Zabawa i nauka

Komentarze

Transkrypt

Zabawa i nauka
rozmaitoœci
Pokaz udzielania pierwszej pomocy
G
³ównym celem programu pó³kolonii zimowych w SP1 by³a
integracja zespo³u dzieciêce-
Na wycieczce do Niku Bowling
Zabawa i nauka
13
go, bo jak powiedzia³ Mark Twain m³odssi „Bambi 2”. Opiekunowie,
„¯al wystarcza sam sobie, ale aby aby urozmaiciæ jeszcze bardziej poosi¹gn¹æ prawdziw¹ radoœæ trzeba j¹ byt na pó³koloniach, organizowali
z kimœ podzieliæ”. Dzieci
m.in. wziê³y udzia³ w warsztatach plastycznych oraz
odwiedzi³y Bibliotekê Miejsk¹. Du¿e wra¿enie na
uczestnikach pó³kolonii zrobi³y spotkania z policjantami i ze stra¿akami. Policjanci przyprowadzili psa
przewodnika i opowiedzieli
o jego pomocy w s³u¿bie, np.
podczas szukania ludzi, narkotyków itp. Pad³o te¿ kilka s³ów na temat zasad postêpowania podczas zagro¿eñ, m.in. policjanci pokazali dzieciom tzw. ,,pozycjê
¿ó³wia’’, któr¹ nale¿y przyj¹æ podczas
ataku psa.
Spotka- Warsztaty plastyczne
nie ze stra¿akami by³o po- ró¿ne zajêcia, zabawy oraz konkursy,
œwiêcone zachowa- w których g³ówn¹ nagrod¹ by³ dwuniom podczas na- krotny wyjazd do krêgielni NIKU.
g³ych wypadków i Dwa dni dzieci spêdzi³y ,,w wodzie’’,
udzielaniu pierw- czyli na basenach w Kozieg³owach i
szej pomocy. Dzieci Koœcianie. Odby³ siê tak¿e bal karmog³y przymierzyæ nawa³owy, podczas którego gimnastroje w jakich stra- zjaliœci uczyli tañców swoich m³od¿acy ratuj¹ ludzi z szych kolegów.
p³on¹cych budynOstatniego
dnia
pó³koloniœci
ków, a tak¿e dok³a- odwiedzili Wielkopolski Park Narodnie obejrzeæ wóz dowy. W siedzibie WPN zorganizowabojowy.
no zajêcia poœwiêcone œrodowisku
Pó³koloniœci byli naturalnemu, a na zakoñczenie by³o
te¿ w kinie. Starsi ognisko z kie³baskami na Osowej
obejrzeli ,,Opowie- Górze.
œci z Narni’’, zaœ
Anna Florczak
Zima z ksi¹¿k¹
Z
organizowane przez Bibliotekê Miejsk¹ „ferie w bibliotece” cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem
najm³odszych. Ka¿dego dnia na spotkania przychodzi³y dzieci w ró¿nym wieku, od 3 do 12 lat. Mog³y
pos³uchaæ bajek, rysowaæ, malowaæ, kolorowaæ. Odby³y
siê tak¿e zabawy z wycinankami, zabawy plastyczne,
takie jak kola¿, witra¿, zabawa z glin¹, kalambury.
Wykonane prace i plakaty mo¿na obejrzeæ w bibliotece.
Nie zabrak³o zabaw ruchowych i muzycznych. Niezwykle
¿ywio³owo przyjêty zosta³ przez dzieci z przedszkoli i
szkó³ efektowny pokaz tañca z ogniem zaprezentowany
przez m³odzie¿ z teatru „Kuglarze Ognia”. Publicznoœæ
obejrza³a pokaz ³¹cz¹cy w sobie elementy tañca, teatru
i… sztuki cyrkowej.
Red
Wykonane prace i plakaty mo¿na obejrzeæ w bibliotece