ESPI 42/2015

Komentarze

Transkrypt

ESPI 42/2015
Raport bieżący nr:
42/2015
Data sporządzenia
01.10.2015
Skrócona nazwa Emitenta:
BRIJU S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Temat: Zakup nieruchomości
Zarząd BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 1 października 2015 roku Spółka
zawarła z firmą PERAN Sp. z o.o. notarialną umowę zakupu nieruchomości położonej w Gnieźnie, stanowiącej
działkę ewidencyjną nr 80/3 o obszarze 6.534 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę
wieczystą o numerze PO1G/00070651/4. Cena zakupu wynosi 5.250.000 zł (netto). Zakup został
sfinansowany ze środków własnych Spółki. Pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi i nadzorującymi
Emitenta i PERAN Sp. z o.o. nie istnieją żadne powiązania. Nabyta nieruchomość jest zabudowana dwoma
budynkami usługowo-produkcyjno-handlowymi o powierzchni użytkowej 646,84 m2 i 729,29 m2, a
pomieszczenia są wynajmowane 5 firmom prowadzącym działalność produkcyjno-usługową. Po nabyciu
nieruchomości wynajem pomieszczeń będzie kontynuowany przez Emitenta, a pozostałe pomieszczenia będą
wykorzystywane przez Emitenta na magazyn opakowań. Zakupiona nieruchomość przylega do terenu
obecnego zakładu produkcyjnego Emitenta i będzie mogła być w przyszłości wykorzystana do rozbudowy
zakładu.
Kapitały własne Emitenta stanowiące podstawę do uznania zawartej umowy i nabytych aktywów za
znaczące, według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły 29.125.430 zł
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Imię i nazwisko
Stanowisko/funkcja
Tomasz Piotrowski
Wiceprezes Zarządu
Podpis

Podobne dokumenty