ROOFTEC

Komentarze

Transkrypt

ROOFTEC
wentylatory dachowe ROOFTEC
ROOFTEC
NowoϾ !
ocynkowanej galwanicznie blachy stalowej. Kszta³t ³opatek zosta³
zaprojektowany tak, aby uniemo¿liwiaæ osadzanie siê t³uszczu, a co za tym
idzie tak¿e jego wp³ywu na parametry pracy wentylatora. Dodatkowo wirnik z
³opatkami pochylonymi do ty³u wykazuje wy¿sz¹ sprawnoœæ ni¿ wirniki z
³opatkami pochylonymi do przodu o zbli¿onych parametrach. Dziêki temu
tak¿e pobór mocy jest mniejszy.
napêd i sterowanie:
konstrukcja:
Dachowy wentylator promieniowy wyposa¿ony w silnik zlokalizowany poza
strumieniem przep³ywaj¹cego powietrza. Konstrukcja wentylatora sk³ada siê
z obudowy opartej na kszta³cie oœmiok¹ta, która redukuje straty ciœnienia
przep³ywaj¹cego strumienia powietrza, oraz kwadratowej p³yty monta¿owej
wykonanej z galwanizowanej blachy stalowej. Obudowa wykonana jest z
aluminium odpornego na dzia³anie wody morskiej (AlMg3). Wentylator
posiada pionowy wylot powietrza zabezpieczony aluminiow¹ blach¹
perforowan¹. W celu u³atwienia czynnoœci serwisowych obudowa
wentylatora jest uchylna. Standardowo ka¿dy wentylator jest wyposa¿ony w
zintegrowany wy³¹cznik serwisowy oraz tackê ociekow¹ u³atwiaj¹c¹
odprowadzanie t³uszczu z wnêtrza wentylatora. W komplecie dostarczane s¹
tak¿e œruby monta¿owe.
wirnik:
Wywa¿any dynamicznie wirnik typu B. £opatki pochylone do ty³u wykonane z
Jednofazowy (230V, 50Hz) lub trójfazowy (400V, 50Hz) asynchroniczny
klatkowy silnik elektryczny. Silniki posiadaj¹ wbudowany czujnik temperatury uzwojeñ, którego koñcówki musz¹ byæ pod³¹czone do zewnêtrznego
przekaŸnika ochrony termicznej np. typu S ET10 lub STDT 16. Silniki s¹
przystosowane do napiêciowej regulacji prêdkoœci obrotowej w pe³nym
zakresie, przy pomocy regulatorów transformatorowych, silniki modeli 630 i
710 s¹ przystosowane do regulacji wy³¹cznie poprzez falownik. Stopieñ
ochrony IP 54, klasa izolacji F. Konstrukcja wentylatora zapewnia ca³kowite
odizolowanie silnika od strumienia przep³ywaj¹cego powietrza poprzez
podwójn¹ warstwê obudowy. Zapobiega to odbieraniu ciep³a przez silnik od
strumienia przep³ywaj¹cego powietrza. Dodatkowo silniki wyposa¿one s¹ we
w³asny uk³ad ch³odzenia zapewniaj¹cy wyd³u¿on¹, bezawaryjn¹ pracê.
Wysokotemperaturowy
o
120 C
Wentylator przystosowany do
wyci¹gu medium o temperaturze
do 120oC w warunkach pracy
ci¹g³ej.
Tacka ociekowa
Tacka ociekowa umoýliwia odpùyw
tùuszczu z wnætrza wentylatora i
zapobiega zanieczyszczeniu dachu.
maksymalna temperatura pracy:
Wy³¹cznik
serwisowy
do 120oC
Zintegrowany w obudowie
wyùàcznik serwisowy zapewnia
bezpieczny serwis i konserwacjæ.
zastosowanie:
Wentylacja ogólna obiektów mieszkalnych, biurowych, przemys³owych i
u¿ytecznoœci publicznej. Umiejscowienie silnika ca³kowicie poza strumieniem
przep³ywaj¹cego powietrza sprawia, ¿e wentylator ten idealnie nadaje siê do
zastosowañ jako wyci¹g oparów znad okapów w kuchniach przemys³owych i
obiektach gastronomicznych o temperaturach usuwanego powietrza do
120oC (zgodnie z norm¹ niemieck¹ VDI 2052). Mo¿liwoœæ zastosowania w
dowolnej instalacji odci¹gowej wymagaj¹cej odprowadzania skroplin lub
okresowego czyszczenia komory wirnika, np. masarnie, zak³ady
przetwórstwa spo¿ywczego, stanowiska czyszczenia par¹, itp.
Uchylna obudowa
Konstrukcja wentylatora pozwala
na uchylenie obudowy w celach
serwisowych.
tablica doboru akcesoriów dla danego wentylatora ROOFTEC:
Typ ROOFTEC
2-280/2600S
2-315/3900S
2-355/4700S
4-400/3900S
4-450/5800S
Zabezp. termiczne
5-bieg. reg. obr. (transformatorowy)
5-bieg. reg. obr. (transformator.) TK
podst. dachowa do dachów p³askich
podst. t³umi¹ca do dachów p³askich
króciec wlotowy
z³¹cze przeciwdrganiowe
klapa zwrotna
S ET10
STR-1-50L22
STRS-1-50L22
DSF 280
DSS 280
DAF 250
DAS 250
DVK 250
S ET10
STR-1-75L22
STRS-1-75L22
DSF 280
DSS 280
DAF 250
DAS 250
DVK 250
S ET10
STR-1100L22
STRS-1100L22
DSF 355
DSS 355
DAF 400
DAS 400
DVK 400
S ET10
STR-1-35L22
STRS-1-35L22
DSF 355
DSS 355
DAF 400
DAS 400
DVK 400
S ET10
STR-1-50L22
STRS-1-50L22
DSF 450
DSS 450
DAF 400
DAS 400
DVK 400
Typ ROOFTEC
4-500/8000S
4-560/12000T
4-630/15300T
6-710/15100T
Zabezp. termiczne
5-bieg. reg. obr. (transformatorowy)
5-bieg. reg. obr. (transformator.) TK
podst. dachowa do dachów p³askich
podst. t³umi¹ca do dachów p³askich
króciec wlotowy
z³¹cze przeciwdrganiowe
klapa zwrotna
S ET10
STR-1-75L22
STRS-1-75L22
DSF 450
DSS 450
DAF 400
DAS 400
DVK 400
STDT 16
STR-4-60L40
STRS-4-60L40
DSF 560
DSS 560
DAF 560
DAS 560
DVK 560
STDT 16
DSF 560
DSS 560
-
STDT 16
DSF 710
DSS 710
-
Wyposa¿enie
STR-1 / STRS-1
STR-4 / STRS-4
5-bieg. reg. ob. (transformatorowy)
str. nr 297, 301-302
DSF
podst. dachowa do dachów p³ask.
str. nr 133
DSS
podst. t³umi¹ca do dachów p³askich
str. nr 134
DAF
króciec wlotowy
str. nr 135
DAS
z³¹cze przeciwdrganiowe
str. nr 135
DVK
klapa zwrotna
str. nr 136
www.harmann.pl
123
dane techniczne
Typ
U
I max
RPM max
L WA
L pA*
m
[m3/h]
V max
[Pa]
[W]
[V]
[A]
[1/min]
[dB(A)]
[dB(A)]
[kg]
2658
3854
4678
3894
5851
7933
11845
15304
15090
890
1104
1244
450
591
719
890
1203
670
650
880
1250
540
810
1240
2070
3957
2068
230
230
230
230
230
230
400
400
400
3,8
5
7,7
2,9
4,3
7,2
4,6
7,5
4,5
2890
2870
2900
1430
1430
1430
1430
1449
958
82
82
86
76
75
81
82
87
79
59/51
59/51
63/55
53/45
52/44
58/50
59/51
64/56
56/48
26
28
42
36
46
53
83
88
102
ROOFTEC 2-280/2600S
ROOFTEC 2-315/3900S
ROOFTEC 2-355/4700S
ROOFTEC 4-400/3900S
ROOFTEC 4-450/5800S
ROOFTEC 4-500/8000S
ROOFTEC 4-560/12000T
ROOFTEC 4-630/15300T
ROOFTEC 6-710/15100T
D
p max
P max
nr katalogowy
12200300
12170300
12216200
12170700
12200600
12171100
12177400
12275800
12247000
* - poziom ciœnienia akustycznego mierzony z odleg³oœci 4/10 m
wymiary
modele 230V
Typ
ROOFTEC 2-280/2600S
ROOFTEC 2-315/3900S
ROOFTEC 2-355/4700S
ROOFTEC 4-400/3900S
ROOFTEC 4-450/5800S
ROOFTEC 4-500/8000S
ROOFTEC 4-560/12000T
ROOFTEC 4-630/15300T
ROOFTEC 6-710/15100T
124
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
F [mm]
565
565
694
694
790
790
967
967
1054
40
40
40
40
40
535
535
670
670
828
828
1033
1033
1301
436
436
549
549
683
683
945
945
1098
426
426
540
540
674
674
936
936
1090
497
497
632
632
790
790
955
995
1263
modele 400V
strongair solutions
wentylatory dachowe ROOFTEC
charakterystyki pracy
ROOFTEC 2-280/2600S
wartoœci mocy akustycznej LWA [dB(A)]
dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
Pkt.
Pracy
tot
63
125
Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
250 500 1000 2000
4000 8000
LWA wlot [dB(A)]
1
2
3
4
5
84
84
82
81
83
68
68
59
61
61
75
74
71
71
73
79
79
77
77
79
1
2
3
4
5
86
86
82
85
86
69
71
62
64
65
75
75
70
73
75
78
79
78
81
82
Pkt.
Pracy
tot
63
125
1
2
3
4
5
88
88
80
82
85
79
78
60
58
58
82
81
74
77
78
85
84
75
77
79
1
2
3
4
5
89
89
82
83
86
79
81
62
62
62
84
83
76
78
80
84
84
75
76
78
Pkt.
Pracy
tot
63
125
1
2
3
4
5
89
88
87
86
88
74
70
67
67
61
84
78
78
82
81
84
82
81
80
81
1
2
3
4
5
91
89
86
88
90
75
75
68
68
64
82
79
77
81
81
84
82
81
80
81
76
75
73
72
74
77
77
75
73
74
77
77
74
73
74
70
70
68
67
69
50
51
49
46
51
81
81
78
79
80
77
76
74
74
76
71
70
68
68
70
53
52
50
49
54
LWA wylot [dB(A)]
ROOFTEC 2-315/3900S
79
78
77
77
78
Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
250 500 1000 2000
4000 8000
LWA wlot [dB(A)]
79
79
73
74
76
76
76
70
74
77
74
74
68
72
75
65
65
62
67
71
48
48
47
54
56
81
81
75
76
79
76
75
71
72
75
68
67
66
68
73
49
48
48
53
57
LWA wylot [dB(A)]
ROOFTEC 2-355/4700S
82
81
77
77
80
Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
250 500 1000 2000
4000 8000
LWA wlot [dB(A)]
82
81
81
78
81
82
82
81
78
80
78
78
78
76
78
70
71
70
71
74
52
52
52
52
56
85
85
84
81
83
79
81
80
78
80
71
73
73
73
77
53
53
53
52
56
LWA wylot [dB(A)]
www.harmann.pl
86
86
85
83
84
125
charakterystyki pracy
ROOFTEC 4-400/3900S
wartoœci mocy akustycznej LWA [dB(A)]
dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
Pkt.
Pracy
tot
63
125
Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
250 500 1000 2000
4000 8000
LWA wlot [dB(A)]
1
2
3
4
5
75
71
71
75
77
64
60
61
65
70
68
65
65
68
69
71
67
67
71
72
1
2
3
4
5
77
76
76
79
80
67
65
68
73
72
70
69
71
72
74
70
69
70
71
72
Pkt.
Pracy
tot
63
125
1
2
3
4
5
77
79
75
77
79
67
68
64
68
67
72
74
69
71
72
73
75
70
72
73
1
2
3
4
5
80
77
75
79
80
68
66
67
71
69
72
69
68
71
72
74
71
70
73
74
Pkt.
Pracy
tot
63
125
1
2
3
4
5
81
80
79
81
83
70
68
70
72
72
75
74
73
76
76
75
74
73
75
76
1
2
3
4
5
85
83
81
84
86
58
63
69
73
71
61
67
72
74
77
63
68
75
77
79
67
63
61
63
65
66
62
59
63
65
60
57
55
59
66
51
50
51
61
65
32
31
30
47
38
67
66
65
68
69
61
61
61
64
67
53
53
54
64
69
35
37
37
40
42
LWA wylot [dB(A)]
ROOFTEC 4-450/5800S
73
71
71
71
72
Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
250 500 1000 2000
4000 8000
LWA wlot [dB(A)]
68
70
68
67
68
66
69
67
70
70
60
62
60
65
71
52
53
52
58
62
35
36
35
34
38
72
69
66
69
71
67
64
62
67
73
57
56
55
62
66
38
36
36
40
42
LWA wylot [dB(A)]
ROOFTEC 4-500/8000S
75
71
69
71
73
Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
250 500 1000 2000
4000 8000
LWA wlot [dB(A)]
76
73
72
73
72
72
70
66
69
73
66
64
61
68
76
58
57
56
64
68
41
40
39
39
41
61
69
75
75
77
58
67
75
76
79
51
57
63
67
73
35
39
43
45
46
LWA wylot [dB(A)]
126
64
71
78
78
79
strongair solutions
wentylatory dachowe ROOFTEC
charakterystyki pracy
wartoœci mocy akustycznej LWA [dB(A)]
dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
ROOFTEC 4-560/12000T
ROOFTEC 4-630/15300T
Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
250 500 1000 2000
Pkt.
Pracy
tot
63
125
1
2
3
4
5
87
87
85
88
89
75
76
75
83
83
82
83
80
84
84
79
79
76
79
79
1
2
3
4
5
90
89
87
91
92
77
76
72
76
78
83
82
82
86
86
84
83
81
84
85
4000 8000
LWA wlot [dB(A)]
81
81
78
78
79
78
78
76
77
78
73
73
72
75
78
66
66
66
66
68
49
49
49
48
51
81
81
79
82
82
76
76
75
80
81
70
70
70
71
72
53
53
53
53
54
LWA wylot [dB(A)]
85
84
81
84
84
ROOFTEC 6-710/15100T
www.harmann.pl
127

Podobne dokumenty