Biuletyn Informacyjny Nr 6(79) grudzien.indd

Komentarze

Transkrypt

Biuletyn Informacyjny Nr 6(79) grudzien.indd
BIULETYN INFORMACYJNY
GMINY ORZYSZ
Biuletyn
Informac yjny
MAGAZYN SAMORZĄDOWY GMINY ORZYSZ
Nr 6 (79) grudzieñ 2009
nakład 3100 egzemplarzy
ISSN 1509-1171
Pogodnych i radosnych Świąt
Drodzy Mieszkańcy, przed nami najpiękniejsze święta, z bogatą tradycją
i niezapomnianymi chwilami. Niech więc moc wigilijnego wieczoru promieniuje nam na cały rok 2010, a siła i życzliwość serc, niech będą nam nieustającym
płaszczem ochronnym. Niech zrozumienie oraz serdeczna współpraca buduje
naszą małą orzyską ojczyznę. Niech stanie się źródłem radości, pokoju ducha
i optymizmu. Niech zbliżający się rok będzie dla Państwa czasem realizacji
najskrytszych marzeń i planów. Niech to będzie dobry i pomyślny rok!
Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk
Działalność sołectw. Pobudzenie aktywności i integracja społeczna mieszkańców
Drozdowo - najaktywniejsza
wieś Gminy Orzysz
„Aktywna
wieś Gminy Orzysz”. Znamy
Druga Edycja konkursu
już laureatów.
P
owołana przez Burmistrz Orzysza komisja w składzie:
Zdzisław Bosiński, Joanna
Koronkiewicz,
Jadwiga
Gryncewicz, Aldona Mataj i Beata Szymankiewicz,
obradowała w dniu 15
grudnia br. Komisja ta oceniała działalność 6 sołectw,
które przystąpiły do konkursu dostarczając do dnia
30 listopada br. materiały z
działalności za 2009 rok.
Członkowie komisji analizowali przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa,
biorąc pod uwagę n/w kryteria zawarte w konkursie:
- udział sołectw w imprezach
rekreacyjno-sportowych organizowanych
przez Burmistrza Orzysza
- udział sołectw w przedsięwzięciach
organizowanych przez Burmistrza
Orzysza oraz Dom Kultury
- organizowanie z własnej
inicjatywy imprez ( festyny
wiejskie, imprezy rekreacyjno-sportowe, święto
wsi, dożynki , święto pieczonego ziemniaka itp.)
-wykonywanie prac społecznych na rzecz sołectwa (efektem wykonania
prac powinno być podniesienie estetyki wsi).
Dodatkowo wpływ na ocenę każdego z sołectw miały
wyniki przeprowadzanej w
tym roku „Akcji Posesja”,
oceniającej
przestrzeganie przez mieszkańców
sołectw przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Po burzliwych analizach i
dyskusjach członków komisji wyłoniła laureatów.
I miejsce - DROZDOWO
II miejsce - DABRÓWKA
III miejsce - CIERZPIĘTY
IV miejsce - TUCHLIN
V miejsce - SZWEJKÓWKO
VI miejsce - PIANKI
Dzień Dziadka i Dzień Babci w Świetlicy wiejskiej w Drozdowie
Wręczenie nagród, certyfikatów i dyplomów sołectwom
uczestniczącym w konkursie
nastąpi na grudniowej Sesji
Rady Miejskiej, która odbędzie się 30 grudnia 2009r. w
Ośrodku Caritas w Orzyszu,
ul. Wierzbińska 1.
Iwona Borzymowska
Święto Pieczonego Ziemniaka i Sprzątanie Świata
w Świetlicy wiejskiej w Dąbrówce
Palma wielkanocna przygotowana przez
Świetlicę wiejską w Cierzpiętach
2
BIULETYN INFORMACYJNY
Aktualności
nr 6 (79) grudzień 2009
GMINY ORZYSZ
Orzysz. Plaża Miejska
Sala sportowo-widowiskowa
Kompleks obiektów
sportowo-rekreacyjnych
Realizowana
jest
budowa
sali
sportowo-widowiskowej,
która będzie stanowić część kompleksu dydaktycznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza położonego w Orzyszu przy ul. Osiedle Robotnicze. Do końca grudnia 2009 roku, wykonawca firma RODEX z Białegostoku planuje położenie
drewnianych dźwigarów i przykrycie budynku sali blachą dachową powlekaną
Arena sportowa budowanej sali o wymiarach
44,49x24,25m i wysokości
9,10 m wraz z widownią
stałą na 224 miejsc umożliwi rozgrywki w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę na poziomie krajowym.
Zaplecze budowanej sali
składa się z m.in. z 4 zespołów szatni - przebieralni z
umywalniami, pomieszczeniami siłowymi, gabinetu
WF i lekarskiego wraz z gabinetem fizjoterapii i masażu połączonego z zespołem
odnowy biologicznej. Na
1 piętrze zaprojektowano
Lokalny Program
Rewitalizacji
Miasta Orzysz
Gmina Orzysz przystąpiła
do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Orzysz. Dokument
ten stanowi obowiązkowy
załącznik przy ubieganiu
się o dofinansowanie takich
działań jak: - rewitalizacja terenów miasta (dot. to
wdrożenia procesów, które
przywrócą obszarom możliwość sprawnego działania
poprzez zmianę struktury,
przywrócenie i umieszczenie nowych funkcji, a przede
wszystkim aktywizację tej
przestrzeni i ich jakościową
zmianę), - humanizacja blokowisk (poprawa warunków
technicznych budynków zrealizowanych w technologii
wielkiej płyty), - restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych.
Do opracowania powyższego dokumentu niezbędne jest poznanie zdania i
sugestii odpowiadających
Państwa potrzebom, które
następnie zostaną zawarte w
tym Programie. W tym celu
opracowana została ankieta, którą można pobrać ze
strony internetowej www.
orzysz.pl lub otrzymać
w Urzędzie Miejskim w
Orzyszu pok. 24. Ankieta jest anonimowa Dziękujemy za współpracę.
Zdzisław Bosiński
WE S O Ł Y C H
ŚWIĄT!
A w święta niech się snuje
kolęda. I gałązki świerkowe niech Wam pachną na
zdrowie. Niech Was otoczy
radość prawdziwa i błogosławi Boża Dziecina.
Dni wypełnionych do
końca i nowych wschodów słońca i niech więcej
takich rzeczy Nowy Rok
2010 Wam użyczy. Wesołych świąt otulonych śniegiem i ciepłem rodzinnym.
Wszystkim Działkowiczom
i ich Rodzinom składa
Zarząd ROD „TULIPAN”
w Orzyszu
m.in. zespoły sanitarne obsługujące widownię oraz pomieszczenie baru. Niezależnie wejście zewnętrzne /dla
publiczności i zawodników/
jak również połączenie z
gimnazjum poprzez istniejącą salę gimnastyczną, umożliwia organizowanie różnego
rodzaju imprez /nie tylko sportowych/ z udziałem
publiczności,
jak
również
funkcjonowania
obiektu niezależnie od szkoły.
Termin
inwestycji przywidziany jest na 30 października
2010
roku.
Rozpoczęto
budowę
pawilonu wejściowego
wraz z sanitariatami na
terenie plaży miejskiej
w Orzyszu przy ul. Leśnej.
Jest to I etap realizacji
zadania
inwestycyjnego
Gminy Orzysz pod nazwą „Budowa kompleksu
Jarosław Kubrak
obiektów
sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu”.
W nowo wbudowanym pawilonie znajdzie się między
innymi pomieszczenie dla ratownika Mazurskiej Służby
Ratowniczej w Okartowie.
Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest
na 30 czerwca 2010 roku.
Jarosław Kubrak
Ograniczenia w użytkowaniu gruntów
przyległych do wód, wynikające z ustawy
Prawo wodne
Prawo wodne gwarantuje
każdemu prawo do powszechnego korzystania ze
śródlądowych powierzchniowych wód publicznych.
W ramach tego prawa
można z tych wód pobierać wodę ( bez stosowania urządzeń specjalnych,
np. pompy) niezbędną
do zaspokojenia potrzeb
osobistych, gospodarstwa
domowego lub rolnego, a
także korzystać z nich do
wypoczynku, uprawiania
turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego
połowu ryb. W celu umożliwienia tego korzystania,
niezbędne jest zapewnienie dostępu do wód od
strony lądu, jak również
do lądu od strony wody.
W myśl przepisu art. 10 ust.
1a Prawa wodnego, śródlądowe wody powierzchniowe płynące stanowią
własność Skarbu Państwa,
grunty pokryte tymi wodami również stanowią
własność Skarbu Państwa.
Grunty przyległe do wód
mogą stanowić własność
dowolnej jednostki, osoby fizycznej lub prawnej.
Linią rozgraniczającą grunty pokryte wodami powierzchniowymi od gruntów przybrzeżnych jest linia
brzegu, którą określa się
dla cieków naturalnych, je-
zior oraz innych naturalnych
zbiorników wodnych. Linia
brzegu odnosi się zatem do
rzek, strumieni, potoków,
które są ciekami naturalnymi, ale nie odnosi się do
kanałów i rowów, które są
ciekami sztucznymi. Odnosi się również do jezior, ale
tylko tych, które zwierciadło wody nie jest spiętrzone
budowlami
piętrzącymi.
Linię brzegu ustala właściwy organ w drodze decyzji,
(wojewoda- w przypadku
wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych,
a w pozostałych przypadkach – starosta) na wniosek osoby mającej interes
prawny bądź faktyczny.
Przepis art. 17 przewiduje,
że własnością właściciela wody (Skarbu Państwa)
staje się nie należący do
niego grunt, przyległy do
wody, jeśli został on zajęty przez wody trwale i w
sposób naturalny. Za zajęty
grunt, jego właścicielowi
przysługuje odszkodowanie.
Obecna ustawa, w art. 27
pkt 1, wprowadziła zakaz
grodzenia nieruchomości
przyległych do powierzchniowych wód publicznych,
w odległości mniejszej niż
1,5 m od linii brzegu, co ma
umożliwić dostęp do tych
wód niezbędny do korzystania z prawa powszechnego
korzystania z wód. Każdy
korzystający z wód ma
zatem prawo, w każdym
miejscu dobić do brzegu i przycumować łódkę,
wyjść na brzeg i przejść
wzdłuż
linii
brzegu.
Wędkarz ma prawo skorzystać z dostępu do brzegu, ale wyznaczony pas
szerokości 1,5m nie pozwala mu na dojechanie
do brzegu samochodem.
Prawo do korzystania z
pasa dostępu nie rozciąga
się na przystanie czy pomosty, gdyż są to urządzenia, z których można korzystać wyłącznie za zgodą
właściciela. Pasa dostępu
nie tylko nie wolno grodzić, ale również nie można uniemożliwiać przechodzenia przez ten obszar, w
związku z czym nie można
np. obsadzić go krzewami
uniemożliwiającymi przejście. Pas dostępu do wód
pozostaje własnością właściciela nieruchomości, a
za ograniczenie praw jego
użytkowania właściciel nie
otrzymuje odszkodowania. W przypadku nieprzestrzegania tego obowiązku
właściciel nieruchomości
podlega karze grzywny,
stosownie do przepisu art.
194 Prawa wodnego.
opracowała
Joanna Koronkiewicz
Po d z i ę k o w a n ie
Mieszkańcy budynku 72 przy ulicy Wojska Polskiego w Orzyszu składają podziękowanie dla pana Burmistrza Jana Aleszczyka za zlecenie wykonania chodnika przy budynku od strony południowej, przy drodze gminnej. Wykonanie gwarantuje większe
bezpieczeństwo w ruchu pieszym mieszkańców Orzysza i naszych dzieci. Dziękujemy
również dla pana Waldemara Sokołowskiego za sprawną organizację pracy i dla pana
Zbigniewa Książek za nadzór i profesjonalne wykonanie techniczne oraz wszystkim
pracownikom wykonującym układanie chodnika.
Zarząd i mieszkańcy Budynku 72 przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu
Sp e c j a l n a S t r e f a
Ekonomiczna
W roku 2008 Burmistrz
Orzysza rozpoczął starania o powstanie na terenie
miasta Orzysza Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. W
dniu 1 grudnia 2009 r. Rada
Ministrów podjęła decyzje
o rozszerzenie obszaru Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
o tereny powojskowe położone w Orzyszu przy ul.
Wierzbińskiej. Procesowanie rozmów z potencjalnymi inwestorami możliwe
będzie od stycznia 2010r.
Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) jest to wyodrębniona administracyjnie część
terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na
preferencyjnych warunkach.
SSE to miejsce podlegające
specjalnemu,
ulgowemu
traktowaniu
podatkowemu, gdzie przedsiębiorca
może rozpocząć działalność
gospodarczą na specjalnie
przygotowanym terenie i
prowadzić ją nie płacąc
podatku
dochodowego.
Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie
w jednej z SSE , dochody
które uzyska z działalności
gospodarczej prowadzonej
na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego (CIT – od osób
prawnych lub PIT od osób
fizycznych , w zależności od
formy prawnej prowadzenia
działalności gospodarczej).
W
SSE
przedsiębiorca może otrzymać na-
stępujące
przywileje:
•
zwolnienie
podatkowe
(CIT
lub
PIT)
• działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje
po konkurencyjnej cenie,
•
darmową pomoc
przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją ,
•
zwolnienie od podatku od nieruchomości (na
terenie niektórych gmin)
Zwolnienia z podatku dochodowego przyznawane
w SSE stanowią tzw. regionalną pomoc publiczną,
która służy przyspieszeniu
rozwoju najsłabiej rozwiniętych regionów UE poprzez wspieranie nowych
inwestycji oraz tworzenie
nowych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami.
Nowa inwestycja: inwestycja
w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
polegająca na utworzeniu
nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa,
dywersyfikacji
produkcji
przedsiębiorstwa
przez
wprowadzenie
nowych
dodatkowych produktów,
bądź na zasadniczej zmianie
dotyczącej
całościowego
procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa .
Za nową inwestycję uznaje
się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w
likwidacji lub zostałoby
zlikwidowane, gdyby nie
zostało nabyte, przy czym
jest nabywane poprzez
niezależnego
inwestora.
Jarosław Kubrak
BIULETYN INFORMACYJNY
3
Aktualności
GMINY ORZYSZ
nr 6 (79) grudzień 2009
Rolnictwo ekologiczne
szansą rozwoju
Z PRAC MIĘDZY SESJAMI
3 LISTOPADA
Radny A. Myka wziął udział
w gali wręczenia nagród
laureatom konkursu pod
nazwą „Czarne punkty na
zielonej mapie”, organizowanej przez Mazurski
Związek
Międzygminny
– Gospodarka Odpadami.
Gala odbyła się w Rynie.
4 LISTOPADA
przy współudziale Jednostki Certyfikującej Centrum
Jakości AgroEko Sp. z o.o.
Czynny udział w spotkaniu, zaangażowanie w
dyskusji i liczne pytania
wskazują, że
rolnictwo
ekologiczne stanowi wartą
rozważenia alternatywę dla
rolnictwa naszej Gminy.
J.K.
Fundusze unijne na remont
świetlicy w Ogródku
391.300 zł. trafi do Orzysza
z działania ,,Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na realizację zadania „Remont świetlicy
wiejskiej w Ogródku-adaptacja budynku na Dom Pracy Twórczej”. Wnioskodawcą
oraz realizatorem projektu jest Dom Kultury w Orzyszu.
Wykonanie kapitalnego remontu budynku po byłej szkole
w Ogródku zaplanowano do końca listopada 2010 roku.
Z Orzysza do Wołodarska
Wołyńskiego
wyjechał
transport leków profilaktycznych, zapobiegających
grypie. Na ten cel Radni
zebrali 2210 zł. W ekipie
transportującej leki wzięła
udział Wiceprzew. Rady M.
Zielińska.
11 LISTOPADA
Radni licznie uczestniczyli
w uroczystościach gminnych zorganizowanych
z okazji 91 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po mszy św. w
intencji „Ojczyzny”, delegacja w osobach: Burmistrz
nowa jakość w polskich samorządach
Dobiegła końca VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu
Certyfikacyjnego „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja
Inwestycji
z 155 samorządów z całej
Polski, wśród nich znalazła
się Gmina Orzysz. Nagroda
przyznawana jest tym samorządom, które przez trzy
kolejne lata rozwijały się, realizowały zamierzone cele i
przedsięwzięcia inwestycyjne oraz brały udział w programie spełniając jego wymogi i uzyskały tym samym
certyfikat „Gmina Fair Play”.
Podstawowym celem konkursu jest wyróżnienie i promocja gmin „przyjaznych
dla inwestorów; zwiększenie zainteresowania inwestorów i mediów gminami;
Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji stałych
Rady z udziałem sołtysów.
Obradom
przewodniczył
Przew. Komisji Finansowej
- A. Myka. Komisje opinio-
10 LISTOPADA
„Gmina Fair Play” -
Z przyjemnością informujemy, że 4 grudnia 2009r.
w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się oficjalne
ogłoszenie wyników VIII
edycji konkursu „Gmina Fair Play” roku 2009.
Organizatorem
konkursu jest Instytut Badań nad
Demokracją i Przedsiębiorstwem
Prywatnym
przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą.
W tegorocznej edycji po
raz kolejny przyznano tytuł
„Złota Lokalizacja Biznesu”. Otrzymało ją 26 gmin
18 LISTOPADA
promowanie przejrzystych
relacji z przedsiębiorcami
i społecznością lokalną;
promowanie
współpracy
pomiędzy biznesem a gminami przyjaznymi dla inwestorów; zachęcenie gmin do
wypracowania odpowiednich standardów obsługi
przedsiębiorców
poprzez
wprowadzenie stosownych
zmian w wewnętrznej organizacji pracy; wsparcie
w wysiłkach czynionych w
celu przyciągania nowych
inwestorów; promowanie
inwestycji przyjaznych środowisku i osobom niepełnosprawnym; pomoc w wymianie informacji pomiędzy
gminami na temat efektywnych metod promocji inwestycji; zachęcanie wszystkich gmin w Polsce do
rzetelności i uczciwości w
relacjach z przedsiębiorcami.
Burmistrz Orzysza Jan
Aleszczyk odebrał nagrodę
wręczoną mu przez Posła
Pana Witolda Dziewałtowskiego oraz Prezesa Elbląskiej Izby Gospodarczej
Pana Janusza Gierulskiego
Urszula Myka
Fot. Archiwum UM Orzysz
Rolnicy z gminy Orzysz
zainteresowani zasadami i
możliwościami przystąpienia do systemu rolnictwa
ekologicznego w Polsce
wzięli udział w szkoleniu,
które odbyło się w dniu 10
grudnia 2009r. w Urzędzie
Miejskim w Orzyszu. Szkolenie zostało zorganizowane
przez Burmistrza Orzysza,
Z inicjatywy Burmistrza
Orzysza, odbyło się spotkanie zespołu w sprawie
udzielenia pomocy medycznej dla miasta partnerskiego
Wołodarska
Wołyńskiego, w związku z
epidemią grypy. Radni jednomyślnie poparli akcję koleżeńskiej zbiórki pomocy.
wały propozycje Burmistrza
w sprawie wysokości podatków i opłat lokalnych na
2010 r. oraz taryfy na wodę
i ścieki, które będą obowiązywać w przyszłym roku.
18 listopada miało także
miejsce uroczyste otwarcie
nowo wybudowanych ulic
w Orzyszu: Krótkiej, Śniardwy, Słowackiego i 22 Lipca.
Ksiądz L. Gardocki poświęcił nowe ciągi komunikacyjne, modląc się o bezpieczeństwo ich użytkowników.
Wicestarosta M. Wysocki i
Burmistrz J. Aleszczyk podziękowali wszystkim, którzy na przestrzeni 20 lat
zabiegali o tę inwestycję.
W uroczystości liczny udział
wzięli radni i sołtysi.
- J. Aleszczyk, Wicestarosta
- M. Wysocki i Przew. Rady W. Wasilewski oraz Dowódca 15 Brygady Zmech. - gen.
bryg. P. Błazeusz, złożyli
kwiaty pod pomnikiem „Sybiraków” i oddali hołd poległym za wolność Ojczyzny.
Przew. Komisji Finansowej
- A. Myka wraz z Z-cą Burmistrza - D. Kizling reprezentowali Gminę Orzysz w
powiatowych uroczystościach Święta Niepodległości
w Piszu.
Uroczyste przecięcie wstęgi
20 LISTOPADA
Ostatnim akordem tegorocznego Święta Niepodległości był koncert Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego
Wojska
Polskiego w Klubie Garnizonowym w Bemowie
Piskim. Spośród radnych
udział wzięli W. Wasilewski i G. Kraszewski.
21 LISTOPADA
Wojskowe Koło Łowieckie nr 135 „Cyranka”
w Orzyszu obchodziło
50 lecie powstania koła.
Uroczystości rozpoczęto
mszą św. w Kościele Garnizonowym, gdzie dokonano odsłonięcia obrazu
św. Huberta i przyjęto
ślubowanie najmłodszego członka koła. Uroczysta akademia, z udziałem
przedstawiciela marszałka województwa, władz
Starostwa w Piszu, władz
gmin Orzysz i Białej Piskiej, sąsiadujących kół łowieckich, przedstawicieli
nadleśnictw i naczelnych
władz łowiectwa w Polsce,
pod hasłem -„Niech przyroda nie ucierpi wskutek
naszej działalności”, odbyła się w Domu św. Rodziny
Caritas w Orzyszu. Radę
reprezentował
Przew.
Rady - W. Wasilewski.
Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski
XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ
25 listopada 2009r.
Po przywitaniu obecnych
na sali obrad, stwierdzeniu
prawomocności podejmowanych uchwał i otwarciu XXXVIII Sesji Rady
Miejskiej, Przewodniczący
Rady wraz z Burmistrzem
Orzysza
podziękowali
Klubom Sportowym za
całoroczną pracę nad doskonaleniem umiejętności
swoich wychowanków, za
osiągnięcia sportowe oraz
za zaszczepianie młodym
adeptom szlachetnych idei
rywalizacji sportowej.
Na ręce przedstawicieli
Klubów przekazali nagrody
rzeczowe w postaci sprzętu
sportowego. Dodatkową
nagrodą indywidualną wyróżniony został Pan Marek
Dancewicz, znany działacz
sportowy, trener i wychowawca.
Listopad to czas podejmowania uchwał o podatkach
i opłatach lokalnych, poprzedzony ich gruntowną
analizą, podczas wspólnego
posiedzenia stałych Komisji
z udziałem sołtysów. Wśród
przepisów prawa miejscowego, podatki i opłaty lokalne wraz z uchwałą budżetową, stanowią najistotniejszy
i bezpośredni wpływ na
życie mieszkańców gminy.
Tegoroczne podatki i opłaty
zostały podniesione średnio
o 3,5% (stopień inflacji),
choć podatek rolny niezmiennie obliczany będzie
od podstawy wynoszącej 30
zł za 1q żyta.
Wszyscy płacimy podat-
ki, aczkolwiek nie zawsze
się z nimi godzimy lub
je należycie rozumiemy.
Ustawa z dnia 29 sierpnia
1997r. Ordynacja podatkowa definiuje podatek jako
publicznoprawne,
nieodpłatne, przymusowe oraz
bezzwrotne
świadczenie
pieniężne na rzecz Skarbu
Państwa, województwa, powiatu lub gminy. Podatek i
opłata są daniną publiczną
nakładaną w drodze ustawy
na określonych adresatów.
Dotykają podobnych obszarów, aczkolwiek różnią się
„ekwiwalentnością”. Różnica polega na oczekiwaniach
w zamian za płacone daniny.
Płacąc podatki nie możemy
spodziewać się od państwa
konkretnych,
imiennych
świadczeń. Tymczasem za
wnoszone opłaty, oczekujemy ekwiwalentu od „urzędu” np. w postaci wydanego
zaświadczenia.
W sesji RM uczestniczył
Wicestarosta Pan M. Wysocki. Poinformował o planach inwestywcyjnych na
drogach w przyszłym roku.
Podziękował Burmistrzowi i Radnym za wzorcową
współpracę, której efektem
są zakończone, trwające i
mające się rozpocząć inwestycje drogowe w 2010r.
Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski
4
BIULETYN INFORMACYJNY
Stowarzyszenia
nr 6 (79) grudzień 2009
Wiadomości polotowe
GMINY ORZYSZ
Historia i dzień dzisiejszy Wojskowego
Nasi hodowcy najlepsi nr 135 „Cyranka”
W dn. 3 października 2009 w sali bankietowej zajazdu Rado Pani Doroty Rakowskiej w Wierzbinach odbyło się zebranie polotowe sekcji PZHGP Orzysz.
Złotym medalem pamiątkowym za wieloletnią działalność na rzecz sekcji nagrodzeni zostali: od lewej Marian Krawczyk, Leon Kowalczyk, Ryszard
Kosiorek, Ryszard Rogiński, Antoni Skrzeczkowski
Zaproszenie przyjęli Wiceprezes ds. finansowych
oddz. Sławomir Łęk i członek sekcji Pisz Karol Laskowski. Tematem zebrania
było podsumowanie całego sezonu lotowego 2009 i
nagrodzenie
najlepszych
hodowców i ich gołębi.
Super Mistrzem sekcji
kolejny raz został Jarosław Rakowski zdobywając mistrza w lotach
gołębi starych i młodych.
I wicemistrzami zostali:
Robert Ciborowski, Rafał
Świdrom. II wicemistrzami
zostali: Antoni Skrzeczkowski, Piotr Olszewski.
Nagrodzeni
zostali
wyróżnieni
dyplomami oraz pucharami.
Więcej informacji można
uzyskać na stronie internetowej sekcji gminy: www.
pzhgp013.cba.pl oraz na
stronie internetowej MOSiR www.mosir.orzysz.pl
Edward Minkiewicz
Wojskowe Koło Łowieckie nr 135 „Cyranka” w
Orzyszu powstało wiosną
1959 roku w wyniku połączenia Wojskowego Koła
Łowieckiego nr 277 przy
Centralnym Poligonie Artylerii oraz Koła Łowieckiego „Jarząbek”. Pierwszym
przewodniczącym zarządu
był mjr Józef Gościej, łowczym Aleksander Gajewski,
sekretarzem Józef Gryciak,
skarbnikiem Józef Ołowski
a członkiem zarządu mjr
Władysław
Magnowski.
Głównymi
założycielami koła oprócz członków
zarządu byli: Jerzy Sokołowski, Franciszek Rydelek, Władysław Wierciński, Stanisław Wieczorek,
Zdzisław Pyć, Władysław
Iłędo i Emil Żebrowski.
Obecnie WKŁ „Cyranka” gospodaruje na terenie Nadleśnictw: Drygały, Giżycko i Pisz,
dzierżawi 4 obwody łowieckie o powierzchni 17 980 ha.
Do koła należy 50 myśliwych i 7 stażystów. Kieruje
nim zarząd w składzie: prezes Sylwester Giszczak,
łowczy Krzysztof Dymek,
podłowczy Dariusz Borchet, Sekretarz Andrzej
Ołownia i skarbnik Sławomir Mieczkowski. Komisję
Rewizyjną tworzą: przewodniczący Jacek Wysocki,
a także Bogdan Markiewicz i Andrzej Sokołowski.
20 i 21 listopada 2009 roku
WKŁ „Cyranka” obchodziło swoje 50-lecie. Uroczystości rozpoczęły się
polowaniem zbiorowych
w obwodach 163 i 164 na
terenie Nadleśnictwa Giżycko. Uczestniczyło ponad
30 myśliwych. Na pokocie znalazł się jeleń-cielak
i dzik. Królem polowania
został kol. Bogdan Markiewicz, wicekrólem kol. Mirosław Przestrzelski a królem
pudlarzy kol. Andrzej Śledziński. W dniu następnym
uroczystości
rozpoczęto
mszą św. w Kościele Garnizonowym pw. Królewicza
Kazimierza. Podczas mszy
świętej, którą celebrowali
ks. ppłk Waldemar Rawiński
i ks. Lech Gardocki, ślubowanie złożył najmłodszy
nasz kolega Adam Wyrostek, odsłonięto i poświęcono obraz patrona myśliwych
św. Huberta, wykonanego
przez Pana Stefana Rybi.
Następnie odbyła się uroczysta akademia w której
brali udział władze województwa warmińska-mazurskiego, powiatu piskiego, gmin Orzysza i Białej
Piskiej, Nadleśnictw Drygał, Giżycka i Pisza, członkowie WKŁ „Cyranka”,
także ich rodziny i przedstawiciele zaprzyjaźnionych
kół łowieckich. Zaproszeni goście i myśliwi otrzymali monografię „50 lat
HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY WOJSKOWEGO
KOŁA
ŁOWIECKIEGO
NR 135 ‘’ CYRANKA” W
ORZYSZU” i okolicznościowy medal. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku
Łowieckiego w Suwałkach
odznaczył Odznaką Regionalną „Za zasługi dla
łowiectwa” sztandar koła
oraz Starostę Powiatu Piskiego kol. Andrzeja Nowickiego, burmistrza Orzysza
Jana Aleszczyka oraz kolegów Sylwestra Giszcza-
ka i Mieczysława Kujawę.
Z okazji jubileuszu 50-lecia powstania Wojskowego
Koła Łowieckiego nr 135
„Cyranka’ rozpisane zostały
dwa konkursy dla uczniów
szkół powiatu piskiego.
W pierwszym konkursie
– plastycznym - „ Dzikie
Zwierzęta Naszych Lasów” udział wzięły szkoły podstawowe powiatu
piskiego. Konkurs odbył
się w dwóch kategoriach
wiekowych – kl. I-III oraz
kl. IV-VI, gdzie oceniane
były prace wykonane dowolną techniką plastyczną
(akwarela, ołówek, węgiel).
jak również fotografie.
Drugi konkurs - Konkurs
Wiedzy Łowieckiej i Przyrodniczej rozegrany został
w dwóch etapach - szkolnym i finałowym. Eliminacje szkolne wyłoniły
najlepszych do konkursu
finałowego, który odbył się
dn. 18.11.2009r. w Klubie
Garnizonowym w Orzyszu.
Konkurs rozegrany był w
trzech kategoriach wiekowych obejmujących szkoły
podstawowe, gimnazjalne i
średnie. Poziom wiedzy
uczestników był bardzo wyrównany i dopiero po run-
fot. U.S Air Force Master Sgt. Sarah Webb
Pomimo ciężkiej i pełnej
poświęceń pracy saperów,
afgańska ziemia wciąż najeżona jest śmiercionośnymi
drzej Oleksa. „Od początku listopada podjęliśmy i
zniszczyliśmy ponad 200 kg
materiałów wybuchowych,
230 granatów moździerzowych, rakiet, pocisków artyleryjskich oraz różnego
rodzaju amunicji. Poza tym,
nasi specjaliści wykryli
i zabezpieczyli 20 urządzeń
IED” – wymienia ppłk Oleksa, który w kraju dowodzi
15
Mazurskim
Batalionem
Saperów.
Nasi saperzy bardzo sobie
chwalą
współpracę z ich amerykańskimi
odpowiednikami,
co zaznaczają opowiadając
o swojej służbie w prowincji
Ghazni. „Zespół Rozminowania EOD, z którym wykonujemy zadania, to profesjonaliści w pełnym znaczeniu
tego słowa” – mówi z uznaniem chorąży Arkadiusz
Kowalczyk, dowódca drużyny i sekcji rozminowania
z Grupy Inżynieryjnej Zgrupowania Bojowego ALFA.
„Wiedzą na pewno im nie
ustępujemy, ale oni służą
w Afganistanie już od kilku miesięcy, dlatego mają
większe
doświadczenie.
Zresztą chętnie się nim
dzielą w trakcie wspólnych
zadań” – dodaje chorąży,
który w kraju jest instruktorem szkolenia inżynieryjno
– saperskiego w 31 Dywizjonie Rakietowym Obrony
Powietrznej w Poznaniu.
Polscy saperzy doskonale
zdają sobie sprawę z tego
jak niebezpieczna i odpowiedzialna jest ich służba. Pamiętają również o
tych, którzy w czasie misji
stracili życie lub zdrowie.
W ostatnim czasie zorganizowali
i
przeprowadzili
akcję
zbierania pieniędzy na pomoc
w rehabilitacji ich kolegi z 2 Brygady Saperów, który w październiku został ciężko ranny
w wyniku wybuchu IED.
W Afganistanie służy obecnie kilkudziesięciu saperów,
w zdecydowanej większości
z
2
Brygady
Saperów w Kazuniu oraz 15
Mazurskiego
Batalionu Saperów z Orzysza.
W składzie Sił Zadaniowych
Task Force „White Eagle”
wykonują zadania wspólnie
z amerykańskim Zespołem
Rozminowania EOD (ang.
Explosive Ordnance Disposal) oraz Zespołem Oczyszczania Dróg RCP (ang.
Road Clearance Package).
kpt. Michał Romańczuk
st. chor. Sławomir Tessar
pozostałościami po licznych
wojnach, które przetoczyły
się przez ten piękny kraj.
UXO (ang. Unexploded
Ordnance) czyli krótko mówiąc niewybuchy, stanowią
ogromne zagrożenie, również dla miejscowej ludności. Niebezpieczne znaleziska często wykorzystywane
są przez przestępców do produkcji improwizowanych
urządzeń
wybuchowych,
tzw. IED (ang. Improvised
Explosively Device), którymi później atakują wojska koalicji oraz afgańskich
żołnierzy i policjantów.
Niestety, ofiarami pułapek
popularnie zwanych „ajdikami” padają również cywile, często kobiety i dzieci. Saperzy wciąż walczą
z UXO, ale jak sami mówią, przed nimi jeszcze wiele do zrobienia.
Saperzy z Polskich Sił
Zadaniowych
systematycznie
„oczyszczają”
prowincję
Ghazni
z niebezpiecznych pozostałości po wojnach. Efekty
tej pracy są widoczne, co
szczególnie podkreśla szef
sekcji wojsk inżynieryjnych, konsultant ds. przeciwdziałania IED Polskich
Sił Zadaniowych, ppłk An-
dach dodatkowych wyłoniono zwycięzców. Wyniki
konkursów znajdują się na
stronie
www.orzysz.pl.
Nagrody ufundowali: Starosta Pisza, Burmistrz
Białej Piskiej, Nadleśniczowie
Nadleśnictw
Pisz, Drygały i Giżycko.
Akademię
zakończyła
część artystyczna w wykonaniu naszych orzyskich
artystów. Po wspaniałych
życzeniach Dyrektor Domu
Kultury Pani Beaty Szymankiewicz, z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy wiązanki przebojów,
rewelacyjnie wykonanych
przez Panią Magdę Rydel.
Podopieczni Pani Kierownik Klubu Garnizonowego
Pani Małgorzaty Staszewskiej przygotowali występ
kabaretu „Odwieczny dylemat”, którzy pod kierownictwem Pana Adama Dygudy przedstawili zabawne
skecze, nie tylko myśliwskie. Wysłuchaliśmy też
koncertu zespołu sygnalistów myśliwskich „Bielik”
przy Nadleśnictwie Spychowo. Wszyscy goście
mieli możliwość obejrzenia
wystawy trofeów łowieckich.
Bogdan Markiewicz
Doroczna Gala Dowódcy
16 PDZ - „Husarze 16 PDZ” 2009
Pracowity okres saperów z Ghazni
Od początku listopada polscy i amerykańscy
saperzy
ze składu Sił Zdaniowych Task Force „White Eagle”
podjęli i zniszczyli
w prowincji Ghazni
ponad 230 granatów
moździerzowych,
rakiet oraz pocisków artyleryjskich.
Koła Łowieckiego
W dniu 15 grudnia 2009
roku w Elblągu odbyła się
doroczna Gala Dowódcy 16
Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Najlepsze oddziały i pododdziały zostały
wyróżnione przez Dowódcę
pucharami a dowódcy pododdziałów okolicznościowymi dyplomami. Najlepsi
sportowcy dywizji w 2009
roku otrzymali także puchary i dyplomy. Podsumowano
także rok w kategorii kształtowania dyscypliny wojskowej. W tej kategorii najlepsza okazała się 15 Brygada
Zmechanizowana z Giżycka.
W trakcie gali Dowódca Dywizji, gen. dyw. Bogusław
SAMOL podziękował Szefom Wydziałów i Rodzajów
Wojsk Dowództwa Dywizji
oraz Dowódcom, żołnierzom i pracownikom cywilnym podległych jednostek
wojskowych za duże zaangażowanie w działalności
służbowej oraz szkoleniowej jak i osiągnięte wyniki w mijającym 2009 roku.
Uroczystość stała się okazją
do podziękowania naszym
wiernym i wypróbowanym
przyjaciołom ze środowiska
cywilnego, którzy w mijającym roku w sposób szczególny wspierali naszą dywizję i
zasłużyli na szczególne podziękowania. W trakcie Gali
po raz 7 wręczono doroczne
wyróżnienie Dowódcy 16
Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej - Statuetki „HUSARZA 16 PDZ”. Na wniosek środowisk wojskowych
„HUSARZEM
HONOROWYM” za 2009 roku uhonorowano także Jana ALESZCZYKA - Burmistrza Orzysza.
mjr Zbigniew TUSZYŃSKI
Rzecznik Prasowy 16 PDZ
BIULETYN INFORMACYJNY
Stawki podatków i opłat na 2010r.
W dniu 25 listopada 2009r.
na sesji Rady Miejskiej w
Orzyszu ustalono stawki podatków i opłat, które
będą obowiązywać w naszej
Gminie do naliczania w/w
należności na 2010 rok:
1. Uchwała Nr XXXVIII/
293/09, w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
- obniżono średnią ustawową cenę żyta z kwoty 34,10
zł za 1q do kwoty 30,00 zł
za 1q.
2. Uchwała Nr XXXVIII/
294/09, w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości,
ustalone stawki:
- od budynków mieszkalnych – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej – 18,19 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na
prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,24 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na
prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,98 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
- od pozostałych budynków,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 6,88
zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej, w tym:
- od budynków gospodarczych – 4,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od garaży – 6,47 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
- od budowli – 2% ich wartości ,
- od gruntów związanych z
prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,73 zł od 1 m2
powierzchni,
5
Aktualności
GMINY ORZYSZ
- od gruntów pozostałych,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,39
zł od 1 m2 powierzchni z
wyjątkiem:
- zajętych na cele mieszkaniowe – 0,14 zł od 1 m2 powierzchni,
- pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych –
4,04 zł od 1 ha powierzchni.
3. Uchwała Nr XXXVIII/
296/09, w sprawie wysokości opłaty targowej, ustalono
następujące dzienne stawki
na targowisku miejskim w
Orzyszu:
- z samochodu ciężarowego
- 29,00 zł,
- z samochodu dostawczego
i osobowego – 17,00 zł,
- z urządzeń pod zadaszeniem, podestu, stołu, namiotu – 19,00 zł,
- z ręki, koszyka oraz z pozostałych miejsc zajętych
pod towar o powierzchni do
1 m2 – 11,00 zł,
W innych miejscach na
terenie miasta poza wyznaczonym targowiskiem
wysokość opłaty targowej
ustala się wg stawek obowiązujących na targowisku
miejskim. Opłata targowa
na targowisku miejskim
pobierana jest w sobotę
(dzień targowy) w wysokości 100% dziennej stawki,
natomiast w pozostałe dni
tygodnia w wysokości 50%
dziennej stawki.
4. Uchwała Nr XXXVIII/09,
w sprawie opłaty miejscowej
- ustalono dzienne stawki
opłaty w wysokościach:
- od dzieci i młodzieży uczącej się - 1,34 zł,
- od pozostałych osób 1,83zł.
Wzory obowiązujących formularzy można pobrać na
stronie www.bip.orzysz.pl,
zakładka prawo miejscowe
- kadencja 2002-2006,
uchwała Nr XXVII/480/04
z dnia 30 listopada 2004r.
K. Harłożyńska
Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu
KOMUNIKAT
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/292/09 Rady Miejskiej
w Orzyszu z dnia 25 listopada 2009 r. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Orzyszu informuje, że od dnia
1 stycznia 2010 roku obowiązują stawki taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w złotych
za 1m³ netto: Woda spożywcza: Grupa I - m³ wody 2,44 zł - gospodarstwa domowe, 1, 90 zł - stawka opłaty
abonamentowej; Grupa II- m³ wody - 3,20 zł - pozostali
odbiorcy, 3,90 zł - stawka opłaty abonamentowej
Ścieki: Grupa I - m³ ścieków - 3,70 zł - gospodarstwa
domowe; Grupa II - m³ ścieków - 4,98 zł – pozostali odbiorcy; Grupa III - m³ wody opadowe - 3,70 zł - wszyscy
odprowadzający wody opadowe do kanalizacji sanitarnej.
Zrzut ścieków dostarczonych beczkowozami ( ścieki komunalne) - 4,98 zł /m³. Do ustalonych cen należy doliczyć
podatek VAT - 7%
Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych - 60 zł + 22 % VAT. Stawki opłat za przyłączenie
do urządzeń kanalizacyjnych - 80 zł + 22 % VAT
Powyższe stawki za przyłączenia zawierają koszty przeprowadzania prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r.
w tym dojazdy, sprawdzanie głębokości posadowienia rur
wod-kan, chlorowanie itp.
Wyżej wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów obliczanych na podstawie cennika
ZUK w Orzyszu
zakładowego.
nr 6 (79) grudzień 2009
„N/N - z łaciny nomen
nescio,
czyli imienia nie znam”
W dniu 04.12.2009r. na Cmentarzu Komunalnym w Orzyszu pochowane zostały szczątki ludzkie, odnalezione w dniu 30.09.2008r. w leśnictwie Pianki
Jak wynika z przesłanego pisma Komendy Powiatowej w Piszu, mimo
przeprowadzonych badań
antropologicznych
wraz
z rekonstrukcją twarzy oraz
prowadzonych działań poszukiwawczych, nie zdołano
ustalić danych personalnych
tej osoby. Zabezpieczone
szczątki ludzkie po zakończonym przez Prokuraturę
Rejonową w Piszu śledztwie, należało pochować
z oznaczeniem tabliczki przy
grobie jedynie literkami „N/
N” Pianki.
LG
Wyróżnienie
w dziedzinie pomocy społecznej
Dnia 27 listopada br. w Olsztynie z rąk Przewodniczącego Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pani Jolanta Rakowska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu otrzymała wyróżnienie
za całokształt owocnej pracy zawodowej oraz działalności społecznej
Wyróznienie
Marszałka
Województwa WarmińskoMazurskiego przyznano za
kreatywnośc i innowacyjnosc działań realizowanych
w obszarze pomocy społecznej, „Na uwagę zasługuje Pani profesjonalizm oraz
osobiste zaangażowanie w
niesienie pomocy osobom
i rodzinom potrzebującym.
W swojej codziennej pracy wykazuje Pani bardzo
dużą kreatywnośc, pełniąc
szereg funkcji społecznych
oraz biorąc czynny udział
w pracach m.in. Powiatowej Społecznej Rady ds.
Osób Niepełnosprawnych w
Piszu, Orzyskim Stowarzyszeniu Pracowników i Przyjaciół Pomocy Społecznej
Orzeczenia
badania
wody pitnej
Burmistrz Orzysza, na podstawie otrzymanej opinii
sanitarnej od Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego w Piszu, podaje
do publicznej wiadomości
zbiorcze zestawienie otrzymanych wyników w zakresie analizy mikrobiologicznej i fizyczno-chemicznej
wymagań załącznika nr 1,
2 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. z 2007r.
Nr 61 poz. 417) w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Gminie Orzysz:
- woda pobrana w próbce nr
analizy 868/137 Pisz/2009
z dnia 21.10.2009r. w
stacji uzdatniania wody
z wodociągu publicznego w Suchym Rogu odpowiada
wymogom,
- woda pobrana w próbce nr
analizy 867/136 Pisz/2009 z
dnia 21.10.2009r. z sieci
wodociągu publicznego w
Odojach
odpowiada
wymogom,
- woda pobrana w próbce nr
analizy 869/138 Pisz/ 2009
z dnia 21.10.2009r. z sieci
wodociągu publicznego w
Chmielewie - hydrofornia
odpowiada wymogom. LG
Zakaz używania
wyrobów
pirotechnicznych
ROZPORZĄDZENIE NR 102
WOJEWODY WARMIŃSKOMAZURSKIEGO z dnia 28
października 2009r. w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych
„Szansa na..”. Różnorodność i wielość wdrażanych
programów oraz projektów
pomocowych, takich jak:
„Zdrowa rodzina - zdrowa
gmina”, „Orzysz w drodze
do integracji”, „Zanim będzie za późno”, umożliwia
wielu grupom społecznym
aktywizację w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Pani bogate doświadczenie i otwartość na
potrzeby ludzi, bez wątpienia
zasługują na wyróżnienie”.
Redakcja
Biała Niedziela w Okartowie
Bezpłatne porady i badania
W dniu 13 grudnia 2009r. w Szkole Podstawowej w Okartowie odbyła
się „Biała Niedziela”. Była to jedna z akcji zorganizowanych w ramach
realizowanego od 2007r. Programu Promocji i Ochrony Zdrowia oraz
Prewencji Chorób Układu Krążenia Gminy Orzysz na lata 2007-2010.
Wzięli w niej udział lekarze następujących specjalności: ortopeda – chirurg
oraz internista – kardiolog.
Lekarze przebadali 172
pacjentów, głównie z terenów wiejskich. Ponadto
ci sami pacjenci dokonali
pomiaru ciśnienia tętniczego oraz poziomu cukru.
Wśród badanych rozpoznano 10 % osób z cukrzycą i
70% z chorobami układu
krążenia. Osoby te skierowano do dalszej diagnostyki.
JaG
Informuję, że 31 grudnia 2009r. rozpoczniemy przyjmowanie wniosków
w konkursie z Małych Projektów i Odnowy Wsi. Wnioski będzie można składać
przez 30 dni od 31 grudnia br. do 29 stycznia 2010 roku.
Wojciech Cieślukowski Kierownik biura Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”
Na podstawie art. 60 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 23 stycznia
2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31,
poz. 206), zarządza się, co
następuje:
§ 1.
Na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego zabrania się używania w miejscach lub obiektach publicznych petard oraz innych
wyrobów pirotechnicznych,
wyłączonych spod koncesjonowania.
§ 2.
Zakaz określony w § 1 nie
obowiązuje:
1) w dniach 31 grudnia i 1
stycznia,
2) podczas imprez okolicznościowych, po uzyskaniu
zgody właściwego terytorialnego wójta, burmistrza
lub prezydent miasta.
§ 3.
Kto naruszy zakaz określony
w § 1 podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i
na zasadach określonych w
ustawie Kodeks wykroczeń.
§ 4.
Wykonanie rozporządzenia
powierz się Komendantowi
Wojewódzkiemu Policji
w Olsztynie.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w
życie po upływie trzech dni
od dnia ogłaszania w drodze obwieszczenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
6
nr 6 (79) grudzień 2009
KRONIKA
CIĘŻARNA
POSZKODOWANA
W KOLIZJI NA DRODZE
5 listopada ok. godz. 15.20
strażacy z OSP Orzysz oraz
orzyski Zespół Ratownictwa Medycznego interweniowali na trasie Orzysz
- Giżycko, gdzie doszło do
kolizji drogowej. Samochód osobowy Audi na
łomżyńskich
numerach
rejestracyjnych, którym jechały dwie kobiety ( w tym
jedna ciężarna ) wpadł w
poślizg, i na prawym boku
wylądował w przydrożnym
rowie. Ciężarną kobietę
przetransportowano
do
Szpitala Powiatowego w
Piszu. Strażacy wspólnie z
zastępem ochotników z Miłek, zabezpieczali miejsce
zdarzenia oraz przez około
godzinę kierowali ruchem.
SPŁONĄŁ
SAMOCHÓD
W nocy z niedzieli na poniedziałek o godz. 1.20 strażacy z OSP Orzysz otrzymali
wezwanie do miejscowości Szwejkówko, gdzie w/g
relacji właścicielki palił się
zaparkowany pod drewnianą wiatą samochód osobowy marki Ford Fiesta. W
drodze do pożaru dyżurny
PSK w Piszu informował,
że ogień przedostaje się na
pobliski budynek gospodarczy. Strażacy po dotarciu na miejsce zdarzenia
natychmiast przystąpili do
obrony budynku gospodarczego oraz do stłumienia
pożaru samochodu oraz
wiaty. Po kilku minutach
działań dwóch zastępów
orzyskich ratowników sytuacja była już opanowana. Niebawem dotarła też
pomoc z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Pisza.
Policjanci z Komisariatu
Policji w Orzyszu prowadzą
dochodzenie w celu ustalenia przyczyny pożaru.
ZGINĘŁA KILKASET
METRÓW OD DOMU
Do tragicznego w skutkach
wypadku drogowego doszło 18.11 ok. godz. 17.00
w miejscowości Mikosze.
Jadąca od strony Orzysza
mieszkanka naszej gmi-
BIULETYN INFORMACYJNY
Stowarzyszenia
STRAŻACKA
ny potrąciła jadącą w tym
samym kierunku kobietę.
Pomimo szybkiej akcji podjętej przez orzyski zespół
ratownictwa medycznego
wsparty przez zespół specjalistyczny z Pisza kobiety nie
udało się uratować. Lekarz
pogotowia stwierdził zgon.
Kobiecie mieszkance Mikosz
- zabrakło ok. 200 metrów
do zjazdu w boczną drogę,
na której byłaby bezpieczna.
Okoliczności wypadku bada
Policja oraz Prokuratura.
SARNA PRZYCZYNĄ
KOLIZJI DROGOWEJ
Do kolejnego w listopadzie
zdarzenia drogowego na
terenie naszej gminy doszło
20.11 w godzinach wieczornych na trasie Orzysz - Pisz.
W pobliżu Gaudynka pod
koła jadącego samochodu
marki Volkswagen wybiegła
sarna. Kierowca nie wyhamował i uderzył w zwierzę,
ale zdołał zatrzymać bezpiecznie pojazd. Nie udało
się to jednak kierowcy samochodu jadącego tuż za
nim. Samochód w wyniku
gwałtownego hamowania
wpadł w poslizg i dachując
wpadł do rowu. W chwilę
później na miejscu zdarzenia pojawili się dwaj strażacy z Orzysza, którzy akurat
wracali z prywatnego wyjazdu do Pisza. To oni pierwsi
udzielili pomocy poszkodowanym oraz powiadomili
służby ratunkowe. Dyżurny
PSK w Piszu zadysponował
do zabezpieczenia kolizji
zastęp ratowników z OSP
Orzysz oraz orzyski patrol
Policji. Strażacy odłączyli akumulator, oświetlili
teren oraz przez ponad
godzinę kierowali wahadłowo ruchem drogowym.
Uczestnikom wypadku mieszkańcom Giżycka - nic
się nie stało. Sarna niestety
nie stworzy więcej żadnego zagrożenia na drodze.
NA EŁCKIEJ ULATNIAŁ
SIĘ GAZ
Dwa zastępy strażaków, Pogotowie oraz Policja zostały
zadysponowane w sobotni
wieczór do zdarzenia przy
ul. Ełckiej. Ze zgłoszenia
przekazanego przez właściciela mieszkania wynikało,
że w mieszkaniu ulatnia się
gaz i istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Matka
z małym dzieckiem przebywająca w mieszkaniu została zabrana na obserwację
do piskiego szpitala. Strażacy oraz Policja prowadzili czynności wyjaśniające
oraz zabezpieczyli teren.
Apelujemy
o
ostrożność w posługiwaniu się
urządzeniami
zasilanymi gazem płynnym oraz
o dokonywanie przeglądów tych urządzeń przez
osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje.
GMINY ORZYSZ
Rok 2009 - podsumowanie
działań OSP Orzysz
Chociaż rok 2009 jeszcze trwa pokusiliśmy się o dokonanie wstępnego
podsumowania działań oraz osiągnięć dokonanych przez Ochotniczą Straż
Pożarną w Orzyszu. Poniżej prezentujemy dane pokazujące naszą aktywność w działaniach prowadzonych na rzecz społeczeństwa gminy Orzysz.
PODNOŚNIK
W AKCJI
Spore
zainteresowanie
mieszkańców Orzysza wywołały działania strażaków
prowadzone w sobotnie
popołudnie na parkingu
przed hotelem Mazury. Na
szczęście nie była to akacja ratownicza, a jedynie
ćwiczenia, podczas których
strażacy mogli zapoznać się
z obsługą nowo pozyskanego podnośnika SH-18,
który niebawem trafi do
podziału bojowego i będzie wykorzystywany przez
orzyskich ratowników. Hotel jest jednym z najwyższych budynków w Orzyszu,
nieprzypadkowo więc do
przeprowadzenia ćwiczeń
wybrano ten obiekt. Strażacy mogli praktycznie
przetestować możliwość
prowadzenia akcji gaśniczej z wykorzystaniem
podnośnika oraz poczuć
jak prowadzi się akcję będąc 18 metrów nad ziemią.
POD LATARNIĄ
NAJCIEMNIEJ
Do wypadku drogowego, tym razem z udziałem
pieszej doszło 08 grudnia,
wieczorem na oświetlonym
przejściu dla pieszych przy
Komisariacie Policji na ul. Ełckiej. W kobietę - mieszkankę ulicy Kanałowej - przechodzącą przez przejście
niespodziewanie
uderzył
samochód osobowy marki
Citroen. Rower prowadzony przez nią został odrzucony kilka metrów dalej a
kobieta zanim spadła na
jezdnię najpierw uderzyła
w maskę oraz szybę samochodu. Przybyły na miejsce
zdarzenia zespół wyjazdowy orzyskiego pogotowia
zabezpieczył poszkodowaną a następnie przetransportował ją do szpitala w
Piszu. Kobieta w chwili odjazdu karetki była przytomna, uskarżała się jedynie
na ból nogi. Szczegółowe
badania przeprowadzone
w szpitalu wykazały, że kobieta miała dużo szczęścia
odniosła bowiem tylko niegroźne obrażenia. Przyczynę wypadku ustala Policja.
Prezes
Mariusz Semenowicz
Od początku roku OSP
Orzysz 156 razy prowadziła
działania ratownicze zwalczając pożary, usuwając
skutki wypadków drogowych
oraz innych miejsowych zagrożeń. Strażacy wykazali
się też aktywnością sportową, biorąc udział w większości imprez sportowych
organizowanych na terenie
gminy i powiatu. W roku
2009 współpracowaliśmy z
organizacjami społecznymi
oraz różnymi instytucjami
na terenie gminy. Organizowaliśmy ćwiczenia na obiektach, próbne ewakuacje
oraz podejmowalismy działania prewencyjne, których
celem była ochrona naszych
mieszkańców przed zagrożeniami wynikającymi z nieprzestrzegania przepisów
przeciwpożarowych. W porozumieniu z Samorządem
Województwa Warmińsko
- Mazurskiego, Burmistrzem
Orzysza, Firmą Assistance
Mazury oraz Tygodnikiem
Piskim
zorganizowaliśmy
cykl szkoleń „Nie bądź bezradnym obserwatorem, lecz
wykwalifikowanym ratownikiem” z których skorzystało
łącznie 50 osób. Szkolenia
prowadzone przez doświadczonych ratowników medycznych, na codzień pracujacych w specjalistycznych
zespołach
ratownictwa
medycznego wiele wniosły
do wiedzy i doświadczenia
uczestników szkoleń w dziedzinie udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
Najlepiej świadczyły o tym
ich pozytywne wypowiedzi
dotyczące organizacji oraz
poziomu
prowadzonych
szkoleń.
Dziewiętnastu
strażaków z Orzysza wzięło udział w 104 godzinnym
szkoleniu, ukończenie którego uprawnia do udziału w
akcjach ratowniczych prowadzonych przez Jednostkę
Operacyjno-Techniczną. Na
to szkolenie strażacy poświęcili pięć weekendów.
Rok 2009 to kolejny krok
milowy w zakresie poprawy
warunków pracy strażaków
oraz naszego wyposazenia w sprzęt ratowniczy.
Dzięki straraniom zarządu
OSP oraz wladz samorządowych w tym Burmistrza,
Przewodniczącego
Rady
Miejskiej oraz V-ce Starosty
Powiatu udało się pozyskać
od Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Piszu osiemnastometrowy podnośnik na podwoziu
Star 200, który w ostatnich
dniach został wprowadzony
do podziału bojowego. Dzieki dofinansowaniu naszego
samorządu zakupliśmy też
nową pompę pływającą
typu Niagara, nową bramę
garażową oraz została zamontowana i uruchomiona instalacja centralnego
ogrzewania w garażach oraz
pomieszczeniach socjalnych
OSP. Środki finansowe pozyskane w ramach Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
przeznaczyliśmy
na zakup umundurowania
bojowego strażaków oraz
sprzęt ochrony osobistej do
pracy na akwenach wodnych. Dzięki społecznemu
zaangażowaniu strażaków
w zabezpieczenie Rajdowych Mistrzostw Świata
otrzymaliśmy od organizatorów rzutnik mul medialny oraz 13 płaszczy
przeciwdeszczowych typu
„sztormiak”. Z koei organizatorzy imprezy przeprawowej „Operacja Orzysz”
przekazali nam radiotelefon
samochodowy Motorola o
wartości 1700 zł. Dzięki dofinansowaniu Samorzadu
Województwa na opisany
wcześniej projekt związany
z organizacją szkoleń medycznych OSP zakupiła komputer oraz zestaw fantomów do nauki resuscytacji
krążeniowo-oddechowej.
Strażacy dobrze wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie o czym świadczą wyróznienia i nagrody, które
otrzymalismy w mijajacym
roku. Warto tu wspomnieć
o otrzymaniu statuetki „Wilka Piskiego” w kategorii
„postawa godna pochwały
o propagowania” przyznanej przez Kapitułę Wilka
Piskiego oraz o specjalnym
wyróznieniu przez wladze
Orzysza strażaków, którzy
brali udział w walce z pożarem budynku mieszkalnego w Odojach, gdzie dzięki
sprawnej i odważnej akcji
strazaków uratowano nie-
przytomną już kobietę. Akcja ta odbiła się tak głośnym
echem, że w siedzibie OSP
pojawili się dziennikarze Telewizji Polskiej, którzy zrealizowali materiał z udziałem
orzyskich strażaków wyemitowany zarówno w lokalnej
telewzji Olsztyn jak również
na kanale ogólnopolskim.
Wszystkie nasze skromne
działania, zarówno te które
powyżej przypomnieliśmy,
jak i te które pozostaną w
Państwa i naszej pamięci nie
byłyby możliwe gdyby nie
zaangażowanie i poświęcenie ludzi, którym chcielibyśmy podziękować: Pan
Jan Aleszczyk - Burmistrz
Orzysza, Dariusz Kizling - Zca Burmistrza, Pan Wiesław
Wasilewski - Przewodniczący Rady Miejskiej oraz
Radni Rady Miejskiej, V-ce
Starosta Powiatu Piskiego
- Pan Marek Wysocki, Pani
Kasia Owczarek - Inspektor
UM Orzysz, Agnieszka Górecka, Iwona Borzymowska
oraz Asia Mroczek z UM w
Orzyszu, Łukasz szymański,
Marek Truszkowski oraz
Wojciech Stawecki z Tygodnika Piskiego, pracownicy redakcji Gazety Piskiej,
Beata Szymankiewicz oraz
pracownicy Domu Kultury,
Anna Rogińska oraz pracownicy MOSiR, Kierownictwo
oraz pracownicy Zakładu
Robót Publicznych, Marcin
Lipiński - Assistance Mazury, Państwo Monika i Dariusz Kościuszkiewicz - Firma Bud-System, Krzysztof
Mroczkowski, Jarosław Rakowski, Tadeusz Okuniewski.
Dziekuję też strażakom,
którzy przepracowali setki
godzin, abyśmy mogli się
czuć bezpiecznie: Pawłowi
Dublińskiemu, Stanisławowi
Wysockiemu, Janowi Jakołcewicz, Pawłowi Oszmian,
Hubertowi Lotko, Darkowi
Smakosz, Andrzejowi Młynarczyk, Michałowi Dublińskiemu, Romanowi Żwańko,
Pawłowi Gudanowskiemu,
Wojciechowi Wojciechowskiemu, Robertowi Toczyńskiemu, Krzysztofowi
Księżyk, Zbigniewowi Rutkowskiemu,
Dawidowi
Narewskiemu, Pawłowi Zimocha, Piotrowi Golonka.
Mariusz Semenowicz
BIULETYN INFORMACYJNY
Mikołajkowe
spotkanie w Przedszkolu
Andrzejkowe
ZS im. Michała Kajki w Dąbrówce
Wieczornica
Andrzejkowa
W dniu 4 grudnia, wybrałem
się do Przedszkola Miejskiego im. Niezapominajka
w Orzyszu, aby w imieniu
Radnych Rady Miejskiej w
Orzyszu, złożyć dzieciom
świąteczne życzenia i przekazać „słodkości” od św.
Mikołaja.
Przedstawiłem
się, jako jego pomocnik,
pełniący tymczasowo funkcję Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Orzyszu. Przed
tak wymagającym audytorium dopadła mnie trema.
Jednak za wszelką cenę
chciałem sprostać niecodziennemu zadaniu. Rozluźniłem się podczas czytania
bajki „o zabłąkanej owieczce”. Potem poszło już lepiej.
Bawiliśmy się w „zaprzęg
św. Mikołaja”. To trudniejsze, niż komuś mogło się
wydawać. Dzieci musiały
wykazać się znajomością
imion reniferów w zaprzęgu,
a jest ich 9. Najważniejszy,
prowadzący zaprzęg to Rudolf Czerwononosy. Imiona
pozostałych to: Profesorek,
Kometek,
Błyskawiczny,
Fircyk, Amorek, Tancerz,
Pyszałek i Złośnik. Wybranym dzieciom zostały przypięte identyfikatory z imionami. Ponadto każde z nich
zostało wymalowane na
twarzy, symbolami charakterystycznymi dla poszczególnych imion. Wybraliśmy
jeszcze chłopczyka na św.
Mikołaja, ustawiliśmy zaprzęg i … brak sań. Z dumą
podjąłem się tej roli. Mikołaj
dosiadł „sań”, strzelił z lejca
i w drogę. Po dwóch okrążeniach sali – „sanie” padły.
Kolejnym etapem spotkania
była zabawa w odgadywanie
świątecznych zagadek. Obawiałem się nudy płynącej z
przedstawienia prawie 40
przygotowanych zagadek.
Myliłem się. Dzieci wykazały ogromne skupienie, chęć
rywalizacji i nadzwyczajną
inteligencję. Nie kończyłem
czytać zagadki, a już padały trafne odpowiedzi. Oto
niektóre z nich: 1) Co to
za kochany święty, co przynosi nam prezenty? Kiedy
7
Aktualności
GMINY ORZYSZ
gwiazdka już zaświeci, on
obdarza wszystkie dzieci.
2) Przynieśli ją z lasu, pięknie przystroili, teraz będzie
z nami, by święta umilić.
3) Gruby, duży, biały cały, w
kij sękaty uzbrojony, garnek
ma na głowie, sam ze śniegu
utoczony. Padły również pytania z wiedzy o przyrodzie:
1) Które ptaki odleciały do
ciepłych krajów? 2) Które
ptaki spędzają u nas zimę?
3) Jaki to domek niepotrzebny latem, zimą co dzień
karmi zwierzęta skrzydlate?
Największym zaskoczeniem
dla mnie, były celne odpowiedzi na pytanie: „Podarki,
których nie trzeba kupować”.
Po krótkim namyśle padały
odpowiedzi: przytulić się
do mamy, uśmiechnąć się
do bliskich, powiedzieć komuś coś miłego, być grzecznym, być życzliwym, być
serdecznym. Przytoczyłem
tylko niektóre, bowiem
dziecięca fantazja nie ma
granic, a moja pamięć,
walcząca z okazaniem
wzruszenia - zawiodła.
Na zakończenie dzieci otrzymały wspomniane „słodycze” i kolorowe wizytówki od
św. Mikołaja. W przemiłym
nastroju minęła godzina.
Żegnaliśmy się w radosnej
atmosferze zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia.
Wiele rzeczy się zdarzyło,
wiele zaskoczyło, rozśmieszyło lub nie do końca się
spodobało. Wiedzcie jednak, że to był czas zabawy –
gdzie dorośli stają się dziećmi – nie wzrostem, latami,
ale w myślach i pragnieniach, bo świat dorosłych to
nie tylko świat braku czasu,
siły i z wiekiem zdolności
do tego, aby marzyć.
Późnym popołudniem w
piątek przy blasku świec
uczniowie naszej szkoły
przygotowali swoim nauczycielom wieczór pełen
niespodzianek.
Poezja Michała Kajki i pieśni Starego Dobrego Mał-
żeństwa to tylko przedsmak
tego, co wydarzyło się potem. Uczennice wcieliły się
w cyganki i ochoczo wróżyły swoim nauczycielom. W
zabawie towarzyszyli nam
pani dyrektor Wiesława
Jabłońska z nauczycielami i uczniami ze szkoły w
Olszewie, przedstawiciele
Rady Rodziców oraz minister edukacji Zbigniew
Włodkowski. Na zakończenie pani dyrektor Elżbieta Włodkowska wręczyła
stypendia motywacyjne dla
uczniów, którzy uzyskali
najwyższe wyniki w nauce
w tym roku szkolnym.
Barbara Kostka
wróżby i zabawy
ANDRZEJU, ANDRZEJU, DZIEWCZYN
DOBRODZIEJU...
Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na
30 listopada, w wigilię (czyli przeddzień) święta świętego
Andrzeja, patrona Grecji, Rosji i Szkocji.
W Polsce tego dnia wróżymy sobie przyszłość, zwłaszcza
tę uczuciową. Samorząd Uczniowski działający przy Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu pod kierunkiem p.
M. Chmielowiec-Wałachowskiej również zorganizował to
święto. Poszczególne klasy przygotowały szereg wróżb
andrzejkowych, aby przypomnieć wszystkim tradycję tego
święta i ... dać uczniom możliwość wywróżenia swojej przyszłości – tak z przymrużeniem oka. Nie zabrakło więc lania
wosku, odkrywania imienia przyszłego chłopaka lub narzeczonego, zawodu wykonywanego w przyszłości czy wróżb
płynących ze słów – cytatów znalezionych w ciasteczkach.
Głośno pękały balony z wróżbami, wróżka wróżyła z ręki,
zajadano słodkości. Wieczór upływał bardzo miło. Po szeregu przepowiedni na przyszłość uczniowie mogli się wybawić przy dźwiękach ich ulubionej muzyki. Szkoda, że
święto Andrzeja jest tylko raz w roku.
Agnieszka Chaberska
Magia wróżb w świetlicy
Klub Garnizonowy w Orzyszu
Podróż do krainy magii
Elf św. Mikołaja
Wiesław Wasilewski
P.s. Rewizyta. Dzieci z
przedszkola, w dniu 7
grudnia, przyszły do Urzędu Miejskiego. Obecność
Burmistrza i pracowników
urzędu nie wpłynęła na
profesjonalne zachowanie
małych gości. Kolędy w
ich wykonaniu, były podziękowaniem za piątkowe
spotkanie i jednocześnie
świątecznymi życzeniami,
wspartymi osobiście wykonanymi podarkami. Burmistrz również wręczył
drobne upominki. Jak przystało na poważną delegację w poważnym gmachu
urzędu, rozmawialiśmy o
sprawach ważnych dla miasta, gminy i jej obywateli.
nr 6 (79) grudzień 2009
Andrzejki to zaczarowany
wieczór, wieczór pełen nadziei.
Żeby podtrzymać stare obyczaje w dniu 27.11.2009
zorganizowano zabawę andrzejkową dla młodzieży
licealnej a dnia 30.11.2009
dla najmłodszych.
Inaczej jak kiedyś traktuje
się wszelkie wróżby, jako
okazję do żartu, wspólnej
zabawy.
W odpowiedni
Są różne sposoby, żeby dowiedzieć się co nas czeka w
przyszłości.
Można pójść do wróżki,która
ma czarnego kota i szklaną kulę. Można zapytać
Cyganki,która wróży z ręki.
Można też powróżyć sobie
samemu,ale trzeba to zrobić
w czasie niezwykłym.
Dzieci ze Środowiskowej
Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Orzyszu zrobiły to w wieczór Andrzejkowy na wesołym spotkaniu
dostarczającym wielu przeżyć i emocji.
K. Brzezińska
Zabawom nie było końca
nastrój tajemniczości wprowadziły wszystkich uczestników wróżki, które przygotowały magiczne wróżby
i zabawy konkursowe.
Dyskoteka połączona z poczęstunkiem należała do
atrakcji tego popołudnia.
Dzieci i młodzież bawili się
świetnie.
Jednym słowem to były szalone popołudnia.
instruktor KG Ewa Gumkowska
„Mi k o ł a j k o w e s z a l e ń s t w a ” w K l u b i e G a r n i z o n o w y m w O r z y s z u
W dniu 04.12.2009 Klub
Garnizonowy w Orzyszu
zorganizował zabawę mikołajkową dla dzieci kadry
i pracowników cywilnych
wojska. Mikołajkowe show
poprowadzone było przez
aktorów zespołu estradowego „Muza” z Białegostoku. Na spotkanie mikołajkowe przybyło około 100
dzieci wraz z rodzicami.
Na zabawie pojawił się mocno oczekiwany przez dzieci
św. Mikołaj, który zachęcał
do wspólnych zabaw i konkursów, nagradzając wszystkich cukierkami. Wszystkie
dzieci miały okazję zaprezentować się i pokazać swoje umiejętności wykonując
różne figury taneczne. Do
zabawy dali się namówić
również rodzice a szczególną odwagą wykazali się
tatusiowie, wcielając się w
role „dzidziusiów”. Tańce,
pląsy, korowody w otoczeniu Śnieżynek i św. Mikołaja poprowadzone były w pogodnym i radosnym nastroju.
Instruktor KG
Ewa Gumkowska
8
BIULETYN INFORMACYJNY
Kultura
nr 6 (79) grudzień 2009
Co słychać w
GMINY ORZYSZ
Przywieźliśmy z Pisza
„Złotą Nutę”
Domu Kultury?
Swoją ofertę zajęć edukacyjno–artystycznych Dom Kultury kieruje do każdej grupy
wiekowej. Aby zrobić coś ciekawego pod okiem wykwalifikowanego instruktora potrzebne są wyłącznie dobre chęci i nieco wytrwałości.
Koło szachowe
Zajęcia umuzykalniające
Nauka gry
Najmłodsze dzieci (w wieku od 4 do 7 lat) bawią się
i uczą w trakcie Zajęć Umuzykalniających, które odbywają się we wtorki i piątki
o godz. 15.00. Śpiewają
dużo piosenek, akompaniują sobie na najprostszych instrumentach perkusyjnych,
poznają zasady zapisu nutowego, rozwijają poczucie
rytmu, słuchają muzyki, a
przede wszystkim dobrze
się bawią pod okiem instruktor Magdaleny Rydel.
Zajęcia te przygotowują
między innymi dzieci do
późniejszego podjęcia nauki
na wybranym instrumencie.
Starsze dzieci i młodzież
chętnie korzystają z oferty
Zajęć Plastycznych, prowadzonych przez instruktor
Mariolę Mikusek. Poznają
podstawy warsztatu plastycznego, różne techniki
malarskie, szkicują i rysują.
Uczą się zasad kompozycji,
ustalania proporcji, wykorzystania światłocienia czy
Koła Gospodyń Wiejskich
śpiewają kolędy
Tradycja wiejska wciąż
istnieje i ma się dobrze.
Świadczy o tym prężna działalność Kół Gospodyń Wiejskich w naszej gminie. Do
istniejących dotąd czterech
Kół w Cierzpiętach, Górze,
Nowych Gutach i Wierzbinach dołączyły w tym roku
dwa kolejne: w Dąbrówce i
Drozdowie. Ich celem jest
podtrzymywanie i kultywowanie tradycji i elementów
folkloru charakterystycznego dla regionu, organizowanie działań o charakterze
kulturalnym, działalność na
rzecz społeczności lokalnych. W ten nurt wpisuje
się też tradycja wspólnego
śpiewania kolęd i pastorałek, czyli pieśni i piosenek
o tematyce bożonarodzeniowej. Cztery Koła: Dąbrówka, Drozdowo, Wierzbiny
i Cierzpięta już rozpoczęły
ćwiczenie kolęd pod okiem
instruktora Jerzego Koziełły. Życzymy Paniom wytrwałości i liczymy na miłe
wrażenia podczas Gminnej
Wigilii w dniu 20 grudnia.
Rusza Akcja
uzyskania wrażenia głębi.
Tematyka zajęć jest zróżnicowana, każdy jest w stanie
znaleźć interesujący siebie
temat. Ze względu na duże
zainteresowanie
zajęcia
dla dzieci odbywają się w
trzech grupach: w poniedziałki, środy i czwartki o
godz. 15.00. Młodzież spotyka się w czwartki o godz.
17.00, a dorośli – w środy o
godz.17.00.
Ci, którzy lubią recytować i
nie boją się występów przed
publicznością mają możliwość rozwijania swych zainteresowań w ramach Zajęć
Recytatorsko – Teatralnych.
Przygotowując okolicznościowe przedstawienia najmłodsi uczą się zasad poprawnej wymowy i podstaw
ruchu scenicznego. Starsi
przygotowują przedstawienia teatralne, poznają literaturę przedmiotu, mierzą się
z prostymi zadaniami aktorskimi. A przede wszystkim współdziałają w celu
tworzenia niepowtarzalnych
przedsięwzięć. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i
środy o godz. 16.00.
Powiększa się też stale grupa osób, które podejmują
lub kontynuują naukę gry
na instrumentach. Obecnie
w Domu Kultury instruktor
Jerzy Koziełło prowadzi
zajęcia indywidualne nauki
gry na pianinie, keyboardzie
i gitarze.
Natomiast dzieci i młodzież
uzdolniona wokalnie już kolejny rok pracuje pilnie pod
okiem pani Agaty Dowhań
i pana Mariusza Garnowskiego w Studio Wokalnym
„Sukces”
Regularnie też odbywają się
spotkania Koła Szachowego (poniedziałki i czwartki,
godz. 15.00), oraz spotkania Zespołu Śpiewaczego „Orzyszanki” (wtorki,
czwartki, godz.15.00)
Dom Kultury w Orzyszu
Wielkimi krokami zbliża się XVIII Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Liczymy, że będziecie Państwo z nami 10 stycznia i wspólnymi siłami wesprzemy polską onkologię dziecięcą!
W Orzyszu, jak co roku, został utworzony Sztab
WOŚP. Jego siedziba mieści się w Domu Kultury w Orzyszu, przy ul. Wojska Polskiego 5.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą w jakiejkolwiek formie wspomóc nasze działania, Dom
Kultury ul. Wojska Polskiego 5, tel. 87/ 423-70-10
„Mikołajki 2009”
w Domu Kultury
nymi laureatkami festiwali
w Olsztynie i Swietłogorsku.
Pragnę serdecznie podziękować Pani Joasi Kamienieckiej oraz Panu Zbyszkowi
Szczechowi ,którzy oprócz
swojej wiedzy wokalnej i
muzycznej poświęcili także
swój czas na przygotowanie dziewcząt do występów.
Koncert finałowy laureatów
II Festiwalu Pieśni i Piosenki odbył się 10 listopada
w Ełckim Centrum Kultury
w ramach Obchodów 91
Rocznicy Odzyskania przez
Polskę
Niepodległości .
Kierownik
KG
Orzysz
W dniu 6 grudnia tradycyjnie zaprosiliśmy najmłodszych do udziału we
wspólnej zabawie mikołajkowej. Dzieci nas nie zawiodły, jak co roku bardzo
licznie odwiedziły Dom
Kultury. Czekały na nie gry
i zabawy przy muzyce w
wykonaniu pana J. Koziełły oraz liczne konkursy z
mikołajkowymi upominka-
mi. Dużo radości sprawił
małym artystom konkurs
plastyczny, dzięki któremu
powstała pokaźna kolekcja barwnych Mikołajów
– nagrodzone prace zostały
wystawione w gablotach
Domu Kultury. Na zakończenie dobrej zabawy dzieci
obejrzały film animowany.
Dom Kultury w Orzyszu
V Przegląd Kolęd i Pastorałek oraz Widowisk Kolędniczych
Dom Kultury w Orzyszu
WOŚP
Trofeum to wywalczyła - w swojej kategorii wiekowej - dziesięcioletnia Weronika Stemporowska, pięknie wykonanym
utworem „Piosenka na zły czas”. Weronika jest uczennicą
IV klasy Szkoły Podstawowej w Orzyszu, poza tym uczy się
śpiewu w studio wokalnym „Sukces” i często bierze udział w
koncertach i imprezach organizowanych przez Dom Kultury.
Na III Festiwalu Piosenki Polskiej Orzysz reprezentowały również: Lidia Graczyk, Martyna Puch, Monika Serowik, Marzena Wojciechowska, Aleksandra Zachłowska.
Wszystkim artystkom serdecznie gratulujemy i życzymy
wielu sukcesów, poprzedzonych ciężką i wytrwałą pracą!
Dom Kultury w Orzyszu
II Festiwal Pieśni i Piosenki
Patriotycznej Ełk 2009
Solistki z Klubu Garnizonowego
Małgorzata
Bańkowska i Marzena
Wojciechowska już po
raz kolejny potwierdziły
swoje zdolności wokalne
wyśpiewując II miejsce na
Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Ełku.
Nagrodę w kategorii duety
i zespoły , jurorzy przyznali za wykonanie piosenek:”
Powrócisz tu” z repertuaru
Ireny Santor oraz „Taki kraj
„ z repertuaru Jana Pietrzaka.
Jest to kolejny festiwal pieśni patriotycznej, na którym
zaprezentowały wysoką formę .Były również tegorocz-
W dniu 26 listopada w Piskim Domu Kultury
odbył się III Festiwal Piosenki Polskiej „Masz
szansę więc śpiewaj” o Złotą Nutę Pisza.
Mikołaj zawitał do naszych szkół
Już po raz kolejny Mikołaje zaopatrzeni w słodycze odwiedzili miasto i gminę Orzysz. Swą coroczną wędrówkę
rozpoczęli od szkół wiejskich w Dąbrówce, Drozdowie i
Okartowie, następnie obdarowali słodkościami uczniów z orzyskich placówek
oświatowych: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, pamiętając również
o najmłodszych podopiecznych
z
przedszkoli.
I.B.
„Bóg się rodzi”
Dom Kultury w Orzyszu zaprasza do udziału w V Przeglądzie Kolęd i Pastorałek oraz Widowisk Kolędniczych
„Bóg się rodzi”. Przegląd ma charakter konkursowy.
Eliminacje oraz przesłuchania finałowe odbędą się
w dniu 16 stycznia 2010r. w Pawilonie Artystycznym Domu Kultury,
ul. Wojska Polskiego 9B.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 6 stycznia 2010r. Regulamin oraz Karty Zgłoszeń dostępne na
stronie
internetowej
www.orzysz.pl/kultura
oraz w Domu Kultury w Orzyszu, ul. Wojska Polskiego 5. Wszelkich informacji udziela instruktor Magdalena Rydel, tel.: 87-423 70 10.
Dom Kultury w Orzyszu
sz
9
Oświata
BIULETYN INFORMACYJNY
GMINY ORZYSZ
nr 6 (79) grudzień 2009
Wyróżnieni Certyfikatem Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty
„Szkoła Przyjazna Środowisku”
„Równe szanse dla uczniów Szkoły Podstawowej w Orzyszu”
Szkoła
Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w
Orzyszu otrzymała
Certyfikat „Szkoła
Przyjazna Środowisku” za wieloletnie
działania ekologiczne i zrealizowanie
przedsięwzięcia
,,Dzielimy świat z
roślinami – rośliny Gminy Orzysz’’.
Głównym celem naszego
przedsięwzięcia było zlokalizowanie pomników przyrody na terenie naszej gminy.
23 października 2009 roku
w Kętrzynie odbyła się konferencja podsumowująca VI
edycję Certyfikatu Warmińsko – Mazurskiego Kuratora
Oświaty „Szkoła Przyjazna
Środowisku”. Wśród dwudziestu trzech szkół uhonorowanych Certyfikatami
znalazła się nasza Szkoła.
Certyfikat ,,Szkoła Przyjazna Środowisku’’ to wyróżnienie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
przyznawane
placówce
oświatowej za doskonalenie
procesów dydaktycznych i
Projekty
S P w Orzyszu
Orzyszu
Zakończenie realizacji projektów „Orzysz, Szkoła z Magią w tle”
i „Równe szanse dla uczniów Szkoły Podstawowej w Orzyszu”
współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, - Szkoła Podstawowa im. mjr.
Henryka Sucharskiego w Orzyszu
wychowawczych poprzez
realizację zagadnień z zakresu edukacji ekologicznej dla zrównoważonego
rozwoju. Nadaje on rangę
przedsięwzięciom
podejmowanym przez placówkę,
która staje się wzorcem do
naśladowania.
Certyfikat
przyznawany jest na wniosek Kapituły reprezentującej: Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Centrum
Edukacji Ekologicznej w
Ełku, Olsztyńskie Centrum
Edukacji
Ekologicznej,
Ligę Ochrony Przyrody.
Uzyskanie Certyfikatu wymagało ze strony szkoły
udokumentowania wieloletnich działań ekologicznych,
zaplanowania i zrealizowania przedsięwzięcia nowatorskiego, pomysłowego i
ciekawego, angażującego
całą społeczność szkolną
i lokalną, wpływającego
na zmianę zachowań dzieci oraz dorosłych na bardziej przyjazne środowisku.
Dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły szkole w osiągnięciu sukcesu.
Wioletta Bałdyga, Renata Kurko
„Życie jest podróżą”
Ludzkie życie jest
podróżą. To długa droga oparta na
poznaniu świata. 5
grudnia już po raz
piąty w Gimnazjum
w Orzyszu odbył się
wieczór poetycki.
Zabraliśmy
wszystkich
właśnie w taką wędrówkę przez ludzkie życie.
„Przewodnikiem” w tej
wycieczce były utwory napisane przez Jacka Cygana
– współczesnego twórcę,
który tak jak nikt rozumie
życie człowieka i pisze o
tym z niezwykłą lekkością.
Młodzi artyści recytowali
teksty piosenek napisanych
przez Cygana, śpiewali.
Widać było, jak wiele serca włożyli w to, aby wi-
„ OrZyssz, Szkoła z Magią w tlE.”
dzowie oglądający występ
mogli chociaż na chwilę
przenieść się do rzeczywistości wykreowanej na
scenie słowem i muzyką.
Wszystko odbywało się w
mozolnie
przygotowanej
przez uczniów scenografii
oddającej charakter ludz-
kiego życia jako podróży.
Mamy
nadzieję,
że
wszystkim się podobało.
Praca przy przygotowaniu
tego przedsięwzięcia była
niezapomniana przygodą.
Zapraszamy za rok!
Justyna Wróblewska
27. 11. 2009r. w szkole odbyła się konferencja podsumowująca projekt ,,Orzysz,
Szkoła z Magią w tle’’ oraz
spotkanie podsumowujące
„Równe szanse dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Orzyszu”. Oba projekty dotyczyły Priorytetu
IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach w ramach działania
9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Na podsumowaniu byli
obecni uczestnicy projektów – uczniowie, ich rodzice, nauczyciele prowadzący
zajęcia i zaproszeni goście.
Koordynatorzy
projektów: pani Wioletta Bałdyga i pan Bogdan Kraszewski
podsumowali
działania projektu, przedstawili zebranym zrealizowane działania, zapoznali
z osiągniętymi rezultatami. Uczestnicy projektów
z rąk nauczycieli prowadzących zajęcia otrzymali
zaświadczenia
ukończenia udziału w zajęciach.
Na sali wyeksponowane zostały pomoce dydaktyczne
zakupione z funduszy Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektów, a także prace
wykonane przez uczestników projektu ,,Orzysz,
Szkoła z Magią w tle’’.
Spotkanie było okazją, by
wszystkim zaangażowanym
w realizację projektów złożyć serdeczne podziękowania. Dyrektor Szkoły pani
Krystyna Kodas wspólnie
z koordynatorami projektu
podziękowała: panu Janowi
Aleszczykowi – Burmistrzowi Orzysza, pani Beacie
Jażdżewskiej – Pełnomocnikowi Burmistrza Orzysza
ds. Oświaty za szczególne
zaangażowanie w realizację
projektów, panu Dariuszowi Kizling – Zastępcy Burmistrza Orzysza, radnym
Rady Miejskiej (w imieniu
radnych
podziękowanie
odebrała radna pani Monika Zielińska), paniom Barbarze Maślikiewicz, Grażynie Zimmerman, Agacie
Jary – odpowiedzialnym za
sprawy księgowe i kadrowe
projektów. Koordynatorzy
projektów
podziękowali również pani Dyrektor
Podsumowanie rundy jesiennej w
Jedno
zwycięstwo,
dziewięć
porażek
i
ostatnie
miejsce
w
tabeli
to
niechlubna statystyka Śniardw
po rundzie jesiennej.
Z pewnością nie taki powrót
do A-klasy zakładali sobie
piłkarze, nie na taki rezultat liczyli również kibice.
Powodów powyższego stanu jest wiele. Niewątpliwie
istotny wpływ na wyniki
miały ciągłe problemy z
brakiem możliwości grania w optymalnym składzie
spowodowane kontuzjami
(m.in. Adam Marcinkie-
wicz, Łukasz Nikołajuk,
Wojciech Ślęzak, Andrzej
Kulesza), ale częściej z nie
zawsze usprawiedliwionymi nieobecnościami. Wielu zawodników z obecnej
kadry nie miało wcześniej
możliwości gry w A-klasie, dlatego też niektórym
z nich brakowało doświadczenia, co wyraźnie widać było w czasie spotkań.
Dużo do życzenia pozostawiała gra defensywy. W
dziesięciu meczach Śniardwy dały sobie strzelić
aż 40 bramek, co stanowi
niechlubny rekord wśród
wszystkich zespołów w
stawce. W ataku również nie
było najlepiej. Dziesięć trafień to za mało aby liczyć na
większą zdobycz punktową.
W tym skromnym dorobku
najwięcej bramek na swoim
koncie zapisał kapitan „zielono-niebieskich” Krzysztof
Czaplicki, strzelec trzech
goli. Dwie bramki zdobył
Mateusz Marcinkiewicz, a
po jednym trafieniu dołożyli Przemysław Pilarczyk,
Łukasz Nikołajuk, Szymon
Rzodkiewicz, Adam Marcinkiewicz i Wiesław Kosiorek.
Wobec słabej postawy drużyny i serii siedmiu porażek
z rzędu przed meczem z Sa-
lętem Boże do dymisji podał się trener Sylwester Gajewski. W dwóch ostatnich
meczach zespół prowadził
Krzysztof Sochaczewski.
Przed zawodnikami sporo pracy. Przygotowania
do rundy wiosennej Śniardwy rozpoczną w połowie
stycznia, zaś do rozgrywek
przystąpią na początku
kwietnia. Przerwa w rozgrywkach daje również czas
władzom klubu na znalezienie nowego trenera z wymaganymi uprawnieniami.
Tabela oraz wyniki na stronie www.sniardwy.orzysz.pl
Łukasz Nikołajuk
Szkoły,
pani
Krystynie
Kodas.
Serdeczne podziękowania
należą się także osobom bezpośrednio zaangażowanym
w przebieg naszego przedsięwzięcia: uczniom, którzy
byli głównymi odbiorcami projektu, ich rodzicom
oraz nauczycielom skupionym wokół projektu.
Konferencja podsumowująca projekt ,,Orzysz, Szkoła
z Magią w tle’’ zakończyła się słodkim poczęstunkiem dla jego uczestników.
Koordynatorzy projektów:
Wioletta Bałdyga projekt „Równe szanse dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Orzyszu”
Bogdan Kraszewski ,,Orzysz, Szkoła z Magią w tle”
KS Śniardwy
10
BIULETYN INFORMACYJNY
Sport
nr 6 (79) grudzień 2009
Młodzicy UKS „Jedynka”
Orzysz zainaugurowali
sezon 2009/2010
GMINY ORZYSZ
Mistrzostwa Województwa Zrzeszenia LZS
w tenisie stołowym
Mistrzostwa Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych
Mistrzostwa Szkół
Ponadgimnazjalnych
Drużyna UKS Jedynka
W dniach 24 i 25 października br. w Wierzchowie
został rozegrany pierwszy
z cylku Grand Prix Polskiego Związku Unihokeja turniej młodzików. Do
zawodów zostały zgłoszone zespoły: UKS Jedynka
Trzebiatów, UKS Wyżyny
Bydgoszcz, Floorball Gorzów Wielkopolski, UKS
„Jedynka” Orzysz oraz gospodarze zawodów WSU
Wierzchowo. Ostatecznie
w turnieju wystartowały 4
zespoły, ponieważ drużyna
z Bydgoszczy w tym terminie rozgrywała eliminacje
mistrzostw województwa
kujawsko-pomorskiego.
Zespół „Jedynki” obiecująco zaczął sezon zajmując w turnieju 2 miejsce.
Wyniki
meczów:
Bramki zdobyli: Ruszczyk
Szymon, Malinowski Filip,
Iwiski Paweł, Żuk Przemy-
sław Steć Tomasz, Mydłowski Marcin, Iwiski Paweł.
Trójka
zawodników
z
Orzysza
została
również wybrana do szóstki All Stars turnieju.
Związane z tym nagrody
otrzymali: Dubliński Kamil najlepszy bramkarz turnieju,
Ruszczyk Szymon - najlepszy środkowy turnieju oraz
Malinowski Filip - najlepszy
prawoskrzydłowy turnieju.
Nagrody dla najlepszych zawodników ufundowała Pani
Wójt gminy Wierzchowo, a
wręczał je organizator zawodów Piotr Augustyniak.
Następne zawody zawodnicy Jedynki rozegrają już w
roku 2010 a celem jest zakwalifikowanie się do szóstki finałowej, która w czerwcu rozegra turniej o tytuł
najlepszej drużyny w kraju
w kategorii młodzików.
Marek Dancewicz
Juniorzy młodsi „Jedynki”
Orzysz w Suwałkach
Po kilku latach przerwy w
bieżącym sezonie do rozgrywek juniorów młodszych
zgłoszony został zespół
juniorów młodszych. Jest
to drugi a zarazem ostatni zespół Jedynki Orzysz,
który będzie uczestniczył
w rozgrywkach Polskiego Związku Unihokeja.
Pierwsze zawody reaktywowany
zespół
rozegrał dnia 6 grudnia
2009 roku w Suwałkach.
Gospodarzem turnieju był
tamtejszy zespół UKS Orły
Suwałki. W tej kategorii wiekowej zgłoszonych
do rozgrywek o Mistrzostwo Polski zostało 27 zespołów podzielonych na
8 grup eliminacyjnych.
W Suwałkach grały 3 ze-
społy prócz wymienionych
wyżej drużyn stawkę uzupełniał zespół UKS Olimpia Łochów. W wynikach
meczów Jedynka Orzysz Olimpia Łochów 4 : 8 /0:5,
2:3, 2:0/ - bramki zdobyli:
Niemotko Mateusz i Kasowicz Hubert po 2; Orły
Suwałki - Jedynka Orzysz
4 : 8 /2:1, 0:4, 2:3/ - bramki
zdobyli: Niemotko Mateusz i Kasowicz Hubert po
3 oraz Kasowicz Szymon 2.
W ostatecznej kolejności
I turnieju eliminacyjnego juniorów młodszych w
Suwałkach UKS Jedynka Orzysz zajął 2 miejsce.
Następne zawody nasi zawodnicy rozegrają 17 stycznia 2010 roku w Łochowie.
W dniu 10.11.2009r. w
Ostródzie odbyły się Mistrzostwa
Województwa
Zrzeszenia LZS szkół ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym. Zawody
rozegrano w grach pojedynczych i deblowych
dziewcząt
i chłopców.
W mistrzostwach tych
uczestniczyło 3 zawodników z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu
/opiekun Grzegorz Kraszewski/, którzy potwierdzili
swój prym w województwie
w tej kategorii rozgrywek.
Finał mistrzostw
wśród chłopców był wewnętrzną sprawą licealistów
z Orzysza, w którym Piotr
Szewczyk, pokonał Roberta Sielawę 3 : 1. Miejsce 9
Jan Owczarek
Turniej Piłki Nożnej z Okazji
Turniej półfinałowy odbył
się 17 listopada w Wilkowie
gm. Kętrzyn. Do ścisłego finału wojewódzkiego zakwalifikował się Patryk Gajdulewicz
/R. Wróblewski
nie startował/. W dniu 24
listopada w Wydminach
wyłoniono najlepszych zawodników. Nasz jedyny
reprezentant w gronie 16
najlepszych zawodników z
województwazajął13miejsce.
Jan Owczarek
Święta Niepodległości
W dniu Święta Niepodległości na Boisku Orlik w Orzyszu odbył się Turniej Piłki Nożnej chłopców w kategorii szkół podstawowych. W zawodach uczestniczyły cztery zespoły reprezentujące SP w Białej Piskiej, UKS „Sokół” Biała Piska, Zespół Szkół w Dąbrówce i MOSiR Orzysz.
Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”.
Tabela końcowa turnieju:
1. SP Biała Piska
2. UKS „Sokół” Biała Piska
3. MOSiR Orzysz
4. ZS Dąbrówka
Najlepszym strzelcem turnieju został Kamil Melka
(SP Biała Piska) - 9 bramek,
zaś najlepszym bramkarzem
Adam Radzikowski (UKS
„Sokół”). Ponadto wyróżnieni zostali Piotr Olbryś
- ZS Dąbrówka, Jakub Giza
- SP Biała Piska, Dawid Ekstowicz - UKS „Sokół’ oraz
Patryk Grzelak - MOSiR.
Organizatorami
turnieju byli: MOSiR Orzysz,
UKS Śniardwy Orzysz
i KS Śniardwy Orzysz.
MOSiR
Mecz Piłki Siatkowej Orzysz - Pisz
Drużynowe Mistrzostwa Powiatu
i Rejonu SZS w Tenisie Stołowym
W dniu 11.11.2009r.
w Orzyszu w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej rozegrano
towarzyski mecz piłki
siatkowej pomiędzy
reprezentacjami Gminy Orzysz i Gminy
Pisz.
W dniu 14.11.2009r w Orzyszu rozegrano Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Tytuły mistrzów powiatu dla gminy Orzysz zdobyli uczniowie Gimnazjum w Orzyszu /Marek Bałdyga,
Patryk Gajdulewicz i Rafał Wróblewski/ oraz licealiści /Paweł Marko, Robert Sielawa i Piotr Szewczyk/.
Drugie miejsce zajęła drużyna dziewcząt z orzyskiego gimnazjum /Anna Zyzik i Paulina Dybowska/.
W dniu 28.11.2009r w Piszu / dla szkół średnich/ i w Nidzicy / dla szkół gimnazjalnych/ odbyły się natomiast Mistrzostwa Rejonu /powiaty: Szczytno, Mrągowo, Nidzica i Pisz/.
W obu tych turniejach drużyny chłopców zajmując drugie
lokaty awansowali do finałów wojewódzkich.
Jan Owczarek
W składzie drużyny musiało znajdować się 3 zawodników do lat 18 oraz
3 zawodników powyżej
35 roku życia. Mecz miał
bardzo zacięty i ciekawy
przebieg a o zwycięstwie
zadecydował dopiero 5 set.
W dwóch pierwszych setach
drużyna gości zwyciężyła
25 : 18 i 25 : 21. Trzeci set
zdecydowanie wygrali gospodarze 25 : 17. Set czwarty był najbardziej zacięty
Marek Dancewicz
zajął Paweł Marko. W grze
deblowej jak przystało na
mistrzów, orzyszanie nie
dali szans przeciwnikom
i również go wygrali pokonując w finale kolegów
z ZSO w Nidzicy 3 : 1.
W punktacji szkół ZSO
w Orzyszu zajął 3 miejsce zdobywając 44,5 pkt.,
Mistrzostwa Województwa
Zrzeszenia LZS w tenisie
stołowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
trwały od 3 listopada a zakończyły się finałem w dniu
24 listopada. Najpierw rozegrano rundę eliminacyjną,
która odbyła się w Białej Piskiej z udziałem 3 gmin /Biała Piska, Kalinowo i Orzysz/.
Na tym szczeblu rozgrywek gminę reprezentowali Dawid Bogdański – SP
Orzysz, Anna Zyzik, Rafał
Wróblewski, Marek Bałdyga, Patryk Gajdulewicz i
Patryk Adamowski - wszyscy Gimnazjum w Orzyszu.
Do półfinału z tego turnieju
zakwalifikowali się : Anna
Zyzik, Rafał Wróblewski i Patryk Gajdulewicz.
wyróżnieni zostali Andrzej
Chojnowski /Orzysz/ i Robert Wiśniewski /Pisz/.
Drużyna z Orzysza grała w
składzie: Wojciech Górecki, Zbigniew Jasiński, Artur Jasiński, Andrzej Chojnowski, Jakub Grużewski,
Mariusz Grużewski, Robert Maniurski i Krzysztof Kordaszewski.
Jan Owczarek
Zwodnicy turnieju
a drużyny grały punkt za
punkt i ostatecznie orzyszanie wygrali go 26 : 24.
W piątym decydującym secie
gospodarze do zmiany stron
prowadzili 8 : 5, ale w tym
momencie nastąpił przestój
w drużynie i przegrali go 10:
15 i w całym meczu 2 : 3.
Najlepszymi zawodnikami
„młodego” pokolenia zostali
Robert Maniurski /Orzysz/ i
Piotr Damięcki /Pisz/, natomiast wśród „starszych”
11
Sport
BIULETYN INFORMACYJNY
GMINY ORZYSZ
nr 6 (79) grudzień 2009
I Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Piskiego
W dniu 5.12.2009r. w Piszu rozegrany został I Mikołajkowy Turniej Piłki
Siatkowej o Puchar Starosty Piskiego. W turnieju
wzięło udział 5 drużyn w
tym reprezentacja Gminy
Orzysz. W meczach grupowych orzyszanie wygrali 2
: 0 z ZSO w Piszu i ulegli
reprezentacji Powiatu Pisz
1 : 2. W meczu o 3 miejsce
Turniej Piłki Nożnej
Trampkarzy
W niedzielę 6 grudnia na
Boisku Orlik 2012 odbył
się Mikołajkowy Turniej
Piłki Nożnej Trampkarzy
o Puchar Starosty Powiatu
Piskiego. W turnieju udział
wzięły cztery drużyny – KS
Mazur Pisz, MLKS Znicz
Biała Piska, MOSiR Orzysz
i KS Śniardwy Orzysz.
Organizatorem turnieju był
Klub Sportowy Śniardwy
Orzysz. Najlepszym zespołem okazał się Znicz Biała
Piska, zwyciężając z kompletem punktów, nie tracąc
przy tym żadnej bramki.
Drugie miejsce przypadło
Mazurowi Pisz, zaś trzecią
i czwartą lokatę zajęły orzyskie drużyny. Wyżej uplasowały się Śniardwy, które w
bezpośrednim meczu z MOSiR Orzysz zwyciężyły 3-1.
Najlepszym
zawodnikiem turnieju został Daniel
Chmielewski reprezentujący Mazur Pisz. Tytuł najlepszego strzelca zdobył Adam
Gientek (Znicz Biała Piska),
zaś najlepszym bramkarzem
wybrano Mateusza Jasińskiego (MOSiR Orzysz).
Drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, dyplomy
oraz nagrody rzeczowe,
których wręczenia dokonali wicestarosta powiatu
piskiego p. Marek Wysocki oraz przedstawiciel
Polskiego Związku Piłki
Nożnej p. Andrzej Tomaszewski. Ponadto wszyscy
uczestnicy turnieju otrzymali mikołajkowe paczki.
TABELA KOŃCOWA:
1. MLKS Znicz Biała Piska
2. KS Mazur Pisz
3. KS Śniardwy Orzysz
4. MOSiR
Łukasz Nikołajuk
BIULETYN
INFORMACYJNY
Redakcja i wydawca: Urząd
Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, tel. /0-87/ 424 10 40,
fax. /0-87/ 424 10 50
Redaktor naczelny: Jadwiga
Gryncewicz, pok. nr 23,
tel. /0-87/ 424 10 59, [email protected]
Zastępca red. naczelnego:
Joanna Koronkiewicz, pok.
nr 28, tel. /0-87/ 424-10-68
Zespół red.: Iwona Borzymowska, Lucyna Gajdulewicz,
Beata Jażdżewska, Barbara
Konopka, Maja Rostkowska
Skład i łamanie: Agnieszka
Judyta Górecka, pok. nr 22,
tel. /0-87/ 424 10 61
Druk: Media Regionalne Sp.
z o.o. Drukarnia Prasowa.
Ignatki 40/2, 16-001 Kleosin
pokonali drużynę Nadleśnictwa Pisz 2 : 0. Najlepszym
zawodnikiem turnieju został Piotr Korzeń z Orzysza.
Reprezentacja
Orzysza
grała w składzie : Piotr
Korzeń, Kamil Jary, Karol Nowakowski, Łukasz
Nowakowski,
Krzysztof
Kordaszewski, Marcin Filipowicz i Maciej Mąkosa.
INTERNISTA-ENDOKRYNOLOG
(porady cukrzycowe, chorób tarczycy i ogólnointernistyczne) - w każdy piątek w godz. 15:00-17:00
NEUROLOG - w każdy piątek w godz. 15:00-17:00
Turniej Tenisa Stołowego
wowej w Orzyszu odbył
się
Mikołajkowy
Turniej Tenisa Stołowego.
W zawodach wzięło udział
50 zawodników z Drygał,
Pisza, Dąbrówki i Orzysza.
Rywalizację przeprowadzono w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjalnych
i
młodzieżowcach.
Wyniki Turnieju znajdą Państwo na stronie
www.orzysz.pl.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali upominki
oraz słodycze. Turniej zorganizowany został przez
UKS „Śniardwy” w ramach
realizacji zadania publicznego ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Piszu pn
„Ponadgminna
działalność służąca rozwojowi i
upowszechnianiu
kultury fizycznej w rodzinie”
MOSiR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nazwa drużyny
Volley Team
Caritas Orzysz
Sołectwo Nowe Guty
OSP Orzysz
Ubezp. Jasiński
Gimnazjum Orzysz
Sołectwo Gaudynki
BOMIR
ZS Dąbrówka
Mecze
5
4
5
4
4
5
5
4
4
Pkt.
14
10
9
8
8
7
5
0
0
Sety
10-1
7-2
6-4
6-3
5-2
5-6
4-7
0-8
0-8
Na ósmym miejscu rozgrywki klasy okręgowej
zakończyli trampkarze MOSiR
W dziesięciu rozegranych meczach odnieśli pięć zwycięstw. W
pokonanym polu zostawili takie drużyny jak Mazur Ełk, Znicz Biała Piska, Pojezierze Prostki, Start Kruklanki i Olimpię Miłki
Zważywszy na fakt, że
drużyna powstała w lipcu
br. i jest na etapie budowy,
osiągnięte wyniki mogą być
satysfakcjonujące. Jestem
zadowolony, że w tak krótkim czasie udało nam się
stworzyć ciekawą drużynę. Jeśli zawodnicy dobrze
przepracują okres zimowy
wierzę, że wiosną wyniki
mogą być jeszcze lepsze
– mówi trener trampkarzy
Krzysztof Sochaczewski.
Mimo, że piłka nożna jest
grą zespołową i na osiągane wyniki pracuje cały zespół, spośród zawodników
na szczególne wyróżnienie
zasługują Robert Maniurski i Łukasz Ciecierski.
Ich dobra postawa w
rozgrywkach
zaowocowała powołaniem do
kadry
województwa.
W przerwie zimowej drużyna weźmie udział w kilku
halowych turniejach. Na po-
LARYNGOLOG - co druga sobota od godz. 10:00
DERMATOLOG - w każdą środę w godz. 16:00-18:00
ZAPISY W GODZ. 10:00-13:00 W OŚRODKU
ZDROWIA POK. NR 16, I PIĘTRO ORAZ POD NR
tel. 087/ 423 72 96 lub 609 805 155
GINEKOLOG - rejestracja w każdą środę - osobiście
11:30-13:00, telefonicznie 12:15-13:00, w każdy piątek
- osobiście 10:30-11:30, telefonicznie 11:00-11:30 tel. 0 794-341-788
LEKARZE PRZYJMUJĄ BEZ SKIEROWANIA
W RAMACH PORAD I KONSULTACJI, A NIE
USŁUG REFUNDOWANYCH PRZEZ NFZ
Jan Owczarek
Gminna Liga Piłki Siatkowej
14 listopada ruszyła I edycja
Gminnej Halowej Ligi Piłki
Siatkowej. W rozgrywkach
udział bierze dziewięć drużyn szkolnych, sołeckich i
zakładowych. Dotychczas
zespoły rozegrały pięć kolejek spotkań, po których na
prowadzeniu znajduje się
faworyt rozgrywek Volley
Team. Liderowi nieznacznie
ustępuje Caritas, który przed
tygodniem w meczu na
szczycie pokonał Sołectwo
Nowe Guty 2-0. Jako jedyne
bez punktów pozostają drużyny BOMIR i ZS Dąbrówka.
Zmagania
potrwają do końca stycznia.
Szczegółowe
informacje
na temat toczących się
rozgrywek można znaleźć na stronie internetowej www.mosir.orzysz.pl.
w Ośrodku Zdrowia w Orzyszu
przyjmują lekarze specjaliści:
UROLOG - w co drugi poniedziałek od godz. 16:00
INTERNISTA-KARDIOLOG w każdy wtorek w godz. 15:30-17:30
ORTOPEDA-CHIRURG w każdy czwartek w godz. 15:00-17:00
Jan Owczarek
W dniu 5.12.2009r. w sali
sportowej Szkoły Podsta-
BURMISTRZ ORZYSZA INFORMUJE
czątek przygotowań wystąpi
w silnie obsadzonym turnieju
Złote Lwy Gdańskie organizowanym przez OSP Lechię
Gdańsk. Rundę wiosenną
młodzi zawodnicy rozpoczną na początku kwietnia.
W rundzie jesiennej drużynę reprezentowali: Jacek
Modzelewski,
Wojciech
Modzelewski, Mateusz Jasiński, Bartłomiej Arnista,
Bartłomiej Domusiewicz,
Tomasz Jarosz, Przemysław Niemotko, Robert
Maniurski, Adam Statkiewicz, Mateusz Rutkowski,
Mateusz Borawski, Piotr
Jabłonowski, Paweł Stodulski, Maciej Dąbrowski,
Bartłomiej Dąbrowski, Patryk Adamowski, Adrian
Żaboklicki, Łukasz Ciecierski, Patryk Grzelak, Karol Rubin, Mateusz Chmura.
Tabela
oraz
wyniki
znajdują się na stronie
www.orzysz.pl
MOSiR
APTEKA
CAŁODOBOWA
TELEFONY
DO POLICJI
Informujemy, że apteka w
Piszu przy ul. Lipowej 4
pełni całodobowy dyżur.
Tel. 087/ 423-50-17
Całodobowa praca apteki,
a w szczególności jej lokalizacja w centrum Pisza,
w pełni zaspokoi potrzeby
ludności i zapewni dostępność świadczeń, w tym
zakresie również w porze
nocnej, w niedzielę, święta
i inne dni wolne od pracy.
Dzielnicowy na terenie
miasta Orzysz
asp. Ryszard Nikiel
0 510 313 258.
Dzielnicowy na terenie
gminy Orzysz
asp. Jacek Demiańczuk
0 510 319 935
Telefony do KomisariatuPolicji w Orzyszu:
Dyżurka 087/ 425-43-30
Komendant 087/425-43-40
Sekretariat 087/425-43-41.
Telefony
dzielnicowych
będą odbierane w godzinach pełnionych służb,
w innych przypadkach prosimy o nagrywanie się na
pocztę głosową, dzielnicowi oddzwonią.
Orzyskie Centrum
Informacji
Turystycznej
ul. Rynek 5/18, 12-250
Orzysz
tel./fax.: 087/ 423-71-87
e-mail: [email protected]
www.ocit.orzysz.pl
Komisariat Policji w Orzyszu
SZUKANIE POMOCY JEST OZNAKĄ SIŁY,
A NIE SŁABOŚCI
Punkt Konsultacyjny przy ul. Wojska Polskiego 9c
w Orzyszu /na posesji Przedszkola Miejskiego 3-ci pawilon/, tel. (0-87) 42 37 404
PEDAGOG SZKOLNY
- P. ALDONA MATAJ
Poniedziałek 1630- 1830
- rozwiązywanie konfliktów
w rodzinie
- wspomagania rodziców
dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
PRAWNIK
- P. MARZENA
PROKOPCZUK
Środa 1530 - 1830
- porady prawne w zakresie
rodzinnych problemów
alkoholowych, narkomanii
i ofiar przemocy domowej
PSYCHOLOG
- P. EWA
WOŁONKIEWICZ
Piątek 1400 - 1900
- konsultacje
psychologiczne
- terapia ofiar przemocy
domowej, rodzin
z problemem alkoholowym i narkomanii
NSTRUKTOR TERAPII
UZALEŻNIEŃ
- P. BOŻENA
KALINOWSKA
Czwartek - 1300 - 1800
- indywidualna i grupowa
terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych
od alkoholu
Środowiskowa świetlica opiekuńczo-wychowawcza
czynna codziennie w godz. 1400 - 20 00
przy ul. Wojska Polskiego 9c w Orzyszu
Środowiskowa świetlica im. św. Teresy od Dzieciątka
Jezus przy parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Orzyszu, przy ul. Ełckiej 19
czynna: wtorek-piątek - 1300 - 1700, sobota - 1000 - 1400
Mityngi grupy AA „Przystań” odbywają się
w ŚRODY o godz. 1800 w salce katechetycznej przy
Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
ul. Ełcka 19a - dom sióstr Dominikanek (od frontu)
12
BIULETYN INFORMACYJNY
Aktualności
nr 6 (79) grudzień 2009
GMINY ORZYSZ
Oferta sprzedaży materiałów
promocyjnych Gminy Orzysz
Orzyskie Centrum Informacji Turystycznej utworzone zostało 1.06.2000r. w wyniku realizowanego przez Gminę Orzysz projektu,
finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu PHARE 2000 pn. „Turystyka wiejska - agroturystyka elementem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich Gminy Orzysz” oraz ze środków pozyskanych
z budżetu państwa (Kontraktu dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego) z projektu pn. Utworzenie Ośrodków Informacji i Promocji Turystycznej.
Orzyskie Centrum Informacji
Turystycznej
jest wizytówką miasta,
gdzie nawiązywany jest
pierwszy kontakt z przy-
byłymi do Orzysza turystami.Przewodnią
rolą
Orzyskiego Centrum Informacji
Turystycznej
jest promowanie Ziemi
Orzyskiej.
Wychodząc
naprzeciw temu zadaniu, uruchomiono m.in.
stronę www.pamiatki.
orzysz.pl, która umożli-
wia zakup pamiątek, gadżetów, przewodników,
map i innych publikacji
drogą internetową (elektroniczną).
Oferujemy gamę materiałów promujących Gminę Orzysz. Serdecznie
zapraszamy i życzymy
udanych zakupów.
OCIT
20,90
3,89
29,52
11,97
24,14
2,59
3,85
3,49
24,16
27,82
10,18
4,07
10,82
14,22
16,91
13,05
75,90
27,82
44,00
7,38
7,79
29,13
0,56
0,91
30,20
2,35
1,14
2,54
4,68
2,01
36,00
16,77
79,00
15,17
10,46

Podobne dokumenty

str. 1 - Orzysz.pl

str. 1 - Orzysz.pl Rozformowanie LitewskoPolskiego Batalionu Si" Pokojowych W dniu 27 czerwca 2008 roku w Orzyszu mia!a miejsce uroczysto#& rozformowania Litewsko-Polskiego Batalionu Si! Pokojowych. Podczas uroczysto...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny i wysokości 9,10 m wraz z widownią stałą na 224 miejsca umożliwiającą rozgrywki w piłkę ręczną, siatkową i koszykówkę na poziomie krajowym. Sala wyposażona została m.in. w 4 zespoły szatni - przebi...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn luty 2012.indd

Biuletyn luty 2012.indd (Dz.U. z 1996 r. nr 132 poz. 622), przypominamy, że obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, ...

Bardziej szczegółowo