wniosek rodzica/ prawnego opiekuna o przyjęcie dziecka

Komentarze

Transkrypt

wniosek rodzica/ prawnego opiekuna o przyjęcie dziecka
WNIOSEK RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA
O PRZYJĘCIE DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W KOŁOBRZEGU
w roku szkolnym 2013/2014
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka …....................................................................
urodzonego (data urodzenia) ............................... w miejscowości .....................................................
województwo ………………………..………do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 9
w roku szkolnym 2013/2014
Adres zamieszkania dziecka ............................................................................................
PESEL dziecka
Adres meldunku stałego dziecka .....................................................................................
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) ..............................................................................
Adres zamieszkania rodziców (opiekunów) ............................................................................
Dodatkowe telefony kontaktowe do dyspozycji placówki ...................................................
Dziecko realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole/
przedszkolu (podać dokładny adres) ……………………………………………………………………………………….
Matka dziecka (opiekunka) pracuje w:
.......................................................................................................................................................................
na stanowisku .............................................w godz. ......................... tel. .....................................................
Ojciec dziecka (opiekun) pracuje w:
.......................................................................................................................................................................
na stanowisku ............................................. w godz. ..........................tel. ....................................................
Adres e-mail rodziców: ………………………………………………………………………………….
Kołobrzeg, dnia ..............................
.............................................................
(podpis ojca /opiekuna, matki/opiekunki)