Full text ()

Komentarze

Transkrypt

Full text ()
GVILEJNI DATY
MYKOLA OLEKSIJOVYÇ PERESTGK
(do 60-riççq vid dnq narodΩennq)
1 siçnq 2006 roku vypovnylosq 60 rokiv vidomomu ukra]ns\komu matematyku,
çlenu-korespondentu Nacional\no] akademi] nauk Ukra]ny, zasluΩenomu diqçu
nauky i texniky Ukra]ny Mykoli Oleksijovyçu Perestgku.
M. O. Perestgk narodyvsq u s. Ploska Slavuts\koho rajonu Xmel\nyc\ko]
oblasti v selqns\kij rodyni. U 1963 roci vin zakinçyv iz zolotog medallg Myrutyns\ku seredng ßkolu i vstupyv do Ky]vs\koho universytetu im. T. Íevçenka
na mexaniko-matematyçnyj fakul\tet. Pislq uspißnoho zaverßennq navçannq
buv rekomendovanyj vçenog radog fakul\tetu do navçannq v aspiranturi. Z
1969 roku Mykola Oleksijovyç nezminno pracg[ v Ky]vs\komu universyteti
im.5T. Íevçenka, poslidovno obijmagçy posady asystenta, docenta (1974 r.),
profesora (1986 r.), zaviduvaça kafedry intehral\nyx ta dyferencial\nyx rivnqn\ (1988 r.). U 1987 – 2003 rokax M. O. Perestgk — dekan mexanikomatematyçnoho fakul\tetu.
Vlasni naukovi doslidΩennq M. O. Perestgk rozpoçav pid kerivnyctvom profesora A. M. Samojlenka, nyni akademika NAN Ukra]ny. Central\ne misce v
nyx zajmaly pytannq teori] impul\snyx system ta teori] invariantnyx mnoΩyn
dyferencial\nyx i riznycevyx rivnqn\. U 1972 roci vin uspißno zaxystyv kandydats\ku dysertacig na temu „Deqki pytannq doslidΩennq nelinijnyx system
dyferencial\nyx rivnqn\ z mytt[vymy zminamy”.
Razom z A. M. Samojlenkom nym buly oderΩani rezul\taty priorytetnoho
xarakteru wodo isnuvannq periodyçnyx rozv’qzkiv nelinijnyx system z impul\snog di[g, ob©runtuvannq metodu userednennq ta vidßukannq umov stijkosti dlq
takyx system. U cej ças po suti vidbuvalosq stvorennq novoho naprqmku v teori]
zvyçajnyx dyferencial\nyx rivnqn\. U podal\ßomu Mykoli Oleksijovyçu
© G. O. MYTROPOL|S|KYJ, A. M. SAMOJLENKO, M. I. ÍKIL|, I. O. PARASGK, 2006
ISSN 1027-3190. Ukr. mat. Ωurn., 2006, t. 58, # 1
113
114
G. O. MYTROPOL|S|KYJ, A. M. SAMOJLENKO, M. I. ÍKIL|, I. O. PARASGK
vdalosq dosqhty znaçnyx uspixiv u rozrobci teori] majΩe periodyçnyx rozv'qzkiv
ta teori] intehral\nyx mnoΩyn dlq impul\snyx system.
U 1986 roci vin zaxystyv doktors\ku dysertacig na temu „Kolyvni rozv’qzky
dyferencial\nyx rivnqn\ z impul\snog di[g ta ]x stijkist\”. Çerez rik jomu
bulo prysvo[no vçene zvannq profesora. Todi Ω vyjßla u svit knyha „Dyfferencyal\n¥e uravnenyq s ympul\sn¥m vozdejstvyem”, napysana u spivavtorstvi z
A. M. Samojlenkom. Ce bula odna z perßyx u sviti monohrafij, prysvqçenyx
systematyzovanomu vykladu teori] impul\snyx system. U519955roci u vydavnyctvi „World Scientific” vyjßov iz druku rozßyrenyj anhlomovnyj variant ci[]
knyhy.
Naukovi rezul\taty M. O. Perestgka ßyroko vidomi matematyçnij spil\noti i
vyznani neg. Vony vtilylysq u majΩe 250-ty naukovyx pracqx, çyslennyx dopovidqx, vyholoßenyx na predstavnyc\kyx miΩnarodnyx konferenciqx, a takoΩ u
lekciqx, proçytanyx v universytetax usix kra]n SND, Bolhari], Pol\wi, Uhorwyny, Çexi], Rumuni], Hreci], Ghoslavi], SÍA, Itali], Kanady, Kuby, Nimeççyny,
Finlqndi], Íveci], Brazyli]. Pid naukovym kerivnyctvom M. O. Perestgka zaxyweno 21 kandydats\ku ta 4 doktors\ki dysertaci]. Vin [ çlenom redkolehij
p’qty naukovyx Ωurnaliv, u tomu çysli dvox inozemnyx (Uhorwyna, Hreciq).
M. O. Perestgk — laureat DerΩavno] premi] Ukra]ny v haluzi nauky i
texniky (za cykl prac\ „Novi matematyçni metody v nelinijnomu analizi”
(19965r.)), laureat premi] imeni M. M. Krylova NAN Ukra]ny (za cykl prac\
„Suçasni metody doslidΩennq dynamiçnyx system” (1998 r.)). U 2002 roci jomu
prysvo[no poçesne zvannq „ZasluΩenyj diqç nauky i texniky Ukra]ny”. Amerykans\kym biohrafiçnym instytutom M. O. Perestgk dviçi (1997 i 2003 rr.) vyznavavsq lgdynog roku.
Plidnu naukovu robotu Mykola Oleksijovyç uspißno po[dnu[ z naukovometodyçnog ta pedahohiçnog diql\nistg. U lekciqx, qki vin protqhom bahat\ox
rokiv çyta[ na mexaniko-matematyçnomu fakul\teti, vysvitlggt\sq najvaΩlyvißi dosqhnennq v teori] stijkosti, topolohiçnij dynamici, teori] invariantnyx
mnoΩyn ta impul\snyx system. Napysani nym pidruçnyky „Dyferencial\ni
rivnqnnq” (Ky]v: Lybid\, 2003; u spivavtorstvi z A. M. Samojlenkom, I.5O.5Parasgkom), „Dyferencial\ni rivnqnnq u zadaçax” (Ky]v: Lybid\, 2003; u spivavtorstvi z A. M. Samojlenkom, S. A. Kryvoße[g), „Dyferencial\ni ta intehral\ni rivnqnnq” (Ky]v: Lybid\, 2004; u spivavtorstvi z S. A. Kryvoße[g,
V.5M. Burymom), „Teoriq rivnqn\ matematyçno] fizyky” (Ky]v: Lybid\, 2001;
u5spivavtorstvi z V. V. Maryncem), „Suçasnyj ekonomiçnyj analiz” (Ky]v: Vywa
ßkola, 2004; u spivavtorstvi z O. I. Ponomarenkom, V. M. Burymom) korystugt\sq zasluΩenog populqrnistg sered studentiv bahat\ox vywyx navçal\nyx
zakladiv Ukra]ny. Stvorenyj razom z A. M. Samojlenkom ta V. A. Vyßens\kym
„Zbirnyk zadaç z matematyky” (1990 r.) vytrymav kil\ka vydan\ ukra]ns\kog ta
rosijs\kog movamy.
M. O. Perestgk oçolg[ komisig z matematyky naukovo-metodyçno] rady Ministerstva osvity i nauky, [ çlenom bgro Viddilennq matematyky NAN Ukra]ny,
çlenom sekci] matematyky i mexaniky Komitetu z derΩavnyx premij Ukra]ny v
haluzi nauky i texniky.
Svo[ 60-riççq Mykola Oleksijovyç zustriça[ spovnenyj enerhi] ta tvorçyx
zadumiv. PobaΩa[mo jomu micnoho zdorov'q, wastq ta novyx uspixiv.
G. O. Mytropol\s\kyj, A. M. Samojlenko,
M. I. Íkil\, I. O. Parasgk
ISSN 1027-3190. Ukr. mat. Ωurn., 2006, t. 58, # 1

Podobne dokumenty