menu poziom serwis

Komentarze

Transkrypt

menu poziom serwis
Menu kotła
Genus Premium Evo
Genus Evo
V_1. 19-11-2012r
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
1 / 35
MENU POZIOM SERWIS
Aby wejść do ustawień serwisowych należy:
Nacisnąć jednocześnie przyciski ESC i OK
A
na ekranie pojawi się liczba 222, którą pokrętłem "nawigacji” (A), należy zmienić na 234 (kod serwisowy) i nacisnąć
OK, wówczas przechodzimy do wyświetlenia na ekranie następujących parametrów:
Język, Data i godzina
MENU
Kreator konfiguracji
Przegląd
Błędy
Pokrętłem "nawigacji” wybieramy żądany parametr i naciskamy OK
UWAGA:
Jeżeli kocioł ustawiony jest w trybie LATO, i wyłączony zostanie przyciskiem ON/OFF, to
ponowne włączenie zasilania tym przyciskiem spowoduje ustawienie kotła w trybie ZIMA.
Brak zasilania nie powoduje przełączania (wyłączenia) trybu pracy kotła.
Poniżej opis parametrów wg kolejności prezentowanej na wyświetlaczu :
Język, Data i godzina (po naciśnięciu OK)
- wybór języka
- data
- czas
- aktualizacja czasu
ręczna
automatyczna
po wprowadzeniu zmian wybieramy Zapisz i OK.
MENU (po naciśnięciu OK) (parametry wyświetlane w kotle, bez podłączonych dodatkowych akcesoriów)
0 – Sieć
1 – <niedostępny>
2 – Parametry kotła
3 – <niedostępny>
4 – Parametry Strefy 1
5 – Parametry Strefy 2
6 – Parametry Strefy 3
7 – <niedostępny>
8 – Parametry serwisowe
9 – <niedostępny>
10 – <niedostępny>
11 – <niedostępny>
12 – <niedostępny>
13 – <niedostępny>
14 – <niedostępny>
15 – <niedostępny>
16 – <niedostępny>
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
2 / 35
Poniżej zestawienie parametrów wyświetlanych w menu kotła z uwzględnieniem podłączonych
wszystkich dostępnych akcesoriów. W przypadku braku jakiegoś urządzenia parametr tego
urządzenia będzie niedostępny (wg opisu powyżej).
PARAMETR "0"
Parametr
nr
Funkcja
0
Sieć
00
<niedostępny>
01
<niedostępny>
02
Sieć BUS
020
Obecność sieci
021
<niedostępny>
022
<niedostępny>
023
<niedostępny>
03
Zakres regulacji
Parametr niedostępny w kotle !!!
DOSTĘPNY W SENSYSIE
Brak wybranej strefy (sensys
działa jako wyświetlacz)
1 - 6 Wybrana strefa
np. 1,2,3…6
030
Numer strefy (podłączony sensys jako termostat pomieszczenia)
031
Korekta temperatury pomieszczenia (korekta co 0,1 C)
032
Wersja oprogramowania sensysa
04
Wyświetlacz kotła (menu niedostępne z poziomu sensysa, dotyczy też 0 4 0, 0 4 1, 0 4 2)
O
O
[ C]
Strefa do ustawienia na wyświetlaczu
Parametr określający która strefa ma być wyświetlana na panelu kotła
Parametr nie jest możliwy do ustawienia z poziomu sensysa
040
Ust.
fabr
-3 ÷ +3
1 – strefa nr 1
2 – strefa nr 2
3 – strefa nr 3
0
0
1
W sensysie pojawiają się dodatkowe parametry ich ustawienia nie wpływa na ustawienie strefy do
wyświetlania na panelu kotła.
4 – strefa nr4 (podłączony sensys)
5 – strefa nr 5 (podłączony sensys)
6 – strefa nr6 (podłączony sensys)
041
Czas podświetlania (dotyczy wyświetlacza kotła)
Parametr niedostępny w sensysie
1 ÷10 [ min ], 24 [h ]
042
Dezaktywacja przycisku (przycisk AUTO na panelu kotła)
Parametr niedostępny w sensysie
0 – NIE
1 – TAK
1
<niedostępny>
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
24 h
0
3 / 35
2
Parametry kotła
20
Ustawienia główne
200
Ustawienie temperatury CWU
21
Parametry dowolne
210
Parametry dowolne
0 – 255
0
Parametry dowolne
0 – 255
0
216
Parametry dowolne
0 – 255
0
22
Ustawienia
220
Powolne zapalanie
222
Modulacja wentylatora
…
223
224
O
[ C]
[%]
(parametr niedostępny w kotłach kondensacyjnych)
Termostat bezp. podłogowy lub termostat pokojowy - TA2
(parametr niedostępny w kotłach konwencjonalnych)
Termoregulacja (funkcja AUTO)
Znaczy to samo co przycisk AUTO na panelu kotła
Opóźnienie włączenia CO
225
Opóźnienie włączenia palnika w stosunku do włączenia pompy danej strefy
grzewczej
Konfiguracja kotła standardowego
226
(parametr niedostępny w kotłach kondensacyjnych)
227
36 – 60 dla par. 2 2 8 = 0
40 – 60 dla par. 2 2 8 = 1
40 – 65 dla par. 2 2 8 = 2 i 228 = 3
0 – 100
0 – wyłączona
1 – włączona
1
0 – termostat bezp. podłogówki
1 – termostat pokojowy strefa 2
0
0 – nieobecna (włączona)
1 – obecna (wyłączona)
0
0
1
2
3
0 sekund (wyłączone)
10 sekund
90 sekund
210 sekund
0
0
1
2
3
4
5
1F otwarta komora
1F VMC
1F turbo stała V wentylatora
1F turbo went modulowany
bitermiczny otwarta komora
bitermiczny turbo
<niedostępny>
0
1
2
3
Wersja kotła
2 F z wymiennikiem płytkowym
1 F z zew zasobnikiem + NTC
1 F z zew zasobnikiem + termostat
mikro zasobnik
0
Dla 228 = 1
228
Palnik OFF dla:
Tzas ≥ Tust cwu + 2
Przykład:
Palnik ON dla:
Tzas ≤ Tust cwu – HYS,
Tust cwu = 50 C
O
O
Palnik OFF dla Tzas = 52 C
gdzie HYS = (Tust cwu/10) + 3
Palnik ON dla
O
Tzas – temp. cwu w zasobniku C
O
Tzas = 42 C
Tust cwu – temp. cwu w zasobniku OC
Nominalna moc kotła
229
W kotłach z elektroniczną pompą ustawienie max
charakterystyki pracy pompy w zależności od mocy kotła np.
24 oznacza ustawienie pompy dla kotła o mocy 24 kW
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
[ kW ]
0 – 200
4 / 35
Ogrzewanie – 1
230
Moc max CO absolutna
231
[%]
0 - 100
Moc max CO regulowana
[%]
0 – 100
232
Moc max CWU
[%]
par. 233
233
Moc min CWU
[%]
0
234
Moc max CO
[%]
par. 233
235
Tryb opóźnienia zapłonu
(parametr niedostępny w kotłach kondensacyjnych)
(parametr niedostępny w kotłach konwencjonalnych)
(parametr niedostępny w kotłach konwencjonalnych)
(parametr niedostępny w kotłach konwencjonalnych)
0
1
100
100
100
ESC zmienia nastawy (działa jak
przycisk OK.)
23
ręczne
automatyczne
1
Tabela 1
[ C]
O
< 50
51-60
[ min ]
5
4
Ustawiona temp. CO
Czas opóźnienia zapłonu
236
Czas opóźnienia zapłonu (gdy 235 = 0)
237
Post cyrkulacja CO
238
Kontrola prędkości pompy
239
61
0
71-8
3
2
[minuta]
1
0
0
16
[ minuta ]
0
1
2
(parametr niedostępny w kotłach z pompami elektronicznymi)
Ustawienie dT pompy do modulacji
> 80
7
3
15
praca ciągła pompy
3
niska prędkość (stała)
wysoka prędkość (stała)
modulowana
2
[ °C ]
10 ÷ 30
20
(parametr niedostępny w kotłach z pompami elektronicznymi)
24
Ogrzewanie – 2
Ciśnienie minimalne pmin= x*0,1
240
4
4
Parametr niedostępny w kotłach kondensacyjnych.
Parametr niedostępny w kotłach konwencjonalnych gdy par. 247 = 0 lub 247 = 1
Ciśnienie graniczne pgr= x*0,1
241
3
[ bar ]
(informacja na panelu że jest niskie ciśnienie w układzie)
[bar]
4–8
6
Parametr niedostępny gdy par. 247 = 0 lub 247 = 1
242
<niedostępny>
243
Post wentylacja w trybie CO
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
0
1
5 sekund (OFF)
3 minuty (ON)
0
5 / 35
Czas funkcji BOOST
[minuta]
(t - czas pracy w funkcji Auto - nie jest to sterowanie pogodowe czas pracy ze stałą temp. obiegu grzewczego)
0 – 60
16
100
100
par.2 4 5
40
244
Max PWM pompy (moc pompy kotłowej)
245
[%]
(dotyczy pompy elektronicznej)
Min PWM pompy (moc pompy kotłowej)
246
[%]
(dotyczy pompy elektronicznej)
247
Sposób kontroli ciśnienia wody w kotle
248
<niedostępny>
249
Korekta temp. zewnętrznej
25
Ciepła Woda Użytkowa
75
20
0
1
2
(rodzaj czujnika ciśnienia)
tylko sondy NTC
presostat ciśnienia ON/OFF
czujnik ciśnienia (elektroniczny)
O
[ C]
(regulacja co 1 OC)
0
1
2
Funkcja Comfort
250
-3
+3
1
0
wyłączona
czasowa – (30 min po ostatnim poborze CW)
zawsze aktywna
0
Dla kotłów jednofunkcyjnych współpracujących z zasobnikiem, należy włączyć funkcję Comfort, aby ogrzewać wodę w
O
zasobniku. Bez włączonej funkcji mamy tylko ochronę przeciwzamrożeniową dla zasobnika T=10 C.
Czas obiegu w f Comfort
251
[ minuta ]
(czas opóźnienia włączenia kotła w funkcji
COMFORT, dla par. 228 = 0)
Opóźnienie zapłonu CWU
252
Logika wyłączania CWU
254
Chłodzenie po użyciu CWU
(czas wybiegu pompy i wentylatora – dla kotłów 2-funkcvyjnych)
Tust cwu
Nie ma
znaczenia
Sonda
NTC 1
O
O
85 C
O
> 52 C
< 52 C
O
65 C
NTC 2
O
62 C
5 – 200
5
0
1
Anty – kamień kotłowy - (wg tabeli 2)
Tust CWU + 4 C
0
0
1
wyłączona
włączona
0
(wg tabeli 3)
Tabela 3
2
Palnik
OFF
0
[s]
(wyłączenie palnika w trybie cwu – dla kotłów 2-funkcyjnych)
Tabela
120
x*0,1
(zapobieganie uderzeniom hydraulicznym, dla
kotłów 2-funkcyjnych)
253
0
ON
Parametr
254
O
81 C
0
O
64 C
O
1
61 C
NTC1 – sonda na zasilaniu w kotle,
Temp.
zasilania
NTC1
Czas pracy [ s ]
wentylatora
pompy
O
5
30
O
> 75 C
180
30
Nie ma
znaczenia
180
180
< 75 C
NTC2 – sonda na powrocie w kotle
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
6 / 35
255
256
Opóźnienie CWU > CO
(opóźnienie włączenia CO po poborze CW)
[ minuta ]
0 – 30
0
<niedostępny>
0
1
Anty-legionella
257
Parametr dostępny dla 228 = 1, 228 = 2, 228 = 3
Częstotliwość anty legionella
OFF
ON
0
Parametr niedostępny dla 228 = 0
[h]
24 – 480
100
258
Parametr dostępny dla 228 = 1, 228 = 2, 228 = 3
Parametr niedostępny dla 228 = 0
O
Temperatura anty legionella
[ C]
60 – 70
66
259
Parametr dostępny dla 228 = 1, 228 = 2, 228 = 3
Parametr niedostępny dla 228 = 0
26
Ustawienia ręczne kotła
260
Aktywacja trybu ręcznego
0
1
OFF
ON
0
261
Kontrola pompy kotła
0
1
OFF
ON (10 minut gdy par. 260=1)
0
262
Kontrola wentylatora
0
1
OFF
ON (10 minut gdy par. 260=1)
0
263
Kontrola zaworu 3 drogowego
0
1
OFF
ON (10 minut gdy par. 260=1)
0
264
<niedostępny>
27
Test i kontrola
0
1
OFF
ON
0
(sprawdzenie urządzeń kotła)
Tryb TEST (analiza spalin)
270
Tryb ten jest również dostępny z panelu kotła po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku RESET.
Aby funkcja była aktywna musi być odbiór ciepła, czyli pobór ciepłej wody lub włączone ogrzewanie.
0
1
Funkcja odpowietrzania
(praca pompy kotłowej bez odpalania palnika)
OFF
ON
0
271
Tryb ten jest również dostępny z panelu kotła po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku ESC
.
Cykl odpowietrzania trwa ok. 6 minut, w tym czasie pracuje tylko pompa nie jest uruchamiany palnik.
28
Reset Menu
280
Reset do ustawień fabrycznych
przycisk OK = tak
przycisk ESC = nie
(reset dotyczy tylko menu kotła)
3
Solar (po podłączeniu modułu solarnego)
Parametr niedostępny z poziomu kotła.
Parametr dostępny tylko po podłączeniu sterownika Sensys
30
Ustawienia główne
300
Temperatura zasobnika
(temp. CW to samo co +/- na panelu kotła,
również dla parametru 228=0)
301
<niedostępny>
302
Temperatura zredukowana zasobnika
(obniżona temp. CW przy sterowaniu czasowym)
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
O
36 – 60
O
10 – par. 300
[ C]
[ C]
10
7 / 35
31
Statystyka solarna
310
Energia słoneczna
311
<niedostępny>
312
Czas pracy pompy solarnej
[h]
313
Czas przegrzewu kolektorów
[h]
314
Dowolny parametr solarny
0 – 255
0
315
Dowolny parametr solarny
0 – 255
0
32
Ustawienia solarne 1
320
Funkcja anty legionella
0
1
0
(ilość uzyskanego ciepła z instalacji solarnej)
[ MWh ]
Schemat hydrauliczny
0
OFF
ON
0–4
0
niezdefiniowany schemat hydrauliczny
Schemat przy współpracy instalacji solarnej z
kotłem 2-funkcyjnym w wersji EVO (połączenie
centralki solarnej z kotłem poprzez złącze BUS).
Ciepła woda z zasobnika zasila kocioł od strony
wody zimnej (wymagana sonda CWU podłączona
do kotła pod styki SOL).
Schemat przy współpracy instalacji solarnej z
dowolnym kotłem 2-funkcyjnym. Wyjście ciepłej
wody na odbiorniki lub kocioł sterowane jest
zaworem 3-drogowym poprzez centralkę solarną i
zależy do temp. na czujniku S3:
S3 < 0,75 x Tust cwu + 9
do kotła
(styk L-)
S3 > 0,75 x Tust cwu +10
na odbiorniki (styk L+)
1
Czujnik S3 działa jak zabezpieczenie i wyłącza
O
pompę solarną dla TS3 = 70 C.
Schemat ten wybieramy również dla instalacji
solarnej bez współpracy z kotłem.
321
UWAGA:
Działanie zaworu 3-drogowego uzależnione jest
od programu czasowego cwu (par. 300 i 302)
Przypadek 1):
Podłączenie z kotłem 1-funkcyjnym wersja
EVO za pomocą styku BUS (nie podłączamy
czujnika ciepłej wody do zasobnika – sterowanie
odbywa się poprzez pomiar temp. zasobnika na
S3). Parametr 228=1. Aby działo ogrzewanie
ciepłej wody musi być aktywna funkcja COMFORT
(250=1 lub 25=2).
2
Przypadek 2):
Podłączenie z dowolnym kotłem za pomocą styku AUX lub kotła w wersji EVO z wykorzystaniem
parametru 228=2. Aby sterować włączeniem kotła poprzez złącze AUX musimy ustawić par. 334=0 (dla
innych ustawień wyjście AUX nie włącza kotła).
Logika wyłączenia i włączenia grzania zasobnika:
S3 < Tust cwu – [Tust cwu / 10 + 3 ] + 2
S3 > Tust cwu + 2
Np.:
O
Tust cwu = 60 C
O
ON
53 C
O
OFF
62 C
UWAGA: jeżeli par. 334=0, to wyjście AUX jest aktywne w obu przypadkach i w obu przypadkach działa
programowanie czasów grzania ciepłej wody.
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
8 / 35
Sterowanie grzałką odbywa się poprzez złącze
OUT (ON/OFF - beznapięciowe). Wyjście OUT
może być aktywne w sposób ciągły lub sterowane
programem czasowym przez sterownik sensys.
Włączenie grzałki i kontrola temp. wody w
zasobniku odbywa się poprzez termostat
zewnętrzny.
3
Podłączenie zasilania do grzałki odbywa się poprzez szeregowe połączenie termostatu i wyjścia OUT ze
źródłem napięcia. Dla grzałek o mocy powyżej 1 kW, należy stosować dodatkowe przekaźniki
włączające.
Aby wyjście OUT było aktywne musimy ustawić par. 322=1.
Współpraca z zasobnikiem KAIROS COMBI
Schemat przy współpracy instalacji solarnej z
1. Schemat przy współpracy instalacji solarnej z
kotłem 1-funkcyjnym wersja EVO wspomagającej
kotłem 2-funkcyjnym wersja EVO wspomagającej
instalację CO poprzez bufor.
instalację CO poprzez bufor.
W kotle par. 228=1, oraz 250=1 lub 2 (włączona
2. Schemat ten można wykorzystać również
funkcja COMFORT).
z 1-funkcyjnym kotłem wersja EVO, par. 228=2,
321
4
Kontrola temp. wody w buforze realizowana jest
przez sondę S3, natomiast temp. bufora
ustawiamy w par. 327 (T SGA).
lub dowolnie innym kotłem sterowanym poprzez
wyjście AUX. Kontrola temp. przez sondę S3 (układ
działa jak schemat obok, ale na wyświetlaczu
mamy powyższy schemat).
Zawór 3-drogowy wspomagania instalacji c.o. przełącza powrót w zależności od temp. na S2:
O
powrót do zasobnika (zasilanie na "V+")
TS2 > TS4 + 6 C
O
powrót do kotła (zasilanie na "V-")
TS2 < TS4 + 3 C
O
powrót zawsze do kotła, jeżeli TS2 > 70 C
Wyjście AUX:
O
ON
(T SGA / 10) + 2 C
O
OFF
T SGA + 2 C
T SGA – ustawiamy w par. 3 2 8
O
np. T SGA = 50 C
O
AUX ON = 43 C
O
AUX OFF = 52 C
322
Ustawienie grzałki elektrycznej
323
Delta T kolektora start pompy
324
Delta T kolektora stop pompy
325
<niedostępny>
326
Impuls kolektora
327
328
329
(sposób sterowania włączaniem grzałki elektrycznej dla par. 321=3)
4 -30
8
O
0–8
4
0
1
OFF
ON
0
0
1
OFF (wyłączona)
ON (włączona)
0
O
36 – 80
60
O
-20 ÷ +5
-5
(co 10 min na 30 sekund włącza się pompa solarna)
Funkcja chłodzenia zasobnika
O
TS1 = TS2 – 4 C)
Delta T SGA
(temp. bufora przy wspomaganiu CO, dla par. 321=4)
T p-zamrożeniowa kolektora
TS1 > par.329 + 5OC)
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
0
O
[ C]
(różnica temp. pomiędzy S1 i S2)
(pompa solarna :
ON
TS1 < par. 329 OC; OFF
EDF (Francja)
czasowe
[ C]
(różnica temp. pomiędzy S1 i S2)
(pompa solarna :
ON
TS2≥60OC i TS1< TS2 – 8 OC; OFF
0
1
[ C]
[ C]
9 / 35
33
Ustawienia solarne 2
330
Ustawienie przepływu czynnika
331
Cyfrowa grupa solarna
332
Aktywacja czujnika ciśnienia
333
Aktywacja anody aktywnej PRO
334
Ustawienie wyjścia AUX
335
Delta T modulacji pompy (solarnej)
336
Częstotliwość anty legionella
[h]
24 – 480
100
337
Temperatura anty legionella
O
60 – 70
66
338
Dowolny parametr solarny
0 – 255
0
339
Dowolny parametr solarny
0 – 255
0
34
Tryb ręczny (sprawdzenie „wyjść” elektrycznych centralki solarnej)
340
Aktywacja trybu ręcznego
0
1
OFF
ON
0
341
Aktywacja pompy solarnej
0
1
OFF
ON (10 minut gdy par. 340=1)
0
342
Aktywacja zaworu 3 drogowego (solarnego)
0
1
OFF
ON (10 minut gdy par. 340=1)
0
343
Aktywacja wyjścia AUX
0
1
OFF
ON (10 minut gdy par. 340=1)
0
344
Aktywacja wyjścia OUT
0
1
OFF
ON (10 minut gdy par. 340=1)
0
345
Kontrola zaworu mieszającego
0
1
2
OFF
Otwarty
Zamknięty
0
35
Diagnostyka solarna
350
T kolektora
(sonda S1)
[ C]
351
T sonda dolna zasobnika
(sonda S2)
[ C]
352
T sonda górna zasobnika
(sonda S3)
[ C]
353
T powrót CO
(sonda S4)
[ C]
354
T wejścia na wężownicę solarną (S-AUX2)
[ C]
355
T wyjścia na wężownicę solarną (S-AUX3)
[ C]
(wskazanie przepływu podczas regulacji dla par. 331=1)
[ l/min ]
0 - 30
0
1
0
1
0
1
(z czujnikiem przepływu)
0
1
2
Integracja
Alarm
Pompa warstwowa
2 – 20
[ C]
(złącze typu ON/OFF - bez napięciowe)
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
2,5
1
1
0
0
5
O
O
O
O
Jeżeli par. 321=1 i nie ma podłączonej sondy S4, wyświetlana
jest temp. -20OC, ale nie jest to błąd dla centralki solarnej
O
O
10 / 35
36
360
361
Diagnostyka solarna 2
Niedostępny dla par. 331=0
Przepływ czynnika solarnego dla 331=1
[ l/min ]
info
[ bar ]
info
Ciśnienie w układzie solarnym dla 332=1
362
Pojemność zasobnika
363
Ilość pryszniców ( o Tcwu=45 C i 50 l/prysznic)
364
Poziom naładowania zasobnika
37
38
<niedostępny>
Historia błędów
[l]
0
1
2
3
niezdefiniowane
150
200
300
0
O
(parametr dostępny gdy 362≠0 i zależy od temp. i poj. zasobnika)
Parametr dostępny gdy 362 ≠ 0 i Tcwu = 45OC
[%]
Ostatnie 10 błędów
380
(dotyczy występujących błędów w instalacji solarnej)
Błędy wyświetlają są na całym wyświetlaczu:
Błąd 4
numer kolejny
Błąd anody
opis błędu
217
kod błędu
15:36 31/05/2012
godzina i data
wystąpienia błędu
(jeżeli w miejscu data pojawią się - - - - oznacza to, że nie
została ustawiona data)
przycisk OK = tak
przycisk ESC = nie
381
Resetuj listę błędów
39
Reset Menu
390
Reset do ustawień fabrycznych
4
Parametry Strefy 1
40
Ustawienia temperatury
400
T dzienna – parametr dostępny po podłączeniu sensysa
[ C]
401
T nocna – parametr dostępny po podłączeniu sensysa
[ C]
402
T ust strefa 1
[ C]
403
Temp. p zamrożeniowa strefy
41
Dowolny parametr – dostępny po podłączeniu sterownika strefowego
410
(stała temp. zasilania gdy par. 421= 0)
przycisk OK = tak
przycisk ESC = nie
O
10 – 30
19
O
10 – 30
16
O
par. 425 - 426
O
40 (par 420=1)
2 – 15
5
Dowolny parametr
0 – 255
0
411
Dowolny parametr
0 – 255
0
412
Dowolny parametr
0 – 255
0
(parametr dostępny po podłączeniu sensysa - ochrona pomieszczenia)
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
[ C]
20 (par 420=0)
11 / 35
42
420
Ustawienia Strefa 1
O
Zakres temp Strefa 1
[ C]
0 – niskotemp.
1 – wysokotemp.
(20 - 45)
(35 - 85)
1
Parametr niedostępny w kotłach konwencjonalnych bez podłączonego sensysa
421
0
1
2
3
4
Termoregulacja
stała temp zasilania
termostat ON/OFF
tylko termostat modulowany
tylko sonda zewnętrzna
termostat modulowany + sonda zewnętrzna
Krzywa grzewcza
(bez podłączonego sensysa kocioł konwencjonalny fabr. ustawiony
jest jako wysokotemp. 420=1 bez możliwości zmiany)
1
0.2 – 1.0
0,6 (par420=0)
1.0 – 3.5
1,5 (par 420=1)
422
Przesuniecie równoległe (krzywej grzania)
(działa tak samo jak przyciski zmiany temp. CO na panelu sterowania)
423
-7
<…
-2
-1
+1
-7 ÷ +7
(par420=0)
0
-14 ÷ +14
(par 420=1)
0
+2
…>
+7
+4
…>
+14
skok
-14
<…
-4
-2
+2
Wpływ czujnika pomieszczenia
424
425
426
(określa jak duży wpływ na temp. wody kotłowej – zasilania – ma
różnica pomiędzy temp. ustawioną a zmierzoną w pomieszczeniu,
im większa różnica tym wyższa temp. wody kotłowej)
Max T
(maksymalna temp. dla obiegu grzewczego – ograniczenie
działa dla każdego rodzaju sterowania)
Min T
(minimalna temp. dla obiegu grzewczego – ograniczenie
działa dla każdego rodzaju sterowania)
427
<niedostępny>
428
<niedostępny>
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
2 (par420=0)
0 – 20
10 (par 420=1)
20 - 45
45 (par420=0)
35 - 82
82 (par 420=1)
20 - 45
20 (par420=0)
35 - 82
35 (par 420=1)
12 / 35
43
Diagnostyka Strefa 1
430
Parametr niedostępny w kotle
T pomieszczenia – parametr dostępny w sensysie
431
T pomieszczenia ustawiona w par. 4 0 0 lub 4 0 1 – parametr dostępny w sensysie
Info
432
Temp. zasilnia CO (Strefa 1) – parametr dostępny po podłączeniu modułu strefowego
Info
433
Parametr niedostępny w kotle
Temp. powrotu CO (Strefa 1) – parametr dostępny po podłączeniu modułu strefowego
434
Żądanie grzania strefa 1
435
Stan pompy dla strefy 1 – parametr dostępny po podłączeniu modułu strefowego
44
Akcesoria Strefa 1 - parametr dostępny po podłączeniu modułu strefowego
440
Modulacja pompy strefy
441
Delta T dla modulacji pompy
442
Aktualna temp. tylko wyświetlanie
(w sensysie musi być ustawiona strefa)
0
OFF (nie)
1 – ON (tak)
0
OFF
1 – ON
0 – prędkość stała
1 – modulacja wg dT
2 – modulacja wg ciśnienia
Stała prędkość pompy
gdy par. 4 4 0 = 0
O
[ C]
4 – 25
[%]
20 – 100
1
7 (par420=0)
20 (par 420=1)
100
5
Parametry Strefy 2
Opis identyczny jak dla parametrów 4
6
Parametry Strefy 3
Opis identyczny jak dla parametrów 4
7
Moduł strefowy – parametr dostępny po podłączeniu modułu strefowego
70
<niedostępny>
71
Tryb ręczny
710
Aktywacja trybu ręcznego
0
1
OFF
ON
0
711
Kontrola pompy S1
0
1
OFF
ON (10 minut gdy par. 710=1)
0
712
Kontrola pompy S2
0
1
OFF
ON (10 minut gdy par. 710=1)
0
713
Kontrola pompy S3
714
Kontrola zaworu mieszającego S2
715
Kontrola zaworu mieszającego S3
0
1
0
1
2
0
1
2
OFF
ON (10 minut gdy par. 710=1)
OFF
Otwarty
Zamknięty
OFF
Otwarty
Zamknięty
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
0
2
2
13 / 35
72
720
Ust główne modułu strefowego
0
1
2
3
4
5
6
Schemat hydrauliczny (typ modułu)
Korekta temp zasilania (dla modułu strefowego nr 1)
721
(o ile temp. kotła ma być wyższa od temp. strefy)
(nadwyżka temp. kotła w stosunku do temp. strefy)
O
[ C]
0
1
2
Ustawienie wyjścia AUX
722
0
1
2
Nie zdefiniowano
MCD – (Francja)
MGM II
MGM III
MGZ I
MGZ II
MGZ III
0 – 40
0
Żądanie grzania
Pompa zewnętrzna
Alarm
0
wyjście aktywne na każde żądanie grzania dla dowolnej strefy grzewczej
wyjście jest aktywne tylko wtedy, gdy jest żądanie grzania z dowolnej strefy i jest aktywne również
w czasie wybiegu pompy której strefy.
wyjście aktywne jest tylko wówczas, gdy zgłoszony zostanie błąd instalacji lub kotła.
O
723
Korekta temp zewnętrznej (zmiana co 1 C)
73
Dowolne parametry
730
O
-3 ÷ +3
0
Dowolny parametr modułu
0 – 255
0
731
Dowolny parametr modułu
0 – 255
0
732
Dowolny parametr modułu
0 – 255
0
74
Parametr niedostępny z poziomu menu kotła
Tryb ręczny 2 – dostępny w sensysie po podłączeniu drugiego modułu strefowego
740
Aktywacja trybu ręcznego
0
1
OFF
ON
0
741
Kontrola pompy S4
0
1
OFF
ON (10 minut gdy par. 740=1)
0
742
Kontrola pompy S5
0
1
OFF
ON (10 minut gdy par. 740=1)
0
743
Kontrola pompy S6
0
1
OFF
ON (10 minut gdy par. 740=1)
0
744
Kontrola zaworu mieszającego S5
0
1
2
OFF
Otwarty
Zamknięty
2
745
Kontrola zaworu mieszającego S6
0
1
2
OFF
Otwarty
Zamknięty
2
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
[ C]
14 / 35
75
750
751
Parametr niedostępny z poziomu menu kotła
Ust główne modułu strefowego 2 – parametr dostępny w sensysie po podłączeniu drugiego
modułu strefowego
0
Nie zdefiniowano
1
MCD – (Francja)
2
MGM II
Schemat hydrauliczny (typ modułu)
3
MGM III
.
4
MGZ I
5
MGZ II
6
MGZ III
Korekta temp zasilania (dla modułu strefowego nr 2)
O
[ C]
(o ile temp. kotła ma być wyższa od temp. strefy)
0
1
2
Ustawienie wyjścia AUX
752
0
1
2
0 – 40
Żądanie grzania
Pompa zewnętrzna
Alarm
0
0
wyjście aktywne na każde żądanie grzania dla dowolnej strefy grzewczej
wyjście jest aktywne tylko wtedy, gdy jest żądanie grzania z dowolnej strefy i jest aktywne również
w czasie wybiegu pompy której strefy.
wyjście aktywne jest tylko wówczas, gdy zgłoszony zostanie błąd instalacji lub kotła.
O
O
753
Korekta temp zewnętrznej (zmiana co 1 C)
76
Parametr niedostępny z poziomu menu kotła
Dowolny parametr – dostępny po podłączeniu drugiego modułu strefowego
760
-3 ÷ +3
0
Dowolny parametr
0 – 255
0
761
Dowolny parametr
0 – 255
0
762
Dowolny parametr
0 – 255
0
77
<niedostępny>
78
Historia błędów
780
Ostatnie 10 błędów
(dotyczy modułu hydraulicznego nr 1)
[ C]
Błędy wyświetlają są na całym wyświetlaczu:
Błąd 4
numer kolejny
Przegrzew Strefa 2
opis błędu
722
kod błędu
15:36 31/05/2012
godzina i data
wystąpienia błędu
(jeżeli w miejscu data pojawią się - - - - oznacza to, że
nie została ustawiona data)
781
Resetuj listę błędów (dla modułu hydraulicznego nr 1)
Parametr niedostępny z poziomu menu kotła
(dostępny tylko z poziomu sensysa)
782
Ostatnie 10 błędów
(dotyczy modułu hydraulicznego nr 2)
Parametr niedostępny z poziomu menu kotła
783
(dostępny tylko z poziomu sensysa)
Resetuj listę błędów (dla modułu hydraulicznego nr 2)
przycisk OK = tak
przycisk ESC = nie
Błędy wyświetlają są na całym wyświetlaczu:
Błąd 1
numer kolejny
Przegrzew Strefa 5
opis błędu
725
kod błędu
15:36 31/05/2012
godzina i data
wystąpienia błędu
(jeżeli w miejscu data pojawią się - - - - oznacza to, że
nie została ustawiona data)
przycisk OK = tak
przycisk ESC = nie
79
Reset Menu
790
Reset do ustawień fabrycznych (dla modułu hydraulicznego nr 1)
Parametr niedostępny z poziomu menu kotła
791
(dostępny tylko z poziomu sensysa)
Reset do ustawień fabrycznych (dla modułu hydraulicznego nr 2)
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
przycisk OK = tak
przycisk ESC = nie
przycisk OK = tak
przycisk ESC = nie
15 / 35
8
80
81
810
811
812
813
814
815
82
Parametry Serwisowe
<niedostępny>
Statystyka
Godziny pracy CO [ h x 10 ]
[h]
Godziny pracy CWU [ h x 10 ]
[h]
Ilość błędów zapłonu [ n x 10 ]
[ liczba ]
Ilość cykli zapłonu [ n x 10 ]
[ liczba ]
Przytrzymać
przycisk OK aby
zresetować
parametr
Średnia długość żądania grzania
<niedostępny>
Kocioł
820
Poziom modulacji palnika
821
Stan wentylatora
822
Prędkość wentylatora
823
Prędkość pompy
0
1
2
OFF
niska
wysoka
824
Pozycja zaworu 3 drogowego
0
1
CWU
CO
825
Przepływ CWU (przepływ mierzony przez turbinkę)
826
Stan presostatu spalin – parametr niedostępny w kotłach kondensacyjnych
0
1
OFF
ON
827
% modulacji pompy
828
Moc palnika (wyświetlana w czasie rzeczywistym)
83
Temperatury kotła
830
T ust CO
[ C]
831
T zasilania CO
[ C]
832
T powrotu CO
[ C]
833
T CWU – nie jest wyświetlana temp. ciepłej wody
[ C]
834
<niedostępny>
835
T zewnętrzna
84
Solar i zasobnik
840
T zasobnika – parametr niedostępny dla ustawienia par. 228=0 i 228=2
841
<niedostępny>
842
843
844
(parametr niedostępny w kotłach kondensacyjnych)
0
1
V = X x 100
(parametr niedostępny w kotłach konwencjonalnych)
(dotyczy tylko kotła z elektroniczną pompą)
T zasilania CWU – parametr dostępny po podłączeniu czujnika zasilania
wody zimnej pod zaciski SOL na module elektronicznym
[ obr / min ]
OFF
ON
X
[ l/min ]
[%]
[ kW ]
O
O
O
O
O
[ C]
O
[ C]
O
[ C]
<niedostępny>
<niedostępny>
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
16 / 35
85
Serwis
850
Miesiące do nast. Przeglądu
851
Włączenie przypomnienia
0
1
852
Reset przypomnienia
przycisk OK = tak
przycisk ESC = nie
853
854
855
856
<niedostępny>
86
Historia błędów
0 – 60
OFF (wyłączone przypomnienie)
ON (włączenie przypomnienia)
0
Wersja oprogramowania
Wersja SW moduł
<niedostępny>
Błędy wyświetlają są na całym wyświetlaczu:
Błąd 4
numer kolejny
Potrzebne napełnienie
opis błędu
108
kod błędu
15:36 31/05/2012
godzina i data
wystąpienia błędu
Ostatnie10 błędów
860
12 - kondensacyjne
24 - konwencjonalne
(dotyczy błędów występujących w kotle)
(moduł serwisowy nie ma zapisanych błędów)
(jeżeli w miejscu data pojawią się - - - - oznacza to, że
nie została ustawiona data)
przycisk OK = tak
przycisk ESC = nie
861
Resetuj listę błędów (występujących w kotle)
87
870
871
872
873
Dowolne parametry
9
<niedostępny>
10
Parametr niedostępny w kotle.
Parametr dostępny po podłączeniu zasobnika Kairos Combi lub Fresh Water Station (FWS)
10 0
Parametry użytkownika
10 0 0
Ustawienie temperatury CWU
10 1
Tryb ręczny
10 1 0
Aktywacja trybu ręcznego
0
1
OFF
ON
0
10 1 1
Aktywacja pompy FWS
0
1
OFF
ON (10 minut gdy par. 10 1 0=1)
0
10 1 2
Kontrola zaworu 3-drogowego
0
1
OFF
ON (10 minut gdy par. 10 1 0=1)
0
10 1 3
Kontrola wyjścia AUX
0
1
OFF
ON (10 minut gdy par. 10 10=1)
0
10 1 4
Kontrola zaworu mieszającego
0
1
2
OFF
Otwarty (10 min. gdy par. 10 10=1)
Zamknięty (10 min. gdy par. 10 10=1)
0
Dowolny parametr kotła
Dowolny parametr kotła
Dowolny parametr kotła
Dowolny parametr kotła
O
[ C]
(działa tak samo jak przycisk do ustawiania temp. cwu na panelu kotła)
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
36 – 65
17 / 35
10 2
Parametry FWS
10 2 0
Schemat hydrauliczny
10 2 1
<niedostępny>
10 2 2
Dowolny parametr
0 – 255
0
10 2 3
Dowolny parametr
0 – 255
0
10 2 4
Dowolny parametr
0 – 255
0
10 3
Diagnostyka FWS
10 3 0
T wyjścia CWU
10 3 1
T wejścia CWU
10 3 2
10 3 3
0
1
2
niezdefiniowany
bez pompy cyrkulacyjnej cwu
z pompą cyrkulacyjną cwu
1
O
[ C]
(temp. wody ciepłej – S1)
O
[ C]
(temp. wody zimnej – S4)
T powrotu CO
O
[ C]
(temperatura powrotu do bufora za płytowym
wymiennikiem ciepła – S2)
T zasilania CO
O
[ C]
(temperatura wyjścia z bufora na płytowy wymiennik
ciepła – S3)
10 3 4
Przepływ CWU
10 3 5
Dolna sonda zasobnika
10 3 6
<niedostępny>
Ilość energii do podgrzania ciepłej wody
10 3 7
10 4
10 5
10 6
Czas pracy pompy FWS
<niedostępny>
<niedostępny>
<niedostępny>
11
<niedostępny>
12
<niedostępny>
13
<niedostępny>
14
Parametr niedostępny w kotle !!!!
Parametry Strefy 4 po podłączeniu dodatkowego modułu strefowego – (parametr wyświetlany jest tylko w
sensysie) – przełącznik nr 2 w dodatkowym module strefowym ustawić na OFF.
14 0
Ustawienia temperatury
14 0 0
T dzienna – parametr dostępny po podłączeniu sensysa
[ C]
14 0 1
T nocna – parametr dostępny po podłączeniu sensysa
[ C]
14 0 2
T ust strefa 4
[ C]
14 0 3
Temp. p zamrożeniowa strefy – parametr dostępny po
podłączeniu sensysa (ochrona pomieszczenia)
[ l / min ]
O
[ C]
(temperatura w dolnej części bufora)
MW / h
O
10 – 30
19
O
10 – 30
16
O
(stała temp. zasilania gdy par. 14 2 1= 0)
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
O
[ C]
par.
1425 - 1426
2 – 15
20 (par 14 2 0=0)
40 (par 14 2 0=1)
5
18 / 35
14 1
14 1 0
14 1 1
14 1 2
Dowolny parametr – dostępny po podłączeniu sterownika strefowego
14 2
Ustawienia Strefa 4
14 2 0
Dowolny parametr
0 – 255
0
Dowolny parametr
0 – 255
0
Dowolny parametr
0 – 255
0
O
Zakres temp Strefa 4
[ C]
0 – niskotemp.
1 – wysokotemp.
(20 - 45)
(35 - 85)
1
Parametr niedostępny w kotłach konwencjonalnych bez podłączonego sensysa
14 2 1
0
1
2
3
4
Termoregulacja
stała temp zasilania
termostat ON/OFF
tylko termostat modulowany
tylko sonda zewnętrzna
termostat modulowany + sonda zewnętrzna
Krzywa grzewcza
(bez podłączonego sensysa kocioł konwencjonalny fabr. ustawiony
jest jako wysokotemp. 14 2 0=1 bez możliwości zmiany)
1
0.2 – 1.0
0,6 (par 1420=0)
1.0 – 3.5
1,5 (par 1420=1)
14 2 2
-7 ÷ +7
par.14 2 0=0
0
-14 ÷ +14
par. 14 2 0=1
0
Przesuniecie równoległe (krzywej grzania)
(działa tak samo jak przyciski zmiany temp. CO na panelu sterowania)
14 2 3
-7
<…
-14
<…
-2
-4
-1
+1
+2
…>
+7
-2
+2
+4
…>
+14
Wpływ czujnika pomieszczenia
14 2 4
14 2 5
14 2 6
14 2 7
14 2 8
2 (par. 14 2 0=0)
(określa jak duży wpływ na temp. wody kotłowej – zasilania – ma
różnica pomiędzy temp. ustawioną a zmierzoną w pomieszczeniu,
im większa różnica tym wyższa temp. wody kotłowej)
Max T
O
(maksymalna temp. dla obiegu grzewczego –
ograniczenie działa dla każdego rodzaju sterowania)
[ C]
(minimalna temp. dla obiegu grzewczego–
ograniczenie działa dla każdego rodzaju sterowania)
[ C]
Min T
O
0 – 20
10 (par. 14 2 0=1)
20 - 45
45 (par. 14 2 0=0)
35 - 82
82 (par 14 2 0=1)
20 - 45
20 (par 14 2 0=0)
35 - 82
35 (par 14 2 0=1)
<niedostępny>
<niedostępny>
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
19 / 35
14 3
Diagnostyka Strefa 4
14 3 0
Parametr niedostępny w kotle
T pomieszczenia – parametr dostępny w sensysie
14 3 1
14 3 2
T pomieszczenia ustawiona w par. 14 0 0 lub 14 0 1 – parametr dostępny w sensysie
Info
Temp. zasilnia CO (Strefa 4) – parametr dostępny po podłączeniu modułu strefowego
Info
Aktualna temp. tylko wyświetlanie
(w sensysie musi być ustawiona strefa)
14 3 3
Parametr niedostępny w kotle
Temp. powrotu CO (Strefa 4) – parametr dostępny po podłączeniu modułu strefowego
14 3 4
Żądanie grzania strefa 4
0
OFF (nie)
1 – ON (tak)
14 3 5
Stan pompy dla strefy 4 – parametr dostępny po podłączeniu modułu strefowego
0
OFF
1 – ON
14 4
Akcesoria Strefa 4 - parametr dostępny po podłączeniu modułu strefowego
14 4 0
Modulacja pompy strefy
14 4 1
Delta T dla modulacji pompy
[ C]
4 – 25
20
14 4 2
Stała prędkość pompy
[%]
20 – 100
100
gdy par. 4 4 0 = 0
0 – prędkość stała
1 – modulacja wg dT
2 – modulacja wg ciśnienia
O
1
Parametr niedostępny w kotle !!!!
15
Parametry Strefy 5 po podłączeniu dodatkowego modułu strefowego – (parametr wyświetlany jest tylko w
sensysie) – przełącznik nr 2 w dodatkowym module strefowym ustawić na OFF.
Parametr niedostępny w kotle !!!!
16
Parametry Strefy 6 po podłączeniu dodatkowego modułu strefowego – (parametr wyświetlany jest tylko w
sensysie) – przełącznik nr 2 w dodatkowym module strefowym ustawić na OFF.
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
20 / 35
Kod dostępu (234)
Język, data, czas, aktualizacja czasu
Menu (dostęp do wszystkich parametrów kotła)
Kreator konfiguracji
Kocioł
Parametry konfiguracji
Parametry gazu
220 – Powolne zapalanie
230 – Moc max CO absolutna
231 – Moc max CO regulowana
232 – Moc max CWU; niedostępny w kotłach konwencjonalnych
233 – Moc min CWU; niedostępny w kotłach konwencjonalnych
234 – Moc max CO; niedostępny w kotłach konwencjonalnych
270 – tryb TEST
Parametry regulacyjne
220 – powolne zapalanie
231 – moc max CO regulowana
223 – niedostępny
238 – prędkość pompy
245 – Max PWM pompy (moc pompy kotłowej); dostępny w kotłach z pompą elektroniczną
246 – Min PWM pompy (moc pompy kotłowej); dostępny w kotłach z pompą elektroniczną
Wyświetlanie
821 – Stan wentylatora
822 – Prędkość wentylatora; niedostępny w kotłach konwencjonalnych
823 – Prędkość pompy
824 – Pozycja zaworu 3 dr
825 – Przepływ CWU (l/min)
827 – % modulacji pompy;
dostępny w kotłach z pompą elektroniczną
830 – T ust CO
831 – T zasilania CO
832 – T powrotu CO
833 – T CWU
840 – T zasobnika
835 – T zewnętrzna
Strefa
040 – strefa do ustawienia na wyświetlaczu
402 – T ust strefa 1
502 – T ust strefa 2
602 – T ust strefa 3
420 – Zakres temp. Strefa 1; niedostępny w kotłach konwencjonalnych bez podłączonego sensysa
520 – Zakres temp. Strefa 2; niedostępny w kotłach konwencjonalnych bez podłączonego sensysa
620 – Zakres temp. Strefa 3; niedostępny w kotłach konwencjonalnych bez podłączonego sensysa
434 – Żądanie grzania strefa 1
534 - Żądanie grzania strefa 2
634 - Żądanie grzania strefa 3
830 – T ust CO
Procedury z przewodnikiem
Napełnianie systemu
Odpowietrzanie systemu
Analiza spalin
Opcje serwisowe
Dane serwisu (wpisanie nazwy firmy i telefonu)
Włącz przypomnienie o przeglądzie (należy wybrać TAK lub NIE)
Zresetuj przypomnienie o serwisie
(należy wybrać TAK lub NIE)
Ilość miesięcy do przeglądu
(wybrać ilość miesięcy do przeglądu z przedziału 0 – 60 miesięcy)
Tryb TEST
Test pompy
Test zaworu 3-drogowego
Test wentylatora
- OFF (brak testu)
- CWU (ustawienie zaworu w trybie cwu)
- OFF (brak testu)
- ON (włączenie pompy w trybie test)
- CO (ustawienie zaworu w trybie co)
- ON (włączenie wentylatora w trybie test)
cd tabeli poniżej ….
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
21 / 35
… cd tabeli powyżej
Przegląd
Kocioł
Parametry konfiguracji
Parametry gazu
220 – Powolne zapalanie
230 – Moc max CO absolutna
231 – Moc max CO regulowana
232 – Moc max CWU; niedostępny w kotłach konwencjonalnych
233 – Moc min CWU; niedostępny w kotłach konwencjonalnych
234 – Moc max CO; niedostępny w kotłach konwencjonalnych
270 – Tryb TEST
Wyświetlanie
821 – Stan wentylatora
822 – Prędkość wentylatora;
823 – Prędkość pompy
824 – Pozycja zaworu 3 dr
825 – Przepływ CWU (l/min)
827 – % modulacji pompy;
830 – T ust CO
831 – T zasilania CO
832 – T powrotu CO
833 – T CWU
840 – T zasobnika
835 – T zewnętrzna
niedostępny w kotłach konwencjonalnych
dostępny w kotłach z pompą elektroniczną
Wymiana modułu
220 – Powolne zapalanie
226 – Konfiguracja kotła standardowego
228 – Wersja kotła
229 – Nominalna moc kotła
230 – Moc max CO absolutna
231 – Moc max CO regulowana
232 – Moc max CWU; niedostępny w kotłach konwencjonalnych
233 – Moc min CWU; niedostępny w kotłach konwencjonalnych
234 – Moc max CO; niedostępny w kotłach konwencjonalnych
247 – Urządzenie kontroli ciśnienia
250 – Funkcja Comfort
253 – Logika wyłączenia CWU
Błędy (po naciśnięciu przycisku OK dostęp do ostatnich 10 błędów – przejście do następnego błędu pokrętłem "nawigacji").
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
22 / 35
NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU
Są trzy typy nieprawidłowego funkcjonowania kotła:
- blokada
wymagająca resetu kotła;
- zatrzymanie pracy
kocioł podejmuje pracę automatycznie po usunięciu usterki
- ostrzeżenie
nieprawidłowe funkcjonowanie kotła, bez jego blokady (tylko informacja)
Kod błędu
Kasowanie
błędu
Opis
OBIEG CO
O
101
102
103
Przegrzew (STB) temperatura na wymienniku powyżej 102 ± 4 C (możliwe
O
odblokowanie kotła gdy temp. zasilania spadnie poniżej 87 C)
Czujnik ciśnienia wody w zwarciu lub rozwarciu (w modułach serwisowych
dokonać wyboru odpowiedniego czujnika ciśnienia – parametr 2 4 7.)
Ograniczony przepływ wody / brak wody - wykryty 3 krotnie w ciągu 4 minut:
∆Tzas > 7 [ °C/s ]
Reset
Reset
104
Zbyt duży przyrost temperatury w trakcie pracy palnika oraz do 7 sekund po jego
wyłączeniu:
∆Tzas > 20 [ °C/s ] lub ∆Tpow > 20 [ °C/s ]
Reset
105
Mały przepływ wody lub duże schłodzenie powrotu / brak wody - wykryty 3
krotnie w ciągu 4 minut:
Tzas – Tpow > 55 [ °C ]
Reset
106
Temperatura powrotu wyższa od temperatury zasilania wykryta 3 krotnie w ciągu
4 minut :
Tpow > Tzas + 10 [ °C ]
Reset
107
Temperatura powrotu wyższa od temperatury zasilania:
Reset
108
Niedostateczne ciśnienie wody w kotle - p < pmin = 0.4 bara
(dotyczy kotłów z elektronicznym pomiarem ciśnienia, sprawdzić parametr 247 w
menu kotła)
109
Zbyt wysokie ciśnienie wody w kotle
110
Sonda NTC1 na zasilaniu obiegu grzewczego w zwarciu lub rozwarciu
111
Ciśnienie wody niższe od minimalnego (w kotłach z elektronicznym pomiarem
ciśnienia)
112
Sonda NTC2 na powrocie z obiegu grzewczego w zwarciu lub rozwarciu
114
Sonda zewnętrzna w zwarciu lub rozwarciu
116
Otwarty kontakt termostatu podłogowego (styki TA2 w kotle)
118
Sonda NTC1 lub NTC2 poza zakresem pomiaru oporności
1P1
Ograniczony przepływ wody / brak wody:
1P2
Mały przepływ wody lub duże schłodzenie powrotu / brak wody:
Tzas – Tpow > 55 [ °C ]
Ostrzeżenie
1P3
Temperatura powrotu wyższa od temperatury zasilania: Tpow > Tzas + 10 [ °C ]
Ostrzeżenie
1P4
Zbyt niskie ciśnienie (konieczne uzupełnienie) p < psyg = 0,6 bara
Ostrzeżenie
Tpow > Tzas + 30 [ °C ]
- p > 3 [ bar ]
∆Tzas > 7 [ °C/s ]
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
Ostrzeżenie
23 / 35
OBIEG CWU
201
Sonda NTCs ciepłej wody w zwarciu lub rozwarciu dotyczy par. 228=3
202
Dolna sonda zasobnika solarnego w zwarciu lub rozwarciu
203
Sonda zasobnika w rozwarciu lub jej brak
204
Uszkodzona sonda kolektora słonecznego lub T>170 C
205
Sonda CWU na wlocie zasobnika solarnego w rozwarciu
206
Sonda CWU na wlocie zasobnika solarnego w zwarciu
207
Przegrzew kolektora solarnego
208
Niska temperatura kolektora solarnego (aktywna fk. przeciw zamarzaniu)
209
Przegrzew ciepłej wody w zasobniku T ≥ 80 C (znika dla T< 75 C)
210
Uszkodzona górna sonda zasobnika
211
Uszkodzona sonda ogrzewania solarnego
212
Uszkodzona sonda zasilania wężownicy (AUX 2)
213
Uszkodzona sonda powrotu wężownicy (AUX 3)
214
Niezdefiniowany schemat hydrauliczny instalacji solarnej ( ustaw w par. 3 2 1)
Rozłączony czujnik ciśnienia solarnego
brak połączenia kablowego (przerwa na okablowaniu)
p ≥ 6 bar
automatyczny RESET dla p < 6 bar.
215
O
O
O
216
Zbyt niskie ciśnienie w układzie solarnym p < 0,4 bar (blokada pompy solarnej)
automatyczny RESET dla p > 1,0 bara
217
Błąd anody
250
Niezdefiniowany schemat hydrauliczny FWS
251
Uszkodzony czujnik ciepłej wody FWS
252
Uszkodzony czujnik powrotu bufora FWS
253
Uszkodzony czujnik zasilania bufora FWS
254
Uszkodzony czujnik zimnej wody FWS
2P1
Zbyt niskie ciśnienie w układzie solarnym p < 0,6 bara (układ pracuje) nie ma blokady
systemu solarnego
automatyczny RESET dla p > 1,0 bara
LE 9
F 60
Kody, które mogą pojawić się podczas pierwszego napełnienia zasobnika, kiedy
O
temperatura wody w zasobniku jest niższa niż 10 C (temp. ochrony dla zasobnika).
O
Kody znikają po podgrzaniu zasobnika powyżej 10 C
Ostrzeżenie
opór 470 kΩ
Informacja
(bez blokady
kotła)
MODUŁ ELEKTRONICZNY
301
Błąd EPROM-u wyświetlacza
302
Błąd komunikacji między modułami
303
Błąd wewnętrzny modułu głównego
304
Więcej niż 5 resetów w ciągu 15 minut
305
Błąd wewnętrzny modułu głównego
Reset
306
Błąd wewnętrzny modułu głównego
Reset
307
Błąd wewnętrzny modułu głównego
Konieczność wykonania przeglądu (czas przeglądu ustawiany i aktywowany w
parametrze 8 5 0 i 8 5 1).
Reset
3P9
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
Informacja
24 / 35
KOMUNIKACJA Z AKCESORIAMI
401
Problem komunikacji miedzy modemem a złączem BUS
402
Błąd modemu GPRS/GSM
403
Błąd karty SIM
404
Błąd w komunikacji pomiędzy modemem a modułem
405
Błąd modemu
406
Błąd modemu
407
Sonda wewnętrzna w rozwarciu (termostatu pokojowego)
408
Sonda wewnętrzna w zwarciu (termostatu pokojowego)
ZAPŁON + JONIZACJA
501
Brak płomienia – nie została wykryta jonizacja w ciągu 8 sekund od zapłonu
502
Płomień wykryty przy zamkniętym zaworze gazu
504
Blokada palnika po 3 kolejnych zerwaniach palnika (w czasie normalnej pracy)
5P1
Pierwsza próba zapłonu nieudana
Ostrzeżenie
5P2
Druga próba zapłonu nieudana
Ostrzeżenie
5P3
Zanik płomienia w czasie pracy palnika
Ostrzeżenie
5P4
3 zaniki płomienia w czasie jednego cyklu pracy
Reset
ON/OFF
ODPROWADZENIE SPALIN
601
604
607
Zadziałanie termostatu spalin (otwarta komora spalania)
Zbyt niskie obroty wentylatora (obr. < 1775 -100 rpm) lub uszkodzenie czujnika Halla
- np. par. 226 = 3 i rozłączony czujnik Halla.
Brak zasilania wentylatora
Reset
6P2
Presostat zamknięty przed startem wentylatora
O
Temperatura spalin wyższa niż 167 C (zadziałanie bezpiecznika termostatycznego
w kotłach kondensacyjnych)
Zbyt niskie obroty wentylatora
Zbyt późne zamknięcie styków presostatu spalin (zamknięta komora spalania)
Par. 2 2 6 = 0 (CF)
Par. 2 2 6 = 1 (VCM)
Par. 2 2 6 = 2 (stałe obroty wentylatora) – dla kotła Genus EVO – w tym kotle
wentylator jest modulowany
Par. 2 2 6 = 4 (Bitermik CF)
Par. 2 2 6 = 5 (Bitermik FF)
Rozwarcie styków presostatu podczas pracy palnika (zamknięta komora spalania)
Ostrzeżenie
6P4
Zbyt niskie obroty wentylatora lub awaria czujnika Halla
Ostrzeżenie
610
612
6P1
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
Wymiana
wymiennika
25 / 35
STREFY GRZEWCZE
701
Uszkodzona sonda zasilania CO w strefie 1
702
Uszkodzona sonda zasilania CO w strefie 2
703
Uszkodzona sonda zasilania CO w strefie 3
704
Uszkodzona sonda zasilania CO w strefie 4
705
Uszkodzona sonda zasilania CO w strefie 5
706
Uszkodzona sonda zasilania CO w strefie 6
707
Przegrzew w strefie 1
711
Uszkodzona sonda powrotu strefy 1
712
Uszkodzona sonda powrotu strefy 2
713
Uszkodzona sonda powrotu strefy 3
714
Uszkodzona sonda powrotu strefy 4
715
Uszkodzona sonda powrotu strefy 5
716
Uszkodzona sonda powrotu strefy 6
722
Przegrzew w strefie 2
723
Przegrzew w strefie 3
724
Przegrzew w strefie 4
725
Przegrzew w strefie 5
726
Przegrzew w strefie 6
750
Niezdefiniowany schemat hydrauliczny (ustawić par. 7 2 0)
753
Niezdefiniowany schemat hydrauliczny (ustawić par. 7 5 0)
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
26 / 35
MENU POZIOM UŻYTKOWNIKA (w kotle)
Aby wejść do ustawień użytkownika należy:
nacisnąć OK
Panel kotła
Genus Premium EVO
Genus EVO
A
na ekranie pojawią się parametry poziomu użytkownik:
Poziom 1
Ustawienie CWU
Ustawienie CO
IKONA
Poziom 2
Poziom 3
Ustawienie Tco w
strefie 1
Ustawienie
temperatury CO
Ustawienie Tco w
strefie 2
Ustawienie Tco w
strefie 3
Ustawienie
temperatury CWU
Ustawienie temperatury
CWU
Wyłączona
Funkcja Comfort
Opis
Ustawiana również przyciskami “+”
lub “-“ z prawej strony wyświetlacza.
Z funkcją AUTO korekta temperatury
zasilania.
Z funkcją AUTO korekta temperatury
zasilania.
Z funkcją AUTO korekta temperatury
zasilania.
Tylko z modułem strefowym.
Ustawiana również przyciskami “+”
lub “-“ z lewej strony wyświetlacza.
Domyślnie
Sterowanie czasowe
Zawsze aktywna
Musi być włączona przy współpracy
kotła z zasobnikiem
Ustawienie interfejsu
Język
Czas i data
Kocioł podstawowy
Domyślnie
Ekran początkowy
Kocioł rozszerzony
Jasność w trybie
standby
Podświetlenie
Czas wyświetlania
ekranu
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
27 / 35
UKŁAD ZAPŁONOWY
Regulacja zaworu gazowego SIT 848 SIGMA
W kotłach montowany jest zawór gazowy SIT 848 SIGMA (wszystkie modele kondensacyjne w wersji Evo)
Śruba regulacji
min (pod
zaślepką)
Śruba regulacji
max
Króciec
pomiaru ciś.
wewnętrznego
gazu (P INT)
Króciec
pomiaru ciś.
wejścia gazu
UWAGA:
Jeżeli są trudności z ustawieniem CO2 na mocy minimalnej, postępuj jak poniżej:
podłącz manometr do króćca P INT pomiaru ciśnienia wewnętrznego zaworu,
uruchom kocioł z mocą maksymalną (w funkcji „kominiarz”),
śrubą regulacji mocy minimalnej ustaw ciśnienie gazu (patrz manometr) blisko 0 mbar,
uruchom kocioł z mocą minimalną (w funkcji „kominiarz”)
ustaw żądaną wartość CO2 (wg danych z tabeli)
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
28 / 35
UKŁAD ZAPŁONOWY
Zmiana rodzaju gazu w kotle Genus Premium Evo
Wymień mixer bi-venturi i kryzę (diafragma), zestawy na GPL dostępne od III kw. 2013r.
Rodzaj
gazu
G20
(Gz 50)
G31
(GPL)
Moc kotła
[ kW ]
Wymiary
miksera
[ mm ]
Wymiary króćca
wewnętrznego
[ mm ]
Wymiary kryzy
(diafragmy)
[ mm ]
24
φ 24
φ 4,05
φ 6,40
30
φ 26
φ 4,50
φ 6,90
35
φ28
φ 4,95
φ 7,50
24
φ 24
φ 3,20
φ 5,50
30
φ 26
φ 3,40
φ 5,80
35
φ 28
φ 3,60
φ 6,00
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
29 / 35
UKŁAD ZAPŁONOWY
Regulacja zaworu gazowego SIT 845 SIGMA
Minimalny prąd jonizacji 1 µA.
Uwaga: występują dwa rodzaje palników 11 i 13 rampowy, z tego wynikają mniejsze lub większe wymienniki ciepłą dla tych samych mocy
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
30 / 35
KOCIOŁ + ZASOBNIK
Wszystkie kotły jednofunkcyjne dostarczane są z zaworem trójdrogowym i czujnikiem temp. wody w zasobniku typu NTC 10k.
Podczas uruchomienia należy zwrócić uwagę na podłączenie hydrauliczne pomiędzy kotłem i zasobnikiem (schemat poniżej).
Parametr 2 28
1 (wersja TANK)
Sonda NTC
Parametr 2 28
2 (wersja SYSTEM)
Termostat ON/OFF
Sensys
lub
Linia dolnej
Sonda zewnętrzna
typ NTC 10k
Termostat pokojowy
typu ON/OFF
Modulowany czujnik
pomieszczenia
krawędzi kotła
Sonda zasobnika
typ NTC 10k
UWAGA: podłączenie urządzeń sygnałem BUS wymaga zachowania polaryzacji.
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
31 / 35
Wykres charakterystyki sond NTC (kotłowe, zasobnika ciepłej wody) oraz
czujnika zewnętrznego – wersja EVO).
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
32 / 35
SOLAR MANAGER – sterownik systemu solarnego
Diody
Miejsce na
podłączenie
sterownika Sensys
Anoda
Zasilanie 230 VAC
Złącze BUS
Zabezpieczenie
termiczne 95OC
Sonda S4 (czujnik syst. zintegrowanego)
Pompa solarna
Sonda S3 (górny czujnik zasobnika)
Sonda S2 (dolny czujnik zasobnika)
(*)
Wyjście przekaźnikowe
Zawór
3-drogowy
Sonda S1 (czujnik solar)
AUX (ON/OFF)
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
33 / 35
MODUŁ HYDRAULICZNY (MGM) – sterownik stref grzewczych
Schemat elektryczny - MGM z kotłem GALILEO EVO
Sonda zasilania strefy 3 (MGM III)
Sonda powrotu strefy 3 (MGM III)
Sonda zasilania strefy 1 (MGM III)
Sonda powrotu strefy 1 (MGM III)
Sonda zasilania strefy 2 (MGM III)
Sonda powrotu strefy 2 (MGM III)
Sensys i/lub modulowane
sterowanie stref łączymy
czujniki jako temp.
Bus-em równolegle
Podłączenie BUS
Termostat pokojowy w strefie 3
Sonda
zewnętrzna
Termostat pokojowy w strefie 2
Zasilanie
230 VAC
Sondę zewnętrzną należy podłączyć
pod kocioł
Termostat pokojowy w strefie 1
Pompa strefy 1
Pompa strefy 2
Pompa strefy 3
Sterowanie zaworem mieszającym w strefie 2
Sterowanie zaworem mieszającym w strefie 3
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
34 / 35
MODUŁ HYDRAULICZNY – rozszerzenie o dodatkowe strefy
Możliwe jest podłączenie dwóch modułów hydraulicznych, czyli uzyskanie aż 6 stref grzewczych z kotłem w wersji Evo.
Aby możliwe było sterowanie wszystkimi sześcioma strefami, sterowniki modułów hydraulicznych połączyć należy równolegle z kotłem
złączem BUS, oraz w jednym ze sterowników przestawić mikroprzełącznik nr 2 z pozycji ON w położenie OFF. Przy takiej konfiguracji moduł
nr 1 ma numerację stref 1, 2 i 3, natomiast moduł nr 2 przyjmuje numerację 4, 5 i 6.
UWAGA:
Aby możliwe było sterowanie wszystkimi strefami konieczne jest podłączenie sterownika SENSYS, ponieważ w kotle nie jest dostępne sterowanie dodatkowymi
strefami (możliwość sterowania tylko z sensysa). Po podłączeniu sensysa na wyświetlaczu może pojawić się komunikat, "ZBYT DUŻA ILOŚĆ DANYCH BUS", aby skasować
ten komunikat na module nr 1 należy mikroprzełącznik nr 1 ustawić w pozycji OFF. Nie zmieniać na module mikroprzełącznika nr 2, który służy do konfiguracji jako
rozszerzenie stref.
Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r.
35 / 35

Podobne dokumenty