AKTUALNOŚCI

Komentarze

Transkrypt

AKTUALNOŚCI
NEWSLETTER #4
WRZESIEŃ 2013 r.
Biuro Wspierania Badań
Wydziału Chemii UG
Tel: 58 523 51 59
Pokój F124
Kontakt: [email protected]
http://www.chem.univ.gda.pl/dzialalnosc/BWB/
AKTUALNOŚCI
NCN - RAPORT ROCZNY!
Przypominamy, że w terminie do 30 września 2013 r. należy złożyć wymagane raporty roczne oraz
końcowe z projektów zakwalifikowanych do finansowania przez NCN. Formularze raportów są dostępne w systemie OSF, a szczegółowe zalecenia dotyczące przygotowania raportów zostały zamieszczone na stronie internetowej NCN.
RUSZAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU INFRASTRUKTURA I
ŚRODOWISKO 2014 - 2020
26 sierpnia 2013 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach POIiŚ 2014-2020.
Głównym celem POIiŚ 2014-2020 będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i
przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Zaproponowany cel
główny wynika z jednego z priorytetów strategii Europa 2020, którym jest zrównoważony rozwój,
rozumiany jako wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie.
Zakres wsparcia w ramach POIiŚ 2014-2020 wpisuje się w następujące cele tematyczne, wymienione w projekcie rozporządzenia ramowego:

wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;

promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;

ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów, w tym także ochrona,
promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego;

promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych;

wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (w ograniczonym zakresie).
Str. 1
AKTUALNE KONKURSY

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

HOMING PLUS / POMOST
Od 14 sierpnia br. można składać wnioski w VIII i jednocześnie ostatniej edycji konkursów w programach
HOMING PLUS i POMOST (dziedziny Bio, Info, Techno).
W programie HOMING PLUS finansowane są innowacyjne projekty realizowane przez badaczy ze stopniem naukowym doktora, którzy niedawno wrócili do Polski lub planują powrót do kraju. Do składania
wniosków w programie zachęcamy również młodych doktorów innych narodowości zainteresowanych odbyciem stażu podoktorskiego w Polsce. Na laureatów czeka subsydium badawcze w wysokości do
80 000 zł rocznie oraz stypendium w wysokości 5000 zł miesięcznie. W ostatniej edycji programu sfinansowane zostaną projekty o łącznej wysokości 3 mln złotych.
Rodziców-badaczy posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zachęcamy do składania wniosków w programie POMOST, który umożliwia powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z opieką
nad małym dzieckiem. Finansowaniu w programie podlega grant badawczy i stypendia dla maksymalnie
trzech podopiecznych. Łączna suma obu części: projektowej i stypendialnej wynosi 140 tys. zł rocznie. W
ostatniej edycji konkursu sfinansowane zostaną projekty o łącznej wartości 2,5 mln złotych.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 15 października 2013 r.
Dokumentacja konkursowa programu i wniosek online dostępne są na stronie internetowej:
http://www.fnp.org.pl/oferta/homing-plus/ i http://www.fnp.org.pl/oferta/pomost-granty-powrotowe/

ECO TALENT 2013
Projekt Eco –Talent 2013 jest skierowany głównie do studentów oraz absolwentów Wyższych Uczelni w
Polsce, a także wszystkich młodych i kreatywnych osób, które są zainteresowane rozpoczęciem własnej
działalności gospodarczej służącej ochronie środowiska. Projekt realizowany będzie w dwóch etapach. Celem pierwszego etapu jest wyłonienie najlepszych, najciekawszych i najbardziej innowacyjnych pomysłów
spośród zgłoszonych na stronie internetowej www.eco-talent.pl. Najlepsze pomysły w drugim etapie zostaną poddane ocenie eksperckiej przez Radę Projektu, składającą się ze znanych postaci świata Biznesu oraz
nauki. Zgodnie z Regulaminem Rada Projektu spośród projektów biznesowych zakwalifikowanych do II
etapu wybierze najlepszy projekt, który będzie miał możliwość realizacji w postaci spółki celowej.
Dokładne zasady konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.eco-talent.pl
Str. 2
AKTUALNE KONKURSY

NARODOWE CENTRUM NAUKI

MAESTRO 5
Program skierowany jest do doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań
naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
Środki finansowe przewidziane na realizację projektów to 70 mln zł.
W związku z zapytaniami płynącymi ze środowiska naukowego dotyczącymi warunków konkursu MAESTRO 5 ogłoszonego w
dniu 14 czerwca 2013 r. Rada NCN informuje, że przez pojęcie doktorant należy rozumieć, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., uczestnika studiów doktoranckich. Przez stanowisko pracy typu post-doc należy rozumieć
pełnoetatowe stanowisko pracy przeznaczone dla osoby rozpoczynającej karierę naukową, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do tego okresu nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Przypominamy, że do konkursu dopuszczone są te projekty badawcze, w których przewidziane jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów na łączny okres co najmniej 36 miesięcy w trybie zgodnym z zasadami zawartymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w
projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów
doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”. Zaangażowanie doktoranta w ramach stypendium naukowego jest jednym z wymagań niezbędnych, którego spełnienie pozwala na dopuszczenie wniosku do oceny merytorycznej.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 16 września 2013 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro-14-06-2013

HARMONIA 5
Program przeznaczony jest na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
Środki finansowe przewidziane na realizację projektów to 30 mln zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 16 września 2013 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia-14-06-2013

SONATA BIS 3
Program przeznaczony jest na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowegorealizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy
doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Środki finansowe przewidziane na realizację projektów to 50 mln zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 16 września 2013 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis-14-06-2013
Str. 3
AKTUALNE KONKURSY

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

PROGRAM BRIDGE VC
BRIdge VC to nowy program wsparcia komercjalizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych wysokiego ryzyka już od wczesnych etapów finansowania projektów. Jego
celem jest zwiększenie skali komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w Polsce przez kooperację podmiotów polskich i zagranicznych.
Do konkursu na partnerów biznesowych zgłosiło się ponad 30 funduszy inwestycyjnych i firm doradczych,
w tym 5 funduszy globalnych. Spośród nadesłanych ofert NCBR negocjuje z 4 podmiotami:
1. Oferta inwestycyjna - Nauki przyrodnicze, nauki medyczne, nauki o zdrowiu - Adiuvo Sp. z o.o. fundusz polski wraz z funduszem globalnym - BRAN Investments;
2. Oferta inwestycyjna - Nauki inżynieryjne i techniczne - Investin Sp. z o.o. - fundusz polski wraz z
funduszem globalnym - Pitango Venture Partners;
3. Oferta doradcza - Nauki przyrodnicze, nauki medyczne, nauki o zdrowiu - Life Science Business
Consulting Sp z o.o.;
4. Oferta doradcza - Nauki inżynieryjne i techniczne - PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: jesień 2013 r.
Więcej informacji na stronie: http://bridge.gov.pl/programy/bridge-vc/

KOMISJA EUROPEJSKA
W ramach programu CIP EIP - Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji został otwarty konkurs w ramach
którego finansowane są projekty pilotażowe oraz powielania rynkowego dedykowane ekoinnowacjom. Zaproszenie
do składania wniosków jest otwarte dla innowacyjnych pod względem ekologicznym produktów, technik, usług i
procesów, które mają na celu zapobieżenie oddziaływaniu na środowisko lub ograniczenie go, bądź które przyczyniają się do optymalnego wykorzystania zasobów.
W tym roku zaproszenie obejmuje pięć głównych obszarów priorytetowych:
- recykling materiałów
- woda
- ekologiczne produkty budowlane
- przedsiębiorstwa ekologiczne
- sektor żywności i napojów.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 5 września 2013 r.
Więcej informacji na stronie: http://cip.gov.pl/nowy-konkurs-cip-eco-innovation-2013-juzotwarty!,new_p,mg,1.html,963
Str. 4
STYPENDIA

STYPENDIA IM. ALEKSANDRA VON HUMBOLTA
Została uruchomiona elektroniczna rejestracja wniosków w tegorocznym konkursie o stypendia im. Aleksandra von Humboldta.
Zapraszamy polskich badaczy do zgłaszania kandydatur niemieckich uczonych, którzy chcieliby prowadzić
badania w wybranym polskim ośrodku naukowym. Stypendium FNP może być przyznane na okres 3-6
miesięcy i może być wykorzystane w ciągu 3 lat od przyznania. Wysokość stypendium wynosi obecnie
równowartość 4 000 euro miesięcznie.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 września 2013 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.fnp.org.pl/stypendia-im-a-von-humboldta-rozpoczynamy-naborwnioskow/

STYPENDIA START
Wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego
przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.
Wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku* (lub 32 lat** w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich),
 są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub
innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych,
 mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).
* O stypendia w edycji 2014 mogą starać się kandydaci urodzeni w roku 1983 lub później.
** W konkursie START 2014 mogą brać udział osoby urodzone w roku 1981 lub później (kandydaci
uprawnieni do przedłużenia).
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31 października 2013 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/start/
Str. 5
KONFERENCJE/SEMINARIA/WARSZTATY

ICT – Create, Connect, Grow – 6 - 8 listopada br. - Wilno
W dniach 6-8 listopada w Wilnie odbędzie się organizowana przez Komisję Europejską konferencja ICT
– Create, Connect, Grow poświęcona finansowaniu ICT w nowej perspektywie budżetowej, ze szczególnym naciskiem na program Horyzont 2020. Jest to największe tego typu wydarzenie organizowane w
najbliższym czasie przez instytucje europejskie – ma zgromadzić środowisko naukowe, przedsiębiorców, władze krajowe i regionalne, instytucje otoczenia biznesu jak również studentów i innowatorów.
Konferencji mają towarzyszyć warsztaty poświęcone praktycznemu wykorzystaniu funduszy na ICT jak
również inne wydarzenia towarzyszące.
Program wydarzenia dostępny jest na stronie https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2013-conferenceprogramme, natomiast rejestracji na wydarzenie można dokonywać tutaj: http://ec.europa.eu/digitalagenda/events/cf/ict2013/register.cfm.

Bioinnovation International Summit - 16 - 18 października br. - Gdańsk
Bioinnovation & ScanBalt Forum 2013 to międzynarodowe wydarzenie, skupiające praktyków transferu
technologii z całego świata.
Jest to szansa nie tylko na wymianę doświadczeń i zdobywanie cennej wiedzy. Konferencja stanowi niepowtarzalną okazję do nawiązywania międzynarodowej współpracy na styku biznesu i nauk w dziedzinie life science. Kontakt firm i naukowców z profesjonalnymi brokerami technologii i najwyższej klasy
ekspertami spełnia oczekiwania przedsiębiorczych naukowców i innowacyjnych firm na wielu płaszczyznach. Poprzez to przedsięwzięcie pragniemy również promować przedsiębiorczość w środowisku ambitnych studentów i młodych pracowników naukowych. Naszym celem jest szkolenie i wspieranie
wszystkich, którzy pragną w przyszłości oprzeć swoją karierę o komercjalizację pracy badawczej oraz
chcących tworzyć inicjatywy związane z biotechnologią, chemią, farmacją lub medycyną.
Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.bioinnovation.pl/

Pomorskie Dni Energii - 24 - 25 października br. - Gdańsk
Pomorskie Dni Energii to wydarzenie skupiające aktorów działających w branży energetycznej: instytucje naukowe, przedsiębiorców, animatorów działań edukacyjnych, stowarzyszenia i instytucje z branży
energetycznej, a także przedstawicieli organów publicznych, które w tym roku odbędzie się po raz trzeci. W ramach dwudniowego „festiwalu energii” odbywają się targi, prezentacje, seminaria. Wydarzenie
skierowane jest przede wszystkim do osób, które są konsumentami energii w gospodarstwach domowych i chciałyby wiedzieć więcej o tym, skąd pochodzi użytkowana przez nich energia oraz –co najważniejsze – w jaki sposób korzystać z niej w efektywny i zrównoważony sposób.
Więcej informacji na stronie: http://www.pomorskie-eu.pl/pl/pomorskie-dni-energii-2013,ps,81.html
Str. 6