„Zgoda” w Brzegu ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego

Komentarze

Transkrypt

„Zgoda” w Brzegu ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Brzegu
ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego
pod prowadzenie działalności gospodarczej:
Lokal przy ul. Chocimskiej 7 – o powierzchni użytkowej 31,40 m2 , budynek handl.usług., parter, stawka wywoławcza 9,00 zł/m2 netto, wadium 700,00 zł.
ZASADY PRZETARGU:
Termin składania ofert od 05.04.2013r do 26.04.2013 do godz. 14:00.
Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych, nieprzezroczystych
kopertach z dopiskiem „Przetarg na ustanowienie najmu lokalu użytkowego przy ul.
Chocimskiej 7.
Oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP, PESEL , siedzibę i oznaczenie firmy, NIP,
REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis z wpisu do
właściwego rejestru, datę sporządzenia oferty, oferowaną stawkę, oświadczenie o
zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,
oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym lokalu,
oświadczenie o rodzaju prowadzonej w lokalu działalności, dowód wniesienia wadium.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wpłaty można dokonać od
dnia 05.04.2013r na rachunek bankowy:
PKO BP SA O/Brzeg 55 1020 3668 0000 5902 0008 6421
Po upływie terminu do składania ofert komisja przetargowa dokona otwarcia ofert i ustalenia
oferenta oferującego najwyższą stawkę.
Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni, Zarząd w przypadku wystąpienia
konieczności zapewnienia określonego rodzaju usług lub działalności handlowej dla
członków Spółdzielni, może wynająć lokal użytkowy bez przetargu wybranemu najemcy
zapewniającemu realizację powyższego celu.
Wadium złożone przez zainteresowane osoby, których oferty nie zostaną przyjęte- zostanie
zwrócone, a wygrywającemu przetarg zaliczone na poczet Kaucji zabezpieczającej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zatrzymania wadium w przypadku odstąpienia przez
oferenta, którego oferta została przyjęta, od zawarcia umowy najmu.
Spółdzielnia zawiadamia na piśmie oferenta wybranego przez komisję przetargową o
wygraniu przetargu i terminie zawarcia umowy najmu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego anulowania bez podania
przyczyny.
Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin zasad najmu lokali użytkowych i
prowadzenia innej działalności gospodarczej na mieniu SM „Zgoda”.
Niniejsze ogłoszenie i warunki przetargu mogą być zmienione decyzją Zarządu Spółdzielni.
Zapraszamy do składania ofert !

Podobne dokumenty