obwieszczenie o przetargu w drodze licytacji na

Komentarze

Transkrypt

obwieszczenie o przetargu w drodze licytacji na
OBWIESZCZENIE
O PRZETARGU W DRODZE LICYTACJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW
Sprzedawca: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2
Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Sekcja Ewidencji Majątku w Gdańsku
ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk
Przedmiot sprzedaży: samochody wg zestawienia
Rok
Cena
Wadium Postąpienie
Lp.
Marka/model pojazdu
Nr rej.
produkcji
wywoławcza (zł)
(zł)
(zł)
110,00
20,00
1 100,00
1 Daewoo Matiz
2005
ZS 7594E
190,00
20,00
1 900,00
2 Fiat Doblo
2001
ZS 39972
190,00
20,00
1 900,00
3 Fiat Doblo
2001
ZS 39973
210,00
30,00
2 100,00
4 Fiat Doblo
2001
ZS 39974
1340,00
140,00
13 400,00
5 Ford Transit
2006
ZS 7413R
1220,00
130,00
12 200,00
6 Ford Transit
2006
ZS 2089R
350,00
40,00
3 500,00
7 Renault FC Kangoo
2006
ZS 4042R
Cena wywoławcza - według tabeli (podane ceny zawierają podatek Vat)
Wadium - według tabeli
Postąpienie - według tabeli
:00
1. Licytacja przeprowadzona zostanie w dniu: 19.05.2014 r. o godzinie 10 w siedzibie POL w Słupsku przy
ul. Wita Stwosza 14.
2. Informacji o zasadach przeprowadzenia przetargu (licytacji) udziela Pan Jarosław Butwin pod nr telefonu
059 848 9544 lub 504 732 977, natomiast informacji na temat składników majątku wystawionych na
licytację udziela Pan Wojciech Żytko pod tel.502 017 435.
3. Składniki majątku wystawione na licytację można oglądać w dniach 15.05.2014 r. i 16.05.2014 r. w
00
:00
:00
:30
godzinach 9 -15 , przy ul. Wita Stwosza 14 w Słupsku oraz w dniu przetargu w godzinach 08 - 09 .
4. Jeżeli w ramach licytacji nie zostaną wyłonieni nabywcy dla poszczególnych samochodów, w dniu
:00
23.05.2014 r. o godz. 10 przy ul. Wita Stwosza 14 w Słupsku przeprowadzona zostanie druga licytacja.
5. Zasady przeprowadzenia licytacji określa Regulamin przeprowadzenia licytacji, z którym można zapoznać
się w Sekcji Ewidencji Majątku w Słupsku przy ul. Kołłątaja 31 pok. 345 lub na wniosek zainteresowanych
przesłany zostanie w formie elektronicznej na wskazany adres.
WARUNKI PRZETARGU:
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) wpłacenie wadium na konto prowadzącego przetarg (na wybraną ilość i rodzaj samochodów) w
wysokościach podanych w tabeli: Bank Pocztowy SA nr 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 i
przedłożenie potwierdzenia wpłaty w dniu przetargu dla prowadzącego przetarg. Na dowodzie wpłaty
należy wpisać nr rejestracyjne samochodów, których dotyczy wpłata. Nie będzie możliwości wpłat w kasie.
b) akceptacja wszystkich warunków przetargu.
2. Przedłożenie Komisji Przetargowej: dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotu gospodarczego aktualny
odpis z KRS (nie starszy niż 6 m-cy) lub z Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Upoważnienie do
reprezentowania przedsiębiorstwa w przetargu, oświadczenia czy oferent występuje w imieniu
współmałżonka (dotyczy osób fizycznych pozostających we współwłasności małżeńskiej)
3. Nabycie samochodu następuje po trzykrotnym przybiciu ceny oferowanej, nie niższej niż cena
wywoławcza.
4. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny
wywoławczej na dany samochód lub nabywca samochodu uchyli się od zawarcia umowy.
5. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega
zwrotowi na wskazany rachunek bankowy.
6. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od daty przetargu, w przeciwnym razie
traci prawo wynikające z przetargu oraz wadium.
7. Sprzedane środki trwałe, Komisja przetargowa oraz przedstawiciel jednostki organizacyjnej, wydają
Nabywcy w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania zapłaty. Wszystkie koszty związane z odbiorem
przedmiotu licytacji obciążają Nabywcę.
SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU
W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY