Raport bieżący nr 12/2015 Data sporządzenia: 2015.12.30 Temat

Komentarze

Transkrypt

Raport bieżący nr 12/2015 Data sporządzenia: 2015.12.30 Temat
Raport bieżący nr 12/2015
Data sporządzenia:
2015.12.30
Temat:
Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii B Krynica Vitamin S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”), informuje o podjęciu przez Zarząd
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Zarząd Giełdy”) w dniu 30
grudnia 2015 r. Uchwały nr 1339/2015 w sprawie wprowadzenia do obrotu
giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki.
Na podstawie §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia
wprowadzić z dniem 5 stycznia 2016 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego
na rynku równoległym 1.598.062 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem
tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B Spółki, o wartości
nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda.
Wprowadzenie do obrotu giełdowego ww. akcji następuje pod warunkiem
dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5
stycznia 2016 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLKRVTM00010”.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Piotr Czachorowski
Prezes Zarządu
Robert Legierski
Członek Zarządu