Specsheet Template CE

Komentarze

Transkrypt

Specsheet Template CE
Polyclonal Rabbit
Anti-Human
Alpha-1-Antitrypsin
Nr kat. A 0012
Wydanie 01.12.02
Przeznaczenie
Do diagnostyki in vitro.
Preparat Polyclonal Rabbit Anti-Human Alpha-1-Antitrypsin, nr kat. A 0012, stanowi preparat poliklonalnego
przeciwciała króliczego przeciwko ludzkiej alfa-1-antytrypsynie i jest przeznaczony do oznaczeń
alfa-1-antytrypsyny metodami immunocytochemicznymi, np. w hepatocytach w niedoborze alfa-1-antytrypsyny
(1). Przeciwciało to można także stosować do oznaczeń metodą immunoprecypitacji żelowej i immunoblottingu
(2). Wyniki powinna interpretować osoba o potwierdzonych kwalifikacjach, w kontekście historii choroby
pacjenta i wyników innych badań diagnostycznych.
Należy zwrócić uwagę, że firma Dako produkuje także preparat Polyclonal Rabbit Anti-Human Alpha-1Antitrypsin przeznaczony specjalnie do stosowania w turbidymetrii i nefelometrii (nr kat. Q 0363).
Wprowadzenie
Alfa-1-antytrypsyna (AAT) jest glikoproteiną o masie 51 kDa, produkowaną głównie w wątrobie. Jest to białko ostrej
fazy. Jego główną funkcją jest hamowanie działania proteaz serynowych, jak elastaza neutrofilowa, kolagenaza i
chymotrypsyna. Osoby posiadające genetycznie uwarunkowany niski poziom AAT w surowicy są zagrożone
rozwojem rozedmy płuc, przewlekłej choroby wątroby oraz pierwotnego raka wątroby. Klasyczna postać niedoboru
AAT jest związana z retencją polimerów AAT w siateczce śródplazmatycznej komórek wątroby (3, 4).
AAT jest obecna w normalnych komórkach wątroby, histiocytach i monocytach oraz w wielu różnych guzach,
zróżnicowanych w kierunku komórek zarówno nabłonkowych, jak i mezenchymalnych (3).
Odczynnik dostarczony
Oczyszczona frakcja immunoglobulin króliczej surowicy odpornościowej dostarczana w postaci płynnej. Zawiera
0,1 mol/L NaCl, 15 mmol/L NaN3.
Stężenie białka g/L: Zob. etykieta na fiolce. Miano przeciwciał (SRI): 1 100 mg/L (5).
Jako odniesienie do oznaczeń miana używano roztworu Dako Human Serum Protein Calibrator, nr kat. X 0908.
Różnica miana pomiędzy seriami odczynnika A 0012 wynosi mniej niż 10%. Uzyskano do poprzez doprowadzenie
miana każdej serii oddzielnie do wartości miana referencyjnego preparatu przeciwciał przechowywanego w
temperaturze –80 °C.
Immunogen
Alfa-1-antytrypsyna wyizolowana z ludzkiej surowicy.
Swoistość
Przeciwciało reaguje z ludzką alfa-1-antytrypsyną. Śladowe ilości przeciwciał stanowiących zanieczyszczenie
usuwano poprzez absorpcję w fazie stałej z użyciem białek surowicy ludzkiej.
Immunoelektroforeza krzyżowa: Podczas elektroforezy z użyciem 12,5 µL odczynnika A 0012 na 1 cm2
powierzchni żelu po rozdzieleniu 2 µL surowicy ludzkiej pojawia się wyłącznie łuk precypitacji z alfa-1-antytrypsyną.
Barwienie: Barwnik Coomassie Brilliant Blue.
Metodą immunoelektroforezy rakietkowej wykazano, że przeciwciało daje reakcję krzyżową z odpowiednikiem
alfa-1-antytrypsyny u szczura, foki i świni (6).
Środki ostrożności
1. Do stosowania przez osoby przygotowane zawodowo.
2. Produkt zawiera azydek sodu (NaN3), odczynnik chemiczny silnie toksyczny w czystej postaci. W stężeniu
obecnym w produkcie, chociaż nie klasyfikowanym jako niebezpieczne, azydek sodu może reagować z
elementami kanalizacji wykonanymi z ołowiu i miedzi, tworząc silnie wybuchowe pochodne lub azydki tych
metali. Przy usuwaniu odpadów przepłukać spływ dużą ilością wody, aby uniknąć tworzenia się azydków.
3. Jak w przypadku każdego materiału biologicznego, należy stosować odpowiednie procedury.
4. Produkt może być stosowany w różnych technikach i w zestawieniu z różnymi typami próbek i materiałów, a
zatem każde laboratorium powinno ustalić własny system kontroli jakości
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 2-8 C. Nie używać po upływie daty ważności wskazanej na opakowaniu. Jeśli
produkt był przechowywany w warunkach innych niż wskazane, użytkownik musi sprawdzić jakość produktu.
Nie ma wyraźnych oznak wskazujących na niestabilność produktu, dlatego równocześnie z próbkami badanymi
powinno się oznaczać wiarygodną kontrolę. Jeżeli uzyskuje się nieoczekiwane wyniki bez zmiany procedur
laboratoryjnych i można podejrzewać, że dzieje się to z winy przeciwciała, należy skontaktować się z serwisem
technicznym firmy Dako.
Przygotowanie próbek
Skrawki parafinowe: Przeciwciało można stosować do znakowania skrawków parafinowych preparatów
tkankowych utrwalonych w formalinie. Wymagane jest wcześniejsze nadtrawienie tkanek proteinazą K. Słabsze
wyniki uzyskuje się poprzez termiczne odsłanianie epitopów stosując DakoTarget Retrieval Solution nr kat.
S 1700, Dako Target Retrieval Solution High pH nr kat. S 3308, 10 mmol/L bufor cytrynianowy o pH 6,0 lub 10
mmol/L bufor Tris z 1 mmol/L EDTA o pH 9,0. Skrawki tkankowe nie powinny wysychać podczas trawienia ani
podczas barwienia.
IMMUNOCYTOCHEMIA
Przygotowanie skrawków mrożonych i komórek: Przeciwciało może być stosowane do oznaczania skrawków
mrożonych (1) oraz preparatów komórek z separatora utrwalonych w buforowanym roztworze formaliny z
acetonem (7).
(113791-002)
A 0012/PL/MER/01.12.02 p. 1/2
Dako Denmark A/S · Produktionsvej 42 · DK-2600 Glostrup · Denmark · Tel. +45 44 85 95 00 · Fax +45 44 85 95 95 · CVR No. 33 21 13 17
Procedura barwienia
Rozcieńczanie: Polyclonal Rabbit Anti-Human Alpha-1-Antitrypsin, nr kat. A 0012, można stosować w
rozcieńczeniach w zakresie od 1:800 do 1:1600 przy wykorzystaniu skrawków parafinowych ludzkiego migdałka
utrwalanych formaliną, przeprowadzając odzyskiwanie epitopów metodą proteolizy z użyciem proteinazy K w
czasie 5 minut oraz inkubując preparat przez 30 minut w temperaturze pokojowej z pierwszym przeciwciałem.
Ponieważ optymalne warunki procedury zależą od zastosowanych próbek oraz metod ich przygotowania,
powinny one być wyznaczone indywidualnie przez każde laboratorium. Jako kontrolę ujemną zaleca się preparat
Dako Rabbit Immunoglobulin Fraction (Solid-Phase Absorbed), nr kat. X 0936, rozcieńczoną do takiego samego
stężenia białka, co pierwsze przeciwciało. Jeżeli nie określono, czy produkt zachowuje trwałość w danym
układzie testowym, zaleca się, by produkt rozcieńczać natychmiast przed użyciem lub rozcieńczać w Dako
Antibody Diluent, nr kat. S 0809.
Wizualizacja: Zaleca się stosowanie zestawu DAKO LSAB™+/HRP, nr kat. K 0679 oraz zestawów DAKO
EnVision™+/HRP, n-ry kat. K 4004 i K 4006. Procedura wykonania jest opisana w każdym z zestawów.
Charakterystyka wyników
Komórki wybarwione przez przeciwciała wykazują cytoplazmatyczny wzór barwienia.
Normalne tkanki: Przeciwciało znakuje normalne komórki wątroby (1) oraz leukocyty wielojądrzaste, monocyty i
ich prekursory. Limfocyty, komórki tworzące rozety E, limfocyty aktywowane Con A, komórki NK, czerwone
krwinki, erytroblasty i megakariocyty nie wybarwiają się (7).
Tkanki patologiczne: U 13 pacjentów z różnymi chorobami wątroby za pomocą przeciwciał wybarwiono komórki
wątroby z i bez ziarnistości AAT. W preparatach zawierających ziarnistości można użyć dużo wyższego
rozcieńczenia przeciwciała, co wskazuje na wyższe stężenie AAT w tych preparatach (1).
IMMUNOPRECYPITACJA ŻELOWA
Wskazówki dot. rozcieńczania Immunoelektroforeza rakietkowa: Przeciwciało: 1,0 µL na cm2 powierzchni żelu. Standard: Dako Human Serum
Protein Calibrator, nr kat. X 0908, 1+15 1+25 1+40 1+60. Rozcieńczanie próbek: 1+40. Objętość standardu i
próbki: 5 µL.
Pojedyncza immunodyfuzja radialna: Przeciwciało: 1,0 µL na cm2 powierzchni żelu. Standard: Dako Human Serum
Protein Calibrator, nr kat. X 0908, 1+15 1+25 1+40 1+60. Rozcieńczanie próbek: 1+40. Objętość standardu i
próbki: 5 µL.
Piśmiennictwo
1.
Clausen PP. Immunohistochemical demonstration of alpha-1-antitrypsin in liver tissue. A methodological
investigation. Acta path microbiol scand Sect A 1980;88:299-306.
2.
Kalsheker NA, Warner JT, Watkins GL. Phenotyping alpha-1-antitrypsin (alpha1-AT) variants by isoelectric
focusing in agarose and immunoblotting. Clin Chim Acta 1985;148:157-60.
3.
Leong ASY, Cooper K, Leong FJWM. Manual of diagnostic antibodies for immunohistology. London:
Oxford University Press;1999.p. 7-8.
4.
Perlmutter DH. Liver injury in 1-antitrypsin deficiency: an aggregated protein induces mitochondrial injury.
J Clin Invest. 2002;110:1579-83.
5.
Becker W. Determination of antisera titres using the single radial immunodiffusion method. Immunochem
1969;6:539-46.
6.
Hau J, Nilsson M, Skovgaard-Jensen H-J, de Souza A, Eriksen E, Wandall LT. Analysis of animal serum
proteins using antisera against human analogous proteins. Scand J Lab Anim Sci 1990;17:3-7.
7.
Krugliak L, Meyer PR, Taylor CR. The distribution of lysozyme, alpha-1-antitrypsin and alpha-1antichymotrypsin in normal hematopoietic cells and in myeloid leukemias: An immunoperoxidase study on
cytocentrifuge preparations, smears and paraffin sections. Am J Hematol 1986;21:99-109.
Objaśnienie symboli
(113791-002)
Nr katalogowy
Temperatura przechowywania
Wyrób medyczny do
diagnostyki in vitro
Numer serii
Sprawdź w instrukcji
stosowania
Zużyć przed
Producent
A 0012/PL/MER/01.12.02 p. 2/2
Dako Denmark A/S · Produktionsvej 42 · DK-2600 Glostrup · Denmark · Tel. +45 44 85 95 00 · Fax +45 44 85 95 95 · CVR No. 33 21 13 17