realizacje zadan bie2a.cych z zakresu
administracji rza,dowej oraz innych zadan
zleconych gminie (zwia^zkom gmin) ustawami
Bezpieczenstwo publiczne i ochrona
przeciwpozarowa
754
w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie
wydatkdw na realizacje zadan finansowanych z
udziatem srodkbw, o ktorych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
75414
Obrona cywilna
w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie
wydatkbw na realizacje zadan finansowanych z
udziatem srodkdw, o ktdrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu partstwa
na realizacje zadart bieza.cych z zakresu
administracji rza.dowej oraz innych zadart
zleconych gminie (zwia.zkom gmin) ustawami
Pomoc spoteczna
852
w tym z tytutu dotacji i srodkdw na finansowanie
wydatkdw na realizacje zadan finansowanych z
udziatem Srodkow. o ktbrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
85203
Osrodki wsparcia
72 606,00
0,00
72 606,00
0,00
72 606,00
792,00
0.00
792.00
0,00
792,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
1 500,00
2 240 335,00
0.00
302 400,00
Strona 1 z 2
w tym z tytutu dotacji i Srodk6w na finansowanie
wydatkow na realizacje zadari finansowanych z
udziatem srodkbw. o kt6rych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
2010
85212
2010
85213
;
0,00
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa
na realizacje zadan bieza^cych z zakresu
administracji rzajdowej oraz innych zadan
zleconych gminie (zwia.zkom gmin) ustawami
302 400.00
Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz sktadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenra
spotecznego
1 936215,00
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatk6w na realizacje zadan finansowanych z
udziatem srodkbw, o ktdrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0.00
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa
na realizacje zadan bieza_cych z zakresu
administracji rzajJowej oraz innych zadan
zleconych gminie (zwi^zkom gmin) ustawami
1 936215,00
Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane
za osoby pobierajace niektbre swiadczenia z
pomocy spotecznej. niektbre swiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestnicza.ce w
zajeciach w centrum integracji spotecznej.
1 720,00
w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie
wydatkow na realizacje zadah finansowanych z
udziatem srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
2010
0,00
Dotacje celowe otrzymane z budzetu partstwa
na realizacje zadart bieza^cych z zakresu
administracji rza^dowej oraz innych zadan
zleconych gminie (zwia^zkom gmin) ustawami
1 720,00
bieza.ce razem:
2315233,00
w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie
wydatkbw na realizacje zadan finansowanych z
udziatem srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Ogdtem:
0,00
2315233,00
w tym z tytutu dotacji
i irodkow na finansowanie wydatkbw na
realizacje zadan finansowanych z udziatem
srodk6w, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 I
3
0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
tysiard Turel
Strona 2 z 2
Zata^cznik nr 14 do Zarza_dzenia Wojta Gminy Ostrowek Nr 1/2013 z dnia 15 stycznia 2013r.
Ztego
z1«QO:
11690
DM
Roiflzisl
1
Nazwa
5
4
3
7SO
75011
751
75101
75414
Wydatki
b-aza.ce
5
wydalki
jednostek
budzelowyclv
a
7
6
wynagrodzema i
Wladkiodn.cn
nabczana
wydatla jwi^rane
i [ukzaqi. icti zadania biezace
statiflowycn
zadart.
9
^wiadi./enid rid
rzecz Kst
fiiycmych.
wyplaty z lytuti
poiecz efl i
gwarancji
obslucja dfugu
inwestycje i
zakupy
inwesJycyine
ait S ua. 1 pkl
Ji3
11
10
udzia^em
iradkow, 0
kio-y • n mowa w
VVydattu
m«ja.tkow«
12
na p.3gramy
finansowanfl z
udztatem
siodtow o
Witych mowi *
art.
13
14
15
16
5 ust. 1 pW 2
i3.
17
akqi i uD/uta«
or az wniasifinie
•Mad6wdo
sp6lek piowa
handkiwego.
18
Admirusliaqa pufthczna
72606,00
72606.00
72606,00
69 06 i.OO
1543.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
o.oo
0,00
0,00
Urzedy «Oiewiidrtie
72606,00
72606.00
72606,00
B9 063.00
3543.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
Urzedy naczelnych organbw wtatlry pafistwowe|.
kontroi i octirwiy prewa ouz s^dowrutt-a
792,00
792.00
792,00
406.70
385.30
0.00
000
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
Ur«dy naczelnych organrtw wtadry panstwowej
kontroi i ochrony prawa
792.00
792.00
792,00
406,70
385.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
1 500.00
1 500.00
1 500,00
956,40
543.60
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
1 500.00
1 500.00
1500.00
956.40
543.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74 1I1.M
74 198.00
74 1M.OO
70 42C.1D
4471.90
0,00
O.KJ
000
0.00
0,00
a.oo
0,00
0,00
0.00
Bezoieczsfistwo puWiczna i oehiona
przecrwpoiarowi
754
PUn
wlym:
wydalki na
piOflramy
zlego
Qbfona cywilna
Wydilti ruwn:
mgr
Titrek
Strom 1
PLAN DOCHOD6W BUDZETU PANSTWA
ZWI^ZANYCH Z REALIZACJA ZADAN ZLECANYCH
GMINIE NA 2013 ROK
Zat^cznik nr 15 do Zarzadzenia nr 1/2013r.W6jta Gminy Ostrbwek z 15 stycznia 2013r.
Dz.750 - Administracia publiczna
148
Rozdz.75011 - Urzedv woiewodzkie
148
§ 0830 - Wplywy z using - udost^pnienie danych osobowych
148
Dz.852 - Pomoc spoteczna
24000
Rozd. 85203 - Osrodki wsparcia
10 OOP
§ 0830 - Wplywy z ushig (odplatnosc za korzystanie
z ushig Srodowiskowego Domu Samopomocy )
10 000
Rozdz. 85212 -Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu
alimentacvinetzo oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spolecznego
14000
§ 0980 Wplywy z tytuhi zwrotow wyplaconych swiadczen z
funduszu alimentacyjnego
OG6LEM:
24148
W.
J&lr
mgr tajSwyxzard Turet

Podobne dokumenty