plik PDF

Komentarze

Transkrypt

plik PDF
Miesiêcznik
Egzemplarz bezp³atny
Nr 8 (166) sierpieñ 2012 ISSN 1733-3253
Wieñce do¿ynkowe (fot. I.Markowicz)
i chleb z ¿o³yñskiej piekarni (fot. J.Tomczyk)
W numerze:
Informacje o XV sesji Rady Gminy str. 3
Ruszaj¹ inwestycje str. 3
Czasami trzeba skoczyæ na g³êbok¹ wodê str. 4
70. rocznica deportacji ¿o³yñskich ¯ydów str. 6
Letnia szko³a jêzykowa w ¯o³yni str. 7
Niech gra orkiestra str. 8
Lato z kultur¹, cz II str. 9
¯o³yniacy na igrzyskach w Londynie str. 13
Memoria³ im. Tadeusza Tkacza str. 14
2
Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska
Stanis³aw Nykiel
Obrzêd wrêczenia chleba
Wójt gminy Andrzej Benedyk
Poczêstunek chlebem do¿ynkowym
Grupa obrzêdowa „Dolany”
Nr 8 (166) sierpieñ 2012
Zdjêcia na stronie - J.Tomczyk; zdjêcie S.Nykla - I.Markowicz
Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska
miny
sprawy g
Informacje o XV sesji
Rady Gminy ¯o³ynia
P
osiedzenie rady odby³o siê 16 sierpnia br. Porz¹dek obrad obejmowa³
siedem uchwa³. Radni zmienili sposób
przekazania dotacji przez gminê dla
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w £añcucie. Decyzja o przekazaniu 5 tys. z³
na przygotowanie i wyremontowanie
pomieszczeñ Powiatowego Punktu
Przegl¹du i Konserwacji Sprzêtu
Ochrony Dróg Oddechowych wykorzystywanego przez stra¿aków, zapad³a ju¿ na poprzedniej sesji. Teraz do
tematu powrócono z powodów proceduralnych, okaza³o siê bowiem, ¿e lepiej bêdzie przekazaæ dofinansowanie
z pominiêciem powiatu, bezpoœrednio
na konto funduszu wsparcia stra¿y.
Rada zmieni³a tak¿e regulamin przyznawania stypendiów naukowych wyp³acanych uczniom ¿o³yñskiego zespo³u
szkó³. Propozycja zwiêkszenia puli pieniêdzy na stypendia o 5 tys. z³ zyska³a
Ruszaj¹
inwestycje
Budowa boiska wielofunkcyjnego
„Orlik 2012” w ¯o³yni
P
ocz¹tkiem sierpnia wy³oniony zosta³ wykonawca I etapu budowy
boiska. Spoœród szeœciu oferentów najni¿sz¹ cenê - 707 tys. z³ - zaproponowa³a spó³ka Eurocourt z Radomia.
Umowa z wykonawc¹ zosta³a podpisana, prace maj¹ rozpocz¹æ siê w po³owie wrzeœnia. Etap ten obejmuje wykonanie nawierzchni boisk oraz ich
ogrodzenie. W II etapie ma powstaæ
budynek szatni oraz oœwietlenie boisk.
Aktualnie koñczy siê procedura uzyskania pozwolenia budowlanego,
wkrótce og³oszony zostanie przetarg.
Boisko ma zostaæ oddane do u¿ytku do
koñca tego roku.
akceptacjê. Sama zmiana to przede
wszystkim zwiêkszenie iloœci stypendiów w liceum, kosztem gimnazjum.
- Wzmacniamy w ten sposób nasze liceum, do którego niekoniecznie przychodz¹ uczniowie z gimnazjum. Stypendia to promocja liceum. Pobudzaj¹
rywalizacjê miêdzy uczniami, wp³ywaj¹
na lepsze wyniki nauczania. - mówi³
podczas sesji Stanis³aw Panek, dyrektor Zespo³u Szkó³ im. A. Mickiewicza
w ¯o³yni.
W formie uchwa³y rada zaakceptowa³a równie¿ realizacjê projektu edukacyjnego, na który gmina pozyska³a
160 tys. z³ z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego. Projekt realizowany bêdzie w szko³ach podstawowych prowadzonych przez gminê, w klasach od
I do III. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup nowoczesnych tablic i projektorów multimedialnych oraz innych,
Budowa kanalizacji
sanitarnej w Zak¹ciu
Ruszy³a d³ugo oczekiwana budowa
kanalizacji sanitarnej w Zak¹ciu. Wykonawc¹ prac jest Zak³ad Komunalny
z ¯o³yni, który w gronie piêciu oferentów zaproponowa³ najni¿sz¹ cenê - 587
tys. z³. Zadanie ma zostaæ wykonane
do koñca wrzeœnia br.
Budowa placu zabaw w Brzózie
Stadnickiej
W momencie przekazywania do
druku niniejszego tekstu budowa by³a
w toku. Przetarg wygra³o Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe "APIS" z Jaros³awia. Koszt to 164 tys. z³. Dotacja
z PROW pokryje 75% kosztów kwalifikowanych zadania. W przysz³ym roku
podobny plac powstanie w ¯o³yni. Szerzej pisaliœmy o sprawie w poprzednim
numerze Faktów.
Waldemar Natoñski
3
drobnych pomocy naukowych. Projekt
obejmuje równie¿ zajêcia dodatkowe,
które zostan¹ przeprowadzone przez
nauczycieli w ramach obowi¹zkowych
tzw. godzin kartowych.
Na wniosek mieszkañców radni
podjêli równie¿ uchwa³y zwi¹zane z gospodarowaniem mieniem gminy. Dwie
dotyczy³y wydzier¿awienia nieruchomoœci, jedna - sprzeda¿y i kolejna udzielenia s³u¿ebnoœci gruntowej.
W punkcie spraw ró¿nych wójt
przedstawi³ informacje o dzia³alnoœci
miêdzysesyjnej. Skupi³ siê g³ównie na
inwestycjach gminy. Omówi³ rozstrzygniêcie przetargów na budowê boiska
wielofunkcyjnego „Orlik 2012” oraz budowê kanalizacji sanitarnej w Zak¹ciu.
Dyskutowano równie¿ nad znalezieniem siedziby dla „Klubu seniora”, który
powstaje z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej. Pojawi³ siê pomys³, aby
na ten cel przekazaæ budynek zamkniêtego oddzia³u przedszkola w ¯o³yni
Centrum. Ostatecznie wypracowano
stanowisko, ¿e na razie, w okresie formowania siê klubu, bêdzie on korzysta³
z sal gminnych jednostek kultury.
Waldemar Natoñski
Komisja
przegl¹dnê³a remonty
28 sierpnia br. obradowa³a Komisja
Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych. Radni
wys³uchali informacji wójta o sytuacji
w oœwiacie i przygotowaniach do nowego roku szkolnego. Nastêpnie ruszyli
w teren, obejrzeæ ostanio przeprowadzone remonty. Du¿e wra¿enie na wizytuj¹cych zrobi³a przebudowa oddzia³ów przedszkola przy ul.Bia³obrzeskiej
i ul.Górskiej. Nowe sale oraz ³azienki
urz¹dzono na bazie istniej¹cych tu
wczeœniej mieszkañ komunalnych. Powiêkszone przedszkola przyjm¹ dzieci
z oddzia³ów zamkniêtego budynku w
centrum.
Radnym podoba³ siê równie¿ odnowiony korytarz SP Nr 1. Nowe p³ytki i
tynk utrzymane s¹ w jasnych, przyjemnych barwach. Jaœniejszy korytarz sprawia wra¿enie przestronniejszego.
Waldemar Natoñski
Nr 8 (166) sierpieñ 2012
4
Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska
Czasami trzeba skoczyæ
na g³êbok¹ wodê
Wielu ¿o³yniaków pracuje za granic¹. Niewielu jednak wybiera Gruzjê
jako kierunek emigracji. Prezentujemy zapis rozmowy z ¿o³yniank¹
Ma³gorzat¹ Foryt (rocznik 1985.), która od lipca 2009 r. pracuje w Gruzji jako fizjoterapeutka. To po czêœci opowieœæ o ¿yciu i pracy w Gruzji.
G³ównie jednak o przemianie m³odej, zamkniêtej w sobie kobiety, w
osobê otwart¹, energiczn¹, chêtn¹ do niesienia pomocy innym.
WN: Jak siê zaczê³a twoja przygoda z Gruzj¹?
Po ukoñczeniu rehabilitacji na Uniwersytecie Rzeszowskim, po tysi¹cach
godzin praktyk, wiedzia³am, ¿e praca w
szpitalu to nie dla mnie. Szpital ogranicza³. Nie mo¿na by³o siê rozwijaæ. Nie
t³umaczono nam, jak nale¿y pracowaæ.
Dostawaliœmy tylko zadania, które zazwyczaj, bez wsparcia, wykonywaliœmy
na wyczucie. Nie mo¿na by³o liczyæ na
to, ¿e ktoœ uzna twoje kwalifikacje, doceni, pomo¿e w rozwoju. Ju¿ w 1999 r.
us³ysza³am o organizacji „Lekarze bez
Granic”, spodoba³o mi siê, ale trzeba
mierzyæ si³y na zamiary. Myœla³am o
psychologii, nawet o oceanografii, w
koñcu wybra³am drogê fizjoterapeuty,
która zaprowadzi³a mnie do Gruzji.
WN: Sk¹d jednak pomys³ na wyjazd?
Od zawsze chcia³am wyjechaæ
gdzieœ w odleg³e kraje. Marzeniem by³a
Afryka. Koñcz¹c studia, napisa³am do
kilku organizacji. Oœwiadczy³am, ¿e
koñczê studia i chcê pracowaæ za granic¹, nawet jako wolontariusz. Odpowiedzi nie by³o dosyæ d³ugo. Zapomnia³am o sprawie, gdy po czterech miesi¹cach, w lutym 2009 r., przysz³a odpowiedŸ z Polskiej Misji Medycznej o projekcie na Gruzjê i Armeniê, wspó³finansowanym przez polski MSZ. Choæ o
Gruzji wiedzia³am niewiele - s³ysza³am
o "ró¿anej rewolucji" i wojnie rok wczeœniej - pomyœla³am: czemu nie, idziemy
na to. Po tygodniowym szkoleniu-selekcji w Warszawie mia³am ju¿ przepustkê do Gruzji.
MR: Jak na decyzjê wyjazdu zareagowali rodzice?
Moi rodzice o sprawie dowiedzieli
siê dopiero po Warszawie. Postawi³am
Nr 8 (166) sierpieñ 2012
ich przed faktem dokonanym. Tato jest
bardzo powœci¹gliwy, mamie najbardziej
doskwiera³a odleg³oœæ. Mówi³a, ¿e Gruzja jest daleko, a przecie¿ tutaj te¿ s¹
potrzebuj¹cy pomocy. Nie wiem, jak to
siê sta³o, ¿e mnie nie przykuli do kaloryfera. Tak naprawdê przy dzisiejszych
œrodkach transportu nie jest to du¿a
odleg³oœæ. Trzy godziny lotu. Od listopada ubieg³ego roku bezpoœrednio z
Warszawy, wczeœniej lata³am przez
Pragê. Gdy teraz myœlê o rodzicach, to
magaæ w Gruzji, a nie w Polsce?
Tam nie ma ludzi, którzy mogliby
przekazaæ wiedzê z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii. Dot¹d w zasadzie
wszystko leczono masa¿em. Uniwersytet w Tbilisi kszta³ci jedynie teoretycznie. Chcemy przede wszystkim
pomóc wykszta³ciæ kadrê. Przez projekty grantowe zdobywamy równie¿
œrodki na wyposa¿enie gabinetów rehabilitacji. Kamilianie, z którymi wspó³pracujê, wybudowali w Tbilisi centrum
dla niepe³nosprawnych. Z jego us³ug
zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia mog¹
korzystaæ osoby nie posiadaj¹ce ubezpieczenia, w Gruzji bowiem nie ma powszechnego systemu ubezpieczeñ zdrowotnych.
MR: Jecha³aœ jako wolontariusz.
Zastanawia³aœ siê jak i z czego bêdziesz ¿yæ?
Wolontariusze uczestnicz¹cy w projektach maj¹ zapewnione œrodki na
mieszkanie, kontakt z Polsk¹ oraz die-
Ma³gorzata Foryt i Zuriko podczas fizjoterapii, fot. Guillermo Luna
siê im nie dziwiê. Trzy lata temu ta Gosia
by³a inn¹ osob¹. By³am zamkniêta w
sobie. Myœla³am: nigdzie nie pójdê, nic
nie zrobiê. Wydawa³o mi siê, ¿e ca³e
¿ycie spêdzê w ¯o³yni, zamkniêta w
czterech œcianach.
WN: Odwa¿nie skoczy³aœ na g³êbok¹ wodê.
Czasem, jak trzeba siê nauczyæ p³ywaæ, to trzeba skoczyæ.
MR: Wracaj¹c do argumentu
twojej mamy, dlaczego chcesz po-
ty. Wysokoœæ diet w warunkach gruziñskich to znacz¹ca kwota.
MR: Czy mia³aœ okreœlony czas,
na który wyje¿d¿asz?
Projekty finansowane przez MSZ
zamykaj¹ siê w ramach roku bud¿etowego. Od lipca do grudnia 2009 r. by³am wolontariuszk¹. Kiedy projekt siê
skoñczy³, do lipca 2010 r. wspó³pracowa³am jako wolontariusz - wolny strzelec z Pos³uguj¹cym Chorym Zakonem
Kamilianów, którzy prowadzili w tym
Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska
czasie w Tbilisi dzienny dom pobytu dla
osób niepe³nosprawnych. Ma³a salka,
niewiele sprzêtu rehabilitacyjnego przywiezionego przez obserwatora pokojowego. Z ojcem Paw³em napisaliœmy
projekt na doposa¿enie sali rehabilitacyjnej. Uzyska³ dofinansowanie z polskiej ambasady. Po zakoñczeniu projektu na sprzêt, w ramach którego by³am równie¿ zatrudniona, podjê³am pracê w poliklinice, takim odpowiedniku
naszego oœrodka zdrowia. Wspomnê
jeszcze, ¿e sprzêt, który uda³o nam siê
zdobyæ, znalaz³ miejsce w nowym
oœrodku dla niepe³nosprawnych otworzonym w Tbilisi przez kamilianów 21
lipca tego roku.
MR: Nie chcia³aœ wracaæ do Polski?
By³ taki moment. Po pó³tora miesi¹ca pobytu myœla³am, jak to zrobiæ, ¿eby
wróciæ. Nie chodzi³o o to, ¿e nie ma
mamy, taty, bliskich, nie ma siê komu
wyp³akaæ. Chêæ powrotu zwi¹zana by³a
œciœle z prac¹, z tym, ¿e nie umiem sobie poradziæ jako fizjoterapeuta. By³am
tu¿ po studiach, wyjecha³am tydzieñ po
obronie pracy magisterskiej, niepewna
swoich kompetencji. W tym czasie zamyka³am siê w sobie, nie umia³am pytaæ. Gdy dochodzi jeszcze bariera jêzykowa, to cz³owiek jeszcze bardziej zamyka siê w sobie. Szczególnie ciê¿ko
pracowa³o siê w obozie dla uchodŸców
z Osetii Po³udniowej, w którym kamilianie prowadzili gabinet dla dzieci po
traumatycznych prze¿yciach wojennych. Pracowa³am wówczas z pi¹tk¹
dzieci z pora¿eniem mózgowym.
WN: Jak porozumiewasz siê z
Gruzinami?
Gruzja to kraj posowiecki, w którym
urzêdowym jêzykiem by³ rosyjski. Porozumiewam siê g³ównie po rosyjsku.
Musia³am te¿ poznaæ podstawy gruziñskiego, s³owa, zwroty potrzebne w pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹, których ju¿
nie uczy siê rosyjskiego.
WN: Jak wygl¹da twój dzieñ?
Gruzini œpi¹ bardzo d³ugo (œmiech).
Pracujê od 9 do 16:30, z pó³godzinn¹
przerw¹ na obiad. Pacjentów przyjmujê co godzinê. 45 minut rehabilitacji,
reszta to czas na przygotowanie i rozmowê o postêpach w leczeniu, oczekiwaniach. Mam czterech wspó³pracowników: dwie osoby po rehabilitacji na
uniwersytecie w Tbilisi oraz dwie osoby po kursie masa¿u i pielêgniarstwa.
Wiêkszoœæ naszych pacjentów to osoby na wózkach inwalidzkich po zdarzeniach wypadkowych oraz osoby z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym.
WN: Jak wypoczywasz?
W wolnym czasie najczêœciej wyje¿d¿am za miasto ze znajomymi. Du¿o
Gruzji widzia³am, nie jest dla mnie nieodkryta. Generalnie próbujê siê z kimœ
spotkaæ, ¿eby siê nie zasiedzieæ. Zwykle to ja wychodzê z inicjatyw¹. Mam
znajomych z grupy wolontariatu europejskiego, taka miêdzynarodowa grupa, w tym Polacy.
WN: Jak patrzysz na Polskê z
perspektywy Gruzji?
Udziela³am wywiadu dla radiowej
Trójki i œmiali siê bardzo, kiedy powiedzia³am, ¿e w Polsce jest dobrobyt. Tak
to jednak wygl¹da, choæby w dziedzinie ochrony zdrowia. Nie doceniamy ³atwego na tle Gruzji dostêpu do s³u¿by
zdrowia w Polsce.
WN: Czego mo¿emy siê od Gruzinów nauczyæ?
5
Trudne pytanie. S¹ bardziej otwarci
i bardzo pomocni. Masz problem, to
zbiegnie siê pó³ osiedla, ¿eby ci pomóc.
S¹ goœcinni, oddaliby wszystko, co
maj¹, jeszcze by siê zapo¿yczyli. Mo¿emy uczyæ siê otwartoœci i goœcinnoœci.
WN: Czy kojarz¹ Polskê?
Uwielbiaj¹ i ceni¹ j¹. Uwa¿aj¹, ¿e
to ich najwiêkszy sojusznik. Po katastrofie smoleñskiej by³am na zakupach,
na targowisku. Podarowali mi kie³basê, bo „zabili wam prezydenta”. W Tbilisi jest ulica Lecha Kaczyñskiego. Maj¹
sentyment do Polaków. Gruzja by³a ciep³ym Sybirem. Po zes³añcach z Polski
zostali potomkowie. Mówi¹ po polsku,
jest du¿o polskich nazwisk.
WN: Podró¿e kszta³c¹. Co da³ ci
pobyt w Gruzji?
Okaza³o siê, ¿e wyjazd to by³o najlepsze, co mog³am zrobiæ. Tam, od kole¿anki, która ma za sob¹ 12 lat pracy z
dzieæmi, wiele siê nauczy³am i teraz to
owocuje. Pocz¹tek w Gruzji ukszta³towa³ mnie g³ównie zawodowo. Osobista przemiana nastêpowa³a wolniej.
MR: Nie sposób nie zapytaæ o
plany na przysz³oœæ?
Aktualnie jestem skupiona na tym,
aby kszta³ciæ m³ode winoroœla, naszych
nastêpców. Teraz mamy pod opiek¹
dwie Gruzinki. By³y ju¿ w Polsce zobaczyæ, jak to u nas wygl¹da. Nie s¹dzê,
¿ebym mia³a zostaæ w Gruzji na zawsze.
Nie okreœlam, ¿e to bêdzie jeszcze rok
czy dwa. Za du¿o energii i pracy zosta³o w³o¿one, ¿eby to teraz zostawiæ.
Rozmawiali:
Magdalena Rogowska,
Waldemar Natoñski
Zofia Turosz wicemistrzyni¹ Europy!
Z
ofia Turosz z ¯o³yni znowu na podium! Nasza biegaczka, podczas
XVIII Lekkoatletycznych Mistrzostw
Europy Weteranów, startuj¹c w kategorii K-70, zdoby³a srebrny medal w biegu na 5 km oraz br¹z na dystansie
10 km.
Mistrzostwa odby³y siê w dniach 1625 sierpnia br. w polskim Zgorzelcu, nie-
mieckim Zittau i czeskim Hradku. Pani
Zofii serdecznie gratulujemy!
PS Tu¿ po mistrzostwach mia³em
przyjemnoœæ porozmawiaæ z pani¹
Zofi¹. Wywiad opublikujemy we
wrzeœniowym numerze Faktów.
Waldemar Natoñski
Mistrzyni na podium
w niemieckim Zittau
Nr 8 (166) sierpieñ 2012
6
Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska
rzy. W grupie tej by³y równie¿ dzieci.
Czêœæ z nich zastrzelono ju¿ na trenie
obozu. Resztê wt³oczono na ciê¿arówki bij¹c pa³ami i rzucaj¹c na pakê. Istniej¹ doniesienia, ¿e brutalnie bito rów2 sierpnia 1942 r. to data rozpoczêcia deportacji ¯ydów z ¯o³yni, pocz¹- nie¿ dzieci. Transport wyruszy³ do wsi
tek ich zag³ady z r¹k niemieckiego okupanta. Pamiêtaj¹c, ¿e byli zna- Niechcia³ka, oddalonej o 3,5 km na pó³noc od Pe³kiñ. Tu, w lesie po³o¿onym
cz¹c¹ czêœci¹ spo³ecznoœci ¯o³yni, przypominamy tamte tragiczne wyna wschód od wioski, zostali zamordodarzenia.
wani. Cia³a wrzucono do masowego
grobu i przysypano palonym wapnem,
ydzi obecni byli w ¯o³yni przez dwa siadom, za jakiekolwiek pieni¹dze.
wieki, a¿ do sierpnia roku 1942 r.
Deportacja rozpoczê³a siê 2 sierp- przyœpieszaj¹cym ich rozk³ad.
Drug¹ grupê stanowili m³odzi i silni,
Jak podaje Alojzy Zielecki w "Dziejach nia 1942 r. ¯ydom nakazano zgromauznani
za u¿ytecznych do niewolniczej
¯o³yni", w roku 1880 w ¯o³yni miastecz- dziæ siê na rynku. Tu zostali wt³oczeni
ku mieszka³y 1834 osoby, w tym: 1071 na dziesi¹tki wozów i wózków, powo- pracy. Ich selekcja mia³a miejsce oko³o
¯ydów, 678 Polaków wyznania rzym- ¿onych przez rolników z okolicznych 9 sierpnia. Wszystkich wiêzionych w
skokatolickiego, 80 Rusinów - greko- wiosek. Transport deportowanych od- pe³kiñskim obozie wywo³ano z baraków
katolików oraz 5 Niemców - protestan- bywa³ siê pod œcis³ym nadzorem woj- i zebrano na placu. ¯o³yniacy trzymali
tów. ¯ydzi dominowali w ¯o³yni Mie- ska i policji. Ponad godzinê jechali na siê razem, w jednej grupie. Spoœród zeœcie, w ich rêkach skupia³ siê handel wschód, do oddalonych od ¯o³yni branych hitlerowcy wybrali oko³o
oraz liczne us³ugi. ¯o³ynia by³a siedzib¹
wyznaniowej gminy ¿ydowskiej obejmuj¹cej swoim zasiêgiem ¯o³yniê i
czternaœcie s¹siaduj¹cych z ni¹ wiosek:
Bia³obrzegi, Biedaczów, Brzózê Stadnick¹, Chodaczów, Czarn¹, D¹brówki,
Gwizdów, Kopanie, Korniaktów, Laszczyny, Rakszawê, Smolarzyny, Zalesie
i Zmys³ówkê. Tu, w s¹siedztwie rynku,
wybudowano synagogê. Istnia³ równie¿
¿ydowski cmentarz i rytualna ³aŸnia.
Pocz¹tek XX wieku to okres masowej emigracji ¯ydów, równie¿ z ¯o³yni. W poszukiwaniu lepszych warunków
¿ycia wyje¿d¿ali g³ównie do Stanów
Zjednoczonych. Szacuje siê, ¿e w dniu
rozpoczêcia II wojny œwiatowej ¯o³yniê zamieszkiwa³o ju¿ tylko 598 ¯ydów,
Brzózê Stadnick¹ - 25.
Koñcem lipca 1942 r. rozkazy zosta³y wydane. Decyzj¹ hitlerowskiego
okupanta ¯ydzi mieli zostaæ usuniêci z
miast i wsi obwodu jaros³awskiego i
Mieszkañcy ¯o³yni. Po lewej: Leibish Jokel w stroju kawalerzysty. Po prawej:
wys³ani do miejsc pracy na wschodzie.
Chaskel Jokel. Przez lata ubiega³ siê o wizê, aby do³¹czyæ do trójki krewnych w
Tak wygl¹da³a oficjalna informacja, plaStanach Zjednoczonych. Niestety pañstwo to prowadzi³o restrykcyjn¹ politykê
katowana na œcianach rynku i zapowiaimigracyjn¹ w stosunku do Polski. Zosta³ zamordowany w Be³¿cu w 1942 r.
daj¹ca zbli¿aj¹c¹ siê deportacjê. W
przeci¹gu kilku dni ¯o³ynia, £añcut i o 24 km Pe³kiñ, gdzie od 1941 r. funk- szeœædziesiêciu m³odych mê¿czyzn, wyJaros³aw mia³y byæ opró¿nione z miesz- cjonowa³ stworzony przez hitlerowców gl¹daj¹cych na silnych, b¹dŸ tych, któkañców narodowoœci ¿ydowskiej. Og³o- obóz dla sowieckich jeñców wojennych. rzy ju¿ pracowali w pe³kiñskim obozie.
szono, ¿e ka¿dy powinien zabraæ tyle W pe³kiñskim obozie zgromadzonych Zostali za³adowani na ciê¿arówki i w
swojego mienia, ile bêdzie w stanie zosta³o oko³o 5 tys. ¯ydów, których w brutalnych, dzikich warunkach wywieunieœæ. Maj¹c dzieñ lub dwa do depor- przeci¹gu kilku nastêpnych dni podzie- zieni do obozów pracy i obozów koncentracyjnych.
tacji wielu ¯ydów, w panice, próbowa- lono na trzy grupy.
Trzeci¹ grupê, w której wed³ug na³o sprzedaæ swój maj¹tek polskim s¹Pierwsz¹ stanowili najstarsi i chohistoria
70. rocznica deportacji
¿o³yñskich ¯ydów
¯
Nr 8 (166) sierpieñ 2012
Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska
ocznego œwiadka znalaz³o siê wiêcej
ni¿ trzy czwarte ¿o³yniaków wiêzionych w Pe³kiniach, pognano na po³udnie, do najbli¿szej stacji kolejowej. Tu
wt³oczono ich do wagonów poci¹gu
jad¹cego na wschód. Poci¹g po miniêciu Jaros³awia skierowa³ siê na pó³noc do wsi Be³¿ec, do komór gazowych hitlerowskiego obozu zag³ady.
Wed³ug niemieckich danych 10 sierpnia 1942 r. do Be³¿ca przywieziono
oko³o 12 tys. ¯ydów z rejonu £añcuta, Le¿ajska i Radymna. Wœród nich
by³o ponad 400 ¯ydów z ¯o³yni. (Na
zdjêciu po prawej pomnik-monument
w Be³¿cu, fot. Waldemar Ba³da).
PS W tekœcie wykorzysta³em informacje i zdjêcia ze strony www.zolynia.org Prowadzi j¹ Michael A.
Miller, dokumentalista i publicysta
z Nowego Jorku. Wspó³pracuje z
badaczami losów ¯ydów pochodz¹cych z ¯o³yni oraz ze stowarzyszeniem First Zoliner Society, skupiaj¹cym rodziny ¿ydowskich imigrantów
pochodz¹cych z ¯o³yni i okolic. Strona zawiera sporo unikalnych materia³ów dokumentuj¹cych ¿ycie ¿o³yñ-
7
skich ¯ydów, a przy tym historiê
¯o³yni. Na stronie g³ównej mo¿emy przeczytaæ: „To historia nie tylko ¯ydów. W ich otoczeniu ¿yli
równie¿ Polacy, Ukraiñcy i inni.
To czêœæ ich ¿ycia, ich historii. (...)
Relacje pomiêdzy ¯ydami i nieizraelick¹ czêœci¹ lokalnej spo³ecznoœci by³y czêsto z³o¿one. Nie ma jednej poprawnej odpowiedzi na niektóre trudne pytania. To co zdarzy³o siê w ¯o³yni mo¿e byæ wa¿n¹
lekcj¹ o tym, co zdarzy³o siê w tym
ma³ym mieœcie, jak i w tysi¹cu podobnych w ca³ej Europie. Lekcj¹
tolerancji i akceptacji. Lekcj¹ o
niebezpieczeñstwie pod¹¿ania za
przywódcami przekonuj¹cymi
wiêkszoœæ, ¿e ich problemy wynikaj¹ z dzia³añ mniejszoœci. (...) A
mo¿e, po prostu, jest to historia o
ludziach, którzy znaleŸli siê w trudnej do wyobra¿enia, potwornej sytuacji”.
Waldemar Natoñski
impulsem dla m³odych ludzi do odkrywania swoich mo¿liwoœci i pasji. Lektorzy i instruktorzy s¹ te¿ dla swoich
Ka¿dego lata dzia³aj¹ 3 turnusy po 2 uczniów opiekunami, przewodnikami i
tygodnie ka¿dy. Oprócz nauki jêzyków przyjació³mi, s³u¿¹ pomoc¹ w codzienobcych (angielski, niemiecki, francuski, nych sprawach (czytaj¹ dzieciom na
hiszpañski, rosyjski) szko³a zapewnia dobranoc bajki, z m³odzie¿¹ urz¹dzaj¹
szeroki wachlarz zajêæ dodatkowych, nocny maraton filmowy). Ta otwartoœæ
co roku zmieniany i poszerzany np.: za- i niekonwencjonalne metody pracy procentuj¹ na kolejne lata. Niektórzy kursanci wracaj¹ do
letniej szko³y w ¯o³yni ju¿
jako prowadz¹cy zajêcia, inni
s¹ jej uczestnikami przez kilka kolejnych lat, przywo¿¹
rodzeñstwo, znajomych.
I za rok znowu wróc¹ do
¯o³yni...
W tym roku Gminny
Oœrodek Kultury nawi¹za³ ze
szko³¹ wspó³pracê maj¹c¹ na
Zajêcia w plenerze
celu promocjê naszej miejscowoœci. W jej ramach odjêcia plastyczne, fitness, joga, tydzieñ by³o siê zwiedzanie ¯o³yni i zajêcia z
indiañski, warsztaty teatralne, re¿yser- decoupage. Natomiast instruktorzy ze
skie itp.
Œl¹ska w ramach wymiany przeprowaAutorskie po³¹czenie nauki, zabawy dzili w Domu Kultury zajêcia, o których
i zwyk³ego codziennego ¿ycia w rodzin- piszemy w artykule „Lato z kultur¹”.
nej atmosferze daje wspania³e efekty,
Magdalena K¹tnik-Kowalska
buduje wiêzi a ró¿norodnoœæ zajêæ jest
Letnia Szko³a Jêzykowa w ¯o³yni
O
d kilku lat w ¯o³yni dzia³a Letnia
Szko³a Jêzykowa prowadzona
przez Oœrodek Edukacji Jêzyków Obcych w Katowicach, którego w³aœcicielk¹ jest p. Aleksandra Cierpisz.
Pomys³ zrodzi³ siê spontanicznie, podczas pobytu w ¯o³yni, z której pochodzi rodzina mê¿a p.
Oli. Pierwsza pilota¿owa grupa przyjecha³a do ¯o³yni w
1999 roku. Dzieci zachwyci³y siê klimatem starego domu,
urod¹ ogrodu i przestrzeni¹
otaczaj¹cych pól i lasów.
Pani Ola, która jest mózgiem
ca³ego przedsiêwziêcia,
wk³ada w nie równie¿ ca³e
serce. St¹d niew¹tpliwie
wzi¹³ siê sukces letniej szko³y w ¯o³yni. Z roku na rok
przybywa chêtnych do spêdzania wakacji na nauce jêzyków obcych, po³¹czonej z ciekaw¹ ofert¹ zajêæ dodatkowych i twórczym wypoczynkiem w malowniczej ¯o³yni.
Uczestnikami wypoczynku s¹ dzieci i m³odzie¿ w wieku od 7 do 18 lat.
Nr 8 (166) sierpieñ 2012
8
Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska
kultura
Niech gra orkiestra
W
szystko zaczê³o siê w 2008 r.
Wtedy z inicjatywy p. Jana Mazurka z Ko³a £owieckiego „Kuropatwa” powsta³ zespó³ sygnalistów myœliwskich. Po raz pierwszy koncertowa³ podczas uroczystej Mszy œw. na
III ZjeŸdzie ¯o³yniaków - 28.06.2008r.
Dziêki zaanga¿owaniu i wsparciu ze
strony gospodarza naszej gminy p. Andrzeja Benedyka, zespó³ stale siê rozwija³ i poszerza³ swój sk³ad.
Wkrótce zacz¹³ æwiczyæ ju¿ w orkiestrowym sk³adzie, co by³o mo¿liwe
dziêki pracy ww. osób oraz zaanga¿owaniu p. Wojciecha Kusia, nauczyciela gry na instrumentach dêtych i dyrygenta.
Orkiestra jako ca³oœæ rozpoczê³a cykliczne próby w grudniu 2010 r.
W sk³ad zespo³u weszli muzycy w
wiêkszoœci z zewn¹trz. PóŸniej do³¹czyli doroœli i m³odzie¿ z naszej gminy.
Opiekunem orkiestry zosta³ p. Jan Mazurek, a dyrygentem p. Wojciech Kuœ.
Pocz¹tkowy sk³ad by³ systematycznie
poszerzany. Obecnie orkiestra liczy 34
osoby.
Próby odbywa³y siê najpierw w
urzêdzie gminy, nastêpnie w remizie
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w ¯o³yni, póŸniej
zosta³y przeniesione do
Gminnego Oœrodka
Kultury.
Orkiestra aktywnie
uczestniczy w ¿yciu kulturalnym gminy, wzbogacaj¹c lokalne uroczystoœci (Œwiêto Ludowe, Dni ¯o³yni, Do¿ynki, Œwiêto Niepodleg³oœci) i œwiêta koœcielne (Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc, Bo¿e
Cia³o). W tym roku wziê³a równie¿
udzia³ w Przegl¹dzie Orkiestr Dêtych
w Tyczynie, od razu z sukcesem. Wœród
11 zespo³ów zajê³a 3 miejsce!
Obecny sk³ad orkiestry jest nastêpuj¹cy: Tr¹bka/kornet: Baran Jolanta,
Porêbny Józef, Niemiec Marcin, Fus
Mateusz, Brodziak Tomasz, Panek Paulina, Wojtyna Karol, Ró¿ycki Jaros³aw,
Leja Aleksander; Puzony: Urban Micha³, Wróbel Jolanta, Mierzwa Ewelina, Pud³o Agnieszka, Urban Sabina;
Flet: Fus Joanna, Kus Adrianna; Klarnet: Leja Jaros³aw, Fus Adam, Wilczek
Wojciech Kuœ, fot. J.Tomczyk
Mariusz, Skrabacz Kacper; Saksofon
Altowy: Leja Kacper, Urban Dominik,
Œliwa Bart³omiej, Kie³b Wies³aw; Saksofon tenorowy: Kilian Stanis³aw, Sakshorn tenorowy: Cisek Andrzej; Sakshorn barytonowy: Fus Dawid, Rybak
Krzysztof; Tuby: Leja
Henryk, Szpilka Roman,
Wiatr Tomasz, Ogorzelec
Wojciech; Perkusja:
Urban Patryk, M³ynek
Dawid.
Wystêp podczas tegorocznego Œwiêta Ludowego, fot. J.Tomczyk
Wszystkich chêtnych
do powiêkszenia sk³adu
naszej orkiestry zapraszamy. Zapisy i przes³uchania
we wrzeœniu! Nasi instruktorzy: Wojciech Kuœ
- uczy gry na instrumentach dêtych blaszanych,
Maciej Rzeszut - na instrumentach dêtych drewnianych.
Magdalena
K¹tnik-Kowalska
„Fakty i Realia”, Wydawca: Wójt Gminy ¯o³ynia, 37-110 ¯o³ynia, ul.Rynek 22, tel. 0172243018, fax. 0172243476,
e-mail: [email protected], www.zolynia.pl Redaktor naczelna: Magdalena K¹tnik-Kowalska,
Redakcja: Gminny Oœrodek Kultury w ¯o³yni, ul.Smolarska 1, tel. 0172243061, e-mail: [email protected],
Druk: TECHGRAF £añcut, Nak³ad 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nades³anych tekstów i nie odpowiada za treœæ zamieszczanych reklam.
Nr 8 (166) sierpieñ 2012
Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska
Lato z kultur¹ czêœæ II
W poprzednim numerze „Faktów” informowaliœmy na bie¿¹co o wszystkich inicjatywach przygotowanych przez Gminny Oœrodek Kultury na tegoroczne lato. Zapraszamy na dalszy ci¹g, bo dalej wiele siê dzia³o!
9
„Na jagody”. Spotkanie to mia³o na celu
prezentacjê zespo³ów artystycznych i
degustacjê potraw jagodowych. Przygotowano równie¿ konkursy dla dzieci
i m³odzie¿y oraz prelekcjê p. Lecha Steligi na temat naszych okolicznych lasów. „Wiwatki” zaprezentowa³y siê bardzo widowiskowo i nagrodzone zosta³y
przez publicznoϾ wielkim aplauzem.
4.07., 1.09. Ogniska
dla zespo³ów
Na strzelnicy sportowej zespo³y taneczne i muzyczne Gminnego Oœrodka
Kultury w ¯o³yni œwiêtowa³y uroczyste podsumowanie roku artystycznego
2011/2012. Wraz z instruktorami domu
kultury bawili siê, tañczyli, grali oraz
sma¿yli pyszne kie³baski na ognisku. Na
koniec otrzymali pami¹tkowe dyplomy.
Zespó³ DKO, fot. J.Tomczyk
Nowy zespó³ muzyczny
W maju na scenie Domu Kultury zaistnia³a nowa formacja muzyczna pod
nazw¹ D³ugow³osa Kontrreformacja
Ogólnotematyczna, w skrócie DKO.
Pocz¹tek zespo³owi da³y zajêcia perkusyjne, na których pojawi³a siê m³oda
i zdolna dziewczyna - Iza Markowicz.
Powsta³ wówczas pomys³ utworzenia
grupy w kobiecym sk³adzie. Kolejno do
zespo³u do³¹czy³y Karolina Ko³odziej,
Natalia Bzdek, Monika Kosior. Wokalist¹ zespo³u zosta³ jednak ch³opak - Dominik Wróbel. Sk³ad DKO jest odwrotny do ich starszych sta¿em kolegów z
zespo³u Tabula Raza, gdzie w mêskim
sk³adzie króluj¹ dziewczyny - wokalistki. Obecny sk³ad DKO: Izabela Markowicz - perkusja, Karolina Ko³odziej gitara basowa, Monika Kosior - gitara,
Natalia Bzdek - gitara i wokal, Dominik Wróbel - wokal. Warto podkreœliæ,
¿e taki sk³ad jest w ¯o³yni zupe³n¹ nowoœci¹! Wkrótce pierwsze koncerty!
Trzymamy kciuki!
17.06. „Wiwatki”
w Biedaczowie
Zespó³ Taneczno - Estradowy „Wiwatki” gr. m³odsza zosta³ zaproszony
na imprezê organizowan¹ przez Ko³o
Gospodyñ Wiejskich w Biedaczowie pn:
Smolarzyny na sportowo
Od maja do sierpnia br. przy Filii
GOK w Smolarzynach odbywa³y siê
mecze pi³ki no¿nej pomiêdzy juniorami
i oldboyami. Rozgrywki cieszy³y siê
du¿¹ popularnoœci¹. Po jednym z
czerwcowych meczów dla zawodników
zorganizowano ognisko sponsorowane
przez GOK w ¯o³yni.Wyniki meczów
przedstawia³y siê nastêpuj¹co:
Juniorzy : Oldboye
13.05
6: 4
27.05
5: 7
10.06
3: 2
24.06
5: 2
Mecz w Smolarzynach
Nr 8 (166) sierpieñ 2012
10
Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska
22.07
1: 4
05.08
4:3
26.08
4:1
Sk³ad dru¿yn:
Juniorzy: Buszta Rafa³, Buszta Marcin, Grzesik Kacper, Grzesik Karol, Wal
Szymon, Panek Kamil, Chudzik £ukasz,
Marcinów Wojciech, S³upek Sebastian,
Golenia Dominik, Krupczak Marcin,
Golenia Maciej, Leja B³a¿ej, Babka
Kamil, Kowal Krystian.
Oldboye: Panek Piotr, Golenia
Krzysztof, Nicpoñ Jan, Mroziak Bogus³aw, Mroziak Damian, Mroziak Piotr,
Babiarz Tomasz, Mnich Krzysztof,
Marcinów Jacek, Kamieñ Tomasz, Podolec Janusz, Podolec Konrad, Podolec Damian, Oleasz Jakub, Ogo¿a³y
Adam (Wysoka), Wikiera Pawe³, Wikiera Kamil (Budy £añcuckie), S³upek
Tomasz (Kosina), Cymerys Aleksander, Wojtyna Andrzej (Korniaktów),
Ciê¿ar Jerzy, Noga S³awomir, Madej
Maciej (£añcut), Kozio³ek Artur (£añcut), Kolek Piotr (£añcut), So³owka
Karol (£añcut).
8 - 22.07. Warsztaty perkusyjne
W ramach doskonalenia warsztatu
m³odych muzyków pracuj¹cych w
GOK ¯o³ynia, zorganizowano warsztaty perkusyjne. Zajêcia poprowadzi³
Dominik D¹browski, absolwent Kszta³cenia Artystycznego w Zakresie Sztuki Muzycznej w Instytucie Muzyki przy
Uniwersytecie Rzeszowskim, perkusi-
Kurs tañca, fot. J.Tomczyk
Nr 8 (166) sierpieñ 2012
Warsztaty perkusyjne, fot. J.Tomczyk
sta rzeszowskich zespo³ów Neonovi i
Jesus Chrysler Suicide. W zajêciach
wziêli udzia³ perkusiœci ¿o³yñskich zespo³ów: Izabela Markowicz i Konrad
Babiarz. Wielogodzinne, ¿mudne æwiczenia by³y dla m³odych muzyków
prawdziw¹ prób¹ charakteru. Ale zarówno Iza jaki i Konrad dali sobie œwietnie radê. Efekty ich pracy s¹ naprawdê imponuj¹ce, co bêdzie s³ychaæ na
koncertach!
Kurs tañca
towarzyskiego
Gminny Oœrodek Kultury przygotowa³ dla m³odzie¿y „Wakacyjny Kurs
Tañca Towarzyskiego”, który poprowadzi³ Andrzej WylaŸ instruktor DK.
Taniec mo¿e byæ najbardziej przyjemn¹ form¹ æwiczeñ. Ma on równie¿
wiele korzyœci dla zdrowia. Jest œwietn¹ form¹ treningu ca³ego cia³a. Pomaga schudn¹æ, wzmocniæ, zwiêkszyæ
wytrzyma³oœæ miêœni oraz ich elastycznoœæ. Poprawia tak¿e równowagê i postawê cia³a. Wp³ywa równie¿ na wytworzenie wzajemnych relacji miêdzyludzkich takich jak: sympatia, zaufanie,
poczucie bliskoœci. Ma wiêc same zalety!
Przez 6 wakacyjnych tygodni lipca i
sierpnia grupa m³odzie¿y uczêszcza³a na
zajêcia 2 razy w tygodniu i doskonali³a
swe umiejêtnoœci poznaj¹c tañce latynoamerykañskie i standardowe. W kursie wziê³o udzia³ oko³o 30 osób.
23-28.07. Zajêcia Fitness
Zajêcia prowadzi³ Marcin Sznapka
z Letniej Szko³y Jêzykowej - mgr wychowania fizycznego, instruktor fitness, tancerz,
choreograf, a tak¿e instruktor judo, trener lekkoatletyki i ratownik WOPR. Wykorzystuj¹c wszystkie te
umiejêtnoœci na swoich
zajêciach, Marcin Sznapka
tworzy niepowtarzalny klimat i specyfikê zajêæ. £¹czy fitness z ró¿nymi technikami tanecznymi. Wprowadzi³ równie¿ wakacyjn¹
modê na aerobic na pla¿y i
zorganizowa³ pierwszy nocny aerobik na pla¿y w Polsce, na którym bawi³o siê
jednoczeœnie ponad 2 tys.
osób. W plebiscycie najpo-
Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska
pularniejszego portalu o fitness www.fit.pl zaj¹³ drugie miejsce wœród
najlepszych instruktorów w kraju.
W zajêciach zorganizowanych w
GOK-u wziê³o udzia³ 20 pañ, dla których by³y one form¹ sprawdzenia swoich mo¿liwoœci, sposobem na poprawienie kondycji i okazj¹ do dobrej zabawy.
4.08. Kapela Ludowa
z Gniewczyny
Kapela Ludowa z Gniewczyny powsta³a w 1993 roku z inicjatywy Henryka Chruœciela. Uczestniczy w przegl¹dach, konkursach i festiwalach. W
swojej 14-letniej dzia³alnoœci a¿ 6 razy
bra³a udzia³ w Ogólnopolskim Festiwalu w Kazimierzu Dolnym nad Wis³¹. W
studio Radia Rzeszów nagra³a 3 p³yty
CD. W 2003 roku uczestniczy³a w Miêdzynarodowym Festiwalu Folkloru w
Toruniu zdobywaj¹c nagrodê publicznoœci za najlepsz¹ muzykê do tañca. W
tym samym roku obchodzi³a jubileusz
10-lecia dzia³alnoœci artystycznej. Du¿ym sukcesem dla kapeli by³ udzia³ w
XXVI Miêdzynarodowym Festiwalu
Folkloru w Pyrzycach ko³o Szczecina
w maju 2006 roku, gdzie wystêpowa³a
wœród 14 innych kapel z zagranicy i ca³ej
Polski. Sk³ad kapeli: I skrzypce - Józef
Bosak, klarnety - Stanis³aw Kostka i
Henryk Chruœciel, II skrzypce - Justy-
11
siebie, nabieraj¹c pokory
do swojego ¿ycia i cia³a.
Aby wiedzia³, ¿e dziêki regularnej pracy nad sob¹
mo¿na odkryæ i osi¹gn¹æ
niesamowite pok³ady swoich mo¿liwoœci, nawet takie, o których nie mamy
pojêcia”.
Hatha Joga, która dominowa³a
na zajêciach jest
Józef Bosak, fot. I.Markowicz
przeznaczona dla ka¿dego,
na Kmiecik, Stanis³aw Porêbny, akor- niezale¿nie od wieku i kondycji. Prodeon - Wies³aw Wojtyna, kontrabas - wadz¹ca po³o¿y³a g³ównie nacisk na naTadeusz Kmiecik, œpiew - Zofia Sokó³. ukê prawid³owego wykonywania poszczególnych pozycji czyli asan oraz na
30.07.- 03.08. Spotkania z jog¹
wzrost œwiadomoœci w³asnego cia³a.
Zajêcia prowadzi³a p. Katarzyna Æwiczenia zosta³y dopasowane do mo¿Niemczyk instruktor rekreacji ruchowej liwoœci grupy.
i fitness z Letniej Szko³y Jêzykowej.
W zajêciach wziê³o udzia³ 19 pañ.
Sama o sobie mówi: „Z wykszta³cenia
jestem ekonomistk¹. Problem zdro8.08. Warsztaty re¿yserskie
wotny przyczyni³ siê do pojawienia
Prowadzi³ je re¿. Jacek Szarañski z
jogi w moim ¿yciu. Poprzez regular- Letniej Szko³y Jêzykowej - absolwent
n¹ praktykê jogi poprawi³am swoje Re¿yserii Filmowej na Wydziale Radia
samopoczucie fizyczne i psychiczne. i Telewizji im. Krzysztofa KieœlowskieZaczê³am doœwiadczaæ i poznawaæ go oraz Kulturoznawstwa na Wydziale
siebie poznaj¹c swoje s³abe i mocne Filologicznym Uniwersytetu Œl¹skiego.
strony. Jogê praktykujê maj¹c œwiaAutor krótkometra¿owych filmów
domoœæ jej wp³ywu na rozwój swo- fabularnych „Autobus”, „Dzwony”,
jego cia³a i umys³u. Poprzez naucza- „Mali ludzie” oraz filmów dokumentalnie chcia³abym przekazaæ, aby ka¿- nych „D³ugodystansowiec”, „Szko³a
dy praktykuj¹c jogê odkry³ samego szczególnej urody”, „Samotnoœæ d³ugo-
Kapela z Gniewczyny na ¿o³yñskim rynku, fot. J.Tomczyk
Nr 8 (166) sierpieñ 2012
12
Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska
dystansowca”. Wspó³autor videoclipu
„¯ycie to surfing” zespo³u Myslovitz.
Asystent re¿ysera i drugi re¿yser przy
nagradzanych na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni w 2005 i 2008 roku
filmach „Barbórka” i „Drzazgi” Macieja Pieprzycy, „Hi way” Jacka Borusiñskiego oraz teatrach telewizji „Koncertu
¯yczeñ” Beaty Dzianowicz, „Zorka”
£ukasza Wylê¿a³ka, „Techniki negocjacyjne” Magdaleny Piekorz. W tym roku
zagra³ równie¿ w filmie „Ob³awa”.
Zajêcia obejmowa³y podstawy tworzenia planu re¿yserskiego, kulisy budowania napiêcia, operowania emocjami itd. Uczestnicy warsztatów poznali
wiele ciekawostek z re¿yserskiej
„kuchni”. W zajêciach wziê³o udzia³ 15
osób.
9-21.08 Wystawa malarstwa
Patrycji Olechowskiej
Patrycja Olechowska jest mieszkank¹ Brzózy Królewskiej w Gminie Le¿ajsk. Ukoñczy³a z wyró¿nieniem liceum ogólnokszta³c¹ce o kierunku humanistyczno - prawnym w Le¿ajsku.
Obecnie studiuje na Wydziale Sztuki
Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Studia pozwoli³y jej na poznanie wielu dziedzin sztuki.
Specjalizacja malarska w pracowni
prof. S. Bia³og³owicza umo¿liwi³a rozwój zdolnoœci i zapoznanie siê z warsztatem. Autorka uprawia malarstwo
sztalugowe i rysunek. Wœród prac przewa¿aj¹ portrety, martwe natury oraz
krajobrazy. Inspiracj¹ sta³y siê dzie³a
Praca Patrycji Olechowskiej, fot. J.Tomczyk
polskiej malarki Olgi Boznañskiej. Prace malarskie i rysunkowe Patrycji Olechowskiej mo¿na by³o zobaczyæ na wystawach organizowanych przez studentów Wydzia³u Sztuki w Rzeszowie, jak
i przez w³adze wydzia³u. Studentka od
najm³odszych lat zwi¹zana by³a ze sztuk¹ dorastaj¹c w rodzinie, gdzie na czo³owym miejscu stawiano wychowanie
estetyczne. Autorka przyjê³a uzdolnienia i tradycje rodzinne uwieczniaj¹c na
obrazach i rysunkach blisk¹ sobie rzeczywistoœæ.
19.08. Do¿ynki Gminne
Tegoroczne do¿ynki odby³y siê na
stadionie sportowym nad Tam¹. Dopisa³a zarówno pogoda, jak i publicznoœæ.
Na scenie zaprezentowa³y siê kolejno:
grupa obrzêdowa „Dolany”, zespo³y ta-
neczne GOK („Brzózaneczka”, „Brzózanka”, „Wiwatki” grupa starsza i m³odsza), Zespó³ Pieœni i Tañca „Bandoska”
z Wojewódzkiego Domu Kultury w
Rzeszowie oraz Orkiestra Dêta z ¯o³yni.
Na goœci do¿ynek czeka³y równie¿
atrakcyjne i dobrze wyposa¿one stoiska,
a na najm³odszych weso³e miasteczko.
Wieczorem nie zabrak³o tradycyjnej zabawy tanecznej przy muzyce zespo³u
„Nowy horyzont”.
W roli starostów do¿ynek wyst¹pili:
p. Maria Antosz i p. Franciszek Ko³cz
Organizatorami i sponsorami do¿ynek
byli: Urz¹d Gminy ¯o³ynia, Gminny
Oœrodek Kultury w ¯o³yni, Zak³ad Komunalny, Gminna Spó³dzielnia SCh, Stowarzyszenie Kobiet w ¯o³yni, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna.
Zdjêcia z do¿ynek prezentujemy na
str. 1, 2, 15 i 16.
Decoupage ci¹gle w modzie
Zainteresowanie t¹ technik¹ nie s³abnie. Tak te¿ by³o podczas tegorocznych
wakacji. Oprócz zajêæ w trakcie pó³kolonii letnich, Gminny Oœrodek Kultury
zorganizowa³ dodatkowo szkolenia w
Brzózie Stadnickiej (23.08), ¯o³yni
(29.08) oraz dwa spotkania w Villi Carpatii (23.07 i 24.08) dla kuracjuszy.
Kursy poprowadzi³a Janina Puchalik,
instruktor Domu Kultury.
Warsztaty decoupage, fot. J.Tomczyk
Nr 8 (166) sierpieñ 2012
Magdalena K¹tnik-Kowalska
Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska
13
¯o³yniacy na igrzyskach w Londynie
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012 przesz³y ju¿ do historii. W wydarzeniu
tym uczestniczyli równie¿ ¿o³yniacy przebywaj¹cy w Londynie. Kibicowali naszym sportowcom. Niektórzy nawet pod bia³o-czerwonym sztandarem z napisem ¯o³ynia.
Tadeusz Dec nauczyciel SP Nr 1 w ¯o³yni
z córk¹ Barbar¹ na meczu Polska-W³ochy
S
iatkarski mecz Polska-W³ochy rodzinnie ogl¹dali Barbara, Micha³
i Tadeusz Dec. Tak widowisko zrelacjonowa³a Barbara Dec: „Atmosfera
na trybunach by³a niesamowita,
przyjazna i ciep³a. Na hali bia³oczerwono i gor¹cy, bardzo g³oœny doping. Polacy stanowili wiêcej ni¿
70% zgromadzonych kibiców. Obs³uga imprezy by³a pod wra¿eniem widz¹c uœmiechniêtych, weso³ych i
œpiewaj¹cych Polaków. Po meczu
fani siatkówki z innych krajów - niewiarygodnie otwarci i ¿yczliwi - gratulowali zwyciêstwa napotkanym Polakom. Uznanie wyra¿ali równie¿
W³osi, ma³o widoczni wœród polskich
kibiców. Towarzysz¹cy nam Brytyjczyk, ubrany w bia³o-czerwone barwy, d³ugo jeszcze bêdzie opowiada³
znajomym o bardzo mi³ych, wspania³ych chwilach spêdzonych z Polakami podczas tego meczu. Prze¿y³am
niezapomniane chwile. Nie wiem, czy
jeszcze dane mi bêdzie uczestniczyæ
w takim wydarzeniu jak olimpiada”
.
Powy¿ej: Ewa Dubiel ze z³otym
medalem Scotta Tylera Claryego, reprezentanta Stanów
Zjednoczonych. P³ywak zdoby³
z³oto w wyœcigu na 200 m
stylem grzbietowym i z czasem
1:53.41 ustanowi³ nowy rekord
olimpijski.
Od lewej: Dorota i Rafa³ Wanowiczowie,
Renata Guzy, Piotr Górecki.
Mecze polskich siatkarzy ogl¹dali
równie¿ Renata Guzy, Dorota i Rafa³ Wanowiczowie oraz Piotr Górecki, który tak wspomina tamte chwile:
„Wiosn¹ organizatorzy igrzysk roz-
poczêli rozprowadzanie biletów w
formie losowania. Kolega Rafa³ Wanowicz wylosowa³ 4 bilety na fina³
siatkówki mê¿czyzn. Dokupiliœmy
jeszcze 2 bilety i szykowaliœmy siê
Nr 8 (166) sierpieñ 2012
14
Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska
na fina³ z udzia³em Polaków (Jak
skoñczy³o siê, wiemy wszyscy). Mecze odbywa³y siê w hali Earls Court, w dzielnicy Chelsea. Przed meczem sprawdzani byliœmy w sposób
podobny jak na lotnisku. To, ¿e nasi
s³abo graj¹, zobaczyliœmy ju¿ na
meczu z Bu³gari¹. Wszyscy kibice z
Polski byli ubrani i pomalowani w
barwy narodowe. My mieliœmy transparent z napisem ¯o³ynia. Mimo ¿ywio³owego dopingu kibiców, Polacy przegrali 3:1. W meczu fina³owym Brazylia - Rosja kibicowaliœmy
Brazylijczykom. Atmosfera by³a
wspania³a. Widzieliœmy mnóstwo naszych rodaków kibicuj¹cych Canarinios. Po meczu Rafa³ wymieni³ siê
koszulk¹ z kibicem z Brazylii. ¯yczê
wszystkim tak wspania³ych emocji
sportowych".
Ewa Dubiel tak wspomina spotkanie z mistrzem olimpijskim: „Pana Clary mia³am przyjemnoœæ poznaæ w
Aspers Casino, w Stratford, gdzie
pracujê. Moim zadaniem jest zapewnienie jak najlepszej obs³ugi naszych goœci. Tamtego wieczoru, z³o-
Memoria³ im. Tadeusza Tkacza
Jak co roku, w ostatni¹ niedzielê lipca, w ¯o³yni, rozgrywany jest turniej
pi³ki no¿nej poœwiêcony pamiêci przedwczeœnie zmar³ego prezesa klubu LKS
„B³êkit” ¯o³ynia - Tadeusza Tkacza.
To za jego prezesury klub œwiêci³ najwiêksze swoje sukcesy.
W tym roku pogoda dopisa³a, wiêc
zawodnicy czterech dru¿yn mogli zaprezentowaæ swoje pe³ne umiejêtnoœci
przed zbli¿aj¹cym siê sezonem.
W turnieju wziê³y udzia³ cztery zespo³y: „Arka” Albigowa, „Start” Brzóza
Stadnicka, beniaminek ligi okrêgowej
„Astra” Medynia G³ogowska oraz gospodarz turnieju - „B³êkit” ¯o³ynia.
Wyniki meczów:
I pó³fina³: „B³êkit” ¯o³ynia - „Start”
Brzóza Stadnicka 0:0; karne: 4:3
II pó³fina³: „Arka” Albigowa - „Astra”
Medynia G³ogowska 1:4
Mecz o 3 miejsce: „Arka” Albigowa „Start” Brzóza St. 1:1; karne: 4:5
Fina³: „B³êkit” ¯o³ynia - „Astra” Me-
dynia G³ogowska 0:1
Zespó³ gospodarzy pokaza³ publicznoœci ca³¹ swoj¹ kadrê , ³¹cznie z wyró¿niaj¹cymi siê juniorami. Du¿a iloœæ
zmian na pewno nie pomaga³a w grze,
ale dla tych m³odych zawodników by³a
to dobra lekcja futbolu.
Zawodnicy LKS „B³êkit” ¯o³ynia
bior¹cy udzia³ w turnieju: M. Benedyk,
A. Gwizdak - B. Wawrzaszek, R. Noworol, D. Lic, M. Pawlik, K. Kilian,
M. Œwi¹toniowski, G. Fus, K. Urban,
M. Po³eæ, P. Jagustyn, K. Tryniecki, D.
Czaja, £. Rupar, P. R¹czka, P. Dobek,
F. Kosior, A. Fus, P. Walawender, M.
Florek, K. Markowicz, S. Koba, M.
Dudek.
Trenerem zespo³u od nowego sezonu jest pan Piotr R¹czka.
Wszystkie zespo³y otrzyma³y puchary, ufundowane i wrêczone przez
p. Stanis³awê Czech - Przewodnicz¹c¹ Rady Gminy ¯o³ynia.
Piotr Dudek
LKS „B³êkit” ¯o³ynia
Nr 8 (166) sierpieñ 2012
ty medalista by³ w restauracji ze swoimi przyjació³mi, którzy ogl¹dali medal. Zamieniliœmy kilka s³ów. Zapytana czy chcê zdjêcie, bez wahania
odpowiedzia³am: Tak! Zdjêcie zrobi³a
pani Erica Wright, przyjació³ka pana
Clary, otrzyma³am je na moj¹ skrzynkê pocztow¹. Wszyscy byli bardzo
sympatyczni. Dziêkujê im za to niecodzienne doœwiadczenie!”.
Ewa mia³a równie¿ okazjê poznaæ
ca³y sk³ad amerykañskich i brytyjskich
olimpijczyków, którzy goœcili w kasynie.
Waldemar Natoñski
Uwaga! ¯ywnoœæ
dla potrzebuj¹cych
Klub Honorowych Dawców Krwi
w ¯o³yni we wspó³pracy z Urzêdem Gminy w ¯o³yni oraz z Agencj¹ Rynku Rolnego rozpocz¹³ przekazywanie produktów ¿ywnoœciowych osobom potrzebuj¹cym. Pomoc pochodzi z programu dostarczania nadwy¿ek ¿ywnoœci realizowanego przez ARR.
Produkty wydawane bêd¹ do
koñca 2012 r. w czwartki, w biurze so³tysa w Urzêdzie Gminy w
¯o³yni (II piêtro, pokój nr 203 w starym budynku urzêdu) w godzinach
od 8 do 12.
Ryszard Mach
Prezes Klubu HDK w ¯o³yni
Czas na zmiany!
Z rokiem 2012 koñczy siê era obecnej
telewizji analogowej. W zwi¹zku z tym
pojawia siê koniecznoœæ wprowadzenia niezbêdnych modyfikacji obecnie
posiadanych odbiorników lub zakup
nowych. Ju¿ dziœ pomyœl o mo¿liwoœci
odbioru telewizji cyfrowej, która docelowo zapewni mo¿liwoœæ darmowego
odbioru 24 programów - w nieporównywalnie lepszej jakoœci.
Fachow¹ i wszechstronn¹ pomoc
oraz niezbêdne urz¹dzenia uzyskasz w
Zak³adzie Us³ugowo - Naprawczym
p. S³awomira Szpytmy w ¯o³yni,
ul. Rynek 10, tel. 692 148 324
Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska
„Wiwatki” - grupa starsza, fot. J.Tomczyk
„Brzózaneczka”, fot. J.Tomczyk
Stoisko Stowarzyszenia Kobiet w ¯o³yni, fot. I.Markowicz
15
Magdalena
K¹tnik-Kowalska,
fot. I.Markowicz
„Wiwatki” - grupa m³odsza, fot. J.Tomczyk
Gomó³ki,
Nr 8 (166) sierpieñ 2012
fot. J.Tomczyk
16
Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska
Nr 8 (166) sierpieñ 2012
Do¿ynki Gminne 2012 uœwietni³ wystêp Zespó³u Pieœni i Tañca „Bandoska” z Rzeszowa, fot. J.Tomczyk

Podobne dokumenty