Treść ogłoszenia

Komentarze

Transkrypt

Treść ogłoszenia
Zarząd PGNiG Technologie S.A. z s. w Krośnie (dalej Sprzedający lub Spółka) ogłasza
nieograniczony przetarg pisemny, którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości
położonej w Tarnowie przy ul. Przemysłowej 6, w skład której wchodzi prawo użytkowania
wieczystego działek o nr ewid. 16/26, 15/3, 16/31 i powierzchni 0,3691 ha wraz z prawem
własności budynków i budowli zlokalizowanych na ww. działkach, tj. budynku
administracyjno – socjalnego, magazynowo – garażowego i magazynowego,
stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności oraz prawa własności działki o
numerze ewidencyjnym 84/6 i powierzchni 0,0840 ha, za cenę nie niższą niż 2.700.000,00
(słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych 00/100) netto + obowiązujący
podatek.
Powyższe prawa zbywane są łącznie.
Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Tarnowie VI
Wydział Ksiąg Wieczystych księgi wieczyste o numerze TR1T/00045890/8
i TR1T/00142144/4.
W Dziale IV w/w księgi wieczystej wpisana jest hipoteka umowna łączna na kwotę 55 mln zł
na rzecz PGNiG S.A. w Warszawie (Pożyczkodawca). W przypadku sprzedaży
nieruchomości obciążonej hipoteką łączną zabezpieczającą wierzytelności pożyczkodawcy z
tytułu umowy pożyczki, PGNiG S.A. może na wniosek Spółki wystawić na rzecz nabywcy
nieruchomości promesę kwitu mazalnego zastrzegającego warunek, że wykreślenie hipoteki
(obciążenia hipotecznego) ze zbywanej nieruchomości nastąpi po uprzednim dokonaniu
przez nabywcę nieruchomości zapłaty ceny na rachunek Pożyczkodawcy lub w treści
promesy kwitu mazalnego.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim
w terminie do dnia 27 maja 2015 r. do godziny 14:00 oraz wpłacenie wadium
w wysokości 10% ceny minimalnej przedmiotu zgłoszenia na konto Spółki w Bank
Millenium S.A. nr 35116022020000000220591851 w terminie do 26 maja 2015 r.
Wadium wpłacone nie podlega oprocentowaniu.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:
a) imię, nazwisko/firmę, adres i (w przypadku podmiotów gospodarczych) oznaczenie
formy prawnej prowadzonej działalności,
b) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – aktualny,
wystawiony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem składania zgłoszenia
odpis z rejestru właściwego dla formy prowadzonej działalności,
c) w przypadku spółek zgodę organów spółki na zakup nieruchomości, jeżeli jest
wymagana;
d) oferowaną cenę nabycia (netto) w polskich złotych,
e) zobowiązanie Oferenta do pokrycia wszelkich kosztów, ciężarów publiczno-prawnych
i wszelkich opłat (notarialne, sądowe) związanych z zawarciem umowy sprzedaży
oraz zapłaty całej ceny nabycia przed zawarciem umowy sprzedaży,
f) oświadczenie Oferenta lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu o
zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu postępowania i zgodzie
na wyłączenie rękojmi za wady,
g) dowód wpłaty wadium,
h) oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami niniejszego postępowania i przyjęciu ich
bez zastrzeżeń.
i) podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta lub osoby uprawnionej do
działania w jego imieniu wraz z oryginałem dokumentu pełnomocnictwa.
Spółka ma prawo nie dopuścić ofert, które nie spełniają warunków, o których mowa w pkt 2
oraz tych, w których oferowana cena jest niższa od zastrzeżonej ceny minimalnej, jak też
ofert złożone po terminie oraz zawierających dodatkowe warunki i zastrzeżenia.
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż nieruchomości – Tarnów,
ul. Przemysłowa 6. Nie otwierać przed 27 maja 2015 r. godz. 14:00" należy złożyć (przesłać)
w zamkniętych kopertach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 w siedzibie
Sprzedającego (adres) PGNiG Technologie S.A. Sekretariat, ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno.
Oferty złożone po terminie nie będą dopuszczone do przetargu. Termin jest zachowany, jeśli
zgłoszenie wpłynie do Spółki nie później niż do dnia, o którym mowa w pkt 1, do godz. 14:00.
W przypadku, gdy najkorzystniejszą cenę zaoferuje więcej niż jeden Oferent, przeprowadza
się między tymi Oferentami drugi etap postępowania w formie ustnego przetargu (licytacji) na
warunkach i w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.
Wadium Oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia
zakończenia przetargu.
Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się
od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Sprzedającego lub nie zapłaci ceny
nabycia w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.
Termin związania oferta- 90 dni od dnia otwarcia ofert.
Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do:
•
jednostronnej zmiany warunków przetargu,
•
odwołania niniejszego ogłoszenia,
•
odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn
Informacje dodatkowe:
Stawka podatku VAT zostanie obliczona na podstawie obowiązujących przepisów prawa
Wszelkie koszty związanych z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi kupujący.
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi pod warunkiem nieskorzystania przez Gminę Tarnów z
prawa pierwokupu działek niezabudowanych przysługującego na podstawie ustawy z dnia
21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami – Dz.U. 2010.102.651).
Informacji o przedmiocie przetargu pod nr tel. 885 790 484. Informacje udzielane są od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.