Województwo Pomorskie członkiem Platformy

Komentarze

Transkrypt

Województwo Pomorskie członkiem Platformy
Województwo Pomorskie członkiem Platformy Smart Specialisation!
W wyniku przyjęcia strategii Europa 2020 kraje członkowskie Unii Europejskiej wezwane zostały do
reformy swoich krajowych i regionalnych systemów badań, rozwoju i innowacji w kierunku wsparcia
doskonałości i inteligentnej specjalizacji. Dotyczy to w szczególności okresu budżetowego 2014-2020.
Realizacja idei inteligentnej specjalizacji regionalnej, będzie miała kluczowe znaczenie dla dostępu
do funduszy europejskich po 2013 roku a określenie potencjału rozwojowego naszego regionu,
będzie podstawą do przygotowania stanowisk negocjacyjnych samorządu.
Pojęcie smart specialization zakłada, że poszczególne regiony powinny skupić się na rozwoju
innowacji w dziedzinach, które zgodne są z ich predyspozycjami. Chodzi o wspieranie oddolnego
procesu inicjowanego przez przedsiębiorców.
Przedsięwzięcia będą musiały angażować wielu partnerów. Sprostanie wymogom UE w tym zakresie
będzie dotyczyło obecności w regionie silnych grup, branżowych i międzybranżowych, w ramach
których będą tworzone konsorcja na potrzeby realizacji konkretnych przedsięwzięć.
Na poziomie regionalnym ważne jest znalezienie domeny, w której dany region powinien się
specjalizować, wspierać i w konsekwencji czerpać korzyści z jej rozwoju, gdyż władze regionów nie
są w stanie wspierać gospodarki horyzontalnie.
W celu wsparcia europejskich regionów w procesie generowania, wdrażania i monitorowania
realizacja celów strategii utworzono Platformę Smart Specialisation ( S3 Platform ).
Platforma zarejestrowała już blisko 70 regionów europejskich. Spośród Polskich regionów do
Platformy przystąpiły dotąd: Dolny Śląsk, Lubelskie, Lubuskie, Mazowieckie, Podkarpackie,
Świętokrzyskie, Wielkopolska i Województwo Podlaskie.
Od 17 sierpnia br. członkiem Platformy Smart Specialisation jest również Województwo Pomorskie!
Platforma jest prowadzona przez zespół skupiający reprezentantów kilku instytucji Komisji
Europejskiej i jest instytucją doradztwa wspierającą regiony UE w określeniu ich potencjałów
rozwojowych w obszarze innowacji. W tym:
- dostarczenie wskazówek oraz przekazywanie przykładów dobrych praktyk
- organizowanie sesji informacyjnych dla decydentów i udział w konferencjach
- szkolenia dla decydentów,
- stwarzanie okazji do wzajemnej weryfikacji kierunków działań w obrębie różnych regionów,
- pomoc w dostępie do danych,
- udział w dużych projektach badawczych dotyczących zarządzania strategicznego i prowadzenia
polityki gospodarczej.