Poznaj spółkę: PGE S.A. Największe, zintegrowane pionowo

Komentarze

Transkrypt

Poznaj spółkę: PGE S.A. Największe, zintegrowane pionowo
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Poznaj spółkę:
PGE S.A.
Największe, zintegrowane
pionowo, przedsiębiorstwo
elektroenergetyczne w
Polsce.
Analiza Spółki przygotowana została przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Spis treści
1. Profil spółki PGE S.A. (Aleksandra Rapkiewicz) ............................................... 3
2. Analiza sektora i branży. (Monika Bubel) ........................................................ 5
3. Otoczenie biznesowe spółki. (Damian Pyśk) ................................................... 9
4. Analiza sprawozdań finansowych spółki. (Jakub Marciniak) ......................... 12
5. Wycena spółki PGE S.A. (Damian Pyśk) ......................................................... 16
6. Analiza techniczna. (Kamila Gozdowska) ...................................................... 18
7. Podsumowanie. ............................................................................................ 21
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
1. Profil spółki PGE S.A.
Informacje ogólne
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE,
która jest największym pod względem przychodów, wolumenu produkcji energii elektrycznej
oraz zainstalowanych mocy wytwórczych, zintegrowanym pionowo, przedsiębiorstwem
energetycznym w Polsce. Zajmuje się hurtowym obrotem energią elektryczną na rynku i w
Grupie Kapitałowej, obrotem produktami powiązanymi, czyli pozwoleniami do emisji
dwutlenku węgla oraz świadectwami pochodzenia energii (PM). PGE świadczy również usługi
na rzecz spółek z Grupy związane z zarządzaniem handlowym zdolnościami wytwórczymi
Grupy Kapitałowej i wytworzoną energią elektryczną oraz zajmuje się prowadzeniem grupy
bilansującej. Grupa w obecnym kształcie powstała w 2007 roku.
Grupa Kapitałowa PGE
Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej PGE jest PGE Polska Grupa Energetyczna
S.A. Obecnie działalność Grupy skupia się w 5 głównych obszarach, do których należą:
górnictwo i energetyka konwencjonalna (wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii
elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, przesyłanie i dystrybucja ciepła),
dystrybucja energii elektrycznej, energetyka odnawialna, obrót hurtowy energią elektryczną
i produktami powiązanymi (w tym również paliwami) oraz sprzedaż detaliczna energii
elektrycznej. W skład Grupy wchodzi również spółka, której głównym przedmiotem
działalności jest przygotowanie i realizacja projektu budowy elektrowni jądrowej w ramach
Programu Pierwszej Polskiej Elektrowni Jądrowej.
Do najważniejszych spółek należących do GK zaliczamy:


PGE Obrót S.A. – spółka prawa handlowego z siedzibą w Rzeszowie. Ma swoje
oddziały w: Białymstoku, Lublinie, Warszawie, Zamościu, Skarżysku-Kamiennej oraz w
Łodzi. Jest jedną z kluczowych spółek PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
Obsługuje ponad 5 milionów odbiorców energii elektrycznej. Spółka pod obecną
nazwą funkcjonuje od 2009 roku, kiedy w związku z restrukturyzacją Polskiej Grupy
Energetycznej, PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. zmienił nazwę na PGE Obrót
S.A.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – składa się z centrali w
Bełchatowie i zlokalizowanych na terenie dziewięciu województw 12 oddziałów, w
których skład wchodzą elektrociepłownie, elektrownie konwencjonalne i kopalnie
węgla brunatnego. Przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla
brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Wytwarza ponad 40%
krajowej produkcji energii elektrycznej.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW

PGE Dystrybucja S.A. – spółka rozpoczęła swoją działalność dnia 1 września 2010
roku. Jej siedziba znajduje się w Lublinie. Do podstawowych zadań spółki należą
prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej; prowadzenie eksploatacji,
konserwacji i remontów sieci dystrybucyjnej; utrzymanie odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej; planowanie rozwoju sieci i inne.
Źródło: Strona internetowa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Akcjonariat
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie 6 listopada 2009 roku. W ramach swojej pierwszej oferty
publicznej spółka sprzedała 259 513 500 akcji zwykłych serii B na okaziciela o wartości
nominalnej po 10 złotych każda. Cena emisyjna wyniosła 23 złotych zarówno w transzy dla
inwestorów indywidualnych, jak i dla inwestorów instytucjonalnych. Na dzień 31 grudnia
2013 roku kapitał zakładowy PGE S.A. wynosi 18 697 608 290 zł i dzieli się na 1 869 760 829
akcji o wartości nominalnej 10 zł każda.
Największą część akcji PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. posiada Skarb Państwa.
Jest to liczba 1 091 681 706 akcji, czyli 58,39% wszystkich udziałów. Pozostałe 41,61% akcji
przypada akcjonariuszom mniejszościowym. Posiadają oni 778 079 123 akcji.
Struktura Akcjonariatu
41,61%
58,39%
Skarb Państwa
Pozostali
Źródło: opracowanie własne.
2. Analiza sektora i branży.
Od momentu przyjęcia Polski do Unii Europejskiej branża energetyczna w naszym kraju
uległa znaczącym przemianom. Rynek energii został zliberalizowany. Dnia 01.07.2007 roku
konsumenci uzyskali prawo wyboru dostawcy energii elektrycznej. Od tej pory firmy mogą
swobodnie zabiegać o klientów. Nadal trwa proces prywatyzacji branży, która wciąż wymaga
wielu inwestycji, by sprostać wymogom stawianym przez Wspólnotę (przede wszystkim
związanym z ochroną środowiska).
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2013 roku wyniosła 164 401 GWh, czyli o
1,4% więcej niż w roku poprzedzającym. Natomiast zużycie energii elektrycznej brutto
wyniosło 157 980 GWh i było wyższe o 0,6% niż w 2012 r. Poziom krajowego zużycia energii
elektrycznej związany jest z utrzymującym się na niskim poziomie tempem wzrostu PKB w
2013 r. Nadwyżka produkcji energii elektrycznej nad jej krajowym zużyciem (4 521 GWh w
2013 r.) to rezultat sprzyjającej polskim producentom koniunktury w handlu zagranicznym.
Elektrownie cieplne wyprodukowały 155 934 GWh energii, wodne – 2 439 GWh,
natomiast pozostałe – 6 028 GWh (wśród nich należy wymienić przede wszystkim
elektrownie wiatrowe, które w 2013 roku wytworzyły 5 823 GWh energii, co oznacza wzrost
w porównaniu z rokiem 2012 o 47,23%). Struktura produkcji energii elektrycznej w 2013 r.
nie zmieniła się znacznie w stosunku do roku 2012.
Struktura produkcji energii
elektrycznej w 2013 r.
1% 4%
en.el. z elektrowni
cieplnych
en.el. z elektrowni
wodnych
95%
en.el. z pozostałych
elektrowni
Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Zdaniem ekspertów wzrost PKB o każdy 1% przekłada się na ok. 0,7% wyższe
zapotrzebowanie na energię. Wynika to m.in. ze wzrostu liczby zakładów przemysłowych i
lokali usługowych, zwiększającego się zapotrzebowania gospodarstw domowych na sprzęty
zasilane prądem, jak również ponad dwukrotnie szybszego wzrostu zapotrzebowania na prąd
latem z powodu coraz powszechniejszego użytkowania klimatyzacji. W 2013 r. średnie
roczne zapotrzebowanie na moc wyniosło 21 884 MW, przy maksymalnym zapotrzebowaniu
na poziomie 24 761 MW. Relacja mocy dyspozycyjnej do osiągalnej w 2013 r. nieznacznie
spadła w porównaniu do 2012 r. (z 71,68% do 70,54%).
Zarówno dystrybutorzy, elektrownie, pozataryfowi odbiorcy energii elektrycznej, jak i
domy maklerskie, korzystają z hurtowego rynku energii elektrycznej. Najważniejszym takim
rynkiem w Polsce jest Towarowa Giełda Energii (TGE). Pod względem obrotów na rynku
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
terminowym energii elektrycznej z fizyczną dostawą zajmuje ona drugą pozycję w Europie po
giełdzie skandynawskiej.
W ciągu ostatnich dwóch lat obserwowane jest wysokie zainteresowanie handlem
energią elektryczną. W 2013 r. obroty na rynku energii osiągnęły wartość ponad 176 TWh, co
oznacza, że handel na parkiecie TGE stanowił ponad 108 % krajowej produkcji i ponad 111%
zużycia prądu w Polsce. W pierwszym półroczu 2014 r. odnotowano obroty na poziomie 85
TWh, co oznacza wzrost o 17,6 % w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2013.
Liczba i struktura podmiotów sektora elektroenergetycznego w 2013 roku nie uległa
większym zmianom w stosunku do roku 2012. Największy udział w podsektorze wytwarzania
miała nadal grupa kapitałowa PGE Polska Grupa Energetyczna SA, a na rynku sprzedaży do
odbiorców końcowych - TAURON Polska Energia SA. Przy czym udział grupy kapitałowej PGE
Polska Grupa Energetyczna SA w sektorze wytwarzania 2013 r. kształtował się na poziomie
39,3% (w 2012 r. - 40,5%). Udział grupy TAURON Polska Energia SA wyniósł w 2013 r. 13,6%,
co oznacza spadek w porównaniu z 2012 r. o 0,1 punktu procentowego.
Wskaźnik udziału rynkowego trzech największych podmiotów, mierzony według energii
wprowadzonej do sieci w 2013 r., wyniósł 62,6% (spadek o 1,7% w stosunku do roku 2012).
Spadek nastąpił też biorąc pod uwagę udział trzech największych wytwórców w mocy
zainstalowanej (o 1,3%). Trzej najwięksi wytwórcy (PGE Polska Grupa Energetyczna SA,
TAURON Polska Energia SA, EDF) dysponowali ponad połową mocy zainstalowanych i
odpowiadali za prawie 2/3 produkcji energii elektrycznej w naszym kraju.
Ceny energii elektrycznej wciąż cechują się istotnym zróżnicowaniem w poszczególnych
segmentach rynku. Wynika ono z następujących uwarunkowań: technologii produkcji
(szczególnie wykorzystywanego paliwa), profilu i horyzontu czasowego dostaw, bieżącego
zrównoważenia popytu oraz podaży.
Źródło: www.tge.pl
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Średnia cena na Rynku Dnia Następnego (prowadzonym przez TGE) w lipcu b.r. była
najwyższa od lutego 2012 r., kiedy to miesięczny kurs BASE wyniósł 221,06 PLN/MWh
(możemy to zaobserwować na powyższym wykresie). Wspomniany wcześniej miesięczny
kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na
Rynku Dnia Następnego, wyniósł 212,13 PLN/MWh (wzrost m/m o 31,44 PLN). Z kolei
miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji
zawartych na Rynku Dnia Następnego w godzinach 8-22, ukształtował się na poziomie 245,35
PLN/MWh (wzrost m/m o 42,02 PLN).
Do największych firm w branży należą:




Grupa Kapitałowa (GK) PGE,
GK TAURON,
GK Energa,
GK ENEA.
Spółki ww. grup wchodzą w skład indeksu WIG-Energia. Ich łączny udział w obrotach
akcjami i PDA na sesji wynosi 9,87% (stan na 11.08.2014 r.). Do indeksu należy jeszcze 5
innych spółek. Wartość całego portfela wynosi w przybliżeniu 32,92 mld zł.
Udział spółek w indeksie WIG-ENERG
2% 1% 1%
0%
PGE
TAURONPE
6%
10%
ENERGA
51%
13%
ENEA
CEZ
16%
ZEPAK
KOGENERA
PEP
INTERAOLT
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony GPW.
Jak można zauważyć na powyższym wykresie, największy udział w portfelu ma
omawiana przez nas spółka PGE. Jej wartość stanowi ponad połowę wartości indeksu.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
3. Otoczenie biznesowe spółki.
Grupa PGE jest jednym z największych przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w
Polsce. Prowadzi ona działalność związaną z wydobyciem węgla brunatnego, wytwarzaniem
energii elektrycznej z paliw kopalnych i z odnawialnych źródeł energii (elektrownie wodne,
farmy wiatrowe, biomasa) oraz dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom
końcowym. PGE jest zatem przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo, uczestniczącym w
całym łańcuchu wartości energii elektrycznej.
Bezpośrednie otoczenie rynkowe Grupy PGE to krajowi wytwórcy energii elektrycznej
oraz podmioty zajmujące się jej przesyłem, dystrybucją oraz sprzedażą do odbiorców
końcowych. Śmiało możemy stwierdzić, iż na obecny kształt otoczenia rynkowego w sektorze
elektroenergetycznym znaczący wpływ miała Ustawa Prawo energetyczne (kwiecień 1997).
Zapoczątkowała ona szereg zmian, ale co ważniejsze wprowadziła pojęcie energii
elektrycznej jako towaru. Konsekwencją wprowadzenia wspomnianej wcześniej ustawy było
również zapoczątkowanie procesu integracji poziomej zakładów energetycznych, a następnie
pionowej wytwórców, spółek dystrybucyjnych i spółek obrotu. W jego wyniku utworzone
zostały cztery duże grupy energetyczne: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Tauron Polska
Energia S.A, ENEA S.A, oraz Energa S.A, mogące skutecznie konkurować z przedsiębiorstwami
europejskimi.
Warto również wspomnieć o tzw. obligo giełdowym (wprowadzone z 2010 r).
Zobowiązuje ono wytwórców energii elektrycznej do sprzedaży wyprodukowanej energii na
konkurencyjnych warunkach za pośrednictwem giełdy towarowej lub innych platform
obrotu. Tym samym owe obligo jest niekwestionowanym czynnikiem aktywnie wpływającym
na obecny kształt otoczenia rynkowego w sektorze elektroenergetycznym w Polsce.
Silne strony:
 Zdywersyfikowana działalność – Silna dywersyfikacja działalności Grupy Kapitałowej
pozwala na zminimalizowanie negatywnych efektów występujących w
poszczególnych segmentach rynku.
 Względna samowystarczalność – spółka wytwarza około 75% energii w oparciu o
własne zasoby.
 Aktywa wytwórcze – PGE posiada najmłodszy i najbardziej konkurencyjny kosztowo
portfel wytwórczy w Polsce.
 Dobra sytuacja finansowa – Grupa Kapitałowa konsekwentnie generuje zyski, co
pozwala na wypłaty dywidend oraz zwiększenie atrakcyjności w oczach inwestorów.
Co więcej, w roku 2013 Grupie udało się wypracować dodatnie przepływy pieniężne.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Słabe strony:
 Liczne koncesje – Rozbudowany profil działalności grupy wymaga posiadania oraz
przedłużania ważności wielu koncesji, warunkujących możliwość funkcjonowania
Grupy.
 Pozycja monopolisty – W związku z monopolistyczną lub dominującą pozycją na
odpowiednich rynkach, Grupa PGE podlega ograniczeniom w zakresie zakazu
nadużywania pozycji dominującej, wynikającym z przepisów antymonopolowych
prawa polskiego i prawa europejskiego. W przypadku naruszenia jakichkolwiek
regulacji, na Grupę mogą zostać nałożone dotkliwe kary i sankcje.
 Rozbudowana struktura organizacyjna – Grupę Kapitałową PGE tworzy wiele spółek
o różnym profilu działalności. Bardzo rozbudowana struktura negatywnie wpływa na
realizację celów strategicznych grupy i powoduje problemy w zarządzaniu nią.
Szanse:
 Program jądrowy – PGE odgrywa kluczową rolę przy projekcie budowy pierwszej
elektrowni jądrowej w Polsce. Budowa owej elektrowni pozwoli GK na obniżenie
emisyjności posiadanego przez nią portfela wytwórczego.
 Oferta dual fuel – Zakup energii elektrycznej i gazu od jednego sprzedawcy.
 Zwiększenie płynności na Rynku Dnia Następnego – w I półroczu 2014 roku płynność
rynku zwiększyła się o 15% w stosunku do roku poprzedniego. Podobnie wygląda
sytuacja na Rynku Transakcji Terminowych.
Zagrożenia:
 Dynamika cen – Od października 2013 roku utrzymuje się ujemna dynamika cen
produkcji sprzedanej przemysłu.
 Uzależnienie wyników Grupy od ogólnej sytuacji makroekonomicznej – W
szczególności są to dynamika zapotrzebowania na energię elektryczną, poziom i
zmienność cen energii elektrycznej oraz uprawnień do emisji CO2, jak i również
wysokość stóp procentowych, kurs złotego do innych walut, wysokość inflacji, stopa
bezrobocia oraz dynamika polskiego PKB.
 Import netto – od początku 2014 koszt energii elektrycznej w Polsce jest wyższy, niż
w krajach sąsiednich. Spowodowało to znaczny wzrost importu (o około 107%)
energii z krajów ościennych. Niestety w perspektywie kolejnych lat tendencja ta może
się pogłębić z powodu działań podejmowanych w ramach integracji europejskiego
rynku energii.
 Niestabilne otoczenie prawne – Działalność Grupy PGE podlega licznym przepisom i
regulacjom polskim, europejskim oraz prawu międzynarodowemu. Przepisy prawa,
regulacje, decyzje, stanowiska, opinie oraz działania właściwych organów istotne dla
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
działalności Grupy, podlegają zmianom. Rodzaje, kierunki i zakresy takich zmian mogą
mieć trudny do przewidzenia wpływ na działalność Grupy.
 Program redukcji emisji CO2 – obecnie w UE istnieje silne lobby postulujące
podniesienie unijnego celu redukcji CO2.
Słabe strony:
Mocne strony:
Zdywersyfikowana działalność
Liczne koncesje
Względna samowystarczalność
Pozycja monopolisty
Aktywa wytwórcze
Rozbudowana struktura
organizacyjna
Sytuacja finansowa
Szanse
Zagrożenia
Program jądrowy
Dynamika cen
Oferta dual fuel
Uzależnienie od sytuacji
makroekonomicznej
Zwiększona płynność na Rynku
Dnia Następnego
Import netto
Niestabilne otoczenie prawne
Program redukcji CO2
Źródło: opracowanie własne.
Próbując wyciągnąć wnioski z powyższej analizy możemy stwierdzić, iż wiele zjawisk,
cech, charakterystyk może w pewnym stopniu działać na korzyść grupy, jak i utrudniać jej
funkcjonowanie. Weźmy na przykład bardzo rozbudowaną strukturę, która wynika ze
znacznej dywersyfikacji działalności. Dywersyfikacja jest niewątpliwie tym, co umożliwia
grupie poszerzanie swojej oferty, konkurowanie na różnych płaszczyznach i obszarach. Dzięki
niej Grupa osiąga przychody z różnych źródeł, a co za tym idzie, w przypadku negatywnych
wahań w jednym segmencie, może to nadrobić w innym. Wymaga to jednak rozbudowanej
struktury organizacyjnej, która niejednokrotnie może przysporzyć problemów związanych z
zarządzaniem oraz komunikacją w grupie. Co więcej, działalność w większości segmentów, w
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
których obecna jest GK PGE wymaga wielu zezwoleń, licencji i koncesji. Tak więc, im bardziej
zdywersyfikowana działalność, tym więcej uwagi, czasu oraz wysiłku należy poświęcić na
zdobywanie owych dokumentów.
Takich powiązań można odnaleźć jeszcze wiele. Jedno jest natomiast pewne, aby mieć
dobry obraz sytuacji GK PGE powinniśmy je wszystkie analizować razem, nie pojedynczo.
4. Analiza sprawozdań finansowych spółki.
Aktywa (w tys PLN)
31.12.2013 31.12.2012
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Pożyczki i należności
Udziały i akcje w jednostkach zależnych
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Pozostałe aktywa długoterminowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu podatku dochodowego
Udziały i akcje w jednostkach zależnych
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
Należności z tytułu dostaw i usług
Pożyczki i należności finansowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Pozostałe aktywa krótkoterminowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa ogółem
27 914 383
196 962
6 119
3 329 609
24 381 689
4
3 464 427
281 686
162
104 248
770 535
99 560
3 134
15 477
2 189 625
31 378 810
26 952 688
204 953
11 129
3 627 204
23 106 267
3 135
3 394 050
492 218
25 477
18 833
739 589
1 086 573
36 717
34 583
960 060
30 346 738
Zmiana
Zmiana %
961 695
-7 991
-5 010
-297 595
1 275 422
70 377
-210 532
85 415
30 946
-987 013
-33 583
-19 106
1 229 565
1 032 072
3,57%
-3,90%
-45,02%
-8,20%
5,52%
2,07%
-42,77%
453,54%
4,18%
-90,84%
-91,46%
-55,25%
128,07%
3,40%
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów spółki.
Grupa PGE na koniec 2013 roku zanotowała wzrost sumy bilansowej o 3,4% (1,03 mld
zł), na co w największym stopniu wpływ miały udziały i akcje w jednostkach zależnych
(5,52%) po stronie aktywów trwałych oraz środki pieniężne i ekwiwalenty (128%) po stronie
aktywów obrotowych. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty powiększyły się w największym
stopniu o lokaty krótkoterminowe (do wartości 1,7 mld zł).
Największą zmianę ujemną odnotowano w udzielonych pożyczkach i należnościach
finansowych – zarówno tych długo, jak i krótkoterminowych (spadek o 8,2% i 90,84%), lecz
wartościowo zmiany te były mniejsze od zmian dodatnich. Warte odnotowania są także
zmiany w aktywach krótkoterminowych i wartościach niematerialnych (sprzedaż oraz odpis
w wysokości 1,9 mln zł) oraz w zapasach (spadek o 42,77% - w tej pozycji prezentowane są
prawa majątkowe, m.in. do emisji CO2).
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Pasywa (w tys PLN)
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych
Akcje własne
Kapitał zapasowy
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zyski zatrzymane
Zobowiązania dlugoterminowe
Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki, leasing
Rezerwy długoterminowe
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej
Bieżąca część oprocentowanych kredytów, pożyczek, leasing
Pozostałe zobowiązania finansowe
Pozostałe zobowiązania niefinansowe
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe
Rezerwy krótkoterminowe
Pasywa ogółem
31.12.2013
31.12.2012
Zmiana
Zmiana %
29 985 716
18 697 608
8 941 152
49 779
2 297 177
1 053 952
1 000 000
18 650
35 302
339 142
132 200
1 046
372
4 108
171 826
624
28 966
31 378 810
29 253 343
18 697 608
9 687 596
49 779
818 360
88 752
22 563
66 189
1 004 643
479 787
148
142 785
4 336
44 368
69 615
36 172
227 432
30 346 738
732 373
0
-746 444
0
1 478 817
965 200
-3 913
-30 887
-665 501
-347 587
898
-142 413
-228
127 458
-35 548
-198 466
1 032 072
2,50%
0,00%
-7,71%
0,00%
180,70%
1087,52%
-17,34%
-46,66%
-66,24%
-72,45%
606,76%
-99,74%
-5,26%
287,27%
-98,27%
-87,26%
3,40%
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów spółki.
Wśród pasywów PGE najbardziej widoczna zmiana pojawia się w zobowiązaniach
długoterminowych w oprocentowanych kredytach – grupa wyemitowała obligacje o wartości
1 mld zł – oraz w obrębie zobowiązań krótkoterminowych w zobowiązaniach finansowych
wycenianych w wartości godziwej i niefinansowych – instrumenty pochodne oraz wzrost zob.
z tytułu podatku VAT. W kapitale własnym nastąpiła stosunkowo niewielka zmiana w
kapitale zapasowym (-7,71%), a zyski zatrzymane wzrosły o niemal 181%. Największe zmiany
ujemne widoczne są w pozycjach zobowiązań z tyt. dostaw i usług oraz w rezerwach długo i
krótkoterminowych.
Grupa zwiększyła sprzedaż o 17,84% do poziomu 12,4 mld zł, a koszty o stosunkowo
mniejszą wartość – o 12,57% do niemal 11,3 mld zł, dzięki czemu zysk brutto ze sprzedaży
wzrósł aż o 119,5%. Dalej widzimy spadek pozostałych przychodów operacyjnych oraz
rosnące koszty sprzedaży, zarządu oraz pozostałe koszty operacyjne, ale na tym poziomie
rentowności PGE zanotowało wzrost o 78% do poziomu 966 mln zł.
Przychody finansowe wzrosły niemal o 200% (otrzymane dywidendy), a koszty
finansowe spadły o 77 mln zł, dzięki czemu zysk brutto ponad dwa razy przewyższył zysk ze
sprzedaży, a zysk netto wyniósł 2,337 mld zł, co oznacza wzrost o 202%.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Rachunek zysków i strat (w tys PLN)
31.12.2013
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk brutto ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaży i dystrybucji
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
Zysk na jedną akcję (w złotych)
31.12.2012
12 407 774 10 529 765
-11 269 343 -10 010 962
1 138 431
518 803
16 310
184 826
-16 911
-12 413
-161 976
-147 473
-9 760
-3 227
966 094
540 516
1 601 002
535 654
-26 688
-104 478
2 540 408
971 692
-202 849
-199 521
2 337 559
772 171
1,25
0,41
Zmiana
Zmiana %
1 878 009
-1 258 381
619 628
-168 516
-4 498
-14 503
-6 533
425 578
1 065 348
77 790
1 568 716
-3 328
1 565 388
0,84
17,84%
12,57%
119,43%
-91,18%
36,24%
9,83%
202,45%
78,74%
198,89%
-74,46%
161,44%
1,67%
202,73%
204,88%
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów spółki.
Cash Flow (w mln PLN)
31.12.2013 31.12.2012
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
I. Wynik finansowy netto
2 540 408
971 692
II. Korekty
-2 071 457 -1 400 255
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
468 951
-428 563
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
30 149 279 15 875 676
II. Wydatki
-28 615 834 -12 238 835
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
1 533 445 3 636 841
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej
I. Wpływy
994 419
142 785
II. Wydatki
-1 768 492 -3 427 537
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-774 073 -3 284 752
D. Przepływy pieniężne netto razem
1 228 323
-76 474
E. Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych
-479
-633
F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
959 773
1 036 247
G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
2 188 096
959 773
Zmiana
Zmiana %
1 568 716
-671 202
897 514
161,44%
47,93%
-209,42%
14 273 603 89,91%
-16 376 999 133,81%
-2 103 396 -57,84%
851 634
596,45%
1 659 045 -48,40%
2 510 679 -76,43%
1 304 797 -1706,20%
154
-24,33%
-76 474
-7,38%
1 228 323 127,98%
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów spółki.
Grupa PGE na koniec 2013 roku zanotowała dodatnie przepływy operacyjne, co jest
bardzo dobrą wiadomością po ujemnych przepływach w roku poprzednim (przez zmianę
stanu zapasów). Zmalały środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (spółka nabyła dużo
aktywów finansowych przy jednoczesnej sprzedaży innych aktywów), ale pozostały dodatnie
(spadek o 58%). Przepływy z działalności finansowej są ujemne – mimo emisji obligacji spółka
wypłaciła ponad 1,6 mld zł dywidendy. Przepływy pieniężne netto pozostały dodatnie i
wzrosły aż o 1,3 mld zł w porównaniu z ujemnych rokiem poprzednim.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
2013
2012
Zmiana
Wskaźniki rentowności
Marża brutto
9,18%
4,93%
4,25%
Rentowność działalności operacyjnej
7,79%
5,13%
2,65%
Rentowność brutto
20,47%
9,23%
11,25%
Rentowność netto
18,84%
7,33%
11,51%
ROE
7,80%
2,64%
5,16%
ROA
7,45%
2,54%
4,90%
Wskaźniki efektywności gotówkowej
Wskaźnik rentowności sprzedaży
3,78%
-4,07%
7,85%
Wskaźnik realności zysku finansowego 52,55% -9,90% 62,45%
Wskaźniki płynności
Wskaźnik płynności bieżący (CR)
10,22
3,38
6,84
Wskaźnik płynności szybki (QR)
9,38
2,89
6,50
Wskaźniki konwersji (w dniach)
Cykl konwersji zapasów
8,17
16,83
-8,66
Cykl konwersji zobowiązań
9,84
34,35
-24,51
Cykl konwersji należności
22,36
25,29
-2,93
Cykl konwersji gotówki
20,69
7,77
12,92
Wskaźniki pokrycia i zadłużenia
Wskaźnik pokrycia aktywów
95,56% 96,40% -0,84%
Wskaźnik pokrycia II stopnia
111,20% 108,87% 2,33%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
4,44%
3,60%
0,84%
Zadłużenie netto
-796 531 133 335 -929866
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów spółki.
Wskaźniki rentowności na każdym poziomie wzrosły, a wskaźniki ROE i ROA pozostają na
bardzo zbliżonym poziomie, co jest zgodne z bilansem, gdzie niemal całe aktywa są pokryte
kapitałem własnym. Dzięki dodatnim przepływom finansowym widzimy, że wskaźnik
gotówkowej rentowności sprzedaży oraz wskaźnik realności zysku znacznie wzrosły i na
koniec 2013 roku były dodatnie.
Wskaźniki płynności są bardzo wysokie, a spowodowane jest to tym, że spółka
praktycznie nie jest zadłużona i finansuje się sama, więc bez problemu swoje nagłe
zobowiązania mogłaby pokryć 10-krotnie.
Wskaźniki konwersji znacznie się zmieniły, znacznemu skróceniu uległ cykl konwersji
zobowiązań (blisko 25 dni) zobowiązań, z kolei wydłużeniu uległ cykl konwersji gotówki –
wydłużył się o 13 dni. Oznacza to, że spółka o 13 dni więcej musi się finansować innymi
środkami, co jednak biorąc pod uwagę, że jest wywołane znikomym zadłużeniem, nie
stanowi dla spółki problemu.
Wskaźniki pokrycia są bardzo wysokie, a zadłużenia bardzo niskie, co było już poruszone
i wyjaśnione wcześniej. Ciekawy jest wskaźnik zadłużenia netto, który jest ujemny, co po
prostu oznacza, że spółka miała na koniec 2013 roku więcej gotówki, niż wszystkich
zobowiązań razem wziętych, i to o niemal 800 mln zł (uwzględniamy tylko gotówkę).
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
5. Wycena spółki PGE S.A.
Metoda DCF
Do wyceny DCF przyjęto następujące założenia:








Stopą wolną od ryzyka jest rentowność 10-letnich obligacji skarbowych (październik
2014 roku – 2,78%).
Premia za ryzyko: 5%, premia za dług: 1,5%.
Beta na poziomie 1.
Wskaźnik dług/aktywa wahający się w granicach 26% - 31%, przy czym najwyższe
wartości przyjmuje w latach 2015-2017.
Stopa wzrostu wartości rezydualnej: 2%.
Suma nakładów CAPEX w okresie projekcji wynosi 49,5 mld zł. Spółka planuje
największe inwestycje w latach 2015-2017.
Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy waha się w granicach od 52,5 do 58 mln zł.
Spółka nie posiada długu netto. Na koniec 2013 roku wygenerowała dodatnie
przepływy gotówkowe w wysokości 3 131,3 mln zł.
Rok analizy
Przychody netto
Zysk netto
Nakłady inwestycyjne (CAPEX)
Amortyzacja
Zmiana kapitału obrotowego
Wolny cash flow
Rok analizy
Wolny cash flow
Stopa risk-free
Risk premium
Beta
Koszt kapitału własnego
Risk premium dla długu
Koszt długu
Efektywna stopa podatkowa
Efektywny koszt długu
Dług/aktywa
WACC
Stopa wzrostu wartości rezydualnej
Współczynnik dyskontujący
Wartość bieżąca przepływów
Razem:
Dług netto
Wartość DCF netto
Liczba akcji (w mln szt.)
Wartość DCF netto na akcję (PLN)
P2014
Przepływy (w mln PLN)
P2015 P2016 P2017
P2018
P2019
P2020
P2021
28637,75 29210,51 29794,72 30986,50 31606,23 32238,36 32883,13 33540,79
3521,55
3169,40
3010,93
3161,47
3477,62
3651,50
3761,04
3836,27
5500,00 10500,00 8500,00
6000,00
5500,00
5000,00
4500,00
4000,00
3030,00
3110,00
3315,00
3405,00
3489,00
3564,00
3621,00
3673,00
-55,00
-52,50
-53,00
-54,25
-56,00
-55,73
-57,35
-58,00
512,22
1410,62
2159,77
2824,69
3451,27
996,55
-4273,11 -2227,07
Wycena metodą DCF (w mln PLN)
P2014
P2015
P2016
P2017
P2018
P2019
P2020
Po P2020
996,55
-4273,11
-2227,07
512,22
1410,62
2159,77
2824,69
3451,27
2,78%
2,78%
2,78%
2,78%
2,78%
2,78%
2,78%
2,78%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,78%
7,78%
7,78%
7,78%
7,78%
7,78%
7,78%
7,78%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
4,28%
4,28%
4,28%
4,28%
4,28%
4,28%
4,28%
4,28%
19,00%
19,00%
19,00%
19,00%
19,00%
19,00%
19,00%
19,00%
3,47%
3,47%
3,47%
3,47%
3,47%
3,47%
3,47%
3,47%
27,00%
30,00%
31,00%
30,00%
29,00%
28,00%
27,00%
26,00%
6,62%
6,49%
6,44%
6,49%
6,53%
6,57%
6,62%
6,66%
0,9380
0,9380
0,8819
0,8292
0,7777
0,7289
0,6825
0,6386
2,00%
934,7146 -3768,4105 -1846,6500 398,3704 1028,1746 1474,1487 1803,9765 36365,0938
36389,42
-3131,3
39520,72
1869,76
21,14
Źródło: opracowanie własne.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Wyceny DCF dokonano w oparciu o prognozy przepływów pieniężnych na lata 2014 2020 oraz w oparciu o okres rezydualny po roku 2020. Suma zdyskontowanych przepływów
pieniężnych wyniosła 36 389,42 mln zł, natomiast wartość DCF netto 39 520,72 mln. Druga z
tych wartości jest większa, dlatego że spółka nie posiada długu netto. Wynika to z możliwości
generowania przez nią wysokich wartości środków pieniężnych. W 2013 roku PGE nie tylko
była by zdolna pokryć nimi swoje zadłużenia, ale dodatkowo pozostało jej jeszcze ponad 3,1
mld zł wolnych środków. Nadwyżka ta została ujęta w pozycji „dług netto” ze znakiem
ujemnym. Po uwzględnieniu liczby wyemitowanych akcji, jedna akcja spółki została
wyceniona na poziomie 21,14 zł.
Wycena porównawcza.
Do wyceny porównawczej wybrano 5 spółek z sektora energetycznego. Są to: CEZ, Enea,
Energa, Tauron oraz Kogenera. Wyceny dokonano o prognozowane na lata 2014-2016
wskaźniki EV/EBITDA oraz P/BV. W poniższych tabelach znajduje się więcej szczegółów:
Spółka
PGE
CEZ
Enea
Energa
Tauron
EV/EBITDA
P/BV
P2014 P2015 P2016 P2014 P2015 P2016
5,18
5,15
5,10
0,93
0,90
0,88
6,97
7,16
7,30
1,15
1,10
1,13
3,66
3,61
3,57
0,80
0,82
0,79
5,37
5,38
5,42
1,10
1,08
1,05
4,18
4,13
4,10
0,52
0,51
0,50
Źródło: opracowanie własne.
Średnie EV/EBITDA
Rok analizy
P2014 P2015 P2016
Wartość
5,02
5,09
5,09
Premia/dyskonto 0,0327 0,0126 0,0024
Sumy cząstkowe
20,00 20,39 20,60
Średnie P/BV
Rok analizy
P2014 P2015 P2016
Wartość
0,88
0,86
0,84
Premia/dyskonto 0,0616 0,0465 0,0427
Sumy cząstkowe
19,45 19,73 19,81
Cena akcji: 20,65 zł
Rok analizy
P2014 P2015 P2016
Średnia sum cząstkowych 19,72 20,06 20,20
Waga
40%
30%
30%
Wycena cząstkowa
7,89
6,02
6,06
Wycena
19,97
Źródło: opracowanie własne.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Wynikiem wyceny porównawczej jest cena akcji wynosząca 19,97 zł. Jest to wartość
niższa od tej uzyskanej metodą DCF oraz od obecnie notowanej na rynku. Poniżej
przedstawiono wycenę końcową prezentującą zestawienie obu powyższych wycen.
Podsumowanie wyceny Waga Wycena
Metoda DCF
50%
21,14
Metoda porównawcza
50%
19,97
Wycena końcowa
20,55
Bieżąca cena akcji
20,65
Różnica (PLN)
-0,10
Rożnica (% obecnej ceny)
-0,47%
Źródło: opracowanie własne.
Po uwzględnieniu wyników uzyskanych metodą DCF oraz porównawczą (wagi na
poziomie 50%) uzyskaliśmy cenę jednej akcji wynoszącą 20,55 zł. Biorąc pod uwagę obecne
notowania akcji PGE (20,65 na dzień 10.10.2014) uzyskana przez wartość jest niższa o 0,47%
czyli o 0,10 zł. Można więc śmiało powiedzieć, iż na tę chwilę PGE jest dobrze wyceniana
przez rynek.
6. Analiza techniczna.
Analiza długookresowa
Wykres nr 1 PGE – okres 1 rok, interwał – 1 dzień
Cena zamknięcia dla akcji spółki PGE S.A. w dniu 10 października 2014 ukształtowała się
na poziomie 20,65 zł/akcję. Na wykresie obrazującym ceny zamknięcia akcji
w poszczególnych dniach ich notowań, w ciągu całego roku można zauważyć długookresowy
mocny trend wzrostowy. W stosunku do roku poprzedniego, ceny akcji zdrożały o 26%.
Średnia cena zamknięcia akcji w analizowanym okresie to 19,52 zł, z odchyleniem
standardowym na poziomie 3,4.
W ostatnich tygodniach kształtuje się formacja trójkąta. Nachylenie jej jest dodatnie, co
może oznaczać chwilowe odwrócenie biegnącego trendu. Po okresach wzrostów, powinna
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
nastąpić chwilowa konsolidacja rynku i zrównoważenie stron obrotu, przy czym nie będzie
miało to wpływu na trend kształtujący się w długim horyzoncie czasowym. Jest to ostatni
moment, aby kupić akcje spółki i sprzedać je, aby osiągnąć zysk tuż przed spadkiem cen.
Inwestorzy, którzy planują zakup akcji spółki oraz utrzymanie ich w dłuższej perspektywie też
nie będą stratni. Dodatni trend długookresowy jest zapowiedzią do tego, że akcje spółki
wciąż będą zyskiwały na wartości. Duży oraz stabilny obrót akcjami (co prezentuje druga
część wykresu) podpowiada, że rynek jest w miarę płynny i łatwo będzie kupić/sprzedać
papiery wartościowe.
Analiza krótkookresowa
Analizując przedstawioną na wykresie poniżej Wstęgę Bollingera można stwierdzić, że
zmienność rynku jest mała, co wiąże się też niskim ryzykiem inwestycyjnym (tracking error
również pokazuje bardzo dużą zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku). Oba wykresy
(wstęga dolna i górna) znajdują się w nieznacznej odległości od siebie. Wykres kursu akcji
znajduje się blisko górnej wstęgi, więc zgodnie z teorią Bollingera należałoby sprzedać akcje.
Kurs akcji prawdopodobnie spadnie w dół podczas najbliższych notowań.
Wykres nr 2 PGE – okres 1 rok, interwał – 1 dzień
Trend miesięczny (wykres poniżej) jest wybitnie boczny. Cena instrumentu spadła o 4,6%
w stosunku do ceny sprzed miesiąca, co oznacza spadek na wartości o około 1 zł. Jak można
zauważyć w końcówce wykresu, kurs nieco podbił się. W ciągu ostatnich 5 dni cena za jedną
akcję PGE wzrosła o 2%.
Na wykresie, w ostatnich dniach pojawiły się białe świece, które otwierają się poniżej
ceny zamknięcia poprzedniej. Jest to tzw. Formacja Gwiazda Doji Wzrostu. Poziom otwarcia i
zamknięcia kształtuje się na podobnym poziomie oraz występuje dolny lub/i górny cień
świecy. Zapowiada to odwrócenie trendu spadkowego, czyli wzrost kursu akcji.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Wykres nr 3 PGE – okres 1 miesiąc, interwał – 60 minut.
Jeśli spojrzymy na wykres przedstawiający wskaźnik MACD, widać ze linia MACD jest
niżej położona niż SIGNAL. Podpowiada to, aby sprzedać akcje. Na wykresie obie linie
położone są wysoko ponad linią zero, tzw. negatywna dywergencja. Sytuacja taka obrazuje
stan wykupienia rynku. Ceny akcji na rynku nadal rosną, a nachylenie linii staje się coraz
bardziej łagodne. Jest to ostrzeżenie przed tworzeniem się szczytu cenowego.
Zestawiając w całość prognozy długo i krótkoterminowe, akcje spółki przedstawiają się
w pozytywnej perspektywie. W najbliższych dniach można spodziewać się wzrostu cen akcji.
Po utworzeniu się szczytu cenowego (możliwe że będzie ostatnim w tworzącej się trójkącie),
nastąpi krótkotrwały spadek cen. Redukcja jednak nie będzie mocna i może trwać bardzo
krótko. W kolejnych tygodniach kurs akcji powinien wrócić na tory trendu wzrostowego.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
7. Podsumowanie.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE,
która jest największym pod względem przychodów, wolumenu produkcji energii elektrycznej
oraz zainstalowanych mocy wytwórczych, zintegrowanym pionowo, przedsiębiorstwem
energetycznym w Polsce. Obecnie działalność Grupy skupia się w 5 głównych obszarach, do
których należą: górnictwo i energetyka konwencjonalna (wydobycie węgla brunatnego,
wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, przesyłanie i
dystrybucja ciepła), dystrybucja energii elektrycznej, energetyka odnawialna, obrót hurtowy
energią elektryczną i produktami powiązanymi (w tym również paliwami) oraz sprzedaż
detaliczna energii elektrycznej.
Sytuację w branży możemy określić jako stabilną. Produkcja energii elektrycznej w
Polsce w 2013 roku wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 1,4%. Również wzrosło
zużycie energii elektrycznej brutto (o 0,6% r/r.) Nadwyżka produkcji energii elektrycznej nad
jej krajowym zużyciem to rezultat sprzyjającej polskim producentom koniunktury w handlu
zagranicznym. Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatnich dwóch lat obserwowane jest
wysokie zainteresowanie handlem energią elektryczną. W 2013 r. obroty na rynku energii
osiągnęły wartość ponad 176 TWh, co oznacza, że handel na parkiecie TGE stanowił ponad
108 % krajowej produkcji i ponad 111% zużycia prądu w Polsce. W pierwszym półroczu 2014
r. odnotowano obroty na poziomie 85 TWh, co oznacza wzrost o 17,6 % w porównaniu do
analogicznego okresu w roku 2013.
W 2013 roku spółce udało się uzyskać bardzo dobre wyniki finansowe. PGE zwiększyła
swoją sumę bilansową, przychody oraz zyski na każdym poziomie RZiS. Dodatkowo
wygenerowała bardzo wysokie przepływy pieniężne oraz poprawiła swoją rentowność.
Przeprowadzona wycena wykazała, iż na chwilę obecną akcje spółki są stosunkowo
dobrze wyceniane przez rynek. Wartość, którą otrzymaliśmy nieznacznie różniła się od tej
obecnie notowanej na GPW. Nieco odmienne sytuacja ma się w przypadku analizy
technicznej. Zarówno analiza długoterminowa, jak i krótkoterminowa wykazały, iż istnieje
potencjał do utrzymania trendu wzrostowego kursu akcji PGE.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Studenckie Koło Naukowe Finansów
www.sknf.wz.uw.edu.pl
Strefa Analityczna SKNF WZ UW:
[email protected]
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
www.sknf.wz.uw.edu.pl
Damian Pyśk - Koordynator
Współtwórcy:
Monika Bubel
Kamila Gozdowska
Jakub Marciniak
Aleksandra Rapkiewicz
Raport sporządzony został przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów WZ UW i ma
charakter wyłącznie edukacyjny. Nie stanowi on rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców a zamieszczone w nim informacje,
komentarze i opinie nie stanowią porad inwestycyjnych, rekomendacji lub ofert zakupu lub sprzedaży
instrumentów finansowych a także nie są analizami inwestycyjnymi lub analizami finansowymi, o
których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna

Podobne dokumenty