pobierz - Starostwo Powiatowe w Pyrzycach

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiat Pyrzycki wraz z jednostkami organizacyjnymi
Reprezentowany przez Zarząd Powiatu Pyrzyckiego z siedzibą w Pyrzycach
74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 4 tel. +48 91 570-07-57 i +48 91 570-30-90 fax +48 886-32-13
www.pyrzyce.pl; www.pyrzyce.samorzady.pl
Pyrzyce, dnia 2 grudnia 2010 r.
Przetarg nieograniczony, znak: OP.M.M-3421-3/2010
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ)
Dotyczy:
Postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej „ustawą”, w procedurze
właściwej dla zamówień o wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy.
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych
Powiatu Pyrzyckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:
CPV 66515000-3 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
CPV 66515000-3 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (w tym szyb od stłuczenia)
CPV 66519200-3 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk
CPV 66516400-4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
CPV 66516100-1 Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
CPV 66514110-0 Ubezpieczenie autocasco pojazdów mechanicznych
CPV 66512100-3 Ubezpieczenie NNW w ruchu pojazdów
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 1 z 58 <<<
Spis treści
SPIS TREŚCI ..........................................................................................................................................2
ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE .......................................................................................................3
ROZDZIAŁ II NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO .........................................................................3
ROZDZIAŁ III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ..................................................................................3
ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ..................................................................................3
ROZDZIAŁ V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA................................................................................3
ROZDZIAŁ VI OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ....................................................................4
ROZDZIAŁ VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU...........................4
ROZDZIAŁ VIII WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA ........................................................................................................................................5
ROZDZIAŁ IX ZASADY PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW....................................................................5
ROZDZIAŁ X INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU
POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI .......................................................5
ROZDZIAŁ XI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. ..............................................................................6
ROZDZIAŁ XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. .......................................................................................6
ROZDZIAŁ XIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT...................................................................6
ROZDZIAŁ XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. ..........................................7
ROZDZIAŁ XV OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. ...............................................................................7
ROZDZIAŁ XVI OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU
OBLICZENIA OCENY OFERT. ..................................................................................................................8
ROZDZIAŁ XVII OCZYWISTE OMYŁKI. ................................................................................................11
ROZDZIAŁ XVIII INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNE ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. ...........11
ROZDZIAŁ XIX WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. ..12
ROZDZIAŁ XX PRZEWIDYWANA ZMIANA UMOWY..............................................................................12
ROZDZIAŁ XXI ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY. .............12
ROZDZIAŁ XXII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. ...................................................................12
ROZDZIAŁ XXIII OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE
OFERT CZĘŚCIOWYCH .........................................................................................................................12
ROZDZIAŁ XXIV OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE .....................................................12
ROZDZIAŁ XXV ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE .................................................................................12
ROZDZIAŁ XXVI INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE
ZAMÓWIENIA ......................................................................................................................................13
ROZDZIAŁ XXVII WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ...........................................................................................13
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 2 z 58<<<
Rozdział I
INFORMACJE OGÓLNE
1. Wykonawca winien zapoznać się z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej SIWZ, przed przystąpieniem do sporządzania oferty.
2. Oferty składane przez Wykonawców powinny odpowiadać postanowieniom SIWZ.
3. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ Wykonawca winien wypełnić ściśle według wskazówek
zawartych w niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentu nie dotyczy
Wykonawcy – należy wpisać „nie dotyczy”.
4. Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona,
jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać nie zmieniony.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana będzie przy udziale i za pośrednictwem
brokera ubezpieczeniowego Nord Partner sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który jest brokerem
ubezpieczeniowym obsługującym Zamawiającego.
Rozdział II
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Powiat Pyrzycki wraz z jednostkami organizacyjnymi, nie posiadającymi osobowości prawnej. Powiat
Pyrzycki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Pyrzyckiego z siedzibą w Pyrzycach, 74-200 Pyrzyce, ul.
Lipiańska 4, tel. +48 91 570-07-57 i +48 91 570-30-90 fax +48 886-32-13
Rozdział III
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności
cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Pyrzyckiego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
Rozdział IV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń
komunikacyjnych Powiatu Pyrzyckiego w tym w podległych jednostkach organizacyjnych z
podziałem na dwie części:
 Zadanie I: ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej
 Zadanie II: ubezpieczenia komunikacyjne
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zakres ubezpieczenia oraz wartość poszczególnych
składników majątku jak i limity odpowiedzialności Wykonawcy określone są w załączniku nr 1 do
SIWZ.
3. Odrębne dokumenty (polisy ubezpieczeniowe bądź certyfikaty) będą wystawiane indywidualnie dla
poszczególnych jednostek organizacyjnych wraz z rozliczeniem składek (na wniosek
Zamawiającego).
Rozdział V
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Przewidywany okres umowy generalnej: od dnia 1. stycznia 2011 r. do dnia 31. grudnia
2013 r. z uwzględnieniem szczegółowych postanowień odnośnie okresów dotyczących ubezpieczeń
komunikacyjnych.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 3 z 58<<<
Rozdział VI
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. Posiadają przewidziane prawem zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot
zamówienia.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:
a/ Posiadają pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 100%, o którym mowa
w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn.
zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie
sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału
gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz.U. Nr 211, poz. 2060) - na dzień 31.12 2009
roku.
b/ Posiadają kapitały własne w wysokości min. 40.000.000 PLN na dzień 31.12.2009 r.
3. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym celu powinni
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania ich i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku
Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie w odniesieniu do warunków określonych w:
 pkt 1 i pkt 2 lit. a - warunki te musi spełnić każdy wykonawca,
 pkt 2 lit. b, pkt 3 i pkt 4 - warunki te wykonawcy mogą spełnić łącznie.
6. Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie
przedłożonych dokumentów, określonych w oparciu o oświadczenia stanowiące Załącznik nr 3 i 4 do
SIWZ, na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” wymaganego warunku.
7. Zamawiający wezwie na podstawie art. 26 ust. 3 wykonawców, którzy w określonym terminie nie
złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające
błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo
ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w
którym upłynął termin składania ofert.
Rozdział VII
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zezwolenie do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym
niż to wynika z przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczenie Wykonawcy, sporządzone na załączniku nr 4, że posiada możliwość realizacji
zamówienia, zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy, z którego winno wynikać, że Wykonawca:
a/ posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie
b/ dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
c/ spełnienia warunki dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej tj:
 wymóg dot. posiadania pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi min. 100% według stanu na dzień 31.12.2009 r.
 posiada kapitały własne w wysokości wymaganej przez Zamawiającego na dzień 31.12.2009
r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 4 z 58<<<
Rozdział VIII
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
4. Aktualnego
zaświadczenia
właściwego
oddziału
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych
potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Rozdział IX
ZASADY PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW.
1. Wykonawca załącza dokumenty, o których mowa w pkt. VII i VIII, w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopia ta winna być potwierdzona za
zgodność z oryginałem (na każdej stronie kopii dokumentu).
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów
winne być poświadczane za zgodność z oryginałem (na każdej stronie kopii dokumentu) przez
Wykonawcę lub te podmioty.
3. Dokumenty sporządzane w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek przedstawić oryginały złożonych przez
siebie dokumentów lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości.
Rozdział X
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ
LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie, w formie faksu lub drogą elektroniczną do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści Specyfikacji. W przypadku przekazania dokumentów w formie faksu, każda ze
stron zobowiązana jest na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
2. Jeżeli pisemne zapytanie Wykonawcy wpłynie do niego nie później, niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści SIWZ.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
5. Zamawiający nie zamierza organizować zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający lub Wykonawcy mogą przekazać pisemnie, fax-em lub drogą elektroniczną. W
przypadku przekazania pism, o których mowa w formie fax-u lub drogą elektroniczną , każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7. Osobami uprawnionymi do składania wyjaśnień Wykonawcom są:
- ze strony Zamawiającego Mariusz Majak tel. +48 915700757 w. 121 w poniedziałek od 800 do
1600 od wtorku do piątku w godz. 730 do 1530.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 5 z 58<<<
- ze strony brokera Pan Tomasz Bąk tel. +48 91 482 17 44 od poniedziałku do piątku w godz.
9.00 do 15.00.
8. Adres strony elektronicznej zamawiającego: www.pyrzyce.pl; www.pyrzyce.samorzady.pl
9. Adres poczty elektronicznej zamawiającego: [email protected], [email protected]
Rozdział XI
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium.
Rozdział XII
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania
ofert. Ewentualne wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert, zawiesza bieg tego
terminu, do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
Rozdział XIII
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 oraz 2a do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono
z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z rejestru sądowego).
5. Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez
notariusza.
6. W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty wykonawców ubiegających się wspólnie
o zamówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7. Wykonawca winien złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne (tj. złożenie oferty wariantowej) spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnie, nieścieralnym pismem
drukowanym (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego).
9. Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Wykonawca
winien wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony
„TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM
POSTĘPOWANIA”.
Pozostała część oferty wstępnej będzie dopuszczona do wglądu dla wszystkich zainteresowanych.
10. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.
11. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści wraz z wykazem załączników. Wszystkie strony oferty –
w tym wszystkie załączniki – winny być ponumerowane.
12. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany bądź poprawki winny być parafowane
przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy.
13. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do
Zamawiającego i oznaczona w następujący sposób:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 6 z 58<<<
„OFERTA
na ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych
Powiatu Pyrzyckiego
nie otwierać przed 16.12.2010 r., godz. 1000
14. Koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.
15. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty.
16. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty – przed upływem terminu do składania ofert –
Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejne koperty oznaczone jak w punkcie 14 i 15 z dodaniem
słowa „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
17. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści, po upływie
terminu do składania ofert.
18. Oferta zostanie odrzucona w sytuacji, gdy wystąpią okoliczności określone w art. 89 Ustawy –
Prawo zamówień publicznych.
19. W razie wystąpienia przesłanek ustawowych określonych w art. 24 Ustawy – Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
20. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Rozdział XIV
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
I. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce w Sekretariacie,
Pokój nr 106, I piętro.
2. Termin składania ofert upływa dnia 16.12.2010 roku, o godz. 900
3. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 2, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
II. Miejsce i termin otwarcia ofert.
1. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy przybędą w dniu 16.12.2010 r.,
o godz. 1000 do siedziby Zamawiającego, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, Sala nr 209 II piętro.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego
oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia
i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te odnotowywane są w protokole
postępowania.
Rozdział XV
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę na każdą część zamówienia.
2. Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku od
wartości brutto przedmiotu ubezpieczenia.
3. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia
z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu
usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające
na ostateczną cenę.
4. Ponadto należy dokonać podziału ceny na ryzyka zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 2 i 2a
do SIWZ).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 7 z 58<<<
Rozdział XVI
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT.
Zadanie I.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty ostatecznej Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami:
a) cena oferty
70 %
b) klauzule fakultatywne 30 %
Ad a). W kryterium „cena oferty” zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 pkt. x 70 %
Ad b).W kryterium „Fakultatywne klauzule” przyjmując wagę 30% zagwarantowanie dodatkowych
klauzul od wymaganych, punktowane będzie w następujący sposób:
Fakultatywne klauzule
=
suma punktów
za klauzule fakultatywne
x
30 %
Tabela 1. Punktacja za klauzule fakultatywne
A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Ocena punktowa = (suma ocen za podkategorie A, B, C,(…)) x 30%
Lp.
Warunek fakultatywny
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Włączenie ryzyka katastrofy budowlanej - limit odpowiedzialności 1 000 000,00 zł
Brak Pokrycia
Włączenie ryzyka celowego zniszczenia/uszkodzenia zewnętrznych i wewnętrznych
elementów stałych budynków oraz stałych elementów działki z limitem
odpowiedzialności 10 000,00 zł
Brak Pokrycia
Objęcie
ochroną
ryzyka
szkód
spowodowanych
przepięciem
pomimo
nieodpowiednich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych – limit nie mniejszy niż
10 000,00 zł
Brak Pokrycia
Włączenie szkód powstałych w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi oraz
robotami budowlanymi, na prowadzenie których wymagane jest pozwolenie na
budowę – limit odpowiedzialności nie mniejszy niż 300 000,00 zł,
Brak pokrycia
Włączenie klauzuli mienia ruchomego
Brak pokrycia
Włączenie klauzuli „prewencyjnej”
Brak pokrycia
Włączenie klauzuli kosztów związanych z odbudową budynków i budowli
Brak pokrycia
Włączenie klauzuli składowania
Brak pokrycia
Włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego
Brak włączenia
RAZEM:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 8 z 58<<<
Ilość
pkt.
10
0
15
0
10
0
10
0
10
0
15
0
10
0
10
0
10
0
100
B. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Ocena punktowa = (ocena za podkategorie A, B, C (…)) x 20%
Lp.
Warunek fakultatywny
Uznanie za wystarczające zabezpieczenie stosowanie jednego zamka
A
wielozapadkowego bez dodatkowych zabezpieczeń
Wymóg innych zabezpieczeń poza jednym zamkiem wielozapadkowym
Włączenie do zakresu ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej – limit 5 000,00 zł
B
Brak włączenia
Włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych dewastacją
infrastruktury szkolnej, bram, płotów, zewnętrznych elementów budynków i
C
budowli itp. (w tym w wyniku graffiti) – limit 5 000,00 zł
Brak włączenia
Przyjęcie dodatkowego limitu na koszty naprawy zabezpieczeń – limit 5 000,00 zł
D
Brak włączenia
RAZEM
C. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych
Ocena punktowa = (suma ocen za podkategorie A, B, C,(…)) x 20%
Lp.
Warunek fakultatywny
Włączenie do zakresu ubezpieczenia kradzieży zwykłej z limitem 5 000,00 zł na
A
jednostkę organizacyjną
Brak włączenia
Objęcie ochroną ryzyka szkód spowodowanych przepięciem pomimo
B
nieodpowiednich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych – limit 5 000,00 zł,
Brak uznania
Włączenie klauzuli szybkiej likwidacji szkód
w przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy ( w
ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego działania jednostki (np. centrala
telefoniczna, serwer, itp.) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie
Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji
sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody,
sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę)
C
będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela; w
przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie
jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po
zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na
powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona
oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania
zgłoszenia szkody.
Brak włączenia klauzuli
Włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego
D
Brak włączenia
RAZEM:
D. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Ocena punktowa = (suma ocen za podkategorie: A, B, C (…)) x 30%
Lp.
Warunek fakultatywny
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko powstania czystych
A
strat finansowych u poszkodowanych, (z wyłączeniem wynikających z art. 417,
4171, 4172 k.c.) - Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia strat finansowych,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 9 z 58<<<
Ilość pkt.
20
0
30
0
30
0
20
0
100
Ilość pkt.
30
0
30
0
30
0
10
0
100
Ilość pkt.
20
B
C
D
E
F
G
nie będących następstwem szkody rzeczowej lub osobowej. Sublimit: 50 000,00
zł; dopuszczalny udział własny w szkodzie 10% wartości szkody
Brak włączenia
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko powstania czystych
strat finansowych u poszkodowanych, wynikających z art. 417, 4171, 4172 k.c. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia strat finansowych, nie będących
następstwem szkody rzeczowej lub osobowej. Sublimit: 50.000,00 zł;
dopuszczalny udział własny w szkodzie 10% wartości szkody.
Brak włączenia
Włączenie ryzyka rażącego niedbalstwa (w przypadku gdy ryzyko objęte jest
ochroną w zakresie standardowym, oferent powinien również zaznaczyć
akceptacje warunku fakultatywnego)
Brak włączenia
Ustanowienie dodatkowego limitu ponad sumę gwarancyjną na koszty
wynagrodzenia rzeczoznawców oraz ekspertów, jak również koszty obrony
sądowej w tym wynagrodzenia adwokatów - limit 50 000,00 zł.
Brak włączenia
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w związku z
naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych
– limit 50 000,00 zł
Brak włączenia
Włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego
Brak włączenia
Włączenie klauzuli reprezentantów
Brak włączenia
RAZEM:
0
20
0
10
0
20
0
10
0
10
0
10
100
Zadanie II.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty ostatecznej Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami:
a) cena oferty
70 %
b) klauzule fakultatywne 30 %
Ad a). W kryterium „cena oferty” zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 pkt. x 70 %
Ad b).W kryterium „Fakultatywne klauzule” przyjmując wagę 20% zagwarantowanie dodatkowych
klauzul od wymaganych, punktowane będzie w następujący sposób:
Fakultatywne klauzule
=
suma punktów
za klauzule fakultatywne
x
30 %
Tabela 1. Punktacja za klauzule fakultatywne
Ocena punktowa = (suma ocen za podkategorie A, B, C (…))
Lp.
Warunek fakultatywny
Franszyza integralna w ubezpieczeniu AC równa zero
A
Franszyza integralna w ubezpieczeniu AC w wysokości do 200,00 zł
Nieredukcyjność (tj. niewyczerpywalność) sumy ubezpieczenia w przypadku wypłaty
B
odszkodowania z ubezpieczenia AC
Brak włączenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 10 z 58<<<
Ilość pkt.
40
0
30
0
C
Uznanie deklarowanych przez Ubezpieczającego wartości pojazdów i przyjęcie ich
jako obowiązujących sum ubezpieczenia, w przypadku szkody całkowitej wysokość
odszkodowania wypłacana do wysokości deklarowanych sum ubezpieczenia
pojazdów
Wypłata odszkodowania do wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody
RAZEM:
30
0
100
Rozdział XVII
OCZYWISTE OMYŁKI.
Zamawiający poprawia w ofercie:
1. oczywiste omyłki pisarskie,
2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek.
3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona
Rozdział XVIII
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNE ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów.
2. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną
złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający wybierze
spośród złożonych ofert, ofertę z najniższą ceną.
3. Zamawiający niezwłocznie poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawców, którzy
złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację.
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
d) terminie, określonym zgodnie z ustawą pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta.
W powiadomieniu przesłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, Zamawiający poda
miejsce i termin zawarcia umowy.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu
związania ofertą.
5. Jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy przed
upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 oraz zgodnie z przesłankami określonymi w art. 94 ust.
2 ustawy pzp.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez dokonywania ich
ponownej oceny, chyba że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których
mowa w ust. 3 lit. a, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 11 z 58<<<
Rozdział XIX
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XX
PRZEWIDYWANA ZMIANA UMOWY.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może w szczególności na:
1. zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizację i ulepszenie
środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji;
2. zmianie ilości posiadanego przez Zamawiającego mienia na podstawie umów cywilnoprawnych
nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia;
3. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej
4. likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji,
5. zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności,
6. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą wykonawcy w przypadku
ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ;
7. zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia
określone w SIWZ;
8. zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.
Rozdział XXI
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.
1. Integralną część Umowy stanowi SIWZ i oferta Ubezpieczyciela.
2. Wzór umowy generalnej.
Rozdział XXII
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej
uregulowane w art. 179 i następne Pzp.
Rozdział XXIII
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Opis części zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do
SIWZ.
Rozdział XXIV
OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM
MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Rozdział XXV
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo Zamówień Publicznych do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, w
szczególności w następujących przypadkach:
a) wzrostu wartości ubezpieczanego majątku,
b) nowo nabywanego mienia,
c) podwyższenia lub uzupełnienia skonsumowanych limitów sum ubezpieczenia/
gwarancyjnych,
d) zmiany ryzyka ubezpieczeniowego,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 12 z 58<<<
e) zmiany terminu trwania ochrony ubezpieczeniowej (np. przedłużenie aktualnej ochrony
ubezpieczeniowej),
f) Zaistnienia potrzeby rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wynikającej z innych przyczyn niż
wyżej wymienione.
2. W przypadku konieczności zawarcia umów uzupełniających dla konkretnych rodzajów ubezpieczeń
sporządzone zostaną odpowiednie umowy określające szczegółowo przedmiot, zakres i termin
udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
3. Wykonawca któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do
zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu
podstawowym, z uwzględnieniem rzeczywistego okresu ochrony ubezpieczeniowej, wg systemu pro
rata temporis za każdy dzień, bez stosowania tabel frakcyjnych.
Rozdział XXVI
INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA
W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia przez
podwykonawców, Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę tej części, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.
Rozdział XXVII
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2, 2a Oferta
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 44 w zw. z art. 22 ustawy Prawa
zamówień publicznych
Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy Prawa zamówień publicznych
Załącznik nr 5 Umowa ubezpieczenia generalnego
Załącznik nr 6 Wykaz budynków
Załącznik nr 7 Wykaz sprzętu elektronicznego
Załącznik nr 8 Wykaz pojazdów
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 13 z 58<<<
ZAŁĄCZNIK NR 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi:
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
(w tym szyb od stłuczenia)
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
na bazie wszystkich ryzyk
4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
5. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
6. Ubezpieczenie autocasco pojazdów mechanicznych
7. Ubezpieczenie NNW w ruchu pojazdów
CPV 66515000-3
CPV 66515000-3
CPV 66519200-3
CPV 66516400-4
CPV 66516100-1
CPV 66514110-0
CPV 66512100-3
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Pyrzyckiego
1.
2.
3.
4.
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): 74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 4
EKD/PKD: 7511 Regon: 811694584 NIP: 853-13-71-526
Liczba pracowników: 60
Opis działalności: jednostka organizacyjna Powiatu
Roczny planowany fundusz płac: 2 786 068,00 zł; Planowany budżet: 4 956 510,00 zł
Ilość i rodzaj gaśnic ppoż (w ww. lokalizacjach): 11 gaśnic (proszkowa 6kg), 6 hydrantów
Rodzaj alarmu antywłamaniowego: z interwencją lub powiadomieniem załóg patrolowych ochrony lub Policji.
Dozór placówki (Pyrzyce, ul. Lipiańska 4 – całodobowy).
Zespół Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): ul. Lipiańska 2, 74-200 Pyrzyce;
EKD/PKD: 7414A Regon: 000703291 NIP: 853-12-21-301
Liczba pracowników: 43
Opis działalności: edukacja
Roczny planowany fundusz płac: 1 648 047,00 zł; Planowany budżet: 2 150 498,00
Ilość i rodzaj zabezpieczeń p-poż (w ww. lokalizacjach): gaśnice: 30
Rodzaj zabezpieczeń p-kradzieżowych, p-włamaniowych: alarm z powiadomieniem policji lub ochrony,
całodobowy dozór placówki, gotówka w szafie pancernej, pokój kasowy posiada okratowane okna i minimum dwa zami
patentowe
Zespół Szkół nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego:
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): ul. Młodych Techników 5, 74-200 Pyrzyce;
EKD/PKD: 7414A Regon: 97838 NIP: 853-124-54-02
Liczba pracowników: 83 + 5
Opis działalności: edukacja
Roczny planowany fundusz płac: 2 734 111,00 zł; Budżet na 2010 r.: 4 371 421,00 zł
Ilość i rodzaj gaśnic ppoż: 31 gaśnic, 7 hydrantów
Rodzaj zabezpieczeń p-kradzieżowych, p-włamaniowych: - alarm z interwencją załóg patrolowych ochrony lub
policji, dozór placówki poza godzinami pracy, schowek na gotówkę: kaseta stalowa, szafa pancerna, - pokój kasowy
posiada okratowane okna i minimum dwa zamki patentowe
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Pyrzycach
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): ul. Słowackiego 1, 74-200 Pyrzyce
Szkoład Podstawowa Specjalna: ul. Słowackiego 1, 74-200 Pyrzyce
Gimnazjum Specjalne: ul. Słowackiego 1, 74-200 Pyrzyce
Szkoła Zawodowa Specjalna: ul. Słowackiego 1, 74-200 Pyrzyce
EKD/PKD: 8790 Regon: 005442820 NIP: 853-10-68-561
Liczba pracowników: 56
Opis działalności: działalność oświatowa
Roczny planowany fundusz płac: 2 275 528,00 zł; Planowany budżet: 3 158 238,00 zł
Ilość i rodzaj zabezpieczeń p-poż (w ww. lokalizacjach): gaśnice: 6, hydranty: 3
Rodzaj zabezpieczeń p-kradzieżowych, p-włamaniowych: alarm lokalny, całodobowy dozór placówki, gotówka
w szafie pancernej, pokój kasowy posiada okratowane okna i minimum dwa zami patentowe
Planowana ilość imprez: 8; Największa liczba uczestników jednej imprezy: 140
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 14 z 58<<<
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Dom Dziecka w Czernicach
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): Czernice 9, 74-200 Pyrzyce
PKD: 8531A Regon: 000737670 NIP: 853-12-53-502
Liczba pracowników: 27
Opis działalności: opieka
Roczny planowany fundusz płac: 818 000,00 zł Planowany budżet: 1 341 500,00 zł
Ilość i rodzaj gaśnic ppoż: 17, hydrant: 0
Rodzaj alarmu antywłamaniowego: brak. Dozór całodobowy placówki, gotówka przechowywana w szafie
pancernej
Planowana ilość imprez: 3 (maksymalna liczba uczestników jednej imprezy: 3)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): ul. Poznańska 1, 74-200 Pyrzyce
EKD/PKD: 7512 Regon: 811783106 NIP: 853-137-66-24
Liczba pracowników: 7
Opis działalności: jednostka organizacyjna powiatu – pomoc społeczna
Roczny planowany fundusz płac: 225 551,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): ul. Stargardzka 29, 74-200 Pyrzyce
EKD: Regon: 811772700 NIP: 853-13-73-732
Liczba pracowników: 15
Opis działalności: samorząd powiatowy
Roczny planowany fundusz płac: 573 540,00 zł Roczny planowany budżet: 2 298 440,00 zł
Ilość i rodzaj gaśnic ppoż: b.d.
Rodzaj dozoru placówki: całodobowy, rodzaj schowka na gotówkę: kaseta stalowa, szafa stalowa. Schowek nie jest
przymocowany do ściany. Pokój kasowy nie ma okratowanych okien. Pokój kasowy zamykany na minimum dwa zamki
patentowe.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pyrzycach
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce
EKD: 8531.16 Regon: 000703240 NIP: 8531068532
Liczba pracowników: 9
Opis działalności: pomoc społeczna
Roczny planowany fundusz płac: 456 843,00 zł Roczny planowany budżet: 520 563,00
Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): ul. Dworcowa 23, 74-200 Pyrzyce
EKD/PKD: Regon:810146159 NIP: 853-13-74-393
Opis działalności: samorząd powiatowy
Roczny planowany fundusz płac: 759 500,00 zł Roczny planowany budżet: 1 003 400,00 zł
Ilość i rodzaj gaśnic ppoż: 19 (proszkowe)
Ilość i rodzaj zabezpieczeń p-poż (w ww. lokalizacjach): gaśnice: 19, hydranty: 1
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pyrzycach
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce
EKD/PKD: 9262/9262Z Regon: 812084416 NIP: 853-14-16-967
Liczba pracowników: 24
Opis działalności: działalność oświatowa
Roczny planowany fundusz płac: 210 308,00 zł Planowany budżet: 257 997,00 zł
Planowana ilość imprez: 46; Największa liczba uczestników jednej imprezy: 380
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): ul. Głowackiego 22, 74-200 Pyrzyce
EKD/PKD: 7514
Liczba pracowników: 9
Opis działalności: samorząd powiatowy
Roczny planowany fundusz płac: 349 300,00 zł Planowany budżet: 468 000,00 zł
Ilość i rodzaj gaśnic ppoż: 1 śniegowa, 2 proszkowe,
Ilość i rodzaj zabezpieczeń p-poż (w ww. lokalizacjach): gaśnice: 3 (1 śniegowa, 2 proszkowe)
Rodzaj zabezpieczeń p-kradzieżowych, p-włamaniowych: z powiadomieniem agencji ochrony lub policji,
gotówka w kasecie stalowej, pokój kasowy z okratowanymi oknami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 15 z 58<<<
12.
Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): ul. Niepodległości 4, 74-200 Pyrzyce; 74-200 Pyrzyce, Żabów 31
EKD/PKD: 8531B Regon: 5445126 NIP: 853-10-68-207
Liczba pracowników: 71
Opis działalności: pomoc społeczna
Planowany budżet: 3 140 675,00 zł, Planowany fundusz płac: 1 506 368,00 zł
Ilość i rodzaj zabezpieczeń p-poż (w ww. lokalizacjach):
DPS Żabów: 17 gaśnic, 4 hydranty; system sygnalizacji alarmu pożaru, oddymiania klatki schodowej, instalacja
przyzywowa oraz wykrywanie metanu.
DPS Pyrzyce: 14 gaśnic, 0 hydrantów; system sygnalizacji alarmu pożaru, oddymiania klatki schodowej, instalacja
przyzywowa oraz dodatkowe 5 szt. agregatów proszowych typu AP-25x
Rodzaj zabezpieczeń p-kradzieżowych, p-włamaniowych: pokój kasowy posiada okratowane okna
ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE SKŁADKI – DOTYCZY WSZYSTKICH RYZYK
Płatność składki w każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia:
- składka płatna przelewem, w czterech równych ratach kwartalnych, I rata płatna w
terminie 14 dni od daty otrzymania polisy,
- składki do 1 000,00 zł płatne jednorazowo w terminie zgodnie z powyższym,
- zapisy w poszczególnych ryzykach mogą inaczej regulować sposób płatności.
Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok (w tym również wynikających z
udzielenia zamówień uzupełniających) stosuje się zasadę naliczania składki proporcjonalnie do okresu
ubezpieczenia (pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, bez stosowania tabel frakcyjnych).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 16 z 58<<<
Informacja na temat szkodowości za okres 1. stycznia 2008 r. – 15. llistopada 2010 r.
Rodzaj ubezpieczenia
2008
2009
2010
Kwoty
Wypłat w PLN
Liczba
szkód
Kwoty
wypłat w PLN
Liczba
szkód
Kwoty
wypłat w PLN
Liczba
szkód
Od ognia i innych zdarzeń losowych
-
-
-
-
8 659,43
5
Sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
-
-
-
-
-
-
Kradzieży z włamaniem i rabunku
-
-
-
-
1 259,57
1
Szyb od stłuczenia
-
-
-
-
1 100,00
1
Odpowiedzialności cywilnej (w tym z OC zarządcy dróg)
-
-
6 273,47
4
3 832,20
6
-
-
-
-
11 159,28
2
NNW w związku z ruchem pojazdów
-
-
-
-
-
-
Autocasco
-
-
4 750,00
1
14 113,68
3
OC posiadaczy pojazdów meczniacznych
(w tym ZK)
Dodatkowo zarejestrowane są dwie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej w których utworzono łączną
rezerwę w wysokości 10 000,00 zł
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 17 z 58 <<<
DEFINICJE STOSOWANYCH POJĘĆ
1) ogień - ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się
o własnej sile;
2) uderzenie pioruna - bezpośrednie oddziaływanie pioruna (wyładowania atmosferycznego) na
ubezpieczone mienie;
3) wybuch/eksplozja - nagła zmiana stanu równowagi układu, powstała w miejscu lub poza
miejscem ubezpieczenia, z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy, wywołanych
ich właściwością do rozprzestrzeniania się. Za spowodowane eksplozją uważa się również szkody
powstałe wskutek implozji polegającej na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem
zewnętrznym;
4) upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego,
bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku;
5) huragan/silny wiatr - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17 m/sek., ustalonej przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadkach braku uzyskania opinii IMiGW, wystąpienie
huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania,
bądź w bezpośrednim sąsiedztwie; za spowodowane huraganem uważa się również szkody powstałe
wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego przez huragan w ubezpieczone mienie;
6) powódź - zalanie terenu lub podłoża w miejscu ubezpieczenia, które powstało w wyniku np.:
wystąpienia z brzegów wód powierzchniowych (stojących lub przepływających), topnienia kry lodowej
na rzekach lub zbiornikach wodnych, tworzenia się zatorów lodowych, sztormu i podniesienia się
poziomu morskich wód przybrzeżnych bądź nadmiernych opadów atmosferycznych; za powódź uważa
się również zalanie terenu w następstwie spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich i
falistych;
7) grad - opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych;
8) osuwanie się ziemi - ruch ziemi na stokach, nie spowodowany działalnością człowieka;
9) zapadanie się ziemi – obniżenie się terenu z powodu zawalenia się naturalnych podziemnych
pustych przestrzeni w gruncie;
10) uderzenie pojazdu - uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu drogowego, szynowego lub
innego, jego części lub przewożonego nim ładunku (w tym pojazdu będącego własnością lub
użytkowanego przez ubezpieczonego; przy czym pojęcie pojazdu obejmuje wszystkie pojazdy nie tylko
drogowe);
11) trzęsienie ziemi - naturalne gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej;
12) deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia,
przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub w sąsiedztwie, świadczące o
działaniu deszczu nawalnego;
13) huk ponaddźwiękowy - fala uderzeniowa wytworzona przez statek powietrzny podczas
przekraczania bariery dźwięku;
14) śnieg - uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku bezpośredniego działania
ciężaru śniegu lub lodu (w tym szadź, szron) na przedmiot ubezpieczenia lub zawalenie/przewrócenie
się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu, mienia sąsiadującego na mienie ubezpieczone;
15) dym i sadza - zawiesina cząsteczek w powietrzu będącą bezpośrednim skutkiem spalania;
16) szkody wodociągowe - szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych
cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów,
zbiorników lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania lub innych
instalacji (również wskutek pęknięcia lub zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych
związanych z ich naprawą i rozmrożeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych,
samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych (z innych przyczyn niż pożar), pozostawienie
otwartych kranów lub innych zaworów;
17) zalanie – działanie wody lub cieczy na ubezpieczone mienie, w tym również:
- przez nieszczelności dachowe, okienne, drzwiowe, itp.
- wynikające z topnienia śniegu lub lodu
18) podtopienie – zalanie terenów w wyniku deszczu lub spływu wód po zboczach lub stokach na
terenach górskich i falistych
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 18 z 58 <<<
18
19) kradzież zwykła - zabór mienia (bez oznak włamania) w celu przywłaszczenia. Ubezpieczający /
Ubezpieczony jest zobowiązany do zawiadomienia policji, bezzwłocznie po odkryciu wystąpienia szkody
spowodowanej kradzieżą zwykłą.
20) akty terrorystyczne – akcje organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek
ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowane przeciwko interesom
politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz
bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia
publicznego, bądź zorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub
zdrowia.
Zadanie I
1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
Mienie ubezpieczone według wartości księgowej brutto oraz wybrane budynki wg wartości
odtworzeniowej szacunkowej, bez względu na wiek i stopień zużycia technicznego. Stan środków na
listopad 2010 r.
1.1 Okres ubezpieczenia:
Przewidywany: od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. – podzielony na trzy
dwunastomiesięczne okresy.
1.2 Miejsca ubezpieczenia:
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w których znajduje się mienie
Zamawiającego w szczególności miejsca określone w punkcie – „Wykaz jednostek organizacyjnych
Powiatu Pyrzyckiego”.
1.3 Zakres ubezpieczenia:
Zakres ochrony ubezpieczeniowej powinien objąć co najmniej następujące ryzyka (zakres
obligatoryjny):
1) ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna (w tym w urządzenia i instalacje), upadek statku
powietrznego;
2) silny wiatr (huragan), deszcz nawalny, powódź, zalanie, podtopienie, zapadanie i osuwanie się ziemi,
awarię instalacji wodociągowych i technologicznych, uderzenie pojazdu, grad, śnieg, szadź, huk
ponaddźwiękowy, dym i sadza, trzęsienie ziemi, upadek drzew, budynków lub budowli na przedmiot
ubezpieczenia;
Dopuszcza się wprowadzenie limitu na ryzyko uderzenia pojazdu będącego własnością lub
użytkowanego przez ubezpieczonego. Limit nie może być niższy niż 100 000,00 zł – łącznie na
wszystkie ubezpieczone jednostki
3) przepięcie przez które rozumie się szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci
elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych (w szczególności dotyczy to szkód w sieciach
energetycznych i instalacjach elektrycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu
elektrycznego.
Dopuszcza się wprowadzenie limitu na ryzyko przepięcia w wyniku niewłaściwych parametrów prądu
elektrycznego. Limit nie może być niższy niż 200 000,00 zł - łącznie na wszystkie ubezpieczone
jednostki.
4) szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z
ryzykami objętymi ochroną ubezpieczeniową;
5) szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego
mienia wskutek ryzyk objętych ochroną ubezpieczenia;
6) koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną;
7) akty terroryzmu (strajków, zamieszek, sabotażu) – z limitem 200 000,00 zł
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 19 z 58 <<<
19
8) koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu
części niezdatnych do użytku - w ramach sumy ubezpieczenia.
Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej
brutto, stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego podanego w ewidencji
środków trwałych, bez względu na wiek i stopień zużycia technicznego. Nie ma zastosowania zasada
proporcji dla mienia ubezpieczonego w wartościach odtworzeniowych lub księgowych brutto o ile w tym
przypadku suma ubezpieczenia odpowiada wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej.
1.4 Przedmiot ubezpieczenia
Mienie, zgodnie z poniższym wykazem.
1.5 Majątek trwały
Środki trwałe będące w posiadaniu (samoistnym i zależnym) Zamawiającego w okresie ubezpieczenia,
w tym również środki trwałe niskocenne oraz sprzęt elektroniczny nie objęty ochroną w ramach
specjalistycznego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego określonego w pkt. 3 SIWZ.
W skład środków trwałych objętych ochroną wchodzą również: księgozbiory, drogi, jezdnie, chodniki,
szosy, rurociągi, kable, światłowody, instalacje elektryczne i energetyczne – szczegółowy wykaz mienia
zgodnie z KŚT Zamawiającego.
1.6 Zestawienie majątku z podziałem na jednostki organizacyjne:
Grupa
1i2
Budynki i budowle
Pozostałe środki trwałe
(maszyny, urządzenia,
wyposażenie,
księgozbiory, itp.)
Środki niskocenne
Nakłady
adaptacyjne/inwestycyjne
Środki obrotowe
(własne i obce)
Mienie pracownicze i
uczniowskie
Jednostki objęte ubezpieczeniem
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
Dom Dziecka w Czernicach
Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Brzechwy
Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach
Zespół Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach
Zespół Szkół nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
PODGiK
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
Dom Dziecka w Czernicach
Zarząd Dróg w Pyrzycach
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Brzechwy
Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach
Zespół Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach
Zespół Szkół nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
PODGiK- księgozbiory
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Suma ubezpieczenia w systemie na I ryzyko
limit łączny dla wszystkich jednostek
Suma ubezpieczenia w systemie na I ryzyko
limit łączny dla wszystkich jednostek
Suma ubezpieczenia w systemie na I ryzyko
limit łączny dla wszystkich jednostek
Limit na jednego pracownika oraz ucznia – 300 zł;
suma ubezpieczenia z VAT
3 229 571,09
2 113 716,00
4 410 969,52
262 000,90
200 000,00
0,00
2 791 604,00
1 508 000,00
0,00
2 398 502,69
300 000,00
0,00
420 994,48
313 080,00
304 675,58
524 560,00
552 825,60
0,00
1 255 547,00
81 000,00
0,00
1 651 266,40
10 000,00
0,00
300 000,00
100 000,00
70 000,00
50 000,00
Suma ubezpieczenia w systemie na I ryzyko – limit łączny
30 000,00
dla wszystkich jednostek
Wartości pieniężne (w szczególności: krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle, znaczki skarbowe i
inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę)
Wartości pieniężne
Łączny limit
40 000,00
Mienie osób trzecich
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 20 z 58 <<<
20
1.7 System ubezpieczenia
- środki trwałe – sumy stałe, ubezpieczone według wartości księgowej brutto (początkowej)
- środki obrotowe – I ryzyko, ubezpieczenie według wartości zakupu lub wytworzenia,
- nakłady adaptacyjne, mienie niskocenne, mienie pracownicze i uczniowskie, mienie osób trzecich (w
tym również depozyty w Domach Pomocy Społecznej) oraz wartości pieniężne (w szczególności:
krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle, znaczki skarbowe i inne dokumenty zastępujące
w obrocie gotówkę) – system I ryzyka, ubezpieczone według wartości odtworzeniowej, gotówka oraz
pozostałe znaki wartościowe według wartości nominalnej,
- mienie pracownicze i uczniowskie- system I ryzyka, ubezpieczone według wartości odtworzeniowej,
suma ubezpieczenia na jedną osobę 300,00 zł
1.8 Warunki dodatkowe obligatoryjne do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych
1.8.1 Ochrona obejmuje:
- mienie podczas składowania tymczasowego (np. w okresie wakacyjnym) oraz mienie wyłączone z
eksploatacji (pod warunkiem stałego utrzymywania istniejących zabezpieczeń p-poż w gotowości);
dopuszcza się ograniczenie okresu wyłączenia z eksploatacji, ograniczenie to nie może być jednak
krótsze niż 6 m-cy;
- szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano – montażowych, na których wykonanie
nie jest konieczne posiadanie odpowiednich zezwoleń, przy czym dopuszcza się wprowadzenie limitu
odpowiedzialności na szkody w mieniu będącym przedmiotem robót budowlano – montażowych w
wysokości co najmniej 100 000,00 zł. Dla mienia innego niż będące przedmiotem robót budowlanomontażowych, w tym zakresie ochrony ograniczenie stanowi suma ubezpieczenia.
1.8.2 Klauzule dodatkowe obligatoryjne:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Nazwa klauzuli
odnowienia limitów
reprezentantów
automatycznego pokrycia
automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc
kosztów dodatkowych
rozstrzygania sporów
zgłaszania szkód
przewłaszczenia
wypłaty odszkodowania
odbudowy po stracie całkowitej
płatności składki lub rat składki
akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych
1.7 Warunki dodatkowe (fakultatywne) do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych podlegające ocenie
A/ włączenie ryzyka katastrofy budowlanej - za katastrofę budowlaną uważa się szkody powstałe w
ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego
lub jego części w rozumieniu Prawa budowlanego - limit odpowiedzialności 1 000 000,00 zł;
B/ włączenie ryzyka celowego zniszczenia/uszkodzenia zewnętrznych i wewnętrznych elementów
stałych budynków (zamontowane/zainstalowane na stałe w sposób uniemożliwiający ich odłączenie
bez ich uszkodzenia/zniszczenia lub uszkodzenia substancji budynku) oraz stałych elementów
działki jak m.in. bram, furtek, oświetlenia posesji, fontann, oczek wodnych, placów zabaw, wiat,
altan, pomostów, pomieszczeń na śmieci itp. z limitem odpowiedzialności 10 000,00 zł;
C/ objęcie ochroną ryzyka szkód spowodowanych przepięciem pomimo nieodpowiednich zabezpieczeń
przeciwprzepięciowych – limit nie mniejszy niż 10 000,00 zł;
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 21 z 58 <<<
21
D/ włączenie szkód powstałych w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi oraz robotami
budowlanymi, na prowadzenie których wymagane jest pozwolenie na budowę – limit
odpowiedzialności nie mniejszy niż 300 000,00 zł;
E/ włączenie klauzuli mienia ruchomego;
F/ włączenie klauzuli prewencyjnej;
G/ włączenie klauzuli kosztów związanych z odbudową budynków i budowli;
H/ włączenie klauzuli składowania,
I/ włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego.
1.8. Franszyzy, udziały własne
1.8.1 Franszyza integralna nie wyższa niż 200,00 zł, dla mienia pracowniczego i gotówki – brak.
1.8.2 Franszyza redukcyjna: brak.
1.8.3 Udziału własny: brak.
2. UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU - CPV 66336000-4
2.1 Okres ubezpieczenia:
Przewidywany: od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. – podzielony na trzy
dwunastomiesięczne okresy.
2.2 Miejsca ubezpieczenia:
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w których znajduje się mienie
Zamawiającego w szczególności miejsca określone w punkcie - Wykaz jednostek organizacyjnych
Powiatu Pyrzyckiego.
2.3 Zakres i system ubezpieczenia powinien objąć:
2.3.1 kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), rabunek (dokonany lub usiłowany) , wandalizm
za które uważa się:
- kradzież z włamaniem: zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego
lokalu po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia
kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku,
- rabunek (dokonany lub usiłowany): Zabór ubezpieczonego mienia z zastosowaniem przemocy
fizycznej wobec ubezpieczającego, osób u niego zatrudnionych lub innych osób bądź groźby
natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności – dla
pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego mienia. Zabór ubezpieczonego mienia przez
sprawcę który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy
doprowadził do objętego ubezpieczeniem lokalu lub/i urządzenia bądź pomieszczenia do
przechowywania wartości pieniężnych osobę posiadającą klucze i zmusił ją do otworzenia albo sam je
otworzył kluczami zrabowanymi,
- wandalizm: Rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez
osoby trzecie, które uzyskały dostęp do niego w sposób określony wyżej.
2.3.2 dewastację za którą uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia,
spowodowane przez osoby trzecie (bez konieczności pokonania zabezpieczeń). Dopuszczalny limit
30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla majątku trwałego, 5 000,00 zł
dla środków obrotowych oraz z podlimitem 10 000,00 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania
(w tym graffiti).
2.4 Przedmiot ubezpieczenia
2.4.1 środki trwałe będące w posiadaniu (samoistnym i zależnym) Zamawiającego w okresie
ubezpieczenia, w tym również: środki trwałe niskocenne, księgozbiory oraz sprzęt elektroniczny nie
objęty ochroną w ramach specjalistycznego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego określonego w pkt.
3 SIWZ,
2.4.2 środki obrotowe (w tym mienie osób trzecich) ubezpieczone według kosztów zakupu lub
wytworzenia,
2.4.3 wartości pieniężne, papiery wartościowe (w szczególności: krajowe i zagraniczne znaki pieniężne,
czeki, weksle, znaczki skarbowe i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę).
2.5 Suma ubezpieczenia:
Limit łączny na
Ryzyko
Suma ubezpieczenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 22 z 58 <<<
22
wszystkie
jednostki
Majątek trwały
Środki
obrotowe
Kradzież z
włamaniem
oraz rabunek
100 000,00 zł
20 000,00 zł
Dewastacja
30 000,00 zł
5 000,00 zł
Wartości
pieniężne w
lokalu
10 000,00 zł
-
Wartości
pieniężne w
transporcie
10 000,00 zł
-
2.6 Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia (rozbicia):
2.6.1 Przedmiot ubezpieczenia
Szyby i inne przedmioty szklane w tym w szczególności szyby okienne i drzwiowe, oszklenia ścienne
i dachowe, płyty szklane, gabloty, tablice reklamowe, szyldy, neony, reklamy świetlne, witraże, itp.
2.6.2 Zakres ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia powinien objąć: uszkodzenie szyb i przedmiotów szklanych w tym w szczególności
stłuczenie, pękniecie, rozbicie wraz z kosztami dodatkowymi takimi jak co najmniej: koszty montażu,
demontażu, transportu, wykonania napisów, liter, rysunków, naklejek reklamowych, oklejania szyb.
2.6.3 System ubezpieczenia
Ubezpieczenie w systemie I ryzyka z konsumpcją sumy ubezpieczenia.
2.6.4 Suma ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
Jednostka
(zł)
Łączny limit dla wszystkich jednostek
20 000,00
Wysokość szkody ustalana na podstawie kosztów odtworzenia tj. zakupu lub naprawy zniszczonego
przedmiotu ubezpieczenia, tego samego rodzaju, gatunku, materiału i wymiarów.
2.7 Warunki szczególne obligatoryjne do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i
rabunku oraz dewastacji, szyb od stłuczenia.
2.7.1 Jako wysokość szkody dla środków trwałych, mienia niskocennego, księgozbiorów, przyjmuje się
koszt odtworzenia (brak potrącenia zużycia technicznego); dla środków obrotowych koszt zakupu lub
wytworzenia; dla gotówki wartość nominalna;
2.7.2 Uznanie za wystarczające zabezpieczenie drzwi zewnętrznych w dwa zamki lub jeden atestowany,
a w przypadku dozoru lub alarmu w jeden zamek;
2.7.3 Uznanie za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami zwykłymi
powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym, bez konieczności stosowania zabezpieczeń
w postaci krat, folii antywłamaniowych, szyb wielowarstwowych itp.;
2.7.4 Ochroną objęte jest mienie podczas tymczasowego składowania, w tym w szczególności w
okresie wakacyjnym, jak również mienie wyłączone z eksploatacji;
2.8 Warunki dodatkowe (klauzule dodatkowe) obligatoryjne do ubezpieczenia mienia od
kradzieży z włamaniem, rabunku oraz dewastacji, szyb od stłuczenia.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Nazwa klauzuli
odnowienia limitów
automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc
rozstrzygania sporów
zgłaszania szkód
wypłaty odszkodowania
płatności składki lub rat składki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 23 z 58 <<<
23
2.9 Warunki dodatkowe (fakultatywne) do ubezpieczenia mienia od kradzieży z
włamaniem, rabunku oraz dewastacji, szyb od stłuczenia podlegające ocenie
A/ uznanie za wystarczające stosowanie jednego zamka wielozapadkowego bez dodatkowych
zabezpieczeń;
B/ włączenie do zakresu ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej – limit odpowiedzialności 5 000,00 zł;
C/ włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych dewastacją infrastruktury szkolnej,
bram, płotów, zewnętrznych elementów budynków i budowli itp. (w tym w wyniku graffiti) – limit
5 000,00zł;
D/ przyjęcie dodatkowego limitu na koszty naprawy zabezpieczeń – limit 5 000,00 zł.
2.10 Franszyzy, udziały własne
2.10.1 Franszyza integralna: nie wyższa niż 100,00 zł (dla szyb i innych przedmiotów szklanych od
stłuczenia (rozbicia): nie wyższa niż 50,00 zł;
2.10.2 Franszyza redukcyjna: brak;
2.10.3 Udziału własny: brak.
3. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD SZKÓD MATERIALNYCH
(All risks)
3.1 Okres ubezpieczenia:
Przewidywany: od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. – podzielony na trzy
dwunastomiesięczne okresy.
3.2 Miejsca ubezpieczenia:
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w których znajduje się mienie
Zamawiającego w szczególności miejsca określone w punkcie Wykaz jednostek organizacyjnych
Powiatu Pyrzyckiego. Sprzęt przenośny: teren EUROPY.
3.3 Zakres ubezpieczenia:
3.3.1 Zakres ubezpieczenia powinien objąć wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające
z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego szkody, a w szczególności następujące ryzyka:
- ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego;
- silny wiatr, deszcz nawalny, zalanie, powódź, zapadanie i osuwanie się ziemi, awarię instalacji
wodociągowych i technologicznych, uderzenie pojazdu, grad, działanie ciężaru śniegu, szadź, dym,
sadza, osmolenie, przypalenie;
- działanie człowieka, tj. np.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę,
świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, itp.,
- działania wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód
podziemnych, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu;
- działania wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi;
- wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się dopiero po
okresie gwarancji;
- zbyt wysokiego/ niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej;
- pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola
elektromagnetycznego, indukcji, itp.;
- kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), rabunek (dokonany lub usiłowany), dewastacja oraz
koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną.
3.3.2 Dodatkowo zakres ochrony powinien objąć:
- szkody spowodowane akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu
zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia;
- koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części
niezdatnych do użytku;
- koszty zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia
działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.
- koszt zakupu oprogramowania (systemu operacyjnego, oprogramowania użytkowego) w przypadku
szkody całkowitej (np. utrata), pod warunkiem zadeklarowania jego wartości w sumie ubezpieczenia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 24 z 58 <<<
24
3.4 Przedmiot ubezpieczenia:
Sprzęt elektroniczny stacjonarny oraz przenośny będący w posiadaniu samoistnym lub zależnym w
okresie ubezpieczenia – ubezpieczony na sumy stałe według wartości księgowej brutto (początkowej).
Szczegółowy wykaz sprzętu zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ
3.5 Suma ubezpieczenia:
Sprzęt przenośny Sprzęt stacjonarny
Lp.
Jednostka
(w zł)
(w zł)
1 Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
51 300,00
99 204,28
2 Dom Dziecka w Czernicach
2 293,17
20 558,36
3 Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach
2 698,00
23 122,00
4 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
0,00
34 468,43
5 Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach
13 603,78
247 523,39
6 Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
2 548,00
4 389,00
7 Zespół Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich
52 600,00
71 717,00
8 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Pyrzycach
26 340,94
40 398,26
9 ZS nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
10 062,66
71 889,32
10 PODGiK
0,00
7 661,89
11 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
13 750,80
17 098,71
Podsumowanie
175 197,35 zł
638 030,64 zł
3.6 Franszyzy:
3.6.1 Franszyza redukcyjna:
 dla sprzętu o wartości do 1 000,00 zł – brak.
 dla pozostałego sprzętu - nie więcej niż 150,00 zł w szkodzie, przy czym jeżeli wskutek zajścia
jednego zdarzenia ubezpieczeniowego uszkodzeniu ulegnie więcej niż jeden ubezpieczony
przedmiot stosuje się tylko jedną franszyzę w wysokości 150,00 zł;
 dla sprzętu przenośnego: udział własny 5% wartości szkody min. 150,00 zł i nie więcej niż
1 000,00 zł,
Nie dopuszcza się wprowadzania innych franszyz lub udziałów własnych poza wyżej określonymi.
3.7 Wypłata odszkodowania:
3.7.1 Odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej wypłacane jest w wysokości sumy ubezpieczenia
tj. wartości księgowej brutto z potrąceniem ewentualnej franszyzy redukcyjnej.
3.7.2 Sprzęt ubezpieczony według wartości księgowej brutto niezależnie od okresu eksploatacji; dla
sprzętu o okresie eksploatacji 6 lat i więcej dopuszcza się wypłatę odszkodowania według wartości
rzeczywistej jednak przy maksymalnym potrąceniu zużycia technicznego w wysokości nie więcej niż
40%.
3.8 Warunki szczególne obligatoryjne do ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód
materialnych:
3.8.1 Ochroną objęte jest mienie podczas tymczasowego składowania, w tym w szczególności w
okresie wakacyjnym, jak również mienie wyłączone z eksploatacji;
3.8.2 Uznanie jako wystarczające zabezpieczeń opisanych w pkt. 2 dotyczących ubezpieczenia mienia
od kradzieży z włamaniem i rabunku (warunki szczególne);
3.8.3 Dopuszcza się możliwość stosowania „Klauzuli konserwacji” tylko w przypadku wymogu dot.
obowiązku konserwacji stawianego przez producenta sprzętu – przy czym jednocześnie uzgadnia się, iż
ubezpieczający może dokonywać czynności konserwacyjnych albo przez własny personel (służby) albo
przez zewnętrzną firmę;
3.9 Warunki dodatkowe obligatoryjne
Lp.
1
2
3
4
5
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Nazwa klauzuli
odnowienia limitów
reprezentantów
automatycznego pokrycia
automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc
kosztów dodatkowych
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 25 z 58 <<<
25
6
7
8
9
10
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
rozstrzygania sporów
zgłaszania szkód
przewłaszczenia
wypłaty odszkodowania
płatności składki lub rat składki
3.10 Warunki dodatkowe (fakultatywne) podlegające ocenie
A/ włączenie do zakresu ubezpieczenia kradzieży zwykłej z limitem 5 000,00 zł na jednostkę
organizacyjną;
B/ objęcie ochroną ryzyka szkód spowodowanych przepięciem pomimo nieodpowiednich zabezpieczeń
przeciwprzepięciowych – limit 5 000,00 zł;
C/ włączenie klauzuli szybkiej likwidacji szkód.
D/ włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego.
4. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - CPV 66337400-5
4.1 Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Zamawiającego oraz jego jednostek
organizacyjnych w związku z posiadanym, administrowanym, użytkowanym mieniem oraz prowadzoną
działalnością obejmującą w szczególności:
- wykonywanie zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 5. czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Tekst jednolity - Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami)
- wykonywanie działalności statutowej, zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej albo realizacji na podstawie porozumień zawieranych z organami tej administracji, a także w
trakcie realizacji zadań przez jednostki administracyjne powiatu;
- administrowanie i zarządzanie mieniem w tym m.in. z tytułu: prowadzenia szatni, parkingów
szkolnych oraz przy-urzędowych, parkingów strzeżonych, administrowania drogami publicznymi,
wewnętrznymi itp.,
- organizowanie i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych itp.,
- prowadzenie działalności oświatowej, szkoleniowej, opiekuńczej i oświatowo – wychowawczej z
włączeniem odpowiedzialności za stołówki oraz jadalnie,
- wykonywanie usług i sprzedaż produktów.
4.2 Okres ubezpieczenia:
Przewidywany: od dnia 1. stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. – podzielony na trzy
dwunastomiesięczne okresy.
4.3 Miejsca ubezpieczenia:
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w których znajduje się mienie
Zamawiającego w szczególności miejsca określone w punkcie Wykaz jednostek organizacyjnych
Powiatu Pyrzyckiego.
4.4 Zakres ubezpieczenia – wymagany, minimalny:
Zakres ochrony powinien objąć w szczególności:
4.4.1 odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, jeżeli w związku ze zdarzeniem
powodującym szkodę osobową, rzeczową i związaną z prowadzeniem działalności lub posiadaniem
mienia Ubezpieczający jest zobowiązany, w myśl przepisów prawa – niezależnie od reżimu
odpowiedzialności (delikt, kontrakt, zbieg odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej) - do naprawienia
poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody;
4.4.2 odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności statutowej wynikającej z
wykonywania zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 5. czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Tekst jednolity - Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z
posiadanym mieniem (w tym w związku z wynajmem mienia osobom trzecim), szkody wynikające lub
powstałe w związku z prowadzoną działalnością oświatową, opiekuńczą i oświatowo – wychowawczą
oraz posiadanym mieniem, zdarzenia, w następstwie których ubezpieczający zobowiązany jest, w myśl
przepisów prawa, do naprawienia szkody wyrządzonej uczniowi, wychowankowi lub osobie trzeciej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 26 z 58 <<<
26
przez spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia albo uszkodzenia lub zniszczenia
mienia,
4.4.3 szkody wynikłe w trakcie lub w związku z realizacją zadań własnych powiatu oraz zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej nałożonych odrębnymi ustawami albo realizacji na
podstawie porozumień zawieranych z organami tej administracji, a także w trakcie lub w związku z
realizacją tych wyżej wymienionych zadań przez jednostki organizacyjne powiatu;
4.4.4 szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone działaniem lub zaniechaniem będące skutkiem
wykonywania władzy publicznej, dochodzone w oparciu o art. 417, 4171, 4172 k.c.;
4.4.5 szkody wynikłe z administrowania i zarządzania budynkami, z tytułu posiadania, administrowania
majątku znajdującego się w bezpośrednim zarządzie,
4.4.6 szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji wszelkich urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i poza nimi, centralnego ogrzewania, w tym powstałe
na skutek cofnięcia się cieczy,
4.4.7 szkody powstałe na drogach publicznych, drogach wewnętrznych będących własnością oraz w
zarządzie Powiatu Pyrzyckiego lub jednostek organizacyjnych, jak również na wydzielonych działkach
geodezyjnych o funkcji drogowej oraz przeznaczonej do parkowania, chodnikach, alejkach parkowych,
wynikłe z winy Ubezpieczonych, a w szczególności wypadki na ww. terenach spowodowane złym
stanem technicznym nawierzchni, zalegającym śniegiem, śliską nawierzchnią, rozlaniem płynów i
smarów, uszkodzeniem, wybiciem lub brakiem pokryw, włazów, kratek, studzienek kanalizacyjnych,
hydrantów, itp., porzuceniem wszelkiego rodzaju przedmiotów i materiałów, leżącymi, rosnącymi i
opadającymi drzewami i konarami, elementami słupów, oprawą latarni i sygnalizacji świetlnej, brakiem
odpowiednich znaków drogowych, awarią lub wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej, nie
normatywną skrajnią poziomą i pionową ulic spowodowaną zadrzewieniem lub zabudową, zalaniem
drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, itp.
Długość i rodzaj dróg będących własnością oraz w zarządzie Powiatu Pyrzyckiego:
Rodzaj
Ilość
I. Drogi powiatowe
Powiatowe zamiejskie (drogi poza granicami administracyjnymi miast)
287,98 km
Powiatowe - miejskie, ulice (drogi w granicach administracyjnych)
6 155,00 km
II. Drogi wewnętrzne
Ulice na terenie miasta Lipiany i Pyrzyce posiadającymi status dróg
Lipiany: 5,604 km
wewnętrznych - niepublicznych.
Pyrzyce: 19,830 km
W tym powiatowe twarde
269,79 km
W tym powiatowe gruntowe
18,2 km
Ogólna powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych powiatowych
50 778,10 m2
Automatycznie ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte drogi włączone do zarządu w okresie ubezpieczenia.
Przez teren rozumie się również chodniki, oznakowanie pionowe, pozostałości po robotach służb,
obiekty inżynierskie i inne urządzenia związane z funkcjonowaniem drogi oraz utrzymaniem dróg, w
tym również w okresie zimowym i w czasie technologicznie utrudniającym bieżące naprawy oraz
związane z utrzymaniem skrajni jezdni.
4.4.8 szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania powstałe w czasie
wykonywania prac (w tym również w przedmiocie prac) oraz po ich wykonaniu (w tym również w
przedmiocie prac) – odpowiedzialność cywilna kontraktowa wraz z wadliwym wykonaniem robót i usług
(completed operations liability);
4.4.9 szkody w mieniu, z którego ubezpieczający korzysta na podstawie najmu, dzierżawy, użyczenia
lub innej podobnej formy prawnej (OC najemcy) – dotyczy nieruchomości, ruchomości;
4.4.10 szkody w mieniu, środkach pieniężnych przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez
Ubezpieczającego, polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (w tym w szczególności w
związku z prowadzeniem szatni, DPS, itp.), dopuszczalny limit nie mniejszy niż 30 000,00 zł,
4.4.11 szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i innych, nie
będących imprezami masowymi w rozumieniu ustawy (nie podlegających obowiązkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej), z włączeniem szkód powstałych podczas pokazów
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 27 z 58 <<<
27
sztucznych ogni. Imprezy te organizowane są przy założeniu ilości co najwyżej 400 osób. Zamawiający
nie dysponuje harmonogramem wszystkich imprez.
4.4.12 szkody z tytułu roszczeń powstałych między podmiotami objętymi ubezpieczeniem (tzw. OC
wzajemna),
4.4.13 szkody wyrządzone przez podwykonawców oraz osoby którym Ubezpieczony powierzył
wykonanie określonych czynności (z pełnym prawem do regresu ze strony Ubezpieczyciela),
4.4.14 szkody poniesione przez pracowników własnych Zamawiającego (w tym również pracowników
wszystkich jednostek organizacyjnych), będące następstwem wypadków przy pracy, przy czym za
pracownika własnego Ubezpieczającego uważa się osobę fizyczną zatrudnioną w oparciu o umowę o
pracę lub powołania, wyboru lub mianowania oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej (o dzieło,
zlecenia lub innej) z tytułu, której Ubezpieczający opłaca świadczenie ZUS. Dotyczy to również
wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osób skierowanych do wykonywania prac społecznie
użytecznych, osób skierowanych do wykonywania prac wyrokiem sądu, osób skierowanych do prac
interwencyjnych z Urzędów Pracy, itp.,
4.4.15 szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej
4.4.16 odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, z włączeniem
HIV i WZW oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi związanymi z prowadzeniem stołówek, jadalni,
żywieniem w trakcie imprez okolicznościowych, w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą,
czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową, itp.
4.4.17 szkody w pojazdach pracowników Ubezpieczonych lub w pojazdach pracowników innych osób za
które Ubezpieczeni ponoszą odpowiedzialność – limit na jedno i wszystkie zdarzenia 150 000,00 zł.
4.4.18 szkody wyrządzone uczniom/wychowankom w związku z prowadzeniem działalności opiekuńczej,
edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach opiekuńczych, wychowawczych i
rekreacyjnych, w tym w czasie pobytu poza placówką na terenie kraju i za granicą,
4.4.19 szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się
do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz koszty usunięcia neutralizacji
lub oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby
trzecie - OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym.
4.4.20 szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej,
4.4.21 szkody wyrządzone przez: wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane do osoby
wykonujących prace społecznie użyteczne, itp. - z tytułu wyrządzonej osobie trzeciej szkody za którą
odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony podmiot.
4.4.22 szkody w mieniu przyjętym na przechowanie celem wykonania usługi, z uwzględnieniem w
szczególności pojazdów (np. działalność Zespołu Szkół nr 2 – Stacja Kontroli Pojazdów) – limit nie
mniejszy niż 150 000,00 zł,
4.4.23 szkody będące następstwem pobrania, przechowania lub przetoczenia krwi bądź preparatów
krwiopochodnych, w szczególności w związku z działalnością Domów Pomocy Społecznej.
4.4.24 szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością hotelarską (dotyczy w szczególności
Zespołu Szkół nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego).
Szkoda osobowa rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć,
gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (lucrum cessans). W odniesieniu do szkód na
osobie ochroną objęty jest również obowiązek zapłaty zadośćuczynienia.
Szkoda rzeczowa rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy
ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego (damnum emergens), a także utracone korzyści, które
mógłby osiągnąć gdyby mienie nie zostało uszkodzone lub zniszczone (lucrum cessans).
Trigger: Ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć będzie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków
powstałych w okresie ubezpieczenia, z których wyniknęła szkoda osobowa lub rzeczowa, pod
warunkiem zgłoszenia szkody w terminach ustawowo określonych.
Przez „wypadek” rozumiemy zdarzenie powstałe w okresie ubezpieczenia polegające na szkodzie
rzeczowej lub osobowej i związane z prowadzeniem działalności lub posiadanym mieniem.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 28 z 58 <<<
28
4.5 Klauzule dodatkowe obligatoryjne w brzmieniu:
4.5.1 Klauzula płatności składki lub rat składki
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1. brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje
odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem
natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania
Ubezpieczającego przez Ubezpieczyciela do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie siedmiu dni
o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego
ubezpieczającego,
2. w przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia
z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający/Ubezpieczony nie może zostać zobowiązany
do uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki w terminach i na warunkach innych, niż
określone w umowie ubezpieczenia. Jednocześnie z wypłaconego odszkodowania nie zostanie
potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych rat składki,
3. za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub
pocztowego uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym, przy opłacie w formie
elektronicznej datę złożenia zlecenia przelania środków, pod warunkiem jednak, że w momencie
jego składania na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się niezbędna ilość środków płatniczych.
4.5.2 Klauzula lokalizacji
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy dotyczy wszystkich dowolnych
lokalizacji na terenie Polski, w których znajduje się ubezpieczone mienie należące do Ubezpieczającego
lub znajdujące się na podstawie umowy pod jego kontrolą oraz na wszystkie miejsca prowadzenia przez
niego działalności.
4.5.3 Klauzula rozliczenia proporcjonalnego (pro rata temporis)
Wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z umów ubezpieczenia, w szczególności związane z dopłatą
oraz zwrotem składek, dokonywane będą w systemie rozliczenia proporcjonalnego (pro rata) za każdy
dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, bez stosowania tabel frakcyjnych. Dotyczy to również w
szczególności umów zawieranych w ramach zamówień uzupełniających.
4.5.4 Klauzula rozstrzygania sporów
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu
polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd siedziby ubezpieczającego.
4.5.5 Klauzula akceptacji ryzyka
Ubezpieczyciel oświadcza, iż w momencie zawierania niniejszej umowy ubezpieczenia znane mu były
fakty niezbędne do oszacowania ryzyka, o ile nie zostały one podstępnie zatajone przez
Ubezpieczającego.
Jeżeli OWU zawierają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Oferenta w odniesieniu do
przedstawionego powyżej zakresu pokrycia – wymaganego, minimalnego, Oferent przedstawi
postanowienia szczególne zmieniające OWU w taki sposób, by ubezpieczenie obejmowało pełen zakres
ubezpieczenia – wymagany, minimalny. Postanowienia szczególne będą stanowiły integralną część
umowy ubezpieczenia (umieszczone zostaną w polisie lub załączniku do polisy).
Nie spełnienie tego wymogu, w szczególności pozostawienie zapisów OWU ograniczających zakres
ochrony w stosunku do wyżej opisanego skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4.6 Zakres terytorialny:
Polska z zastrzeżeniem służbowych podróży zagranicznych dla których zakres terytorialny ograniczony
zostaje do Europy.
4.7 Suma gwarancyjna
200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
4.7.1 Dopuszczalne limity odpowiedzialności
Podane poniżej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym
okresie ubezpieczenia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 29 z 58 <<<
29
Podlimity:
L.p.
Ryzyko
Podlimit
1
Szkody wyrządzone w wyniku organizowania i przeprowadzania imprez
przez Starostwo Powiatowe i inne jednostki, (dobrowolne ubezpieczenie
organizatora imprez) – limit tylko dla szkód rzeczowych
150 000 zł
2
OC z tytułu wykonywania władzy publicznej (art. 417, 4171, 4172 k.c.)
150 000 zł
3
OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym
100 000 zł
4.8 Franszyza integralna, redukcyjna: zniesione.
4.9 Udział własny: brak
4.10 Fakultatywne warunki ubezpieczenia
A/ Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko powstania czystych strat finansowych u
poszkodowanych, z wyłączeniem wynikających z art. 417, 4171, 4172 k.c. - Ubezpieczyciel
zobowiązuje się do pokrycia strat finansowych, nie będących następstwem szkody rzeczowej lub
osobowej. Sublimit: 50 000,00 zł; dopuszczalny udział własny w szkodzie 10% wartości szkody.
B/ Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko powstania czystych strat finansowych u
poszkodowanych, wynikających z art. 417, 4171, 4172 k.c. - Ubezpieczyciel zobowiązuje się do
pokrycia strat finansowych, nie będących następstwem szkody rzeczowej lub osobowej. Sublimit:
50.000,00 zł; dopuszczalny udział własny w szkodzie 10% wartości szkody.
C/ Włączenie ryzyka rażącego niedbalstwa (w przypadku gdy ryzyko objęte jest ochroną w zakresie
standardowym oferent powinien również zaznaczyć akceptacje warunku fakultatywnego).
D/ Ustanawia się dodatkowy limit ponad sumę gwarancyjną na koszty wynagrodzenia rzeczoznawców
oraz ekspertów jak również koszty obrony sadowej w tym wynagrodzenia adwokatów - limit
50 000,00 zł.
E/ Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w związku z naruszeniem praw
autorskich (szkody rzeczowe i finansowe), patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych – limit
50 000,00 zł
F/ Włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego.
G/ Włączenie klauzuli reprezentantów: wg poniższej treści:– limit 150 000,00 zł.
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
Ubezpieczonego przy czym przez Ubezpieczonego rozumie się osoby lub organ wieloosobowy
(zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub innymi dokumentami uprawnione są do
zarządzania Powiatem, jednostkami, zakładami budżetowymi Powiatu, podmiotami gospodarczymi,
z włączeniem pełnomocników (Dyrektorów), prokurentów, ustanowionych przez te podmioty. Nie
dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w związku z winą umyślną lub rażącym niedbalstwem
innych osób niż wyżej wymienione (w szczególności osób za które odpowiedzialność ponosi
Ubezpieczony). Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe przeciwko pracownikom,
osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, a także mianowania, powołania,
wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 30 z 58 <<<
30
WYKAZ KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH
Wymagane jest uwzględnienie klauzul według podanych definicji. Dopuszcza się odmienną
treść klauzul pod warunkiem, że zakres ochrony nie będzie węższy od wynikającego z
poniższych treści.
Uwaga !
Wszystkie przewidziane w SIWZ limity odnoszą się łącznie do wszystkich jednostek chyba, że wyraźnie
zastrzeżono limit indywidualny.
1. Klauzula odnowienia limitów
Ustala się, że wszystkie sumy ubezpieczenia limity, podlimity lub sumy gwarancyjne ustalone są dla
okresów rocznych. Po rocznym okresie ubezpieczenia automatycznie ulegają odnowieniu do pełnych
wysokości wg stanu na dzień początku okresu ubezpieczenia, a dla środków trwałych zgodnie z
aktualnym stanem wynikającym z ewidencji.
2. Klauzula reprezentantów
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
Ubezpieczonego przy czym przez Ubezpieczonego rozumie się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd),
które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub innymi dokumentami uprawnione są do zarządzania
Powiatem, jednostkami, zakładami budżetowymi Powiatu, podmiotami gospodarczymi, z włączeniem
pełnomocników (Dyrektorów), prokurentów, ustanowionych przez te podmioty. Nie dopuszcza się
wyłączenia odpowiedzialności w związku z winą umyślną lub rażącym niedbalstwem innych osób niż
wyżej wymienione (w szczególności osób za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony). Na
Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe przeciwko pracownikom, osobom zatrudnionym
na podstawie umów cywilnoprawnych, a także mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej
umowy o pracę, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
3. Klauzula automatycznego pokrycia
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
strony uzgodniły, że na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową do
ustalonego limitu, obok wymienionych w polisie:
- wszelkie inwestycji w dniu przejścia na Ubezpieczającego ryzyka z tym związanego,
- środki trwałe, które nie znalazły się w wykazie środków trwałych sporządzonym, a które to zostały
nabyte przez Ubezpieczającego przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej
umowy ubezpieczenia,
pod warunkiem, że fakt nabycia i/lub zwiększenia wartości zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w
ciągu 15 dni po zakończeniu półrocznego okresu ubezpieczenia. Wzrost sumy ubezpieczenia środków
trwałych o wartość nie większą niż 2 000 000,00 zł nie powoduje konieczności dopłaty składki. W
przypadku większego wzrostu sumy ubezpieczenia, naliczenie składki nastąpi od nadwyżki kwoty
wzrostu ponad limit określony powyżej, nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego,
według stawki określonej przez strony postępowania jednak nie wyższe niż stawki określone w ofercie.
4. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc
Ustala się, iż nowo uruchamianie przez Ubezpieczającego miejsca prowadzenia działalności będą
automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Składka naliczona wg stawek
obowiązujących w umowie ubezpieczenia, w systemie naliczania proporcjonalnego (pro-rata).
Termin zgłaszania: w ciągu 30 dni od daty utworzenia placówki.
5. Klauzula kosztów dodatkowych
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty powstałe wskutek zdarzenia
objętego umową ubezpieczenia z łącznym rocznym limitem odpowiedzialności (limit dodatkowy ponad
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 31 z 58 <<<
31
limity przewidziane w ogólnych warunkach ubezpieczenia) w wysokości 200 000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia:
a) koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży pożarnej,
tylko na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków;
b) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami usunięcia
zanieczyszczeń z wody i gruntu, rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku;
c) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku jego bezpośredniego
zagrożenia działaniem zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia;
d) koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej;
e) konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego związane z
ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody - dopuszcza się wprowadzenie podlimitu na koszty
rzeczoznawców w wysokości nie niższej niż 50 000,00 zł;
f) koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu
ekspresowego (z wyjątkiem frachtu lotniczego) pod warunkiem że takie koszty są poniesione w
związku ze szkodą w ubezpieczonych przedmiotach podlegającą odszkodowaniu,
6. Klauzula rozstrzygania sporów
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu
polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd siedziby ubezpieczającego.
7. Klauzula zgłaszania szkód
Ubezpieczający ma obowiązek, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących kradzieży zwykłej, zgłoszenia
szkody w ciągu trzech dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości, chyba
że OWU przewidują dłuższy termin zgłoszenia szkody.
8. Klauzula przewłaszczenia
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że
umowa ubezpieczenia nieruchomości, a także mienia ruchomego należącego do Zamawiającego, nie
ulega rozwiązaniu w związku z przejściem własności na instytucję finansującą (np. bank, leasigodawca,
dostawca, gwarant), chyba że własność zostanie trwale przeniesiona na nowego właściciela. Ochrona
ubezpieczeniowa mienia nie ulega rozwiązaniu również w związku z przejściem własności na inną
jednostkę organizacyjną Zamawiającego lub przeniesienia własności ubezpieczonego mienia na nowo
powstałe jednostki Zamawiającego.
9. Klauzula wypłaty odszkodowania
Sumy ubezpieczeń uwzględniają podatek VAT. Wypłata odszkodowania następuje z uwzględnieniem
podatku VAT.
10. Klauzula odbudowy po stratach całkowitych
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co
następuje:
1) w przypadku szkody całkowitej odszkodowanie w pełnym zakresie należy się również wówczas, gdy
mienie, które ma zostać odbudowane będzie służyć innym celom niż dotychczas, ale mimo wszystko
ubezpieczającemu,
2) jeżeli suma ubezpieczenia została podana według wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto
odszkodowanie jest wypłacane pod warunkiem zapewnienia odtworzenia / odbudowy zniszczonego
mienia na dotychczasowym miejscu lub w innym miejscu na terenie RP, z zastrzeżeniem, że wysokość
odszkodowania jest ograniczona do kosztów ich odbudowy w dotychczasowym miejscu i w tych samych
rozmiarach. W przypadku niespełnienia warunków dotyczących odtworzenia mienia, wysokość
odszkodowania zostanie ograniczona do większej z wysokości: jak w przypadku ubezpieczenia według
wartości rzeczywistej lub księgowej brutto.
11. Klauzula płatności składki lub rat składki
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1) brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje
odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem natychmiastowym.
Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego przez Ubezpieczyciela
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 32 z 58 <<<
32
do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie siedmiu dni o ile do dnia poprzedniego włącznie nie
nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego,
2) w przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia
z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający/Ubezpieczony nie może zostać zobowiązany do
uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki w terminach i na warunkach innych, niż określone
w umowie ubezpieczenia. Jednocześnie z wypłaconego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota
odpowiadająca wysokości nieopłaconych rat składki,
3) za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub
pocztowego uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym, przy opłacie w formie elektronicznej
datę złożenia zlecenia przelania środków, pod warunkiem jednak, że w momencie jego składania na
rachunku Ubezpieczającego znajdowała się niezbędna ilość środków płatniczych.
12. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciel
oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający
do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia
inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu
termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 60 dni. Jeżeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone
konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak
przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu
inspekcji Ubezpieczyciela nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone
są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
13. Klauzula „prewencyjna” - klauzula fakultatywna
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się
ubezpieczenie „prewencyjne” tj. dodatkową kwotę służącą do wyrównania niedoubezpieczenia, które
może powstać w wyniku wzrostu wartości mienia lub podwyższenia stanu zapasów.
Limit ubezpieczenia: 150 000,00 zł (na jedno i wszystkie zdarzenia).
14. Klauzula kosztów związanych z odbudową budynków i budowli - klauzula fakultatywna
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się że w
przypadku odbudowy budynków i budowli, w szczególności zabytkowych ustanawia się dodatkowy limit
na pokrycie kosztów architektów i specjalistów od konserwacji zabytków, zwiększonych kosztów
przygotowania dokumentacji projektowej i konstrukcyjnej oraz innej niezbędnej w celu rozpoczęcia
odbudowy/odtworzenia mienia po szkodzie, oraz zwiększonych kosztów odbudowy.
Limit dodatkowy ponad sumę ubezpieczenia - 150 000,00 zł (na jedno i wszystkie zdarzenia).
15. Klauzula mienia ruchomego – klauzula fakultatywna
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyszczególnione w polisie mienie niezależnie od tego, czy są w
ruchu, czy w spoczynku, podczas przemieszczania, czy ponownego montażu, pod warunkiem, ze
znajduje się na terenie RP.
Limit w wysokości nie niższej niż 50 000,00 zł.
16. Klauzula szybkiej likwidacji szkód - klauzula fakultatywna
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest
konieczne dla normalnego działania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer, itp.) ubezpieczający
zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji
sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz
wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia
odszkodowania przez Ubezpieczyciela; w przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego
przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po
zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie
w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni roboczych od
daty otrzymania zgłoszenia szkody.
17. Klauzula składowania – klauzula fakultatywna
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 33 z 58 <<<
33
powstałych w wyniku zalania od podłoża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za mienie
składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność dotyczy również mienia znajdującego się w
pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.
18. Klauzula funduszu prewencyjnego – klauzula fakultatywna
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w ofercie wykonawcy, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Wykonawca przeznaczy na rzecz Zamawiającego środki z funduszu prewencyjnego w wysokości min.
5% płaconych składek z umów ubezpieczenia – mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu
elektronicznego od szkód materialnych oraz odpowiedzialności cywilnej (poza OC komunikacyjnym)
zawartych w wyniku niniejszego postępowania. Zamawiający rozliczy środki z funduszu na podstawie
rachunków lub kosztorysów prac potwierdzających poniesione wydatki. Warunki przyznawania i
rozliczania funduszu prewencyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ubezpieczyciela.
Zadanie II
5. Ubezpieczenia komunikacyjne
Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne tj. pojazdy samochodowe, autobusy, ciągniki rolnicze,
motorowery, przyczepy, pojazdy wolnobieżne będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub w posiadanie których Ubezpieczający/Ubezpieczony wejdzie w
okresie trwania umowy. Na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego mogą być ubezpieczone
pojazdy użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym
charakterze (w takich przypadkach umowa jest zawierana na rzecz właścicieli wskazanych przez
Ubezpieczającego).
5.1 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy i użytkowników
pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów CPV
66516100-1
5.1.1 Wysokość sumy gwarancyjnej dla danego pojazdu minimalna ustawowa (aktualna w momencie
początku ochrony ubezpieczeniowej w każdym z 12 miesięcznych okresów ubezpieczenia, w ramach
umowy generalnej) tj. zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W momencie wejścia w
życie przepisów zmieniających wysokość sumy gwarancyjnej, składka za ubezpieczenie pozostaje bez
zmian.
5.1.2 Pojazdy nowonabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie (w
szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu) z chwilą ich
zarejestrowania po złożeniu wniosku o ubezpieczenie pojazdu wraz z kopią dowodu rejestracyjnego.
5.1.3 Ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana na okres 12 miesięcy od dnia wnioskowanego, tj. dnia
rozpoczęcia ochrony.
5.1.4 Umowy ubezpieczenia OC będą potwierdzane dokumentami wystawionymi przez Ubezpieczyciela
dla każdego przyjętego do ubezpieczenia pojazdu, spełniającymi wymogi przepisów prawa dotyczące
potwierdzania spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. Dokumenty te będą dostarczone
na minimum 7 dni przed początkiem kolejnego rocznego okresu ubezpieczenia z wyłączeniem pojazdów
doubezpieczanych, dla których dokument będzie wystawiony w dniu zgłoszenia do ubezpieczenia, z
zastrzeżeniem że jeżeli zgłoszenie nastąpi po godzinach pracy Ubezpieczyciela dokument zostanie
wystawiony niezwłocznie pierwszego dnia roboczego.
5.1.4 Płatność składki: składka płatna jednorazowo za każdy roczny okres ubezpieczenia, w terminie 14
dni od początku tego okresu.
5.1.5 Zestawienie pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia – Załącznik nr 8
5.1.6 Okres ubezpieczenia: trzy kolejne 12 miesięczne okresy ubezpieczenia zgodnie z terminem
ekspiracji polis poszczególnych pojazdów – Załącznik nr 8
5.2 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów
powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych CPV 66512100-3
5.2.1 Suma ubezpieczenia - 10 000,00 PLN zł/osobę.
5.2.3 Przedmiot ubezpieczenia /zakres ubezpieczenia – ubezpieczenie powinno objąć trwałe następstwa
nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów, a w szczególności podczas
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 34 z 58 <<<
34
wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku
zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas naprawy pojazdu, podczas załadunku i wyładunku pojazdu.
5.2.4 Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego
wypadku stanowi kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku
na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent
trwałego uszczerbku na zdrowiu.
5.2.5 Pojazdy nowonabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie (w
szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu), po uprzednim
pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa – od dnia wnioskowanego, jako
dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, do końca bieżącego roku ubezpieczeniowego, oraz na
następne okresy roczne zgodnie z okresem obowiązywania umowy generalnej.
5.2.6 Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane w
proporcji do okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej, za każdy dzień ochrony
ubezpieczeniowej, o ile w okresie ubezpieczenia nie zaistniało zdarzenie, w związku z którym
wypłacono świadczenie. Od tak wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej
nie będą potrącane koszty manipulacyjne.
5.2.7 Płatność składki: składka płatna jednorazowo za każdy roczny okres ubezpieczenia, w terminie 14
dni od początku tego okresu.
5.2.8 Franszyza: brak
5.2.9 Wykaz pojazdów do ubezpieczenia – Załącznik nr 8
5.2.10 Okres ubezpieczenia: dwa kolejne 12 miesięczne okresy ubezpieczenia zgodnie z terminem
ekspiracji polis poszczególnych pojazdów – Załącznik nr 8
5.3 Ubezpieczenie autocasco CPV 66514110-0
5.3.1 Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie powinno obejmować w szczególności szkody polegające na
uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu i wyposażenia pojazdu w związku z ruchem i postojem, szkody
powstałe na skutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem,
osobami, zwierzętami lub przedmiotami (pochodzącymi zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz pojazdu),
działania osób trzecich w tym dewastacji, powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu
atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego
lub chemicznego (pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu), kradzieży pojazdu, jego części lub
wyposażenia albo uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub
kradzieży, uszkodzeniu pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia
pomocy medycznej. Wyłączone są szkody w czasie kiedy ubezpieczony pojazd nie miał aktualnych
badań technicznych, tylko w takim zakresie jakim fakt ten miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.
5.3.2 Rozliczenie szkody na podstawie pełnych kosztów naprawy, bez jakichkolwiek potrąceń.
5.3.4 Zakres terytorialny – Europa, z wyłączeniem z ochrony ubezpieczeniowej ryzyk kradzieżowych na
terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii,
5.3.5 Suma ubezpieczenia wg wartości rynkowej określanej na podstawie katalogów INFO-EXPERT lub
EUROTAX
aktualnie
w
dniu
przyjęcia
do
ubezpieczenia
–
do
wyboru
przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub z uwagi na specyfikę pojazdów przyjmuje się do ubezpieczenia
sumy (wartości) określone dla poszczególnych pojazdów przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, dla
pojazdów fabrycznie nowych – wartość fakturowa. W ramach określonej sumy ubezpieczenia
(odpowiednio powiększonej) objęte jest ubezpieczeniem wyposażenie dodatkowe z limitem
odpowiedzialności 1 500 PLN (bez konieczności jego specyfikacji).
5.3.6 Pojazdy nowonabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie (w
szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu), po uprzednim
pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa – od dnia wnioskowanego, jako
dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, do końca bieżącego okresu ubezpieczenia
ubezpieczeniowego, oraz na następne okresy zgodnie z okresem obowiązywania umowy generalnej.
5.3.7 Płatność składki: składka płatna jednorazowo za każdy roczny okres ubezpieczenia, w terminie 14
dni od początku tego okresu.
5.3.8 Franszyza / udziały własne: franszyza integralna nie większa niż 200,00 zł na zdarzenie, brak
franszyz redukcyjnych, bez stosowania udziałów własnych.
5.3.9 Ustala się, że nie będą wymagane zdjęcia pojazdu ani oględziny pojazdów nowozakupowanych w
przypadku pojazdów fabrycznie nowych oraz w przypadku kontynuacji ubezpieczenia danego pojazdu u
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 35 z 58 <<<
35
tego samego Ubezpieczyciela dopuszcza się również przyjęcie pojazdów do ubezpieczenia na podstawie
oświadczenia ubezpieczającego o braku uszkodzeń.
5.3.10 Objęcie ubezpieczeniem ryzyk dodatkowych będzie oceniane punktami za fakultatywny zakres
ubezpieczenia:
A/ zniesienie franszyzy integralnej;
B/ nieredukcyjność (tj. niewyczerpywalność) sumy ubezpieczenia w przypadku wypłaty odszkodowania
(nie dotyczy szkód całkowitych).
C/ uznanie deklarowanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wartości pojazdów i przyjęcie ich
jako obowiązujące sumy ubezpieczenia, w przypadku szkody całkowitej wysokość odszkodowania
wypłacana w kwocie deklarowanej sumy ubezpieczenia dla danego pojazdu;
5.3.11 Wykaz pojazdów do ubezpieczenia – Załącznik nr 8
5.3.12 Okres ubezpieczenia. Polisy na poszczególne pojazdy wystawione będą na okresy ubezpieczeń
zgodnie z wykazem (załącznik nr 8).
5.4 Ubezpieczenie Assistance
Zgodnie z oferowanym przez Wykonawcę zakresem, bezskładkowo, jako dodatkowe ubezpieczenie do
zawartego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub autocasco lub następstw
nieszczęśliwych wypadków związanych z ruchem pojazdów.
Postanowienia dodatkowe (obligatoryjne) do ubezpieczeń komunikacyjnych
1) Klauzula zgłaszania szkód – ubezpieczenie autocasco
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w ofercie Ubezpieczyciela, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W każdym przypadku określania w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia terminu na
zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o zapis:
„Określony w stosownych OWU termin zgłoszenia szkody automatycznie przedłuża się do pierwszego
dnia roboczego, jaki następuje po terminie określonym w OWU.”
2) Klauzula płatności składki lub rat składki – ubezpieczenie autocasco, nnw
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w ofercie Ubezpieczyciela, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godziny 0.00 dnia wskazanego w umowie jako
początek okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-4.
2. Niezapłacenie składki lub jej raty w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela uprawnia go do
odstąpienia od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na piśmie do zapłaty zaległej kwoty.
3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa żądania zapłaty składki
proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
4. W razie wyznaczenia terminu zapłaty składki lub raty składki przed początkiem okresu ubezpieczenia,
do skutków opóźnienia w zapłacie mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 1-3.
3) Klauzula ratalna - wszystkie ubezpieczenia komunikacyjne
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w ofercie Ubezpieczyciela, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z
tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający/Ubezpieczony nie może zostać zobowiązany do
uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki w terminach i na warunkach innych, niż określone
w umowie ubezpieczenia. Jednocześnie z wypłaconego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota
odpowiadająca wysokości nieopłaconych rat składki.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 36 z 58 <<<
36
ZAŁĄCZNIK NR 2 – dla zadania I
OFERTA
(pieczęć wykonawcy)
Przystępując Do Wzięcia Udziału W Postępowaniu O Zamówienie Publiczne Prowadzone W
Trybie Przetargu Nieograniczonego Na Ubezpieczenie Majątku, Odpowiedzialności
Cywilnej i Ubezpieczeń Komunikacyjnych Powiatu Pyrzyckiego
OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:
- za cenę brutto za okres 12 miesięcy:............................................zł (słownie złotych:
…………………………………………........................................................................................................),
- za cenę brutto za cały okres ubezpieczenia: :............................................zł (słownie złotych:
…………………………………………........................................................................................................).
Wg poniższego podziału
Suma
ubezpieczenia/Limit
I Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów
Przedmiot ubezpieczenia
Budynki i budowle
17 214 364,20 zł
Maszyny, urządzenia,
wyposażenie
5 113 949,06 zł
Środki niskocenne
300 000,00 zł
Nakłady
adaptacyjne/inwestycje
100 000,00 zł
Środki obrotowe
70 000,00 zł
Mienie pracownicze i
uczniowskie
50 000,00 zł
Mienie osób trzecich
30 000,00 zł
Wartości pieniężne
40 000,00 zł
Franszyza
Stawka
Składka
(rodzaj i wysokość)
(%)
Za 12 m-cy (w zł)
II Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
Środki trwałe:
- kradzież z włamaniem oraz
100 000,00 zł
rabunek
- dewastacja
30 000,00 zł
Środki obrotowe
20 000,00 zł
- kradzież z włamaniem
oraz rabunek
- dewastacja
5 000,00 zł
Wartości pieniężne, papiery
wartościowe:
10 000,00 zł
- kradzież z włamaniem
oraz rabunek
Szyby i inne przedmioty
20 000,00 zł
szklane od stłuczenia
III Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych
Sprzęt elektroniczny
638 030,64 zł
stacjonarny
Sprzęt elektroniczny
przenośny
175 197,35 zł
IV Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zgodnie z SIWZ
OC
pkt. D 1 i 4
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 37 z 58 <<<
37
WARUNKI FAKULTATYWNE
*Wyboru należy dokonać w ten sposób, że w przypadku akceptacji danego elementu programu w
kolumnie „*” należy umieścić znak „X”, w przypadku braku akceptacji warunku fakultatywnego w
kolumnie „*” należy umieścić znak „-”
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Lp.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Warunek fakultatywny
Włączenie ryzyka katastrofy budowlanej - limit odpowiedzialności
1 000 000,00 zł
Brak Pokrycia
Włączenie ryzyka celowego zniszczenia/uszkodzenia zewnętrznych i wewnętrznych
elementów stałych budynków oraz stałych elementów działki z limitem odpowiedzialności
10 000,00 zł
Brak Pokrycia
Objęcie ochroną ryzyka szkód spowodowanych przepięciem pomimo nieodpowiednich
zabezpieczeń przeciwprzepięciowych – limit 10 000,00 zł
Brak Pokrycia
Włączenie szkód powstałych w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi oraz robotami
budowlanymi, na prowadzenie których wymagane jest pozwolenie na budowę – limit
odpowiedzialności 300 000,00 zł,
Brak pokrycia
Włączenie klauzuli mienia ruchomego
Brak pokrycia
Włączenie klauzuli „prewencyjnej”
Brak pokrycia
Włączenie klauzuli kosztów związanych z odbudową budynków i budowli
Brak pokrycia
Włączenie klauzuli składowania
Brak pokrycia
Włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego
Brak włączenia
RAZEM:
*
Ilość pkt.
10
0
15
0
10
0
10
0
10
0
15
0
10
0
10
0
10
0
* - zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
Lp.
A
B
C
D
Warunek fakultatywny
Uznanie za wystarczające zabezpieczenie stosowanie jednego zamka wielozapadkowego bez
dodatkowych zabezpieczeń
Wymóg innych zabezpieczeń poza jednym zamkiem wielozapadkowym
Włączenie do zakresu ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej – limit 5 000,00 zł
Brak włączenia
Włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych dewastacją infrastruktury
szkolnej, bram, płotów, zewnętrznych elementów budynków i budowli itp. ( w tym w wyniku
graffiti) – limit 5 000,00 zł
Brak włączenia
Przyjęcie dodatkowego limitu na koszty naprawy zabezpieczeń – limit 5 000,00 zł
Brak włączenia
RAZEM
*
Ilość pkt.
20
0
30
0
30
0
20
0
* - zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 38 z 58 <<<
38
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Lp.
A
B
C
D
Warunek fakultatywny
Włączenie do zakresu ubezpieczenia kradzieży zwykłej z limitem 5 000,00 zł na jednostkę
organizacyjną
Brak włączenia
Objęcie ochroną ryzyka szkód spowodowanych przecięciem pomimo nieodpowiednich
zabezpieczeń przeciwprzepięciowych – limit 5 000,00 zł,
Brak uznania
Włączenie klauzuli szybkiej likwidacji szkód
w przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy ( w ciągu 24
godzin) jest konieczne dla normalnego działania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer,
itp.) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast
do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia,
rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za
naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela; w
przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne
dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może
przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku,
gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni roboczych od daty
otrzymania zgłoszenia szkody.
Brak włączenia klauzuli
Włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego
Brak włączenia
RAZEM:
*
Ilość pkt.
30
0
30
0
30
0
10
0
*- zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Lp.
A
B
Warunek fakultatywny
Włączenie odpowiedzialności za wszelkie tzw. czyste straty finansowe tj. straty nie
wynikające ze szkód osobowych i rzeczowych, (z wyłączeniem wynikających z art. 417,
4171, 4172 k.c.) – sublimit 50 000,00 zł; dopuszczalny udział własny w szkodzie – 10%
wartości szkody
Brak włączenia
Włączenie odpowiedzialności za wszelkie tzw. czyste straty finansowe tj. straty nie
wynikające ze szkód osobowych i rzeczowych, (wynikających z art. 417, 4171, 4172 k.c.) –
sublimit 50 000,00 zł; dopuszczalny udział własny w szkodzie – 10% wartości szkody
*
Ilość pkt.
20
0
20
0
C
D
E
F
G
Włączenie ryzyka rażącego niedbalstwa (w przypadku gdy ryzyko objęte jest ochroną w
zakresie standardowym, oferent powinien również zaznaczyć akceptacje warunku
fakultatywnego)
Brak włączenia
Ustanowienie dodatkowego limitu ponad sumę gwarancyjną na koszty wynagrodzenia
rzeczoznawców oraz ekspertów, jak również koszty obrony sadowej w tym wynagrodzenia
adwokatów - limit 50 000,00 zł.
Brak włączenia
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w związku z
naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych – limit
50 000,00 zł
Brak włączenia
Włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego
Brak włączenia
Włączenie klauzuli reprezentantów
Brak włączenia
RAZEM:
10
0
20
0
10
0
10
0
10
0
*- zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź
1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy
się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 39 z 58 <<<
39
1. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. OFERTĘ niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.
3. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) .............................................................................,
2) ..............................................................................
3) .............................................................................,
4) .............................................................................,
.................................. dn. ............................
...........................................................................
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 40 z 58 <<<
40
ZAŁĄCZNIK NR 2a – dla Zadania II
OFERTA
(pieczęć wykonawcy)
Przystępując Do Wzięcia Udziału W Postępowaniu O Zamówienie Publiczne Prowadzone W
Trybie Przetargu Nieograniczonego Na Ubezpieczenie Majątku, Odpowiedzialności
Cywilnej i Ubezpieczeń Komunikacyjnych Powiatu Pyrzyckiego
OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:
- za cenę brutto za okres 12 miesięcy:............................................zł (słownie złotych:
…………………………………………........................................................................................................),
- za cenę brutto za cały okres ubezpieczenia: :............................................zł (słownie złotych:
…………………………………………........................................................................................................).
według poniższego podziału:
I Ubezpieczenia komunikacyjne
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Nr rejestracyjny
ZPYK777
ZPYE777
ZPY07EJ
SMK2999
ZPY20PL
ZPY21PL
ZPY66PJ
SCX3969
ZPY40TE
ZPYN930
ZPY58EE
ZPY60GE
SCT4007
ZPY88CP
ZPY88EJ
ZPYJ800
SCT3828
MFV0235
ZPYN110
ZPYH777
ZPYM933
SMA6236
Stawka
Składki (%)
Składka
OC
Składka
AC
Składka
NNW
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Składka
Za 12 m-cy (w zł)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 41 z 58 <<<
41
WARUNKI FAKULTATYWNE
*Wyboru należy dokonać w ten sposób, że w przypadku akceptacji danego elementu programu w
kolumnie „*” należy umieścić znak „X”, w przypadku braku akceptacji warunku fakultatywnego w
kolumnie „*” należy umieścić znak „-”
Ubezpieczenia komunikacyjne
Lp.
A
B
C
Warunek fakultatywny
*
Franszyza integralna w ubezpieczeniu AC równa zero
Franszyza integralna w ubezpieczeniu AC w wysokości do 200,00 zł
Nieredukcyjność (tj. niewyczerpywalność) sumy ubezpieczenia w przypadku wypłaty
odszkodowania z ubezpieczenia AC
Brak włączenia
Uznanie deklarowanych przez Ubezpieczającego wartości pojazdów i przyjęcie ich jako
obowiązujących sum ubezpieczenia, w przypadku szkody całkowitej wysokość
odszkodowania wypłacana do wysokości deklarowanych sum ubezpieczenia pojazdów
Wypłata odszkodowania do wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody
RAZEM:
Ilość pkt.
40
0
30
0
30
0
100
*- zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy
się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
4. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. OFERTĘ niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.
6. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) .............................................................................,
2) ..............................................................................
3) .............................................................................,
4) .............................................................................,
___________________
___________________
miejscowość data
Podpis i pieczątka
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 42 z 58 <<<
42
ZAŁĄCZNIK NR 3
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
na podstawie art. 44 w związku z art. 22 ustawy Prawa zamówień publicznych
Ja ________________________________________________________________________
reprezentując firmę -------------------------------------------------------------------------------------jako (stanowisko) ----------------------------------------------------------------------------------------upoważniony przez -------------------------------------------------------------------------------------SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIA Majątku, odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Pyrzyckiego
OŚWIADCZAMY, ŻE:
1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w dokumentacji przetargowej prac
lub czynności.
3. Posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Posiadamy co najmniej trzy letnie
doświadczenie w ubezpieczeniach odpowiadających przedmiotowi zamówienia co do zakresu i
wartości.
4. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
5. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.
1)Firma znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiada pokrycie
marginesu wypłacalności środkami własnymi na poziomie powyżej 100%.
2)Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wg stanu na dzień 31.12.2009.
wynosił ________ %.
3)Firma posiada kapitały własne w wysokości _________________ zł na dzień 31.12.2009.
-----------------------------miejscowość, data
-------------------------------------
/ podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/
*niepotrzebne skreślić
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 43 z 58 <<<
43
Załącznik nr 4
Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 24 pzp
(pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 24 pzp
SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIA Majątku, odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Pyrzyckiego OŚWIADCZAMY, ŻE:
Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, tj.:
1) Oświadczam, że nie wyrządziliśmy szkody/ wyrządziliśmy szkodę* nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu,
które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.
.........................dn. ...................
2)
.....………..............................................................
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)
Oświadczam, że otwarto/nie otwarto* w stosunku do nas likwidacji lub ogłoszono/
nie ogłoszono* upadłości z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
............................. dn. ...................
………….............................................................
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 44 z 58 <<<
44
3)
Oświadczam, że zalegamy/nie zalegamy* z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, uzyskaliśmy/nie uzyskaliśmy* przewidzianego
prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymano/
nie wstrzymano* w całości wykonania decyzji właściwego organu.
............................. dn. ...................
………..................................................................
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)
4) Oświadczam, że urzędującego członka organu zarządzającego skazano/ nie skazano*
prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwa skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
............................. dn. ...................
………….............................................................
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)
5) Oświadczam, że sąd orzekł/nie orzekł* wobec podmiotu zbiorowego zakaz ubiegania się
o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary,
............................. dn. ...................
………….............................................................
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 45 z 58 <<<
45
6) Oświadczam, że spełniamy/nie spełniamy* warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3
............................. dn. ...................
………….............................................................
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)
7) Oświadczam, że złożyliśmy prawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania
............................. dn. ...................
………
.......................................................................
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)
*niepotrzebne skreślić
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki 2010 r.
>>> Strona nr 46 z 58 <<<
46
Załącznik nr 5
WZÓR
UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO
zawarta w dniu ……………… w …………….…………. ,
pomiędzy __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
reprezentowanym przez
1)
2)
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul.
Fałata 94 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000718665
przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, wysokość kapitału zakładowego 507 000,00 PLN
z jednej strony
a
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
1) ............................................................................,
2) …………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z
2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759), w oparciu o postępowanie przetargowe nr ……… Zamawiający udziela
Wykonawcy zamówienia na usługi ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń ……………………...
§2
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest:……………………………
2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje Rozdział IV Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy.
§3
OKRES UBEZPIECZENIA
Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na okres od ______ do _____, umowy
ubezpieczenia których zawarcie nastąpi w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy objęte będą
ochroną ubezpieczeniową do czasu ich ukończenia na warunkach niniejszej Umowy.
§4
ZASADY UBEZPIECZENIA
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową integralną część
niniejszej Umowy.
2. W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia w oznaczonym w tych
umowach okresie w oparciu o postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia.
§5
NIEZMIENNOŚĆ UMOWY
1. W okresie obowiązywania Umowy warunki ubezpieczenia, w tym określone Ogólne Warunki
Ubezpieczenia, nie mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty.
2. Zmiana umowy może nastąpić tylko w okolicznościach przewidzianych w treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 20.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 47 z 58 <<<
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia generalnego, a
treścią umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść Umowy.
5. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
oferta Wykonawcy.
§6
SKŁADKI
1. Łączna wysokość składki za cały okres trwania umowy jest zgodna ze złożoną ofertą
Wykonawcy z dnia ……………………………… .
2. Płatność składki dokonana zostanie na konto Wykonawcy w wysokości i terminach określonych
w polisach.
1.
2.
3.
4.
§7
ROZWIĄZANIE UMOWY
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W dacie rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy indywidualne zawarte w wykonaniu
niniejszej Umowy.
W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał
on ochrony ubezpieczeniowej.
Strony dopuszczają wypowiedzenie niniejszej umowy, która w takim przypadku rozwiązuje się
z dniem kończącym polisowy okres ubezpieczenia, o ile strona składająca oświadczenie woli
o wypowiedzeniu niniejszej umowy doręczy je drugiej stronie na co najmniej 3 miesiące przed
końcem polisowego okresu ubezpieczenia.
§8
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na
siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.)
1.
2.
3.
4.
5.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z Umową składane są przez strony tej Umowy,
powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane listem
poleconym.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa, w szczególności ustawa kodeks cywilny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej oraz
ustawa Prawo zamówień publicznych.
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla Wykonawcy oraz Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
______________
______________
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 48 z 58 <<<
Załącznik nr 6 - Wykaz budynków
L.p.
Obiekt
Suma
ubezpieczenia
w PLN
Pozostałe dane
Starostwo Powiatowe
1
Budynek biurowy, Pyrzyce ul. Lipiańska 4
2
Budynek biurowy, Pyrzyce ul. Poznańska 1
1 493 243,57
199 364,00
Ściany murowane, stropy
żelbetowe, dach płaski,
pokrycie dach – papa
Ściany murowane, stropy
żelbetowe, dach
czterospadowy, pokrycie
dachu - dachówka
Dom Dziecka w Czernicach
Cegła ceramiczna, stropy
drewniane, dach konstrukcji
3
2 000 000,00
drewnianej + dachówka
karpiówka
Budynek gospodarczy, Czernice 9, 74-200
Konstrukcja ścian –
4
1 597,00
Pyrzyce
murowana, dach drewniany
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Brzechwy
Ściany murowane, dach:
5
Budynek Szkolny, Pyrzyce, ul. Słowackiego 1
262 000,90
papa, styropian
Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach
Cegła, bloczki, płyty
6
Lokal użytkowy – biurowy
200 000,00 korytkowe. Dach pokryty
papą.
Dom Pomocy Społecznej w Żabowie
Cegła, dach konstrukcja
7
Budynek DPS, Pyrzyce ul. Niepodległości 4
586 663,00
drewniana, pokryty
blachodachówką
Cegła, bloczki
8
Budynek DPS, Żabów 31
2 202 858,00 gazobetonowe, dach płaski
– papa termozgrzewalna
Zespół Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich
9
Budynek szkoły
1 000 000,00 Cegła ceramiczna, papa.
Zespół Szkół nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
10 Stacja transformatorowa
12 021,00
Stała
Stała
11 Garaż 12 stanowiskowy
8 012,00
Stała
12 Magazyn z garażem
38 864,00
Stała
13 Budynek socjalny
49 245,00
Stała
14 Budynek internatu
1 068 324,69
Stała
15 Budynek szkoły
613 922,00
Stała
16 Budynek warsztatów
394 414,00
Stała
17 Budynek pomocniczy warsztatów
37 485,00
Stała
18 Wiata A
46 180,00
Stała
19 Wiata B
46 147,00
20 Barak sportowy
83 888,00
Lekka
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- mur z betonu żwirowego,
21 Budynek biurowy, Pyrzyce, ul. Głowackiego 22
300 000,00 zł
- stropodach kryty papą
Budynek mieszkaniowy i biurowy, Czernice 9,
74-200 Pyrzyce
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 49 z 58 <<<
Załącznik nr 7 - Wykaz sprzętu elektronicznego
L.p. Nazwa, producent, model
Rodzaj
Rok
produkcji
Suma
ubezpieczenia
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
1
Laptop Lenovo
przenośny
2008
2 745,00
2
Laptop Lenovo
przenośny
2008
2 745,00
3
Laptop Lenovo
przenośny
2008
2 745,00
4
Laptop Lenovo
przenośny
2008
2 745,00
5
Laptop Lenovo
przenośny
2008
2 745,00
6
Laptop Lenovo
przenośny
2008
2 745,00
7
Laptop Lenovo
przenośny
2008
2 745,00
8
Laptop Lenovo
przenośny
2008
2 745,00
9
Laptop Lenovo
przenośny
2008
2 745,00
10
Laptop Lenovo
przenośny
2008
2 745,00
11
Laptop Lenovo
przenośny
2008
2 745,00
12
Laptop Lenovo
przenośny
2008
2 745,00
13
Laptop Lenovo
przenośny
2008
2 745,00
14
Laptop Lenovo
przenośny
2008
2 745,00
15
Laptop Lenovo
przenośny
2008
2 745,00
16
Laptop Lenovo
przenośny
2008
2 745,00
17
Laptop Lenovo
przenośny
2008
2 745,00
18
Laptop Lenovo
przenośny
2008
2 745,00
19
Laptop Asus
przenośny
2009
1 890,00
20
Komputer Dell
stacjonarny
2008
2 601,16
21
Komputer Dell
stacjonarny
2008
2 601,16
22
Komputer Dell
stacjonarny
2008
2 601,16
23
Komputer Dell
stacjonarny
2008
2 601,16
24
Komputer Dell
stacjonarny
2008
2 601,16
25
Komputer Dell
stacjonarny
2008
2 601,16
26
Komputer Dell
stacjonarny
2008
2 601,16
27
Komputer Dell
stacjonarny
2008
2 601,16
28
Komputer Dell
stacjonarny
2008
2 601,16
29
Komputer Dell
stacjonarny
2008
2 601,16
30
Serwer IBM
stacjonarny
2007
10 614,00
31
Serwer IBM
stacjonarny
2007
17 446,00
32
Kopiarka Konica Minolta di 2510
stacjonarny
2005
21 020,60
33
Kopiarka Toshiba e-studio 255
stacjonarny
2010
24 112,08
Dom Dziecka w Czernicach
34
Notebook
Asus X50Z-AP045 ADM
przenośny
2008
1 699,00
35
Monitor
Samsung LCD 19"
stacjonarny
2007
689,00
36
Drukarka
HP wielofunkcyjna
stacjonarny
2007
289,00
37
Drukarka
Canon iP3300
stacjonarny
2007
300,00
38
Komputer
NTT
stacjonarny
2007
1 500,00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 50 z 58 <<<
L.p. Nazwa, producent, model
Rodzaj
Rok
produkcji
Suma
ubezpieczenia
39
Monitor
NEC
stacjonarny
2007
700,00
40
Komputer
NTT
stacjonarny
2007
1 500,00
41
Monitor
NEC
stacjonarny
2007
700,00
42
Drukarka
Canon iP3300
stacjonarny
2007
300,00
43
Drukarka
Canon iP3300
stacjonarny
2007
300,00
44
Drukarka
Minolta Pagepro - laserowa
stacjonarny
2006
915,00
45
Zestaw komputerowy
stacjonarny
2006
3 014,68
46
Zestaw komputerowy
(PC Adax BRAVO HA 300, monitor
AG, głośniki)
(PC Adax BRAVO HA 300, monitor
AG, głośniki)
stacjonarny
2006
3 014,68
47
Radiomagnetofon
Watson
przenośny
2008
85,39
48
Radiomagnetofon
Watson
przenośny
2008
85,39
49
Radiomagnetofon
Watson
przenośny
2008
85,39
50
DVD
Philips
stacjonarny
2007
200,00
51
Telewizor
Toshiba
stacjonarny
2007
2 359,00
52
DVD
Samsung
przenośny
2007
189,00
53
Telewizor
Samsung
stacjonarny
2007
2 339,00
54
DVD
LG
stacjonarny
2007
189,00
55
Telewizor
LG
stacjonarny
2007
2 249,00
56
Radiomagnetofon
Philips
przenośny
2007
149,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach
57
Komputer + monitor
Adax Bravo HA 3000 LG l1732S
stacjonarny
2006
2 960,00
58
Laptop
Acer AS5720ZG
przenośny
2007
2 199,00
59
Komputer + monitor
NTT CD360, LG L 1918S
stacjonarny
2007
1 698,00
60
Komputer + monitor
PCF CD360 , LG L1918S
stacjonarny
2007
1 698,00
61
Urządzenie wielofun.
Konika Minolta BH250
stacjonarny
2007
12 139,00
62
Komputer + monitor
MEX-8111AMD, SAMSUNG T 190
stacjonarny
2008
2 005,00
63
Komputer + monitor
MEX-8111AMD, nec 19WV
stacjonarny
2008
1 905,00
64
Aparat cyfrowy
Panasonic DMC-LZ8E-S-E9
przenośny
2008
499,00
65
Fax
Magic 5 Philips
stacjonarny
2008
249,00
66
Okurzacz
Elektrolux
stacjonarny
2008
239,00
67
Mikrowela
Daewoo
stacjonarny
2008
229,00
stacjonarny
2006
5 806,22
stacjonarny
stacjonarny
2006
2007
350,00
1 398,00
stacjonarny
2007
4 580,00
stacjonarny
2007
7 969,67
stacjonarny
2007
1 196,82
stacjonarny
2007
1 995,68
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Brzechwy
68
Zmywarka do naczyń
69
70
Drukarka
Monitor LCD,, 17’’
71
Komputer PC
72
Pralnicowirówka
73
Lodówka
74
Zestaw komputerowy
z wyparzaniem i dwoma ramami
myjącymi
HP DESK JET 5940
Benq Fp 716 ( 2szt. x 699,00)
MARS BUSINESS ( 2 szt. x
2.290,00)
NWFL-84
do przechowywania przeróbek
żywności
INTEL E 4600/1 GB RAM/160GB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 51 z 58 <<<
L.p. Nazwa, producent, model
Rodzaj
Rok
produkcji
Suma
ubezpieczenia
HDDXP
76
Monitor
Komputer PC
77
Monitor LCD
75
78
79
Obieraczka do
ziemniaków
Kserokopiarka
Benq FP 95G ,,19’’
A DAX DELTA
,,19’’ LG FLATRON L 192 WS
WIDE szt 2
stacjonarny
stacjonarny
2007
2008
672,62
1 150,00
stacjonarny
2008
1 040,00
OZ 8N
stacjonarny
2008
4 161,42
CANON IR 2200
stacjonarny
2009
4 148,00
stacjonarny
2006
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
3
3
1
1
6
3
3
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
12
15
6
2008
17 921,80
2009
729,00
2009
3 528,00
2009
3 528,00
2009
3 738,00
Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Komputer
Komputer
Zasilacz
Komputer
Serwer
Zestaw komputerowy
Zestaw komputerowy
Zestaw komputerowy
Drukarka
Drukarka
Kserokopiarka
Zasilacz
Skaner
Zestaw komputerowy
Drukarka
Drukarka
Notebook
Notebook
Notebook
Komputer (zestaw)
Komputer (zestaw)
Komputer (zestaw)
Komputer (zestaw)
Komputer (zestaw)
Komputer (zestaw)
Komputer
Komputer
Drukarka laserowa
Drukarka igłowa
Serwer
Centrala telefoniczna
Urządzenie
wielofunkcyjne
Drukarka laserowa
113
Komputer
114
Komputer
115
Cyfrowe urządzenie
wielofunkcyjne
NTT Kantata 2800 SD-46
NTT Kantata 2800SD-45
UPS UPS-56
PERFEKTUS SD-47
PERFEKTUS XENON 5030 Ser-48
SD-50, M-49, D-50, UPS-57
SD-49, M-50, D-49, UPS-58
SD-51, M-56, D-51, K-49, My-55
L-1022 D-52
HP Laser 1022 D-53
Ks-6
UPSUPS-59
Fujitsu 5220CSk-2
SD-57, M-57, K-57
HP Laser 1022 DL-54
HP Laser Jet DL-55
Laptop HP-673013 L-3
Laptop HP-673013 L-4
Laptop HP-673013 L-5
PERFEKTUS SD-65, M-59, UPS-61
PERFEKTUS SD-64a, D-59
PERFEKTUS SD-63, M-63
PERFEKTUS SD-62, M-62
PERFEKTUS SD-61, M-61
PERFEKTUS SD-64, D-58
PERFEKTUS SD-58
PERFEKTUS SD-60, M-60, UPS-60
HP P 4015 DN DL-57
OKI ML 4410 D-56
E 5440 S 500 V Ser-59
CCT-1668 C-2
SHARP Mx 2300 N
UW-1
HP Laser Jet D-60
PERFEKTUS ICE 8500
SD-66,
M-64
PERFEKTUS ICE 8500
SD-67,
M-65
SHARP UW-2
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
Przenośny
Przenośny
Przenośny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 52 z 58 <<<
4
5
2
635,33
635,33
037,00
999,99
418,93
483,50
483,50
836,00
699,00
629,00
249,00
245,00
269,00
999,00
619,00
599,00
620,00
620,00
620,00
417,00
040,00
118,00
118,00
118,00
040,00
335,00
417,00
139,00
749,00
951,00
490,40
L.p. Nazwa, producent, model
116
Zestaw komputerowy
117
Zestaw komputerowy
118
Zestaw komputerowy
119
Zestaw komputerowy
120
Zestaw interaktywny
121
Projektor
122
Zasilacz
123
Drukarka + kolektor
Notebook
Serwer
UPS APC
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Drukarka
Klawiatura
Klawiatura
Klawiatura
Klawiatura
Klawiatura
Klawiatura
Zasilacz
Zasilacz
Zasilacz
Zasilacz
Zasilacz
Zasilacz
Zasilacz
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
PERFEKTUS
UPS-65
PERFEKTUS
UPS-64
PERFEKTUS
UPS-63
PERFEKTUS
Rodzaj
SD-71, M-69, K-61,
stacjonarny
SD-70, M-68, K-60,
stacjonarny
SD-69, M-67, K-59,
stacjonarny
SD-68, M-66, K-58,
UPS-62
tablica,tablet, pisaki, piloty,
odbiornik, Nr 100-100/13
Sanyo PLC-XL 50 Pr-100
Back Rs 1500 ACC
UPS-66
D-60, Kol-60
Laptop L-6
MP DL 360 Ser-72
Smart XL UPS-67
NTT OFFICE SD-73
NTT OFFICE SD-74
NTT OFFICE SD-75
NTT OFFICE SD-76
NTT OFFICE SD-77
NTT OFFICE SD-78
HP D-61
Klawiatura PS/2 K-62
Klawiatura PS/2 K-63
Klawiatura PS/2 K-64
Klawiatura PS/2 K-65
Klawiatura PS/2 K-66
Klawiatura PS/2 K-67
Zasilacz UPS 1500 VA UPS-68
Zasilacz UPS 1500 VA UPS-69
Zasilacz UPS 1500 VA UPS-70
Zasilacz UPS 800 VA UPS-71
Zasilacz UPS 800 VA UPS-72
Zasilacz UPS 800 VA UPS-73
Zasilacz UPS 800 VA UPS-74
Acer 19 M-70
Acer 19 M-71
Acer 19 M-72
Acer 17 M-73
Acer 17 M-74
Acer 17 M-75
Rok
produkcji
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
przenośny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
stacjonarny
Suma
ubezpieczenia
2009
3 666,88
2009
3 666,88
2009
3 666,88
2009
3 666,88
2009
16 051,19
2009
10 314,54
2009
1 399,00
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
6
2
22
10
2
2
2
2
2
2
890,56
743,78
937,22
100,00
820,64
820,64
820,64
820,64
820,64
820,64
416,02
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
1 311,50
839,36
839,36
839,36
839,36
839,36
839,36
571,48
571,48
571,48
477,54
477,54
477,54
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pyrzycach
Komputer Perfektus,
153
154
155
Monitor: Samsung SyncMaster 940 N plus
Laptop Acer Aspire 5738ZG-434G50Mn Model: MS2264
Aparat fotograficzny CANON
stacjonarny
2007
2 548,00
przenośny
2009
2 549,00
Przenośny
2009
1 840,00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 53 z 58 <<<
Rodzaj
Rok
produkcji
156 Serwer
stacjonarny
2008
3 000,00
157 Komputery uczniowskie x 14 sztuk
2008
27 230,00
158 Laptop
stacjonarny
przenośny
2006
3 549,00
159 Laptop
przenośny
2007
2 780,00
160 Komputer
stacjonarny
2006
2 388,00
161 Komputer
stacjonarny
2007
2 398,00
162 Laptop
przenośny
2006
3 649,00
163 Laptop
przenośny
2008
2 543,00
164 Komputer – stanowisko multimedialne x 4 sztuki
stacjonarny
2008
6 868,00
165 Komputer – stacja robocza
stacjonarny
2008
2 590,00
przenośny
2008
1 692,00
stacjonarny
2007
4 098,00
L.p. Nazwa, producent, model
Suma
ubezpieczenia
Zespół Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich
166 Komputer z nagrywarką DVD
167 Komputer
168 Laptop HP
przenośny
2006
4 086,00
2008
14 860,00
170 Drukarka Laserowa Samsung
stacjonarny
stacjonarny
2008
1 450,00
171 Drukarka Laserowa HP Laser Jet
stacjonarny
2008
556,00
172 Drukarka Laserowa OKI
stacjonarny
2008
1 809,00
173 Drukarka Laserowa HP
stacjonarny
2007
1 620,00
174 Wideoprojektor Hitachi
przenośny
2008
1 830,00
175 Projektor Multimedialny
przenośny
2007
3 380,00
stacjonarny
przenośny
2009
2 270,00
2009
5 110,00
178 Tablica interaktywna
przenośny
2009
5 269,00
179 Projektor ED-X24
przenośny
2009
2 300,00
180 Laptop
przenośny
2010
1 780,00
stacjonarny
przenośny
2010
580,00
2010
332,00
183 Tablica interaktywna
przenośny
2010
7 800,00
184 Projektor
przenośny
2010
6 500,00
przenośny
2005
4 758,00
2006
3 875,94
stacjonarny
2006
12 544,56
przenośny
przenośny
2009
2009
2009
2009
2009
9 979,00
245,00
2 950,00
3 359,00
689,00
Canon iR 3225N
stacjonarny
2009
11 998,70
CISCO TZM WAG 320N
przenośny
209
485,00
5 szt. DELL Opt. Plex GX
stacjonarny
2009
14 695,00
Samsung
stacjonarny
2009
1 160,00
169 Monitory Samsung x 20 sztuk
176 Zestaw komputerowy
177 Notebook + projektor Toschiba
181 Urządzenie wielofunkcyjne
182 Aparat cyfrowy
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Pyrzycach
185
186
Projektor Epson
Komputer przenośny
192
Zestaw komputerowy 4
szt.
Laptop HP 4310 Szt. 3
Router Edimax
Laptop HP 4310s Szt. 1
Laptop HP 4310s Szt. 1
TelefonvKomórkowy
193
Kserokopiarka
187
188
189
190
191
194
Router
195
Computer + monitory
196
Drukarka
EPSON LCD, model EMP – 82
DELL OptiMex GX
DELL Latitude D510
DELL Opti Plex GX 620
Monitor LCD 17” Samsung 740B
DELL OptiPlex GX
Edimax Aptilieutim
DELL OptiPlex GX
DELL OptiPlex GX
Nokia imei: 352696040667833
przenośny
przenośny
przenośny
przenośny
Zespół Szkół nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
197
Komputer serwer
Stacjonarny
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 54 z 58 <<<
7 670,00
L.p. Nazwa, producent, model
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
Komputer-stacja robocza
Komputer z nagrywarką
DVD
Monitory
Wideoprojektor
Komputer przenośny
Komputer z
oprogramowaniem
Monitory
Komputer
Laptop
Kserokopiarka cyfrowa z
drukarką
208
Zestaw komputerowy
209
Zestaw komputerowy
210
211
Laptop
Kasa fiskalna
212
Zestaw komputerowy
213
Kamery
Rodzaj
14 szt x 1.629,00
Rok
produkcji
Suma
ubezpieczenia
Stacjonarny
22 806,00
Stacjonarny
1 692,00
16 x 806,00
NAC VT 47
Stacjonarny
Stacjonarny
Przenośny
12 896,00
2 386,32
3 419,66
4 x 1.772,00
Stacjonarny
7 088,00
4 x 806,00
PC: GEO-PC
ACER eM350-31G16I
Stacjonarny
Stacjonarny
Przenośny
3 224,00
1 499,00
1 049,00
CANON 1018
Stacjonarny
2 684,00
Stacjonarny
2 789,00
Stacjonarny
2 789,00
Przenośny
Przenośny
3 795,00
1 799,00
Stacjonarny
1 632,00
Stacjonarny
2 734,00
Monitor
LCD17:BenQFP71G,MONBENQFP71G,
Komputer PC: Geo-PC Neptun
Business N10ZKNB10
Monitor
LCD17:BenQFP71G,MONBENQFP71G,
Komputer PC: Geo-PC Neptun
Business N10ZKNB10
Notebook PS Amila LC 1718
POSNET 81-04-01266/05
Monitor LCD 19 ACER v193 WAB
Komputer E 5300/xPPRO/160GB 12
GB
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach
214
215
216
Zestaw komputerowy
Monitor: SAMSUNG SyncMaster 793DF
Procesor: Intel Celeron CPU 2,00 GHz
Dysk twardy: 80 GB Maxtor 6Y080PO
Pamięć RAM: 512 MB
Karta graficzna: NVIDIA GeForce MX 4000
Karta sieciowa: SIS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
Napęd CD/DVD: TSSTcorp CD-R/RW TS-H292A
Monitor: SAMSUNG 19” 943N
PŁYTA ASUS P5KPL-AM G31/PCIEX/GBLAN 775
Procesor: PENTIUM DUAL CORE E5200 2,5 GHz
Dysk SEAGATE 250GB 16MB SATA 7200
Pamięć DDR2 2GB PC800 PC2-6400
NAGRYWARKA DVDRW SAMSUNG SH-S223Q
OBUDOWA I-BOX ORION 320TB
ZASILACZ TRACER 400W 20+4
Monitor: SAMSUNG 21,5” lcd 2243n WIDE
PŁYTA ASUS P5KPL-AM G31/PCIEX/GBLAN 775
Procesor: PENTIUM DUAL CORE E5400 2,7 GHz
Dysk SEAGATE 250GB 8MB SATA 7200
Pamięć DDR2 2GB PC800 PC2-6400
CZYTNIK KART WEWNĘTRZNY
NAGRYWARKA LG GH22NSS50RBB SATA
OBUDOWA CHIFTEC SD-01B-B355W
Stacjonarny
2006
1 500,00
Stacjonarny
2008
3 472,09
Stacjonarny
2009
2 244,80
Stacjonarny
2006
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach
217
Zestaw komputerowy+
AMD SEMPRON NTT SYSTEM-
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 55 z 58 <<<
2563,83
L.p. Nazwa, producent, model
DRUKARKA
Rodzaj
Rok
produkcji
Suma
ubezpieczenia
Stacjonarny
2008
3 290,80
Przenośny
2008
2 648,80
PCPR-01/06/491
Zestaw komputerowy
ADAX DELTA +WIN XP-PCPR-
218
01/08/491
THINK PAD R61i-PCPR-02-
219
NOTEBOOK
220
DRUK.LASEROWA
HP LJ-1020
Stacjonarny
2008
525,50
221
KSEROKOPIARKA
CANON iR 2016J
Stacjonarny
2008
3 353,78
222
Komputer z oprogr.
ADAX DELTA VBD5300
Stacjonarny
2009
2 709,00
223
Drukarka atram.
HP Officeject
Stacjonarny
2009
740,00
224
Komputer laptop z opr.
Przenośny
2009
4 148,00
225
Drukarka laser.
Brother HL 5350 DN
Stacjonarny
2009
1 122,40
226
Monitory -3 szt
Philips -17”
2009
1 793,40
227
Komputer laptop z opr.
Home Pentium
Stacjonarny
Przenośny
2010
3 965,00
228
Projektor multimedialny
Sony VPL-EX7
Przenośny
2010
2 989,00
229
Skaner
HP Scanjet 5590p
Stacjonarny
2010
1 000,00
08/491
TP SL500 z Windows XP
PRO/Vista
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 56 z 58 <<<
Załącznik nr 8 - Wykaz pojazdów
L.p.
Nr rej.
Marka, model
Rodzaj pojazdu
Nr nadwozia/VIN
Rok
produkcji
Poj.
silnika
(cm3)
Ładowność
(kg)
Ilość
miejsc
Wartość
rynkowa – AC
Zakres (oc, ac, nnw)
Okres ubezpieczenia od dnia
Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach
1
ZPYK777
Ford Mondeo
Osobowy
WF0AXXGBBAYR18545
2000
1896
-
5
8 000,00 zł
2
ZPYE777
Opel Astra
Osobowy
WOL000056T5198540
1996
1389
-
5
3
ZPY07EJ
Iveco, x, Daily
Ciężarowy
ZCFC3573005424030
2003
2286
1330
7
40 000,00 zł
oc, ac, nnw – od 01.02.2011
4
SMK2999
Daewoo Lublin
Ciężarowy
SUL332212X0040028
1999
2417
1 100
3
5 000,00 zł
oc, ac, nnw – od 21.10.2011
5
ZPY20PL
Przyczepa
Przyczepa
SWNB3500080002294
2009
-
1550
-
n.d.
oc – od 15.01.2011
6
ZPY21PL
Przyczepa
Przyczepa
SWNB1400080007524
2008
-
665
-
n.d.
oc – od 15.01.2011
7
ZPY66PJ
PRONAR T 653
Przyczepa
3034A
2007
-
6000
-
8
SCX3969
Przyczepa
Przyczepa
SWN013010Y0002576
2000
-
960
-
9
ZPY40TE
Lamborghini 23s R4 110
Ciągnik rolniczy
L23S094WVT1677
2007
4000
-
1
Osobowy
WFOHXXGBVXE76253
1999
2496
950
6
n.d.
oc, nnw – od 03.01.2011
2009
2198
-
9
n.d.
oc, nnw – od 26.12.2011
n.d.
20 000,00 zł
n.d.
110 000,00 zł
oc, ac, nnw – od 19.02.2011
oc – od 31.08.2011
oc, ac – od 28.12.2011
oc – od 27.02.2011
oc – od 15.06.2011
ac, nnw – od 16.06.2011
Dom Dziecka w Czernicach
10
ZPYN930
Ford FT 100 S TDE
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im Jana Brzechwy w Pyrzycach
11
ZPY58EE
Ford Transit
Osobowy
WF0SXXTTFS8K59708
Zespół Szkół nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach
12
ZPY60GE
Volkswagen Bus
Osobowy
WVZZZZ702WXH0316
1997
2400
-
11
n.d.
oc, nnw – od 19.07.2011
13
SCT4007
Zetor
Ciągnik rolniczy
5640
1998
4156
-
1
n.d.
oc, nnw – od 31.08.2010
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 57 z 58 <<<
L.p.
Nr rej.
Marka, model
14
ZPY88CP
Renault Clio II
15
ZPY88EJ
Renault Clio II
16
ZPYJ800
Fiat Panda
17
SCT3828
18
MFV0235
Rodzaj pojazdu
Nr nadwozia/VIN
Rok
produkcji
Poj.
silnika
(cm3)
Ładowność
(kg)
Ilość
miejsc
Wartość
rynkowa – AC
Zakres (oc, ac, nnw)
Okres ubezpieczenia od dnia
oc, ac, nnw – od 17.09.2011
Osobowy/nauka
jazdy
Osobowy/nauka
jazdy
Osobowy/nauka
jazdy
VF1B2170440452740
2008
1149
-
5
23 000,00 zł
VF1BR1J0H40802767
2009
1149
-
5
25 000,00
ZFA16900000043615
2003
1242
-
5
n.d.
oc, ac, nnw – od 28.11.2011
Ciągnik rolniczy MF 8150
Ciągnik rolniczy
8150
1988
4156
-
1
n.d.
OC, NNW – od 02.01.2011
Autosan
Przyczepa rol.
-
1992
-
4000
-
n.d.
OC – od 02.01.2011
oc, nnw – od 24.01.2011
ac – 26.05.2011
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
19
ZPYN110
Volkswagen Transporter
Osobowy
WF0DXXGBBD8A60320
2004
1896
-
9
n.d.
oc, ac, nnw – od 09.10.2011
20
ZPYH777
Ford Modeno
Osobowy
WV2ZZZ7HZ5X005672
2008
1999
-
5
48 000,00 zł
oc, ac, nnw – od 29.03.2011
21
ZPYM933
Ferro ZN50QT-15
Skuter/Motorower
L5YACBPA581175588
2009
46,5
-
2
3 150,00 zł
oc, ac, nnw – od 22.04.2011
Osobowy
WFOLXXGGVLTS09499
1996
2498
1018
9
n.d.
Dom Pomocy Społecznej w Żabowie
22
SMA6236
Ford Transit
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Powiat Pyrzycki, 2010 r.
>>> Strona nr 58 z 58 <<<
oc, nnw – od 02.01.2011

Podobne dokumenty