Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach ogłasza ustny

Komentarze

Transkrypt

Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach ogłasza ustny
Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach
ogłasza ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu służbowego
FORD TRANSIT
nr rejestracyjny: TGR 9344,
silnik: poj. 2496cm3,
rok produkcji: 1993,
dotychczas użytkowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach
Cena wywoławcza samochodu wynosi 2.520,00 zł
Postąpienie w licytacji wynosi - 50 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2015r. o godzinie 14.00
w Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Zamkowa 1, 23-310 Modliborzyce
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej 252,00zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa) na rachunek bankowy Gminnego
Ośrodka Kultury (BSZK o/Modliborzyce, nr 11 8717 1123 2010 1000 0534 0001)
2. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie wpływu na konto GOK.
3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający
tożsamość podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
4. Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien
przedstawić oryginał pełnomocnictwa.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia
samochodu.
6. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu.
7. Uczestnicy, którzy nie wygrali przetargu, otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po
zakończeniu przetargu.
8. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli
się od zawarcia umowy.
9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia samochodu niezwłocznie po wygraniu
przetargu, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
10. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny
nabycia i zawarciu umowy.
11. Przetarg jest ważny jeśli nastąpi jedno postąpienie.
13. Samochód można oglądać na placu dawnej bazy SKR w Kolonii Zamek (obok stacji
paliw).
14. Regulamin przetargu (licytacji) dostępny jest na stronie internetowej
www.gokmodliborzyce.pl,
Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury
w Modliborzycach, ul. Zamkowa 1, tel.15 871 50 21. Osoba do kontaktów: Andrzej Rząd