Instalacja, obsługa i konserwacja DTR

Komentarze

Transkrypt

Instalacja, obsługa i konserwacja DTR
Instalacja, obsługa i
konserwacja DTR
BALTIC™
Urządzenia rooftop chłodzone powietrzem
20 - 85 kW
BALTIC-IOM-0411-PL
SPIS TREŚCI
BALTIC™
Instalacja, obsługa i
konserwacja DTR
Ref : BALTIC-IOM-0411-PL
INSTRUKCJA INSTALACJI.............................................................................................................................................. 1
INSTRUKCJA SERWISOWA.......................................................................................................................................... 19
INSTRUKCJA STEROWNIKA........................................................................................................................................ 65
CERTYFIKATY................................................................................................................................................................ 75
IOM / ROOFTOP BALTIC™ Series
SPIS TREŚCI
BALTIC™
INSTRUKCJA INSTALACJI
Ref : BALTIC_Installation-IOM-0411-PL
INSTRUKCJA INSTALACJI.............................................................................................................................................. 2
Niniejsza instrukcja dotyczy następujących wersji rooftopów........................................................................................ 2
Normy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa................................................................................................................. 3
Wszystkie urządzenia są zgodne z dyrektywą PED 97-23/CE...................................................................................... 3
TRANSPORT I PRZEŁADUNEK...................................................................................................................................... 5
Elementy obowiązkowe do przeładunku........................................................................................................................ 5
PODNOSZENIE URZĄDZEŃ............................................................................................................................................ 6
Wymiary i wagi urządzenia............................................................................................................................................. 6
Minimalna przestrzeń wokół urządzenia........................................................................................................................ 7
Podnoszenie urządzenia wózkiem widłowym................................................................................................................ 7
Zdejmowanie zabezpieczeń do podnoszenia wózkiem umieszczonych pod urządzeniem........................................... 8
Podnoszenie urządzenia dźwigiem................................................................................................................................ 9
Podnoszenie podstaw dachowych............................................................................................................................... 10
SPRAWDZENIE PRZY DOSTAWIE................................................................................................................................ 12
Tabliczka znamionowa................................................................................................................................................. 12
Składowanie................................................................................................................................................................. 12
Klucz serwisowy........................................................................................................................................................... 12
Spusty skroplin............................................................................................................................................................. 13
Kontrola wstępna.......................................................................................................................................................... 13
Warunki montażu.......................................................................................................................................................... 13
Połączenia.................................................................................................................................................................... 13
INSTALACJA NA PODSTAWIE DACHOWEJ................................................................................................................ 14
Wielkość otworu w dachu............................................................................................................................................. 14
Sprawdzenie szczelności............................................................................................................................................. 14
Poziomowanie regulowanych podstaw dachowych..................................................................................................... 14
Ustawianie rooftopa na regulowanej podstawie dachowej. . ....................................................................................... 15
INSTALACJA NIE REGULOWANEJ NIE-ZMONTOWANEJ PODSTAWY DACHOWEJ.............................................. 16
Spakowane części podstawy ...................................................................................................................................... 16
Instalacja...................................................................................................................................................................... 17
Zespół........................................................................................................................................................................... 17
Mocowanie ramy.......................................................................................................................................................... 17
Sprawdzenie szczelności............................................................................................................................................. 18
ZABEZPIECZENIE I IZOLACJA..................................................................................................................................... 18
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja instalacji
•1•
INSTRUKCJA INSTALACJI
Niniejsza instrukcja dotyczy następujących wersji rooftopów
Pozycja
Moc chłodnicza netto (kW - Moc grzewcza (kW - warunki
warunki Eurovent)
Eurovent) Pompa ciepła
TYLKO CHŁODZENIE
BAC 024 SNM 3M
BAC 030 SNM 3M
BAC 038 SNM 3M
BAC 042 SNM 3M
BAC 045 DNM 3M
BAC 052 DNM 3M
BAC 057 DNM 3M
BAC 065 DNM 3M
BAC 075 DNM 3M
BAC 085 DNM 3M
POMPA CIEPŁA
BAH 024 SNM 3M
BAH 030 SNM 3M
BAH 038 SNM 3M
BAH 042 SNM 3M
BAH 045 DNM 3M
BAH 052 DNM 3M
BAH 057 DNM 3M
BAH 065 DNM 3M
BAH 075 DNM 3M
BAH 085 DNM 3M
TYLKO GAZ - NAGRZEWNICA STANDARDOWA
BAG 024 SSM 3M
BAG 030 SSM 3M
BAG 038 SSM 3M
BAG 042 SSM 3M
BAG 045 DSM 3M
BAG 052 DSM 3M
BAG 057 DSM 3M
BAG 065 DSM 3M
BAG 075 DSM 3M
BAG 085 DSM 3M
TYLKO GAZ - NAGRZEWNICA DUŻEJ MOCY
BAG 024 SHM 3M
BAG 030 SHM 3M
BAG 038 SHM 3M
BAG 042 SHM 3M
BAG 045 DHM 3M
BAG 052 DHM 3M
BAG 057 DHM 3M
BAG 065 DHM 3M
BAG 075 DHM 3M
BAG 085 DHM 3M
UZĄDZENIE DWUPALIWOWE - STANDARD
BAM 024 SSM 3M
BAM 030 SSM 3M
BAM 038 SSM 3M
BAM 042 SSM 3M
BAM 045 DSM 3M
BAM 052 DSM 3M
BAM 057 DSM 3M
BAM 065 DSM 3M
BAM 075 DSM 3M
BAM 085 DSM 3M
UZĄDZENIE DWUPALIWOWE - DUŻA MOC
BAM 024 SHM 3M
BAM 030 SHM 3M
BAM 038 SHM 3M
BAM 042 SHM 3M
BAM 045 DHM 3M
BAM 052 DHM 3M
BAM 057 DHM 3M
BAM 065 DHM 3M
BAM 075 DHM 3M
BAM 085 DHM 3M
•2•
Moc grzewcza: (KW) GAZ
23,4
29,2
37,1
39,4
43,9
49,8
55,2
62,6
74,1
80,7
-
-
23,4
29,2
37,1
39,4
43,9
49,8
55,2
62,6
74,1
80,7
20,7
26,2
34,8
38,0
40,8
46,2
54,4
62,2
73,5
80,1
-
23,3
28,9
36,8
39,1
43,7
49,5
54,7
61,9
73,4
79,8
-
20
20
20
20
33
33
33
33
60
60
23,3
28,9
36,8
39,1
43,7
49,5
54,7
61,9
73,4
79,8
-
46
46
46
46
60
60
60
60
120
120
23,3
28,9
36,8
39,1
43,7
49,5
54,7
61,9
73,4
79,8
20,8
26,5
35,1
38,4
41,0
46,6
54,9
62,8
74,2
81,0
20
20
20
20
33
33
33
33
60
60
23,3
28,9
36,8
39,1
43,7
49,5
54,7
61,9
73,4
79,8
20,8
26,5
35,1
38,4
41,0
46,6
54,9
62,8
74,2
81,0
46
46
46
46
60
60
60
60
120
120
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja instalacji
INSTRUKCJA INSTALACJI
Normy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa
TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ ZAINSTALOWANE ZGODNIE Z MIEJSCOWYMI PRZEPISAMI BEZPIECZEŃSTWA I MOŻE BYĆ
UŻYWANE WYŁĄCZNIE DOBRZE WENTYLOWANYCH MIEJSCACH.
PRZED WŁĄCZENIEM TEGO URZĄDZENIA PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE PRODUCENTA.
Uwagi dotyczące urządzeń wyposażonych w palnik gazowy:
NINIEJSZA INSTRUKCJA OBOWIĄZUJE TYLKO DLA URZĄDZEŃ Z NASTĘPUJĄCYMI KODAMI:
GB
IR
GR
DA
NO
FI
IS
Jeśli te symbole nie znajdują się na urządzeniu, proszę zapoznać się z dokumentacją techniczną, gdzie jest szczegółowy opis
wszelkich modyfikacji koniecznych do instalacji urządzenia w danym kraju.
• Jeśli urządzenie posiada palnik gazowy, minimalna wolna przestrzeń wokół urządzenia musi wynosić minimum 8 m, aby umożliwić
odpowiednie rozrzedzenie gazów. Jeśli to niemożliwe, wlot świeżego powietrza musi zostać wyprowadzony co najmniej 8 m od
wylotu spalin.
• Wlotu powietrza i wylotu spalin palnika nie wolno modyfikować ani podłączać do kanałów.
• Przed rozruchem urządzenia tego typu należy bezwzględnie dopilnować, że system dystrybucji gazu jest zgodny z regulacjami
i ustawieniami urządzenia.
• Moduł gazowy może być stosowany tylko w instalacjach zewnętrznych.
• Wszelkie prace na układzie gazowym muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
Wszystkie informacje techniczne i technologiczne zawarte w niniejszej instrukcji, łącznie z rysunkami i dostarczonymi przez nas
opisami, pozostają własnością firmy LENNOX i nie mogą być wykorzystywane (z wyjątkiem obsługi tego urządzenia), reprodukowane,
wydawane lub udostępniane osobom trzecim bez wcześniejszej zgody firmy LENNOX. Informacje i specyfikacje techniczne zawarte
w niniejszej instrukcji mają zastosowanie tylko referencyjne. Producent zastrzega sobie prawo do ich modyfikowania bez uprzedzenia
i bez obowiązku modyfikacji urządzeń już sprzedanych.
Wszystkie urządzenia są zgodne z dyrektywą PED 97-23/CE
Należy ściśle przestrzegać następujących zaleceń
Wszelka obsługa urządzenia musi być prowadzona przez wykwalifikowanego i upoważnionego pracownika.
Nie zastosowanie się do następujących instrukcji może spowodować obrażenia lub poważny wypadek.
Praca na urządzeniu:
• Urządzenie musi być odłączone od zasilania głównego poprzez główny wyłącznik serwisowy.
• Pracownicy muszą nosić odpowiednie wyposażenie ochronne (kask, rękawice, okulary itd.)
Praca na układzie elektrycznym:
• Praca na komponentach elektrycznych musi być wykonywana przy wyłączonym zasilaniu (patrz niżej) przez pracowników
posiadających ważne uprawnienia elektryczne i upoważnienie.
Praca na układach ziębniczych:
• Monitorowanie ciśnień, opróżnianie i napełnianie systemu pod ciśnieniem musi być wykonywane przy wykorzystaniu istniejących
podłączeń i odpowiedniego sprzętu.
• Aby zapobiec ryzyku wybuchu z powodu rozprysku czynnika ziębniczego i oleju, czynnik ziębniczy powinien być usunięty z układu
przed jakimkolwiek demontażem lub rozlutowaniem elementów układu ziębniczego.
• Istnieje szczątkowe ryzyko wzrostu ciśnienia poprzez odgazowanie oleju lub rozgrzanie nagrzewnic po opróżnieniu układu. Zerowe
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja instalacji
•3•
INSTRUKCJA INSTALACJI
Należy ściśle przestrzegać następujących zaleceń
• ciśnienie można utrzymać poprzez odpowietrzenie z zaworu spustowego do atmosfery po stronie niskiego ciśnienia.
• Twarde lutowanie musi być wykonywane przez wykwalifikowanego spawacza. Lutowanie musi być zgodne ze standardem NF
EN1044 (minimum 30% srebra).
Wymiana komponentów:
• W celu zachowania zgodności z oznaczeniem CE, stosować wyłącznie oryginalne części zamienne lub części zaakceptowane
przez firmę LENNOX.
• Wolno używać tylko czynnika ziębniczego podanego na tablicy znamionowej producenta, nie wolno używać jakichkolwiek innych
produktów (mieszanin czynników ziębniczych, węglowodorów, itd.)
UWAGA:
W wypadku powstania pożaru, układy ziębnicze mogą spowodować wybuch oraz rozprysk czynnika ziębniczego i oleju.
Transport - Przeładunek- Dostęp:
• Nie wolno podnosić urządzenia wózkiem widłowym bez osłon zabezpieczających
• Należy zamontować pomost serwisowy w przypadku gdy jest on konieczny aby uzyskać dostęp do głównego włącznika, skrzynki
elektrycznej, przedziału sprężarki i wentylatora. Powyższe zalecenie dotyczy wszystkich typów instalacji.
• Chodzenie po rooftopie lub umieszczanie na nim urządzeń lub materiałów jest surowo zabronione
Instalacja rooftopa w miejscach nawiedzanych przez silne wiatry
• Podstawy dachowe (pionowe i poziome) oraz instalacje rooftopów są tak skonstruowane, aby wytrzymać działaniu wiatrów do 80
km/h. Powyżej tej granicy zaleca się stosowne zabezpieczenie instalacji.
• Należy upewnić się, że wlot świeżego powietrza nie jest ustawiony w kierunku, z którego przeważnie wieją wiatry.
Zmiany połączeń kolankowych i sekcji kanałów w sąsiedztwie rooftopa
• Bez względu na konfigurację nawiewu, należy przestrzegać minimalnej 2-metrowej długości kanałów wentylacyjnych przed
jakimkolwiek kolankiem lub zmianą sekcji kanałów.
• Należy zainstalować łopatki kierunkowe w kolankach zamontowanych w kanałach powrotu i nawiewu w odległości mniejszej niż
5 metrów od przyłączy do urządzenia.
Filtry:
• Dokonać wyboru klasyfikacji pożarowej filtrów zgodnie z miejscowymi przepisami.
Przedział wentylatora:
• Przed otwarciem przedziału wentylatora należy odłączyć zasilanie.
Gaz:
• Wszelkie prace na module gazowym muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel
• Urządzenie z modułem gazowym musi być zainstalowane zgodnie z miejscowymi przepisami bezpieczeństwa i może być używane
wyłącznie w instalacjach zewnętrznych.
Zawarte w niniejszej instrukcji specyfikacje i dane techniczne służą jedynie dla celów informacyjnych. Producent zastrzega sobie prawo
ich modyfikacji bez uprzedzenia i bez obowiązku dokonywania zmian w sprzedanych wcześniej urządzeniach.
•4•
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja instalacji
TRANSPORT I PRZEŁADUNEK
Elementy obowiązkowe do przeładunku
ELEMENTY OBOWIĄZKOWE DO PRZEŁADUNKU
Liny pomocnicze do ustawienia urządzenia
na podstawie dachowej
Próżniowe uchwyty do ustawienia urządzenia
WŁAŚCIWY
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja instalacji
NIEWŁAŚCIWY
•5•
PODNOSZENIE URZĄDZEŃ
Wymiary i wagi urządzenia
Urządzenie
Długość
Szerokość
Wysokość
Szerokość z
okapem
Cbox
2283+/-15
2250+/-15
1240+/-15
2683+/-20
2310
2309
1240
Dbox
2783+/-15
2250+/-15
1240+/-15
2683+/-20
2810
2309
1240
Ebox
3663+/-15
2250+/-15
1240+/-15
2683+/-20
3690
2309
1240
Ciężar urządzeń
bazowych (kg)
Urządzenie
24
30
38
42
45
52
57
65
75
85
Chłodzenie
696
711
726
726
937
952
967
982
1150
1150
Pompa ciepła
701
716
731
731
947
962
977
992
1165
1165
Gaz S
739
754
769
769
970
985
1000
1015
1225
1225
Gaz H
758
773
788
788
992
1007
1022
1037
1285
1285
Dual S
744
759
774
774
980
995
1010
1025
1235
1235
Dual H
763
778
793
793
1002
1017
1032
1047
1295
1295
-12,1
-12,1
-12,1
-12,1
-18,9
-18,9
-18,9
-18,9
-23,2
-23,2
Poziomy powrót i pionowy nawiew
-7
-7
-7
-7
-10,3
-10,3
-10,3
-10,3
-13,6
-13,6
Pionowy powrót i poziomy nawiew
-5,1
-5,1
-5,1
-5,1
-8,6
-8,6
-8,6
-8,6
-9,6
-9,6
Przepustnica grawitacyjna
0,9
0,9
0,9
0,9
1,8
1,8
1,8
1,8
2,5
2,5
Wentylator wyciągowy
11,2
11,2
11,2
11,2
20,8
20,8
20,8
20,8
30,3
30,3
Filtr F7
22,8
22,8
22,8
22,8
30,9
30,9
30,9
30,9
39
39
Filtr F4
3
3
3
3
4,5
4,5
4,5
4,5
6
6
Podwójna warstwa
14
14
14
14
21,5
21,5
21,5
21,5
31,2
31,2
Nagrzewnica elektryczna S
20,8
20,8
20,8
20,8
26,7
26,7
26,7
26,7
26,7
26,7
Nagrzewnica elektryczna H
25,4
25,4
25,4
25,4
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
Wstępna nagrzewnica elektryczna S
37,4
37,4
37,4
37,4
45
45
45
45
62,3
62,3
Wstępna nagrzewnica elektryczna H
49,6
49,6
49,6
49,6
67,5
67,5
67,5
67,5
92,9
92,9
Nagrzewnica wodna
36,2
36,2
36,2
36,2
54,9
54,9
54,9
54,9
86,4
86,4
Wymiennik odzysku ciepła
20,9
20,9
20,9
20,9
28,4
28,4
28,4
28,4
35,9
35,9
Nie regulowana podstawa dachowa
65
65
65
65
70
70
70
70
87
87
Regulowana podstawa dachowa
139
139
139
139
156
156
156
156
195
195
Wyciągowa podstawa dachowa
272
272
272
272
295
295
295
295
440
440
Wyciągowa podstawa dachowa pozioma
218
218
218
218
241
241
241
241
358
358
Wielokierunkowa podstawa dachowa
174
174
174
174
209
209
209
209
239
239
Waga akcesoriów (kg)
Ciężar opcji (kg)
Poziomy powrót i nawiew
•6•
Długość
Szerokość
Wysokość
transportowa transportowa transportowa
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja instalacji
PODNOSZENIE URZĄDZEŃ
Minimalna przestrzeń wokół urządzenia
Poniższy rysunek pokazuje wymagane odległości oraz wolną przestrzeń serwisową wokół urządzenia.
WAŻNA INFORMACJA dotycząca przestrzeni wokół urządzenia
• U
pewnij się, że wlot świeżego powietrza nie jest ustawiony w kierunku, z którego przeważnie wieją wiatry.
• Jeśli urządzenie posiada palnik gazowy, minimalna wolna przestrzeń wokół urządzenia musi wynosić minimum 8 m, aby umożliwić
odpowiednie rozrzedzenie gazów. Jeśli to niemożliwe, wlot świeżego powietrza musi zostać wyprowadzony co najmniej 8 m od
wylotu spalin.
• W opcji wyciągowej zaleca się poprowadzenie kanału wlotowego świeżego powietrza.
A
Wolna przestrzeń dla tacy ociekowej (A)
C Box
1150 (1)
D Box
1650
(1)
E Box
2150
(1)
Podnoszenie urządzenia wózkiem widłowym
Nie podnosić urządzenia od strony krótkiego boku (strona wymiennika lub strona spustu skroplin). Może to uszkodzić urządzenie.
Podnieść urządzenie od strony długiego boku wózkiem widłowym zgodnie z pokazanymi poniżej wymiarami.
Podczas podnoszenia nie zdejmować plastikowej pokrywy urządzenia.
Plastikowej pokrywy nie wolno zdejmować
przed podnoszeniem
NO
NIE PODNOSIĆ Z TEJ
STRONY
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja instalacji
•7•
PODNOSZENIE URZĄDZEŃ
Zdejmowanie zabezpieczeń do podnoszenia wózkiem umieszczonych pod urządzeniem
Przed instalacją należy zdjąć zabezpieczenia do podnoszenia, umieszczone pod podstawą urządzenia.
WAŻNA INFORMACJA dotycząca zdejmowania zabezpieczeń do podnoszenia wózkiem
Wyjmując szyny należy zachować ostrożność, aby nikogo nie zranić.
Umieścić urządzenie na bezpiecznym miejscu podczas zdejmowania zabezpieczeń spod urządzenia.
•8•
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja instalacji
PODNOSZENIE URZĄDZEŃ
Podnoszenie urządzenia dźwigiem
Wielkość uchwytów do podnoszenia
Należy wykorzystać uchwyty umieszczone na narożnikach urządzenia. Maksymalna średnica trzpienia = 20 mm.
Długość pasów do podnoszenia
Urządzenie należy podnosić z pomocą belek rozporowych, aby uniknąć uszkodzenia obudowy przez pasy.
Belki rozporowe muszą mieć długość równą szerokości urządzenia - tzn. 2250 mm.
5m
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja instalacji
•9•
PODNOSZENIE URZĄDZEŃ
Podnoszenie podstaw dachowych
Przyłącza kanałów
Kanały nawiewu i powrotu można zabezpieczyć kołnierzami 30 mm na spodzie podstawy dachowej
Elementy kanałów ważące ponad 100 kg muszą być zamocowane niezależnie do innych podpór budowlanych.
Minimalna odległość: 30,000 mm
• 10 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja instalacji
PODNOSZENIE URZĄDZEŃ
Nie regulowana podstawa dachowa
Regulowana podstawa dachowa
Wywiewna podstawa dachowa
Wielokierunkowa podstawa dachowa
UWAGA: wszystkie wielokierunkowe podstawy dachowe oraz podstawy wyciągowe muszą być przymocowane do podłoża za pomocą przeznaczonych do tego otworów w podstawie.
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja instalacji
• 11 •
SPRAWDZENIE PRZY DOSTAWIE
Odbierając urządzenie należy sprawdzić następujące punkty.
Klient jest odpowiedzialny za prawidłowy stan urządzeń:
• Zewnętrzna obudowa nie została w jakikolwiek sposób uszkodzona.
• Sprzęt do podnoszenia i przeładunku jest właściwy dla urządzenia i zgodny ze specyfikacją zawartą w załączonej tu instrukcji
przeładunku.
• Akcesoria zamówione do montażu zostały dostarczone i są w dobrym stanie technicznym.
• Dostarczone urządzenie jest zgodne z zamówieniem i dowodem dostawy.
Jeśli produkt jest uszkodzony, należy to potwierdzić szczegółowym opisem i wysłać go listem poleconym do spedytora w ciągu 48
godzin (dni robocze). Kopia tego listu musi być wysłana do firmy LENNOX oraz do dostawcy w celach informacyjnych. Niedotrzymanie
tego warunku spowoduje unieważnienie wszelkich roszczeń przeciwko spedytorowi.
Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa podaje kompletny symbol referencyjny modelu i pozwala
stwierdzić, że urządzenie jest zgodne z zamówieniem. Podaje pobór prądu
przez urządzenie przy uruchomieniu, moc znamionową i napięcie zasilania.
Odchylenie napięcia zasilającego nie może przekraczać +10/-15 %. Pobór prądu
przy uruchomieniu to prawdopodobna maksymalna wielkość natężenia przy
podanym napięciu pracy. Klient musi mieć odpowiednie zasilanie elektryczne.
Dlatego ważne jest sprawdzenie, czy napięcie zasilające podane na tabliczce
znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem sieci zasilającej. Tabliczka
znamionowa podaje także rok produkcji, typ użytego czynnika ziębniczego oraz
jego ilość dla każdego obiegu.
Składowanie
Po dostarczeniu urządzeń na miejsce, nie zawsze są one od razu potrzebne, więc czasami są przechowywane. W wypadku średnio- i
długoterminowego przechowywania, zalecamy przestrzeganie następujących procedur:
• Upewnić się, że w układach hydraulicznych nie ma wody.
• Pozostawić osłony wymienników na swoim miejscu.
• Pozostawić na miejscu ochronną folię plastikową.
• Upewnić się, że panele elektryczne są zamknięte.
• Przechowywać wszystkie dostarczone elementy i akcesoria w suchym, czystym miejscu do późniejszego montażu przed
uruchomieniem urządzenia.
Klucz serwisowy
Zalecamy, aby klucz, który jest przyczepiony do śruby oczkowej, umieścić w bezpiecznym i dostępnym miejscu.
Pozwala on otwierać panele w celu dokonania prac konserwacyjnych oraz instalacyjnych.
Klucz obraca się w zamku o ¼ obrotu + następnie mocniej do zaciśnięcia
• 12 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja instalacji
SPRAWDZENIE PRZY DOSTAWIE
Spusty skroplin
Spusty skroplin nie są zamontowane przed dostawą i znajdują się w przedziale elektrycznym razem z zaciskami. W
celu ich zamontowania należy wsunąć je w wyloty na tacy ociekowej a następnie dokręcić szczelnie śrubokrętem.
Kontrola wstępna
Przed montażem urządzenia, KONIECZNIE należy sprawdzić następujące punkty:
• Czy usunięto osłony do przenoszenia wózkiem widłowym?
• Czy jest dostatecznie dużo miejsca na urządzenie?
• Czy miejsce, gdzie urządzenie ma być zamontowane, jest dostatecznie wytrzymałe, by unieść jego ciężar? Wcześniej należy
dokonać szczegółowego sprawdzenia ramy.
• Czy otwory wlotowe i wylotowe kanałów powietrznych nie osłabiają nadmiernie całej struktury?
• Czy w pobliżu znajdują się jakieś przeszkody, mogące przeszkadzać w pracy urządzenia?
• Czy dostępne zasilanie elektryczne odpowiada specyfikacji elektrycznej urządzenia?
• Czy istnieje odprowadzenie dla skroplin?
• Czy istnieje wystarczający dostęp serwisowy?
• Montaż sprzętu może wymagać innych metod przenoszenia, które mogą różnić się przy każdej instalacji (helikopter albo dźwig).
Czy metody te zostały sprawdzone?
• Upewnij się, że urządzenie jest zainstalowane zgodnie z instrukcją montażu oraz stosownymi przepisami miejscowymi.
• Upewnij się, czy przewody układu ziębniczego nie ocierają się o obudowę lub o przewody innych układów ziębniczych.
Ogólnie, upewnij się, czy inne przeszkody (ściany, drzewa, występy dachowe) nie zasłaniają połączeń kanałów wentylacyjnych, ani
tez nie ograniczają możliwości montażu i przestrzeni serwisowej.
Warunki montażu
Powierzchnia, na której urządzenie ma być zainstalowane, musi być czysta, wolna od przeszkód, które mogłyby ograniczyć przepływ
powietrza do skraplaczy:
• Unikać nierównych powierzchni
• Unikać montażu dwóch urządzeń obok siebie lub w bezpośredniej bliskości, gdyż może to ograniczyć przepływ powietrza do skraplaczy.
Przed montażem urządzenia o kompaktowej budowie, należy poznać:
• Przeważający kierunek wiatrów
• Kierunek i miejsca przepływu powietrza.
• Zewnętrzne wymiary urządzenia oraz wymiary wlotów i wylotów powietrza.
• Rozmieszczenie drzwi oraz potrzebne miejsce na ich otwarcie, umożliwiające dostęp do różnych części urządzenia.
Połączenia
• Upewnij się, że wszystkie rury biegnące po ścianach lub dachach są zabezpieczone, uszczelnione i zaizolowane.
• Aby uniknąć problemów ze skraplaniem, upewnij się, że wszystkie rury są zaizolowane zgodnie z temperaturą płynów oraz typem
pomieszczeń.
UWAGA: Przed rozruchem należy usunąć zabezpieczenia umieszczone na lamelach skraplaczy.
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja instalacji
• 13 •
INSTALACJA NA PODSTAWIE DACHOWEJ
Wielkość otworu w dachu
Wielkość otworu w dachu i maksymalne nachylenie są zgodne z rysunkami technicznymi.
Sprawdzenie szczelności
UWAGA: Przed ustawieniem urządzenia na podstawie dachowej, upewnić się, że boki górnego kołnierza są
wyłożone spienionym polietylenem (musi być dostarczony wraz z podstawą).
Poziomowanie regulowanych podstaw dachowych
Przede wszystkim upewnij się, że wszystkie nastawne otwory kanałów powrotnych są skierowane na zewnątrz Na czas transportu
mogą być odwrócone do wewnątrz.
Umieść podstawę dachową na konstrukcji, najpierw odpowiednio ustawiając otwory wlotowe i wylotowe.
Po wypoziomowaniu ramy, należy przymocować nastawne wyloty do konstrukcji.
UWAGA: Mocowanie podstawy
Gdy rama znajduje się we właściwej pozycji, konieczne jest zabezpieczenie montażu pojedynczymi spawami (20 do 30mm co 200mm)
lub samogwintującymi wkrętami o średnicy M6 wzdłuż całego obwodu lub też należy zastosować metodę alternatywną.
• 14 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja instalacji
INSTALACJA NA PODSTAWIE DACHOWEJ
Ustawianie rooftopa na regulowanej podstawie dachowej.
UWAGA: Przed ustawieniem urządzenia na podstawie dachowej, upewnić się, że boki górnego kołnierza są
wyłożone spienionym polietylenem (musi być dostarczony wraz z podstawą).
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja instalacji
• 15 •
INSTALACJA NIE REGULOWANEJ NIE-ZMONTOWANEJ PODSTAWY DACHOWEJ
Spakowane części podstawy
Do montażu tej podstawy dachowej są używane różne elementy. Są one dostarczane na palecie, ułożone w stos.
Piana uszczelniająca - 5680255T
• 16 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja instalacji
INSTALACJA NIE REGULOWANEJ NIE ZMONTOWANEJ PODSTAWY DACHOWEJ
Instalacja
Podstawa dachowa stanowi podporę, gdy urządzenia są instalowane w konfiguracji z nawiewem dolnym.
Nie regulowana nie zmontowana podstawa dachowa może być zainstalowana bezpośrednio na powierzchni o wystarczającej
wytrzymałości lub na podporach dachu pod jego powierzchnią. Patrz strona 24 gdzie podano wymiary ramy, położenie otworów
wlotowych i powrotnych
UWAGA: rama musi być zainstalowana płasko i wypoziomowana z tolerancją 5mm na metr długości w dowolnym kierunku.
Zespół
Rama jest dostarczana w pojedynczym opakowaniu w postaci rozmontowanej, aby ułatwić transport i przenoszenie. Montaż na miejscu
jest łatwy, gdyż wszystkie potrzebne części są dostarczone razem z ramą.
Podłoga urządzenia
Izolacja podłogi urządzenia +
uszczelka
Kanał powietrza
Wspornik urządzenia
Podstawa dachowa
Mocowanie ramy
Aby zapewnić odpowiednie połączenie z urządzeniem, konieczne jest prostopadłe dopasowanie podstawy dachowej do struktury
dachu w następujący sposób:
• Po umieszczeniu i wypoziomowaniu ramy w wybranym miejscu na strukturze dachu, zespawać narożniki.
• Zmierzyć przekątne jak pokazano powyżej. Te długości muszą być równe, aby otrzymać prostokątny kształt ramy.
• Jest niezwykle ważne, aby obejrzeć ramę od strony każdego narożnika i upewnić się, że nie jest skręcona. Jeśli któryś bok jest
położony za nisko, zastosować podkładki. Maksymalna tolerancja nachylenia wynosi 5mm na metr długości w dowolnym kierunku.
• Po ustawieniu w prostokącie, wyprostowaniu i wypoziomowaniu podkładkami, należy przyspawać lub inaczej przymocować ramę
do dachu.
UWAGA: Mocowanie do dachu musi być bezpieczne i zgodne z miejscowymi przepisami.
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja instalacji
• 17 •
INSTALACJA NIE REGULOWANEJ NIE ZMONTOWANEJ PODSTAWY DACHOWEJ
Sprawdzenie szczelności
UWAGA: Po montażu podstawy i przed umieszczeniem na niej urządzenia należy upewnić się, że boki górnego kołnierza są wyłożone spienionym polietylenem (musi być dostarczony wraz z podstawą).
ZABEZPIECZENIE I IZOLACJA
Zewnętrzna strona ramy musi być izolowana sztywną izolacją.
Zalecamy izolację o grubości minimum 20 mm.
Sprawdź ciągłość izolacji, uszczelnij wokół ramy jak pokazano.
UWAGA: Skuteczna izolacja musi się kończyć tuż pod krawędzią
nawisu.
Tam gdzie rury i kanały kablowe biegną po dachu, zabezpieczenie
musi być przeprowadzone zgodnie z miejscowymi przepisami.
Rooftop
50
Przed instalacją urządzenia upewnij się czy uszczelnienia nie są
uszkodzone i sprawdź, czy urządzenie jest przymocowane podstawy
dachowej. Gdy jest ono osadzone we właściwej pozycji, jego spód
musi być poziomy. Instalator musi przestrzegać miejscowych norm
i przepisów.
Uszczelnienie
Mini 400
Podstawa dachowa
Termiczne
• 18 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja instalacji
SPIS TREŚCI
BALTIC™
INSTRUKCJA SERWISOWA
Ref: BALTIC_Service-IOM-0411-PL
INSTRUKCJA INSTALACJI............................................................................................................................................ 21
Normy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa............................................................................................................... 21
Wszystkie urządzenia są zgodne z dyrektywą PED 97-23/CE.................................................................................... 21
KARTA ROZRUCHU....................................................................................................................................................... 23
KARTA REJESTRU CZYNNIKA ZIĘBNICZEGO: ZARZĄDZENIE EC Nr 842/2006................................................... 25
Informacje ogólne......................................................................................................................................................... 25
Uzupełnienia czynnika ziębniczego.............................................................................................................................. 25
Usunięcie czynnika ziębniczego................................................................................................................................... 25
Testy szczelności.......................................................................................................................................................... 25
Dalsze działanie........................................................................................................................................................... 26
Test systemu automatycznego wykrywania nieszczelności (jeśli jest zainstalowany)................................................. 26
Ilość ziębnika zgodnie z wielkością modelu................................................................................................................. 27
INFORMACJE Z DYREKTYWY DOTYCZĄCEJ URZĄDZEŃ CIŚNEINIOWYCH......................................................... 28
Zgodność z oznaczeniem CE....................................................................................................................................... 28
Przykładowa tabliczka znamionowa............................................................................................................................. 28
Okresowe kontrole zgodnie z europejską dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych........................................... 28
ROZRUCH....................................................................................................................................................................... 29
Przed włączeniem zasilania......................................................................................................................................... 29
Sprawdzenie trwałości połączeń elektrycznych........................................................................................................... 29
Konfiguracja CLIMATIC™............................................................................................................................................ 29
Podłączenie zasilania................................................................................................................................................... 29
WENTYLACJA eDrive™.............................................................................................................................................. 30
eDrive™ instrukcja montażu i specyfikacja.................................................................................................................. 30
Mocowanie eDrive™.................................................................................................................................................... 31
eDrive™ wymiary złączy.............................................................................................................................................. 31
eDrive™ zabezpiecza wentylator i silnik przed nadmierną prędkością i przeciążeniem prądowym............................ 32
Konfiguracja falownika wentylatora eDrive™............................................................................................................... 33
OKAP WLOTU ŚWIEŻEGO POWIETRZA..................................................................................................................... 34
Instalacja...................................................................................................................................................................... 34
Kierunek wiatru............................................................................................................................................................. 34
FILTRY............................................................................................................................................................................ 35
Wymiana filtrów............................................................................................................................................................ 35
OBWÓD ZIĘBNICZY...................................................................................................................................................... 36
Elektroniczny zawór rozprężny..................................................................................................................................... 36
OPCJE GRZEWCZE....................................................................................................................................................... 37
Nagrzewnice wodne..................................................................................................................................................... 37
Nagrzewnica elektryczna............................................................................................................................................. 38
Wstępna nagrzewnica elektryczna............................................................................................................................... 39
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
• 19 •
SPIS TREŚCI
PALNIKI GAZOWE......................................................................................................................................................... 40
Wstępna kontrola przed uruchomieniem...................................................................................................................... 40
Uruchomienie palnika gazowego................................................................................................................................. 40
Standardowa kolejność uruchomienia.......................................................................................................................... 41
Sprawdzenie bezpieczeństwa palnika.......................................................................................................................... 44
Moduł gazowy.............................................................................................................................................................. 48
MODULOWANE PALNIKI GAZOWE............................................................................................................................. 49
Modulacja gazu (chronione patentem inpi maj 2004)................................................................................................... 49
Sprawdzenie bezpieczeństwa palnika.......................................................................................................................... 52
Palnik gazowy usuwanie usterek................................................................................................................................. 52
Demontaż palnika gazowego do konserwacji.............................................................................................................. 52
Modulowany palnik gazowy.......................................................................................................................................... 52
NAGRZEWNICA WODNA ODZYSKU CIEPŁA.............................................................................................................. 53
DIAGNOSTYKA SERWISOWA...................................................................................................................................... 54
Układ ziębniczy............................................................................................................................................................ 54
Wentylator wewnętrzny................................................................................................................................................ 55
Zewnętrzny wentylator osiowy..................................................................................................................................... 55
Nagrzewnica elektryczna............................................................................................................................................. 56
Przecieki wody............................................................................................................................................................. 56
Wyświetlacz CLIMATIC™............................................................................................................................................. 56
LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH....................................................................................................................................... 57
GWARANCJA................................................................................................................................................................. 60
Zasady i warunki.......................................................................................................................................................... 60
Gwarancja antykorozyjna............................................................................................................................................. 60
Nie należy mylić gwarancji z konserwacją................................................................................................................... 60
PLAN KONSERWACJI................................................................................................................................................... 61
• 20 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
INSTRUKCJA INSTALACJI
Normy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa
TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ ZAINSTALOWANE ZGODNIE Z MIEJSCOWYMI PRZEPISAMI BEZPIECZEŃSTWA I MOŻE BYĆ
UŻYWANE WYŁĄCZNIE DOBRZE WENTYLOWANYCH MIEJSCACH.
PRZED WŁĄCZENIEM TEGO URZĄDZENIA PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE PRODUCENTA.
Uwagi dotyczące urządzeń wyposażonych w palnik gazowy:
NINIEJSZA INSTRUKCJA OBOWIĄZUJE TYLKO DLA URZĄDZEŃ Z NASTĘPUJĄCYMI KODAMI:
GB
IR
GR
DA
NO
FI
IS
Jeśli te symbole nie znajdują się na urządzeniu, proszę zapoznać się z dokumentacją techniczną, gdzie jest szczegółowy opis
wszelkich modyfikacji koniecznych do instalacji urządzenia w danym kraju.
• Jeśli urządzenie posiada palnik gazowy, minimalna wolna przestrzeń wokół urządzenia musi wynosić minimum 8 m, aby umożliwić
odpowiednie rozrzedzenie gazów. Jeśli to niemożliwe, wlot świeżego powietrza musi zostać wyprowadzony co najmniej 8 m od
wylotu spalin.
• Wlotu powietrza i wylotu spalin palnika nie wolno modyfikować ani podłączać do kanałów.
• Przed rozruchem urządzenia tego typu należy bezwzględnie dopilnować, że system dystrybucji gazu jest zgodny z regulacjami
i ustawieniami urządzenia.
• Moduł gazowy może być stosowany tylko w instalacjach zewnętrznych.
• Wszelkie prace na układzie gazowym muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
Wszystkie informacje techniczne i technologiczne zawarte w niniejszej instrukcji, łącznie z rysunkami i dostarczonymi przez nas
opisami, pozostają własnością firmy LENNOX i nie mogą być wykorzystywane (z wyjątkiem obsługi tego urządzenia), reprodukowane,
wydawane lub udostępniane osobom trzecim bez wcześniejszej zgody firmy LENNOX. Informacje i specyfikacje techniczne zawarte
w niniejszej instrukcji mają zastosowanie tylko referencyjne. Producent zastrzega sobie prawo do ich modyfikowania bez uprzedzenia
i bez obowiązku modyfikacji urządzeń już sprzedanych.
Wszystkie urządzenia są zgodne z dyrektywą PED 97-23/CE
Należy ściśle przestrzegać następujących zaleceń
Wszelka obsługa urządzenia musi być prowadzona przez wykwalifikowanego i upoważnionego pracownika.
Nie zastosowanie się do następujących instrukcji może spowodować obrażenia lub poważny wypadek.
Praca na urządzeniu:
• Urządzenie musi być odłączone od zasilania głównego poprzez główny wyłącznik serwisowy.
• Pracownicy muszą nosić odpowiednie wyposażenie ochronne (kask, rękawice, okulary itd.)
Praca na układzie elektrycznym:
• Praca na komponentach elektrycznych musi być wykonywana przy wyłączonym zasilaniu (patrz niżej) przez pracowników
posiadających ważne uprawnienia elektryczne i upoważnienie.
Praca na układach ziębniczych:
• Monitorowanie ciśnień, opróżnianie i napełnianie systemu pod ciśnieniem musi być wykonywane przy wykorzystaniu istniejących
podłączeń i odpowiedniego sprzętu.
• Aby zapobiec ryzyku wybuchu z powodu rozprysku czynnika ziębniczego i oleju, czynnik ziębniczy powinien być usunięty z układu
przed jakimkolwiek demontażem lub rozlutowaniem elementów układu ziębniczego.
• Istnieje niewielkie ryzyko wzrostu ciśnienia poprzez odgazowanie oleju lub ogrzanie wymienników po opróżnieniu obiegu.
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
• 21 •
INSTRUKCJA INSTALACJI
Należy ściśle przestrzegać następujących zaleceń
• Zerowe ciśnienie zostanie utrzymane poprzez odpowietrzenie spustu do atmosfery po stronie niskiego ciśnienia.
• Twarde lutowanie musi być wykonywane przez wykwalifikowanego spawacza. Lutowanie musi być zgodne ze standardem NF
EN1044 (minimum 30% srebra).
Wymiana komponentów:
• W celu zachowania zgodności z oznaczeniem CE, stosować wyłącznie oryginalne części zamienne lub części zaakceptowane
przez firmę LENNOX.
• Wolno używać tylko czynnika ziębniczego podanego na tablicy znamionowej producenta, nie wolno używać jakichkolwiek innych
produktów (mieszanin czynników ziębniczych, węglowodorów, itd.)
UWAGA:
W wypadku powstania pożaru, układy ziębnicze mogą spowodować wybuch oraz rozprysk czynnika ziębniczego i oleju.
Transport - Przeładunek- Dostęp:
• Nie wolno podnosić urządzenia wózkiem widłowym bez osłon zabezpieczających
• Należy zamontować pomost serwisowy w przypadku gdy jest on konieczny aby uzyskać dostęp do głównego włącznika, skrzynki
elektrycznej, przedziału sprężarki i wentylatora. Powyższe zalecenie dotyczy wszystkich typów instalacji.
• Chodzenie po rooftopie lub umieszczanie na nim urządzeń lub materiałów jest surowo zabronione
Instalacja rooftopa w miejscach nawiedzanych przez silne wiatry
• Podstawy dachowe (pionowe i poziome) oraz instalacje rooftopów są tak skonstruowane, aby wytrzymać działaniu wiatrów do 80
km/h. Powyżej tej granicy zaleca się stosowne zabezpieczenie instalacji.
• Należy upewnić się, że wlot świeżego powietrza nie jest ustawiony w kierunku, z którego przeważnie wieją wiatry.
Zmiany połączeń kolankowych i sekcji kanałów w sąsiedztwie rooftopa
• Bez względu na konfigurację nawiewu, należy przestrzegać minimalnej 2-metrowej długości kanałów wentylacyjnych przed
jakimkolwiek kolankiem lub zmianą sekcji kanałów.
• Należy zainstalować łopatki kierunkowe w kolankach zamontowanych w kanałach powrotu i nawiewu w odległości mniejszej niż
5 metrów od przyłączy do urządzenia.
Filtry:
• Dokonać wyboru klasyfikacji pożarowej filtrów zgodnie z miejscowymi przepisami.
Przedział wentylatora:
• Przed otwarciem przedziału wentylatora należy odłączyć zasilanie.
Gaz:
• Wszelkie prace na module gazowym muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel
• Urządzenie z modułem gazowym musi być zainstalowane zgodnie z miejscowymi przepisami bezpieczeństwa i może być używane
wyłącznie w instalacjach zewnętrznych.
Zawarte w niniejszej instrukcji specyfikacje i dane techniczne służą jedynie dla celów informacyjnych. Producent zastrzega sobie prawo
ich modyfikacji bez uprzedzenia i bez obowiązku dokonywania zmian w sprzedanych wcześniej urządzeniach.
• 22 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
KARTA ROZRUCHU
Informacje dotyczące miejsca
Kontroler
Miejsce
Model
Nr referencyjny urządzenia
Nr seryjny:………………………..
Instalator
Ziębnik
(1) MONTAŻ NA DACHU
Wystarczający dostęp
Zainstalowany syfon odpływu skroplin
Podstawa dachowa
Tak
Tak
OK
Nie
Nie
Nie dobre
(2) SPRAWDZENIE POŁĄCZEŃ
Sprawdzenie fazy
Tak
1/2
Napięcie międzyfazowe
Nie
2/3
1/3
(3) SPRAWDZENIE KONFIGURACJI CLIMATIC™
CLIMATIC™ 60 skonfigurowano zgodnie z opcjami i specyfikacjami:
Tak
Nie
(4) SEKCJA WENTYLATORA NAWIEWU
Typ
N°1
Moc pokazana na tabliczce
N°2
kW
Napięcie pokazane na tabliczce
Z
Natężenie prądu pokazane na tabliczce
A
Typ wentylatora
Pokazana średnica wału
Łopatki wygięte do przodu
Łopatki wygięte do tyłu
Łopatki wygięte do przodu
Łopatki wygięte do tyłu
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
mm
Wyrównanie sprawdzone
Prędkość wentylatora
obr./min
Średnie zmierzone natężenie prądu
A
Moc mechaniczna na wale
(Patrz równoważenie przepływu powietrza)
W
Sprawdzony punkt pracy
m /h
Odczyt przepływu powietrza
3
(5) SPRAWDZENIE CZUJNIKA CIŚNIENIA PRZEPŁYWAJĄCEGO POWIETRZA
Nastawy wyregulowane:
Zmierzony spadek ciśnienia
Tak
mBar
Nie
Jeśli Tak, wprowadź nowe wartości
3410:
3411:
3412:
(6) SPRAWDZENIE CZUJNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Sprawdzenie
elektrycznych
połączeń
Tak
Nie
Sprawdzenie i zapisanie
temperatury w menu 2110
100% Świeże powietrze
Tak
Nie
100% Powrotne powietrze
Temperatura nawiewu
°C
°C
Temperatura powrotu
°C
°C
Temperatura zewnętrzna
°C
°C
(7) SPRAWDZENIE PRZEPUSTNIC KOMORY MIESZANIA
Przepustnice swobodnie
otwierają i zamykają się
Tak
% Minimum świeżego
powietrza
Nie
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
%
Wymuszony wywiew
sprawdzony
Tak
Nie
Czujniki entalpii sprawdzone
Tak
Nie
• 23 •
KARTA ROZRUCHU
(8) SEKCJA ZIĘBNICZA
Natężenie prądu silnika wentylatora zewnętrznego
Sprawdzenie rotacji
Silnik 1
L1:
A L2:
A L3:
A Tak
Nie
Silnik 2
L1:
A L2:
A L3:
A Tak
Nie
Silnik 3
L1:
A L2:
A L3:
A Tak
Nie
Sprężarka1:
Z
Silnik 4
L1:
A L2:
A L3:
A Tak
Nie
Sprężarka1:
Z
Silnik 5
L1:
A L2:
A L3:
A Tak
Nie
Sprężarka3:
Z
Silnik 6
L1:
A L2:
A L3:
A Tak
Nie
Sprężarka4:
Z
Natężenie prądu sprężarki - TRYB CHŁODZENIA
Faza 1
Napięcie sprężarki
Ciśnienia i temperatury
Faza 2
Temperatury
Faza 3
Ssanie
Ciśnienia
Tłoczenie
LP
HP
Sprężarka1
A
A
A
°C
°C
Bar
Bar
Sprężarka2
A
A
A
°C
°C
Bar
Bar
Sprężarka3
A
A
A
°C
°C
Bar
Bar
Sprężarka4
A
A
A
°C
°C
Bar
Bar
Sprawdzenie zaworów zwrotnych
Zawór 1
Tak
Nie
Zawór 3
Tak
Nie
Zawór 2
Tak
Nie
Zawór 4
Tak
Nie
Natężenie prądu sprężarki - TRYB GRZANIA
Faza 1
Ciśnienia i temperatury
Faza 2
Temperatury
Faza 3
Ssanie
Ciśnienia
Tłoczenie
LP
HP
Sprężarka1
A
A
A
°C
°C
Bar
Bar
Sprężarka2
A
A
A
°C
°C
Bar
Bar
Sprężarka3
A
A
A
°C
°C
Bar
Bar
Sprężarka4
A
A
A
°C
°C
Bar
Odcięcie przy zbyt wysokim ciśnieniu:
Bar
Bar Odcięcie przy zbyt niskim ciśnieniu:
Napełnienie ziębnikiem
C1:
kg C2:
Bar
kg C3:
kg C4:
kg
(9) SEKCJA NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ
Typ
Nr seryjny:………………………..
NATĘŻENIE PRĄDU 1
szy
1
stopień (BALTIC™)
2
NATĘŻENIE PRĄDU 2gi stopień (BALTIC™)
3
1
2
3
(10) SEKCJA NAGRZEWNICY WODNEJ
Sprawdzenie sprawności zaworu trzydrogowego
Tak
Nie
(11) SEKCJA NAGRZEWNICY GAZOWEJ
Palnik gazowy nr1:
Palnik gazowy nr2:
Wielkość:
Typ zaworu:
Wielkość:
Typ zaworu:
Wielkość przewodu
Typ gazu:
G
Wielkość przewodu
Typ gazu:
G
Ciśnienie w układzie:
Próba spadku ciśnienia
Ciśnienie w układzie:
Próba spadku ciśnienia
Tak
Nie
Tak
Sprawdzenie ciśnienia ładowania:
Sprawdzenie ciśnienia ładowania:
Płomień duży
Płomień duży
Płomień mały
Nie
Płomień mały
Ciśnienie odcięcia na presostacie
różnicowym powietrza
Ciśnienie odcięcia na presostacie
mBar/Pa
różnicowym powietrza
mBar/Pa
N a t ę ż e n i e Te m p e r a t u r a
CO2 %:
prądu silnika: spalin:
CO cząsteczek N a t ę ż e n i e Te m p e r a t u r a
CO2 %:
na milion:
prądu silnika: spalin:
CO cząsteczek
na milion:
A
°C
%
%
A
°C
%
%
(12 SPRAWDZENIE SYSTEMU ZDALNEGO STEROWANIA
Typ:
Typ czujnika:
Wzajemne połączenia sprawdzone:
Tak
• 24 •
Nie
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
KARTA REJESTRU CZYNNIKA ZIĘBNICZEGO: ZARZĄDZENIE EC Nr 842/2006
Informacje ogólne
Nazwa miejsca:
Numer seryjny:
Adres instalacji:
Kierownik na miejscu:
Wydajność ziębnicza:
Typ ziębnika:
Ilość czynnika ziębniczego (kg)
Producent urządzenia
Rok instalacji
Uzupełnienia czynnika ziębniczego
Data
Nazwisko serwisanta
Ilość (kg)
Powód uzupełnienia
Ilość (kg)
Powód usunięcia
Wynik testu
Konieczne dalsze działanie
Usunięcie czynnika ziębniczego
Data
Nazwisko serwisanta
Testy szczelności (część 1)
Data
Nazwisko serwisanta
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
• 25 •
KARTA REJESTRU CZYNNIKA ZIĘBNICZEGO: ZARZĄDZENIE EC Nr 842/2006
Testy szczelności (część 2)
Data
Nazwisko serwisanta
Wynik testu
Konieczne dalsze działanie
Nazwisko serwisanta
Związane z testem z dnia
Podjęte działanie
Dalsze działanie
Data
Test systemu automatycznego wykrywania nieszczelności (jeśli jest zainstalowany)
Data
• 26 •
Nazwisko serwisanta
Wynik testu
Uwagi
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
KARTA REJESTRU CZYNNIKA ZIĘBNICZEGO: ZARZĄDZENIE EC Nr 842/2006
Ilość ziębnika zgodnie z wielkością modelu
Ziębnik
Box
Numer obiegu
24
1
6,1
6,1
30
1
6,1
6,1
38
1
8,1
8,1
42
1
8,1
8,1
1
6,5
6,5
2
6,5
6,5
1
6,5
6,5
2
6,5
6,5
1
8,0
8,0
2
8,0
8,0
C
45
52
R410A
Urządzenia tylko chłodzące Urządzenia z pompą ciepła
(kg) (BAC BAG)
kg (BAH BAM)
Model
D
57
65
75
E
85
1
8,0
8,0
2
8,0
8,0
1
10,5
10,5
2
10,5
10,5
1
10,5
10,5
2
10,5
10,5
Uwagi:
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
• 27 •
INFORMACJE Z DYREKTYWY DOTYCZĄCEJ URZĄDZEŃ CIŚNEINIOWYCH
Zgodność z oznaczeniem CE
Te urządzenia są oznaczone CE zgodnie z Dyrektywą Dotyczącą Urządzeń Ciśnieniowych
Sekcja
Faza
P (barów na manometrze)
Ssanie
Gaz
29,5
Wyrzut
Gaz
42 bar R410A
Ciecz
Ciecz / Gaz
42 bar R410A
Przykładowa tabliczka znamionowa
Okresowe kontrole zgodnie z europejską dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych
Zgodnie z Dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych, okresowe kontrole na miejscu instalacji są dokonywane na urządzeniach
klasy II lub wyższej.
• 28 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
ROZRUCH
UWAGA: rozruch może być przeprowadzony wyłącznie przez wyszkolonych techników których certyfikaty
potwierdzające kwalifikacje są zgodne z miejscowymi przepisami
Przed włączeniem zasilania
UWAGA: upewnij się, że zasilanie ma 3 fazy bez neutralnego
Upewnij się, że zasilanie elektryczne z budynku do urządzenia jest zgodne z miejscowymi standardami i że właściwości kabli spełniają
warunki rozruchu i pracy podane na tabliczce znamionowej.
Sprawdzenie trwałości połączeń elektrycznych
UWAGA: sprawdzić trwałość połączeń elektrycznych
Sprawdzić następujące połączenia elektryczne:
• Połączenie głównego wyłącznika,
• Kable zasilające przyłączone do styczników i wyłączników automatycznych
• Kable w układzie 24V zasilania sterownika.
Konfiguracja CLIMATIC™
Patrz dział CLIMATIC™
Podłączenie zasilania
Włączyć zasilanie poprzez zamknięcie wyłącznika odcinającego (jeśli jest zainstalowany).
W tym momencie powinien włączyć się wentylator nawiewny, chyba że sterownik CLIMATIC™ nie aktywuje stycznika. Sprawdzić
kierunek rotacji wentylatora porównując z umieszczoną na nim strzałką.
Kierunek rotacji wentylatorów i sprężarek jest sprawdzany podczas testu na końcu montażu. Dlatego wszystkie powinny obracać się
we właściwym lub niewłaściwym kierunku.
UWAGA: Sprężarka obracająca się w niewłaściwym kierunku ulegnie awarii.
Jeśli wentylator obraca się w niewłaściwym kierunku (właściwy kierunek pokazano
poniżej), odłączyć główną linię zasilającą urządzenia w budynku, zamienić dwie fazy
i powtórzyć powyższą procedurę.
Zamknąć wszystkie wyłączniki automatyczne i włączyć zasilanie.
Jeśli teraz tylko jeden z komponentów obraca się w niewłaściwym kierunku, przerwij
zasilanie wyłącznikiem odcinającym (jeśli jest zainstalowany) po czym odwróć dwie
fazy na terminalu urządzenia w panelu elektrycznym.
Porównaj pobór prądu z wartościami nominalnymi, szczególnie na wentylatorze
nawiewnym.
Jeśli odczyty na wentylatorze wykraczają poza określone granice, zazwyczaj wskazuje
to na nadmierny przepływ powietrza, co ma wpływ na żywotność urządzenia. W takim
przypadku należy zmniejszyć prędkość obrotową za pomocą eDrive™.
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
• 29 •
WENTYLACJA eDrive™
eDrive™ instrukcja montażu i specyfikacja
Opona z elastomeru da się zdjąć bez zdejmowania płyt
Materiał to guma naturalna
Zakres temperatur od -42°C do + 82°C
Łatwe w montażu
• 30 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
WENTYLACJA eDrive™
Mocowanie eDrive™
Zespół eDrive™ jest tak skonstruowany że nie wymaga regulacji wewnętrznej
W wypadku braku współosiowości, do regulacji wysokości można wykorzystać metalową podkładkę znajdującą się pod silnikiem
Max niewspółosiowość promieniowa
3mm
Max niewspółosiowość kątowa 4°
Max rozstaw osi 8 mm
Pochłanianie wibracji
eDrive™ wymiary złączy
Złącze
Typ złącza
PP
Tuleja silnika
nr
referencyjny
Tuleja
wentylatora
Nr referencyjny
PV40
2 x Tuleja stożkowa
28-20 al24
28-20 al25
25
PV40
2 x Tuleja stożkowa
28-20 al28
28-20 al25
28
25
PV40
2 x Tuleja stożkowa
28-20 al28
28-20 al25
4
28
25
PV40
2 x Tuleja stożkowa
28-20 al28
28-20 al25
Obudowa C
5,5
38
25
PV60
2 x Tuleja stożkowa
40-25 a38
40-25 al25
D box
2,2
28
30
PV50
1 Tuleja stożkowa + D30
30-25 al28
30-25 al30
D box
3
28
30
PV50
1 Tuleja stożkowa + D30
30-25 al28
30-25 al30
D box
4
28
30
PV50
1 Tuleja stożkowa + D30
30-25 al28
30-25 al30
Obudowy
DiE
5,5 do 7,5
38
30
PVP50
1 Tuleja stożkowa + D38
E box
9 do 11
38
40
PV 60
2 x Tuleja stożkowa
Wielkość
urządzenia
Wielkość
silnika
kW
Średnica
wałka
silnika
mm
Średnica
wałka
wentylatora
mm
Symbol
złącza
Obudowa C
1,5
24
25
Obudowa C
2,2
28
Obudowa C
3
Obudowa C
30-25 al30
40-25 al 38
40-25 al 40
eFlow™ wyświetlenie przepływu powietrza
eDrive steruje przepływem powietrza w zakresie pracy dla każdego zestawu.
Dane wejściowe do obliczenia przepływu powietrza to prędkość obrotowa i odczyt poboru mocy z magistrali falownika.
Formuła obliczenia przepływu powietrza jest wzorcowana w oparciu o testy laboratoryjne.
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
• 31 •
WENTYLACJA eDrive™
eDrive™ zabezpiecza wentylator i silnik przed nadmierną prędkością i przeciążeniem prądowym
eDrive™ jest tak zaprojektowany aby utrzymać silnik i wentylator w ich zakresie pracy dzięki konfiguracji wybranej w sterowniku
CLIMATIC™ 60. Sterownik CLIMATIC™ ogranicza prędkość obrotową i pobór mocy. Poniższa tabela pokazuje zakres pracy według
wielkości urządzeń i zestawów.
eDrive™ zakresy pracy urządzeń
Box
C Box
BAH
BAC
D Box
BAH
BAC
E Box
BAH
BAC
Typ
wentylatora
Silnik
kW
AT 15-11 S
AT 15-11 S
Efektywność
Zestaw
1,5
0,80
K1
553
962
3600
4800
3,6
2
0,83
K2
610
1170
3750
6000
4,9
AT 15-11 S
3
0,85
K3
697
1330
4500
7050
6,6
AT 15-11 S
4
0,85
K4
78
1371
5550
8250
8,4
AT 15-11 S
5,5
0,87
K5
882
1417
7200
8400
12,2
ADH 355 L
2,2
0,83
K1
581
939
5500
6900
4,9
ADH 355 L
3
0,85
K2
660
1208
5500
8300
6,6
Uwagi
obroty
min
obroty
Qv min Qv max
max
Imax
ADH 355 L
4
0,85
K3
738
1396
6100
9700
8,4
ADH 355 L
5,5
0,87
K4
823
1439
7100
11500
12,2
ADH 355 L
7,5
0,88
K5
938
1501
9500
13100
16,3
AT 15-11 G2L
5,5
0,87
K1
Wałek wentylatora D30
648
1302
10000
13500
12,2
AT 15-11 G2L
7,5
0,88
K2
Wałek wentylatora D30
774
1385
10000
16000
16,3
AT 15-11 G2L
9
0,88
K3
Wałek wentylatora D40
880
1378
10000
17750
17,6
AT 15-11 G2L
9
0,88
K4
Wałek wentylatora D30
880
1417
10000
19000
17,6
AT 15-11 G2L
11
0,89
K5
Wałek wentylatora D40
911
1417
10000
19000
23
Uwagi
obroty
min
eDrive™ zakresy pracy urządzeń gazowych
Box
C Box
BAH
BAC
D Box
BAH
BAC
E Box
BAH
BAC
Typ
wentylatora
Silnik
kW
Efektywność
Zestaw
AT 15-11 S
1,5
0,80
K1
592
AT 15-11 S
2
0,83
K2
AT 15-11 S
3
0,85
K3
AT 15-11 S
4
0,85
AT 15-11 S
5,5
0,87
ADH 355 L
2,2
0,83
K1
ADHE 355
651
929
ADH 355 L
3
0,85
K2
ADHE 355
727
1206
Imax
949
3600
4650
3,6
690
1155
3750
5700
4,9
788
1386
4500
6900
6,6
K4
907
1449
5400
7950
8,4
K5
1015
1533
6750
8400
12,2
5500
6500
4,9
5500
7900
6,6
ADH 355 L
4
0,85
K3
ADHE 355
826
1409
6100
9300
8,4
ADH 355 L
5,5
0,87
K4
ADHE 355
930
1499
7100
11100
12,2
ADH 355 L
7,5
0,88
K5
ADHE 355
1070
1578
8700
13100
16,3
AT 15-11 G2L
5,5
0,87
K1
Axe D30
760
1310
10000
13000
12,2
AT 15-11 G2L
7,5
0,88
K2
Axe D30
898
1431
10000
15250
16,3
AT 15-11 G2L
9
0,88
K3
Axe D30
994
1476
10000
17250
17,6
AT 15-11 G2L
9
0,88
K4
Axe D30
994
1476
10000
17250
17,6
K5
Axe D30
1072
1525
10000
19000
23
AT 15-11 G2L
• 32 •
obroty
Qv min Qv max
max
11
0,89
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
WENTYLACJA eDrive™
Konfiguracja falownika wentylatora eDrive™
Konfiguracja falownika eDrive™ jest przygotowana fabrycznie to komunikacji z CAREL i do skonfigurowania specjalnie dla urządzenia
wybranego przez użytkownika.
Parametry falownika wentylatora eDrive™ są konfigurowane w menu konfiguracji urządzenia sterownika CLIMATIC™ 60 (patrz dział
CLIMATIC™).
Ta konfiguracja wybiera właściwe parametry w zakresie pracy dla napędu eDrive™ zależnie od typu wentylatora i wielkości silnika.
Jeśli falownik utraci kontrolę nad wentylatorem (wentylator nie działa lub ma niewłaściwą prędkość przy włączonym chłodzeniu lub
ogrzewaniu) należy sprawdzić konfigurację falownika w następujący sposób:
Na falowniku będzie wyświetlone “0.0” zamiast zwykłego “0” lub „xxx” obr/min
Przełączyć w tryb odblokowany:
F700 = 0
F732 = 0
Na falowniku, ustawić parametr TYP na wartość 3. (reinicjowanie falownika do wartości domyślnych) następnie skonfigurować
następujące nastawy:
CMOD=2
FMOD=4
F800=1
F801=0
F802=11
F803=0
WYŁĄCZYĆ całe urządzenie a następnie WŁĄCZYĆ je.
Wtedy CLIMATIC™ wyśle właściwą konfigurację urządzenia do falownika (wielkość silnika, typ wentylatora, Imax, parametry zabezpieczeń).
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
• 33 •
OKAP WLOTU ŚWIEŻEGO POWIETRZA
Instalacja
Okap wlotu świeżego powietrza musi być otwarty i przymocowany podczas rozruchu.
3 elementy okapu należy zmontować za pomocą wkrętów samogwintujących dostarczonych w osobnym pudełku.
Sprawdzić właściwą pozycję czarnej uszczelki na górnej krawędzi pokrywy okapu.
Kierunek wiatru
Wybierając miejsce na ustawienie rooftopa na dachu należy uwzględnić przeważający kierunek wiatrów.
Zaleca się unikanie ustawiania okapu w kierunku z którego przeważnie wieją wiatry, aby uniknąć ryzyka przedostania się wody do
wnętrza.
Jeśli jest to niemożliwe, prosimy o kontakt z nami i zamówienie specjalnego filtra osłonowego do montażu w sekcji okapu.
UWAGA: okap może zranić w głowę podczas nieuważnego poruszania się w pobliżu urządzenia.
• 34 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
FILTRY
Wymiana filtrów
Po otwarciu panelu dostępowego do filtrów, unieść zaczep filtra. Wtedy filtry można łatwo wysunąć i wymienić na czyste.
Sterownik CLIMATIC™ 60 może monitorować spadek ciśnienia w filtrze
Zależnie od instalacji, można ustawić następujące punkty.
• “Airflow” „Przepływ Powietrza” na stronie 3343 = 25Pa wartość domyślna
• “No filter“ „Brak Filtra” na stronie 3344 = 50Pa wartość domyślna
• “Dirty Filter” „Brudny Filtr” na stronie 3345 = 250Pa wartość domyślna
Faktyczny spadek ciśnienia w wymienniku można odczytać na wyświetlaczu CLIMATIC™ w menu 3342.
Można zidentyfikować następujące usterki
• Kod usterki 001 AIRFLOW FAILURE AWARIA PRZEPŁYWU POWIETRZA, jeśli zmierzona wartość ΔP na filtrze i wymienniku jest
poniżej wartości określonej na stronie 3343
• Kod usterki 004 DIRTY FILTERS BRUDNE FILTRY, jeśli zmierzona wartość ΔP na filtrze i wymienniku jest powyżej wartości
określonej na stronie 3344
• -Kod usterki 005 MISSING FILTERS BRAK FILTRÓW, jeśli zmierzona wartość ΔP na filtrze i wymienniku jest poniżej wartości
określonej na stronie 3345
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
• 35 •
OBWÓD ZIĘBNICZY
Elektroniczny zawór rozprężny
2 typy elektronicznych zaworów są na wyposażeniu BALTIC™: E2V & E3V
Cbox
Oznakowanie modelu
Wersja
Dbox
Ebox
24
30
38
42
45
52
57
65
75
85
E2V30
E2V30
E2V30
E3V45
E2V30
E2V30
E2V30
E2V30
E2V30
E3V45
Regulacja EEV (elektroniczny zawór rozprężny)
EEV umożliwia kontrolę przegrzania podczas pracy w obu trybach (patrz dział CLIMATIC™ 60).
Instrukcja spawania E2V
Elektroniczne zawory rozprężne są wrażliwe na pył - w razie wymiany należy zastosować filtr osłonowy.
Instrukcja spawania E3V
• 36 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
OPCJE GRZEWCZE
Nagrzewnice wodne
Nagrzewnica jest wyposażona w proporcjonalny zawór trzydrogowy. Uszczelnienie połączeń
wymaga użycia dwóch kluczy. Jeden klucz musi przytrzymać korpus zaworu w czasie podłączania
go do obiegu. Niedotrzymanie tego warunku może spowodować uszkodzenie przyłączy rurek
i unieważnienie gwarancji.
Napełnianie i uruchamianie systemu
• Ustawić sterowanie na Ogrzewanie poprzez obniżenie symulowanej temperatury otoczenia
do 10°C
• Sprawdzić, czy czerwone wskaźniki umieszczone pod siłownikiem zaworu poruszają się
odpowiednio z sygnałem. (Strzałka na rysunku)
• Napełnić system hydrauliczny i opróżnić wymiennik przy pomocy odpowietrzników. Sprawdzić
prędkość wpływającej gorącej wody.
• Sprawdzić czy nie ma przecieków na połączeniach
Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Sprawdzić czy system hydrauliczny zawiera glikol zabezpieczający przed zamarzaniem. Glikol to jedyne skuteczne zabezpieczenie.
Płyn niezamarzający musi zabezpieczyć urządzenie przed zamarzaniem w warunkach zimowych.
Uwaga: Płyny na bazie glikolu w połączeniu z powietrzem mogą wytwarzać substancje korozyjne.
Spuścić płyn z instalacji
Należy się upewnić, czy na wszystkich szczytowych punktach systemu zostały zainstalowane ręczne lub automatyczne zawory
odpowietrzające. Aby opróżnić system, należy sprawdzić czy wszystkie kurki spustowe zostały zainstalowane na wszystkich dolnych
punktach systemu.
Nagrzewnice wodne zamarznięte z powodu niskiej temperatury otoczenia nie są objęte gwarancją
Korozja Elektrolityczna
Zwrócono szczególną uwagę na problemy z korozją wywołaną reakcją elektrolityczną z niezrównoważonych uziemień. Uszkodzenia
wymienników spowodowane korozją elektrolityczną nie są objęte gwarancją.
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
• 37 •
OPCJE GRZEWCZE
Nagrzewnica elektryczna
UWAGA: nagrzewnica jest przyłączona do zasilania elektrycznego - ryzyko porażenia - wyłączyć zasilanie
przed otwarciem tej sekcji
Nagrzewnice elektryczne w urządzeniach BALTIC™ to niezależne elementy dodatkowe umieszczane w części grzewczej urządzenia.
Podobnie jak nagrzewnice wodne lub gazowe, ta opcja jest wsuwana do sekcji grzewczej, zlokalizowanej pod wentylatorem nawiewnym.
Aby zmniejszyć spadki ciśnienia, powietrze opływa z zewnątrz druty oporowe umieszczone w rurkach ze stali nierdzewnej, mające
wydajność 6W/cm2.
Standardowo ochronę przed przegrzaniem zapewnia zabezpieczenie termiczne ustawione na 98°C i umieszczone mniej niż 150mm
za nagrzewnicą.
Są dostępne trzy wielkości, dla każdej wielkości urządzenia :
S: nagrzewnica standardowa
H: nagrzewnica dużej mocy
Nagrzewnice elektryczne standardowe są regulowane stopniowo na 50% lub 100%. Wersje o dużej mocy mają tyrystorowe sterowanie
modulowane w pełnym zakresie.
380V
400V
415V
Wielkość
modułu (kW)
Natężenie (A)
Wydajność
(kW)
Natężenie (A)
Wydajność
(kW)
Natężenie (A)
Wydajność
(kW)
12
16,3
10,8
17,0
11,8
17,8
12,8
24
32,6
21,5
34,0
23,5
35,6
25,6
27
36.7
24.3
38.3
26.6
40.1
28.8
36
48,9
32,3
51,1
35,3
53,3
38,4
45
61.1
40.5
63.8
44.3
66.8
48.0
48
65,2
43,0
68,1
47,0
71,1
51,3
54
73,4
48,4
76,6
52,9
80,0
57,7
• 38 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
OPCJE GRZEWCZE
Wstępna nagrzewnica elektryczna
UWAGA: wstępna nagrzewnica elektryczna jest przyłączona do zasilania elektrycznego - ryzyko porażenia wyłączyć zasilanie przed otwarciem tej sekcji
Wstępna nagrzewnica pracuje tylko przy wysokim nawiewie świeżego powietrza i niskich temperaturach otoczenia (patrz nastawa w
dziale CLIMATIC™).
Między filtrem powietrza a nagrzewnicą elektryczną jest zainstalowany filtr zapobiegający promieniowaniu ciepła.
Wielkość S / H
UWAGA: metalowy filtr nagrzewnicy elektrycznej nie może być zanieczyszczony
Pobór prądu dla
poszczególnych
modeli
24
30
38
42
S 18 kW
26
26
26
26
C BOX
D BOX
S 24 kW
E BOX
45
52
57
65
35
35
35
35
S 36 kW
H 36 kW
52
H 48 kW
H 72 kW
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
52
52
75
85
52
52
104
104
52
69
69
69
69
• 39 •
PALNIKI GAZOWE
Wstępna kontrola przed uruchomieniem
Uwaga:
Wszelkie prace na układzie gazowym muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
To urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z miejscowymi przepisami bezpieczeństwa i może być używane wyłącznie na płaskich
powierzchniach na zewnątrz.
Przed uruchomieniem urządzenia proszę uważnie przeczytać instrukcje producenta.
Przed rozruchem urządzenia z palnikiem gazowym należy bezwzględnie upewnić się, czy system rozprowadzania gazu (typ gazu,
dyspozycyjne ciśnienie…) jest zgodny z ustawieniami urządzenia.
Sprawdź dostęp i wolną przestrzeń wokół urządzenia
• upewnij się, że można swobodnie poruszać się dookoła urządzenia.
• przed otworem wylotowym kanału spalinowego musi być co najmniej jeden metr wolnego miejsca.
• otwór dolotowy powietrza do palnika i wylotowy kanału spalinowego nie mogą być w żaden sposób przesłonięte.
•
•
Wielkości rur sieci zasilającej
Złączka z męskim gwintem do palnika: 3/4”
Sprawdzić czy linia doprowadzająca gaz spełnia warunki ciśnienia i przepływu gazu, aby zapewnić nominalną wydajność grzewczą.
Liczba złączek z gwintem męskim (3/4”)
Wielkość urządzenia
24
30
38
42
45
52
57
65
75
85
S mała moc
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
H duża moc
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
38
42
45
52
57
65
75
85
Przepływ gazu - m3/h (dla G20 przy 20mbar i 15°C)
Wielkość urządzenia
24
30
S mała moc
1,9
3,2
5,7
H duża moc
4,5
5,7
11,5
Do modulacji gazu mamy jedynie urządzenie o dużej mocy dla C, D & E-box
•
•
•
•
instalacja gazowa rooftopa musi być podłączona zgodnie z miejscowymi przepisami bezpieczeństwa.
w żadnym wypadku średnica rur podłączonych do rooftopa nie może być mniejsza od średnicy przyłącza na rooftopie.
upewnić się, czy przed każdym rooftopem został zainstalowany zawór odcinający.
sprawdzić napięcie zasilające podawane do transformatora zasilającego t3 palnika: musi ono wynosić między 220 i 240v.
Uruchomienie palnika gazowego
Na kilka sekund opróżnić układ przy podłączeniu do zaworu regulującego zapalnik.
• sprawdzić, czy pracuje dmuchawa usuwająca spaliny z urządzenia.
• ustawić sterownik na “on” co zainicjuje pracę palnika.
• zwiększyć ustawienie temperatury (ustalona temperatura pokojowa) do temperatury
wyższej niż faktyczna temperatura w pomieszczeniu.
• 40 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
PALNIKI GAZOWE
401
400
399
46
398
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
11
29
9
10
8
7
6
5
4
3
2
Czas w sekundach
1
Standardowa kolejność uruchomienia
Kolejność operacji kontrolnych
Wentylator wyciągowy
Wentylator wyciągowy «WŁ»
Operacje
Wentylacja wstępna 30 do 45
sekund
Elektroda zapłonowa 4s
Otwarcie zaworu gazowego
«spalanie pełne»
Propagacja płomienia w kierunku
czujnika jonizacji
Jeśli jonizacja nastąpi w ciągu
5s:normalna praca
W przeciwnym razie błąd na bloku
sterującym zapłonu gazowego
Po 5 minutach, zgłoszenie błędu
na sterowniku CLIMATIC™
W wypadku niewłaściwej kolejności, sprawdzić istotę problemu w tabeli błędów.
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
• 41 •
PALNIKI GAZOWE
Nastawienie ciśnienia na zaworze regulacyjnym
honeywell typ vk 4105 g
Regulacja ciśnienia przy zasilaniu gazowym 300mbar:
Sprawdzenie ciśnienia wlotowego przy pełnym spalaniu
• Umieścić końcówkę “dokładnego” manometru w porcie ciśnienia
wylotowego na wsporniku dyfuzora gazu, po poluzowaniu śruby
o jeden obrót.
• podczas tej kontroli palnik musi pracować w trybie pełnej mocy.
• umieścić końcówkę “dokładnego” manometru w porcie ciśnienia
wlotowego zaworu regulującego przepływ gazu po poluzowaniu
śruby o jeden obrót
Regulacja niskiego
spalania
Sprawdzić i w razie potrzeby ustawić ciśnienie wylotowe na 8,4
mbar (G20) / 12,3 mbar dla gazu groningue (G25) i 31,4 mbar
dla propanu (G31)
• Sprawdzić i w razie potrzeby ustawić ciśnienie wlotowe na
zaworze na 20 mbar (g20) albo 25 mbar dla gazu groningue
(g25) albo 37 mbar dla propanu (g31). Za zapalnikiem palnika.
• 42 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
PALNIKI GAZOWE
Sprawdzenie ciśnienia wlotowego przy niskim spalaniu
• przełączyć sterowanie na niskie spalanie
• sprawdzić i w razie potrzeby ustawić ciśnienie wylotowe na 3,5
mbar (G20) lub 5 mbar dla gazu groningue (G25) i 14 mbar
dla propanu (G31)
Elektryczne sterowanie zaworu
2,90 kΩ
1,69 kΩ
• sprawdzić te wartości omomierzem.
• po ustawieniu niskiego spalania, powtórnie sprawdzić pełne
spalanie
• włożyć na miejsce zaślepki i zamknąć króćce pomiaru ciśnienia
Ustawienia ciśnienia dla każdego typu gazu (mbar)
Ciśnienie
zasilające
Niskie
spalanie
wtrysk min.
Pełne
spalanie
wtrysk
20,0 +/- 1
3,5 +/- 0,1
8,4 +/- 0,2
G25 (groningue)
25,0 +/- 1,3
5,0 +/- 0,1
12,3 +/- 0,2
G31 (GPL)
37,0 +/- 1,9
14,0 +/- 0,3
31,4 +/- 0,6
Kategoria
G20
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
• 43 •
PALNIKI GAZOWE
Sprawdzenie bezpieczeństwa palnika
Test przełącznika ciśnienia wyciągu dymowego
• przy włączonym palniku gazowym, odłączyć elastyczną rurkę
od przełącznika ciśnienia.
• płomień musi zniknąć a wentylator wyciągowy musi nadal
pracować.
• jednakże nie ukaże się komunikat o żadnym defekcie (na bloku
sterującym zapalnikiem ani na CLIMATIC™).
• po powrotnym podłączeniu rurki, palnik włączy się samoczynnie
po 30 do 45 sekund wstępnej wentylacji.
Test przełącznika ciśnienia gazu
• przy włączonym palniku, zamknąć zawór odcinający przed
rooftopem.
Test sondy jonizacyjnej
• przy włączonym palniku, odłączyć wtyczkę wychodzącą z
sondy jonizacyjnej, przerywając połączenie ze sterownikiem
zapłonu gazu.
• płomień znika
• wentylator pracuje cały czas i usiłuje włączyć palnik (cykl
ponownego startu 30 do 45 sekund).
• jeśli sonda zapłonu nie zostanie powtórnie podłączona na końcu
sekwencji zapłonu, palnik wyłączy się całkowicie.
• lampka sygnalizująca błąd, umieszczona na sterowniku zapłonu
gazu, jest włączona.
• ręcznie zresetować sterownik zapłonu gazu, aby wyeliminować
tę usterkę
W wypadku problemów należy odwołać się do schematu
uruchomienia na następnej stronie
• palnik wyłącza się całkowicie.
• jednakże nie ukaże się komunikat o żadnym błędzie na bloku
sterującym zapalnikiem. Po 6 minutach CLIMATIC™ wyświetli
komunikat o błędzie.
• zresetować CLIMATIC™.
• 44 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
PALNIKI GAZOWE
Sekwencja uruchomienia palnika gazowego
Działanie ze sterownika Termostat gazu = zamknięty
Limit zasilania termostatu? (Auto Reset)
NO
TAK
Przełącznik niskiego ciśnienia gazu?
NO
TAK
Sygnał bloku sterowania zapłonem gazu
Wentylator wyciągowy WŁĄCZONY
Presostat powietrza WŁĄCZONY termostat wstecznego płomienia
WŁĄCZONY?
NO
TAK
Zawór sterujący gazu
zamyka się PALNIK
WYŁĄCZA SIĘ
Wstępna wentylacja 30 sekund
Elektroda zapłonu 4s
Zawór gazowy otwarty
Jonizacja 1 sekunda po zakończeniu iskrzenia?
NO
TAK
Zawór sterujący gazu
zamyka się PALNIK
WYŁĄCZA SIĘ Błąd
na bloku sterującym
zapalnikiem
Zawór gazowy pozostaje otwarty
Opóźnienie 6 minut
Normalna praca
Presostat powietrza WŁĄCZONY lub termostat wstecznego płomienia?
NO
Błąd na CLIMATIC™
TAK
Sygnał z sondy jonizacyjnej wciąż WŁĄCZONY?
TAK
NO
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
• 45 •
PALNIKI GAZOWE
Palnik gazowy usuwanie usterek
Jeśli na CLIMATIC™ pojawią się komunikaty o defektach
• zresetować CLIMATIC™.
• sprawdzić napięcie: 230V za przerywaczem obwodu.
• sprawdzić czy zawory odcinające gaz są otwarte.
• sprawdzić ciśnienie gazu na wlocie zaworów gazowych. Musi być >20 mbar przy wyłączonych palnikach gzowych.
• wprowadź ustawienia palnika na priorytety. Zwiększ nastawę temperatury w pomieszczeniu na wyższą od temperatury faktycznej.
Tabela diagnostyczna palnik gazowy baltic
Stopień
Normalna praca
Możliwa usterka
Działanie
Możliwe rozwiązanie
Wszystkie diody LED
Sprawdzić połączenia na
WYŁĄCZONE
termostacie dmuchawy.
→ błąd na termostacie dmuchawy
Polecenie ogrzewania
Dioda LED włączona
Wentylator wyciągowy
jest włączony
Ciągła wentylacja i iskry
z elektrody zapłonowej.
• 46 •
Żółta i czerwona dioda LED
Zielona, żółta i czerwona WYŁĄCZONE
dioda LED WŁĄCZONE → brak gazu
Sprawdzić otwarcie zaworu i
ciśnienie wlotowe
Przywrócić zasilanie gazowe
Czerwona dioda LED
WYŁĄCZONA
→ błąd termostatu przegrzania
na wsporniku palnika
Sprawdzić działanie
termostatu po ręcznym
resecie
Wymienić termostat
Po 10 sekundach
automatyczne wyłączenie
przez blok sterowania
zapłonem
Sprawdzić połączenia do
bloku sterującego na zaworze
powtórnie podłączyć blok
gazowym
sterujący do zaworu
Sprawdzić
Wymienić zawór
impedancję zaworów
elektromagnetycznych: (1) =
2,90kΩ; (2) = 1,69kΩ
Nic się nie dzieje
Sprawdzić swobodne poruszanie
się śmigieł wentylatora
Sprawdzić połączenie
Wymienić wentylator
elektryczne na bloku sterującym
W razie konieczności
zapłonem gazowym i na tablicy
wymienić tablicę rozdzielczą
rozdzielczej
Sprawdzić napięcie zasilania
wentylatora
Ciągła wentylacja bez
iskrzenia elektrody
zapłonowej
Sprawdzić elektrodę
zapłonową
Sprawdzić spadek ciśnienia
na przełączniku ciśnienia:
Poprawić ustawienie rurki na
musi być większe niż 165 Pa
presostacie.
+sprawdzić właściwe
Wymienić presostat.
działanie presostatu
za pomocą omomierza
oraz poprzez sztuczne
wytworzenie depresji w rurce.
Po 4 sekundach palnik
gazowy nadal nie działa
automatyczne wyłączenie
przez blok sterujący
zapłonem.
Sprawdzić ciśnienie wlotowe
przy uruchomieniu (wartość
dla pełnego spalania)
Zdjąć moduł sterujący z bloku
gazowego.
Usunąć powietrze z układu
gazowego
Ustawić ciśnienie wlotowe na
wartość dla pełnego spalania.
Zmienić moduł sterujący
jeśli zawór gazowy działa
prawidłowo.
W ciągu 4 sekund palnik
gazowy włącza się ale
następuje automatyczne
odcięcie przez blok kontroli
zapłonu.
Sprawdzić pozycję i podłączenie
sondy jonizacyjnej. Nie może
być uziemione (230V).
Sprawdzić czy obwód
transformatora palnika
gazowego jest prawidłowo
podłączony do bieguna
neutralnego.
Zmierzyć prąd jonizacyjny:
musi być większy niż 1,5
mikroamperów.
Sprawdzić typ gazu.
Sprawdzić całe zasilanie
elektryczne.
Ustawić ciśnienie wlotowe
i wtrysku jeśli gaz jest inny
od gazu ziemnego g20: (na
przykład g25 groningue).
Wentylatory wyciągowe
pracują
Po 30 do 45 sekundach
wentylacji wstępnej:
elektroda zapłonowa
powinna zaiskrzyć.
Wymienić termostat
Palnik gazowy zapala
się po kilku sekundach
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
PALNIKI GAZOWE
Demontaż palnika gazowego do konserwacji
Wstępne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
• odłączyć urządzenie za pomocą głównego wyłącznika.
• zamknąć gazowy zawór odcinający umieszczony przed
urządzeniem.
• odłączyć rurki. Nie niszczyć plomb.
Demontaż «wspornika palnika»
• odłączyć konektor elektryczny na tablicy rozdzielczej BG50
• zdjąć dwie śruby mocujące wspornik
• Ostrożnie zdjąć « wspornik palnika » unikając uszkodzenia
elektrod.
Demontaż kanału spalinowego
• odłączyć wentylator od zasilania elektrycznego i zdjąć mocujące
go śruby.
• zachować ostrożność aby nie poluzować żadnej nakrętki w
dymnicy.
Uwaga: sprawdzić właściwe położenie rury ciśnieniowej używanej
przez ciśnieniowy wyłącznik wyciągu.
Lista potrzebnego sprzętu do konserwacji, regulacji i
uruchomienia
• dokładny manometr od 0 do 3500 Pa (0 do 350 mbar): 0,1%
pełnej skali.
• miernik uniwersalny z omomierzem i skalą w mikroamperach
• klucz nastawny
• zestaw kluczy do rur: 8, 9, 10 i 13.
• płaskie śrubokręty 3 i 4, krzyżakowy nr 1
• odkurzacz
• pędzel do farby
Wspornik palnika gazowego
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
• 47 •
PALNIKI GAZOWE
Moduł gazowy
1
2
3
4
5
14
6
13
10
7
9
8
12
1.
Wyłącznik automatyczny
2.
Transformator 400/230V
3.
Presostat niskiego ciśnienia gazu i króciec na wlocie gazu
4.
Zawór gazowy i elektromagnes
5.
Blok sterujący zapłonem gazu i tablica rozdzielcza BG50
6.
Elektroda zapłonowa
7.
Sonda jonizacyjna
8.
Palnik gazowy
9.
Wspornik dyfuzora gazu
10.
Termostat wstecznego płomienia
11.
Presostat
12.
Króciec na wylocie gazu
13.
Kanał wylotu spalin
14.
Termostat zabezpieczający na nawiewie
• 48 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
MODULOWANE PALNIKI GAZOWE
Modulacja gazu (chronione patentem inpi maj
2004)
Siłownik
Powierzchnia
nośna śruby
siłownika
Minimalne otwarcie siłownika
Siłownik otrzymuje informację 0-10V z regulacji ruchomej przegrody
powietrza; następnie siłownik przekazuje pozycję do układu
elektronicznego, który steruje zaworem.
Sprawdzić pozycję i działanie siłownika
Wyłączenie w celu
ustawienia ręcznego
Uruchomienie palnika gazowego
Na kilka sekund opróżnić układ przy podłączeniu do zaworu
regulującego zapalnik.
• sprawdzić, czy pracuje dmuchawa usuwająca zużyte powietrze
z urządzenia.
• ustawić sterownik na “on” co zainicjuje pracę palnika.
• zwiększyć ustawienie temperatury (ustalona temperatura
pokojowa) do temperatury wyższej niż faktyczna temperatura
w pomieszczeniu.
Ręczne obracanie
siłownika
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
Uruchomienie palnika gazowego musi być wykonywane przy
ustawieniu na pełne spalanie.
• 49 •
MODULOWANE PALNIKI GAZOWE
Nastawienie ciśnienia na zaworze regulacyjnym
honeywell typ vk 4105 g
Ustawienie regulatora ciśnienia przy zasilaniu gazowym 300 mbar:
Sprawdzenie ciśnienia wlotowego przy pełnym spalaniu
• Umieścić końcówkę “dokładnego” manometru w porcie ciśnienia
wylotowego na wsporniku dyfuzora gazu, po poluzowaniu śruby
o jeden obrót.
• podczas tej kontroli palnik musi pracować w trybie pełnej mocy.
• umieścić końcówkę “dokładnego” manometru w porcie ciśnienia
wlotowego zaworu regulującego przepływ gazu po poluzowaniu
śruby o jeden obrót
Regulacja niskiego
spalania
Ciśnienie na wlocie
Sprawdzić i w razie potrzeby ustawić ciśnienie wylotowe na 8,4 mbar
(G20) (lub 12,3 mbar dla G25)
Poniżej regulacja
pełnego spalania
• Sprawdzić i w razie potrzeby ustawić ciśnienie wlotowe na
20 mbar (G20) (lub 25 mbar dla G25) po zapłonie
• 50 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
MODULOWANE PALNIKI GAZOWE
Sprawdzenie ciśnienia wlotowego przy niskim spalaniu
• przełączyć sterowanie na niskie spalanie
• Sprawdzić i w razie potrzeby ustawić ciśnienie wylotowe na
minimum 1,5 mbar minimum (G20) (lub 2,25 mbar dla G25)
• po ustawieniu niskiego spalania, powtórnie sprawdzić pełne
spalanie
• włożyć na miejsce zaślepki i zamknąć króćce pomiaru ciśnienia.
Ustawienia ciśnienia dla każdego typu gazu (mbar)
Kategoria
Ciśnienie
zasilające
Niskie
spalanie
wtrysk min.
Pełne
spalanie
wtrysk
G20
20,0 +/- 1
1,5 +/- 0,03
8,4 +/- 0,2
G25
25,0 +/- 1,3
2,25 +/- 0,05
12,3 +/- 0,2
G31
NA
NA
NA
Elektryczne sterowanie zaworu
2,90 kΩ
1,69 kΩ
• sprawdzić te wartości omomierzem.
• po ustawieniu niskiego spalania, powtórnie sprawdzić pełne
spalanie
• włożyć na miejsce zaślepki i zamknąć króćce pomiaru ciśnienia.
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
• 51 •
MODULOWANE PALNIKI GAZOWE
Sprawdzenie bezpieczeństwa palnika
Tak samo jak nie-modulowany palnik gazowy
Palnik gazowy usuwanie usterek
Tak samo jak nie-modulowany palnik gazowy. Jeśli przepływ gazu przez zawór jest nieprawidłowy, sprawdzić działanie siłownika i
osprzętu mechanicznego.
→ W razie konieczności wymienić siłownik
Demontaż palnika gazowego do konserwacji
Tak samo jak nie-modulowany palnik gazowy
Modulowany palnik gazowy
• 52 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
NAGRZEWNICA WODNA ODZYSKU CIEPŁA
Nagrzewnica wodna odzysku ciepła jest dostarczona z osobnym zaworem trzydrogowym w kartonie do montażu na miejscu przez
instalatora.
Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe jest realizowane przez zabezpieczenie przepustnicy
świeżego powietrza, jednak pełne zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe wymaga zastosowania
roztworu wodnego glikolu.
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
• 53 •
DIAGNOSTYKA SERWISOWA
Układ ziębniczy
Usterka
Możliwa przyczyna i objawy
Rozwiązanie
Za mała ilość czynnika ziębniczego
Zmierzyć przegrzanie(SH) i przechłodzenie (SC):
Dobrze jeśli 5°c<sc<10°c oraz 5°c<sh<10°c
Źle jeśli sc>10°c oraz sh za niskie
Sprawdzić ustawienie przegrzania (należy sprawdzić
szczelność)
W trybie pracy z pompą ciepła różnica
temperatur między T zewn. a T parownika
(punkt rosy) jest za duża
5°C < delta T < 10°C bardzo dobrze
10°C < delta T < 15°C dopuszczalnie
15°C < delta T < 25°C za dużo
Jeśli za duża, sprawdzić czy wymienniki są czyste albo
sprawdzić ich wewnętrzne ciśnienie między obiegiem cieczy a
linią ssania
Dobrze jeśli < 3bar
Za dużo jeśli > 3bar (nagrzewnica zablokowana)
Zablokowany dystrybutor parownika
Zatrzymać wentylator, aby spowodować szronienie wymiennika.
Sprawdzić, czy wszystkie obiegi szronią się równomiernie na
całej powierzchni wymiennika
Jeśli niektóre części wymiennika nie szronią się, może to
wskazywać na problem z dystrybucją
Zablokowany osuszacz w obiegu cieczy. Duża
różnica temperatur między wlotem a wylotem Wymienić filtr osuszacz
osuszacza
Problemy z niskim ciśnieniem
oraz spowodowane nim odcięcia
Zanieczyszczenia w zaworze rozprężnym
Spróbować oswobodzić element regulujący zaworu poprzez
zamrożenie zaworu a następnie podgrzanie elementu
termostatycznego. W razie konieczności wymienić zawór
Zawór rozprężny niewłaściwie ustawiony
Ustawić zawór rozprężny
Czop lodowy w zaworze rozprężnym.
Podgrzać korpus zaworu. Jeśli wartość niskiego ciśnienia
wzrośnie a potem stopniowo spadnie, opróżnić obieg i
wymienić osuszacz.
Niewłaściwa izolacja głowicy termostatycznej
zaworu rozprężnego
Za niska wartość przegrzania: ustawić wartość przegrzania
Przesunąć element termostatyczny na inny punkt obiegu
Zaizolować element termostatyczny zaworu
Za wysoki punkt odcięcia przełącznika
niskiego ciśnienia
Sprawdzić ciśnienie odcięcia przełącznika niskiego ciśnienia:
musi wynosić 0,7+/- 0,2bar i musi zamykać się przy 2,24 +/0,2 bar
Odcięcie przy niskim ciśnieniu spowodowane Zmienić ustawienia na CLIMATIC™ aby przedłużyć cykle
niewystarczającym odmrażaniem pomp ciepła odmrażania albo skrócić czas między odszronieniami
Niewłaściwa prędkość przepływu powietrza
Tryb pracy z pompą ciepła:
sprawdzić filtr przed wymiennikiem we wnętrzu
zmierzyć i obliczyć szybkość przepływu powietrza
zwiększyć prędkość wentylatora
Tryb chłodzenia:
sprawdzić wentylator skraplacza (amp)
Wilgoć albo zanieczyszczenia w systemie
Praca w lecie
Kilka godzin po wyłączeniu urządzenia sprawdzić zgodność
między zmierzonym ciśnieniem i temperaturą na zewnątrz
Problemy z wysokim ciśnieniem
oraz odcięciem z powodu
wysokiego ciśnienia
• 54 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
DIAGNOSTYKA SERWISOWA
Układ ziębniczy (c.d.)
Usterka
Możliwa przyczyna i objawy
Rozwiązanie
Wilgoć albo zanieczyszczenia w systemie
Jeśli ciśnienie w obiegu jest wyższe (<1bar) niż ciśnienie
nasycenia odpowiadające zmierzonej temperaturze na
zewnątrz, istnieje możliwość, że w systemie są obecne
zanieczyszczenia.
Odzyskać czynnik ziębniczy i przeprowadzić próżniowanie
układu (R410A należy odciągać bardzo powoli)
Napełnić urządzenie
Wężownica skraplacza jest zatkana
Sprawdzić i w razie potrzeby oczyścić skraplacz
Recyrkulacja gorącego powietrza
Sprawdzić wolną przestrzeń wokół skraplacza
Problemy z wysokim ciśnieniem
oraz odcięciem z powodu
wysokiego ciśnienia
Niewłaściwe ustawienie zaworu rozprężnego
Duża zmienność ciśnienia (2 do 3 Za mało czynnika ziębniczego
bar) “wahania” termostatycznego Zatkany filtr osuszacz i pęcherze gazu na
zaworu rozprężnego
wlocie do zaworu rozprężnego
Wilgoć w układzie
Bardzo duże przegrzanie, bardzo gorąca
sprężarka
Bardzo wysoka temperatura
tłoczenia, Wysokie natężenie
prądu zmierzone na sprężarce
Przeczytać dział dotyczący problemów z niskim ciśnieniem
Otworzyć regulator przegrzania na zaworze rozprężnym.
Sprawdzić spadek ciśnienia na filtrze osuszaczu
Prawdopodobnie zablokowany czterodrogowy
Sprawdzić działanie zaworu poprzez inwersję obiegów. W
zawór zwrotny, hałaśliwa praca zaworu,
razie potrzeby wymienić.
niska wartość ciśnienia dolnego i wzrastająca
Patrz Problemy NC
górnego
Wentylator wewnętrzny
Usterka
Możliwa przyczyna i objawy
Rozwiązanie
Wysokie natężenie prądu na
silniku wentylatora
Zbyt niski spadek ciśnienia w kanałach
powietrznych.
Zmniejszyć prędkość obrotową wentylatora
Odczytać wartość przepływu powietrza oraz ciśnienia i
porównać ze specyfikacją od klienta.
Wysokie natężenie prądu na
Zbyt wysoki spadek ciśnienia w kanałach
silniku reluktancyjnym wentylatora powietrznych.
Niestabilna praca i duże wibracje
Wentylator przeskakuje między punktami
pracy
Zmniejszyć prędkość obrotową wentylatora
Odczytać wartość przepływu powietrza oraz ciśnienia i
porównać ze specyfikacją od klienta.
Zmienić prędkość obrotową wentylatora.
Zewnętrzny wentylator osiowy
Usterka
Tryb pracy z pompą ciepła:
otwarty wyłącznik automatyczny
Możliwa przyczyna i objawy
Rozwiązanie
Wysokie natężenie prądu spowodowane
niskim napięciem zasilającym
Sprawdzić spadek napięcia przy włączonych wszystkich
komponentach
Zmienić wyłącznik silnikowy na inny o wyższej wartości
znamionowej.
Wysokie natężenie prądu spowodowane
zamarznięciem wymiennika
Sprawdzić regulowane napięcie przy rozruchu silnika
Ustawić punkty cyklu odmrażania.
FLEXY™: woda w skrzynce rozdzielczej
silnika.
Wymienić komponent
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
• 55 •
DIAGNOSTYKA SERWISOWA
Nagrzewnica elektryczna
Usterka
Możliwa przyczyna i objawy
Rozwiązanie
Niska prędkość przepływu powietrza
Zmierzyć i obliczyć przepływ powietrza oraz ciśnienie i
porównać ze specyfikacją od klienta.
Wyłączenie samoczynne
nagrzewnicy elektrycznej przy
wysokiej temperaturze
Niewłaściwe ustawienie Klixon-u
Sprawdzić czy Klixon znajduje się w ciągu powietrza, w razie
konieczności poprawić jego pozycję
Sprawdzić czy nie dochodzi do odprowadzenia ciepła ze
wspornika Klixonu.
Przecieki wody
Usterka
Możliwa przyczyna i objawy
Rozwiązanie
Tryb chłodzenia: woda porywana z
wymiennika z powodu nadmiernego
przepływu powietrza i zbyt dużej jego
prędkości na wymienniku.
Obliczyć wartość przepływu powietrza i sprawdzić czy
prędkość jest niższa od 2,8 m/s
Niskie ciśnienie w przedziale spowodowane
wysoką prędkością przepływu powietrza
lub znacznym spadkiem ciśnienia przed
wentylatorem
Sprawdzić filtr
Zmniejszyć prędkość przepływu powietrza
Sprawdzić uszczelnienie sekcji wentylatorów.
Sprawdzić uszczelnienie drzwi
Sprawdzić obecność uszczelek silikonowych w narożnikach
drzwi i na dole przegrody sekcji chłodniczej.
Przedostanie się wody przez nieszczelny
okap świeżego powietrza lub przy nawiewie
100% świeżego powietrza
Sprawdzić uszczelki i kołnierze w okapie świeżego powietrza
W razie konieczności zmniejszyć prędkość przepływu
powietrza
Usterka
Możliwa przyczyna i objawy
Rozwiązanie
Ekran jest podświetlony ale bez
żadnych napisów
Tak samo
Jednocześnie wcisnąć i przytrzymać kilka sekund trzy
klawisze z prawej strony, potem rekonfigurować adres
wyświetlacza na 32.
Na urządzeniu nic się nie dzieje
lub znikła opcja
Możliwy problem z konfiguracją urządzenia
Sprawdzić instrukcje od 3811 do 3833 i w razie konieczności
zrekonfigurować opcje.
Pojawia się komunikat “No Link”
“Brak połączenia”
Problem z rozpoznaniem adresów
Odłączyć DS od urządzenia a następnie znowu podłączyć.
Wszystkie urządzenia wygasły
Problem z adresowaniem dla sieci pLan
Odłączyć a następnie podłączyć; odłączyć każde urządzenie
od pozostałych, po czym zmienić wszystkie adresy sieciowe
Woda w sekcji wentylatorów
Woda w przedziale filtrów
Wyświetlacz CLIMATIC™
• 56 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Elementy układu ziębniczego R410A
Przeznaczenie
Rodzina
Kod
ABA054WAA
Sprężarka
4220463P
ARA073WAA
Sprężarka
4220464R
ARA081WAA
Sprężarka
4220465T
Wewn. C-box wielkość 24-30
Wymiennik
4310501Y
Wewn. C-box wielkość 38-42
Wymiennik
4310488F
Wewn. D-box
Wymiennik
4310490J
Wewn. E-box
Wymiennik
4310491K
Zewn. C, D-box 2 rzędy wielkość 24-30 -45-52
Wymiennik
4310499W
Zewn. C, D-box 3 rzędy wielkość 38-42-57-65
Wymiennik
4310489H
Zewn. E-box lewy
Wymiennik
4310492L
Zewn. E-box prawy
Wymiennik
4310493M
Elektroniczny zawór rozprężny E2V30
Ziębniczy
4720927R
E2V45
Ziębniczy
4720928T
Kabel 3M elektronicznego zaworu rozprężnego
Ziębniczy
4720931X
DMB165S
Ziębniczy
4720905K
DML165S
Ziębniczy
4720907M
Zwór jednokierunkowy
NRV16S
Ziębniczy
4720002H
Zawór czterodrogowy
STF0715
Ziębniczy
4740101N
Cewka zaworu czterodrogowego
24V 50
Ziębniczy
4740103R
HP 42,0 bar WYŁ 2X faston
Ziębniczy
4730184H
Pressure sensor. ratio BP fréon 1 à 45 bar EMBASE DIN
Sterowanie
4730185H
Pressure sensor.4/20 HP fréon 1 à 45 bar EMBASE DIN
Sterowanie
4770207M
Korpus zaworu 1/4 rozszerzenie
Ziębniczy
5660010W
Korpus zaworu 5/16’’
Ziębniczy
5660226N
Mechanizm zaworu
Ziębniczy
5660012Y
Kołpak zaworu 5/16’’
Ziębniczy
5660228R
Flexible INOX 5/8" DN15 600mm
Węże
4681022J
Flexible INOX 1"1/8" DN25 800mm
Węże
4681030V
Sprężarka
WYMIENNIK wewnętrzny
Wymiennik ZEWNĘTRZNY
Zawór rozprężny
Filtr osuszacz.
Presostat
Elastyczna złączka nierdzewna
Trójniki miedziane
7/8" - 1"1/8 - 7/8" - F ODS
Orurowanie
5650174H
Miedź 2 - 1
5/8" - 5/8" - 7/8" - F ODS
Orurowanie
5320508 E
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
• 57 •
LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Obudowa
Przeznaczenie
Ekonomizer
Kratka pod okap wlotu świeżego powietrza
Obudowa C
Kratka pod okap wlotu świeżego powietrza
D box
Kratka pod okap wlotu świeżego powietrza
E box
Izolacja
Uszczelka drzwi
Zamek 1/4 T
Rodzina
Wełna mineralna
4921101P
Blacha metalowa
Uszczelki
15 x 15
4921102R
4921103T
Izolacja
pianka izolacyjna M1
Kod
5840166H
5840071R
5680259Y
1000-U188-N2+18+990
5880190P
1000-U155D
5880164A
Klamka drzwi
1091-103-02
Rączka na wymienniku zewnętrznym
M443/140N
5880160W
Zamki
8576178 SNAP LINE
5880187L
Uszczelniacz
0933015118 REF 933
Uszczelki
5680251M
Elementy elektryczne i sterujące
Przeznaczenie
Rodzina
Kod
CLIMATIC™
Mocowania
BM060 małe
4770701N
BM060 średnie
4770702P
Łącznik dla BM60 małego
4770707X
Łącznik dla BM60 średniego
Czujniki
5880109W
Ntc -50+105 7 metrów
Sterowanie
4770708Y
4770721T
Ntc -50+105 3 metry
4770720R
Czujniki temperatury otoczenia
Czujnik temperatury otoczenia
4770613K
Czujnik ciśnienia
Analogowy czujnik filtra
4730097A
Inverter21 0.75 kW
4780468A
Inverter21 1.5 KW
4780469E
Inverter21 2.2 kW
4780417A
Falownik wentylatora
Wentylatory zewnętrzne
Inverter21 3 kW
Falownik
Inverter21 4 kW
4780418E
Inverter21 5 kW
4780425N
Inverter21 7.5 kW
4780419F
Inverter21 9-11 kW
4780421J
Przeznaczenie
Rodzina
Wentylator skraplacza C-D BOX mały
FL063
Wentylator skraplacza C-D BOX duży
FN071
Wentylator skraplacza
E BOX
FN080
• 58 •
4780470F
Kod
4921095H
Wentylator osiowy
4921096J
4921097K
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Elementy wentylacji i filtracji
Przeznaczenie
Rodzina
Kod
Filtracja
500x530x50 G3
Filtry
4960128J
Filtr G4 rama metalowa
500x530x50
4960129K
Filtr G4 wymienny
500x530x50
4960134R
Filtr F7
500x530x100
4960130L
Siłownik
NM 24SR + połączenie
Przepustnica
AT15-11S
Wentylator wewnętrzny
Silnik
ADHE 355
AT 15-11 G2L D30
4781286T
4910018R
Wentylator nawiewny
4910090X
4910080H
AT 15-11 G2L D40
4910094E
1,5 kW
4520102L
2,2 kW
4520106R
3 kW
4520107T
4 kW
4520108V
5,5 kW
4520109W
7,5 kW
4520111Y
9 kW
4520113A
11 kW
PNEUMABLOC PV40 H
4950761J
PNEUMABLOC PV50 H
4950762K
PNEUMABLOC PV60 H
4950763L
PNEUMABLOC PP50 ALéS.38
PNEUMABLOC P40
Złącze
Silnik
4950764M
PNEUMABLOC P50
4950765N
PNEUMABLOC P60
4950766P
Cast Bush 40-25 alésage 40
4950769V
Cast Bush 28-20 alésage 25
4950035P
Cast Bush 28-20 alésage 24
4950040X
Cast Bush 40-25 alésage 38
4950046H
Cast Bush 28-20 alésage 28
4950050M
Cast Bush 30-25 alésage 25
4950053R
Cast Bush 30-25 alésage 28
4950054T
Cast Bush 30-25 alésage 30
4950238N
Elastyczna podkładka uszczelniająca wentylator M6x30
Połączenie uziemienia
M6x30
Różne
Przeznaczenie
syfon
Klucz
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
4950768T
5680408T
Wentylator nawiewny
5480956H
Rodzina
Kod
Tube ep 5 mm noir
Mocowania
4680360K
Double index
Mocowania
5880158T
• 59 •
GWARANCJA
Zasady i warunki
Pod nieobecność innych pisemnych umów, gwarancja obejmuje tylko wady fabryczne które wystąpią w okresie 12 miesięcy (okres
gwarancji).
Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu rozruchu i najpóźniej 6 miesięcy po dostarczeniu Rooftopu.
Gwarancja antykorozyjna
Warunki 10-letniej gwarancji na wypadek korozji obudowy Rooftopu:
LENNOX udziela gwarancji na wypadek korozji swoich Rooftopów wyprodukowanych od maja 1991 na 10 lat począwszy od daty
dostarczenia urządzenia.
Gwarancja ta nie ma zastosowania w następujących wypadkach:
1.Jeśli korozja obudowy wynika z zewnętrznego uszkodzenia warstwy ochronnej, takiego jak zarysowania, wygięcia, otarcia, uderzenia
itd...
2.Jeśli obudowa nie jest cały czas utrzymywana w czystości w ramach prac konserwacyjnych lub przez wyspecjalizowaną firmę,
3.Jeśli obudowa nie jest czyszczona i poddawana konserwacji zgodnie z przepisami,
4.Jeśli Rooftopy są instalowane w miejscu lub otoczeniu, o którym wiadomo, że jest czynnikiem korozyjnym, chyba że właściciel
zastosował specjalną warstwę ochronną, zaleconą przez kompetentne ciało nie związane z właścicielem i po przeprowadzeniu
dokładnego badania tego miejsca.
5.Mimo że warstwa zabezpieczająca LENNOX jest wysoce odporna na korozję, ta gwarancja nie obejmuje rooftopów zainstalowanych
bliżej niż 1000 m od morza
Uwaga: Z wyjątkiem obudowy, reszta urządzenia jest objęta gwarancją na ogólnych warunkach sprzedaży.
Nie należy mylić gwarancji z konserwacją
Gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy jeśli została podpisana umowa o konserwacji, począwszy od daty rozruchu, i jeśli umowa o
konserwacji została faktycznie zrealizowana
Omowa o konserwacji musi być podpisana ze specjalistyczną, kompetentną firmą.
Jedynym skutkiem naprawy, modyfikacji lub wymiany części w okresie gwarancji jest przedłużenie okresu gwarancji na naprawiany
element.
Konserwacja musi być przeprowadzana zgodnie z przepisami.
Jeśli część zamienna zostanie dostarczona po wygaśnięciu gwarancji, część ta będzie objęta gwarancją na okres równy gwarancji
pierwotnej i na tych samych warunkach.
Zalecamy zawarcie umowy na cztery przeglądy serwisowe rocznie (co 3 miesiące), przed rozpoczęciem nowej pory roku, w celu
sprawdzenia działania urządzenia w różnych trybach pracy.
• 60 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
PLAN KONSERWACJI
Rooftopy są zwykle umieszczane na dachu, ale mogą też być instalowane w pomieszczeniach technicznych. Urządzenia te są bardzo
trwałe, ale wymagają pewnej minimalnej regularnej konserwacji. Niektóre części ruchome mogą się zużywać i muszą być regularnie
sprawdzane (paski). Inne części mogą się zatykać brudem z powietrza (filtry) więc muszą być czyszczone lub wymieniane.
Te urządzenia służą do wytwarzania schłodzonego lub podgrzanego powietrza poprzez zastosowanie systemu sprężania czynnika
ziębniczego, dlatego niezbędne jest monitorowanie ciśnień roboczych układu ziębniczego i sprawdzanie rur pod kątem przecieków.
Poniższa tabela podaje możliwy plan konserwacji, łącznie z czynnościami i okresem czasu ich przeprowadzenia. Zaleca się przestrzeganie
tego planu, co pozwoli utrzymać rooftop w dobrym stanie technicznym. Regularna konserwacja rooftopu przedłuży jego żywotność i
zmniejszy liczbę defektów wynikających z eksploatacji.
Symbole i Legenda:
X
Czynność która może być wykonywana przez obsługę techniczną.
█
Czynność która musi być wykonywana przez wykwalifikowany personel techniczny, przeszkolony do pracy na tego typu sprzęcie.
Uwaga:
• Czasy podano tylko w celach informacyjnych i mogą się one różnić zależnie od wielkości urządzenia oraz typu instalacji.
• Czyszczenie nagrzewnic może być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel przy zastosowaniu metod, które nie
spowodują uszkodzenia ożebrowania rur.
• Zaleca się utrzymywanie minimalnych zapasów typowych części zamiennych, co umożliwi wykonywanie regularnych prac
konserwacyjnych (np. filtrów). Można nawiązać współpracę z miejscowym przedstawicielem firmy LENNOX który pomoże sporządzić
listę części dla każdego typu urządzenia.
• Przyłącza do układów ziębniczych MUSZĄ być sprawdzane na obecność wycieków po każdorazowym podłączaniu urządzeń
pomiarowych.
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
• 61 •
PLAN KONSERWACJI
Zadanie
Sposób postępowania
Czyszczenie lub
wymiana filtrów:
Jednorazowe, lub w
metalowej obudowie.
Wymienić filtry na nowe, jeśli są
jednorazowe. Wyciągnąć odkurzaczem
lub wydmuchać pył. Starannie umyć i
wysuszyć. W razie konieczności wymienić
wkład.
Zablokowany filtr zmniejszy wydajność
urządzenia.
URZĄDZENIE NIE MOŻE PRACOWAĆ
BEZ FILTRÓW
Wzrokowe
Sprawdzić wzrokowo poziom oleju przez
sprawdzenie poziomu szklany wziernik na boku obudowy
oleju
sprężarki
Co miesiąc
Co kwartał
Co 6
miesięcy
Corocznie
przed zimą
Szacunkowy czas
(min)
o
20
o
2
o
10
Sprawdzenie łożysk
wentylatorów
promieniowych
Odłączyć urządzenie od głównego
zasilania; Ręcznie zakręcić wentylatorem i
sprawdzić, czy nie słychać nienormalnych
odgłosów. Łożyska są nasmarowane
na cały okres swojej pracy, ale mogą
wymagać wymiany po 10000 godzin.
Sprawdzenie poboru
prądu
Sprawdzić pobór prądu na wszystkich
trzech fazach; porównać z wartością
podaną na schemacie instalacji
elektrycznej.
[]
15
Sprawdzenie
detektora dymu
Włączyć urządzenie. Uruchomić detektor
poprzez przesunięcie nad nim magnesu.
Zresetować urządzenie i sterownik.
[]
5
Sprawdzenie
sterownika
CLIMATIC™,
ustawienia i zmienne
Porównać z kartą rozruchu; Sprawdzić,
czy wszystkie ustawienia są zgodne z tym
dokumentem.
[]
15
Sprawdzenie
ustawień zegara
Sprawdzić czas i datę na sterowniku
o
5
Sprawdzenie
pozycji i szczelności
komponentów
ziębniczych
Systematycznie sprawdzać wszystkie
połączenia i mocowania układu
ziębniczego. Sprawdzić czy są ślady
oleju, ewentualnie przeprowadzić test
szczelności. Sprawdzić czy ciśnienia
robocze odpowiadają wartościom
podanym na karcie rozruchu
[]
30
eDrive™ stan opony z Sprawdzić stan. W razie konieczności
elastomeru
wymienić zużytą oponę.
o
Sprawdzić wyłącznik
Wyłączyć wentylator nawiewny.
nadmiernego przepływu
Nieprawidłowość musi być wykryta w
powietrza (jeśli jest
ciągu 5 sekund.
zainstalowany).
o
Sprawdzenie
zabezpieczenia przed
zamarzaniem na
nagrzewnicy wodnej
[]
• 62 •
10
5
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
PLAN KONSERWACJI
Co miesiąc
Co kwartał
Co 6
miesięcy
Corocznie
przed zimą
Szacunkowy czas
(min)
Zadanie
Sposób postępowania
Sprawdzenie zaworu
trójdrożnego na
nagrzewnicy wodnej
Zwiększyć ustawienie temperatury
pokojowej 10°C ponad faktyczną
temperaturę. Sprawdzić działanie tłoczka.
Musi się on odsunąć od głowicy zaworu.
Zresetować sterownik.
[]
5
Sprawdzenie
działania siłownika
ekonomizera
Sprawdzić wszystkie mocowania i
przekładnie. Zatrzymać urządzenie
sterownikiem. Przepustnica świeżego
powietrza musi się zamknąć. Włączyć
urządzenie, przepustnica świeżego
powietrza powinna się otworzyć
[]
5
Sprawdzenie
czterodrożnego
zaworu w układzie
ziębniczym
Przy urządzeniu pracującym w trybie
chłodzenia zwiększyć ustawienie
temperatury pokojowej o 10°C.
Urządzenie powinno przejść w tryb pracy
z pompą ciepła. Zresetować sterownik.
[]
5
Sprawdzenie
zamocowania
wszystkich połączeń
elektrycznych
Odłączyć urządzenie od zasilania i
sprawdzić oraz dokręcić wszystkie śruby,
terminale i połączenia elektryczne,
zwracając szczególną uwagę na linie
zasilające i przewody sterujące niskiego
napięcia.
o
30
Sprawdzenie
przełączników
zabezpieczających
wysokiego i niskiego
ciśnienia
Zainstalować rozgałęźne mierniki na
sprawdzanym układzie. Wyłączyć
wentylatory osiowe i czekać aż presostat
wysokiego ciśnienia wyłączy sprężarkę:
29bar (+1 / -0) auto-reset 22 bar (+ - 0,7)
Ponownie włączyć wentylatory. Wyłączyć
odśrodkowy wentylator nawiewny i czekać
aż presostat niskiego ciśnienia spowoduje
odłączenie: 0,5bar (+ - 0,5) reset 1,5bar
(+-0,5).
[]
15
Sprawdzić kalibrację
Zainstalować kalibrowane rozgałęźne
analogowego czujnika
mierniki na sprawdzanym układzie.
wysokiego ciśnienia
o
30
Sprawdzenie
wentylatorów
zewnętrznych i ich
osłon
Sprawdzić stan łopat wentylatorów,
wszystkich osłon i zabezpieczeń
o
5
Sprawdzenie pozycji
wszystkich czujników
Sprawdzić prawidłową pozycję i działanie
wszystkich czujników. Sprawdzić wartości
podane w systemie sterowania. W razie
konieczności wymienić czujnik
o
5
Sprawdzenie i w
razie konieczności
oczyszczenie
wszystkich kratek na
wlotach świeżego
powietrza
Sprawdzić kratki na wlotach świeżego
powietrza (jeśli są zainstalowane). Jeśli
są brudne albo uszkodzone, zdjąć je z
urządzenia i oczyścić strumieniem wody
pod dużym ciśnieniem. Po umyciu i
osuszeniu zamontować z powrotem na
urządzeniu.
o
5
Czyszczenie syfonu
spustu skroplin
wymienników
wewnętrznych
i zewnętrznych
(zgodnie z
miejscowymi
przepisami)
Sprawdzić wzrokowo czy wymienniki są
brudne. Jeśli nie są bardzo brudne, może
wystarczyć miękka szczotka (UWAGA:
lamele i rurki miedziane są bardzo
delikatne! Każde uszkodzenie spowoduje
obniżenie wydajności urządzenia).
Jeśli są bardzo brudne, konieczne jest
czyszczenie przemysłowe.(Należy
zamówić firmę z zewnątrz).
o / []
1h jeśli
czyszczenie
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
• 63 •
PLAN KONSERWACJI
Corocznie
przed zimą
Szacunkowy czas
(min)
Odłączyć urządzenie; Wyjąć nagrzewnicę
z modułu grzewczego i sprawdzić czy
element grzejny nie ma śladów korozji;
W razie konieczności wymienić element
grzejny;
o
1h jeśli
wymiana
Sprawdzenie
zużycia zamocowań
antywibracyjnych.
Sprawdzić wzrokowo zamocowania
antywibracyjne na sprężarkach i
wentylatorze promieniowym. W razie
uszkodzenia wymienić.
o
1h jeśli
wymiana
Sprawdzenie układu
ziębniczego na
obecność śladów
kwasu w oleju
Pobrać próbkę oleju z układu ziębniczego.
[]
Zadanie
Sposób postępowania
Sprawdzenie
elementów
nagrzewnicy
elektrycznej pod
kątem korozji
Co miesiąc
Co kwartał
Co 6
miesięcy
Sprawdzić stężenie glikolu w układzie
Sprawdzenie stężenia
wodnym pod ciśnieniem. (stężenie
glikolu w układzie
30% daje zabezpieczenie do ok. -15°C)
nagrzewnicy wodnej
sprawdzić ciśnienie w układzie.
[]
30
Sprawdzenie cyklu
odszraniania z
inwersją zaworu
czterodrożnego.
Przełączyć urządzenie na tryb pracy z
pompą ciepła. Zmienić ustawienie, aby
uzyskać standardowy cykl odszraniania
i obniżyć czas cyklu do wartości
minimalnej. Sprawdzić funkcjonowanie
cyklu odszraniania.
[]
30
Sprawdzenie modułu
palnika gazowego na
oznaki korozji
Wyciągnąć palnik aby uzyskać dostęp do
rurek (przeczytać dział dotyczący palnika
gazowego w instrukcji obsługi)
[]
30
Czyszczenie palnika
gazowego
Delikatnie czyścić palniki szczotką.
Oczyścić kanał dymowy i komorę
spalania. Zetrzeć pył z obudowy silnika.
Wyczyścić kratę żaluzyjną na wlocie
powietrza Zdjąć deflektory z kanałów i
oczyścić kanały.
SPRAWDZIĆ USZCZELNIENIA KOMORY
SPALANIA
[]
30
Sprawdzenie ciśnienia
Szczegóły w dziale dotyczącym palnika
/ połączeń w układzie
gazowego w instrukcji obsługi
zasilania gazem
[]
15
Ustawienia zaworu
regulacyjnego gazu
Szczegóły w dziale dotyczącym palnika
gazowego w instrukcji obsługi
[]
30
Sprawdzić wyłączniki
bezpieczeństwa
palnika gazowego
Szczegóły w dziale dotyczącym palnika
gazowego w instrukcji obsługi
[]
30
[]
10
Dokonać sprawdzenia
W odniesieniu do miejscowych przepisów.
składu spalin
• 64 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja serwisowa
SPIS TREŚCI
BALTIC™
INSTRUKCJA STEROWNIKA
Ref: BALTIC_Control-IOM-0411-PL
WYSWIETLACZ DC60.................................................................................................................................................... 66
INSTALACJA.................................................................................................................................................................. 66
POŁĄCZENIE................................................................................................................................................................. 66
Uwaga.............................................................................................................................................................................................. 67
Zasilanie....................................................................................................................................................................... 67
Transmisja danych....................................................................................................................................................... 67
Okablowanie................................................................................................................................................................. 67
JEDEN DC60 DLA 8 ROOFTOPÓW.............................................................................................................................. 68
POMIAR TEMPERATURY.............................................................................................................................................. 68
POMIAR WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ........................................................................................................................ 68
KONFIGURACJA............................................................................................................................................................ 69
Menu ustawień............................................................................................................................................................. 69
Wybór parametrów....................................................................................................................................................... 69
Zmiana wartości parametrów....................................................................................................................................... 69
Wartości obowiązkowe................................................................................................................................................. 69
INICJALIZACJA.............................................................................................................................................................. 70
PREZENTACJA.............................................................................................................................................................. 70
Wyświetlanie................................................................................................................................................................ 70
Klawisze....................................................................................................................................................................... 71
ZASTOSOWANIE........................................................................................................................................................... 71
q Wł/Wył urządzenia lub tryb gotowości...................................................................................................................... 71
1 DC60 dla 1 rooftopa................................................................................................................................................................... 71
1 DC60 dla 8 rooftopów................................................................................................................................................................. 71
Ustawienie czasu.................................................................................................................................................... 71
Dostępne informacje............................................................................................................................................... 72
Przyłączone urządzenia................................................................................................................................................................ 72
Wł/Wył, zasilanie............................................................................................................................................................................ 72
Wyświetlanie nastawionej temperatury.......................................................................................................................................... 73
Ustalona wcześniej nastawa temperatury..................................................................................................................................... 73
Kody alarmów................................................................................................................................................................................ 73
Temperatura zewnętrzna............................................................................................................................................................... 73
Temperatura nawiewu................................................................................................................................................................... 73
Temperatura wewnętrzna (w pomieszczeniu)............................................................................................................................... 73
Wilgotność względna w pomieszczeniu........................................................................................................................................ 73
Pomiar CO2....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 73
Otwarcie przepustnicy świeżego powietrza................................................................................................................................... 73
Programowanie............................................................................................................................................................................. 73
Ustawienie wartości................................................................................................................................................ 73
AKTYWACJA POZIOM 2................................................................................................................................................ 74
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja sterownika
• 65 •
WYSWIETLACZ DC60
Wyświetlacz DC60 jest przystosowany do użytkownika. Umożliwia przegląd działania urządzenia oraz dostęp do niektórych parametrów.
DC60 jest zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić zdalne połączenie z rooftopem.
DC60 jest wyposażony w czujnik temperatury.
Czujnik temperatury umożliwia sterowanie temperaturą w pomieszczeniu.
INSTALACJA
DC60 jest przeznaczony do montażu płasko podtynkowego w puszkach zgodnych z obowiązującymi standardami.
POŁĄCZENIE
OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec interferencji elektromagnetycznej, należy starannie odseparować czujniki,
wyświetlacze i kable wyjść logicznych od kabli zasilających o silnym obciążeniu impedancyjnym.
• 66 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja sterownika
POŁĄCZENIE
Uwaga: Wszelkie modyfikacje podłączenia CLIMATIC™ 60 muszą być
wykonywane przez technika lub pracownika firmy Lennox posiadającego ważne
uprawnienia elektryka i upoważnienie.
Zasilanie
Zasilanie DC60 może być 24Vac (+10…-15%) 50/60 Hz lub 24 Vdc (22…35 Vdc), maksymalnie 2 VA.
Firma Lennox zaleca zasilanie 24 Vac (z rooftopa) dla wyświetlacza instalowanego w odległości do 150 metrów od rooftopa.
Dla połączenia wyświetlacza oddalonego ponad 150 metrów, instalator musi doprowadzić zasilanie 24 Vac z bliższego miejsca.
Dla zewnętrznego połączenia z rooftopem (24V) stosować transformator klasy 2 poniżej 0,1A
Dokonując jakichkolwiek modyfikacji okablowania zasilanego napięciem 24V lub czujnika 4-20mA, przed
włączeniem zasilania sprawdzić polaryzację. Nieprawidłowa polaryzacja może spowodować poważne
uszkodzenie i zniszczenie sieci pLan. Firma Lennox nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody powstałe w
wyniku błędnego podłączenia zasilania lub modyfikacje okablowania dokonane przez osoby niewykwalifikowane
i nie upoważnione.
Transmisja danych
DC60 jest sterowany poprzez magistralę: RS485.
Okablowanie
Połączenia zasilania i transmisji danych muszą być wykonane przy pomocy następujących kabli:
• długość kabla do 30 m: AWG22 (0,34 mm ²), 2 pary skrętki z ekranowaniem.
• długość kabla do 150m: LiYCY-P (0,34 mm ²), 2 pary z ogólną osłoną.
Długość kabla nie powinna przekraczać 150m.
Dla lepszego zabezpieczenia elektromagnetycznego, Lennox zaleca stosowanie
kabla LiYCY-P
Dla rozbudowanych sieci zastosować opornik 120 omów między RX/TX+ i RX/TXna pierwszym i ostatnim urządzeniu, aby uniknąć problemów z transmisją danych.
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja sterownika
• 67 •
JEDEN DC60 DLA 8 ROOFTOPÓW
Jeśli magistrala, master/slaves jest połączona między kilkoma rooftopami (max 8)
DC60 połączone z rooftopem master (adres 1) umożliwia odczyt informacji ze wszystkich połączonych urządzeń.
POMIAR TEMPERATURY
Wszystkie rooftopy firmy Lennox są wyposażone w czujnik temperatury; musi on być umieszczony w klimatyzowanej strefie.
Jeśli DC60 jest umieszczony w miejscu klimatyzowanym przez rooftop, możliwe jest wykorzystanie pomiaru temperatury przez DC60.
Aby wybrać CLIMATIC™ 60, ustawić punkt 3213:
• DC-Bus aby korzystać z pomiaru DC60
• BM-B12 lub BM-B1 aby korzystać ze zdalnego czujnika
Uwaga:
• Dla rooftopa ze “średnim” CLIMATIC™ 60: podłączyć zdalny czujnik między punktami B12 i GND, listwa zaciskowa J18.
• Dla rooftopa z “małym” CLIMATIC™ 60:
Domyślnie CLIMATIC™ 60 steruje pomiarem temperatury w powietrzu powrotnym. Jeśli istnieje potrzeba kontroli pomiaru temperatury
w pomieszczeniu, odłączyć czujnik powietrza powrotnego między punktami B1 i GND na listwie zaciskowej J13. Przyłączyć zdalny
czujnik na miejsce.
POMIAR WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ
Jeśli rooftop umożliwia kontrolę wilgotności, element z połączonymi czujnikami (temperatury i wilgotności) dostarczony z rooftopem
musi być umieszczony w klimatyzowanej strefie.
Można wykorzystać pomiar temperatury przez DC60.
• 68 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja sterownika
KONFIGURACJA
W celu zapewnienia komunikacji z CLIMATIC™ 60, należy ustawić podstawowe parametry wewnętrznego DC60.
Menu ustawień
W tym celu, kiedy DC60 jest zasilony, jednocześnie wcisnąć klawisze
oraz q.
Po kilku sekundach pojawi się tekst C o d E oraz migająca wartość ‘000’
Przekręcić pokrętło
aby zmienić wartość i wybrać liczbę 022. Następnie zatwierdzić wciskając
pokrętło.
Jeśli kod jest nieprawidłowy wejście do menu ustawień jest niemożliwe a DC60 powróci do
poprzedniego ekranu.
Jeśli kod jest prawidłowy wyświetlacz pokazuje A d d r .
Cn
(2 klawisze z prawej strony
jednocześnie)
Wybór parametrów
Obracając pokrętło
można odczytać i modyfikować następujące parametry:
• A d d r : adres DC60 na magistrali komunikacyjnej (zawsze ustawione na wartość 31)
• b A u d : prędkość transmisji (zawsze ustawione na wartość 2)
• b L b E : tryb podświetlania
• b L I n : jasność podświetlania
• P C A L : kalibracja czujnika
• C n S t : kontrast ekranu
• b u - d : wyłączenie ‘dźwięku’ klawiszy
• P S u 1 : hasło (zawsze ustawione na wartość 22)
• Y E a r : zegar czasu rzeczywistego DC60; Rok
• M o n t : zegar czasu rzeczywistego DC60; Miesiąc
• n d a y : zegar czasu rzeczywistego DC60; Dzień
• u d a y : zegar czasu rzeczywistego DC60; dzień tygodnia (1 = poniedziałek)
• H o u r : zegar czasu rzeczywistego DC60; Godzina
• m i n S : zegar czasu rzeczywistego DC60; Minuta
• E S C :
wyjście z trybu ustawień
Zmiana wartości parametrów
Aby aktywować tryb modyfikacji wartości:
• Wybrać żądany parametr obracając pokrętło .
• Wcisnąć pokrętło .
• Symbol s e t pojawi się po prawej stronie wartości.
• Obracając pokrętło
ustawić żądaną wartość.
• Ponownie wcisnąć pokrętło
aby zatwierdzić wybraną wartość.
• Symbol s e t nie jest już wyświetlany po prawej stronie wartości.
• Obracając pokrętło
wybrać nowe ustawienie
Wartości obowiązkowe
• A d d r : 31
• b A u d : 2
• P S u 1 : 22
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja sterownika
• 69 •
INICJALIZACJA
Jeśli połączenie między CLIMATIC™ 60 i DC60 jest nieprawidłowe (offline) na ekranie pojawia się symbol Cn.
Wtedy należy sprawdzić:
• połączenie między CLIMATIC™ 60 i DC60
• ustawienie DC60
• zasilanie Climatic ™ 60
Jeśli połączenie między CLIMATIC™ 60 i DC60 jest prawidłowe (Online) na ekranie pojawia się tylko symbol 1 n i t .
To umożliwia CLIMATIC™ 60 ustawienie DC60 z opcjami rooftopa.
Po kilku sekundach, DC60 zaczyna działać.
PREZENTACJA
Wyświetlanie
Tryb pracy sterownika
Tryb pracy wentylatora
Wartość
Etykieta lub zegar
Status
Alarm
Tryb programowania
Pompa
Sprężarka(ki)
Odszranianie
Skraplacz(e)
Nagrzewnice
BMS
Ukryte: wyłączone
Widoczne: włączone
Migające: błąd
• 70 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja sterownika
PREZENTACJA
Klawisze
Wentylacja Nie
używane
Sterownik Nie używane
Gotowość
Zegar Odczyt lub ustawienie
czasu
Pokrętło Wybór lub ustawienie
wartości
ZASTOSOWANIE
q Wł/Wył urządzenia lub tryb gotowości
1 DC60 dla 1 rooftopa
Przytrzymując wciśnięty przez kilka sekund klawisz q można włączyć lub wyłączyć (Wł/Wył) przyłączony rooftop.
, rooftop nie pracuje a DC60 jest w trybie uśpienia.
Jeśli wyświetlany jest symbol O F F razem z czasem
Aby ponownie włączyć urządzenie, wcisnąć i przytrzymać klawisz q przez kilka sekund
1 DC60 dla 8 rooftopów
Jeśli wyświetlany jest symbol O F F razem z czasem
, DC60 jest w trybie uśpienia.
Ten odczyt nie ma wpływu na stan włączenia lub zatrzymania przyłączonego rooftopa.
Aby wyjść z trybu gotowości, wcisnąć i przytrzymać klawisz q przez kilka sekund.
Ustawienie czasu
Przy inicjalizacji DC60, CLIMATIC™ 60 synchronizuje się (czas i dzień tygodnia) z zegarem DC60.
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja sterownika
• 71 •
ZASTOSOWANIE
Aby odczytać czas, krótko wcisnąć klawisz
Aby ustawić czas wcisnąć i przytrzymać klawisz
przez kilka sekund
Miga wartość godziny.
Obracając pokrętło
ustawić żądaną wartość.
Wcisnąć pokrętło
aby zatwierdzić swój wybór.
Następnie miga wartość minut.
Obracając pokrętło
ustawić żądaną wartość.
Wcisnąć pokrętło
aby zatwierdzić swój wybór.
| M o n Poniedziałek | T u e Wtorek | W e d Środa | T h u Czwartek | F r i Piątek | S a t Sobota | S u n Niedziela |
Następnie miga wartość dzień tygodnia.
Obracając pokrętło
ustawić żądaną wartość.
Wcisnąć pokrętło
aby zatwierdzić swój wybór.
Po kilku sekundach DC60 przekazuje nowy czas do CLIMATIC™ 60.
Dostępne informacje
Obracając pokrętło
można odczytać lub modyfikować następujące wartości:
liczba rooftopów przyłączonych do DC60
set:
• U n i t
• - O n - or - O f f -
set
• S p - t
s e t : Wł/Wył, zasilanie rooftopa
:
Wcześniej ustalona nastawa temperatury w obecnym trybie (°C)
• S E t
set:
Wyświetlanie temperatury nastawionej w obecnym trybie (°C)
• A L -
set:
kody alarmów
• t - O u :
temperatura zewnętrzna (°C)
• t - S u :
temperatura nawiewu (°C)
• t - I n *:
temperatura wewnętrzna (°C)(pomieszczenie)
• h - I n *:
wilgotność we wnętrzu (% wilgotności względnej) (pomieszczenie)
• C o 2 *:
jakość powietrza w pomieszczeniu (ppm) (pomieszczenie)
• E c o *:
otwarcie przepustnicy świeżego powietrza (%)
• S c h E :
programowanie (Tryb Strefowy)
*: dostępne jeśli opcja jest włączona.
: dostępne jeśli poziom 2 jest aktywny.
s e t : regulowane za pomocą DC60.
U n i t Przyłączone urządzenia
Tu znajduje się informacja ile rooftopów jest połączonych z DC60
Jeśli DC60 jest połączony z kilkoma urządzeniami za pośrednictwem magistrali master/slave, wybór obserwowanego rooftopa następuje
poprzez zmianę numeru.
- O n - - O F FWł/Wył, zasilanie
Ta funkcja umożliwia odczyt i/lub zmianę statusu wybranego rooftopa pomiędzy włączony i wyłączony.
• 72 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja sterownika
ZASTOSOWANIE
S e t Wyświetlanie nastawionej temperatury
Ta funkcja umożliwia odczyt i/lub modyfikację żądanej temperatury dla wybranego rooftopa.
Jeśli ten punkt zostanie zmieniony, ta wartość będzie używana do zmian w trybie programowania (A, B, C, D, BMS).
Przy każdej zmianie trybu CLIMATIC™ 60 ustawia wcześniej ustaloną wartość tej nastawy w danym trybie.
S P - t Ustalona wcześniej nastawa temperatury
Jeśli poziom 2 jest aktywny, ta funkcja umożliwia odczyt i/lub zmianę wcześniej ustalonej wartości temperatury dla czynnego trybu.
A L - Kody alarmów
Tu można odczytać kody różnych aktywnych alarmów rooftopa.
Jeśli nie ma alarmu, wartość wynosi 0.
Za pomocą tej funkcji można resetować aktywny alarm. W tym celu należy ustawić wartość tej funkcji na 0.
t - O u Temperatura zewnętrzna
Ta funkcja pokazuje temperaturę powietrza zewnętrznego.
t - S u Temperatura nawiewu
Ta funkcja pokazuje temperaturę powietrza wylotowego z rooftopa.
t - I n Temperatura wewnętrzna (w pomieszczeniu)
Ta funkcja pokazuje temperaturę powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu.
Temperatura w pomieszczeniu nie jest dostępna jeśli CLIMATIC™ 60 jest skonfigurowany do sterowania nawiewem.
h - I n Wilgotność względna w pomieszczeniu
Ta funkcja pokazuje pomiar wilgotności względnej powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu.
Funkcja odczytu wilgotności względnej nie jest dostępna jeśli opcja ta nie jest ustawiona.
C o 2 Pomiar CO2
Ta funkcja pokazuje pomiar ilości CO2 w klimatyzowanym pomieszczeniu, w ppm.
Funkcja pomiaru CO2 nie jest dostępna jeśli opcja ta nie jest ustawiona.
E c o Otwarcie przepustnicy świeżego powietrza
Ta funkcja pokazuje zmierzoną wartość otwarcia przepustnicy świeżego powietrza, w% (mieszanina powietrza zewnętrznego i
powrotnego).
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy jeśli rooftop jest wyposażony w tę opcję.
S c h E Programowanie
Ta funkcja umożliwia odczyt programów CLIMATIC™ 60.
Pierwsza cyfra wskazuje numer aktywnego przedziału czasowego (0 do 6).
Druga liczba, po kropce, wskazuje numer aktywnego trybu (1 do 5).
Ustawienie wartości
1=
Tryb A
2=
Tryb B
3=
Tryb C
4=
Tryb D
5=
Tryb BMS
Aby zmienić wybraną wartość:
• aby aktywować zmodyfikowaną wartość, wcisnąć pokrętło .
• symbol s e t pojawi się po prawej stronie wartości.
• Obracając pokrętło
ustawić żądaną wartość.
• ponownie wcisnąć pokrętło
aby zatwierdzić wybraną wartość.
• symbol s e t nie jest już wyświetlany po prawej stronie wartości.
• obracając pokrętło
wybrać nowe ustawienie.
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja sterownika
• 73 •
AKTYWACJA POZIOM 2
(2 klawisze z prawej strony jednocześnie)
Wcisnąć jednocześnie klawisze
i q.
Po kilku sekundach pojawi się tekst C o d E oraz migająca wartość ‘000’
Obrócić pokrętło
aby zmienić wartość i wybrać numer 066. Następnie zatwierdzić kod wciskając pokrętło.
Jeśli kod jest nieprawidłowy wejście do menu ustawień jest niemożliwe a DC60 powróci do poprzedniego ekranu.
Jeśli kod jest prawidłowy poziom 2 jest aktywny, a symbol
jest wyświetlony po prawej stronie wartości.
Poziom 2 wyłącza się automatycznie co godzinę.
• 74 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Instrukcja sterownika
SPIS TREŚCI
BALTIC™
CERTYFIKATY
Ref : BALTIC_Certificates-IOM-0411-PL
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z CE................................................................................................................................ 76
EUROVENT..................................................................................................................................................................... 77
CERTIGAZ...................................................................................................................................................................... 78
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE................................................................................................................ 79
BALTIC-IOM-0411-PL / Certifikaty
• 75 •
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z CE
• 76 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Certifikaty
EUROVENT
EUROVENT CERTIFICATION COMPANY SCRL
62 Bd de Sébastopol 75003 Paris FRANCE - RCS Paris B 393 363 460 - Code APE : 748K
Certification Diploma N° :
09.04.422
EUROVENT Certification Company certifies that
ROOFTOPS
from
LENNOX EUROPE
Located at
LENNOX EUROPE HVAC - Z.I. Les Meurieres - BP 71 , 69780 Mions France
Trade name
LENNOX
have been assessed according the requirements of following standard
OM-13-2009
The list of certified products is displayed at :
http://www.eurovent-certification.com
LENNOX EUROPE
is authorised to use the EUROVENT Certification mark in accordance with the rules
specified in the Operational Manual
OM-13-2009
Erick MELQUIOND
Managing Director
Approval date :
Re-checked on :
Valid until :
BALTIC-IOM-0411-PL / Certifikaty
03/04/09
25/03/11
30/09/11
• 77 •
CERTIGAZ
• 78 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Certifikaty
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
BALTIC-IOM-0411-PL / Certifikaty
• 79 •
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
• 80 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Certifikaty
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
BALTIC-IOM-0411-PL / Certifikaty
• 81 •
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
• 82 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Certifikaty
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
BALTIC-IOM-0411-PL / Certifikaty
• 83 •
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
• 84 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Certifikaty
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
BALTIC-IOM-0411-PL / Certifikaty
• 85 •
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
• 86 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Certifikaty
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
BALTIC-IOM-0411-PL / Certifikaty
• 87 •
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
• 88 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Certifikaty
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
BALTIC-IOM-0411-PL / Certifikaty
• 89 •
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
• 90 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Certifikaty
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
BALTIC-IOM-0411-PL / Certifikaty
• 91 •
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
D24TEC-A
ATTESTATION CAMFIL DE
CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D’UN MATERIAU
Le matériau « média » de l’ECOPLEAT
- un classement
d’efficacité F7
a:
M1
- nature des essais : Essai au brûleur électrique
- enregistré sous la référence Camfil
N°237
- à partir du 06/03/ 2008 pour une validité de 5 ans
Cet essai a été réalisé par le laboratoire SNPE localisé au
9 rue Lavoisier Le Bouchet 91 710 Vert-le-Petit
et enregistré sous le Procès-verbal de classementedréaction au feu d’un matériau
N° 13939-08
Signature :
R&D Manager France
Sophie MATUSZEWSKI
Camfil S.A.S
Route d’Avrigny BP 80225 Saint Martin Longueau 60700 PONT STE MAXENCE Cedex Tel : +33 3 44 29 33 00 Fax:+33 3 44 29 00 65
S.A.S au capital de 2.476.952 € - Code TVA 46 672 030 723 00080 R.C.S. Nanterre B 672 030 723 NAF 282 SZ
• 92 •
BALTIC-IOM-0411-PL / Certifikaty
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
D24TEC-A
ATTESTATION CAMFIL DE
CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D’UN MATERIAU
Le matériau « média » du filtre AEROPLEAT d’efficacité G4
- un classement
a:
M1
- nature des essais : Essai au brûleur électrique
- enregistré sous la référence Camfil
N°229
- à partir du 15/12/ 2009 pour une validité de 5 ans
Cet essai a été réalisé par le laboratoire SNPE localisé au
9 rue Lavoisier Le Bouchet 91710 Vert-le Petit
et enregistré sous le Procès-verbal de classement
de réaction au feu d’un matériau
N° 14890-09
Signature :
R&D Manager France
Sophie MATUSZEWSKI
Camfil S.A.S
Route d’Avrigny BP 80225 Saint Martin Longueau 60700 PONT STE MAXENCE Cedex Tel : +33 3 44 29 33 00 Fax:+33 3 44 29 00 65
S.A.S au capital de 2.476.952 € - Code TVA 46 672 030 723 00080 R.C.S. Nanterre B 672 030 723 NAF 282 SZ
BALTIC-IOM-0411-PL / Certifikaty
• 93 •
www.lennoxeurope.com
Biura Sprzedaży :
BELGIA I LUKSEMBURG

+ 32 3 633 3045
FRANCJA

+33 1 64 76 23 23
NIEMCY

+49 (0) 6071 3915919
Włochy

+ 39 02 495 26 200
ROSJA

+7 495 626 56 53
HISZPANIA

+34 902 533 920
UKRAINA

+380 44 461 87 79
WIELKA BRYTANIA I IRLANDIA

+44 1604 669 100
HOLANDIA

+ 31 332 471 800
POLSKA

+48 22 58 48 610
PORTUGALIA

+351 229 066 050
BALTIC-IOM-0411-PL
INNE KRAJE :
LENNOX DISTRIBUTION

+33 4 72 23 20 00
Ze względu na nieustające dążenie firmy Lennox do poprawy jakości, dane techniczne, wydajność
i wymiary urządzeń mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i bez konsekwencji prawnych.
Niewłaściwa instalacja, regulacja, usprawnienia, serwis i konserwacja mogą spowodować szkody
materialne lub obrażenia ciała.
Instalacja i serwis muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego pracownika oraz firmę
serwisową.

Podobne dokumenty