zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Komentarze

Transkrypt

zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć oraz filmików zawierających
wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas zajęć sportowych w SP 16 na stronie
internetowej szkoły, miasta oraz w celu informacji i promocji piłki siatkowej.
Imię i nazwisko ucznia
Imię i nazwisko rodzica/
opiekuna prawnego*
Czytelny podpis
rodzica/opiekuna
prawnego*
*niepotrzebne skreślić
Mysłowice, dnia…………………………..
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć oraz filmików zawierających
wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas zajęć sportowych w SP 16 na stronie
internetowej szkoły, miasta oraz w celu informacji i promocji piłki siatkowej.
Imię i nazwisko ucznia
*niepotrzebne skreślić
Mysłowice, dnia…………………………..
Imię i nazwisko rodzica/
opiekuna prawnego*
Czytelny podpis
rodzica/opiekuna
prawnego*