164_2010- Informacja o wniesieniu aportem do spółki zależnej CNG

Komentarze

Transkrypt

164_2010- Informacja o wniesieniu aportem do spółki zależnej CNG
Końskie, dnia 27 października 2010 roku
Komisja Nadzoru Finansowego
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Polska Agencja Prasowa
Raport bieżący nr 164/2010
Temat: Informacja o wniesieniu aportem do spółki zależnej CNG Luxembourg S.a.r.l.
wszystkich akcji własnych skupionych przez spółkę
Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. informuje, że w dniu 26 października 2010 roku Ceramika
Nowa Gala SA jako jedyny udziałowiec spółki CNG Luxembourg S.a.r.l. dokonała
podwyższenia kapitału tej spółki zależnej z dotychczasowych 12.500 EUR do 4.191.484
EUR. Podwyższenie kapitału o kwotę 4.178.984 EUR zostało w całości pokryte aportem w
postaci 5.703.888 akcji własnych emitenta. Są to wszystkie akcje, które zostały skupione
przez Ceramikę Nową Galę SA w ramach programu skupu prowadzonego zgodnie z
postanowieniami uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10
października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych
Spółki. Akcje te stanowią 10% w kapitale własnym i głosach na walnym zgromadzeniu
emitenta.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych oraz §5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim