katalog pastuchy elektryczne - cz. 5

Komentarze

Transkrypt

katalog pastuchy elektryczne - cz. 5
Mains energisers
230V
Elektryzatory
sieciowe 230V
STEP
1 ENERGISER
Krok
1 Elektryzator
­Wskazówka!
TIP!
ImE więcej
mocy,
TH
MORE JO
ULES,
TH
tym
zaE Mbardziej
ORE SECU
RE
YOUR FENC ogrobezpieczone
ING
dzenie
Nowa technologia za maksimum bezpieczeństwa
New technology for maximum safety
Jeśli twoje gniazdo elektryczne jest blisko ogrodzenia wybór należy do ciebie: PowerPlus lub Master Range.
If you have a mains connection close to your fencing the choice is yours: PowerPlus or Master Range. The PowerPlus is very technically advanced and
Elektryzator
jest rozwinięty
technologicznie
i oferuje
ci dodatkowe
korzyści.Wyświetlacz
oraz
offers you addedPowerPlus
value. LCD screens
and LEDs on this
unit provide continuous
clear information
of the performance
and condition of LCD
your fencing.
Inbuilt alarm
for voltage
problems in theinformacji
fencing and the
guarantee
maximum Wbudowany
safety and security.system ostrzegajądiody
LEDfunctions
dostarczają
przejrzystych
na earthing
temat system
twojego
ogrodzenia.
cy przed spadkami napięcia i wyładowaniami elektrycznymi daje gwarancję bezpieczeństwa i niezawodności.
Elektryzatory POWERPLUS M300/
POWERPLUS M300/M600/
M1200 BENEFITS
Zasilanie:
Power:
Elektryzator
Equipmentwłączony
ON.
www.gallaghereurope.com
M600/ M1200. Korzyści:
• Nieprzerwane dostarczanie in• Continuous
monitoring
of the fencing
formacji na
temat prawidłowości
system
ogrodzenia.
•• Power
Siła, która
spełnia
twoje(1/2
oczekiwato meet
your needs
or full
power)
nia (1/2 lub pełna moc działania)
• Przejrzysta informacja na wyświe• Clear Information on LCD screens
tlaczu LCD.
Check
Green
is OK. OK.
•• Quick
Diody
LED:LEDs:
zielony
oznacza
•• Integrated
Wbudowany
alarm na wypadek
alarm when the voltage on
spadku
the
fence napięcia.
is too low.
• Wbudowany alarm na wypadek,
• Integrated alarm when the voltage on
kiedy
napięcie
natoo
uziemieniu
jest
the
earth
system is
high.
za wysokie.
lightning
protection. przed
•• Integrated
Wbudowane
zabezbieczenie
Uziemienie
Earth Terminal
wyładowaniami elektrycznymi.
Wyświetlacz
LCDVoltage
uziemienia
LCD for Earth
Monitoruje
uziemienie.
Monitors earthing
system.
Wyświetlacz
LCD napięcia
LCD for output
voltage:
ogrodzenia:
Monitors fence voltage.
Monitoruje napięcie
ogrodzenia.
Dioda
LEDoutput
napięcia
ogroLED for
voltage:
dzenia:
Quick fence voltage checker.
Łatwy miernik napięcia
ogrodzenia.
Alarm
napięcia
ogrodzenia:
Output
voltage
alarm:
Alarmuje
w przypadku
spadTriggers when
output voltaku napięcia.
ge is too low.
Alarm uziemienia:
Grounding
alarm: nieAlarmuje
w przypadku
Triggers when earth
voltage
prawidłowego
uziemienia
is too high
Złącze
powrotne
Reference
earth Złącze
Fencing 1/2
zTerminal
uziemienia
½power
napięcia
mocy
Terminal
Złącze
pełnego
Fencing
full power
napięcia
Terminalmocy
Elektryzator
Master: niezawodna
za przystępną
Master: Dependable
quality at ajakość
reasonable
price! cenę!
Zalety Master
Elektryzator Master dostarcza niezawodną
The Master provides excellent control of the most
kontrolę wszystkich parametrów twojego
vital functions for your fencing. This range is depenogrodzenia.
Ten system jest łatwy w obdable and easy to use. Its clean and simple design
słudze.
Wysoka
jakość
wykonania
offers an outstanding
price/quality
ratio. za przystępną cenę.
•Master
Łatwe w użyciu
range advantages
• Zielona dioda LED: urządzenie działa
• Simple to use.
poprawnie.
• Green
LED: the unit is functioning well.
•• Red
Czerwona
ogrodzenie
dziaLED: thedioda
fenceLED:
is working
properly.
• Integrated
lighting protection.
ła poprawnie.
• Zabezpieczenie przed wyładowaniami.
If you need more detailed information about our products,
28
Więcej
informacji
natechnical
tematy techniczne
stronie
please
go to the
section from na
Page
60. 60.
= Opakowanie
Packaging
VAT
RRP Exc. Cena
VAT RRPCena
Incl.zVAT
• PowerPlus M300
Nr. elementu
Part
No.
= Opakowanie
Packaging
• PowerPlus M600
Nowy,
wysokie
New, mała
low oporność,
impedance,
high napięcie,
voltage
elektryzator najnowszej generacji zaenergiser with the latest digital techpewnia niezawodność na lata. Wynology providing trouble free usage for
soka skuteczność dla ogrodzeń tymyears.. High power output for permaczasowych. Niskie zużycie prądu przy
nent fencing.
Low power
outputzafor
małych
ogrodzeniach.
Wbudowane
small
paddocks.
Comes
with
built-in
bezpieczenie przed wyładowaniami. Zalightning protection.
projektowany
dla małych Designed
ogrodzeń, for
smaller farms/fences
andstadninach
extremely
szczególnie
przydatny przy
well suited
for horses.doWill
operate
konnych.
Niezawodny
8km
ogro- up
to 8km of fencing.
dzenia.
Mocniejszy,
wysoko-napięciowy
elektryStronger, low
impedance, high voltage
zator najnowszej technologii zapewnia
energiser with the latest digital techniezawodność na lata. Wysoka skunology providing trouble free usage for
teczność dla ogrodzeń tymczasowych.
years. High power output for permaNiskie zużycie prądu przy małych ogronent fencing.
Low power
output for
dzeniach.
Wbudowane
zabezpieczenie
small
paddocks.
Comes
with
built-in
przed wyładowaniami. Zaprojektowany
lightning
Designed
dla
średnichprotection.
i dużych ogrodzeń,
dla for
medium-large
farms/fences
and do
suited
wszystkich
zwierząt.
Niezawodny
for allogrodzenia.
animals. Will operate up to 15km
15km
of fencing.
Max. 9 KM
6,3J
odpowiedni
suitable for:dla:
Max. 20 KM
odpowiedni
suitable for:dla:
380308 PowerPlus M300
=1
157.96
185.60
381305 PowerPlus M600
Elektryzator
zaStrong, lownajnowszej
impedancegeneracji
, high voltage
pewnia
niezawodność
na lata.
Wysoka
energiser
with the latest
digital
techskuteczność
dla ogrodzeń
Ninology providing
troublestałych.
free usage
skie zużycie prądu przy małych ogrofor years. High power output for perdzeniach. Wbudowane zabezpieczenie
manent fencing. Low power output
przed wyładowaniami. Zaprojektowany
for small paddocks. Comes with builtdla dużych ogrodzeń, odpowiedni rówin lightning
protection.
Designed for
nież
dla małych
zwierząt. Niezawodny
large
farms/fences
do
30km
ogrodzenia.and suited for all
Łatwytow operate
obsłudze,mains
elektryzator
sie- for
Easy
equipment
ciowy runs
odpowiedni
dla ogrodzeń
short
of fencing,
specially masuitałych for
ze zwierzętami
domowymi.
Łatwy
ble
domestic pets.
Very easy
to
w zainstalowaniu przy użyciu zacisków
install using the wall clip supplied.
na ścianę. Wbudowane zabezpieczenie
With integrated lightning protection.
przed wyładowaniami.
animals. Will operate up to 30km of
fencing.
NEW
Max. 32 KM
0,5J
odpowiedni
suitable for:dla:
Max. 1 KM
odpowiedni
suitable for:dla:
382302 PowerPlus M1200
=1
291.65
342.69
• FenceMaster M120
028917 HobbyMaster M50
64.82
Zestaw
sieciowy dla
profesjonalistów.
Feature-packed
mains
equipment for
Odpowiedni dla ogrodzeń małych z
professional use. Suitable for short
małą roślinnością. Wbudowane zaruns of fencing with little plant
bezpieczenie przed wyładowaniami oraz
growth. With integrated lightning prolampka elektryzatora.
supplied. With integrated lightning
protection.
tection and fence monitor.
NEW
NEW
Max. 1 KM
1,8J
odpowiedni
suitable for:dla:
Max. 6 KM
odpowiedni
suitable for:dla:
028900 FenceMaster M120
=1
67.23
79.00
• EquiMaster
028894 FieldMaster
116.33
• FarmMaster/AgronMaster
FarmMaster:
niezawodny
zestaw sieciowy,
FarmMaster: The
reliable, mains-powered
dla
drutów
normalnego
poziomu rounitwielu
for multi
wire ifences
with normal
ślinności.
dla każdego
rodzaju
vegetation.Odpowiedni
Suitable for every
kind of anizwierząt.
Wbudowane
zabezpieczenie
mal. Built-in
lightning protection
and fenceprzed
wyładowaniami
indication light. oraz lampka elektryzatora.
AgronMaster:
mocny zestaw
sieciowy
AgronMaster: Powerful
mains unit
for lon-dla
grubszych
i dłuższych
drutów
wysokiej
ger multi wire
fences with
heavy oraz
vegetatiroślinności.
Dodatkowe
i korzyści
on. Extreme value
for userswartości
who want
reli- z
niezawodnego
działania
zestawu. BuiltWbudoability and longlasting
performance.
wane
zabezpieczenie
przed
wyładowaniami
in lightning
protection and
fence
indicatioraz
lampka elektryzatora.
on light.
fence indication light.
FM
4,5J
Max. 15 KM
AM
9J
Max. 30 KM
odpowiedni
suitable for:
dla:
Max. 8 KM
odpowiedni
suitable for:dla:
370347 EquiMaster
99.00
=1
Elektryzator
sieciowy
odpowiedni dla
The convenient,
mains-powered
unit
małych ogrodzeń. Zalecany dla krótfor small properties. Suitable for short
kich ogrodzeń z małą roślinnością. Wbumulti wire fences with little vegetatidowane zabezpieczenie przed wyon. Built-in lightning protection and
ładowaniami oraz lampka elektryzatora.
2,5J
55.17
=1
• FieldMaster
Łatwy
w obsłudze
dla ogrodzeń
do for
Easy to
operate mains
equipment
1ha. Łatwy w zainstalowaniu przy użyshort runs of fencing up to 1 ha. Very
ciu zacisków na ścianie. Wbudowane zaeasy to install using the wall clip
bezpieczenie przed wyładowaniami.
1J
266.68
• HobbyMaster M50
• PowerPlus M1200
13,1J
226.96
=1
www.gallaghereurope.com
3,1J
Cena RRPCena
VAT
RRP Exc. VAT
Incl.zVAT
Mains energisers
230V
Elektryzatory
sieciowe 230V
Nr.
Partelementu
No.
=1
123.05
144.58
371344 FarmMaster
=1
172.27
202.42
372341 AgronMaster
=1
233.31
274.14
29
Mains Energizers
230V
Elektryzatory
sieciowe 230V
STEP
1 ENERGISER
Krok
1 Elektryzator
TIP!
­Wskazówka!
MAXIMUM
POmoc
Maksymalna
WER
WITH RECOM
M
ENDED
przy zalecanym
EARTHING
uziemieniu.
SmartPower
mocny, super
super cienki
i bardzo
SmartPowerMBX:
MBX:bardzo
very strong,
slim and
ultra niezawodny!
dependable!
Zestawy
SmartPower
są bardzo
mocne
niezawodne.
się do
ogrodzenia
i warunków
roślinnych.
braku
SmartPower
MBX unitsMBX
are strong
and slim.
Thei advanced
MBXDostosowuje
adapts its output
to suit
the condition
of the fence.
In case W
of przypadku
a power outage
your
prądu,
elektryzator
przełączy
się automatycznie
na baterie.
Zestaw posiada wiele dodatkowych zalet.
MBX switches
to battery
operation.
This unit offers many
advantages.
J
Alarm
uziemienia:
Earthing
alarm
Należy
wszystkie
Checks sprawdzić
all connections,
if
złączki,
jeśli
to
konieczne
necessary use the BentoniteZalecane jest użycie zestawu
kit to maximise earthing.
Betonite.
www.gallaghereurope.com
Obciążenie:
Charge
Moc
Elektryzatora
Shows
energizer power.
30
kV
Napięcie:
Output voltage
Napięcie
wyjściowe
ElekThe energizer
power output.
tryzatora
ON/Standby:
ON/Standby
-- zielona
lampka:Equipment
Urządzenie
Green flashing:
włączone.
ON.
- ciągły czerwony: awaria
- Continuous red: Unit in
standby mode.
kV
Powrót
elektryzatora:
Return zcurrent
Sprawdza
Checks thejakość
qualityogrodzenia
of the fenicing
ostrzega
w razie
spadku
and warns
if the
returnnacurpięcia.
rent is too low.
kV
Napięcie
uziemienia:
Earth voltage
Sprawdza
Checks theniezawodność
quality of the
działania
uziemienia.
earthing system.
Uziemienie
OK OK
Earthing system
Zaleta:
wyświetlacz
LCD with
z
Advantage:
LCD display
przejrzystymi
informacjami.
operational information
Siec/Bateria
Mains/Battery
- Zielony: włączony do sieci
-- Czerwony:
podłączony
do
Green: mains
power supply
baterii
- Red: battery power supply
-- Zielony/czerwony
Green/red flashing:świecący:
battery
należy
needspodładować
charging baterie.
Zaleta:
wrazmade
z pilotem.
Advantage:
for remote
Co 5 sekund, do elektryzatora docierają informacje
Every 5 seconds, the LCD display receives updated inforna
temat
działania
ogrodzenia i pokazane są
mation
onjakości
the complete
fence.
na wyświetlaczu.
Naprawa
ogrodzenia elektrycznego może być trudcontrol
na, ale nie, jeśli mamy Elektryzator SmartPower. Za
Repairing a live electric fence can be a difficult job but
każdym razem, jeśli chcemy wejść do środka, ponot with a SmartPower unit. Wherever you are in the
służy
namjust
pilot,
wyłączymy
W
paddock,
usektórym
the remote
contrologrodzenie.
to switch your
ten
sam
sprawdzić
czycan
urządzenie
fence
linesposób
off andmożna
on. The
same unit
be used to
check whether
or not the fence is live.
działa
poprawnie.
Zaleta:
kontrola
optymalna
Advantage:
optimal
monito-wraz
zring
wbudowanym
alarmem.
with integral
alarm
Zaleta:
Więcej
mocy
przyunder
Advantage:
more
power
większym
heavy loadobciążeniu.
Elektryzator SmartPower powiadomi właściciela w
A SmartPower unit will prevent anyone entering or leaprzypadku
wtargnięcia
kogokolwiek
do środka
ving your paddock
unnoticed.
The unit uses
a returnogroline
dzenia.
Urządzenie
korzysta
kablaof
powrotnego
w
to trigger
an alarm signal
in thez event
a major current
droppowiadomienia
caused by an external
short-circuit
or break
in thelub
celu
o zaistniałym
spadku
napięcia
fencing wire.obwodu
You can ogrodzenia.
amplify the alarm
signal
by conprzerwaniu
Sygnał
alarmu
może
necting a revolving flash-light or siren to the unit. It can
być wzmocniony poprzez zamontowanie dodatkowealso be connected to your phone via the telephone dialgo
ler.obrotowego światła lub syreny alarmowej. Możliwe
jest również podłączenie elektryzatora do telefonu.
Tradycyjny elektryzator dostarcza stały prąd. ElektryzaConventional energizers supply constant power. A
tor
SmartPower
więcejhand
mocy,
jeśli obciążenie
SmartPower
unitdostarcza
on the other
supplies
more
się
zwiększy.
Nawet
maksymalnym
obciążeniu
power
as the fence
is przy
put under
more load by
the short- 60
circuit. Even
under a maximum
load ofelektryzator
60 Ohm (a virtuOhmów
(praktycznie
cały obwód),
MR5000
al complete
the MR5000
4500
V to
wysyła
4500short-circuit),
V do ogrodzenia.
W ten sends
sposób
ogroyour fencing. That way, the fence remains 100% reliable.
dzenie pozostaje w 100% niezawodne.
Nr.
Partelementu
No.
= Opakowanie
Packaging
VAT
RRP Exc. Cena
VAT RRPCena
Incl.zVAT
= Opakowanie
Packaging
Cena RRPCena
VAT
RRP Exc. VAT
Incl.zVAT
• MBX 2500
Elektryzator
sieciowy
baterią jako
Mains powered
withz Battery
Backza-Up
bezpieczenie lub działający tylko na baor Battery Only option for total animal
terie jako niezawodna metoda trzymacontrol. With 4 large, easy to read
nia zwierząt w ogrodzeniu wraz z 4 wyLCD's for optimum fence status inforświetlaczami LCD dla lepszej informacji
mation (see
chartpod
p.6).maksymalnym
Voltage under
działania.
Napięcia
extreme
load,
almost
obciążeniem 60Ohm: 1900V.dead short
Najbardziej
znanywith
na całym
świecie
Mains powered
Battery
BackelekUp
tryzator sieciowy z baterią jako zabezor Battery Only option for absolute
pieczenie lub działający tylko na baterie
animal control. The world’s premier
jako niezawodna metoda trzymania
energizer with 4 large, easy to read
zwierząt w ogrodzeniu wraz z 4 wyLCD's for optimum
inforświetlaczami
LCD dlafence
lepszejstatus
informacji
mation
(RC
included).
Voltage
under
działania. Napięcia pod maksymalnym
extreme load,
almost
obciążeniem
60Ohm:
2500V.dead short
(60Ohm): 1900V.
(60Ohm): 2500V.
3-15J
Max. 60 KM
5-25J
odpowiedni
suitable for:dla:
Max. 80 KM
odpowiedni
suitable for:dla:
030036 MBX 1500
455.70
=1
535.45
• Pilot
Remote Control
030234 MBX 2500
=1
911.03
1,070.46
• MR5000
Najmocniejszy elektryzator dla ogromMost powerful energizer for extreme
nych ogrodzeń. Napięcie przy ekslong fences. Voltage under extreme
tremalnych obciążeniach (60 Ohm) 4500
load,Pilot
almost
dead opcjonalnie.
short (60 Ohm)
Volt.
w zestawie
Mains Energizers
230V
Elektryzatory
sieciowe 230V
• MBX1500
Nr. elementu
Part
No.
4500 Volts. Remote control optional.
NEW
50J
Max. 150 KM
024134 Remote Control
128.08
=1
150.49
376103 MR5000
=1
1,249.97
1,468.71
MBX AlarmAlarmu
Controller
• Kontroler
MBX
Wyposażenie
MBX. Możliwe
alarmowej,
lub
For use with sprzętu
MBX Controllers.
Youpodłączenie
can connectlampki
accessories
suchsyreny
as a flashnawet telefonu.
r
e.
p
.g
la
g h e re u
=1
81.47
95.73
529
=1
148.88
174.93
005208 Flashlight
lampka alarmowa
=1
52.98
62.25
005215 Siren
syrena
=1
16.60
19.51
powiadomienie
telefoniczne
Telephone Dialler
i
c
for quick
advice!
www
al
kontroler
alarmu
MBX
056906 MBX
Alarm
Controller
• Product
information
Informacje
techniczne
co m
er
e r s el e
g is
to
En
light, a siren or even a telephone dialler to the MBX.
ro
If you need more detailed
information about our products,
please go to the technical section
Więcej informacji
from Page 60.
www.gallaghereurope.com
suitable for:dla:
odpowiedni
na tematy techniczne
na stronie 60.
31
31
9V Batterynaenergisers
Elektryzatory
baterie 9V
STEP
1 ENERGISER
Krok
1 Elektryzator
TIP!
­Wskazówka!
PNależy
REVENTchronić
THEFT OF
YOUR przed
baterie
BATTERkraYPdzieżą.
OWERED
EQUIPMENT
B45
B45
••Mocny
Powerful.
••Łatwy
w użyciu
Simple
to use.
••Lekki,
kompaktowy
Lightweight,
compact.
••Możliwe
podłączenie
do akumulatora12
V
Can also
be connected
to a 12 V storage
battery.
Złącze
uziemienia
(zielone)
Earth terminal
(green)
32
Dioda
ControlLED
LED, flashes on every
impulse
świeci podczas działania
Bezpieczna
Battery safe bateria
mode
Miejsce
Space forna
9Vbaterie
dry cell9V
orlub
12V12V
wet
cell battery
Elektryzatory
Gallagher
na baterie:
Gallagher battery
energisers:
Niezawodne,
niskiej
Trustworthyo and
a cenie
goodw stosunku
jakości
price-do
performance
ratio
Elektryzator na baterie, odpowiedni dla ogrodzeń tymczasowych
jak również
do podziału
ogrodzeń
nafor
A battery-powered
unit is ideal
for portabledużych
enclosures,
as well as
mniejsze
Nie potrzebne
jestsmaller
zasilanie
elektryczne,
subdividingsekcje.
larger paddocks
into several
sections.
You do not
ponieważ
można
podłączyć
akumulator
12V. Powinno
need mains power
because
the rechargeable
or disposable
battery się
supschować
baterie
kradzieżą
niewidocznym
plies 12 V. It
is best przed
to locate
the batterywout
of sight in ordermiejscu.
to deter
Również
zwrócić
uwagę
elektryzatora
thieves. Benależy
careful also
to protect
thena
unitochronę
from moisture
which could
przed
wysoką wilgotnością, która może zaszkodzić
damagezbyt
the electronics.
częściom elektronicznym.
Napięcie
VOLTAGE
www.gallaghereurope.com
Złącze
prądu (czerwone)
Fence terminal
(red)
Powerpack
Alkaline battery
Bateria
alkaliczna
Powerpack
AirBateria
Oxygen Air
Battery
Oxygen
Żywotność
BATTERY baterii
LIFE
Należy
używać
baterii
dla
Alwayszawsze
use Alkaline
batteries
toalkalicznych
ensure optimum
niezawodnego
działania
elektryzatora
performance
of your
energiser
Nr.
Partelementu
No.
= Opakowanie
Packaging
VAT
RRP Exc. Cena
VAT RRPCena
Incl.zVAT
= Opakowanie
Packaging
Cena RRPCena
VAT
RRP Exc. VAT
Incl.zVAT
• PaddockMaster
Elektryzator
posiada uchwyt
do
Robust Battery-unit
on self-supporłatwiejszego
przenoszenia.
Opcjonalting stand with
carry handle
for simnie
zastosowanie
plemożliwe
installation.
Featureswyłącznika
4 Battery
zewnętrznego. Bateria 12 V posiada
Save Options that can be selected
klemy w zestawie. Elektryzator posiada
using the external switch. 12V battery
wbudowana diodę informującą z każleads included. Built-in indicator light
dym impulsem o włączonej
Łatwy
w użyciu. Elektryzator
działa nadeFeature-packed
battery-operated
baterie
9V lub
12V.to
Urządzenie
vice. Very
easy
use. It informuoperates
je,
kiedya bateria
się wyczerpie.
using
9V disposable
battery or a
12V rechargeable battery. The device
warns you when the battery is almost
flat.
flashes with each pulse.
NEW
0,11J
Max. 1 KM
0,19J
odpowiedni
suitable for:dla:
Max. 2 KM
odpowiedni
suitable for:dla:
013534
109.27
=1
128.39
028818
=1
69.95
82.19
• B45
Mocny
elektryzator
ogrodzeń
przePowerful
energizerdofor
portable
fennośnych.
4 opcje
ces. Has Posiada
4 Battery
Save oszczędności
Options, easy
baterii, włącznik oraz lampkę kontrolną.
to use ON/OFF switch and Fence
Drut uziemienia oraz miernik napięcia
Voltage Indicator light. Earth Stake
w zestawie.
Czarny
Black
9V Batterynaenergisers
Elektryzatory
baterie 9V
• B11
Nr. elementu
Part
No.
and 12V battery lead included.
0,35J
Max. 2,5 KM
003474
137.00
e r s el e
c
Czerwony
Red
r
for quick
advice!
la
p
.g
al
e.
www
co m
e
is
rg
160.98
to
En
=1
g h e re u
ro
• Product
information
Informacje
techniczne
Bateria
Battery
i
If you need more detailed
Więcej
informacji
information
about
our products,
pleasenago
to the techniczne
technical section
tematy
from Page 60.
na stronie 60.
Żywotność
Battery Life baterii:
Battery Life:
B45: około 5-8 miesięcy (5 miesięcy dla standardoB45: Approx. 5-8 months (5 months in Standard Mode, 8
wego
8 miesięcy
opcji
maksymalnej)
monthsużycia,
in Maximum
Mode)wfor
a 160
Ah battery. dla
baterii160 Ah.
When the battery voltage is low, the time between pulses
Kiedy spada napięcie baterii, odstęp pomiędzy imincreases to more than two seconds, indicating that the
pulsami
wzrasta
do więcej
niż 2 sec., co informuje, że
battery needs
replacing
or recharging.
www.gallaghereurope.com
suitable for:dla:
odpowiedni
bateria wymaga naładowania lub wymiany.
33
12V Battery
Energisers
Elektryzatory
na baterie
12V
STEP
1 ENERGISER
Krok
1 Elektryzator
TIP!
­Wskazówka!
PREVENT TH
Przechowywać
EFTw
W
IT
H A THchroniącej
skrzynce
EFT-PROOF
OX
przedBkradzieżą
Nowa technologia przy maksymalnym bezpieczeństwie.
New technology
for
maximum
safety
Chciałbyś
mieć mocny elektryzator,
a nie
masz dostępu do zasilania
elektrycznego blisko ogrodzenia?
Wybór
to elektryzator
PowerPlus
Master.
Do you want
a powerful energizer,
but you dolub
not have
a mains connection close to your fencing? Then the choice is yours: PowerPlus or Master Range.
The PowerPlus isPowerPlus
very technicallyjest
advanced
and offers you added
value.zaawansowany
LCD screens and LEDs
on this unitdodatkowe
provide continuous
clear information
of the
Elektryzator
technologicznie
bardzo
i posiada
funkcje.
Wyświetlacz
performance
and
condition
of
your
fencing.
LCD oraz kontrolki LED przekazują nieprzerwanie informacje na temat działania elektryzatora oraz ogrodzenia.
www.gallaghereurope.com
PowerPlus B180/B280
Dioda LED wskazująca
napięcie:
LED for output voltage:
Miernik
napięcia
ogrodzenia
Quick fence
voltage
checker
oraz
żywotności
baterii
and storage
battery
capacity
Advantages of
a 12 V battery
Przewaga
baterii
overV9nad
V battery
12
9V
•• More
Mocniejsza
powerful
12 V battery
has more power than a 9V.
• A Niższy
koszt
costs
• Lower
Bateria
12 V działa dłużej niż 9 V.
A 12 V battery has a longer service life than a 9 V.
• This
Przyjazna
środowisku
saves you money.
Bateria 12 V może zostać zutilizowana,
• Environmentally friendly
The
V can
be recycled, the 9 V cannot.
9 V12nie
może.
•• Solar
Bateria
słoneczna
energy
Suitable
for use with dla
solarpaneli
panels słonecznych
Odpowiednia
Złącze
Earthuziemienia
Terminal
Złącze
napięcia
Fencing
full power
Terminal
BatteryMaster
Elektryzator
Master zapewnia
The Master provides
excellent conniezawodne
działanie
i kontrolefor
trol of the most
vital functions
dla
łatwy
yourtwojego
fencing. ogrodzenia.
This range is Jest
dependaw
przejrzystą
bleobsłudze
and easyi posiada
to use. Its
clean and
obudowę,
całość
za an
przystępną
simple design
offers
outstanding
cenę.
price/quality ratio.
34
Wyłącznik z 5 kontrolkami:
Switch with 5 settings:
Wyłączone – kontrola baterii
Off - battery monitor - full
–power
max. moc
– awaria
– system
- random
- night
mode
nocny
•• Reasonably
Rozsądna cena
priced battery energiser
• Dioda LED ogrodzenia
• Fence LED
• Złącze uziemienia (zielone) oraz Złącze
napięcia
(czerwone)
• Earth
terminal
(green) and fence terminal
(red)
= Opakowanie
Packaging
VAT
RRP Exc. Cena
VAT RRPCena
Incl.zVAT
• BatteryMaster B75
Nr. elementu
Part
No.
= Opakowanie
Packaging
• PowerPlus B180
Elektryzator
na baterie
dla ogrodzeń
Feature-packed,
complete
storage
do 8 ha dla każdego rodzaju zwierząt.
battery-powered energizer for fencing
Czerwona lampka świeci przy każdym
up to 8 ha. Suitable for all kinds of
impulsie. Możliwość podłączenia panelu
animals. Red LED flashes with every
słonecznego.
Mocny
elektryzator
na baterie
przeznaPowerful
storage-battery
powered
enerczony
dlafencing
ogrodzeń
12 km.
km długości.
gizer for
up do
to 12
Suitable
Dla
rodzaju
zwierząt,
zawiera
for każdego
all kinds of
animals.
With integral
opcje
oszczędności
baterii.
opcji:
battery-saving
options.
Easy5 to
operate
Wyłączone
– max.
by turning a– kontrola
switch. 5 baterii
settings:
OFF moc
– awaria
– system
nocny.- random
Obudowa
battery
monitor
- full power
zawiera
uchwyt
dofor
łatwego
przenonight mode.
LEDs
monitoring
battery
szenia.
Posiada
podłączenie
and output
voltage:
green isdla
OK.panelu
słonecznego.
Includes handle for carrying and moun-
pulse. Suitable for combining with a
solar panel.
NEW
NEW
Max. 4 KM
1,7J
odpowiedni
suitable for:dla:
Max. 12 KM
odpowiedni
suitable for:dla:
003436 BatteryMaster B75
=1
67.50
79.31
• PowerPlus B180
NEW
2,8J
028450 PowerPlus B180
=1
119.50
140.41
• PowerPlus B180
Mocny
elektryzator
na baterie
dla enerPowerful
storage-battery
powered
ogrodzeń
do 20 km
rodzaju
gizer for fencing
updla
to każdego
20 km. Suitable
zwierząt.
for all kinds of animals. With integral
Wyłącznik
z 5 kontrolkami:
battery-saving
options. Easy to operate
Wyłączone
kontrola
baterii – OFF
max.- moc
by turning a– switch.
5 settings:
bat–tery
awaria
–
system
nocny.
monitor - full
power - random Obudowa
zawiera
uchwyt
do
łatwego
night mode. LEDs for monitoring battery
przenoszenia.
and output Posiada
voltage:podłączenie
green is dla
OK.
panelu
Includessłonecznego.
handle for carrying and moun-
Mocny
elektryzator
na baterie 12V enerPowerful
12V battery-operated
przeznaczony dla dużych ogrodzeń
gizer for very long portable fences
przenośnych ze średnią i dużą roślinwith medium- heavy vegetation. Four
nością. 4 opcje oszczędności baterii
Battery Save Options for extended
oraz dodatkowo Możliwość podłączenia
batterysłonecznej.
life. Solar Niskie
powerzużycie
option prądu,
availabaterii
ble. Low prawidłowe
battery consumption.
zapewnia
jej działanie. Auto
Power conservation prevents permanent damage to the battery.
ting. With connector for solar panel.
Max. 20 KM
7J
odpowiedni
suitable for:dla:
Max. 25 KM
odpowiedni
suitable for:dla:
028467 PowerPlus B280
=1
159.50
187.41
• PowerBox 100
039503 PowerPlus B700
=1
320.33
376.39
• PowerBox 200
Mocny
elektryzator
na baterie
9 i 12V.for
Powerful
battery energizer
suitable
Widoczne kontrolki działania urzą9 and 12V use. Highly visible low batdzenia. Posiada 4 opcje oszczędności
tery and fence voltage indicator lights.
baterii, które sprawiają, że bateria może
Four easy to use Battery Save Options
działać do 12 miesięcy. Odpowiednie dla
which can
extendsłonecznych.
battery life by up to
instalacji
panelów
Mocny
elektryzator
na baterie
12V. Wi-for
Powerful
battery energizer
suitable
doczne kontrolki działania urządzenia.
12V use. Highly visible low battery
Posiada 4 opcje oszczędności baterii,
and fence voltage indicator lights.
które sprawiają, że bateria może działać
Four easy to use Battery Save Options
do 12 miesięcy. Zawiera klemy do batewhich
can extend
lifepanelów
by up to
rii.
Odpowiednie
dlabattery
instalacji
12 months. 12V battery leads inclusłonecznych.
12 months 12V battery leads included. Ideal in combination with solar
energy.
0,8J
ting. With connector for solar panel.
Max. 4 KM
ded. Ideal in combination with solar
energy.(see chart p.8)
1,45J
odpowiedni
suitable for:dla:
Max. 10 KM
odpowiedni
suitable for:dla:
039206 PowerBox 100
=1
173.54
203.91
• PowerBox 300
039305 PowerBox 200
=1
205.09
240.98
• Security Kit
Mocny
elektryzator
na bateriesuitable
12V. WiPowerful
battery energizer
doczne
działania
for 12Vkontrolki
use. Highly
visibleurządzenia.
low battePosiada 4 opcje oszczędności baterii,
ry and fence voltage indicator lights.
które sprawiają, że bateria może działać
Four easy to use Battery Save
do 12 miesięcy. Zawiera klemy do bateOptions which can extend battery life
rii. Odpowiednie dla instalacji panelów
by up to 12 months. . 12V battery
słonecznych.
Skrzynka
Security Kit
twój elekThe Security
Kit chroni
protects
your
tryzator
przed
ewentualna
kradzieżą.
PowerBox
from
possible theft.
The kit
Skrzynkę można łatwo zamontować i
is very easy to install and can be used
może być wykorzystana dla każdego
with all PowerBox models: PowerBox
modelu elektryzatora PowerBox: Power300, PowerBox 200 and PowerBox
Box 300, PowerBox 200 i PowerBox 100.
100.
leads included. Ideal in combination
with solar energy.(see chart p.8)
2,6J
www.gallaghereurope.com
0,75J
Cena RRPCena
VAT
RRP Exc. VAT
Incl.zVAT
12V Battery
Energisers
Elektryzatory
na baterie
12V
Nr.
Partelementu
No.
Max. 18 KM
odpowiedni
suitable for:dla:
039404 PowerBox 300
=1
232.43
273.11
057002 Security Kit
=1
32.10
37.72
35
Solar słoneczna
Energy
Energia
STEP
1 ENERGISER
Krok
1 Elektryzator
TIP!
­Wskazówka!
OKieruj
RIENTApanel
TE THE
SOLAR PANna
słoneczny
EL
SO
UTHWEST
­p
ołudniowy
­zachód
Twój
energię
słoneczną:
przyjaznyfriendly
środoYourelektryzator
energizer onna
solar
energy:
environmentally
and maintenance-free
wisku
naturalnemu i tani w eksploatacji i utrzymaniu.
www.gallaghereurope.com
Czy zastanawiasz się nad możliwością użytkowania elekAre you thinking of powering your energizer in an environmentally-friendtryzatora w zgodzie ze środowiskiem naturalnym? Energia
ly way? Solar energy is the ideal solution! And solar-energy equipment is
słoneczna
jest idealnym
rozwiązaniem!
Elektryzator
na is
maintenance-free
during the grazing
season. A solar-powered
energizer
energię
słoneczną
jest tani
w eksploatacji
i utrzymaniu.
very suited
to open paddocks.
Gallagher
gives you the
choice of 6 W,Ide18
alnie
się na
otwartych przestrzeniach. Gallagher
W, 30sprawdza
W or 50 W solar
panels.
oferuje panele słoneczne 6 W, 18 W, 30 W oraz 50 W.
Wysokiej jakości i efektywhigh- efficiency crystal solar
ności
panele słoneczne
cells
Pochłaniająca
ciepło, alumiaerodynamic, heat-resistant
aluminium
frame
niowa
obudowa
100%
wodoszczelne
100% water-tight
połączenia
Plug
& Play
patented Plug
& Play
connector for the next
panel
połączenie
kątowe
Angled connector
• Panel słoneczny.
A solar
••Baterie
12panel.
V.
• Elektryzator PowerBox.
• A 12 V storage battery.
• A PowerBox.
narzędzia
doinstallation
instalacji
Supplied with
w accessories
komplecie
Panel
słoneczny
Gallagher
30 Gallagher
W/50 W30 W/50 W:
• Wodoszczelne połączenia Plug & play.
panels:
•solar
Niezawodny.
••Możliwości
Plug & playpodłączenia
installation.większej ilości paneli.
••Wskaźnik
mocy.
Very reliable.
Easy to extend
morena
panels.
••Hartowane
szkłowith
odporne
wstrząsy.
Power indicator
on each
panel.
••Dożywotnia
gwarancja
niezawodności.
Shock-resistant
glass.przed przeciążeniom.
••Regulator
7 Amptoughened
zabezpieczający
• Life-long guarantee on power supply
• 7 Amp regulator prevents overloading.
36
Czego
What dopotrzebujesz?
you need?
Jak
to działa?
How
does it work?
Panel ładuje baterie pobierając
energie
słońca.
wytwaThe panelze
uses
the sunPrąd
to charge
the
battery
the 12 V energizer.
The
rza
się i of
przekazywany
jest na
power starts Panel
flowingsłoneczny
the moment
ogrodzenie.
daylight hits the panels. The solar
przetwarza zebrane promienie
panel converts the light to power to
na
prąd w celu naładowania
charge the battery. Panels are mainbaterii.
Panel
sięfor
i
tenance-free
andnie
dozużywa
all the work
dostarcza
energię za darmo.
you.
proste
połączenie
Simple
connection
to 12V
battery12 V
do baterii
= Opakowanie
Packaging
VAT
RRP Exc. Cena
VAT RRPCena
Incl.zVAT
• Ecosolar S17
Nr. elementu
Part
No.
= Opakowanie
Packaging
• Solar Panels 6W
Przyjazny
środowisku
elektryzator
z
Environmentally
friendly
energiser
wbudowanym panelem słonecznym (1.3
with built in solar panel (1.3 Watt),
Wat), ze specjalną baterią 7Ah oraz druspecial 7Ah battery and earth stake.
tem uziemienia. Lepszy dla środowiska
Better for your environment - and for
naturalnego i dla twojej kieszeni. Panel
your wallet.
The solar
panel
charges
słoneczny
korzysta
z baterii
6V, działa
the
6V
battery.
Reliable
performance
również w pochmurne dni. Łatwy w
even on cloudy days. Ideal for remote
demontażu.
Te
wysokiej
jakościsolar
panele
słoneczne
są
These
top-quality
panels
with siliidealne
dlaare
elektryzatorów.
Testowane
con cells
ideal for energizers.
They
w
naturalnych
idealnie and
arewarunkach
tested under
field conditions
sprawdzają
się również
w pochmurną
their performance
is excellent,
even if it
lub
deszczową
pogodę.
is cloudy
or raining.
The Panel
panelsdziała
continue
nawet,
kiedyeven
zalega
7,5 acm
to function
under
7.5warstwa
cm layer of
śniegu.
Wtyczki
pozwala
na podłączenie
snow. The
plug &
play connector
allows
dowolnej
ilości
paneli
do to
każdego
doyou to add
more
panels
each circuit.
datkowego
obwodu.the
Panel
18 W zasilany
The panel charges
energizer's
12 V
jest
bateria
12 V.
battery.
Including
installation kit for
Zawiera
zestaw
instalacyjny dla elektryPowerBox
energisers.
zatorów PowerBox.
locations. Easy to use ON/OFF switch.
0,17J
Cena RRPCena
VAT
RRP Exc. VAT
Incl.zVAT
Max. 1,5 KM
odpowiedni
suitable for:dla:
008858 Ecosolar S17
=1
197.89
232.52
• Solar Panel 18W
025664 Solar Panels 6W
85.05
=1
99.93
• Regulator 7Amp
Te
wysokiej
jakościsolar
panele
słoneczne
są
These
top-quality
panels
with siliidealne
dlaare
elektryzatorów.
Testowane
con cells
ideal for energizers.
They
w
warunkach
naturalnych
idealnie and
are
tested under
field conditions
sprawdzają
się również
w pochmurną
their performance
is excellent,
even if it
lub
deszczową
pogodę.
is cloudy
or raining.
The Panel
panelsdziała
continue
nawet,
kiedy
zalega
7,5
cm
warstwa
to function even under a 7.5 cm layer of
śniegu.
Wtyczki
na podłączenie
snow. The
plug pozwala
& play connector
allows
dowolnej
ilości
paneli
do to
każdego
doyou to add
more
panels
each circuit.
datkowego
obwodu.the
Panel
18 W zasilany
The panel charges
energizer's
12 V
jest
baterią
przez 7comAmp
battery.
The12
18VWi chroniony
panel is supplied
regulator.
plete with a 7 Amp regulator and instal-
Kontroluje
pracę
systemów
energii
słoControls the
operation
of the
solar
necznej
i chroni and
przed
przeciążeniem
energy system
prevents
the bat-
Solar słoneczna
Energy
Energia
Nr.
Partelementu
No.
tery from being overcharged.
025671 Solar Panel 18W
=1
255.15
299.80
025657 Regulator
28.76
=1
• Solar panels 30W/50W
Wysokiej
jakości
słoneczny,
High-level
solarpanel
energy.
These highktóry
posiada
panele
jest
output
solar krystaliczne
panels with
crystalline
bardzo wydajny. Wtyczki pozwalają na
silicon cells are very user-friendly. The
podłączenie dowolnej ilości paneli do
plug & play connector allows you to
każdego dodatkowego obwodu. Panel
add more panels to each circuit easily
zasilany jest baterią 12 V i chroniony
and quickly. The panel charges the
przez 7 Amp regulator.
energizer's 12 V battery. The panels
are supplied complete with a 7 Amp
regulator and installation kit.
=1
425.25
499.67
025619 Solar panels 50W
=1
708.75
832.78
i
co m
So
r
al
e.
.g
na stronie 60.
a
for quick
advice!
www
If you need more detailed
Więcej
informacji
information
about
our products,
pleasenago
to the techniczne
technical section
tematy
from Page 60.
n el i n d
ic
to
ar
pa
l
• Product
information
Informacje
techniczne
la
p
025640 Solar panels 30W
33.79
www.gallaghereurope.com
lation kit.
g h e re u
ro
37

Podobne dokumenty