REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI POSTANOWIENIA

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI POSTANOWIENIA
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi
w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
2. Plan dyżurów układa wicedyrektor szkoły, a zatwierdza go Rada Pedagogiczna.
3. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.
4. Głównym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa podczas
przerw po zakończonych zajęciach.
5. Miejscem objętym opieką dyżurującego nauczyciela dyżuru są: korytarze/schody,
sanitariaty, podwórko szkolne, boiska, szatnie i sklepik szkolny.
6. Nauczyciele dyżurują w wyznaczonych przez dyrektora miejscach w liczbie zapewniającej
bezpieczeństwo dzieci.
7. Dyżury obejmują wszystkie przerwy z uwzględnieniem I i II zmiany.
8. Dyżur na I zmianie rozpoczyna się o godzinie 7:45 i kończy po długiej przerwie o 1045.
9. Dyżur na II zmianie rozpoczyna się po 4. lekcji o godzinie 1130 i trwa do godziny 1420.
10. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przyjmuje również
jego dyżury przed rozpoczęciem zajęć. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni swój dyżur,
dyrektor dyżurujący wyznacza zastępcę do pełnienia dyżuru.
11. Nieobecność wyznaczonego nauczyciela na dyżurze jest równoznaczne z naruszeniem
regulaminu dyżurów oraz wewnątrzszkolnych regulacji prawnych (Statut Szkoły)
z konsekwencjami: udzielenia upomnienia ustnego, pisemnego, nagany z wpisem do akt.
OBOWIĄZKI DYŻURUJĄCEGO NAUCZYCIELA
Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za:
1. Bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania, tzn. za porządek, niedopuszczanie
do niebezpiecznych zabaw, siedzenia na parapetach, wychylanie się przez okna, bieganie
po korytarzu i schodach, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące do bójek,
wspinanie się na kraty zabezpieczające, chodzenie po balustradach, drzewach itp.
2. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy
i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci:
o zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach,
sanitariatach, w zakamarkach pomieszczeń szkolnych oraz w szatniach,
o nie dopuszcza do samowolnego opuszczania terenu szkolnego (np. w celu wyjścia
do sklepu, na ulicę, do domu).
3. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi,
jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi oraz innymi
osobami i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów.
4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
i poinformowania o tym fakcie dyżurującego dyrektora.
5. Nauczyciel ma obowiązek zaraz po dzwonku znaleźć się na swoim stanowisku i opuścić je
po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował (porządek itp.).
6. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyżurującemu dyrektorowi szkoły zauważone
zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.
7. Przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca pracy
pod względem bhp.
8. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrekcji szkoły fakt zaistnienia wypadku
i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej
opieki (informuje pielęgniarkę szkolną, zgłasza w sekretariacie lub w cięższych
przypadkach wzywa pogotowie ratunkowe).
9. Z pełnienia dyżurów zwolnieni są: pedagodzy, bibliotekarze i wychowawcy świetlicy.

Podobne dokumenty