asket.pl

Komentarze

Transkrypt

asket.pl
Szanowni Państwo
Globalny rynek rozwiązań i technologii proekologicznych
Należy zatem wspierać te podmioty, które odniosły
opiera się głównie na obsłudze klientów instytucjonal-
pierwsze sukcesy lub im w tym wydatnie pomóc.
nych, firm albo instytucji publicznych. To jeden z powodów,
dla których wsparcie rządu może być szczególnie pomocne
w zwiększaniu szans najlepszych technologii i przyczyną,
dla
której
ten
temat
jest
jednym
z
priorytetów
dla Ministerstwa Środowiska. W krajach rozwijających się
zakupy technologii są wspierane funduszami pomocowymi,
a oferujące wsparcie kraje wspierają dodatkowo własne
firmy. Rozwój technologii opiera się m.in. na wynikach prac
badawczo-rozwojowych i wymaga znaczących nakładów
inwestycyjnych.
Projekt GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii jest
odpowiedzią na tę sytuację. Jest platformą dla działań
różnych podmiotów, które dzięki temu narzędziu pomogą
nam określić i zidentyfikować potencjał Polski w obszarze
technologii środowiskowych oraz możliwości ich promocji
zagranicznej. Poprzez analizę rynku krajowego i działania
wspierające kompleksowy rozwój technologii projekt
wspiera je, tak by mogły konkurować na rynkach
zagranicznych w dobie globalnych, zielonych przemian.
Prof. Andrzej Kraszewski
Minister Środowiska
wyprodukowano na papierze ekologicznym
3
Rynek technologii środowiskowych w Polsce
Rynek technologii środowiskowych w Polsce
Rynek technologii środowiskowych w Polsce
Polska to jeden z największych krajów członkowskich Unii Europejskiej,
który w ostatnich 20 latach przeszedł udaną transformację w kierunku
zielonej gospodarki, opartej na wiedzy i innowacjach.
Kraj, liczący około 38 milionów mieszkańców, jest największą gospodarką
w działalność badawczo-rozwojową, której wynikiem są imponujące
Nie powinno zaskakiwać, że polski przemysł inwestuje w ochronę środowiska
Ekonomiści i zarządzający międzynarodowymi przedsiębiorstwami zwracają
regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Aż 50% Polaków w wieku studenckim
osiągnięcia innowacyjne. To właśnie one wspierają dynamiczny rozwój
o wiele większą część Produktu Krajowego Brutto niż firmy przemysłowe
uwagę na jeszcze jedną ważną cechę polskiej gospodarki: relatywnie
zdobywa wyższe wykształcenie. Pod tym względem Polska wyprzedza prawie
gospodarczy i globalną ekspansję innowacyjnych firm.
innych krajów. Aż 0,28% polskiego PKB jest reinwestowane przez lokalne
niskie koszty pracy w porównaniu z sytuacją w innych rozwiniętych krajach.
wszystkie kraje członkowskie OECD, z wyjątkiem znacznie mniejszych
Zgodnie z analizami Europejskiego Urzędu Statystycznego, polskie firmy
firmy na rynku zielonych technologii i usług. Średni poziom tych inwestycji
Najbardziej nowoczesne rozwiązania technologiczne, tworzone w Polsce,
Finlandii, Islandii i Słowacji (dane za rok 2008, OECD). Łączna liczba studentów
osiągają aż 13,5% przychodów ze sprzedaży innowacyjnych produktów,
dla krajów Unii Europejskiej wynosi tylko 0,10% PKB. Pro-ekologiczne
mogą więc kosztować mniej niż podobne technologie pochodzące z innych
w Polsce utrzymuje się na poziomie zbliżonym do największych europejskich
co jest poziomem porównywalnym z najbardziej rozwiniętymi krajami
inwestycje polskich firm wynoszą 4,5 razy więcej niż inwestycje firm
krajów.
gospodarek takich jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy. Polskich
zachodniej Europy (dane za rok 2004, Eurostat).
w Niemczech i Francji, 2,5 razy więcej niż firm w Szwecji i około 3 razy więcej
niż firm w Finlandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Włoszech (dane za rok 2006,
studentów jest więc ponad 7 razy więcej niż studentów w Finlandii, 9 razy
więcej niż w Danii i 10 razy więcej niż w Szwajcarii. Co 9 student w Unii
Polska przoduje wśród rozwiniętych gospodarek pod względem wpływu
Europejskiej jest Polakiem (dane za rok 2007, Eurostat).
innowacji na efektywność energetyczną i materiałową. Aż 11,6% polskich
przedsiębiorstw
odnotowuje
wymierne
korzyści
w
tym
obszarze,
Eurostat).
W
najtrudniejszym
dla
krajów
zachodnich
okresie
spowolnienia
Polskie społeczeństwo i biznes doceniają znaczenie wiedzy, nauki
co stanowi wartość znacznie powyżej średniej dla Unii Europejskiej
gospodarczego roku 2009, Polska pozostała jedynym zielonym punktem
i technologii. Lokalne przedsiębiorstwa ponoszą znaczące inwestycje
oraz wyników dla krajów Europy Zachodniej (dane za rok 2006, Eurostat).
na mapie gospodarczej Europy i mimo globalnego kryzysu, jako jedyna
europejska gospodarka odnotowała wzrost PKB.
6
7
Rynek technologii środowiskowych w Polsce
Rynek technologii środowiskowych w Polsce
Polska jest synonimem stabilności, dynamicznego rozwoju gospodarczego, innowacyjności i ekologii.
Polscy dostawcy zielonych technologii oferują sprawdzone, innowacyjne rozwiązania, pozwalające
Kraj liczy około 38 milionów dobrze wykształconych mieszkańców i należy do największych gospodarek
m.in. na oczyszczanie ścieków, uzdatnianie wody, utylizację odpadów niebezpiecznych
Unii Europejskiej.
i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Efektywność zielonych innowacji należy do najwyższych w Europie. Polskie firmy inwestują w obszar
Najlepsze technologie zostały wyselekcjonowane przez Ministerstwo Środowiska w ramach
ochrony środowiska więcej, niż firmy z największych gospodarek. Do kogo więc najlepiej zwrócić się
GreenEvo-Akceleratora Zielonych Technologii GreenEvo, wspierającego ich międzynarodowy
po pomoc w rozwiązywaniu wyzwań z zakresu ochrony środowiska, jeśli nie do najbardziej innowacyjnych
transfer. Mamy nadzieję, że polskie doświadczenia w dziedzinie ochrony środowiska pomogą
polskich dostawców zielonych technologii?
rozwiązać także Państwa problemy.
powstały
badawczo-rozwojowy. Branża zatrudnia około 25.000 pracowników.
Polska jest też europejskim zagłębiem produkcji kolektorów słonecznych,
Firmy,
w oparciu o trudne doświadczenia z okresu transformacji systemowej lat
Dominują w niej małe, oparte na innowacjach firmy. Ich najważniejsze
a rozwijane i wytwarzane w Polsce kolektory docierają do odbiorców
sprawdzone,
90-tych XX wieku. 20 lat temu Polska borykała się z ogromnymi problemami
kierunki eksportu to kraje-sąsiedzi, utrzymujący z Polską szczególnie bliskie
ze wszystkich kontynentów. Nie należy wreszcie zapominać o szczególnie
i są postrzegane przez polski rząd jako doświadczeni i wiarygodni dostawcy.
ekologicznymi. Lata intensywnych prac badawczo-rozwojowych, inwestycje
relacje gospodarcze: Niemcy, Rosja, Ukraina, Austria, Czechy i Litwa. Polscy
rozwiniętej w Polsce dziedzinie optoelektroniki, sprzyjającej oszczędności
w rozwój innowacji i pomysłowość polskich inżynierów pozwoliły uporać
eksporterzy zielonych technologii są jednak aktywni również w innych
energii. Polskie firmy za sprawą międzynarodowych patentów kontrolują
Strona polska chce pomóc innym krajom, podzielić się doświadczeniami
się z tym niechcianym dziedzictwem poprzedniej epoki. Nie powinno
krajach Unii Europejskiej, Wspólnoty Państw Niepodległych, Azji i Bliskiego
kluczowe technologie produkcji azotku galu, materiału wykorzystywanego
w obszarze ochrony środowiska i przykładami najlepszych praktyk
więc zaskakiwać, że najważniejsze polskie innowacje w obszarze zielonych
Wschodu.
do
oraz udostępnić innowacyjne rozwiązania technologiczne.
technologii dotyczą tych obszarów, które przed laty stanowiły szczególnie
Wystarczy
palący
wody,
technologii oczyszczalni ścieków w Chinach, instalacje stworzonych
unikalną wiedzę i kompetencje w tym obszarze.
gospodarka odpadami niebezpiecznymi, redukcja emisji zanieczyszczeń
w Polsce technologii uzdatniania wody w innych krajach Europy
Polskie instytucje rządowe zaangażowały się w rozwój rodzimej branży
i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Zachodniej, czy wreszcie zapotrzebowanie na pochodzące z Polski,
zielonych technologii. GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii został
Ministerstwo Środowiska zidentyfikowało 510 działających w Polsce
innowacyjne technologie, wspierające utylizację odpadów niebezpiecznych,
zorganizowany przez Ministerstwo Środowiska w celu wyboru najlepszych
przedsiębiorstw,
w tym pestycydów, rtęcii siarki, zgłaszane przez klientów z najróżniejszych
polskich rozwiązań i wspierania ich międzynarodowego transferu.
Polskie
rozwiązania,
problem
dla
wspierające
gospodarki
dostarczających
ochronę
Polski:
zielone
środowiska,
oczyszczanie
technologie.
Znacząca
ich
większość, bo aż 94% firm działa w oparciu o lokalny kapitał i personel
8
wymienić
przykłady
spektakularnych
wdrożeń
polskich
produkcji
diod
elektroluminescencyjnych
(LED)
czyli
nowych,
których
technologie
ale
zostały
jednocześnie
laureatami
GreenEvo,
innowacyjne
oferują
rozwiązania
energooszczędnych źródeł światła, a rodzimi eksporterzy potrafią wykorzystać
regionów świata.
9
GREENEVO
GreenEvo
Ministerstwo Środowiska realizuje projekt
GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii.
Jego celem jest międzynarodowy transfer innowacyjnych polskich technologii, sprzyjających
ochronie środowiska i promocja polskiej myśli technologicznej za granicą.
W ramach projektu, Ministerstwo wytypowało najlepsze polskie rozwiązania, w tym:
•
•
technologie oczyszczania ścieków oraz uzdatniania wody,
sprawdzone przez miasta Europy Zachodniej i wdrożone
m.in. w Pekinie, (Biogradex Holding Sp. z o.o., Wofil Robert
Muszański, PP-EKO Sp. z o.o.)
•
rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne (Asket Roman Długi, Sunex
Sp. z o.o., Watt Sp. z o.o., Neon Wojciech Norberciak)
innowacyjne
technologie
przetwarzania
odpadów
niebezpiecznych, (Ecotech Polska Sp. z o.o., PPHU MARBET-WIL
Sp. z o.o.)
•
technologie dla koksownictwa (Energoinstal S.A)
•
technologie energooszczędne (Promar Sp. z o.o., LEDIKO
Walendowski i Wilanowski Sp. j., Petroster Sp. j.)
W wyżej wymienionych obszarach polska branża technologii środowiskowych
Z pewnością można stwierdzić, iż laureaci projektu GreenEvo są gotowi
odgrywa istotną rolę na globalnym rynku i oferuje sprawdzone, innowacyjne
na to, by dzielić się swoimi technologiami, doświadczeniami i wiedzą
rozwiązania.
z krajami, które zmagają się z problemami w obszarach środowiskowych.
Głównym celem GreenEvo jest dostarczenie rynkom zagranicznym
Polska, jako kraj ze znaczącym doświadczeniem w procesie transformacji
gwarantowanej jakości polskich technologii środowiskowych. W ramach
systemowej, doskonale zdaje sobie sprawę, iż bez odpowiednich nakładów
projektu przeprowadzone zostały analizy wybranych rynków zagranicznych
finansowych skierowanych na potrzeby
i zidentyfikowanie potrzeb krajów, do których jest realizowany transfer
technologii środowiskowych, zrównoważony rozwój nie jest możliwy.
technologii.
Marka GreenEvo® to bagaż polskiego doświadczenia i chęć dzielenia się nim
Polskie przedsiębiorstwa wyselekcjonowane w projekcie GreenEvo zostały
poddane szeregowi specjalistycznych szkoleń. Zostały one doskonale
przygotowane do tego, aby w sposób konkurencyjny zarządzać swoimi
produktami, zdobyły wiedzę na temat specyficznych regulacji prawnych,
z
innymi
krajami,
które
obecnie
efektywnych i nowoczesnych
podejmują
podobne
działania
modernizacyjne. Co więcej, to gwarancja jakości polskich technologii.
Laureaci projektu to grupa najlepszych i najbardziej innowacyjnych
producentów zielonych technologii rozwijanych w Polsce.
norm i standardów technicznych obowiązujących na rynkach zagranicznych.
10
11
Laureaci konkursu GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii
Spis firm
Nazwa firmy
Omnia subiecta sunt naturae
12
Asket
14
Biogradex
16
Ecotech
18
Energoinstal
20
Lediko
22
Marbetwil
24
Neon
26
Petroster
28
PP-Eko
30
Promar
32
Sunex
34
Watt
36
Wofil
38
ASKET Roman Długi
Mobilne brykieciarki BIOMASSER® do produkcji
ekologicznego Złotego Węgla ze słomy i siana dojadą
wszędzie tam, gdzie składowany jest surowiec.
Od dziś brykiety ze słomy i siana można produkować
w dowolnym miejscu – bezpośrednio przy stogu
w szczerym polu, na polnej drodze albo w stodole.
Co więcej, BIOMASSER® brykietuje wilgotną
agro-biomasę, bez konieczności jej suszenia.
• Prosta obsługa maszyn nie wymaga specjalnych kwalifikacji
personelu.
• Nie trzeba suszyć surowca przed brykietowaniem, co eliminuje
ryzyko zagrożenia pożarowego oraz koszt posiadania
i utrzymania suszarni.
• Elastyczna konfiguracja wydajności - można ją zwiększać
poprzez dodawanie kolejnych brykieciarek do istniejącej linii.
• Maszyny są ciche i „lekkie”, nie podlegają procedurom
budowlanym.
A wszystko przy najniższych kosztach zakupu
i eksploatacji maszyn.
Złoty węgiel wszędzie tam,
gdzie chcesz
Technologia BIOMASSER® to brykietowanie słomy o wilgotności 15%-30%
Najnowszym rozwiązaniem oferowanym przez firmę Asket jest linia
bez konieczności uprzedniego suszenia materiału. BIOMASSER® brykietuje
BIOMASSER® MOBILE. To kompletny zestaw urządzeń do brykietowania
naturalne surowce bez dodawania klejów, lepiszczy itp. substancji. W efekcie
zabudowany na przyczepie kołowej. BIOMASSER® MOBILE przeznaczony
powstaje stuprocentowe ekologiczne paliwo opałowe – brykiety ze słomy
jest do brykietowania słomy i materiałów trawiastych w warunkach
nazywane “złotym węglem”. Wydajność linii brykietowania BIOMASSER®
polowych, bezpośrednio przy stogu. Linia produkcyjna składa się ze stołu
wynosi do 1.120 kg/h, a rozdrabniania TOMASSER® do 3.300 kg/h. Zużycie
podawczego balotów słomy, rozdrabniacza TOMASSER®, zasobników sieczki
energii elektrycznej w całym procesie produkcji jest bardzo niskie.
oraz brykieciarek, a jej wydajność wynosi do 840 kg/h. Maszyny zasilane
W zależności od wielkości instalacji, wynosi średnio 60÷80 kWh na 1 tonę
wyprodukowanych brykietów. Technologia działa na zasadzie podgrzewania
i ściskania rozdrobnionej biomasy, podawanej do komory śrubowej
“
Spalanie biomasy tworzy zamknięty obieg dwutlenku węgla w przyrodzie, a więc
nie przyczynia się do jego wzrostu w atmosferze. Pozostały po spaleniu popiół nie jest
szkodliwy i znakomicie nadaje się do nawożenia ogródków, trawników i pól.
[Asket, 2010]
“
Większość biomasy występuje na obszarach wiejskich w krajach rozwijających się,
gdzie żyje połowa ludności świata. Przykładowo w Kenii pochodzi 75%, z Indii – 50%,
Chiny-33% oraz Brazylii – 25% całkowitej energii z biomasy. Kraje uprzemysłowione
również uzyskują znaczne ilości energii z biomasy, tak jak Finlandia (18%), Irlandia
(16%), Szwecja (9%) oraz Stany Zjednoczone (3%).
brykieciarki i wyprowadzanej na zewnątrz w postaci gotowego brykietu.
Technologia brykietowania wilgotnej agrobiomasy BIOMASSER® znajduje
zastosowanie w instalacjach do zagęszczania odpadów rolniczych, głównie
słomy, siana, materiałów trawiastych, przeznaczonych na cele energetyczne.
są z sieci elektrycznej lub agregatu prądotwórczego. Ostatnia realizacja
BIOMASSER®
MOBILE,
wykonana
dla
klienta
ze
Szwecji,
zasilana
jest z generatora prądu zamontowanego na przyczepie kołowej,
a jej wydajność wynosi do 420 kg/h.
Dane kontaktowe:
Barbara Pokrzywa - Export Manager
61-362 Poznań, ul. Forteczna 12a
tel.: +48 61 879 33 93, 877 05 18
we-mail: [email protected]
www.asket.pl
[D. O. Hall and Patricia A. Moss, Biomass for energy in developing countries]
15
BIOGRADEX Sp. z o.o.
Zastosowanie technologii BIOGRADEX® pozwala
pozbyć się płynnych nieczystości. To innowacyjne
rozwiązanie, które kilkakrotnie intensyfikuje proces
oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego.
• Firma jest dysponentem patentu opisywanej technologii.
Posiada nie tylko patent polski, lecz także europejski, amerykański,
kanadyjski, australijski, brazylijski, rosyjski oraz japoński.
BIOGRADEX® to rozwiązanie nowatorskie, wyznaczające nowe
standardy oczyszczania ścieków.
Technologia próżniowa BIOGRADEX® to nowy,
wyższy, światowy poziom oczyszczania ścieków
i czysta korzyść dla środowiska naturalnego.
• W porównaniu do innych technologii, Biogradex® zwiększa
ilość osadu czynnego w komorach o 80-100%, dzięki czemu
efektywność procesu oczyszczania zostaje znacznie poprawiona.
• Przy zwiększonej ilości osadu czynnego proces oczyszczania
jest bardzo skuteczny, utrzymując jednocześnie niskie zużycie
energii.
• Technologia jest tańsza od rozwiązań
stosowanych na świecie, ponieważ umożliwia
kubatury budowanych obiektów. W przypadku
istniejących obiektów, BIOGRADEX® pozwala na
wydajności i sprawności takich oczyszczalni.
powszechnie
zmniejszenie
modernizacji
podniesienie
czystość zwielokrotniona
“
“
BIOGRADEX® to wyjątkowa technologia oczyszczania ścieków metodą
a
osadu
czynnego.
Pozwala
na
skuteczną
ochronę
zanieczyszczeniem.
Unikatowość
technologii
na
dodatkowego
zabiegu
wód
BIOGRADEX®
przed
wdrożeniem
nowej
technologii
miała
ona
problemy
przed
z uzyskaniem zadawalającego wyniku w usuwaniu azotu. Już po 7 dniach
polega
od uruchomienia, dzięki podniesieniu koncentracji osadu czynnego
procesie
do 6 kg/m3 w komorach, otrzymano wymagane wyniki. BIOGRADEX®
oczyszczania ścieków – wykorzystuje ona instalację próżniową w celu
jest zamontowany na jednym z czterech ciągów o przepływie Q = 120 000
odgazowania
zastosowaniu
fizycznego
w
Kraje Unii Europejskiej muszą osiągnąć dobry stan wszystkich wód do 2015 roku –
wynika to z Ramowej Dyrektywy Wodnej z 2000 roku.
Poza granicami kraju firma Biogradex Holding Sp. z o.o. zmodernizowała obiekt
Q = 20000m3/d w Estonii oraz oczyszczalnię w Pekinie Q=120000m3/d. Obecnie
przygotowywane są oferty dla obiektów w Koreii Płd. w wielkości 180- 500 tys.
m3. Technologia uzyskała wyróżnienie Prezesa NFOŚiGW na targach POLEKO 2002,
oraz wyróżnienie “Na najlepiej pracującą technologię oczyszczania ścieków.
[Gazeta Prawna 12.02.2010 r.]
[Grupa BIZNES POLSKA, 2010]
w osadniku wtórnym.
[…] w niektórych rozwijających się krajach, zasoby wodne są nie tylko zanieczyszczone
przez odprowadzane przez ludzi toksyczne substancje, ale także poprzez arsenik oraz
inne naturalnie pojawiające się trucizny w podziemnych zbiornikach wodnych.
Pokonanie kryzysu związanego z wodą oraz urządzeniami sanitarnymi jest jednym
z głównych wyzwań rozwijającego się społeczeństwa 21 wieku.
Technologia BIOGRADEX® z powodzeniem działa w oczyszczalni ścieków
[National Academy of Engineering]
[United Nations Development Programme. 2006]
wprowadzeniem
m3/d, którego obliczeniowy przepływ dla poprzedniej technologii wynosił
jej do osadnika wtórnego. Zabieg ten powoduje usunięcie z kłaczków
Q = 90 000 m3/d. Technologia BIOGRADEX®, pomimo pracy w przeciążeniu,
osadu oraz cieczy wszelkich pęcherzyków gazu, co zwiększa ilość osadu
uzyskała lepsze wyniki niż technologia pracująca na ciągu równoległym,
w procesie do MLSS = 7000-9000 mg/l oraz pozwala na skuteczną sedymentację
gdzie przepływ wynosił Q = 90 000 m3/d.
mieszaniny
osadu
czynnego
przed
w Pekinie. Została tam zaprojektowana i zainstalowana we współpracy
z partnerem chińskim. Pekińską oczyszczalnię wybudowano w 2004 roku,
Dane kontaktowe:
Andrzej Nazar
82-300 Elbląg, ul. Robotnicza 55, dopisek “Przegródka 12”
tel.: + 48 55 239 43 03
e-mail: [email protected]
www.biogradex.pl
17
Ecotech Polska Sp. z o.o.
Omnia subiecta sunt naturae
To prawdziwy przełom w dziedzinie unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych i toksycznych.
Innowacyjna technologia EnviroMix nie wymaga
wysokich nakładów inwestycyjnych oraz zapewnia
bezterminową
gwarancję
bezpieczeństwa
dla środowiska naturalnego.
EnviroMix to efektywny i opłacalny sposób
na chemiczne wiązanie i stabilizację odpadów.
• Doskonale efektywna technologia, m.in. w usuwaniu
metali ciężkich, chlorowcoorganicznych pestycydów, cyjanków,
WWA czy benzopirenu.
• Z uwagi na specyfikę wiązania zanieczyszczeń przez związki
magnezu, technologia EnviroMix® odporna jest na wymywanie
zanieczyszczeń.
• Podstawowym wyróżnikiem technologii
jest kilkukrotnie
mniejsze
zapotrzebowanie
na
materiał
stabilizujący
w odniesieniu do jednostkowej masy odpadów.
Proces stabilizacji, na którym bazuje proces EnviroMix® jest technologią
Technologia ta jest również niezwykle interesująca z uwagi na zaostrzające się
uznaną w skali światowej. Daje ona znakomite wyniki w chemicznym wiązaniu
wymogi prawodawstwa UE regulujące unieszkodliwianie oraz składowanie
i stabilizacji odpadów niebezpiecznych. Taki rodzaj stabilizacji spełnia
odpadów niebezpiecznych i przemysłowych. Regulacje europejskie
wymogi regulacyjne wielu krajów i jest popierany przez niezależne badania
wymagają, aby odpady przed składowaniem były unieszkodliwiane, a jeśli
akademickie. Proces EnviroMix® jest używany na skalę przemysłową
to możliwe – w pierwszej kolejności poddawane procesowi odzysku.
do przetwarzania tysięcy ton zanieczyszczonych gleb, osadów, odpadów
kopalnianych oraz produktów ubocznych z procesów przemysłowych.
Misja: unieszkodliwić i odzyskać!
Z zastosowaniem tego procesu mogą być unieszkodliwiane zanieczyszczone
Dane kontaktowe:
gleby, szlamy i inne odpady stałe, zawierające zarówno związki organiczne
Marek Bukała
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 31
tel.: +48 509 038 848
e-mail: [email protected]
i nieorganiczne oraz mineralne.
Proces
EnviroMix®
uznano
za
wiodący
w
procesach
wiązania
oraz stabilizacji wielu rodzajów odpadów niebezpiecznych. Stanowi
on przełom w dziedzinie ich unieszkodliwiania. Stabilizacja odpadów
niebezpiecznych przy wykorzystaniu technologii EnviroMix® jest wielokrotnie
“
“
[PRO EKO Polska Grupa Recyklingu]
[PRO EKO Polska Grupa Recyklingu]
Rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia
po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.
skuteczniejsza niż szeroko rozpowszechnione metody stabilizacji bazujące
Dominik Wojewódka
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 31
tel.: +48 512 462 337
e.mail: [email protected]
www.ecotech.com.pl
na wykorzystaniu cementu portlandzkiego.
Metan, który się uwalnia z wysypisk śmieci jest 27 razy bardziej agresywny
od dwutlenku węgla.
19
Energoinstal S.A.
Teraz każdy zakład produkujący koks metodą
suchego chłodzenia może skuteczne rozwiązać
problem emisji szkodliwych pyłów i gazów
do otoczenia poprzez wykorzystanie gazowych
odpadów
produkcyjnych
do
wytwarzania
energii. Wystarczy wdrożyć technologię spalania
odpadów w kotle parowym, oferowaną przez firmę
Energoinstal S.A. i w istotny sposób ograniczyć emisję
zanieczyszczeń. Energetyczne wykorzystanie pyłów
i gazów to czysty zysk.
• Technologia wytwarza energię, która pokryje bieżące
i perspektywiczne zapotrzebowanie, nie przyczyniając się
do podniesienia efektu cieplarnianego. Przewyższa tym
używanie nieodnawialnych zasobów energii pierwotnej
w postaci paliw kopalnych, pozostając w zgodzie z wytycznymi
Komisji Europejskiej z 10 stycznia 2007 r.
• Umożliwia redukcję
się do atmosfery.
szeregu
zanieczyszczeń
• Utylizacja gazu nadmiarowego pozwala
dodatkowych korzyści energetycznych.
na
dostających
osiągnięcie
Nie pozwólmy, aby zanieczyszczenia niszczyły
środowisko - zmieniajmy je w czystą energię!
jest
Utylizacja przez spalanie w koksowni umożliwiła uzyskanie ze strumienia
wykorzystanie energetyczne gazów odpadowych. Ta metoda efektywnie
pobranej mieszaniny obydwu gazów następujących efektów: produkcji
wykorzystuje gazy odpadowe do atmosfery, zanieczyszczające środowisko
pary procesowej, pary technologicznej, pary ciepłowniczej, ciepła dla sieci
tj.
grzewczej i wynikowo produkcji energii elektrycznej 21 MWe.
Istotą
Czysta energia z gazu i pyłu
technologii
oferowanej
przez
firmę
Energoinstal
S.A.
gaz nadmiarowy, a także wykorzystuje procesowy gaz koksowniczy
po czyszczeniu niskociśnieniowym do produkcji w kogeneracji energii
cieplnej i energii elektrycznej. W technologii klasycznej gaz nadmiarowy
jest odprowadzony tzw. „zimnym kominem” lub spalany w pochodni gazu
koksowniczego. Technologia Elektroinstal S.A. redukuje emisję zanieczyszczeń
pyłowo-gazowych tlenku węgla CO2, emisję pyłów, a także ogranicza emisję
szeregu innnych zanieczyszczeń do atmosfery.
“
Ograniczenie emisji ze źródeł komunalnych jest jedną z dyrektyw Unii Europejskiej
w zakresie jakości powietrza. Tymczasem z pomiarów dokonanych w miastach
i na obszarach wiejskich Górnego Śląska oraz w Krakowie wynika, że ze źródeł
komunalnych pochodzi aż 60 proc. średniorocznej emisji zanieczyszczeń, zaś w sezonie
zimowym wzrasta ona do 90 proc.
[CZYSTE POWIETRZE Biuletyn Górniczy nr 28]
“
Pionierskie w skali europejskiej rozwiązanie współspalania odpadowych gazów
z instalacji suchego chłodzenia koksu i gazu koksowniczego jest jak najbardziej
racjonalne i uzasadnione, nie tylko pod względem ochrony środowiska, ale również
ekonomicznym.
Sztandarową realizacją w tym zakresie jest ukończona w 2007 r.
Elektrociepłownia w ZK „Przyjaźń”. W realizacji tego zadania Energoinstal S.A.
wystąpił jako Generalny Realizator Inwestycji. Zastosowany w EC „Przyjaźń”
sposób utylizacji gazu nadmiarowego daje ogromne korzyści energetyczne
i ekologiczne.
Dane kontaktowe:
Adam Troszka
40-203 Katowice, Al. Roździeńskiego 188d
tel.: +48 32 735 73 74
tel. kom.: +48 696 038 153
e-mail: [email protected]
Joanna Jeż
tel. direct +48 32 735 72 10
tel. mobile +48 668 272 402
e-mail: [email protected]
www.energoinstal.pl
[Jerzy Strzycki, Koksownia Przyjaźń Sp z o.o.]
21
Lediko Walendowski i Wilanowski Sp. j.
Oszczędzamy zasoby energetyczne dla przyszłych
pokoleń bez rezygnacji z wygody i bezpieczeństwa,
jaką zapewnia stałe oświetlenie ulic, parków, firm czy
urzędów.
Wystarczy zastosowanie inteligentnych lamp
ulicznych
LED
CLEVEO,
które
umożliwiają
dodatkowe
oszczędności
dzięki
cyfrowemu
kontrolerowi
oraz
innowacyjnemu
układowi
optycznemu lampy produkowanej przez firmę
„LEDIKO Walendowski i Wilanowski” Sp. j.
Jasna oszczędność i kontrola energii
“
• Możliwość zasilania z baterii słonecznych lub turbin wiatrowych.
• Niski współczynnik olśnienia uzyskany dzięki cofnięciu źródła
światła w głąb oprawy zwiększa bezpieczeństwo.
• Lampy CLEVEO są przyjazne środowisku naturalnemu, cechują
się niskim zużyciem energii elektrycznej, a przy ich produkcji
użyto bezpiecznych materiałów.
• Mózgiem lampy CLEVEO i jej największym wyróżnikiem
jest wbudowany cyfrowy kontroler. Jego zadaniem jest
inteligentne sterowanie pracą całej lampy, dzięki czemu
posiada ona unikalną funkcjonalność, zużywa mniej energii i może
działać znacznie dłużej. Kontroler czuwa, aby lampa niezależnie
od panujących warunków świeciła stałym, zdefiniowanym
strumieniem
świetlnym.
Kontroler
posiada
funkcję
automatycznego oszczędzania energii w późnych godzinach
nocnych oraz funkcję kompensacji starzeniowej i termicznej.
CLEVEO to inteligentne i oszczędne w eksploatacji lampy uliczne LED.
Konstrukcja modułu wykorzystuje innowacyjne rozwiązanie, które zapewnia
Cechuje je uniwersalność zastosowań i bardzo dobre parametry techniczne.
równomierny rozkład oświetlenia na ulicy i minimalizuje straty oświetlenia
Dzięki połączeniu unikalnego systemu optycznego z wbudowanym cyfrowym
poza nią. Układ optyczny stanowią diody LED, z których każda jest ustawiona
sterowaniem, powstała innowacyjna lampa o wysokiej sprawności i unikalnej
pod innym kątem. Pozwala to na uzyskanie wyjątkowej możliwości
funkcjonalności.
kierowania światła dokładnie tam, gdzie jest ono pożądane. Dzięki temu
na ulicę pada więcej światła, oświetlenie jest bardziej równomierne i rośnie
Źródłem światła w lampie CLEVEO są diody LED mocy wysoko cenionej firmy
Obecnie technologia LED należy do najbardziej zaawansowanych i wciąż
najszybciej rozwijających się. W efekcie diody LED charakteryzują się z roku na rok coraz
lepszymi parametrami, a ich zalety są coraz bardziej widoczne.
CREE. Są to nowoczesne źródła światła o wysokiej niezawodności i wydajności
Dziś najlepsze białe diody są ponad dziesięciokrotnie bardziej wydajne
niż standardowe żarówki. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas prawdziwa rewolucja
w technice oświetleniowej.
diody LED charakteryzują się wysokim współczynnikiem oddania barw,
15 miliardów USD – tyle w 2013 roku będzie wart rynek produktów wykorzystujących
diody LED.
[Gazeta.pl Technologie 28.05.2010]
[Lediko]
“
• Oszczędności do 40% energii w porównaniu ze zwykłymi
lampami LED, możliwe dzięki kontrolerowi wykorzystanemu
w lampie CLEVEO.
świetlnej oraz długim czasie życia. Dzięki nim możliwe jest uzyskanie
optymalnego oświetlania przy mniejszym zużyciu energii. Zastosowane
co bezpośrednio przekłada się na poprawę widoczności na ulicy. Sercem
lampy CLEVEO jest moduł LED wraz z optyką.
komfort oraz bezpieczeństwo użytkowników dróg.
Dane kontaktowe:
Piotr Walendowski
54-413 Wrocław, ul. Klecińska 125
tel.: +48 71 7985 785
tel. kom.: +48 663 17 22 29
e-mail: [email protected]
www.lediko.com
23
PPHU MARBET-WIL Sp. z o.o.
Dbałość o czyste środowisko naturalne to coś
więcej niż tylko skuteczny sposób unieszkodliwiania
odpadów. Prawdziwą sztuką jest przetwarzanie tych
odpadów na użyteczne produkty.
Technologia SULTECH® to wyjątkowa metoda
stabilizowania odpadów w polimerobetonie. Dzięki
temu zachowujemy czyste środowisko naturalne,
a jednocześnie zyskujemy doskonałe tworzywo
termoplastyczne
o
niezwykłej
szczelności
i mrozoodporności oraz bardzo niskiej nasiąkliwości.
Wczoraj niebezpieczne,
dzisiaj użyteczne
• Bardzo dobre właściwości mechaniczne (wysoka wytrzymałość
na ściskanie i na zginanie), przewyższające analogiczne betony
portlandzkie.
• Odporność na agresywne media, w tym: kwasy, sole, wodę
morską, a także szczelność i mrozoodporność.
• Bardzo niska nasiąkliwość.
• Bezodpadowość produkcji.
• Porównywalny współczynnik rozszerzalności z betonem na bazie
cementu portlandzkiego.
Firma PPHU MARBET-WIL Sp. z o.o. oferuje autorskie, oryginalne rozwiązania
Otrzymany polimerobeton SULTECH® zawierający odpady jest materiałem
techniczne
umożliwiające
inertnym i doskonałym tworzywem termoplastycznym (można go
odzyskiwanie niebezpiecznych odpadów przemysłowych zawierających
wielokrotnie przetwarzać), z którego można formować wiele bardzo dobrych
ciężkie metale w postaci stałej (proszki, granulaty itp.) poprzez ich stabilizację
produktów. Mogą to być np. odwodnienia liniowe, płyty przeciwpowodziowe
z użyciem polimeru siarki w polimerobetonie SULTECH®. Technologia
NOE®, elementy studzienek kanalizacyjnych, płyty drogowe, elementy dróg
ta pozwala przetworzyć odpady na użyteczne produkty. Proces stabilizacji
i autostrad, obciążniki trakcji kolejowych itp.
i
technologiczne,
zastrzeżone
patentami,
i odzysku niebezpiecznych odpadów przemysłowych do gospodarczego
wykorzystania jest szczególnie przydatny w przypadku stabilizacji odpadów
zawierających metale ciężkie, takie jak: kadm, chrom, sole baru, cynk, miedź,
wapń, żelazo, nikiel, arsen, mangan, ołów, glin, magnez, sole innych metali
i
“
Zgodnie z unijną dyrektywą dotyczącą składowania odpadów, która weszła w życie
w 1999 r., nie można umieszczać płynnych odpadów na składowiskach.
Europejscy eksperci pracują obecnie nad szczegółowymi zasadami składowania rtęci
w postaci płynnej.
popioły
ze
spalarni
odpadów.
Zestalanie
odpadów
szczególnie
niebezpiecznych, zawierających ciężkie metale, polega na tworzeniu
z polimerem siarki siarczków tych metali, które są nierozpuszczalne w wodzie.
Dane kontaktowe:
Marcin Hiltawski
Adres korespondencyjny:
44-100 Gliwice, ul. Towarowa 9 (zakład produkcyjny)
Adres firmy:
43-346 Bielsko Biała, ul. Chochołowska 28
tel. kom.: +48 32 338 19 41
e-mail: [email protected]
www.marbetwil.pl
[Przyroda dla Europejczyków Nr 34 2009]
25
NEON Wojciech Norberciak
Źródło
darmowej
energii
dla
budynów
jednorodzinnych,
wielorodzinnych,
obiektów
szpitalnych,
sanatoriów
czy
rekreacyjno
wypoczynkowych jest w zasięgu ręki.
• Wysoka sprawność wymiennika meandrowego z powłoką
Sunselect o współczynniku absorpcji a>95%.
Dzięki energii słonecznej możemy uniezależnić
się od podwyżek cen prądu, efektywnie ogrzewać
nasze obiekty, a co najważniejsze - zachować czyste
środowisko naturalne oraz zasoby paliw dla przyszłych
pokoleń. Przedstawiamy energooszczędną instalację
grzewczą - kolektor słoneczny Neosol 250.
• Przepona dyfuzyjna neoglas chroni izolację przed wilgocią.
i odpowietrzające, przejścia dachowe oraz grupy pompowo regulacyjne
Jest to najbardziej zaawansowana technologicznie konstrukcja o najwyższych
Neounit.
wyróżnia go meandrowa konstrukcja wymiennika, dzięki czemu kolektor
“
Dzięki przydomowym kolektorom słonecznym możemy zmniejszyć rachunki
za podgrzewanie wody użytkowej – tej do mycia – o 60–70 proc.
“
[Dziennik Gazeta Prawna, 13.03.2010]
[Ecoeurope.eu]
Kolektory są idealnym rozwiązaniem do utrzymywania zimą dodatniej temperatury
w nieużywanych o tej porze roku budynkach albo takich, w których spędzamy niewielką
część roku, czyli przede wszystkim w domkach letniskowych i daczach.
Nie wolno zapominać nam i o tym, że wciąż jeszcze dwa miliardy mieszkańców naszej
planety nie mają dostępu do energii elektrycznej, a dla wielu z krajów rozwijających
się słońce jest jedynym źródłem energii użytecznej.
• Żywotność powyżej 25 lat, bez spadku wydajności w całym
okresie pracy.
Podstawowym produktem firmy Neon jest kolektor słoneczny neosol 250.
parametrach technicznych i użytkowych. Spośród setek różnych produktów
ENERGIA JEST WSZĘDZIE MY WIEMY JAK JĄ POZYSKAĆ
• Czteromilimetrowe szkło solarne o wysokiej przepuszczalności,
odporne na gradobicie.
posiada wyższe osiągi od konkurencyjnych. Konstrukcja ta charakteryzuje
się długą drogą przepływu rzędu 28-30 m. Duża prędkość powoduje,
że strumień przybiera charakter turbulentny tj. posiada zwiększoną zdolność
Świątynia Opatrzności Bożej, wznoszona obecnie w Warszawie, została
wyposażona przez firmę neon w nowoczesny system ogrzewania. Układ
grzewczo-energetyczny został zaprojektowany do pokrycia potrzeb
cieplnych i energetycznych.
przejmowania ciepła. Kolektor neosol 250 o meandrowej konstrukcji
W instalacji solarnej do konwersji energii promieniowania słonecznego
wymiennika cechuje minimalna strefa sedymentacji i aeracji, jak również
na ciepło zastosowano wysokosprawne kolektory słoneczne Neosol 250.
zdolność do samoodpowietrzania. Dzięki temu urządzenie to ma najlepsze
Mają one konstrukcję meandrową z powłoką Sunselect o współczynniku
parametry użytkowe ze wszystkich oferowanych kolektorów słonecznych.
absorpcji promieniowania α>95% i współczynniku transmisji ε<5%.
Wyróżniają go także doskonałe wyniki testu sprawnościowego, wykonanego
Kompletny system solarny neosol o powierzchni ponad 100 m2 został
przez niezależną i akredytowaną jednostkę badawczą, a pełny test jakościowy
zamontowany na specjalnej konsturkcji wsporczej na dachu bunynku
potwierdza najwyższą jakość urządzenia (np. temperatura stagnacji
parafialno - diecezjalnego.
wynosi 250ºC). Dopełnieniem kluczowego produktu jest cały system solarny
neosol – jeden z najlepszych i najbardziej efektywnych systemów słonecznych
na rynku. System solarny Neosol to kompletne rozwiązanie obejmujące
m.in. zestawy montażowe do dachów płaskich jak i skośnych, o każdym rodzaju
pokrycia, a także kompensujące łączniki kolektorów, zestawy przyłączeniowe
Dane kontaktowe:
Jacek Płoszaj
Kolonia Borek, ul. Przemysłowa 3
42-262 Poczesnatel. kom.: +48 609 661-833
e-mail: [email protected]
www.neon.new.pl
27
Petroster Sp. j.
Każdy, kto zajmuje się magazynowaniem paliw
płynnych, zna ryzyko i potencjalne straty wynikające
z eksploatacji zbiorników. Straty można zmniejszyć
do minimum, zapewniając jednocześnie bezpieczne
użytkowanie instalacji. Rozwiązaniem jest osprzęt
hermetyzacyjny i zabezpieczający oraz system
kontrolno-pomiarowy, oferowany przez firmę
Petroster Sp.j., który zapewnia dwukierunkową
ochronę instalacji, a jego poszczególne elementy
można montować w każdej pozycji.
• Wszystkie produkowane elementy posiadają atesty i certyfikaty
wymagane w Polsce i UE.
• Oferowana technologia pozwala na redukcję strat wynikających
z braku hermetyzacji instalacji paliwowych.
Efekt: większe bezpieczeństwo dla nas i ochrona
środowiska wokół nas.
Eko-kontrola zbiorników paliwa
Pakiet
Bezpieczny
emisji
oparów
Zbiornik
paliw
jest
płynnych.
systemem
Stanowi
on
służącym
podstawę
ograniczeniu
niezbędną
przy dostosowaniu zbiorników do obowiązujących przepisów prawnych
ujętych rozporządzeniem o warunkach technicznych, jakim muszą podlegać
stacje i bazy paliw. Na pakiet składają się: autorski system kontrolnopomiarowy, zawór antyprzepełnieniowy, zawór oddechowy oraz bezpiecznik
przeciwogniowy i bezpiecznik przeciwdetonacyjny. Konstrukcja zaworów
i bezpieczników jest elementem autorskim proponowanej technologii.
W 1996 r. rząd, a właściwie minister przemysłu i handlu, nakazał, by wszystkie nowo
montowane w Polsce zbiorniki paliw spełniały zachodnie normy.
“
[Gazeta.pl Gospodarka, Krystyna Naszkowska, 2001]
[Ochrona Zbiorników, Wojciech Sokólski]
“
A jak dostaje się paliwo do ziemi ze zbiorników paliwowych? W zasadzie są jedynie
trzy możliwości: rozlewanie paliwa przy zapełnianiu zbiornika, nadmierne napełnianie
(przelanie) zbiornika i nieszczelność płaszcza zbiornika.
Firma Petroster otrzymała z Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej
Dane kontaktowe:
Andrzej Koźbiał
30-220 Kraków, ul. Leśmiana 2
tel. kom.: +48 509 101 321
e-mail: [email protected]
Paweł Majewski
30-220 Kraków, ul. Leśmiana 2
tel. kom.: +48 509 101 357
e-mail: [email protected]
www.petroster.com.pl
Polskiej świadectwa ochronne wzoru użytkowego na produkowane zawory
oddechowe i antyprzepełnieniowe.
29
PP-EKO Sp. z o.o.
Zero zrzutu, zero odpadów, zero problemów
z czystą wodą w przemyśle lotniczym i galwanicznym.
Tak jednym zdaniem można opisać technologię
ROVAPO,
która pozwala na produkcję bardzo
czystej
wody
technologicznej.
ROVAPO
jest technologią zamkniętego obiegu wodnego,
która minimalizuje ilość zużytej energii oraz
powstających odpadów. To technologia tak czysta,
jak woda którą dzięki niej uzyskujemy. ROVAPO
to również wysoka wartość wskaźnika zwracania
wody do powtórnego użycia (ponad 95%).
• Pozwala na odzysk wody ze ścieków z efektywnością powyżej
98% (również odzysk wody wysokiej jakości ze ścieków
podatnych na oczyszczanie biologiczne).
ROVAPO jest autorskim rozwiązaniem PP-EKO. Należy do rodziny systemów
W 2006 roku PP-EKO Sp. z o.o. na podstawie autorskiej koncepcji i własnych
typu „zero-discharge” i pozwala na pełny odzysk wody ze ścieków. W zależności
projektów wykonała “pod klucz” w WSK PZL „Świdnik” pierwszą na taką skalę
od przemysłu system ROVAPO umożliwia uzyskanie:
w Polsce nowoczesną oczyszczalnię ścieków z zamkniętym obiegiem wody
a. wody o parametrach <10 ms (woda demineralizowana), np. dla produkcji
z nowej galwanizerni. Zamiast ścieków galwanicznych odprowadzanych
b. superczystej wody dejonizowanej,
brakiem możliwości spełnienia niektórych parametrów wymaganych przez
c.
wody o parametrach umożliwiających jej powtórne zużycie do procesów
przedsiębiorstwa wodociągowe), ze ścieków powstaje wysokiej jakości
produkcyjnych.
woda demineralizowana o ściśle gwarantowanych parametrach. Jest ona
Oferowana technologia wyrosła ze specyficznej wiedzy całego zespołu
firmy i potwierdzona jest szeregiem patentów dla aplikacji galwanicznych.
Technologia
obejmuje
szereg
stopni
oczyszczania,
układy membranowe i układy wyparne.
“
Technologia
ROVAPO
została
zaprojektowana
pod
kątem
ścieków
galwanicznych. W pewnych przypadkach może być uzupełniona o inne
komponenty pozwalające na zastosowanie do innych ścieków – wstępnie
oczyszczanych chemicznie i biologicznie osadem czynnym z membranami
ultrafiltracyjnymi (Reaktory MBR AeroMem™).
zwracana do procesów produkcyjnych w nowoczesnej galwanizerni
obsługującej produkcję podzespołów lotniczych.
pozwalających
na osiągnięcie zakładanego celu: selekcję strumieni i oczyszczanie chemiczne,
Według WHO w latach 1985-95 do środowiska naturalnego przeniosło się tyle odpadów
(pyłów, ścieków, śmieci), ile w poprzednich 70 latach i nic nie zapowiada zmian.
• Pozwala na minimalizację ilości odpadów stałych – jedyny
odpad to zatężony osad z części chemicznej i koncentrat soli
z wyparki zawierający ok. 50% suchej masy.
w klasycznym procesie oczyszczania do kanalizacji miejskiej (co skutkuje
galwanicznej,
Krystalicznie czysta woda
• Oparta jest o autorskie oprogramowanie, warunkujące
automatyczną pracę instalacji, niezależnie od zmiennej ilości
i składu ścieków z produkcji oraz gwarantowaną stałą
wydajność instalacji.
Dane kontaktowe:
Wojciech Pietraszek
Managing Partner (CEO)
03-680 Warszawa, ul. Agatowa 12
tel.: +48 22 519 60 32
tel. kom.: +48 602 704 632
e-mail: [email protected]
www.ppeko.com.pl
[Gazeta Częstochowska - Łukasz Sośniak]
31
Promar Sp. z o.o.
Zadbajmy o racjonalne wykorzystanie mediów
energetycznych w budynkach, którymi zarządzamy.
To sposób na wymierne oszczędności i czyste
środowisko. Dzięki technologii Promar mogą Państwo
zdalnie, przez internet, zarządzać zużyciem ciepła,
energii elektrycznej, wody czy gazu w dowolnie
zlokalizowanych budynkach. Do obsługi systemu
wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp
do internetu. Co więcej, jest to technologia
kompatybilna z urządzeniami różnych producentów,
a jej zastosowanie zapewnia bezpieczeństwo pracy
oraz zmniejszenie kosztów zużycia instalacji.
•
Dostępne są odpowiednie funkcjonalności umożliwiające
samodzielne
sterowanie
obiektem
oraz
dodatkowe
funkcjonalności
powiadamiania
w
przypadku
awarii
oraz system raportowania.
•
Wszystkie dane o każdym monitorowanym obiekcie
są zapisywane w centralnej bazie danych, a następnie
udostępniane poprzez przeglądarkę internetową w formie
odpowiednich raportów.
•
Oferowana jest kompleksowa usługa.
Rozwiązanie dotyczy kompleksowej usługi świadczonej w oparciu o autorskie
rozwiązanie. Firma Promar łączy doświadczenie, unikalną wiedzę i technologię
Zarządzaj energią w budynku przez Internet
informatyczną w obszarze zarządzania mediami energetycznymi. To ciepło,
energia elektryczna, gaz czy woda, które dostarczane są przez niezależnych
operatorów do wszelkiego typu budynków mieszkalnych, użyteczności
publicznej, hal przemysłowych, magazynowych itp. Rozwiązanie obejmuje
opracowany moduł PMC [email protected] Monitoring Controller – specjalistyczne
urządzenie spełniające podwójną rolę. Jest to zarówno sprzęt sterujący
“
różnego rodzaju urządzeniami wykonawczymi, a jednocześnie kontrolnopomiarowy dla wszelkich typów czujników, liczników do pomiarów
“
W Polsce znaczny potencjał oszczędności energii, a tym samym ochrony klimatu,
związany jest także z efektywnym gospodarowaniem energią w budynkach. Według
raportu Ecofys - zużywają one obecnie aż 40% całej wykorzystywanej w kraju energii,
z czego 70% przypada na ich ogrzewanie. Tymczasem poprawa efektywności cieplnej
budynków może skutkować zmniejszeniem krajowego zużycia energii o ponad 10%.
Budynki są najbardziej energożernymi obiektami w Polsce. Zużywają ok. 70% zasobów.
Większa część tej energii idzie w ogrzewanie. Szacuje się, że poprawa energooszczędności
cieplnej obniży o 10% zużycie energii w kraju.
[Budnet.pl]
[CzyWiesz.pl]
temperatury,
przepływności
oraz
innych
parametrów
Dane kontaktowe:
Bartosz Marciniak
85-079 Bydgoszcz, ul. Kościuszki 27
tel. kom.: +48 660 793 827
e-mail: [email protected]
Paweł Chełczyński
85-079 Bydgoszcz, ul. Kościuszki 27
tel. kom.: +48 660 773 831
e-mail: [email protected]
www.promar.com.pl
związanych
z urządzeniami kontrolnymi. Przekazuje i odbiera przy pomocy technologii
GSM dane potrzebne do analizy zachowań budynków i pomieszczeń oraz
do sterowania urządzeniami wykonawczymi.
33
SUNEX Sp. z o.o.
Wykorzystywanie czystej energii nie musi wiązać
się
z
wyrzeczeniami.
Kolektor
słoneczny,
który zmniejsza koszty zużycia energii do celów
grzewczych oraz przygotowania ciepłej wody,
może jednocześnie stać się ozdobą domu, budynku
wielorodzinnego czy też obiektu użyteczności
publicznej. SUNEX to zaawansowane kolektory
słoneczne, które w przeciwieństwie do wielu innych
europejskich kolektorów wykonane zostały z wysokiej
jakości stali szlachetnej.
• Elastyczność technologii produkcji pozwala wyprodukować
urządzenie według indywidualnych potrzeb i wymogów klienta.
• Produkt posiada doskonałe parametry wytrzymałościowe.
• Kolektor płaski odporny jest nawet na najbardziej agresywne
i wilgotne środowisko.
Ta cecha w połączeniu z przemyślaną konstrukcją
zapewnia ich niezwykle wysoką jakość, estetykę oraz
trwałość.
Słoneczna energia w szlachetnej oprawie
Kolektor płaski z ramą wykonaną ze stali nierdzewnej to rozwiązanie
Rozwiązanie materiałowe to jednak nie wszystko. Aby uzyskać produkt
innowacyjne na skalę światową. Jak wiadomo, kolektory słoneczne
końcowy, nie tylko o doskonałych parametrach wytrzymałościowych,
to urządzenia, które przeznaczone są do eksploatacji przez dziesiątki lat,
ale również o parametrach wydajnościowych i ekspozycyjnych, potrzebna
dlatego zastosowanie trwałej obudowy jest sprawą strategiczną. Firma
jest nowoczesna i niespotykana dotąd technologia produkcji. Tę właśnie
SUNEX od wielu lat pozostaje jednym z europejskich liderów w tworzeniu
firma SUNEX również opracowała i wprowadziła w życie.
trendów panujących na rynku techniki solarnej – zarówno w zakresie
innowacyjnych rozwiązań materiałowo konstrukcyjnych, jak również
Kolektor produkowany jest w czterech opcjach wymiarowych, tj. 2,0 – 2,38
w zakresie produkcji linii technologicznych do produkcji wszystkich
– 2,51 – 2,85 m2, w wersjach poziomych lub pionowych, z absorberem
elementów systemu solarnego: kolektorów, zasobników, stacji solarnych,
w postaci meandry lub harfy pojedynczej albo podwójnej.
nośników ciepła, estawów montażowych, połączeniowych itp.
“
Wyliczono, iż elektrownia słoneczna o 10-procentowej wydajności zajmująca 1/3 Sahary
zaspokoiłaby potrzeby energetyczne świata. Dla Polski wystarczyłby kwadrat o boku
70 km.
[Ekologika, 2010]
“
17 czerwca 2010 Zarząd NFOŚiGW podpisał z sześcioma bankami umowy,
uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów
słonecznych. Osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie podłączonym
do sieci ciepłowniczej, poprzez banki, NFOŚiGW proponuje 45% dopłaty do zakupu
i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej.
Dane kontaktowe:
To właśnie wieloletnie doświadczenie pozwoliło stwierdzić, że najtrwalszym
rozwiązaniem w zakresie konstrukcji ramy jest właśnie stal nierdzewna,
a nie powszechnie stosowane aluminium.
Katarzyna Glenc
47-400 Racibórz, ul. Piaskowa 7
tel. kom.: +48 664 045 200
e-mail: [email protected]
www.sunex.pl
[Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2010]
35
Watt Sp. z o.o
Więcej energii i żadnych rachunków za gaz olej i prąd.
Ta wiadomość każdego dnia rozpromienia wszystkich
inwestorów i właścicieli domów jednorodzinnych,
którzy użytkują kolektory słoneczne WATT 4000S/SU.
Ten produkt pod wieloma względami przewyższa
alternatywne rozwiązania: elektrownie wiatrowe,
pompy ciepła i panele fotowoltaiczne. Kosztuje
zdecydowanie
mniej,
umożliwia
uzyskanie
widocznych oszczędności w krótkim czasie,
nie wymaga zezwolenia na montaż i jest wysoce
efektywny.
Kolektor dodatkowo zaopatrzony jest w antyrefleksyjną szybę CENTRROSOLAR, redukując
do minimum refleksy świetlne od powierzchni szyby,
dzięki czemu do absorbera dociera więcej promieni UV.
Świetlny sposób na ogrzewanie
• Bardzo wysoka
(ETA 0 = 0,845).
wartość
współczynnika
efektywności
• Unikalny, opatentowany system łączenia rurek przepływowych
z absorberem, umożliwiający szybszą i lepszą wymianę ciepła.
• Antyrefleksyjna szyba CENTRROSOLAR redukuje do minimum
refleksy świetlne od powierzchni szyby, dzięki czemu
do absorbera dociera więcej promieni UV, zwiększając jego
efektywność.
• Większa powierzchnia styku absorbera z rurkami przepływowymi
powoduje większą powierzchnię wymiany.
• Puszka wykonana z jednego elementu aluminiowego
jest wyjątkowo solidna, trwała i odporna na wilgoć.
Kolektor słoneczny płaski Watt 4000 występuje w dwóch rozwiązaniach,
Jedną z ważniejszych instalacji wykonanych na kolektorze WATT 4000 S było
jako model S oraz SU, które różnią się między sobą ilością króćców
zamontowanie 320 paneli solarnych na dachach Samodzielnego Publicznego
przyłączeniowych. Watt 4000 S posiada 4 króćce przyłączeniowe,
Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie.
co pozwala łączyć w serię więcej kolektorów i co ma zastosowanie
w instalacjach wielkowymiarowych. Watt 4000 SU z 2 króćcami stosowany
“
“
W Polsce w latach 1958-1960 w Instytucie Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
a obecnie Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
w Warszawie rozpoczęto pierwsze próby budowy kolektorów słonecznych
do podgrzewania powietrza.
Naukowcy oceniają, że gdyby na każdym domu w Europie zainstalowano po jednym
kolektorze, to do atmosfery nie trafiłoby tyle dwutlenku węgla, ile wytwarza 20 mln
samochodów.
Właśnie tam w 1963 r. zbudowano pierwszy w Polsce i zarazem jeden z pierwszych
w Europie kolektor słoneczny o powierzchni 40 m2 do podgrzewania powietrza
w suszarce zielonek i słomy lnianej.
[Marek Wielgo, Wyborcza.biz, 16.06.2010 r.]
[Junkers Energia Odnawialna, 2007]
jest do mniejszych instalacji. Kolektor w całości produkowany jest przez firmę
Watt. Łączenie rurek, którymi przepływa czynnik grzewczy z absorberem jest
opatentowanym elementem technologii. Płyta absorbera jest odpowiednio
Dane kontaktowe:
profilowana – wytłaczana jest specjalna rynienka na rurkę do przepływu
Jacek Paluch
Export Manager
41-940 Piekary Śląskie, ul. Podmiejska 45
tel.: +48 32 287 66 82
e-mail: [email protected]
www.watt.pl
czynnika grzewczego, co zwiększa powierzchnię styku płyty absorbera
z rurką. Ponadto zastosowana metoda nie uszkadza powłoki selektywnej
absorbera
i
nie
efektywniejszym
pogarsza
jego
przekazywaniem
właściwości.
ciepła
do
Połączenie
czynnika
skutkuje
grzewczego,
co potwierdzają bardzo dobre wyniki badań kolektorów.
37
WOFIL Robert Muszański
Czysta woda dla przemysłu spożywczego, do basenów
czy wodociągów może być uzyskiwana bez użycia
substancji chemicznych. Technologia ozonowania
pozwala na oczyszczanie wody w sposób prosty,
skuteczny i bezpieczny dla środowiska naturalnego.
Ale to nie wszystko.
Instalacje Wofil są w pełni skomputeryzowane
i monitorowane przez Internet. Dzięki temu można
je zamontować w dowolnym miejscu na świecie
oraz zyskać wygodę i pewność szybkiego wsparcia
serwisowego.
Firma WOFIL Robert Muszański oferuje ekologiczne systemy oczyszczania
Technologia u źródeł czystej wody
[Wofil]
• Stosowane podzespoły, elementy i urządzenia posiadają
stosowne zezwolenia, atesty i certyfikaty.
Firma WOFIL Robert Muszański przeprowadziła prace modernizacyjne
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego.
Technologia jest w pełni bezpieczna, przyjazna środowisku, oparta tylko
na naturalnych procesach zachodzących w przyrodzie. Jedyna różnica polega
obejmował
wymianę
starych
generatorów
ozonu
na zaawansowane technologicznie blokowe ozonatory, zaprojektowane
i wyprodukowane przez firmę WOFIL. Modernizacja obejmowała również
wykonanie monitoringu on-line i wizualizację pracy stacji uzdatniania.
Zamontowany
internet, co umożliwia ich montaż w dowolnym miejscu na świecie,
W 2050 roku nawet 7 miliardów ludzi w 60 krajach może cierpieć z powodu niedostatku
wody pitnej. Przyczyną tego zjawiska jest między innymi globalne ocieplenie. Autorzy
raportu WWF przewidują, że wzrost średnich temperatur o jedynie 4° Celsjusza może
doprowadzić do zniknięcia wszystkich lodowców (stanowiących 70% zasobów wody
pitnej).
• Do montażu instalacji WOFIL lub modernizacji istniejącej stacji
uzdatniania wody wymagana jest niewielka powierzchnia.
Kontrakt
Instalacje WOFIL są w pełni skomputeryzowane i monitorowane przez
“
• Praca jednego lub kilku bloków generatora ozonu
pozwala dostosować jego wydajność do aktualnych potrzeb
oraz zmniejszyć stopień zużycia urządzenia.
środków chemicznych, jak np. chlor, nadmanganian potasu czy koagulanty.
kontrolowane.
“
• Minimalizacja ryzyka przerw w produkcji oraz obniżenie kosztów
eksploatacyjnych.
wody w technologii ozonowania, bez konieczności stosowania sztucznych
na tym, że procesy ozonowania przebiegają dużo szybciej i mogą być w pełni
Ozon, gwarantując 100% skuteczność bakteriologiczną zapewnił sobie czołową
pozycję wśród wszystkich środków dezynfekujących. Z tego tez względu miasta
w USA instalują w szybkim tempie systemy ozonowania, aby zapewnić ochronę wody
pitnej przed skażeniem Cryptosporidium. Także coraz więcej polskich wodociągów
wykorzystuje technologię ozonowania zapewniając sobie bezpieczeństwo
bakteriologiczne spożywanej wody.
• Do eksploatacji systemu nie ma potrzeby zatrudniania wysoko
wykwalifikowanej kadry technicznej.
to
w
zaawansowana
PWiK
Częstochowa
technologicznie
system
instalacja
ozonowania
wody
oczyszczająca
wodę,
która w całym procesie wykorzystuje jedynie energię elektryczną.
z jednoczesnym zapewnieniem pełnego i szybkiego wsparcia serwisowego.
Poprzez zastosowanie w instalacji podziału ciągów technologicznych
Dane kontaktowe:
na moduły, producent gwarantuje większą niezawodność instalacji
Aneta Klimek
33-380 Krynica Zdrój, ul. Rzeźniana 10/1
tel.: +48 18 414 00 67
e-mail: [email protected]
www.wofil.pl
oraz nieprzerwaną pracę w czasie przeglądów serwisowych i napraw.
Wykorzystywane
w
rozwiązaniu
wieloblokowe
generatory
ozonu
umożliwiają naprzemienne działanie poszczególnych bloków oraz możliwość
ich rozbudowy.
[Polska Akcja Humanitarna, 2010]
39
Ministerstwo Środowiska
Rzeczpospolita Polska
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa
Phone: +48 (22) 369 28 55
+48 (22) 369 28 66
+48 (22) 369 28 61
Fax:
+48 (22) 369 22 63
e-mail: [email protected]
www.mos.gov.pl
Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
projekt i skład: Datasky creative solutions
wyprodukowano na papierze ekologicznym
Podziękowania dla firmy Servimedia za udostępnienie zdjęć
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PRZYGOTOWAŁO PROJEKT GREENEVO –
AKCELERATOR ZIELONYCH TECHNOLOGII W RAMACH 14. KONFERENCJI
NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU, KTÓRA ODBYŁA
SIĘ W POLSCE W GRUDNIU 2008 ROKU. JEST ON ZBIEŻNY Z IDEĄ POZNAŃSKIEJ
STRATEGII TRANSFERU TECHNOLOGII, PRZYJĘTEJ NA ZAKOŃCZENIE SZCZYTU.
ZAKŁADA ONA ZWIĘKSZANIE EFEKTYWNOŚCI TRANSFERU TECHNOLOGII PRZEZ
DOBRE ROZPOZNANIE POTRZEB KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ W TYM ZAKRESIE.
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROWADZĄC PROJEKT W PRAKTYCZNY
SPOSÓB REALIZUJE ZAŁOŻENIA NAJWAŻNIEJSZEGO STRATEGICZNEGO
DOKUMENTU ŚRODOWISKOWEGO, POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA,
DOTYCZĄCE TRANSFERU TECHNOLOGII ORAZ PROWADZENIA DZIAŁAŃ
PRO EKOLOGICZNYCH.
www.greenevo.gov.pl
Coprights Ministerstwo Środowiska
Numer ISBN 83-86564-39 -3

Podobne dokumenty