rada gminy - BIP - Gmina Mysłakowice

Komentarze

Transkrypt

rada gminy - BIP - Gmina Mysłakowice
RADA
GMINY
ul. Szkolna 5
58-533 MYsŁAxowIcE
tel.643-99-96
.
{ Jc h w a ł a n r X X X I X / 2 4 0 | 1 3
Rady Gminy Myslakowice z dnia 26 czenwca 2013 roku
W sprawie : zmian budżetugminy .
Na podstawie arl. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządziegminnym
(tekstjednolity z 2001 roku l)2. [.'I.Nr 142, poz. 1591 ze zmiarl':imi)oraz art.2l1, art.2I2 i afi.
217 ustawyzdnia2T sierpnia 2009 roku o finansachpublicznych Dz. tl. Nr 157,po2.1240
z późniejszymizmianami
Rada Gminy Mysłakowicc uchwala co następuje:
s1
I 'Zmnie1sz'a
się dochodygmilly ti l<wcltę966.423zł.w tym:
- dochodybicŻącco kwotę 966.423zł.
Plan dochodówpo zmianie 3|.977.4]6z,ł.
w 1ym:dochodymajątkowe3.432.138zł.
dochody bieŻące 28.545 '33tlz'ł'
Szczegółowy podział dochodów w trkładziedziałów, rozdziałów i palagrafów klasyfikacji
budżetowejzaw,ierazałącznikrrr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmnie1sz'asię wydatki gminy o kwotę 2t|0.l00z|. z tego..
- zmniejsza się wydatki inwcstycyjrrcjcdnostckbudŻctowycho kwotę 24'000zł..
- zmnicjszasię wydatki bir:Żąco
o kwotę256.l00zł.
Plan wydatków po ztnianie30.267.664z).w tym: wydatki majątkowe2,701.998zł.
wydatki bieżącc21.565.666z'ł.
Szczegółowy podział wydatk<iww układzie działów, rozdziałow i paragrafów klasyfikacji
budżetowejzawiera zał.ączniknr 2 clo niniejszej uchwały.
$2
Zmniejsza się rozchody o kwotę 686.323zł.z'tytllłuspłatykredytów do Deusche Bank PBC SA
JeleniaGóra. Planowanerozchocll'po zmianie 1,109'81fzt.
$r
W uchwale buclictowejnr XXXll/l95/l2
l{ady Gminy Mysłakowice z c1nia|9 gn:dnia2012
roku W SprawiebudŻetugminy na r.ok20l3 dokonujesię zmian:
. - zmienia się zapis $ 3' który olrzyrrrujebrzmienie:
,' $ 3.1 Ustala się nadwyikę budżettrw wysokości 1.109'8|2ń.' którą przeznacza się na spłatę
zaciągniętychwcześniejzoboi-t'iązali,
2. Ustala się rozchody w postaci spła!poŻ,yczek
i kredytów w kwocie 1.709.812zł.
a/ z tyĄtlłllspłatpożyczki do Wll()SiGW w wysokości83'500zł.,
b/ z tytllłuspłatkredyt<il'''do ])outscheBank w wysokości| '6f6.312zł. ,,
Załączniknr 3 ,,Przychody i rozcl-rodybudżętlr,'otrzymrie brzmienie jak z:ałączniknr 3
do niniejszej uchwały.
Załączniknr 4 ,, Plan zadań irrwestycyjnych.'' otrzymuje brzmienie jak z ałącznlkm 4
do niniejszej uchwały.
Załączn|knr 9 ,, Plan dochodów Z tytułukar i opłatzakorzystarlie ze środowiskaoraz wydatków
nimi finansowanych na rok 2013''. otrzymuje brzmienie jak załącznlknr 5 do niniejszej uchwały.
s4
Wykonanierrclrwały
powicrza się Wóitowi (irniny'
ss
Uchwaławchodzi w Życie 7'driicnr ;lodjęcia.
RADA
GMINY
ul. Szkolnas
58-533 MYsł.AKowtcE
rel.643-99_96
Uzasadnienie:
Dział 010
Dokonuje się zwiększorria planrr wydatków o l(wotę 8.().]()zł'w z'wlązku z zatrudnieniem
pracowników do robót publicznych prz'y pracac|.llnelioracy.ilrycilna terenie gnrirry' zmniejszając
wydatkiw dziale 600 o kwotę 8.030zł.
Dokonujesię zmtlic.|szcIria
planu wydatków w następującyclr
clzjałach:
w dz.600 .pozin]()wanaprawadróg o kwotę 24.300z,1'.
w dz.71'0 plan przestrzenny- Studiumdla wsi Karpni1ri.Stl-trŻnica
o kwotę 18'800zł.,
cmentźfze lnwestycja.,I]udowa
cmenlalzŹt
r,r.M-cach,.o kwo1ę10.000z.ł.
przygotowanicdecyzji o warunkachzabudowyo kwotę 10.000z-ł.
w dz..I5o-wydatki Rady Gminy . diety o kwotę 8.000zł.
. adrrrinistracjaUrząd Gminy o kwotę 27.000zł..
- promocjagrnir-ry
o kwotę 20.000zł,
w dz..I54 wyposaŻetrie
magazyn]-t
obrony cywilncj o kwotę 2-()()()zł..
w dz.801_ dowóz uczniów usłLlgircmontoweo kwotę 3.000zł'.
inwestycja- })rzebudowai rozbudowa przedszkola rv M.cach'' o kwotę l4.000zł.
wydatki bieŻącew przedszkoluw ł,-oyo kwotę l]0.000zł',
wydatki bieŻącew przedszkoluw M-cach o kwotę 30.()00zł.,
wydatki bieŹącew zespolcszkółw ł,-cyo lir,lrltę30.000zł.'
wydatki bicŻącew zespoleszkółw M-cach o kwotę .i0.000zł..
wydatki bieŻącew szkole podstawowc'jw K.cy o kwotę l5.000zł.
w dz.921 ewidcncjazabytków o kwotę 8.000zł.
razott-tzt.t.tnicj
szenta 280.I00zł.
W załącznikunr 5 ,,Kary i opłalyz'akorzystanic 7,eśr.oclowiska..
clokonano znrialr rniędzy
paragrafami:
- zmniejszonow dz.900r<lzdz.90003
środkido $ 4210
$ 4300 o kwo1ę500zl. pt.z.cznaczając
na zakup worków' rękawic wykorzystanych do prowacizcrriaakc.ji,,sprzątanieświata''.
- w rozdzia|e90004 zr-rrrriejszono
środkido Ą 42l0 na
8 4300 o kwotę 3.05OZt.prrcz'nac'lając
zakup krzewów i roślinozdobnychkwotę 2.500z}.' ot.ilz clrl 5!4]90 na wykonanieopinii
dendrologicznejdla wsi T]obrów o kwotę 550zł.
Rozchody budżetu
W związkll z przesul-tięciemprzypadającejdo spłaty w roku 2013 raty kredytu do Derrsche
Banku PBC S.A wysokośoi686.323zł.'dokonuje się zn-rianyplanowanych rozchodów z kwoty
2.396.135zł.do kwoty 1.709.812z}.
PRZEWO
Iiady Gminy
Teresa
CA
Ń
oq
{}
Nr?
^+
s
o-
z3
.E
=
.o
E
o
(,
o
s
}Ę
l.Ęx
.9
trs
.s)
N
r
(s)
(o
o
d
(\
.9
.g
E
E
N
E
N
(U
t
!-
.g
E
N
!
I
i
&
.t!,
:6
E
(e)
E
ct
ś
'o
N
x
xx
x
>4
N}
53
Ę* g
o
^i6 i
;6!
E E9
;ó}
9+;
ó i!
oq5
@.ź
5tsE
E
6q
ż ż ' =i ó }
P -.oż
Łx x
!E - ai6
< o-
9
!
óq
'(!'
E
r E:
'E
E . BP
'd.-
3p
'E N;J
!*t i=
6.q
E;.
;
E 9.N
E
E
P
.!
g
J}
€.-
!!^,
q..Ć r
E
s .E
39
* hx
Yl--
B ń-
=
!t
B:9
o Ea
t9o
o
EE
€ "aa^
z
=
E
*3
>p
3
'(E
, 5" -
E 9.N
ił}
.: y6
.=HE
-
=.Ei
€€
=
N ł :
6
ie
-
'ó .E E
i.s -
ó'!.
66 ś
: P.b
= E:
ię;
} ć=
.Y
B
N
o
(d
(E
N
>a
fź.
.g
t
t , C4.:
<Oź@
n
i o'J - l a
H
ś)
<ftrE
.g
s
t
i
'in Oo)
t< rtt.1,
L.rioco
3
ę3
i
o
v
6
o
lĄ
l)
,s
r'l
p
c/)
fl
*ib;is
",iĘł:i
i:.ł;H!
gEł;E;'
i E ! ;* ;
: 1!.
i
.o
L
(!
)
s
.E
ź]
-:r,r, il
[3
al
* = !", i !
.b!*zi'-
?eFri:;'
o
3"'ti
(E
a
f.)
o
F!ii
śf
(\l
rE:E
x
xx
x
a"
6,:P
i8Ę
a;
(E
E 8.9
=
(t
o
N'
=
N
!
(E',
(!
N
;
>3
Z=
-'63
>Sźx
a
P
a
E
vt,qń
< o >,o
n iJoo )- :q
Ę
<9q
a..
r
a
a
tcl
E
a
E
I
EśE:iI
:;iĘti
a
iEEi:;.
tE';i'
;99
a"i
a
=z
lE'
{l
eleE:i:
=E!*EE.:
EĘEtg.';^
ź]
*E-3
Slir.'
:l
Ii
;
;
;"
a
e
a
:3
ź]
ź.
fl
; iiE
a"
:'a..
ź]
!BN
a;
il
a;
[] ź]
[]
ś:
[] il
;
a
l:
9
:
;
.
:
:
q
-
E
!.
!
E
a ć
o
F
ź
E
*
e
!
g
śE
E
gEE:ig
:".i:śE
gEłgEi=
8
=F
:3
:,
,)
:F:
ąi;
a
PaEei.!9
.Ei*iE;:
$Ę!:;p;^
Ł]
r-lB
€*;"
ź]
F!*
łią.iE
a"
6-P
ź]
fl
.i
*śi
fl :l
ź3
!l
;
a
-;
il
ź]
ź]
u
il
-
?
a
;
I
!
:
a
;
il
;
3
;
a
i,
a
i
.ó.
:
q
t
a
'!
t-a
a
;l;
:
E
:;lł
!
9
!i!
iii:i
:
;
E
trśF:ii
;:i;ó;
I
i*E=''I
sE*;ii'
:l
al
3
5.!'ó.
a
E.3F".S:
;i3tiE.,:FcE!}ś:"
ź''
:l
:l
Ę!*
€
;l
**!.
tPl
u
a
ź3
tu
a"
3.t
qH.ł
ź]
il
!;"
ti.
9i!'
:l
=A
śE
:
ź3
ź3
i
ff
Ń
i
a
i
3
v
t
.Ę
o
E
5
o
Ń
a
ji
E:
^:,.
E'
i!
E
liil
!
;i
it
:
i
t
I
;
a
"! r-: :i E: "-:.r.
ti!:..;
;:!;ąF
ź]
::
siĘ:E:-.
5H!Ę!:
3
ź]Ł]
I
5E ::}E
łi;
źj
8
Ł]
a
e'P.:i!
9e$łę;9
.E?*Bi":
[]
;.P i
[]
ż;
u
te-il;
:!:Ę
a!5
a;
ź]
"5't
il
ź]
[]
;
ii
ź]
e:
a
:3
,;
a
8
d
?
t
a
:
tr
.l
E
i:
ll
i
r
!!
3!
ra
'
ę
a
.; v
Ń-
t
i
:
*E$:ag
;
i*g;
":
ó
a.5!!;
i:"
Ę!Ę;
EE!I;;
8
ź]
;
!e6
,.!.:!1'
śsę*ii5i
iiE:;E:
!!t
łł{
e$
;.!
ai
*P'i
;!aii
ź]
$
5':P
ź3
;
;
ź]
a
śł
a
?
Ń
R
c
;
a
5
;l
:l
i
;
li
:
d
!
t.
I
F
a
i
I
;
E
5
ł
i
ł
*sg:is
:i;łit
\r.g
<;
gE€*Ei'
Ni
n
-!J
h'r
"9
as
;R*
a
igE€;ii=
E S.n
.ta
a
ż]'
E.
;:
!Ea
Eii6
a:
a
a.
i
:
!
t
{!
ft
;
!
t
a
J
E
3
f3
E":
ń
d
5
:
a
o-
E
t!
o
E
śt
E
o
.ś
I
N
o
a
c)
Ę
(ś'
ę
@
śł
.g
E
'=
o
E
.E
cit
o
ś
N
x
xx
x
(E
!
('
o
ro
(9
J
>
'F
.ro
zS.
-'nts9
>9t*
tJ!lD(.)
<(,':lo
n
ło.j
r-. J.i
^)@
lł|j'
q
'fił:'g:t'
3r' Rady Gminy z dn.26.06.13r.Załączniknr 4 do uchwałynr XXX|X/240!'|
inwestycyjnych
Dział
Rozdział
010
01008
ti050
Wartość
Treść
Paragraf
RoInictwo i łowiectwo
27 159,00
lMelloracje
wodne
27 159,OA
Wydatkj nwestycylnelednostekbudzetowych
27 159.04
odbLrWoWa
drogi l)ąbrowca Wo]anóW- usłlgjrneoracy]nc
PrfedUdowaUl Daszyńsk Ćgo W Mysłakowcach Us|Ugmc||oracy]ne
600
60016
6050
(i01,0
700
70005
60r,0
24 526.44
Transpoń i łączność
860 110,00
D r o g ip u b L c z n eg m i n n e
92 832,04
Wydatk inwestycy]ne
]ednostekbudżetowych
92 832 0C
odbudowa drog l)ąbrowica.WojanóW
92 832 0C
''l.DLoo\,\d
60078
2 633 0C
J
| ć\/]
ts/.']C
'l V'sła.ow'
00c
a.'
tJsUWane sl utKowj. ęsl. zywlo|owych
767 278,0C
Wydatk jnW-.stycy]ne
budżetowych
]-.dnoStok
767278,04
odbudowa c]rog L)abrowca Wo]anóW
4 1 1 8 2 10 A
l)r,.ebLrdoWa
!rl Daszyński(]goW Mysłakowcach
3 4 94 5 1 . 0 0
Gospodarka miesrkaniowa
50 000,00
O o s o c d . r 'a g - L . l a - r n e u r l ' o m o : c i a _ l
s0 000,0c
Wydatki na fakupy lnwestycylne
lednostekbLrdzoiowych
50 000,00
Zak!p d/alek pod drog
50 000,00
DzialaInośćusługowa
71035
6050
750
75023
6060
801
80101
601t0
80104
b 05 0
Cmentarze
40 000,00
W r ' o a . l | 1 u , e s l y c y ' n eL d l ' o \ L e I b I d / e ' o \ Ą , . l '
40 000,00
Budowa crnentarraw lVyslakowcach-etapll
1 10 0 0 , 0 0
3qrodfen e frontustafego cTnentarfaI wykonanrcogrodzena bocznago
"! |V]ysłakowicach
29 000,00
Administracia publiczna
14 400,00
L]rzędylJm n (m ast irn asi na p.awachpowialL-])
1 44 0 00 0
Wydatk na rakupy nlvestycyjne
iednostekbLrdr-.towych
clo obshrg opłatza
1akUp sprZętukornpUterowego
loprogTarnoWanIa
c o p a o yK o m L r nnae
1 44 0 0 , 0 0
oświatai wychowanie
2',17229,00
SukołypodstawoWe
1 8 00 0 0 , 0 0
Wydatk irwestycylnelcdnostck budzetowych
1 8 00 0 0 , 0 0
WykoIan e tennomodernzacii budynkÓWZespoł!]Szko] W t or].rnicy
1 8 00 0 00 0
Prredszko a
37 229 00
Wydaik inW'.stycy]ne
]ednostekbUdżetowych
37 229 AA
l.t ob,.dowr ,o_lLd.ra I
Gosoodalka komunalna i ochrona środowiska
90004
Ulrl)nia-rclee,.v
(i050
,Ą/ dą'L
^:sl]( 'J .
000
c d s / ( , l a l J b l t c . / ^ . l o^ l o . n . t . . \
PrzcdudowaI rorbudowaprzedszkoa publicznegow IVlyslakowicach
s00
1 44 0 0 , 0 0
rdsLac'l
jo.o.tpl
37 229 0A
1 490 600,00
1 273 897.04
qm1aL1
923 322.04
b|''ilżp'o^.
Odbudowaorog L]ąbrowca Wojanów karczowane pn drzow
7 827,04
Pr7edL]dowa U|DasfyńSkLcgo W Mysłakowjcadl
1 870 00
karcfowall €] pni drzew
Strona1 z 2
Razem
2 701
rcz,Ą9^
s'1.ona
2 z2
RADA
CMINY
ul. Szkolna 5
58-533 MYsŁAKowlcE
tel. 643-99-96
załącz^ik
^| 5'
do uchwałyRady Gmi|y N xxx|X|24a|13zdnia 26,06.13r'
P|an dochodów z tytułukar i opłatza korzystanie ze środowiska oraz
wydatków nimi finansowanych na rok 2013
9oo19 0690
W p I y W yl W y d a t k z| w i ą z a n eZ g r o m a d z e n i e mś r o d k ó W Zo p ' ł ai tk a r z a
korzystanieze środoWiskawpływy
z różnychopłat
1oooooo
plan dochodóW
1000000
wydgt!i
r.\l nT]a ,??^ |Vleoracje Wodne. Dotacja D|a Doin' Zarządu Me|oracjii Urządzeń
Wodnych Wrocław. udrożnieniecieków wodnych na terenie gm jny
10000
|VJellotacje
*oJn" u",,g' ńu]iórary;.le na te.enie grr,iny w tym'
0100B 4300 odwodnieniedrogi gminnej w Bobrowie . 4B'785Zł',
o 1 0 0 86 0 5 0
o 1 0 9 54 3 0 0
7 1 3 75
Meioracje Wodne' odbudowa drogi Dąbrowica-WojanóW-2.6332ł''
27159
24 526z:!:
pr1e!9{ow9!LDasZy]rs](|eso
Łryll9l9ko]^/icach
- reku|tywacjaterenu dZiałka31/50 w
Pozosta,ładziałaInośc
50000
Wolqnowle.5q.q00f'
180000
B0101 6050 Wykonanie termofiode|l|zac]!budynków Zespotu Szkół W Łomnicy
\^^/L
^ń.ńiÓ
tÓrm^ńoderniZacjibudynku przedSZkoIapubIicznegoW
"
8 0 1 0 4 4 2 70 l : ' . - l
:'|VVSłakowicach
W tVm.remontdachU
90002 4300 Gosoodarka odoadami - usuwanie azbestu
50000
63144
9 0 0 0 3 4 2 1 0 o c z y s z c z a n i em i a s t i w s i ' W t y m : Z a k u pm a t e r i a ł ó w
s p r z ą t a n | eś W i a t a
90003 4300
500
o c z y s z c z a n i em i a s t i W S i- W t y m : S p r z ą t a n i p
erzystankóW 18'0002ł,
sprzątanieśWiaia-1.000Zł.,IikWidacja
dZikichWysypiSk
59500
94004 4214 Utrzymaniezje|eni Zakup materiałóW-krzewy,
rośJiny
i inne
2600
Ul'zyman'e z,eńnl pó,'ąalóń"ń
oiiówostanu - 50'ooozł'poprawa
90004 4300
estetykiWsi' utrzymanieZieIenij jnne uSługi
q n n n 4 1 ? q n U l r z y m a r i eZ ' e | e n-| o p | n i ad e n d r o | o g i c z nda) a d l ł e w r o s n ą c y c hW
oas e drooromrnnernr 205 w Bobrowie
Rewa oryzacjazabytkowego parku przypałacowegoW Mysłakowicach.
298 6252l',Karczowanie pni drzew przy drogach: 1/ odbudowa drogi
Dąbrowica Wojanów -7.827zł.,2l przedudowau|'Daszyńskiego W
Mysłakowicach.1,870Zł
.UsłUgiWeterynaryjneW iym:schronisko dIa
Pozostaładziała]ność
90095 4300 małychzwierząt 36'0002ł.'pozostałeuSłUgi14'0002ł',czipowanie
pSóW 50'000Zł,
pIan WydatkóW
76850
550
348322
100000
1000000
PRUE!
I l ż l ( l yc n l i t i
,I'elęscl
Nle zĄCA
Myslilkowi( o
Piietuska

Podobne dokumenty