Zawiadomienie o rezygnacji z dotychczas stosowanej

Komentarze

Transkrypt

Zawiadomienie o rezygnacji z dotychczas stosowanej
..............................................................................
(imię i nazwisko podatnika)
................................................. , ................................ r.
(miejscowość)
(data)
..............................................................................
..............................................................................
(adres zamieszkania)
NIP
.................................................................
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w ...........................................................................
.................................................................................
.................................................................................
ZAWIADOMIENIE
O REZYGNACJI Z DOTYCHCZAS STOSOWANEJ FORMY OPODATKOWANIA
Niniejszym zawiadamiam, że od
1)
z działalności gospodarczej
.....................
roku rezygnuję z opodatkowania dochodów/przychodów
..................................................................................................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że na ...................... rok wybieram opodatkowanie dochodów z działalności
gospodarczej w formie skali podatkowej.
...............................................................
(podpis podatnika)
Objaśnienia:
1)
należy wpisać jedną z niżej wymienionych form opodatkowania:
 w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub
 w formie karty podatkowej lub
 na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podobne dokumenty